POROČILO o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Združenem kraljestvu

26.2.2019 - (13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS)) - *

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Branislav Škripek
(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

Postopek : 2018/0812(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0092/2019
Predložena besedila :
A8-0092/2019
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Združenem kraljestvu

(13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (13123/2018),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o Evropski uniji, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodni ureditvi, na podlagi katerih se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0164/2018),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu[1], zlasti člena 33,

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0092/2019),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj Parlament obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  UL L 210, 6.8.2008, str. 1.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Izvedbeni sklep Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov o DNK v Združenem kraljestvu

Referenčni dokumenti

13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS)

Datum posvetovanja z EP

9.11.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

15.11.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Branislav Škripek

7.1.2019

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

19.11.2018

Obravnava v odboru

19.2.2019

 

 

 

Datum sprejetja

19.2.2019

 

 

 

Datum predložitve

26.2.2019

Zadnja posodobitev: 7. marec 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov