Betänkande - A8-0092/2019Betänkande
A8-0092/2019

BETÄNKANDE om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Förenade kungariket

26.2.2019 - (13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS)) - *

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Branislav Škripek
(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2018/0812(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0092/2019
Ingivna texter :
A8-0092/2019
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Förenade kungariket

(13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (13123/2018),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8‑0164/2018),

–  med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet[1], särskilt artikel 33,

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0092/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

  • [1]  EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Förenade kungariket

Referensnummer

13123/2018 – C8-0474/2018 – 2018/0812(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

9.11.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

15.11.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Branislav Škripek

7.1.2019

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

19.11.2018

Behandling i utskott

19.2.2019

 

 

 

Antagande

19.2.2019

 

 

 

Ingivande

26.2.2019

Senaste uppdatering: 8 mars 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy