Procedūra : 2018/0272M(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0093/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0093/2019

Debates :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Balsojumi :

PV 12/03/2019 - 9.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0141

ZIŅOJUMS     
PDF 210kWORD 68k
26.2.2019
PE 632.005v02-00 A8-0093/2019

ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272M(NLE))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referente: Heidi Hautala

EIROPAS PARLAMENTA NENORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 Attīstības komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NENORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272M(NLE))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (10861/2018),

–  ņemot vērā 2018. gada 9. oktobra projektu Brīvprātīgam partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (10877/2018),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 3. un 4. punktu kopā ar 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu un 218. panta 7. punktu (C8-0445/2018),

–  ņemot vērā Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses(1),

–  ņemot vērā projektu brīvās tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku,

–  ņemot vērā projektu ieguldījumu aizsardzības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses,

–  ņemot vērā Padomes 2005. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 2173/2005 par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu importam Eiropas Kopienā(2) (FLEGT regula),

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu rīcības plānam meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai (COM(2003)0251),

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 28. jūnija secinājumus par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (10721/2016),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulu (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus(3) (ES Kokmateriālu regula),

–  ņemot vērā Vides izmeklēšanas aģentūras 2018. gada 31. maija ziņojumu “Serial Offender: Vietnam’s continued imports of illegal Cambodian timber” (Sērijveida pārkāpumi: Vjetnama turpina nelegālo kokmateriālu importu no Kambodžas)(4) un 2018. gada 25. septembra ziņojumu “Vietnam in Violation: Action required on fake CITES permits for rosewood trade” (Pārkāpumi Vjetnamā: ir jāvēršas pret viltotām CITES rožkoka tirdzniecības atļaujām)(5),

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) 2015.–2030. gadam,

–  ņemot vērā Parīzes nolīgumu, kas tika pieņemts 2015. gada 12. decembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu konferences 21. sesijā (COP 21),

–  ņemot vērā 2011. gada Bonnas uzdevumu, proti, pasaules līmeņa centienus līdz 2020. gadam atjaunot 150 miljonus hektāru un līdz 2030. gadam — 350 miljonus hektāru no pasaules atmežotās un degradētās zemes,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmas (UNEP) 2012. gada ziņojumu “Zaļais ogleklis, melnais tirgus: nelikumīga mežizstrāde, nodokļu nemaksāšana un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana pasaules tropu mežos”(6),

–  ņemot vērā ANO konvencijas noziedzības un korupcijas apkarošanai, tostarp Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību un Pretkorupcijas konvenciju,

–  ņemot vērā ... normatīvo rezolūciju(7) par Padomes lēmuma projektu,

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas atzinumu (A8-0093/2019),

A.  tā kā Vjetnama 2010. gadā kļuva par trešo Āzijas valsti (pēc Indonēzijas un Malaizijas), kas ir uzsākusi sarunas par brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu (VPA) saistībā ar meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (FLEGT); tā kā sarunas tika noslēgtas 2017. gada maijā un nolīgums parakstīts 2018. gada 19. oktobrī;

B.  tā kā VPA mērķis ir izveidot tiesisko regulējumu, kura nolūks ir nodrošināt to, ka visi kokmateriāli un koka izstrādājumi, uz kuriem attiecas VPA un kuri ES tiek importēti no Vjetnamas, ir iegūti likumīgi; tā kā VPA nolūks parasti ir veicināt sistēmiskas pārmaiņas mežsaimniecības nozarē, lai nodrošinātu mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, izskaustu nelikumīgu mežizstrādi, kā arī visā pasaulē atbalstītu centienus apturēt atmežošanu un mežu degradāciju;

C.  tā kā kokmateriālu tirdzniecības kontekstā Vjetnama ir svarīga valsts, jo tai ir pasaulē ceturtā lielākā uz eksportu orientētā kokapstrādes nozare un tās mērķis ir panākt, lai tā šajā nozarē ieņemtu pirmo vietu; tā kā Vjetnama kā kokapstrādes centrs ir viena no galvenajām koka izstrādājumu eksportētājām ne tikai uz ES, bet arī reģiona valstīm, jo īpaši Ķīnu un Japānu;

D.  tā kā Vjetnama ir liela kokmateriālu un koka izstrādājumu importētāja, jo tās fabrikās 2017. gadā tika izlietoti aptuveni 34 miljoni m3 kokmateriālu un koka izstrādājumu, no kuriem 25 % bija importēti un 75 % atvesti no vietējām plantācijām, kuru īpašnieki un pārvaldītāji daudzos gadījumos ir mazie lauksaimnieki; tā kā laikposmā no 2011. līdz 2017. gadam importa vērtība pieauga par 68 %; tā kā pēdējos gados Vjetnama ir guvusi ievērojamus panākumus, samazinot mežu izciršanu valstī, un ir palielinājusi mežu platību no 37 % 2005. gadā līdz 41,65 % 2018. gadā, ieskaitot rūpnieciskos nolūkos veidotās mežu plantācijas; tā kā Vjetnama kopš 2016. gada piemēro aizliegumu izcirst vietējos dabiskos mežus;

E.  tā kā lielākās baļķu un zāģmateriālu izcelsmes valstis 2017. gadā bija Kamerūna, ASV un Kambodža, kā arī svarīga piegādātāja bija Kongo Demokrātiskā Republika; tā kā kopš 2015. gada Kambodža ir bijusi Vjetnamas otrā lielāka tropu kokmateriālu piegādātāja, neraugoties uz paziņoto eksporta aizliegumu(8) uz Vjetnamu; tā kā laikposmā no 2016. gada līdz 2017. gadam tika ziņots par 43 % lielu importa apjoma pieaugumu un 40 % lielu importa vērtības pieaugumu no Āfrikas valstīm; tā kā attiecīgi kompetentās NVO ir norādījušas, ka no Kambodžas un Kongo Demokrātiskās Republikas eksportētie kokmateriāli būtu jāuzskata par augsta riska precēm, jo neapstrādātus kokmateriālus bieži vien importē no valstīm, kuras raksturo vāja pārvalde, augsts korupcijas vai konfliktu līmenis un plaši izplatīta nelikumīga kokmateriālu ieguves prakse;

F.  tā kā Kambodža ieņem 5. vietu pasaulē pēc atmežošanas ātruma un tā kā ANO statistika liecina, ka Kambodžas mežu platības ir samazinājušās no 73 % 1990. gadā līdz 57 % 2010. gadā;

G.  tā kā saskaņā ar 2006. gada 28. novembra Apakšdekrēta Nr. 131 3. pantu Kambodža aizliedz eksportēt apaļkokus, izņemot mežu plantācijās iegūtos, neapstrādātus zāģmateriālus, izņemot mežu plantācijās iegūtos, kā arī kvadrātveida un taisnstūrveida kokmateriālus, kuru biezums un platums pārsniedz 25 cm(9); tā kā jebkurš dabiskos mežos iegūtās koksnes izstrādājumu eksports no Kambodžas tiek principā uzskatīts par neatbilstīgu Kambodžas tiesību aktiem; tā kā VPA Vjetnama ir apņēmusies importēt tikai tādus kokmateriālus, kas saskaņā ar izcelsmes valsts tiesību aktiem ir iegūti likumīgi;

H.  tā kā VPA valsts apņemas izveidot politiku, kuras mērķis ir nodrošināt, ka uz ES tiek eksportēti tikai par likumīgiem atzīti kokmateriāli un koksnes izstrādājumi(10); tā kā, lai īstenotu un izpildītu VPA paredzētās saistības, Vjetnamai būs jāpieņem tiesību akti, ieviešot kokmateriālu likumīguma nodrošināšanas sistēmu (TLAS), un jāizveido vajadzīgās administratīvās struktūras un spējas; tā kā šis VPA attieksies uz kokmateriāliem un koka izstrādājumiem, kas paredzēti gan iekšzemes, gan eksporta tirgiem, izņemot FLEGT licencēšanas pēdējo posmu, ko pagaidām paredzēts piemērot tikai eksportam uz ES;

I.  tā kā Vjetnama ir apņēmusies pieņemt tiesību aktus, kas nodrošina, ka tās tirgū tiek importēti tikai likumīgi iegūti kokmateriāli(11), pamatojoties uz pienācīgas pārbaudes prasībām kokmateriālu un koka izstrādājumu importētājiem; tā kā Vjetnama ir arī apņēmusies VPA likumīguma definīcijā atzīt attiecīgos ieguves valstu tiesību aktus;

J.  tā kā, atbalstot šo VPA, reģionā tiktu būtiski veicināta ekonomiskā integrācija un starptautisko ilgtspējīgas attīstības mērķu ievērošana; tā kā jaunu VPA noslēgšana, jo īpaši ar Ķīnu — valsti, kura robežojas ar Vjetnamu un kurai ir būtiska loma kokmateriālu pārstrādes nozarē,— ļautu reģionā garantēt likumīgu un dzīvotspējīgu kokmateriālu un koksnes izstrādājumu tirdzniecību;

K.  tā kā tikai tad, kad Vjetnama būs pilnībā izpildījusi visas VPA paredzētās saistības(12) un izveidojusi spējas saistīto valsts tiesību aktu īstenošanas izpildei, tā varēs pievienoties ES FLEGT licencēšanas sistēmai; tā kā ar FLEGT licenci importētie kokmateriāli saskaņā ar ES Kokmateriālu regulu tiek uzskatīti par likumīgiem; tā kā Vjetnamas pievienošanos FLEGT licencēšanas sistēmai apstiprina ar deleģēto aktu;

L.  tā kā, stājoties spēkā brīvās tirdzniecības nolīgumam starp ES un Vjetnamu, kokmateriālu un koka izstrādājumu tirdzniecība tiks liberalizēta un importam no Vjetnamas līdz FLEGT licencēšanas sākumam tiks piemērotas ES Kokmateriālu regulā paredzētās vispārējās pienācīgas pārbaudes prasības(13),

1.  atgādina — lai sasniegtu Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam un Parīzes nolīgumā noteiktos mērķus, ir ārkārtīgi svarīgi īstenot ilgtspējīgu un iekļaujošu meža apsaimniekošanu un pārvaldību;

2.  aicina ES nodrošināt VPA saskaņotību ar visiem tās politikas virzieniem, tostarp attīstības, vides, lauksaimniecības un tirdzniecības jomā;

3.  stingri atbalsta FLEGT procesa īstenošanu ar Vjetnamu, ņemot vērā šīs valsts būtisko lomu kokmateriālu apstrādes nozarē; atzinīgi vērtē to, ka ir parakstīts VPA — nolīgums, kura mērķis ir valstī pakāpeniski īstenot pilnīgu politikas reformu, lai Vjetnamas operatoru piegādes ķēdes atbrīvotu no nelikumīgi iegūtiem kokmateriāliem; atzinīgi vērtē Vjetnamas apņemšanos un līdz šim panākto progresu un apzinās, ka VPA pilnīga īstenošana būs ilgtermiņa process, kas ietvers ne tikai visa tiesību aktu kopuma (TLAS) pieņemšanu, bet arī pienācīgu VPA īstenošanas un izpildes administratīvo spēju un zināšanu nodrošināšanu; atgādina, ka FLEGT licencēšana var sākties tikai pēc tam, kad Vjetnama būs pierādījusi TLAS sistēmas gatavību; ņem vērā grūtības, kādas rada valsts un provinču līmeņa savstarpējā koordinācija, kas nepieciešama, lai valstī pienācīgi un saskaņoti īstenotu VPA, un aicina Vjetnamas valdību šādu koordināciju nodrošināt;

4.  atgādina, ka VPA īstenošanai ir jāpapildina ES saistības vides aizsardzības jomā un jānodrošina saskaņotība ar saistībām masveida atmežošanas novēršanas jomā;

5.  aicina Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) piešķirt pietiekamus līdzekļus šā VPA īstenošanai, tostarp nodrošināt pienācīgus līdzekļus ES delegācijai Hanojā, kā arī finanšu līdzekļus Vjetnamai, izmantojot pašreizējos un turpmākos attīstības sadarbības instrumentus, kurus īpaši paredzot VPA īstenošanai; mudina Komisiju un EĀDD palīdzēt Vjetnamas iestādēm un pilsoniskajai sabiedrībai, tostarp padarot tām pieejamus satelītattēlus; aicina ES savos centienos koncentrēties uz Vjetnamas tiesiskā regulējuma un institucionālās spējas stiprināšanu, risinot tehniskas un ekonomiskas problēmas, kas traucē efektīvi īstenot un izpildīt jau esošos valsts un starptautiskos regulējumus;

6.  ņem vērā Vjetnamas kokrūpniecības nozares apņemšanos no piegādes ķēdēm izskaust nelikumīgi iegūtus kokmateriālus un uzlabot informētību par šiem jautājumiem; tomēr uzsver, ka tas nav iespējams bez nozarē strādājošo uzskatu maiņas, kā arī bez noteikumu stingras izpildes; atgādina, ka nelikumīgu kokmateriālu esamība piegādes ķēdēs var kaitēt Vjetnamas pārstrādes rūpniecības reputācijai;

7.  tomēr apzinās, ka iepriekš Vjetnama ir saskārusies ar lielām problēmām, vēršoties pret nelikumīgu kokmateriālu tirdzniecību no Laosas un pēdējos gados arī no Kambodžas; uzskata, ka šādos gadījumos par nelikumīgas tirdzniecības veicināšanu ir atbildīga gan Vjetnama, gan piegādātājvalstis, jo Vjetnamas iestādes, jo īpaši provinču līmenī, pieņēma oficiālus lēmumus, ar ko tika pārkāpti ieguves valsts tiesību akti, piemēram, oficiāli nosakot importa kvotas;

8.  pauž atzinību par Vjetnamas apņemšanos pieņemt tiesību aktus, lai nodrošinātu, ka tās tirgū tiek importēti tikai likumīgi iegūti kokmateriāli, pamatojoties uz importētājiem izvirzīto prasību veikt pienācīgu pārbaudi, kas ir viens no VPA galvenajiem sasniegumiem; atgādina, ka pienācīgas pārbaudes prasības nedrīkst samazināt līdz “ķeksīša” līmenim, bet tām būtu jāietver visi vajadzīgie pasākumi, piemēram, informācijas vākšana, riska novērtēšana un papildu pasākumu veikšana, lai mazinātu konstatēto risku ar mērķi riska līmeni samazināt līdz minimumam, un tas būtu jāīsteno, kompetentajām valsts iestādēm sistemātiski un pareizi veicot atsevišķu uzņēmumu pārbaudes; uzsver grūtības, kādas rodas, ieviešot pienākumu muitas iestādēm veikt likumības pārbaudes, jo tām būs nepieciešama pienācīga apmācība; atgādina, ka Vjetnamas iestādēm būtu jāpieņem likumības pārbaužu sistēmu, kas atbilstu ES Kokmateriālu regulā noteiktajai likumības pārbaužu sistēmai, un uzsver nepieciešamību paredzēt attiecīgajos likumības pārbaudes tiesību aktos iespēju neatkarīgām trešām personām sniegt informāciju; mudina Vjetnamas iestādes apsvērt iespēju par likumības pārbaužu sistēmas prasībām noteikt trešo pušu veiktas revīzijas un uzņēmumu pārskatu publicēšanu, kā arī nodrošināt pienācīgu atbalstu uzņēmumiem, kas pilda savus pienākumus, un izvairīties no nesamērīga sloga tiem kokmateriālu piegādātājiem, kas apgādā mājsaimniecības, tomēr vienlaikus nepieļaujot noteikumu nepilnības;

9.  aicina Vjetnamas valdību paredzēt atbilstīgas, atturošas un samērīgas sankcijas par tiesību aktu pārkāpšanu, īstenojot TLAS, kas importa gadījumā ietvertu pilnīgu aizliegumu Vjetnamas tirgū laist nelikumīgus kokmateriālus, kā arī šādu kokmateriālu konfiskāciju;

10.  atzinīgi vērtē neatkarīgo novērtēšanas, sūdzību un atgriezeniskās saites mehānismu un aicina Vjetnamas iestādes uz to pienācīgi reaģēt, tostarp vajadzības gadījumā veicot efektīvus un preventīvus piespiedu izpildes pasākumus; cer, ka šādi mehānismi darbosies pilnīgi caurskatāmi un veicinās informācijas apmaiņu starp pilsoniskās sabiedrības un tiesībaizsardzības iestādēm; pauž atzinību par Vjetnamas apņemšanos nodrošināt neatkarīgu VPA īstenošanas uzraudzību, ko veic pilsoniskās sabiedrības organizācijas, mežsaimniecības apvienības, uzņēmumi, arodbiedrības, vietējās kopienas un mežu apgabalu iedzīvotāji; uzsver, cik svarīga ir to iesaistīšanās un piekļuve būtiskai un jaunākajai informācijai, lai tie varētu pildīt savu uzdevumu šajā procesā un vēl vairāk veicināt TLAS ticamību un tās pastāvīgu stiprināšanu; atzinīgi vērtē Vjetnamas iestāžu apņemšanos atļaut pilsoniskajai sabiedrībai piekļūt valsts mežu datubāzei un mudina Vjetnamas valdību iesniegt sabiedriskai apspriešanai TLAS īstenošanas tiesību aktus un ņemt vērā saņemtās atsauksmes;

11.  pauž atzinību par pilsoniskās sabiedrības organizāciju iesaistīšanos VPA sarunu laikā un pēc tām un mudina Vjetnamas valdību visā īstenošanas posmā un arī citās jomās nodrošināt patiesu un pilnībā iekļaujošu procesu, aptverot visu VPA darbības jomu, tostarp importa kontroli, likumības pārbaudes pienākumus, organizāciju klasifikācijas sistēmu un risku izvērtēšanā balstītu uzņēmumu pārbaudi; uzsver, ka ir svarīgi iesaistīt vietējās kopienas gan sociālekonomisku iemeslu dēļ, gan arī tādēļ, lai nodrošinātu jauno mežsaimniecības tiesību aktu un VPA saistību pienācīgu īstenošanu;

12.  stingri nosoda nelikumīgo kokmateriālu tirdzniecību, kas notiek pāri Kambodžas robežai, un aicina abu valstu iestādes nelikumīgās plūsmas nekavējoties pilnībā apturēt, kas ir absolūta nepieciešamība, lai VPA process varētu veiksmīgi turpināties; mudina Vjetnamas iestādes izmeklēt, atcelt no amata un celt prasību tiesā par tiem, kas ir atbildīgi par nelikumīgās tirdzniecības pieļaušanu un organizēšanu no Kambodžas un citām valstīm; pauž atzinību par Vjetnamas iestāžu nesen pieņemtajiem lēmumiem atļaut kokmateriālu tirdzniecību tikai pa galvenajiem starptautiskajiem tirdzniecības ceļiem, kā arī stiprināt tiesībaizsardzības spējas cīņā pret nelikumīgu tirdzniecību; mudina Vjetnamas iestādes nekavējoties iekļaut kokmateriālus no Kambodžas augsta riska kategorijā un nodrošināt, lai saskaņā ar VPA saistībām tiktu ievēroti Kambodžas tiesību akti kokmateriālu ieguves un eksporta jomā; aicina abas valstis veicināt un uzlabot dialogu, pārrobežu sadarbību un tirdzniecības datu un informācijas apmaiņu par nelikumīgu kokmateriālu tirdzniecības risku un attiecīgajiem spēkā esošajiem tiesību aktiem, kā arī mudina tās iesaistīt ES šā dialoga sekmēšanā; aicina Vjetnamu un Kambodžu prasīt atbalstu Interpolam un kopīgi strādāt pie efektīviem un ilgtermiņa pasākumiem, lai cīnītos pret plaši izplatīto nelikumīgo mežizstrādi un kokmateriālu pārrobežu kontrabandu uz Vjetnamu; aicina Vjetnamas iestādes tādus pašus pasākumus piemērot importam no citām piegādātājvalstīm, kurās ir vai var rasties līdzīgas problēmas, jo īpaši Āfrikas valstīm, piemēram, Kongo Demokrātiskās Republikas;

13.  uzsver, ka nelikumīga mežizstrāde, transportēšana, pārstrāde un nelikumīgi iegūtu kokmateriālu tirdzniecība jārisina visā piegādes ķēdē; aicina šādu reģionālo aspektu iekļaut VPA novērtēšanas procesā, izvērtējot, kāda ir saistība starp to, ka citās reģiona valstīs tiesību aktu izpildes mehānismi ir vājāki, un to, ka eksports no šādām valstīm uz ES pieaug;

14.  uzsver, ka vāja pārvaldība un korupcija mežsaimniecības nozarē paātrina nelikumīgu mežistrādi un meža degradāciju un uzsver, ka visas FLEGT iniciatīvas veiksmīga īstenošana ir atkarīga arī no tā, vai visā kokmateriālu piegādes ķēdē tiek apkarota krāpšana un korupcija; mudina Vjetnamas valdību strādāt pie tā, lai apturētu plaši izplatīto korupciju un vērstos pret citiem faktoriem, kas veicina šo tirdzniecību, jo īpaši saistībā ar muitu un citām iestādēm, kurām būs galvenā nozīme VPA īstenošanā un izpildē, kā skaidru vēstījumu, ka Vjetnama ir pilnībā apņēmusies īstenot VPA procesu; uzsver, ka ir jāizbeidz nesodāmība mežsaimniecības nozarē, nodrošinot, ka par pārkāpumiem sauc pie atbildības;

15.  atzinīgi vērtē to, ka Vjetnamas valdība nesen ir pieņēmusi rīcības plānu VPA īstenošanai, un aicina Vjetnamas valdību izmantot konkrētu, noteiktā laika izpildāmu un izmērāmu prasību pieeju; atzinīgi vērtē to, ka 2019. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunais mežsaimniecības likums, kas paredz aizliegumu importēt Vjetnamā nelikumīgi iegūtus kokmateriālus, un mudina Vjetnamas iestādes nekavējoties īstenot šo aizliegumu un vajadzības gadījumā ātri pieņemt īstenošanas pasākumus ar mērķi nodrošināt pāreju, līdz sāks darboties TLAS;

16.  atzinīgi vērtē mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas noteikumu iekļaušanu ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīgumā, kas arī ir saistīts ar VPA; aicina Komisiju BTN īstenošanas laikā īpašu uzmanību pievērst kokmateriālu un koka izstrādājumu tirdzniecībai un cieši uzraudzīt tirdzniecības plūsmas, lai nodrošinātu, ka tirdzniecības papildu liberalizācija nerada papildu riskus saistībā ar nelikumīgu tirdzniecību;

17.  aicina Komisiju katru gadu ziņot Parlamentam par Vjetnamas panākto progresu VPA īstenošanā, tostarp attiecībā uz šajā rezolūcijā paustajām prasībām, kā arī par Apvienotās īstenošanas komitejas darbībām, lai pēc tam, kad tiks ierosināts deleģētais akts, kas atļauj FLEGT licenču pieņemšanu, varētu pieņemt pārdomātu lēmumu; aicina Komisiju apsvērt iespēju nākamajā pārskatīšanā uzlabot regulējumu par FLEGT licencēšanu, lai tā varētu ātri reaģēt gadījumos, kad tiek ievērojami pārkāptas VPA saistības;

18.  aicina Komisiju sekmēt dialogu ar lielākajām importētājvalstīm reģionā un lielākajiem ES tirdzniecības partneriem, piemēram, Ķīnu un Japānu, un tās informēt par ES Kokmateriālu regulu, kā arī piešķirt lielāku prioritāti tam, lai ar šīm valstīm īstenotajās divpusējās attiecības, tostarp tirdzniecības attiecībās, meklētu konkrētus risinājumus tam, kā izskaust nelikumīgi iegūtu kokmateriālu tirdzniecību, šādā veidā cenšoties globālā līmenī radīt vienlīdzīgus konkurences apstākļus šā jautājuma risināšanā; atbalsta to, ka Komisija sāk VPA sarunas ar Vjetnamas kaimiņvalstīm, tiklīdz būs izpildīti nepieciešamie nosacījumi, un izceļ FLEGT VPA nozīmi turpmākajos attīstības un sadarbības instrumentos; aicina Komisiju pieņemt instrumentus, kas veicinātu paraugprakses apmaiņu starp Vjetnamu un citām valstīm, kuras jau ir noslēgušas VPA ar ES;

19.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Vjetnamas Sociālistiskās Republikas un Kambodžas Karalistes valdībai un parlamentam.

(1)

OV L 329, 3.12.2016., 8. lpp.

(2)

OV L 347, 30.12.2005., 1. lpp.

(3)

OV L 295, 12.11.2010., 23. lpp.

(4)

https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf

(5)

https://eia-international.org/report/vietnam-violation-action-required-fake-cites-permits-rosewood-trade/

(6)

C. Nellemann, Interpols, Vides noziegumu programma (red.), 2012. gads, “Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the World’s Tropical Forests. A Rapid Response Assessment” [Zaļais ogleklis, melnais tirgus: nelikumīga mežizstrāde, nodokļu nemaksāšana un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana pasaules tropu mežos]. Ātrās reaģēšanas novērtējums. Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programma, GRIDArendal, http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8030/Green%20carbon%20Black%20Trade_%20Illegal %20logging.pdf?sequence=5&isAllowed=y

(7)

Pieņemtie teksti, P8_TA(0000)0000.

(8)

https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total

(9)

https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf, 6. lpp.

(10)

VPA attiecas uz visiem galvenajiem izstrādājumiem, kurus eksportē uz ES, jo īpaši uz visiem pieciem obligātajiem koka izstrādājumiem, kas noteikti 2005. gada FLEGT regulā (baļķi, zāģmateriāli, dzelzceļa gulšņi, saplāksnis un finieris), un ietver arī vairākus citus koka izstrādājumus, piemēram, koksnes šķeldas, parketa dēlīši, skaidu plātnes un koka mēbeles. VPA piemēro eksportam uz visām trešām valstīm, lai gan vismaz sākumā licencēšanas sistēma attiecas tikai uz ES eksportu.

(11)

Saskaņā ar VPA 2. panta j) punktu “likumīgi iegūti kokmateriāli" (turpmāk arī “likumīgi kokmateriāli”) ir koka izstrādājumi, kas iegūti vai importēti un ražoti saskaņā ar II pielikumā uzskaitītajiem Vjetnamas tiesību aktiem un citiem attiecīgiem šā nolīguma noteikumiem; importētu kokmateriālu gadījumā tie ir koka izstrādājumi, kas iegūti, ražoti un eksportēti saskaņā ar attiecīgajiem ieguves valsts tiesību aktiem un V pielikumā aprakstītajām procedūrām”.

(12)

TLAS sistēmas gatavību FLEGT licencēšanai vispirms kopīgi izvērtēs ES un Vjetnama. Licencēšanas varēs sākties tikai tad, kad abas puses piekritīs, ka sistēma ir pietiekami stabila.

(13)

Nolīguma 13.8. panta 2. punkta a) apakšpunkts: “[katra Puse] veicina tirdzniecību ar koka izstrādājumiem, kas nāk no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem un ir iegūti saskaņā ar ieguves valsts tiesību aktiem; tas var ietvert brīvprātīga partnerattiecību nolīguma noslēgšanu saistībā ar meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (FLEGT)”.


Attīstības komitejaS ATZINUMS (25.1.2019)

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par Padomes lēmumu par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību

(2018/0272M(NLE))

Atzinuma sagatavotājs: Jan Zahradil

IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  stingri atbalsta FLEGT procesa īstenošanu ar Vjetnamu, jo meži aizņem aptuveni 45 % no Vjetnamas zemes platības un šai valstij ir būtiska loma Dienvidaustrumāzijas kokmateriālu apstrādes nozarē; atzinīgi vērtē Vjetnamas apņemšanos īstenot šo procesu, kā arī šajā jomā līdz šim panākto progresu, tostarp brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu (VPA);

2.  uzsver, ka lielākais izaicinājums ir apturēt nelikumīgi iegūtu kokmateriālu importu no kaimiņvalstīm, kas ir absolūts priekšnoteikums tam, lai šis process varētu veiksmīgi turpināties; šajā nolūkā aicina Vjetnamu pieņemt tiesību aktus importa jom, kuros būtu iekļauti uzticamības pārbaudes pienākumi (paredzot arī riska novērtēšanu un mazināšanu) un aizliegums tirgū laist nelikumīgi iegūtus kokmateriālus;

3.  atgādina — lai sasniegtu Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam un Parīzes nolīgumā noteiktos mērķus, ir ārkārtīgi svarīgi īstenot ilgtspējīgu un iekļaujošu meža apsaimniekošanu un pārvaldību;

4.  aicina ES nodrošināt nolīguma saskaņotību ar visiem tās politikas virzieniem, tostarp attīstības, vides, lauksaimniecības un tirdzniecības jomā;

5.  vērš uzmanību uz to, ka ir ārkārtīgi svarīgi pilnībā iesaistīt ieinteresētās personas un sniegt iespēju pilsoniskajai sabiedrībai un privātajam sektoram īstenot savu lomu kā pilnvērtīgiem dalībniekiem, tostarp attiecībā uz nolīguma īstenošanu un uzraudzību; mudina Vjetnamas valdību pieņemt noteiktā laikā izpildāmu rīcības plānu VPA īstenošanai, kurā būtu turpmāk izstrādātas darba metodes attiecībā uz pārredzamības nodrošināšanu, jo īpaši raugoties, lai tiktu efektīvi īstenotas nostādnes par informācijas izpaušanu un savlaicīgu dokumentu apmaiņu;

6.  uzsver, ka ir jāizbeidz nesodāmība meža nozarē, nodrošinot, ka par pārkāpumiem sauc pie atbildības; aicina Vjetnamas valdību palīdzēt īstenot šo mērķi, nodrošinot VPA noteikumu pilnīgu īstenošanu trauksmes cēlēju jautājumā;

7.  atgādina, ka nolīguma īstenošanai ir jāpapildina ES saistības vides aizsardzības jomā un jānodrošina saskaņotība ar saistībām masveida atmežošanas novēršanas jomā;

8.  aicina Komisiju arī turpmāk sniegt Vjetnamai atbalstu saistībā ar FLAGT un nodrošināt FLEGT procesa integritāti, jo īpaši izskaužot nelikumīgi iegūtu kokmateriālu tirdzniecību, aizsargājot pirmiedzīvotāju tautu un no meža atkarīgo kopienu tiesības un pilnībā iesaistot pilsonisko sabiedrību kokmateriālu likumīguma nodrošināšanas sistēmas (TLAS) dekrēta īstenošanā un FLEGT licenču izsniegšanā; atgādina — lai varētu nodrošināt nolīguma un tā ietekmes uz attīstību efektīvu uzraudzību, Komisijai arī turpmāk būtu regulāri jāziņo Parlamentam par tā īstenošanu;

9.  uzsver, ka vāja pārvaldība un korupcija mežsaimniecības nozarē paātrina nelikumīgu mežistrādi un meža degradāciju; aicina ES savos centienos koncentrēties uz Vjetnamas tiesiskā regulējuma un institucionālās spējas stiprināšanu, risinot tehniskas un ekonomiskas problēmas, kas traucē efektīvi īstenot un izpildīt jau esošos valsts un starptautiskos regulējumus;

10.  norāda, ka ir jāizvairās no nesamērīga administratīvā sloga tiem kokmateriālu piegādātājiem, kas apgādā mājsaimniecības, tomēr vienlaikus nedrīkst pieļaut noteikumu nepilnības;

11.  uzsver, ka visas FLEGT iniciatīvas veiksmīga īstenošana ir atkarīga arī no tā, vai tiek apkarota krāpšana un korupcija, kas pastāv visos kokmateriālu tirdzniecības posmos no kokmateriālu iegūšanas un transportēšanas līdz to apstrādei, ražošanai, eksportēšanai, importēšanai un pārdošanai; šajā nolūkā aicina ES stiprināt ES Kokmateriālu regulas darbības jomu un izpildi, lai tādējādi apkarotu korupcijas risku ES kokmateriālu piegādes ķēdē, tostarp īstenojot regulārākas un sistemātiskākas kontroles un izmeklēšanu ES ostās.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Brīvprātīgs partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību

Atsauces

2018/0272M(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

INTA

 

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

25.10.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Jan Zahradil

16.11.2018

Izskatīšana komitejā

20.11.2018

 

 

 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D’Ornano

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Brīvprātīgs partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību

Atsauces

2018/0272M(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

28.9.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

25.10.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

25.10.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Heidi Hautala

29.8.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

20.11.2018

23.1.2019

 

 

Pieņemšanas datums

19.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Klaus Buchner, Ramona Nicole Mănescu, Georg Mayer, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Malin Björk, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Kölmel, Julia Pitera, Wim van de Camp, Mirja Vehkaperä

Iesniegšanas datums

27.2.2019


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

38

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Kölmel, Emma McClarkin, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Georg Mayer

GUE/NGL

Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Wim van de Camp, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Ramona Nicole Mănescu, Sorin Moisă, Julia Pitera, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

Marco Zanni

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika