Procedura : 2018/0272M(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0093/2019

Teksty złożone :

A8-0093/2019

Debaty :

PV 11/03/2019 - 21
CRE 11/03/2019 - 21

Głosowanie :

PV 12/03/2019 - 9.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0141

SPRAWOZDANIE     
PDF 202kWORD 69k
26.2.2019
PE 632.005v02-00 A8-0093/2019

zawierający projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272M(NLE))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawczyni: Heidi Hautala

PROJEKT REZOLUCJI NIEUSTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Rozwoju
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI NIEUSTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

(10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272M(NLE))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu (10861/2018),

–  uwzględniając projekt umowy o dobrowolnym partnerstwie z dnia 9 października 2018 r. dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu (10877/2018),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z pierwszymi akapitami art. 207 ust. 3 i art. 207 ust. 4 w związku z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) oraz art. 218 ust. 7 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0445/2018),

–  uwzględniając Umowę ramową o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony(1),

–  uwzględniając projekt Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu,

–  uwzględniając projekt Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT(2) (rozporządzenie FLEGT),

–  uwzględniając wniosek Komisji dotyczący planu działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (COM(2003)0251),

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (10721/2016),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna(3) (unijne rozporządzenie w sprawie drewna),

–  uwzględniając sprawozdania Environmental Investigation Agency z dnia 31 maja 2018 r. zatytułowane „Serial Offender: Vietnam’s continued imports of illegal Cambodian timber”(4) („Recydywa: stały przywóz nielegalnego drewna z Kambodży do Wietnamu”) oraz z dnia 25 września 2018 r. zatytułowane „Vietnam in Violation: Action required on fake CITES permits for rosewood trade” [Wietnam narusza prawo: konieczność działania w związku z fałszywymi zezwoleniami CITES na handel palisandrem](5),

–  uwzględniając cele zrównoważonego rozwoju ONZ na lata 2015–2030,

–  uwzględniając porozumienie paryskie osiągnięte w dniu 12 grudnia 2015 r. podczas 21. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP21),

–  uwzględniając wyzwanie z Bonn z 2011 r., które stanowi globalny wysiłek mający na celu przywrócenie do 2020 r. 150 mln hektarów wylesionych i zdegradowanych gruntów na świecie, a do 2030 r. 350 mln hektarów,

–  uwzględniając sprawozdanie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) z 2012 r. pt. „Zielony węgiel, czarny handel – nielegalne pozyskiwanie drewna, oszustwa podatkowe i pranie pieniędzy w kontekście lasów tropikalnych na świecie”(6),

–  uwzględniając konwencje Narodów Zjednoczonych o przeciwdziałaniu przestępczości i korupcji, w tym Konwencję przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i Konwencję przeciwko korupcji,

–  uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia ...(7) w sprawie projektu decyzji Rady,

–  uwzględniając art. 99 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię przedstawioną przez Komisję Rozwoju (A8-0093/2019),

A.  mając na uwadze, że w 2010 r. Wietnam, jako trzecie państwo azjatyckie, po Indonezji i Malezji, zaangażował się w negocjacje w sprawie umowy o dobrowolnym partnerstwie (VPA) dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT); mając na uwadze, że negocjacje zakończono w maju 2017 r., a umowę podpisano w dniu 19 października 2018 r.;

B.  mając na uwadze, że celem umowy o dobrowolnym partnerstwie jest ustanowienie ram prawnych, które mają zapewnić, aby całość drewna i produktów z drewna przywożonych z Wietnamu do UE objętych umową była produkowana legalnie; mając na uwadze, że umowy o dobrowolnym partnerstwie na ogół mają na celu wspieranie zmian systemowych w sektorze leśnictwa z myślą o zrównoważonym zarządzaniu lasami, rozwiązaniu problemu nielegalnego pozyskiwania drewna oraz wspieraniu ogólnoświatowych wysiłków na rzecz powstrzymania wylesiania i degradacji lasów;

C.  mając na uwadze, że Wietnam jest ważnym krajem w kontekście handlu drewnem, w którym działa czwarty pod względem wielkości na świecie, zorientowany na wywóz sektor przetwórstwa drewna i który dąży do tego, aby zajmować pierwsze miejsce na świecie; mając na uwadze, że jako ośrodek przetwórstwa Wietnam jest znaczącym eksporterem produktów z drewna do UE, lecz także do krajów regionu, zwłaszcza Chin i Japonii;

D.  mając na uwadze, że Wietnam jest znaczącym importerem drewna i produktów z drewna, a jego fabryki w 2017 r. zużyły ok. 34 mln m3 drewna i produktów z drewna, z czego 25 % pochodziło z przywozu, a 75 % z plantacji krajowych, z których wiele jest własnością drobnych producentów rolnych i jest przez nich zarządzanych; mając na uwadze, że w latach 2011–2017 przywóz wzrósł o 68 %; mając na uwadze, że w ostatnich latach Wietnam poczynił znaczne postępy, jeżeli chodzi o ograniczenie skali wylesiania w kraju, a także zwiększył powierzchnię lasów z 37 % w 2005 r. do 41,65 % w 2018 r., co obejmuje również plantacje przemysłowe; mając na uwadze, że od 2016 r. w Wietnamie obowiązuje zakaz wycinania krajowych lasów naturalnych;

E.  mając na uwadze, że w 2017 r. głównymi krajami pochodzenia kłód i tarcicy były Kamerun, USA i Kambodża, a ważnym dostawcą była również Demokratyczna Republika Konga; mając na uwadze, że od 2015 r. Kambodża jest drugim pod względem ilości dostawcą drewna tropikalnego do Wietnamu, mimo ogłoszonego zakazu(8) wywozu do Wietnamu; mając na uwadze, że w latach 2016–2017 odnotowano 43 % wzrost importu z krajów afrykańskich pod względem ilości i 40 % pod względem wartości; mając na uwadze, że organizacje pozarządowe posiadające stosowną wiedzę fachową wskazały, że drewno eksportowane z Kambodży i Demokratycznej Republiki Konga powinno być uznawane za cechujące się „wysokim ryzykiem”, przy czym surowe drewno często importowane jest z krajów charakteryzujących się słabymi rządami, wysokim poziomem korupcji lub konfliktami, a pozyskiwanie drewna odbywa się tam z dużym prawdopodobieństwem w sposób nielegalny;

F.  mając na uwadze, że Kambodża plasuje się na piątym miejscu na świecie pod względem skali wylesiania, a ze statystyk ONZ wynika, iż tereny zalesione w Kambodży zmniejszyły się z 73 % w 1990 r. do 57 % w 2010 r.;

G.  mając na uwadze, że na podstawie art. 3 dekretu nr 131 z 28 listopada 2006 r. Kambodża zakazuje eksportu okrąglaków (z wyjątkiem okrąglaków pochodzących z plantacji), drewna surowego (z wyjątkiem drewna pochodzącego z plantacji) oraz drewna o przekroju kwadratowym lub prostokątnym o grubości i szerokości większej niż 25 cm(9); mając na uwadze, że cały eksport wyrobów z drewna pochodzącego z lasów naturalnych należy w zasadzie uznać za niezgodny z kambodżańskim prawem; mając na uwadze, że zgodnie z umową o dobrowolnym partnerstwie Wietnam zobowiązał się do importu tylko i wyłącznie drewna pozyskanego legalnie zgodnie z prawem kraju, z którego drewno pochodzi;

H.  mając na uwadze, że na mocy umowy o dobrowolnym partnerstwie kraj zobowiązuje się do wprowadzenia polityki służącej zapewnieniu, aby do UE8 wywożone było tylko drewno i produkty z drewna pochodzące z legalnych źródeł(10); mając na uwadze, że Wietnam będzie musiał przyjąć prawodawstwo wprowadzające system zapewnienia legalności drewna i ustanowić niezbędne struktury i zdolności administracyjne w celu wdrażania i egzekwowania swoich zobowiązań wynikających z umowy o dobrowolnym partnerstwie; mając na uwadze, że przedmiotowa umowa o dobrowolnym partnerstwie będzie mieć zastosowanie do drewna i wyrobów z drewna przeznaczonych zarówno na rynek krajowy, jak i na wywóz, oprócz ostatniego etapu w systemie zezwoleń FLEGT, który obecnie dotyczy tylko wywozu do UE;

I.  mając na uwadze, że Wietnam zobowiązał się do przyjęcia prawodawstwa zapewniającego, aby na jego rynek trafiało tylko drewno wyprodukowane legalnie(11), w oparciu o wymogi w zakresie należytej staranności nałożone na importerów drewna i produktów z drewna; mając na uwadze, że Wietnam zobowiązał się również do uznania odpowiednich przepisów krajów pozyskania za element definicji legalności na mocy umowy o dobrowolnym partnerstwie;

J.  mając na uwadze, że promowanie tej umowy o dobrowolnym partnerstwie w regionie sprzyjałoby integracji gospodarczej i poszanowaniu międzynarodowych celów zrównoważonego rozwoju; mając na uwadze, że zawarcie nowych umów o dobrowolnym partnerstwie, w szczególności z Chinami, państwem graniczącym z Wietnamem i kluczowym podmiotem w sektorze drewna poddanego obróbce, zapewniłoby gwarancje co do legalności i zrównoważonego charakteru handlu drewnem i produktami z drewna w regionie;

K.  mając na uwadze, że Wietnam będzie mógł przystąpić do unijnego systemu zezwoleń FLEGT dopiero po wykazaniu pełnego wywiązania się z wszystkich swoich zobowiązań(12) wynikających z umowy o dobrowolnym partnerstwie i ustanowieniu zdolności umożliwiających egzekwowanie odpowiedniego ustawodawstwa krajowego; mając na uwadze, że drewno objęte zezwoleniem FLEGT uważa się za legalne zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie drewna; mając na uwadze, że przystąpienie Wietnamu do systemu zezwoleń FLEGT jest zatwierdzane aktem delegowanym;

L.  mając na uwadze, że Umowa o wolnym handlu między UE a Wietnamem z chwilą wejścia w życie zliberalizuje handel drewnem i produktami z drewna, a przywóz z Wietnamu zostanie objęty ogólnymi wymogami w zakresie należytej staranności do czasu uruchomienia systemu zezwoleń FLEGT(13);

1.  przypomina, że zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu gospodarka leśna i zarządzanie lasami są niezbędne do osiągnięcia celów określonych w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i porozumieniu paryskim;

2.  wzywa UE do zapewnienia spójności umowy o dobrowolnym partnerstwie ze wszystkimi obszarami unijnej polityki, w tym w dziedzinie rozwoju, środowiska, rolnictwa i handlu;

3.  zdecydowanie popiera proces FLEGT realizowany z Wietnamem, biorąc pod uwagę rolę tego kraju w sektorze obróbki drewna; przyjmuje z zadowoleniem podpisanie umowy o dobrowolnym partnerstwie, która ma na celu stopniowe doprowadzenie w tym kraju do kompletnej reformy polityki z myślą o eliminacji nielegalnie wyprodukowanego drewna z łańcuchów dostaw wietnamskich podmiotów gospodarczych; z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie i dotychczasowe postępy Wietnamu, a także ma świadomość, że pełne wdrożenie umowy o dobrowolnym partnerstwie będzie długotrwałym procesem wiążącym się nie tylko z przyjęciem całego zbioru przepisów (system zapewnienia legalności drewna), lecz także z zagwarantowaniem odpowiednich zdolności administracyjnych i wiedzy fachowej do celów wdrażania i egzekwowania umowy o dobrowolnym partnerstwie; przypomina, że system zezwoleń FLEGT może zacząć funkcjonować dopiero po wykazaniu przez Wietnam gotowości jego systemu zapewnienia legalności drewna; zwraca uwagę na wyzwania związane z koordynacją między szczeblem krajowym a szczeblami regionalnymi, co jest jednak niezbędne do należytego i spójnego wdrożenia umowy o dobrowolnym partnerstwie w całym kraju oraz wzywa rząd Wietnamu do zapewnienia takiej koordynacji;

4.  przypomina, że wdrożenie umowy o dobrowolnym partnerstwie musi uzupełnić zobowiązania UE w zakresie ochrony środowiska i zapewnić spójność ze zobowiązaniami na rzecz zapobiegania masowemu wylesianiu;

5.  apeluje do Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) o przeznaczenie wystarczających zasobów ludzkich na wdrożenie przedmiotowej umowy o dobrowolnym partnerstwie, w tym również odpowiednich zasobów dla delegatury UE w Hanoi, jak również zasobów finansowych dla Wietnamu, w ramach obecnych i przyszłych instrumentów współpracy na rzecz rozwoju, które zostaną przeznaczone specjalnie na wdrażanie umowy o dobrowolnym partnerstwie; zachęca Komisję i ESDZ do wspierania władz Wietnamu i wietnamskiego społeczeństwa obywatelskiego, w tym również poprzez udostępnianie im zdjęć satelitarnych; wzywa UE do ukierunkowania swoich wysiłków na wzmocnienie ram prawnych i zdolności instytucjonalnych Wietnamu dzięki zmierzeniu się z wyzwaniami technicznymi i gospodarczymi, które utrudniają skuteczne wdrożenie i egzekwowanie istniejących regulacji krajowych i międzynarodowych;

6.  docenia zobowiązania wietnamskiego przemysłu drzewnego dotyczące eliminacji nielegalnego drewna z łańcuchów dostaw i podejmowania w tej dziedzinie działań uświadamiających; podkreśla jednak, że kluczowe znaczenie ma zmiana w sposobie myślenia w tej branży oraz konsekwentne egzekwowanie prawa; przypomina, że obecność nielegalnego drewna w łańcuchach dostaw może zaszkodzić reputacji wietnamskiej branży obróbki drewna;

7.  ma jednak świadomość, że w przeszłości Wietnam borykał się z poważnym wyzwaniem w zakresie walki z nielegalnym handlem drewnem pochodzącym z Laosu, a w ostatnich latach z Kambodży; uważa, że w takich przypadkach Wietnam i kraje dostarczające są wspólnie odpowiedzialne za stymulowanie tego nielegalnego handlu, gdyż wietnamskie władze, zwłaszcza na szczeblu prowincji, podjęły formalne decyzje naruszające prawodawstwo kraju pozyskania, np. ustanawiając formalne kontyngenty przywozowe;

8.  przyjmuje z zadowoleniem zobowiązanie Wietnamu do przyjęcia prawodawstwa gwarantującego, by na jego rynek przywożone było tylko drewno wyprodukowane legalnie, w oparciu o wymogi w zakresie należytej staranności nałożone na importerów, co jest jednym z głównych osiągnięć umowy o dobrowolnym partnerstwie; przypomina, że wymogów w zakresie należytej staranności nie można redukować jedynie do zaznaczania odpowiednich rubryk, lecz powinny one obejmować wszystkie niezbędne etapy, takie jak gromadzenie informacji, ocena ryzyka i podejmowanie dodatkowych środków, by zminimalizować wszelkie stwierdzone ryzyko z myślą o obniżeniu go do „znikomego” poziomu, a o wdrożenie tych etapów powinny dbać właściwe organy krajowe poprzez należyte i systematyczne kontrole w poszczególnych przedsiębiorstwach; podkreśla, że egzekwowanie obowiązków w zakresie należytej staranności przez organy celne stanowi wyzwanie, które będzie wymagać odpowiednich szkoleń; przypomina, że władze Wietnamu powinny przyjąć system należytej staranności odpowiadający systemowi określonemu w rozporządzeniu UE w sprawie drewna oraz podkreśla potrzebę wprowadzenia do krajowych przepisów prawnych w zakresie należytej staranności możliwości przedstawiania uwag przez niezależne strony trzecie; zachęca władze Wietnamu do rozważenia możliwości wprowadzenia wymogu, w ramach systemu należytej staranności, przeprowadzania audytu przez strony trzecie oraz przedkładania przez przedsiębiorstwa sprawozdań publicznych, a także do zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla przedsiębiorstw w ich dążeniu do przestrzegania nałożonych na nie zobowiązań, jak również do unikania nakładania nieproporcjonalnych obciążeń na indywidualnych dostawców drewna, jednocześnie unikając tworzenia luk;

9.  apeluje do rządu Wietnamu o wprowadzenie odpowiednich, zniechęcających i proporcjonalnych kar za naruszenie prawodawstwa ustanawiającego system zapewnienia legalności drewna, które w przypadku przywozu obejmowałyby pełny zakaz wprowadzania nielegalnego drewna do obrotu w Wietnamie, wraz z konfiskatą takiego drewna;

10.  przyjmuje z zadowoleniem mechanizmy niezależnej oceny, skarg i informacji zwrotnych oraz wzywa wietnamskie władze do zapewnienia, aby odpowiednio na nie reagowano, w tym w razie konieczności poprzez skuteczne i zniechęcające działania w zakresie egzekwowania; oczekuje, że te mechanizmy będą działać w pełni przejrzyście oraz ułatwią wymianę informacji między społeczeństwem obywatelskim a organami egzekwowania prawa; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Wietnamu do zadbania o niezależne monitorowanie wdrażania umowy o dobrowolnym partnerstwie przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszenia branży leśnej, przedsiębiorstwa, związki zawodowe, społeczności lokalne i osoby żyjące na obszarach leśnych; podkreśla kluczowe znaczenie ich zaangażowania i dostępu do odpowiednich i aktualnych informacji, co pozwoli im odgrywać ich rolę w tym procesie i dodatkowo przyczyni się do wiarygodności systemu zapewnienia legalności drewna i jego ciągłego wzmacniania; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Wietnamu do umożliwienia społeczeństwu obywatelskiemu dostępu do krajowej bazy danych na temat leśnictwa, i zachęca rząd do przeprowadzenia publicznych konsultacji na temat przepisów wdrażających system weryfikacji legalności drewna oraz do uwzględnienia otrzymanych informacji zwrotnych;

11.  przyjmuje z zadowoleniem zaangażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego podczas negocjacji w sprawie umowy o dobrowolnym partnerstwie i po ich zakończeniu oraz apeluje do rządu Wietnamu o zapewnienie rzeczywistego i pełnego włączenia podczas całego etapu wdrażania i później, obejmującego cały zakres umowy o dobrowolnym partnerstwie, w tym również kontrole importu, zobowiązania w zakresie należytej staranności, system klasyfikacji organizacji oraz weryfikację przedsiębiorstw i zezwoleń FLEGT w oparciu o ocenę ryzyka; podkreśla, jak ważne jest zaangażowanie lokalnych społeczności, zarówno ze względów społeczno-gospodarczych, jak i w trosce o należyte wdrożenie nowej ustawy o leśnictwie i zobowiązań wynikających z umowy o dobrowolnym partnerstwie;

12.  zdecydowanie potępia nielegalny handel drewnem odbywający się przez granicę z Kambodżą oraz apeluje do władz obu krajów o natychmiastowe i całkowite wstrzymanie nielegalnych transportów, co jest absolutną koniecznością dla pomyślnego kontynuowania procesu w odniesieniu do umowy o dobrowolnym partnerstwie; ponagla wietnamskie władze do przeprowadzenia dochodzeń w sprawie osób zezwalających na nielegalny handel z Kambodżą i innymi krajami oraz zarządzających takim handlem, a także do usunięcia ich ze stanowisk i postawienia przed sądem; z zadowoleniem przyjmuje niedawną decyzję władz Wietnamu o tym, aby zezwalać na handel drewnem wyłącznie na najważniejszych rynkach międzynarodowych oraz wzmocnić zdolności w zakresie egzekwowania prawa w ramach przeciwdziałania nielegalnemu handlowi; wzywa władze Wietnamu do natychmiastowego zakwalifikowania drewna pochodzącego z Kambodży jako cechującego się „wysokim ryzykiem”, aby zagwarantować przestrzeganie prawa kambodżańskiego w zakresie pozyskiwania i eksportu drewna, zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z umowy dobrowolnym partnerstwie; apeluje do obu krajów o prowadzenie i pogłębianie dialogu, zacieśnienie współpracy transgranicznej i poprawę wymiany danych na temat handlu oraz informacji na temat zagrożeń związanych z nielegalnym handlem drewnem oraz na temat przepisów obowiązujących w jednym i w drugim kraju, a także zachęca obydwa kraje do przyjęcia wsparcia od UE w celu ułatwienia tego dialogu; zachęca Wietnam i Kambodżę do zwrócenia się o pomoc do Interpolu, a także do współpracy w zakresie skutecznych i długofalowych środków zwalczania rozpowszechnionej praktyki nielegalnego pozyskiwania drewna i szmuglowania go przez granicę do Wietnamu; apeluje do wietnamskich władz, by stosowały te same środki w odniesieniu do przywozu z innych krajów dostarczających, w przypadku których występują lub mogą wystąpić podobne obawy, zwłaszcza krajów afrykańskich takich jak Demokratyczna Republika Konga;

13.  podkreśla potrzebę uwypuklenia regionalnego wymiaru nielegalnego pozyskiwania drewna, jego transportu, obróbki i handlu nim w obrębie całego łańcucha dostaw; wzywa do włączenia tego regionalnego wymiaru do procesu oceny umowy o dobrowolnym partnerstwie w formie oceny związku między istnieniem słabszych mechanizmów egzekwowania prawa w innych krajach regionu a wzrostem eksportu z tych krajów do UE;

14.  podkreśla, że złe zarządzanie i korupcja w sektorze leśnictwa przyspieszają nielegalny wyrąb i degradację lasów; podkreśla, że powodzenie całej inicjatywy FLEGT zależy również od zwalczania oszustw i korupcji w całym łańcuchu dostaw drewna; ponagla rząd Wietnamu do podjęcia działań na rzecz walki z powszechną korupcją oraz do eliminacji innych czynników sprzyjających temu handlowi, w szczególności w odniesieniu do organów celnych, regionalnych i innych, które będą odgrywać kluczową rolę we wdrażaniu i egzekwowaniu umowy o dobrowolnym partnerstwie, co będzie stanowić konkretny sygnał wskazujący, że Wietnam jest w pełni zaangażowany w realizację umowy o dobrowolnym partnerstwie; podkreśla potrzebę położenia kresu bezkarności w sektorze leśnictwa przez zapewnienie ścigania wykroczeń;

15.  wyraża zadowolenie, że rząd Wietnamu przyjął niedawno plan działania na potrzeby wdrożenia umowy o dobrowolnym partnerstwie, i wzywa rząd do przyjęcia konkretnego, ograniczonego czasowo i wymiernego podejścia; wyraża zadowolenie, że 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowa ustawa o leśnictwie, które obejmuje zakaz przywozu do Wietnamu drewna pozyskanego nielegalnie, oraz apeluje do władz Wietnamu o egzekwowanie tego zakazu i w razie potrzeby o szybkie przyjęcie środków wykonawczych w celu wypełnienia luki do czasu uruchomienia systemu zapewnienia legalności drewna;

16.  z zadowoleniem przyjmuje uwzględnienie w umowie o wolnym handlu między UE a Wietnamem przepisów dotyczących zrównoważonego zarządzania lasami, co stanowi również nawiązanie do umowy o dobrowolnym partnerstwie; apeluje do Komisji o zwracanie szczególnej uwagi na handel drewnem i produktami z drewna podczas wdrażania umowy o wolnym handlu, a także o uważne monitorowanie przepływów handlowych, aby mieć pewność, że głębsza liberalizacja handlu nie powoduje natężenia zjawiska, jakim jest nielegalny handel;

17.  zwraca się do Komisji o przedkładanie Parlamentowi co roku sprawozdania z postępów Wietnamu we wdrażaniu umowy o dobrowolnym partnerstwie, w tym również w kontekście wymogów zawartych w niniejszej rezolucji, a także z działalności wspólnego komitetu odpowiedzialnego za wdrażanie umowy, aby możliwe było podjęcie świadomej decyzji, kiedy wpłynie wniosek dotyczący aktu delegowanego upoważniającego do akceptacji zezwoleń FLEGT; wzywa Komisję do rozważenia usprawnienia rozporządzenia w sprawie zezwoleń FLEGT podczas kolejnego przeglądu, tak aby mogła szybko reagować na przypadki poważnych naruszeń zobowiązań wynikających z umowy o dobrowolnym partnerstwie;

18.  apeluje do Komisji o wspieranie dialogu i promowanie unijnego rozporządzenia w sprawie drewna w kontaktach z najważniejszymi krajami importerami w regionie i głównymi partnerami handlowymi UE, takimi jak Chiny i Japonia, oraz o nadanie priorytetowego znaczenia potrzebie znalezienia konkretnych rozwiązań w ramach stosunków dwustronnych z tymi krajami, w tym również stosunków handlowych, aby powstrzymać nielegalny handel drewnem oraz stworzyć w skali globalnej równe warunki działania, jeśli chodzi o rozwiązanie tego problemu; popiera zamiar Komisji dotyczący podjęcia negocjacji w sprawie umowy o dobrowolnym partnerstwie z krajami sąsiadującymi z Wietnamem, jak tylko spełnione zostaną niezbędne warunki, i podkreśla znaczenie umów o dobrowolnym partnerstwie w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa w ramach przyszłych instrumentów na rzecz rozwoju i współpracy; zachęca Komisję do ustanowienia instrumentów ułatwiających wymianę najlepszych praktyk między Wietnamem i innymi państwami, które zawarły już umowy o dobrowolnym partnerstwie z UE;

19.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich, Socjalistycznej Republiki Wietnamu i Królestwa Kambodży.

(1)

Dz. U. L 329 z 3.12.2016, s. 8.

(2)

Dz. U. L 347 z 30.12.2005, s. 1.

(3)

Dz. U. L 295 z 12.11.2010, s. 23.

(4)

https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf

(5)

https://eia-international.org/report/vietnam-violation-action-required-fake-cites-permits-rosewood-trade/

(6)

Nellemann, C., INTERPOL Environmental Crime Programme (eds). 2012. Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and Laundering in the Worlds Tropical Forests. A Rapid Response Assessment. United Nations Environment Programme, GRIDArendal, http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8030/Green%20carbon%20Black%20Trade_%20Illegal %20logging.pdf?sequence=5&isAllowed=y

(7)

Teksty przyjęte, P8_TA(0000)0000.

(8)

https://www.phnompenhpost.com/national/despite-ban-timber-exports-vietnam-nearing-2016-total

(9)

https://eia-international.org/wp-content/uploads/eia-serial-offender-web.pdf, s. 6.

(10)

Umowa o dobrowolnym partnerstwie obejmuje wszystkie główne produkty wywożone do UE, w szczególności pięć obowiązkowych produktów z drewna zdefiniowanych w rozporządzeniu FLEGT z 2005 r. (kłody, tarcica, podkłady kolejowe, sklejka i okleina), a także szereg innych produktów z drewna, takich jak zrębki, parkiet, płyta wiórowa i meble drewniane. Umowa o dobrowolnym partnerstwie obejmuje wywóz do wszystkich państw trzecich, chociaż, przynajmniej początkowo, system zezwoleń ma zastosowanie tylko do wywozu do UE.

(11)

Zgodnie z art. 2 lit. j) umowy o dobrowolnym partnerstwie, „drewno wyprodukowane legalnie” (dalej zwane również „drewnem legalnym”) oznacza produkty z drewna, które pozyskano lub przywieziono i wyprodukowano zgodnie z prawodawstwem Wietnamu określonym w załączniku II i innymi przepisami istotnymi z punktu widzenia przedmiotowej umowy; natomiast w przypadku przywożonego drewna oznacza produkty z drewna, które pozyskano, wyprodukowano i wywieziono zgodnie z odnośnym prawodawstwem kraju pozyskania oraz procedurami przedstawionymi w załączniku V.

(12)

Gotowość systemu TLAS do wprowadzenia systemu zezwoleń FLEGT zostanie najpierw oceniona wspólnie przez UE i Wietnam. Udzielanie zezwoleń może rozpocząć się tylko wówczas, gdy obie strony zgodzą się, że system jest wystarczająco solidny.

(13)

Art. 13.8 ust. 2 lit. a): [każda Strona] zachęca do promowania handlu produktami leśnymi pochodzącymi z lasów o zrównoważonej gospodarce leśnej i pozyskanymi zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi w kraju pozyskania; może do nich należeć umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT).


OPINIA Komisji Rozwoju (25.1.2019)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

(2018/0272M(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jan Zahradil

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  zdecydowanie popiera proces FLEGT realizowany z Wietnamem, ponieważ około 45 % powierzchni obszarów lądowych Wietnamu jest zalesione, a kraj ten odgrywa kluczową rolę w sektorze obróbki drewna w Azji Południowo-Wschodniej; z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie Wietnamu w ten proces i dotychczasowe postępy, w tym dobrowolną umowę o partnerstwie;

2.  podkreśla, że powstrzymanie przywozu nielegalnie pozyskanego drewna z krajów sąsiadujących jest poważnym wyzwaniem i absolutną koniecznością dla pomyślnego kontynuowania tego procesu; w tym celu wzywa Wietnam do przyjęcia przepisów dotyczących przywozu zawierających wymogi w zakresie należytej staranności (obejmujące m.in. ocenę i ograniczanie ryzyka) i zakazujących wprowadzania na rynek nielegalnie pozyskanego drewna;

3.  przypomina, że zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu gospodarka leśna i zarządzanie lasami są niezbędne do osiągnięcia celów określonych w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i porozumieniu paryskim;

4.  wzywa UE do zapewnienia spójności umowy ze wszystkimi obszarami unijnej polityki, w tym w dziedzinie rozwoju, środowiska, rolnictwa i handlu;

5.  zwraca uwagę na kluczowe znaczenie pełnego zaangażowania zainteresowanych stron oraz roli, jaką społeczeństwo obywatelskie i sektor prywatny muszą odgrywać jako pełnoprawne podmioty w tym procesie, w tym we wdrażaniu i monitorowaniu umowy; nalega, by rząd Wietnamu przyjął plan działania o ustalonym harmonogramie na rzecz wdrożenia dobrowolnej umowy o partnerstwie, w którym dalej będą rozwijane metody pracy, aby zapewnić przejrzystość, w szczególności przez zapewnienie skutecznego wdrożenia wytycznych dotyczących publicznego ujawniania informacji i terminowej wymiany dokumentów;

6.  podkreśla potrzebę położenia kresu bezkarności w sektorze leśnictwa przez zapewnienie ścigania wykroczeń; wzywa rząd Wietnamu do przyczynienia się do osiągnięcia tego celu poprzez zapewnienie pełnego wdrożenia postanowień dobrowolnej umowy o partnerstwie dotyczących sygnalistów;

7.  przypomina, że wdrożenie umowy musi uzupełnić zobowiązania UE w zakresie ochrony środowiska i zapewnić spójność ze zobowiązaniami na rzecz zapobiegania masowemu wylesianiu;

8.  wzywa Komisję do dalszego wspierania Wietnamu w zakresie FLEGT oraz do zapewnienia integralności procesu FLEGT, w szczególności przez wyeliminowanie nielegalnie pozyskanego drewna, ochronę praw ludności tubylczej i społeczności, których egzystencja zależy od lasów, i pełne zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego zarówno we wdrażanie i zapewnianie operacyjności rozporządzenia dotyczącego wietnamskiego systemu zapewniania legalności drewna (TLAS), jak i w wydawanie zezwoleń FLEGT; przypomina, że aby zapewnić skuteczne monitorowanie umowy i jej wpływu na rozwój, Komisja powinna nadal regularnie składać Parlamentowi sprawozdania z jej wdrażania;

9.  podkreśla, że złe zarządzanie i korupcja w sektorze leśnictwa przyspieszają nielegalny wyrąb i degradację lasów; wzywa UE do ukierunkowania swoich wysiłków na wzmocnienie ram prawnych i zdolności instytucjonalnych Wietnamu dzięki zmierzeniu się z wyzwaniami technicznymi i gospodarczymi, które utrudniają skuteczne wdrożenie i egzekwowanie istniejących regulacji krajowych i międzynarodowych;

10.  wskazuje na konieczność unikania nieproporcjonalnych obciążeń administracyjnych nakładanych na indywidualnych dostawców drewna, a jednocześnie na konieczność unikania tworzenia luk;

11.  podkreśla, że powodzenie całej inicjatywy FLEGT zależy m.in. od zwalczania oszustw i korupcji, do których dochodzi na wszystkich etapach handlu drewnem, począwszy od pozyskiwania drewna, jego transportu, przetwarzania, produkcji, wywozu, przywozu i sprzedaży; w tym celu wzywa UE, by wzmocniła zakres i egzekwowanie rozporządzenia UE w sprawie drewna, tak aby przeciwdziałać zagrożeniom korupcyjnym w łańcuchu dostaw drewna w UE, w tym przez bardziej regularne i systematyczne kontrole i dochodzenia w unijnych portach.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

Odsyłacze

2018/0272M(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

INTA

 

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

25.10.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jan Zahradil

16.11.2018

Rozpatrzenie w komisji

20.11.2018

 

 

 

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

20

+

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

1

-

EFDD

Mireille D’Ornano

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowa o dobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

Odsyłacze

2018/0272M(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

28.9.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

25.10.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

25.10.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Heidi Hautala

29.8.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.11.2018

23.1.2019

 

 

Data przyjęcia

19.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Kārlis Šadurskis, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Klaus Buchner, Ramona Nicole Mănescu, Georg Mayer, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Malin Björk, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Kölmel, Julia Pitera, Wim van de Camp, Mirja Vehkaperä

Data złożenia

27.2.2019


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

38

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Marietje Schaake, Mirja Vehkaperä

ECR

Bernd Kölmel, Emma McClarkin, Ralph Packet, Bolesław G. Piecha

EFDD

Tiziana Beghin

ENF

France Jamet, Georg Mayer

GUE/NGL

Malin Björk, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Georges Bach, Wim van de Camp, Daniel Caspary, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Ramona Nicole Mănescu, Sorin Moisă, Julia Pitera, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Kārlis Šadurskis, Jarosław Wałęsa

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Ramón Jáuregui Atondo, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala

0

-

 

 

1

0

ENF

Marco Zanni

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności