Procedure : 2018/0197(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0094/2019

Indgivne tekster :

A8-0094/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 3
CRE 26/03/2019 - 3

Afstemninger :

PV 27/03/2019 - 18.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0303

BETÆNKNING     ***I
PDF 652kWORD 243k
27.2.2019
PE 627.935v02-00 A8-0094/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Regionaludviklingsudvalget

Ordfører: Andrea Cozzolino

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 UDTALELSE FRA UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED
 UDTALELSE FRA TRANSPORT- OG TURISMEUDVALGET
 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0372),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 177, 178 og 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0227/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

–  der henviser til udtalelse af 5. december 2018 fra Regionsudvalget (2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkningen fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelsen fra Budgetudvalget, holdningen i form af ændringsforslag fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Transport- og Turismeudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Udvalget om Kultur og Uddannelse og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0094/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/XXX [new CPR]16 fastsættes der fælles bestemmelser for en række fonde, herunder Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ("EFRU"), Den Europæiske Socialfond Plus ("ESF+"), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond ("EHFF"), Asyl- og Migrationsfonden ("AMIF"), Fonden for Intern Sikkerhed ("FIS") og instrumentet for grænseforvaltning og visa ("IGFV"), som fungerer under en fælles ramme ("fondene").

(3)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/XXX [new CPR] fastsættes der fælles bestemmelser for en række fonde, herunder Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ("EFRU"), Den Europæiske Socialfond Plus ("ESF+"), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), Den Europæiske Hav- og Fiskerifond ("EHFF"), Asyl- og Migrationsfonden ("AMIF"), Fonden for Intern Sikkerhed ("FIS") og instrumentet for grænseforvaltning og visa ("IGFV"), som fungerer under en fælles ramme ("fondene").

__________________

__________________

1 [Full reference - new CPR].

1 [Full reference - new CPR].

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer koordinering, komplementaritet og sammenhæng mellem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Socialfond + (ESF +), Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), så de kan supplere hinanden, hvis det er gavnligt for at skabe vellykkede projekter.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Horisontale principper som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union ("TEU") og i artikel 10 i TEUF, herunder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i TEU, bør respekteres i forbindelse med gennemførelsen af EFRU og Samhørighedsfonden, idet der tages hensyn til chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union. Medlemsstaterne bør også overholde forpligtelserne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og sikre tilgængelighed i overensstemmelse med artikel 9 og i overensstemmelse med Unionens lovgivning, der harmoniserer tilgængelighedskrav for produkter og tjenesteydelser. Medlemsstaterne og Kommissionen bør tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og integrere kønsaspektet samt bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Fondene bør ikke støtte aktioner, som bidrager til nogen form for segregering. EFRU's og Samhørighedsfondens målsætninger bør forfølges inden for rammerne af en bæredygtig udvikling og Unionens fremme af målet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten som fastsat i artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF under hensyntagen til princippet om, at forureneren betaler. For at beskytte det indre markeds integritet skal operationer til fordel for virksomheder overholde statsstøttereglerne, som fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF.

(5)  Horisontale principper som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union ("TEU") og i artikel 10 i TEUF, herunder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i TEU, bør respekteres i forbindelse med gennemførelsen af EFRU og Samhørighedsfonden, idet der tages hensyn til chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union og den europæiske søjle for sociale rettigheder. Medlemsstaterne og Kommissionen bør tilstræbe at fjerne sociale og indkomstmæssige uligheder, fremme bekæmpelse af fattigdom, bevare og fremme skabelse af kvalitetsjob med tilknyttede rettigheder og og sikre, at EFRU og Samhørighedsfonden fremmer lige muligheder for alle og bekæmper forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Fondene bør også fremme overgangen fra institutionel pleje til pleje i familien og i nærmiljøet, navnlig for dem, som er udsat for flere former for forskelsbehandling. Fondene bør ikke støtte aktioner, som bidrager til nogen form for segregering. Investeringer under EFRU bør i synergi med ESF + bidrage til at fremme social inklusion og bekæmpe fattigdom og til at øge borgernes livskvalitet i overensstemmelse med forpligtelserne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og FN's konvention om barnets rettigheder (UNCRC) til at bidrage til børns rettigheder.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  I en stadig mere sammenkoblet verden og i betragtning af den demografiske udvikling og migrationsdynamikken er det klart, at Unionens migrationspolitik kræver en fælles tilgang, som bygger på synergi og komplementaritet mellem de forskellige finansieringsinstrumenter. For at sikre en sammenhængende, stærk og konsekvent støtte til solidaritets- og ansvarsdelingsbestræbelserne blandt medlemsstaterne med hensyn til migrationsstyring bør EFRU yde støtte for at fremme langsigtet integration af migranter.

(8)  I en stadig mere sammenkoblet verden og i betragtning af den interne og eksterne demografiske udvikling og migrationsdynamikken er det klart, at Unionens migrationspolitik kræver en fælles tilgang, som bygger på synergi og komplementaritet mellem de forskellige finansieringsinstrumenter. EFRU skal lægge særlig vægt på demografiske ændringer som en central udfordring og et prioriteret område i forbindelse med udarbejdelsen og gennemførelsen af programmer. For at sikre en sammenhængende, stærk og konsekvent støtte til solidaritet og ansvarlighed samt dele indsatsen mellem medlemsstaterne med hensyn til forvaltning af migration kan samhørighedspolitikken bidrage til integrationen af flygtninge og migranter under international beskyttelse ved at anlægge en tilgang, der har til formål at beskytte deres værdighed og rettigheder, ikke mindst i lyset af det gensidigt forstærkende forhold mellem integration og lokal økonomisk vækst, navnlig ved at yde støtte til byer og lokale myndigheder, der er involveret i gennemførelsen af integrationspolitikker;

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For at støtte medlemsstaternes og regionernes bestræbelser på at imødegå nye udfordringer og sikre et højt sikkerhedsniveau for deres borgere samt forebyggelse af radikalisering bør investeringer under EFRU bidrage til sikkerheden i de områder, hvor der er behov for at sørge for trygge og sikre offentlige rum og kritisk infrastruktur såsom transport og energi, samtidig med at der bygges på synergier og komplementaritet med Unionens øvrige politikker.

(9)  For at støtte medlemsstaternes og regionernes bestræbelser på at mindske forskellene mellem udviklingsniveauerne og harmonisere forskellige situationer i EU's regioner, imødegå sociale forskelle, nye udfordringer og sikre rummelige samfund og et højt sikkerhedsniveau samt forebyggelse af marginalisering og radikalisering bør investeringer under EFRU bidrage på områder, hvor der er behov for at garantere sikre, moderne, tilgængelige og sikre offentlige områder og kritisk infrastruktur såsom kommunikation, offentlig transport, energi og universelle offentlige tjenester af høj kvalitet , som er afgørende for at tackle regionale og sociale forskelle, fremme social samhørighed og regional udvikling og tilskynde virksomheder og mennesker til at blive i deres lokalområde.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Desuden bør investeringer under EFRU bidrage til udviklingen af en samlet digital infrastruktur til højhastighedsnet og til at fremme ren og bæredygtig multimodal mobilitet i byerne.

(10)  Desuden bør investeringer under EFRU bidrage til udviklingen af en samlet digital infrastruktur til højhastighedsnet i hele Unionen, herunder i landdistrikter, hvor den er en vigtig bidragyder til små og mellemstore virksomheder (SMV'er), og til at fremme en forureningsfri og bæredygtig multimodal mobilitet med fokus på gang, cykling, offentlig transport og fælles mobilitet.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Mange af de største udfordringer i Europa påvirker i stigende grad marginaliserede romasamfund, som ofte lever i de dårligst stillede mikroregioner, som mangler sikkert og tilgængeligt drikkevand, spildevand, elektricitet, og som ikke har transportmuligheder, digital konnektivitet, vedvarende energisystemer eller modstandsdygtighed over for katastrofer. EFRU-SF skal derfor bidrage til at forbedre romaernes levevilkår og opfylde deres reelle potentiale som EU-borgere, og medlemsstaterne skal sikre, at fordelene ved alle de fem politiske mål i EFRU-SF også når ud til romaerne.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For at forbedre den samlede administrative kapacitet i institutionerne og forvaltningspraksis i de medlemsstater, der gennemfører programmerne under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, er det nødvendigt at indføre støtteforanstaltninger under alle de specifikke målsætninger.

(12)  For at bidrage til en passende styring, håndhævelse, grænseoverskridende samarbejde og udbredelse af bedste praksis og innovationer inden for intelligent specialisering og cirkulær økonomi, forbedre medlemsstaternes samlede administrative kapacitet og forvaltningen i medlemsstaterne , herunder på regionalt og lokalt plan med principperne om forvaltning på flere myndighedsniveauer, gennemførelsen af programmerne under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, er det nødvendigt at fremme administrative foranstaltninger af strukturel karakter til støtte for alle specifikke mål. Da disse foranstaltninger er baseret på målbare målsætninger og er blevet meddelt borgere og virksomheder som et middel til at forenkle og reducere den administrative byrde, der pålægges støttemodtagerne og forvaltningsmyndighederne, er det muligt at finde den rette balance mellem resultatorientering og kontrol- og kontrolniveau.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at tilskynde til og fremme samarbejdsforanstaltninger inden for de programmer, der gennemføres under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, er det er nødvendigt at styrke samarbejdsforanstaltningerne med partnere i en bestemt medlemsstat eller fra forskellige medlemsstater i forbindelse med den støtte, der ydes under alle de specifikke målsætninger. Et sådant styrket samarbejde ligger ud over samarbejdet under ETS/Interreg og bør navnlig støtte samarbejdet mellem strukturerede partnerskaber med henblik på at gennemføre regionale strategier som omhandlet i meddelelse fra Kommissionen ”Styrkelse af innovation i Europas regioner: Strategier for robust, inklusiv og bæredygtig vækst”1. Partnere kan derfor komme fra en hvilken som helst region i Unionen, men kan også komme fra grænseregioner og regioner, der alle er omfattet af en makroregional strategi eller havområdestrategi eller en kombination af de to.

(13)  For at tilskynde til og fremme samarbejdsforanstaltninger inden for de programmer, der gennemføres under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, er det er nødvendigt at styrke samarbejdsforanstaltningerne med partnere, herunder dem på lokalt og regionalt niveau, i en bestemt medlemsstat eller fra forskellige medlemsstater i forbindelse med den støtte, der ydes under alle de specifikke målsætninger. Et sådant styrket samarbejde ligger ud over samarbejdet under ETS/Interreg og bør navnlig støtte samarbejdet mellem strukturerede partnerskaber med henblik på at gennemføre regionale strategier som omhandlet i meddelelse fra Kommissionen ”Styrkelse af innovation i Europas regioner: Strategier for robust, inklusiv og bæredygtig vækst”1. Partnere kan derfor komme fra en hvilken som helst region i Unionen, men kan også komme fra grænseregioner og regioner, der alle er omfattet af europæiske grupper for territorialt samarbejde, en makroregional strategi eller havområdestrategi eller en kombination af de to.

_________________

_________________

1Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 8. juli 2017 (COM(2017) 376 final).

1Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 8. juli 2017 (COM(2017) 376 final).

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Den fremtidige samhørighedspolitik bør tage passende hensyn til og yde støtte til de af Unionens regioner, der er mest påvirket af følgerne af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, navnlig dem, der som følge heraf selv kommer til at ligge ved EU's ydre sø- eller landgrænser.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  For at understrege betydningen af at tage hånd om klimaforandringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil fondene bidrage til at integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal gå til finansiering af støtte til klimamål. Operationer under EFRU forventes at bidrage med 30 % af EFRU's samlede finansieringsramme til klimamål. Operationer under Samhørighedsfonden forventes at bidrage med 37 % af Samhørighedsfondens samlede finansieringsramme til klimamål.

(14)  EFRU's og Samhørighedsfondens målsætninger bør forfølges inden for rammerne af en bæredygtig udvikling, navnlig den store betydning af at håndtere klimaændringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelse til at gennemføre Parisaftalen, FN's 2030-dagsorden og FN's mål for bæredygtig udvikling samt Unionens fremme af målet om at bevare, beskytte og forbedre miljøkvaliteten som fastsat i artikel 11 og 191, stk. 1, i TEUF under hensyntagen til princippet om, at forureneren betaler, og fokus på fattigdom, ulighed og en retfærdig overgang til en socialt og miljømæssigt bæredygtig økonomi i en deltagende tilgang i samarbejde med relevante offentlige myndigheder, arbejdsmarkedets parter og andre repræsentanter for erhvervslivet samt civilsamfundsorganisationer. For at understrege betydningen af at tage hånd om klimaforandringer og tab af biodiversitet med henblik på at bidrage til finansieringen af nødvendige tiltag, der skal træffes på EU-plan og på nationalt og lokalt plan i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling samt sikre integrerede katastrofeberedskabsaktioner, der forbinder modstandsdygtighed og risikoforebyggelse, forberedelse samt indsatstiltag, vil fondene bidrage til at integrere klimaindsatsen og biodiversitetsbeskyttelse ved at målrette 30 % af udgifterne i EU-budgettet til støtte til klimamål. Fondene skal yde et væsentligt bidrag til at opnå en cirkulær lavemissionsøkonomi på alle Unionens områder, der er baseret på rimelige omstillingsstrategier og med fuld indarbejdelse af den regionale dimension. Operationer under EFRU bør bidrage med mindst 35 % af EFRU's samlede finansieringsramme til klimamål. Tiltag under Samhørighedsfonden forventes at bidrage med 40 % af Samhørighedsfondens samlede finansieringsramme til klimamål. Disse procentsatser bør overholdes i hele programmeringsperioden. De relevante tiltag vil derfor blive fastsat under forberedelsen og gennemførelsen af disse fonde og blive revurderet i forbindelse med de relevante evaluerings- og revisionsprocesser. Disse tiltag og den finansielle tildeling, der er afsat til deres gennemførelse, skal indgå i de nationale integrerede energi- og klimaplaner i overensstemmelse med bilag IV i forordning (EU) 2018/xxxx [den nye forordning om fælles bestemmelser] samt den langsigtede renoveringsstrategi, der er fastlagt i det reviderede direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (E) 2018/844, for at bidrage til at opnå en dekarboniseret bygningsmasse senest i 2050 og være knyttet til programmerne. Der bør rettes særlig opmærksomhed mod kulstofintensive områder, der står over for udfordringer som følge af dekarboniseringsforpligtelser, med henblik på at hjælpe dem med at gennemføre strategier, som er i overensstemmelse med Unionens klimaforpligtelse og fastlagt i de integrerede nationale energi- og klimaplaner og i henhold til ETS-direktivet 2018/410, og for at beskytte arbejdstagerne, også gennem uddannelses- og omskolingsmuligheder.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For at gøre det muligt for EFRU at yde støtte under ETS/Interreg både i form af investeringer i infrastruktur og tilhørende investeringer og uddannelses- og integrationsaktiviteter er det nødvendigt at bestemme, at EFRU også kan yde støtte til aktiviteter under de specifikke målsætninger for ESF+, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/XXX [new ESF+]1.

(15)  For at gøre det muligt for EFRU at yde støtte under ETS/Interreg både i form af investeringer i infrastruktur og tilhørende investeringer og uddannelses- og integrationsaktiviteter til forbedring og udvikling af administrative færdigheder og kompetencer er det nødvendigt at bestemme, at EFRU også kan yde støtte til aktiviteter under de specifikke målsætninger for ESF+, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/XXX [new ESF+]1.

__________________

__________________

1 [Full reference - new ESF+].

1 [Full reference – new ESF+].

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Med henblik på at koncentrere anvendelsen af de begrænsede midler på den mest effektive måde bør den støtte, der ydes af EFRU til produktive investeringer under de relevante specifikke målsætninger, begrænses til kun at omfatte mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder ("SMV'er"), jf. Kommissionens henstilling 2003/361/EF1, medmindre investeringerne indebærer samarbejde med SMV'er i forsknings- og innovationsaktiviteter.

(16)  SMV'er og mikrovirksomheder er vigtige drivkræfter for økonomisk vækst, innovation og beskæftigelse og spiller en vigtig rolle i den økonomiske genopretning og i overgangen til en bæredygtig EU-økonomi. Det er nødvendigt at fremme SMV'er inden for nye områder, der er forbundet med europæiske og regionale udfordringer, såsom de kreative og kulturelle industrier, samt innovative tjenester, der opfylder nye samfundsmæssige behov, herunder integration og social inklusion af ugunstigt stillede lokalsamfund, befolkningsaldring, sundheds- og plejetjenester, miljøinnovation og ressourceeffektivitet. Med henblik på at koncentrere anvendelsen af de begrænsede midler på den mest effektive måde, men uden at det berører gennemførelsen af programmets målsætninger, bør den støtte, der ydes af EFRU til produktive investeringer under de relevante specifikke målsætninger, helst begrænses til kun at omfatte mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder ("SMV'er"), jf. Kommissionens henstilling 2003/361/EF1, uden forbehold af virksomheder i den offentlige sektor, medmindre investeringerne indebærer samarbejde med SMV'er. For at beskytte det indre markeds integritet skal operationer til fordel for virksomheder overholde statsstøttereglerne, som fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF.

_________________

_________________

1 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

1 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  EFRU bør bidrage til at udligne de største regionale skævheder i Unionen og til at mindske forskellene mellem de forskellige regioners udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede regioner, herunder dem, der står over for udfordringer som følge af dekarboniseringstilsagn. EFRU-støtte under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst bør derfor koncentreres om Unionens centrale prioriteter i overensstemmelse med de politiske målsætninger, der er fastsat i forordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. Derfor bør EFRU-støtte koncentreres om de politiske målsætninger "et mere intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling" og "et grønnere, kulstoffattigt Europa ved at fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring". Denne tematiske koncentration bør opnås på nationalt plan, samtidig med at der gives mulighed for fleksibilitet inden for de enkelte programmer og mellem de tre grupper af medlemsstater, som er dannet ud fra deres respektive bruttonationalindkomst. Dertil kommer, at metoden til at klassificere medlemsstaterne bør præciseres under hensyntagen til den særlige situation i regionerne i den yderste periferi.

(17)  EFRU bør bidrage til at udligne de største regionale skævheder i Unionen og til at mindske forskellene mellem de forskellige regioners udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede regioner, herunder dem, der står over for udfordringer som følge af dekarboniseringstilsagn gennem finansiel støtte til overgangsperioden. Den bør også fremme modstandskraft og forebyggelse i de svækkede områder for at undgå, at de hægtes af udviklingen. EFRU-støtte under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst bør derfor koncentreres om Unionens centrale prioriteter i overensstemmelse med de politiske målsætninger, der er fastsat i forordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. Derfor bør støtten fra EFRU koncentreres specifikt om de to politiske målsætninger for et mere intelligent Europa ved at fremme innovativ, intelligent og inklusiv økonomisk udvikling og omstilling, regionale forbindelser inden for teknologier, udvikling af informations- og kommunikationsteknologi (IKT), konnektivitet og effektiv offentlig forvaltning og "et grønnere, kulstoffattigt og modstandsdygtigt Europa for alle ved at fremme ren og retfærdig energiomstilling, grønne og blå investeringer, den cirkulære økonomi, klimatilpasning og risikoforebyggelse og -styring "samtidig med, at der tages hensyn til de overordnede politiske mål om et mere sammenhængende og solidarisk Europa, som bidrager til at mindske de økonomiske, sociale og territoriale asymmetrier. Denne tematiske koncentration bør opnås på nationalt plan, hvilket giver mulighed for fleksibilitet inden for de enkelte programmer og på tværs af forskellige kategorier af regioner, idet der også tages hensyn til de forskellige udviklingsniveauer. Dertil kommer, at metoden til at klassificere regionerne bør præciseres under hensyntagen til den særlige situation i regionerne i den yderste periferi.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  For at sikre den strategiske betydning af investeringer, der medfinansieres af EFRU og Samhørighedsfonden, kan medlemsstaterne anmode om yderligere fleksibilitet inden for rammerne af den nuværende stabilitets- og vækstpagt for offentligheden eller tilsvarende strukturelle udgifter.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Med henblik på at koncentrere støtten om centrale EU-prioriteter bør kravene om tematisk koncentration overholdes i hele programmeringsperioden, herunder i tilfælde af overførsel mellem prioriteter inden for et program eller mellem programmer.

(18)  For at koncentrere støtten om centrale EU-prioriteter og i overensstemmelse med målene om social, økonomisk og territorial samhørighed, som fastsat i artikel 174 i TEUF og de politiske mål, der er fastlagt i forordning (EU) 2018/xxx [den nye forordning om fælles bestemmelser], er det også hensigtsmæssigt, at kravene om tematisk koncentration respekteres i hele programmeringsperioden, herunder i tilfælde af overførsel mellem prioriteter inden for et program eller mellem programmer.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  EFRU bør håndtere problemerne i forbindelse med, at områder med yderst lav befolkningstæthed ligger langt væk fra og har dårlige adgangsbetingelser til store markeder, jf. protokol nr. 6 om særlige bestemmelser for mål nr. 6 inden for rammerne af strukturfondene i Finland og Sverige til tiltrædelsesakten af 1994. EFRU bør ligeledes håndtere de særlige problemer, som visse øer, grænseområder, bjergområder og tyndt befolkede områder har, fordi deres geografiske placering bremser udviklingen, med henblik på at støtte en bæredygtig udvikling i disse områder.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Denne forordning bør fastsætte de forskellige typer af aktiviteter, hvis omkostninger kan støttes gennem investeringer fra EFRU og Samhørighedsfonden under deres respektive målsætninger, jf. TEUF. Samhørighedsfonden bør kunne yde støtte til investeringer inden for miljø og TEN-T. For så vidt angår EFRU, bør listen over aktiviteter forenkles, og den bør kunne yde støtte til investeringer i infrastruktur, investeringer i forbindelse med adgang til tjenester, produktive investeringer i SMV'er, udstyr, software og immaterielle aktiver såvel som foranstaltninger med henblik på information, kommunikation, undersøgelser, netværksarbejde, samarbejde, udveksling af erfaringer og aktiviteter, der involverer klynger. For at støtte gennemførelsen af programmet bør begge fonde også kunne yde støtte til tekniske bistandsaktiviteter. For at udvide spektret af interventioner for Interreg-programmerne bør anvendelsesområdet endelig udvides til også at omfatte deling af en bred vifte af faciliteter og menneskelige ressourcer og omkostninger knyttet til foranstaltninger inden for rammerne af ESF+.

(19)  Denne forordning bør fastsætte de forskellige typer af aktiviteter, hvis omkostninger kan støttes gennem investeringer fra EFRU og Samhørighedsfonden under deres respektive målsætninger, jf. TEUF, herunder crowdfunding. Samhørighedsfonden bør kunne yde støtte til investeringer inden for miljø og TEN-T. Med hensyn til EFRU bør listen over aktiviteter tage hensyn til specifikke nationale og regionale udviklingsbehov samt regionernes eget potentiale og forenkles og den bør kunne støtte investeringer i infrastruktur, herunder forsknings- og innovationsinfrastruktur og -faciliteter, kultur- og kulturarvsinfrastruktur, bæredygtig turismeinfrastruktur, også gennem turistdistrikter, tjenesteydelser til virksomheder, samt investeringer i boliger, investeringer i forbindelse med adgang til tjenester med særligt fokus på ugunstigt stillede, marginaliserede og isolerede lokalsamfund, produktive investeringer i SMV'er, udstyr, software og immaterielle aktiver, incitamenter i løbet af overgangsperioden for regioner, der deltager i dekarboniseringen, samt foranstaltninger vedrørende information, kommunikation, undersøgelser, netværkssamarbejde, samarbejde, udveksling af erfaringer mellem partnere og aktiviteter, der involverer klynger. For at støtte gennemførelsen af programmet bør begge fonde også kunne yde støtte til tekniske bistandsaktiviteter. For at udvide spektret af interventioner for Interreg-programmerne bør anvendelsesområdet endelig udvides til også at omfatte deling af en bred vifte af faciliteter og menneskelige ressourcer og omkostninger knyttet til foranstaltninger inden for rammerne af ESF+.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  De transeuropæiske transportnetprojekter finansieres i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1316/2013 fortsat via Samhørighedsfonden både ved delt forvaltning og direkte forvaltning under Connecting Europe-faciliteten ("CEF").

(20)  De transeuropæiske transportnetprojekter finansieres i henhold til forordning (EU) No1316/2013 fortsat af Samhørighedsfonden, herunder håndtering af de manglende forbindelser og flaskehalse, på en afbalanceret måde samt for at forbedre sikkerheden i eksisterende broer og tunneller ved hjælp af både delt forvaltning og den direkte gennemførelse under Connecting Europe-faciliteten ("CEF"). Disse netværk skal prioritere investeringer i vejtransportnet og fremme offentlige tjenester i landdistrikterne, navnlig i tyndt befolkede områder og i områder med meget aldrende befolkninger, med henblik på at fremme interkonnektivitet mellem byer og landdistrikter, fremme udvikling af landdistrikterne og slå bro over den digitale kløft.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Samtidig er det vigtigt at præcisere, hvilke aktiviteter der falder uden for anvendelsesområdet for EFRU og Samhørighedsfonden, herunder investeringer med henblik på nedbringelse af drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der er opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF1, for at undgå overlapning af tilgængelig finansiering, som allerede findes som led i nævnte direktiv. Endvidere bør det udtrykkeligt fastsættes, at de oversøiske lande og territorier, der er opført i bilag II til TEUF, ikke er berettiget til støtte fra EFRU og Samhørighedsfonden.

(21)  Samtidig er det vigtigt at identificere synergier på den ene side og præcisere, hvilke aktiviteter der falder uden for anvendelsesområdet for EFRU og Samhørighedsfonden på den anden side dette er for at opnå multiplikatorvirkninger eller undgå overlapning af tilgængelig finansiering. Endvidere bør det udtrykkeligt fastsættes, at de oversøiske lande og territorier, der er opført i bilag II til TEUF, ikke er berettiget til støtte fra EFRU og Samhørighedsfonden.

_________________

 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

 

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 bør fondene evalueres på grundlag af oplysninger indsamlet gennem specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav kan eventuelt omfatte målbare indikatorer, der kan danne grundlag for en evaluering af fondenes virkninger i praksis.

(23)  I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 bør fondene evalueres på grundlag af oplysninger indsamlet gennem specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås. Disse krav kan eventuelt omfatte målbare indikatorer, der kan danne grundlag for en evaluering af fondenes virkninger i praksis.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Med henblik på at maksimere bidraget til territorial udvikling bør indsatsen på dette område baseres på integrerede territoriale strategier, herunder i byområder. Derfor bør EFRU-støtten ydes i de former, der er fastsat i artikel 22 i forordning (EU) 2018/xxxx [den nye forordning om fælles bestemmelser], med passende inddragelse af lokale og regionale myndigheder og bymyndigheder.

(24)  For at maksimere bidraget til den territoriale udvikling og mere effektivt imødegå økonomiske, demografiske, miljømæssige og sociale udfordringer, jf. artikel 174 i TEUF, i områder med naturbetingede eller demografiske ulemper, herunder aldring, ørkendannelse og demografisk tilbagegang i landdistrikterne, men også demografisk pres, eller hvor det er vanskeligt at få adgang til basale tjenester, bør tiltag på dette område være baseret på programmer, akser eller integrerede territoriale strategier, herunder byområder og landdistrikter. Disse foranstaltninger bør være de to sider af samme sag, baseret på både de centrale byknudepunkter og deres omgivelser samt de mere fjerntliggende landdistrikter. Disse strategier bør også nyde godt af en og integreret tilgang, der EFRU, ESF+, EHFF og ELFUL. Mindst 5% af EFRU-midlerne bør tildeles på nationalt plan til integreret territorial udvikling. Derfor bør støtten ydes med passende inddragelse af lokale og regionale myndigheder og bymyndigheder, arbejdsmarkedets parter og de økonomiske interesseorganisationer og repræsentanter for civilsamfund og NGO'er.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a)  Der bør rettes særlig opmærksomhed mod kulstofintensive områder, der står over for udfordringer som følge af dekarboniseringsforpligtelser, med henblik på at hjælpe dem med at gennemføre strategier, som er i overensstemmelse med Unionens klimaforpligtelse under Parisaftalen, der beskytter både arbejdstagere og berørte lokalsamfund. Sådanne områder bør nyde godt af særlig støtte til at udarbejde og gennemføre planer for dekarbonisering af deres økonomier under hensyntagen til behovet for målrettet erhvervsuddannelse og omskolingsmuligheder for arbejdsstyrken.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Inden for rammerne af en bæredygtig byudvikling anses det for nødvendigt at støtte integreret territorial udvikling for mere effektivt at håndtere de økonomiske, miljømæssige, klimamæssige, demografiske og sociale udfordringer i byområder, herunder funktionelle byområder, under hensyntagen til behovet for at fremme forbindelserne mellem by og land. Principperne for udvælgelse af byområder, hvor der skal gennemføres integrerede aktioner for bæredygtig byudvikling, og de vejledende beløb til disse aktioner bør fastsættes i programmerne under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst med et minimumsmål på 6 % af de EFRU-midler, der tildeles på nationalt plan, til dette formål. Det bør også fastsættes, at denne procentdel bør overholdes i hele programmeringsperioden i tilfælde af overførsel mellem et programs prioriteter eller mellem programmer, herunder ved midtvejsgennemgangen.

(25)  Inden for rammerne af en bæredygtig byudvikling anses det for nødvendigt at støtte integreret territorial udvikling for mere effektivt at håndtere de økonomiske, miljømæssige, klimamæssige, demografiske, teknologiske, sociale og kulturelle udfordringer i byområder, herunder funktionelle byområder og landbosamfund, under hensyntagen til behovet for at fremme forbindelserne mellem by og land, herunder gennem bynære områder, når det er hensigtsmæssigt. Principperne for udvælgelse af byområder, hvor der skal gennemføres integrerede tiltag for bæredygtig byudvikling, som også kan være omfattet af en tilgang, der er baseret på flere fonde og er integreret, under EFRU, ESF+, EHFF og ELFUL, og de vejledende beløb, der forventes for disse tiltag, bør defineres i programmerne under målet om "investeringer, der fremmer vækst og beskæftigelse". Mindst 10 % af EFRU-midlerne bør øremærkes på nationalt plan til det prioriterede område for bæredygtig byudvikling. Det bør også fastsættes, at denne procentdel bør overholdes i hele programmeringsperioden i tilfælde af overførsel mellem et programs prioriteter eller mellem programmer, herunder ved midtvejsgennemgangen.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Med henblik på at identificere eller finde løsninger, der vedrører spørgsmål om bæredygtig byudvikling på EU-plan, bør de nyskabende foranstaltninger i byerne inden for bæredygtig byudvikling erstattes af et europæisk initiativ for byområder, der gennemføres ved direkte eller indirekte forvaltning. Dette initiativ bør omfatte alle byområder og støtte dagsordenen for byerne i Den Europæiske Union1.

(26)  Med henblik på at identificere eller finde løsninger, der vedrører spørgsmål om bæredygtig byudvikling på EU-plan, bør de nyskabende foranstaltninger i byerne inden for bæredygtig byudvikling fortsættes og udvikles i det europæiske initiativ for byområder. Dette initiativ bør støtte EU's dagsorden for byerne1, der har til formål at stimulere vækst, gode levevilkår og innovation og udpege samt håndtere sociale udfordringer på vellykket vis.

_________________

_________________

1Rådets konklusioner om en dagsorden for byerne i EU af 24. juni 2016.

1Rådets konklusioner om en dagsorden for byerne i EU af 24. juni 2016.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Der bør tages særligt hensyn til regionerne i den yderste periferi, især ved at vedtage foranstaltninger i henhold til artikel 349 i TEUF om en supplerende tildeling til regionerne i den yderste periferi for at udligne ekstraomkostninger i disse regioner som følge af en eller flere af de vedvarende ulemper, der er omhandlet i artikel 349 i TEUF, dvs. deres fjerne beliggenhed, deres status som øsamfund, deres lille areal, deres vanskelige topografiske og klimatiske forhold, deres økonomiske afhængighed af nogle få produkter, forhold, som er vedvarende og kumulative, og som alvorligt hæmmer disse regioner i deres udvikling. Denne tildeling kan dække investeringer, driftsomkostninger og offentlige serviceforpligtelser, som tager sigte på at udligne ekstraomkostningerne ved sådanne ulemper. Driftsstøtte kan dække udgifter til godstransporttjenester og etableringsstøtte til transporttjenester samt udgifter til operationer i tilknytning til opbevaringsvanskeligheder, et uforholdsmæssigt omfattende produktionsudstyr og vedligeholdelse heraf samt mangel på menneskelige ressourcer på det lokale arbejdsmarked. For at beskytte det indre markeds integritet og som det er tilfældet for alle operationer, der samfinansieres af EFRU og Samhørighedsfonden, bør EFRU-støtte til finansieringen af drifts- og investeringsstøtte i regionerne i den yderste periferi overholde statsstøttereglerne, som fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF.

(27)  Der bør tages særligt hensyn til regionerne i den yderste periferi, især ved at vedtage foranstaltninger i henhold til artikel 349 i TEUF om en supplerende tildeling til regionerne i den yderste periferi for at udligne ekstraomkostninger i disse regioner som følge af en eller flere af de vedvarende ulemper, der er omhandlet i artikel 349 i TEUF, dvs. deres fjerne beliggenhed, deres status som øsamfund, deres lille areal, deres vanskelige topografiske og klimatiske forhold, deres økonomiske afhængighed af nogle få produkter, forhold, som er vedvarende og kumulative, og som alvorligt hæmmer disse regioner i deres udvikling. Denne tildeling kan dække investeringer, driftsomkostninger og offentlige serviceforpligtelser, som tager sigte på at udligne ekstraomkostningerne ved sådanne ulemper. Driftsstøtte kan dække udgifter til godstransporttjenester, grøn logistik, mobilitetsforvaltning og etableringsstøtte til transporttjenester samt udgifter til operationer i tilknytning til opbevaringsvanskeligheder, et uforholdsmæssigt omfattende produktionsudstyr og vedligeholdelse heraf samt mangel på menneskelige ressourcer på det lokale arbejdsmarked. Denne tildeling er ikke underlagt den koncentration, der er fastsat i denne forordning, For at beskytte det indre markeds integritet og som det er tilfældet for alle operationer, der samfinansieres af EFRU og Samhørighedsfonden, bør EFRU-støtte til finansieringen af drifts- og investeringsstøtte i regionerne i den yderste periferi overholde statsstøttereglerne, som fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Målet for denne forordning, nemlig at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed ved at udligne de største regionale skævheder i Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af de store forskelle mellem de forskellige områders udviklingsniveauer og situationen for de mindst begunstigede områder samt medlemsstaternes og regionernes begrænsede finansielle midler bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

(29)  Målet for denne forordning, nemlig at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed ved at udligne de største regionale skævheder i Unionen gennem borgerorienterede tilgange, der tilstræber at støtte lokalsamfundsdreven udvikling og fremme aktivt medborgerskab, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af de store forskelle mellem de forskellige områders udviklingsniveauer og situationen for de mindst begunstigede områder samt medlemsstaternes og regionernes begrænsede finansielle midler bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål,

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

 

Opgaver for EFRU og Samhørighedsfonden

 

EFRU og Samhørighedsfonden bidrager til det overordnede mål om at styrke Unionens økonomiske, sociale og territoriale samhørighed.

 

EFRU bidrager til at mindske forskellene mellem de forskellige regioners udviklingsniveau og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder, herunder miljømæssige udfordringer, gennem bæredygtig udvikling og strukturel tilpasning af regionale økonomier.

 

Samhørighedsfonden bidrager til projekter inden for transeuropæiske netværk og miljø.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "et mere intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling" ("PO 1") ved:

a)  "et mere intelligent Europa ved at fremme innovativ, intelligent og inklusiv økonomisk udvikling og omstilling, regionale forbindelser inden for teknologier, udvikling af informations- og kommunikationsteknologi (IKT), konnektivitet og effektiv offentlig forvaltning" ("PO 1") ved:

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  at styrke forsknings- og innovationskapaciteten og udbredelsen af avancerede teknologier

i)  støtte til udvikling og styrkelse af forsknings- og innovationskapacitet, investeringer og infrastruktur, indførelse af avancerede teknologier og støtte til og fremme af innovationsklynger mellem erhvervsliv, forskning, den akademiske verden og offentlige myndigheder

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  at udnytte fordelene ved digitalisering for borgere, virksomheder og regeringer

ii)  at fremme digital konnektivitet og høste fordelene ved digitalisering for borgere, videnskabelige selskaber, virksomheder, regeringer og den offentlige forvaltning på regionalt og lokalt plan, herunder intelligente byer og intelligente landsbyer

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  at fremme SMV'ers vækst og konkurrenceevne

iii)  fremme af bæredygtig vækst og konkurrenceevne for SMV'er og støtte til jobskabelse og -bevarelse og støtte til teknologisk opgradering og modernisering

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  at udvikle færdigheder med henblik på intelligent specialisering, industriel omstilling og iværksætteri

iv)  at udvikle færdigheder og strategier og opbygning af kapacitet til intelligent specialisering, retfærdig omstilling, cirkulær økonomi, social innovation, iværksætteri , turisme og omstilling til industri 4.0

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "et grønnere, kulstoffattigt Europa ved at fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring" ("PO 2") ved:

b)  "et grønnere, kulstoffattigt og modstandsdygtigt Europa for alle ved at fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring" ("PO 2") ved:

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  at fremme energieffektivitetsforanstaltninger

i)  at fremme energieffektivitets-, energibesparelses- og energifattigdomsforanstaltninger

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  at fremme vedvarende energi

ii)  at fremme bæredygtig vedvarende energi

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  at udvikle intelligente energisystemer, -net og -lagring på lokalt plan

iii)  at udvikle intelligente energisystemer, -net og -lagring

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  at fremme tilpasning til klimaforandringer, risikoforebyggelse og katastrofemodstandsdygtighed

iv)  fremme af tilpasning til klimaforandringer, risikoforebyggelse, forvaltning af og modstandsdygtighed over for ekstreme vejrforhold og naturkatastrofer, herunder jordskælv, skovbrande, oversvømmelser og tørke, under hensyntagen til økosystembaserede tilgange

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. v

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

v)  at fremme bæredygtig vandforvaltning

v)  at fremme adgang for alle til vand og bæredygtig vandforvaltning

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. vi

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

vi)  at fremme overgangen til en cirkulær økonomi

vi)  at fremme overgangen til en cirkulær økonomi og fremme ressourceeffektivitet

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. vi a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

via)  støtte regionale forandringsprocesser i retning af dekarbonisering samt overgangen til kulstoffattig energiproduktion

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. vii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

vii)  at fremme biodiversiteten og den grønne infrastruktur i bymiljøet og mindske forureningen

vii)  beskyttelse og forbedring af biodiversiteten og naturarven, bevarelse og fremhævelse af beskyttede naturområder , naturressourcer og reduktion af alle former for forurening såsom luft, vand, jord, støj og lysforurening

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. vii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

viia)  forbedring af grøn infrastruktur i funktionelle byområder, udvikling af mindre multimodal mobilitet i byerne som led i en nulemissionsøkonomi

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "et tættere sammenknyttet Europa ved at øge mobilitet og regional IKT-konnektivitet" ("PO 3") ved:

c)  "et tættere sammenknyttet Europa for alle ved at øge mobilitet ("PO 3") ved:

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  at øge digital konnektivitet

udgår

(Denne ændring kræver konsekvensjusteringer af bilag I og bilag II)

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  at udvikle et bæredygtigt, klimarobust, intelligent, sikkert og intermodalt TEN-T

ii)  udvikle en klimarobust, intelligent, sikker og bæredygtig vej og jernbane og intermodal TEN-T og grænseoverskridende forbindelser, der fokuserer på støjreduktionsforanstaltninger, miljøvenlige offentlige transport- og jernbanenet

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  at udvikle bæredygtig, klimarobust, intelligent og intermodal mobilitet på nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder forbedret adgang til TEN-T og mobilitet på tværs af grænserne

iii)  at udvikle bæredygtig, klimarobust, intelligent og intermodal mobilitet på nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder forbedret adgang til TEN-T og mobilitet på tværs af grænserne og miljøvenlige offentlige transportnetværk

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  at fremme bæredygtig multimodal mobilitet i byerne

udgår

(Denne ændring kræver konsekvensjusteringer af bilag I og bilag II)

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  "et mere socialt Europa - gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder” ("PO 4") ved:

d)  et mere socialt og inklusivt Europa – gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder ("PO 4") ved:

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  at forbedre arbejdsmarkedernes effektivitet og adgangen til beskæftigelse af høj kvalitet gennem udvikling af social innovation og infrastruktur

i)  at forbedre arbejdsmarkedernes effektivitet og inklusionsevne og adgangen til beskæftigelse af høj kvalitet gennem udvikling af social innovation og infrastruktur samt fremme af socialøkonomien og innovation

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  at øge adgangen til inkluderende kvalitetstjenester inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og livslang læring gennem udvikling af infrastrukturen

ii)  at øge lige adgang til inkluderende kvalitetstjenester inden for uddannelse, erhvervsuddannelse, livslang læring og sport gennem udvikling af tilgængelig infrastruktur og tjenester

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia)  Investering i boliger, når de er ejet af offentlige myndigheder eller nonprofit-aktører, der anvendes som boliger til husholdninger med lav indkomst eller personer med særlige behov.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  at fremme den socioøkonomiske integration af marginaliserede befolkningsgrupper, migranter og ugunstigt stillede grupper gennem integrerede foranstaltninger, herunder boliger og sociale ydelser

iii)  at fremme den socioøkonomiske inklusion af marginaliserede lokalsamfund og fattige lokalsamfund såsom romaer og ugunstigt stillede grupper gennem integrerede tiltag, som inkluderer boliger og sociale ydelser

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. iii (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iiia)  at fremme den langsigtede socioøkonomiske integration af flygtninge og migranter under international beskyttelse gennem integrerede foranstaltninger, herunder boliger og sociale tjenester, ved at yde infrastrukturstøtte til berørte byer og lokale myndigheder

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  at sikre lige adgang til sundhedspleje gennem udvikling af infrastruktur, herunder primær sundhedspleje

iv)  at sikre lige adgang til sundhedspleje gennem udvikling af sundhedsinfrastruktur og andre aktiver, herunder primær sundhedspleje og forebyggende foranstaltninger, og at fremme overgangen fra institutionel pleje til familie- og pleje i lokalmiljøet

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iva)  at yde støtte til fysisk, økonomisk og social regenerering i nedslidte lokalsamfund

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  "et Europa tættere på borgerne ved at fremme en bæredygtig og integreret udvikling af byer, landdistrikter og kystområder og lokale initiativer" ("PO 5") ved:

e)  ”et Europa tættere på borgerne ved at fremme en bæredygtig og integreret udvikling af byer og alle andre områder og lokale initiativer” ('PO 5') ved at:

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  at fremme en integreret social, økonomisk og miljømæssig udvikling, kulturarven og sikkerheden i byområder

i)  at fremme integreret og inkluderende social, økonomisk og miljømæssig udvikling, kultur, naturarv, bæredygtig turisme også gennem turistdistrikter, sport og sikkerhed i byområder, herunder funktionelle byområder

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  at fremme en integreret social, økonomisk og miljømæssig lokal udvikling, kulturarven og sikkerheden, herunder i landdistrikter og kystområder, også gennem lokaludvikling styret af lokalsamfundet.

ii)  at fremme integreret og inkluderende social, økonomisk og miljømæssig udvikling, kultur, naturarv, bæredygtig turisme også gennem turistdistrikter, sport og sikkerhed, alle på lokalt plan, landdistrikter, bjergområder, øer og kystområder, isolerede og tyndtbefolkede områder samt alle andre områder, der har vanskeligt ved at få adgang til basistjenester, herunder også på NUTS 3-niveau, gennem territoriale og lokale udviklingsstrategier gennem de former, der er omhandlet i artikel 22, litra a), b) og c), i forordning (EU) 2018/xxxx [den nye forordning om fælles bestemmelser].

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.   forbedring af den multimodale mobilitet i lille skala som omhandlet i denne artikels litra b), nr. vii), som er berettiget til støtte, hvis EFRU's bidrag til operationen ikke overstiger 10 000 000 EUR.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med hensyn til de specifikke målsætninger i stk. 1 kan EFRU eller Samhørighedsfonden, alt efter hvad der er relevant, også støtte aktiviteter under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, hvis de enten:

Med hensyn til at opnå de specifikke målsætninger i stk. 1 kan EFRU eller Samhørighedsfonden også:

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  forbedre kapaciteten hos programmyndigheder og -organer med tilknytning til gennemførelsen af fondene

a)  forbedre kapaciteten hos programmyndigheder og -organer med tilknytning til gennemførelsen af fondene og støtte offentlige myndigheder, lokale og regionale forvaltninger med ansvar for gennemførelsen af EFRU og Samhørighedsfonden gennem specifikke planer for administrativ kapacitetsopbygningsplaner, der sigter på at lokalisere målene for bæredygtig udvikling, forenkle procedurerne og reducere gennemførelsestiden for tiltagene, forudsat at disse er af strukturel karakter, og forudsat at programmet selv har målbare mål

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Støtte til kapacitetsopbygning, jf. denne artikels litra a), kan suppleres med yderligere støtte fra det reformstøtteprogram, der er oprettet i henhold til forordning (EU) nr. 2018/xxx (reformstøtteprogrammet)

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det samarbejde, der er omhandlet i litra b), omfatter samarbejde med partnere fra grænseoverskridende regioner, fra ikke-sammenhængende regioner eller fra regioner, som er beliggende i det territorium, der er dækket af en makroregional strategi eller en havområdestrategi eller en kombination heraf.

Det samarbejde, der er omhandlet i litra b), omfatter samarbejde med partnere fra grænseoverskridende regioner, fra ikke-sammenhængende regioner eller fra regioner, som er beliggende i det territorium, der er dækket af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde, en makroregional strategi eller en havområdestrategi eller en kombination heraf.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Meningsfuld deltagelse af regionale og lokale myndigheder, civilsamfundsorganisationer, herunder støttemodtagere, i alle faser af forberedelsen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af programmerne under EFRU sikres i overensstemmelse med principperne i den europæiske adfærdskodeks for partnerskab.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne klassificeres ud fra deres relative bruttonationalindkomst pr. indbygger som følger:

Regionerne på NUTS 2-niveau klassificeres ud fra deres bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger som følger:

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  dem med en relativ bruttonationalindkomst pr. indbygger på 100 % af EU-gennemsnittet eller derover ("gruppe 1")

a)  dem med et BNP pr. indbygger over 100 % af BNP-gennemsnittet i EU27 ("gruppe 1")

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  dem med en relativ bruttonationalindkomst pr. indbygger på 75 % af EU-gennemsnittet eller derover, men under 100 % ("gruppe 2")

b)  Dem med et BNP pr. indbygger, der ligger på mellem 75 % og 100 % af det gennemsnitlige BNP i EU-27 ("gruppe 2")

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  dem med en relativ bruttonationalindkomst pr. indbygger på under 75 % af EU-gennemsnittet ("gruppe 3").

c)  dem med et BNP pr. indbygger på under 75 % af BNP-gennemsnittet i EU27 ("gruppe 3")

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I denne artikel forstås ved relativ bruttonationalindkomst pr. indbygger forholdet mellem bruttonationalindkomsten pr. indbygger i en medlemsstat målt i købekraftstandarder og beregnet ud fra EU-tal for perioden fra 2014 til 2016 og den gennemsnitlige bruttonationalindkomst pr. indbygger i købekraftstandarder i de 27 medlemsstater i samme referenceperiode.

I denne artikel bestemmes klassificeringen af en region i en af de tre kategorier af regioner på grundlag af forholdet mellem den enkelte regions BNP pr. indbygger, målt i købekraftsstandarder (KKS) og beregnet på grundlag af EU-tal for perioden 2014 til 2016, og det gennemsnitlige BNP i EU-27 i samme referenceperiode.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Medlemsstater i gruppe 1 skal tildele mindst 85 % af deres samlede EFRU-midler under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og PO 2 og mindst 60 % til PO 1

a)  for kategorien mere udviklede regioner (gruppe 1) tildeler de:

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – litra a – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

i)  mindst 50 % af de samlede EFRU-midler til PO 1 på nationalt plan og

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – litra a – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ii)  mindst 30% af de samlede EFRU-midler til PO 2 på nationalt plan

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Medlemsstater i gruppe 2 skal tildele mindst 45 % af deres samlede EFRU-midler under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og mindst 30 % til PO 2.

b)  for kategorien overgangsregioner (gruppe 2) tildeler de

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – litra b – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

i)  mindst 40 % af de samlede EFRU-midler til PO 1 på nationalt plan og

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – litra b – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ii)  mindst 30% af de samlede EFRU-midler til PO 2 på nationalt plan

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Medlemsstater i gruppe 3 skal tildele mindst 35 % af deres samlede EFRU-midler under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og mindst 30 % til PO 2.

c)  for kategorien mindre udviklede regioner (gruppe 3) tildeler de

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – litra c – nr. i (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

i)  mindst 30 % af de samlede EFRU-midler til PO 1 på nationalt plan og

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – litra c – nr. ii (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ii)  mindst 30% af de samlede EFRU-midler til PO 2 på nationalt plan

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  i behørigt begrundede tilfælde kan den pågældende medlemsstat anmode om, at koncentrationen af ressourcer på regionskategoriniveau reduceres med højst 5 procentpoint, eller med 10 procentpoint i tilfælde af regioner i den yderste periferi, for det tematiske mål fastsat i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, litra a), nr. i), artikel 3, stk. 4, litra b), nr. i), og artikel 3, stk. 4, litra c), nr. i) [den nye EFRU-Samhørighedsfond].

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hvis EFRU-tildelingen med hensyn til PO 1 eller PO 2 eller begge i et bestemt program nedsættes efter en frigørelse i henhold til artikel [99] i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] eller som følge af finansielle korrektioner fra Kommissionens side i henhold til artikel [98] i nævnte forordning, revurderes overholdelsen af kravene om tematisk koncentration i stk. 4 ikke.

6.  Hvis EFRU-tildelingen angående PO 1 eller 2, de vigtigste politiske mål, eller begge nedsættes for et bestemt program efter en frigørelse i henhold til artikel [99] i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] eller som følge af finansielle korrektioner fra Kommissionens side i henhold til artikel [98] i nævnte forordning, revurderes overholdelsen af kravene om tematisk koncentration i stk. 4 ikke.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  De ressourcer, der er afsat til PO5, og som bidrager til PO1 og PO2, skal beregnes som bidrag til kravene om tematisk koncentration. Bidraget til PO1 og PO2 skal være behørigt begrundet på basis af en underbygget vurdering.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  investeringer i forskning, udvikling og innovation (FUI)

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  produktive investeringer i SMV'er

c)  produktive investeringer og investeringer, der bidrager til at sikre eksisterende job og skabe nye job i SMV'er og enhver form for støtte til SMV'er i form af tilskud og finansielle instrumenter

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Desuden kan produktive investeringer i andre virksomheder end SMV'er støttes, når de involverer samarbejde med SMV'er i forsknings- og innovationsaktiviteter, der støttes i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), nr. i).

Produktive investeringer i andre virksomheder end SMV'er kan støttes, når de involverer samarbejde med SMV'er eller erhvervsinfrastrukturer, som er til gavn for SMV'er.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Desuden kan produktive investeringer i SMV'er også støttes, når de involverer forsknings- og innovationsaktiviteter, der støttes i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), nr. i).

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at bidrage til den specifikke målsætning under PO 1, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, litra a), nr. iv), støtter EFRU også aktiviteter i forbindelse med uddannelse og livslang læring.

For at bidrage til den specifikke målsætning under PO 1, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, litra a), nr. iv), støtter EFRU også aktiviteter i forbindelse med uddannelse, mentorordninger, livslang læring og omskoling.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  investeringer i miljø, herunder investeringer i forbindelse med bæredygtig udvikling og energi med miljømæssige fordele

a)  investeringer i miljø, herunder investeringer i forbindelse med den cirkulære økonomi, bæredygtig udvikling og vedvarende energi med miljømæssige fordele.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  investeringer i TEN-T

b)  investeringer i TEN-T's hovednet og samlede net

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  teknisk bistand.

c)  teknisk bistand, herunder forbedring og udvikling af lokale myndigheders administrative færdigheder og kompetencer til at forvalte disse fonde.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  information, kommunikation, undersøgelser, netværksarbejde, samarbejde, udveksling af erfaringer og aktiviteter, der involverer klynger

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer en passende balance mellem investeringerne under litra a) og b).

Medlemsstaterne sikrer en passende balance mellem investeringerne under litra a) og b), på grundlag af hver enkelt medlemsstats investering og specifikke behov.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det overførte beløb fra Samhørighedsfonden til Connecting Europe-faciliteten23 skal anvendes til TEN-T-projekter.

2.  Det overførte beløb fra Samhørighedsfonden til Connecting Europe-faciliteten23 skal være proportionale og skal anvendes til TEN-T-projekter.

_________________

_________________

23 Reference

23 Reference

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  investeringer i lufthavnsinfrastruktur, undtagen i regionerne i den yderste periferi

e)  investeringer i en ny regional lufthavn og i lufthavnsinfrastruktur, undtagen:

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  investeringer relateret til regionerne i den yderste periferi

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb)  bistand i tilknytning til TEN-T-hovednet

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ec)  investeringer, der vedrører miljøbeskyttelse, og som har til formål at afbøde eller mindske den tilknyttede negative miljøpåvirkning

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  investeringer i bortskaffelse af affald i deponeringsanlæg

f)  investeringer i bortskaffelse af affald i deponeringsanlæg, undtagen i regionerne i den yderste periferi og bortset fra tiltag vedrørende eksisterende anlægs bortskaffelse, konvertering eller sikkerhed, jf. dog artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EU1

 

____________

 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  investeringer i anlæg til behandling af restaffald

g)  investeringer i anlæg til behandling af restaffald med undtagelse af regioner i den yderste periferi og i tilfælde af avancerede genanvendelsesløsninger i overensstemmelse med principperne for den cirkulære økonomi og affaldshierarkiet, der fuldt ud overholder målene i artikel 11, stk. 2, i direktiv 2008/98/EF, og forudsat at medlemsstaterne har udarbejdet deres planer for affaldshåndtering i henhold til artikel 29 i direktiv (EU) 2018/851. Restaffald bør først og fremmest forstås som ikke særskilt indsamlet kommunalt affald og affaldsrester fra affaldsbehandling

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  investeringer i forbindelse med produktion, forarbejdning, distribution, oplagring eller forbrænding af fossile brændstoffer, med undtagelse af investeringer i forbindelse med renere køretøjer som defineret i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/33/EF26

h)  investeringer i forbindelse med produktion, forarbejdning, transport, distribution, oplagring eller forbrænding af fossile brændstoffer, med undtagelse af investeringer:

 

ha)  i forbindelse med renere køretøjer, jf. artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/33/EF26

 

hb)  i forbindelse med højeffektiv CO2-fattig kraftvarmeproduktion og effektive fjernvarmesystemer

 

hc)  der yder et væsentligt bidrag til en kulstofneutral økonomi

 

hd)  der vedrører de mål, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2002 af 11. december 2018 om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder

__________________

__________________

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/33/EF af 23. april 2009 om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (EUT L 120 af 15.5.2009, s. 5).

26 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/33/EF af 23. april 2009 om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (EUT L 120 af 15.5.2009, s. 5).

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  De undtagelser, der er nævnt i dette stykkes litra b), begrænses til et beløb på op til 1 % af de samlede midler fra EFRU-Samhørighedsfonden på nationalt plan.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  investeringer i bredbåndsinfrastruktur i områder, hvor der er mindst to bredbåndsnet af tilsvarende kategori

udgår

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  finansiering af køb af rullende materiel til anvendelse i forbindelse med jernbanetransport, undtagen hvis det er knyttet til:

udgår

i)  opfyldelse af en offentlig serviceforpligtelse, der har været i offentligt udbud, i henhold til forordning (EF) nr. 1370/2007 som ændret

 

ii)  jernbanetransporttjenester på linjer med fuldkommen konkurrence, når støttemodtageren er en ny aktør, der er berettiget til støtte i henhold til forordning (EU) 2018/xxxx [Invest EU-regulation].

 

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja)  investeringer i opførelse af plejeinstitutioner, der isolerer eller krænker personlige valg og uafhængighed.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Desuden yder Samhørighedsfonden ikke støtte til investeringer i boliger, medmindre det sker i forbindelse med fremme af energieffektivitet eller brug af vedvarende energi.

2.  Desuden yder Samhørighedsfonden ikke støtte til investeringer i boliger, medmindre det sker i forbindelse med fremme af ressource- og energieffektivitet eller brug af vedvarende energi og tilgængelige levevilkår for ældre og personer med handicap samt jordskælvssikring.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Partnerskab

 

1.  Hver medlemsstat sikrer en meningsfuld og inklusiv deltagelse af arbejdsmarkedets parter, civilsamfundsorganisationer og tjenesteaftagere i forbindelse med forvaltning, programmering, levering, overvågning og evaluering af aktiviteter og politikker, der støttes af EFRU og Samhørighedsfonden under delt forvaltning, jf. artikel 6 i forslaget til forordning om fælles bestemmelser, Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 240/2014.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der anvendes fælles output- og resultatindikatorer, jf. bilag I, for så vidt angår EFRU og Samhørighedsfonden, og efter behov programspecifikke output- og resultatindikatorer i overensstemmelse med artikel [12, stk. 1,] andet afsnit, litra a), artikel [17, stk. 3,] litra d), nr. ii), og artikel [37, stk. 2,] litra b), i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR].

1.  Der anvendes fælles output- og resultatindikatorer, som fastsat og defineret i bilag I, for så vidt angår EFRU og Samhørighedsfonden og, hvor det er relevant, programspecifikke output- og resultatindikatorer i overensstemmelse med artikel [12, stk. 1,] andet afsnit, litra a), artikel [17, stk. 3,] litra d), nr. ii), og artikel [37, stk. 2,] litra b), i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR].

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Medlemsstaterne kan fremsætte en behørigt begrundet anmodning om yderligere fleksibilitet inden for den nuværende ramme af stabilitets- og vækstpagten for offentlige eller tilsvarende strukturelle udgifter, der støttes af den offentlige forvaltning i form af medfinansiering af investeringer, der er aktiveret som en del af EFRU og Samhørighedsfonden. Ved fastlæggelsen af den finanspolitiske tilpasning under enten den forebyggende eller den korrigerende del af stabilitets- og vækstpagten foretager Kommissionen en omhyggelig vurdering af denne anmodning på en måde, der afspejler den strategiske betydning af de investeringer, der medfinansieres af EFRU og Samhørighedsfonden.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  EFRU kan støtte integreret territorial udvikling i programmer under begge de mål, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] i overensstemmelse med afsnit III, kapitel II, i nævnte forordning [new CPR].

1.  EFRU støtter integreret territorial udvikling i programmer under begge de mål, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] i overensstemmelse med afsnit III, kapitel II, i nævnte forordning [new CPR].

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Mindst 5% af EFRU-midlerne på nationalt plan under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, bortset fra til teknisk bistand, skal tildeles bæredygtig territorial udvikling for ikke-bymæssige områder med naturbetingede, geografiske eller demografiske ulemper eller med problemer med adgang til grundlæggende tjenester. Af dette beløb fordeles mindst 17,5 % til landdistrikter og lokalsamfund under hensyntagen til bestemmelserne i en pagt om intelligente landsbyer med henblik på at udvikle projekter som f.eks. intelligente landsbyer.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne gennemfører udelukkende integreret territorial udvikling med støtte fra EFRU ved hjælp af de formularer, der er omhandlet i artikel [22] i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR].

2.  Medlemsstaterne gennemfører integreret territorial udvikling kan finde sted gennem en specifik ramme eller et specifikt program eller i de andre former, der er fastsat i artikel [22] i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR], og kan drage fordel af en flerfondstilgang og en integreret tilgang under EFRU, ESF+, EHFF og ELFUL.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  EFRU støtter integreret territorial udvikling ud fra territoriale strategier i overensstemmelse med artikel [23] i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] fokuseret på byområder ("bæredygtig byudvikling") i programmer under begge de mål, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i nævnte forordning.

1.  EFRU støtter integreret territorial udvikling for at håndtere økonomiske, miljømæssige, klimatiske, demokratiske og sociale udfordringer ud fra territoriale strategier i overensstemmelse med artikel [23] i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR], som også kan drage fordel af en multifondsbaseret og integreret tilgang under EFRU og ESF+, der er fokuseret på funktionelle byområder ("bæredygtig byudvikling") i programmer under begge de mål, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i nævnte forordning.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Mindst % af EFRU-midlerne på nationalt plan under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, bortset fra til teknisk bistand, skal tildeles bæredygtig byudvikling i form af lokaludvikling styret af lokalsamfundet, integrerede territoriale investeringer eller et andet territorialt redskab under PO 5.

Mindst 10 % af EFRU-midlerne på nationalt plan under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, bortset fra til teknisk bistand, skal tildeles bæredygtig byudvikling i form af et særligt program, en særlig prioritetsramme, lokaludvikling styret af lokalsamfundet, integrerede territoriale investeringer eller andre territoriale redskaber, som fastsat i artikel 22, litra c), i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR]. De "bymyndigheder", der er omhandlet i artikel 6 i forordning (EU) 2018/XXXX [new CPR], har beføjelse til at udvælge de pågældende foranstaltninger og projekter. Tiltag, der er udviklet inden for PO'er bortset fra PO5, kan, hvis de er sammenhængende, bidrage til en tærskel på 10 % for bæredygtig byudvikling. Investeringer under PO5 i) bør tælle som bidrag til denne øremærkning på 10 % samt operationer gennemført under andre PO'er, hvis det er foreneligt med bæredygtig byudvikling.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette initiativ omfatter alle byområder og støtter dagsordenen for byerne i Unionen.

Dette initiativ omfatter alle funktionelle byområder og støtter partnerskaberne og de organisatoriske omkostninger ved dagsordenen for byerne i Unionen. Ved udformningen og gennemførelsen af det europæiske initiativ for byområder skal de lokale myndigheder inddrages aktivt.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  støtte til kapacitetsopbygning

a)  støtte til kapacitetsopbygning, herunder udveksling af regionale og lokale repræsentanter på subnationalt niveau

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  støtte til innovative aktioner

b)  støtte til innovative aktioner, der kan modtage supplerende samfinansiering til forordning (EU) 2018/xxx (Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne), og ydes i samarbejde med det europæiske netværk for udvikling af landdistrikter, navnlig med hensyn til forbindelser mellem landdistrikter og byer og projekter til støtte for udviklingen af by- og funktionelle byområder

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  støtte til viden, politikudvikling og kommunikation.

c)  støtte til viden, territoriale konsekvensanalyser, politikudvikling og kommunikation.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det europæiske initiativ for byområder kan også efter anmodning fra en eller flere medlemsstater støtte det mellemstatslige samarbejde om byanliggender.

Det europæiske initiativ for byområder kan også efter anmodning fra en eller flere medlemsstater støtte det mellemstatslige samarbejde om byanliggender såsom referencerammen for bæredygtige byer, Den Europæiske Unions territoriale dagsorden og tilpasningen af FN's mål for bæredygtig udvikling til de lokale forhold.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en årlig rapport om udviklingen i forbindelse med det europæiske initiativ for byområder.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

 

Områder med naturbetingede eller demografiske ulemper og udfordringer

 

1.  I forbindelse med programmer, der medfinansieres af EFRU og dækker områder med alvorlige naturbetingede eller demografiske ulemper og udfordringer af permanent karakter såsom dem, der henvises til i artikel 174 i TEUF, skal opmærksomheden især være rettet mod at løse disse områders udfordringer.

 

Navnlig er NUTS 3-områder eller klynger af lokale administrative enheder med en befolkningstæthed på under 12,5 indbyggere pr. km² for tyndtbefolkede områder eller under 8 indbyggere pr. km² for meget tyndtbefolkede områder, eller med en gennemsnitlig nedgang i befolkningstallet på mere end 1 % mellem 2007 og 2017, underlagt specifikke regionale og nationale planer for at øge tiltrækningskraften, øge erhvervsinvesteringerne og øge tilgængeligheden af digitale og offentlige tjenester, herunder en fond i samarbejdsaftalen. En øremærket finansiering kan være øremærket i partnerskabsaftalen.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den specifikke supplerende tildeling til regionerne i den yderste periferi anvendes til at udligne ekstraomkostninger i disse regioner som følge af en eller flere af de vedvarende ulemper for deres udvikling, der er omhandlet i artikel 349 TEUF.

1.  Artikel 3 finder ikke anvendelse på den specifikke supplerende tildeling til regionerne i den yderste periferi. Denne specifikke supplerende tildeling til regionerne i den yderste periferi anvendes til at udligne ekstraomkostninger i disse regioner som følge af en eller flere af de vedvarende ulemper for deres udvikling, der er omhandlet i artikel 349 TEUF.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Uanset artikel 4, stk. 1, kan EFRU støtte produktive investeringer i virksomheder i regionerne i den yderste periferi, uanset disse virksomheders størrelse.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 4, tillægges Kommissionen for en ubestemt periode fra datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7, stk. 4, tillægges Kommissionen […] fra datoen for denne forordnings ikrafttrædelse indtil den 31. december 2027.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13a

 

Ophævelse

 

Med forbehold af artikel 12 i nærværende forordning ophæves forordning (EU) nr. 1301/2013 og forordning (EU) nr. 1300/2013 med virkning fra den 1. januar 2021.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13b

 

Revision

 

Europa-Parlamentet og Rådet tager senest den 31. december 2027 denne forordning op til revision i overensstemmelse med artikel 177 i TEUF.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning – kolonne 1– overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Et mere intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling

1.   Et mere intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling, regionale forbindelser inden for teknologier, udvikling af informations- og kommunikationsteknologi (IKT), konnektivitet og effektiv offentlig forvaltning" ("PO 1") ved:

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning – kolonne 2 – Output – RCO -01 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCO -01 – Regional gennemsnitlig indkomst

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning – kolonne 2 – Output – RCO 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCO 10a (ny) – Virksomheder, der har modtaget støtte med henblik på at omdanne deres produkter og tjenester til en cirkulær økonomi

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning – kolonne 2 – Output – RCO 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCO 14a – Yderligere samfundsøkonomiske knudepunkter med adgang til bredbånd med meget høj kapacitet

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning – kolonne 2 – Output – RCR 14 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCR 14b – Samfundsøkonomiske knudepunkter med bredbåndsabonnement til net med meget høj kapacitet

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning – kolonne 2 – Resultater – RCR -01 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCR -01 – Forhøjelse af den relative regionale indkomst som defineret i artikel 3, stk. 3

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning – kolonne 2 – Resultater – RCR 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

RCR 14 —Virksomheder, der anvender offentlige digitale tjenester*

RCR 14 — Brugere af offentlige digitale tjenester*

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – kolonne 1 – Politisk målsætning 2 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Et grønnere, kulstoffattigt Europa ved at fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og styring

2.  Et grønnere, kulstoffattigt og modstandsdygtigt Europa for alle ved at fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – kolonne 2 – Output – RCO 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCO 18a – Den procentdel af årlige energibesparelser for hele bygningsmassen (sammenlignet med en basislinje) i overensstemmelse med målet om at nå en højeffektiv og dekarboniseret bygningsmasse som omhandlet i den nationale langsigtede renoveringsstrategi til støtte for renovering af den nationale masse af beboelsesejendomme og erhvervsbygninger

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – kolonne 2 – Output – RCO 18 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCO 18b – Husstande med forbedret energiperformance i deres boliger, der når energibesparelser på mindst 60 %

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – kolonne 2 – Output – RCO 18 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCO 18c – Husstande med forbedret energiperformance i deres boliger, der når standardniveauet om at være næsten energineutrale efter renoveringen

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – kolonne 2 – Output – RCO 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

RCO 19 — Offentlige bygninger, der har modtaget støtte til at forbedre energiperformancen

RCO 19 Bygninger, der har modtaget støtte til at forbedre deres energiperformance (heraf: boliger, privat erhvervsbyggeri, offentligt erhvervsbyggeri)

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – kolonne 2 – Output – RCO 19 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCO 19b – Antallet af energifattige/sårbare forbrugere, der har modtaget støtte til at forbedre deres boligs energiperformance

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – kolonne 2 – Output – RCO 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCO 20a – Bygninger, der har modtaget støtte til at forbedre deres intelligente parathed

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – kolonne 2 – Output – RCO 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCO 22a – Det samlede endelige forbrug af vedvarende energi og forbrug pr. sektor (opvarmning og køling, transport, elektricitet)

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – kolonne 2 – Output – RCO 22 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCO 22 b – Andel af samlet mængde produceret vedvarende energi

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – kolonne 2 – Output – RCO 22 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCO 22c – Reduktion af årlig import af ikkevedvarende energi

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – kolonne 2 – Output – RCO 97 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCO 97a – Andel af egenforbrugere af vedvarende energi i den samlede installerede elektricitetskapacitet

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – kolonne 2 – Output – RCO 98 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCO 98a – Støtteovergangsperiode for regioner, der berøres af dekarbonisering

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – kolonne 2 – Output – RCO 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

RCO 24 — Nye eller opgraderede katastrofeovervågnings, -beredskabs, -varslings og -reaktionssystemer*

RCO 24 — Nye eller opgraderede overvågnings-, beredskabs-, varslings- og reaktionssystemer i forbindelse med naturkatastrofer såsom jordskælv, skovbrande, oversvømmelser og tørke*

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – kolonne 2 – Output – RCO 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

RCO 28 — Områder omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod skovbrande

RCO 28 — Områder omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod skovbrande, jordskælv, oversvømmelser eller tørke

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – kolonne 2 – Output – RCO 32 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCO 32a – Samlede fossile brændstoffer erstattet af lavemissionsenergikilder

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – kolonne 2 – Output – RCO 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

RCO 34 — Yderligere kapacitet til genanvendelse af affald

RCO 34 — Yderligere kapacitet til forebyggelse og genanvendelse af affald

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – kolonne 3 – Resultater– RCO 34 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCO 34a – Antal konverterede arbejdspladser

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – kolonne 3 – Resultater – RCR 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

RCR 27 — Husstande med forbedret energiperformance i deres boliger

RCR 27 — Husstande med forbedret energiperformance i deres boliger, der når energibesparelser på mindst 60 %

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – kolonne 3 – Resultater – RCR 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCR 28a – Bygninger med forbedret energiperformance som følge af kontraktlige aftaler, der sikrer verificérbare energibesparelser og forbedret effektivitet, såsom kontrakter om energimæssig ydeevne som defineret i artikel 2, nr. 27), i direktiv 2012/27/EU1a

 

___________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1).

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – kolonne 3 – Resultater – RCR 30 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCO 30a – Bygninger med forbedret intelligent parathed

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – kolonne 3 – Resultater – RCR 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

RCR 43 — Vandtab

 

RCR 43 — Reduktion af vandtab

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – kolonne 3 – Resultater – RCR -46 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCR -46a – Affaldsproduktion pr. indbygger

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – kolonne 3 – Resultater – RCR -46 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCR -46a – Affald pr. indbygger, der sendes til bortskaffelse og energiudnyttelse

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – kolonne 3 – Resultater – RCR -47 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCR -47a – Genanvendt bioaffald

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – kolonne 3 – Resultater – RCR -48 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCR 48a – Befolkningsandel med adgang til anlæg til affald, der forberedes med henblik på genbrug

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – kolonne 3 – Resultater – RCR -48 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCR 48b – Brug af cirkulære materialer

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – kolonne 3 – Resultater – RCR 49

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

RCR 49 — Genvundet affald

RCR 49 — Genbrugt affald

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – kolonne 3 – Resultater – RCR 49 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCR 49a – Affald forberedt til genbrug

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.   Et tættere sammenknyttet Europa ved at øge mobilitet og regional IKT-konnektivitet

3.   Et tættere sammenknyttet Europa for alle ved at øge mobilitet

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 3 – kolonne 2 – Output – RCO 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

RCO 43 — Længde af nye vejstrækninger, der har modtaget støtte — TEN-T1

RCO 43 — Længde af nye vejstrækninger, der har modtaget støtte — TEN-T1 (hovednettet og det samlede net)

______________

________________

1Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1).

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1).

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 3 – kolonne 2 – Output – RCO 45

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

RCO 45 — Længde af vejstrækninger, der er ombygget eller opgraderet — TEN-T

RCO 45 — Længde af vejstrækninger, der er ombygget eller opgraderet — TEN-T (hovednettet og det samlede net)

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 3 – kolonne 2 – Output – RCO 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

RCO 47 — Længde af nye jernbanestrækninger, der har modtaget støtte — TEN-T3

RCO 47 — Længde af nye jernbanestrækninger, der har modtaget støtte — TEN-T3 (hovednettet og det samlede net)

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 3 – kolonne 2 – Output – RCO 49

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

RCO 49 — Længde af jernbanestrækninger, der er ombygget eller opgraderet — TEN-T4

RCO 49 — Længde af jernbanestrækninger, der er ombygget eller opgraderet — TEN-T4 (hovednettet og det samlede net)

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 3 – kolonne 3 – Resultater – RCR -55 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCR -55a – Andel af TEN-T-korridoren på det nationale område, der er færdiggjort

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 3 – kolonne 3 – Resultater – RCR -57 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCR -57a – Andel af TEN-T-korridoren på det nationale område, der er færdiggjort

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 1 – kolonne 1 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Et mere socialt Europa — gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder

4.  Et mere socialt og inklusivt Europa — gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 –Politisk målsætning 3 – kolonne 3 – Resultater – RCR -68 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCR -68a – Medlemmer af marginaliserede befolkningsgrupper og ugunstigt stillede grupper gennem integrerede tiltag, herunder boliger og sociale ydelser (bortset fra romaer)

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 –Politisk målsætning 3 – kolonne 3 – Resultater – RCR -68 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

RCR -68b – Medlemmer af marginaliserede befolkningsgrupper og ugunstigt stillede grupper gennem integrerede tiltag, herunder boliger og sociale ydelser (romaer)

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 –Politisk målsætning 1 – kolonne 1 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Et Europa tættere på borgerne ved at fremme en bæredygtig og integreret udvikling af byer, landdistrikter og kystområder og lokale initiativer

5.  Et Europa tættere på borgerne ved at fremme en bæredygtig og integreret udvikling af byer og alle andre områder og lokale initiativer

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Bilag II – kolonne 1 – Politisk målsætning 1 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Et mere intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling

1.  Et mere intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling, regionale forbindelser inden for teknologier, udvikling af informations- og kommunikationsteknologi (IKT), konnektivitet og effektiv offentlig forvaltning ved:

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Bilag II – Politisk målsætning 1 – kolonne 3 – Output – CCO -01 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

CCO -01a – Virksomheder, der har modtaget støtte til bæredygtig økonomisk aktivitet

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Bilag II – Politisk målsætning 1 – kolonne 3 – Output – CCO 04

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

CCO 04 — SMV'er, der har modtaget støtte til at skabe job og vækst

CCO 04 — SMV'er, der har modtaget støtte til at skabe job og bæredygtig vækst

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Bilag II – Politisk målsætning 1 – kolonne 4 – Resultater – CCR -01 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

CCR -01a – Forøgelse af den relative regionale indkomst

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Bilag II – kolonne 1 – Politisk målsætning 2 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.   Et grønnere, kulstoffattigt Europa ved at fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring

2.   Et grønnere, kulstoffattigt og modstandsdygtigt Europa for alle ved at fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Bilag II – Politisk målsætning 2 – kolonne 3 – Output – CCO 08 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

CCO 08a – Udvikling af nye virksomheder

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Bilag II – Politisk målsætning 2 – kolonne 3 – Output – CCO 09 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

CCO 09a – Øget tilpasning til klimaforandringer, øget forebyggelse af naturkatastrofer og bedre modstandsdygtighed over for katastrofer og ekstreme vejrforhold

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Bilag II – Politisk målsætning 2 – kolonne 4 – Resultater – CCR 07 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

CCR 07a – Antal skabte arbejdspladser

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Bilag II – Politisk målsætning 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Et tættere sammenknyttet Europa ved at øge mobilitet og regional IKT-konnektivitet

3. Et tættere sammenknyttet Europa for alle ved at øge mobilitet

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Bilag II – Politisk målsætning 3 – kolonne 3 – Output – CCO 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

CCO 14 — TEN-T — veje: Nye og opgraderede veje

CCO 14 — TEN-T — veje: Nye og opgraderede veje og broer

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Bilag II – Politisk målsætning 3 – kolonne 4 –Resultater – CCR 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

CCR 13 — Tidsbesparelser som følge af bedre vejinfrastruktur

CCR 13 — Tidsbesparelser som følge af bedre vej- og broinfrastruktur

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Bilag II – Politisk målsætning 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Et mere socialt Europa — gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder

4.  Et mere socialt og inklusivt Europa — gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Bilag II – Politisk målsætning 5 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Et Europa tættere på borgerne ved at fremme en bæredygtig og integreret udvikling af byer, landdistrikter og kystområder og lokale initiativer

5.  Et Europa tættere på borgerne ved at fremme en bæredygtig og integreret udvikling af byer og alle andre områder

(1)

  EUT C 62 af 15.2 2019, s. 90.

(2)

  Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

A. Indledning

Idéen bag Den Europæiske Union er det fredelige samarbejde mellem folk og nationer for at fremme den økonomiske, sociale, territoriale samhørighed og solidariteten mellem de forskellige regioner.

Disse mål bør forfølges gennem samhørighedspolitikken, som er Fællesskabets vigtigste investeringspolitik for beskæftigelse og vækst, og som mindsker de territoriale forskelle ved at bidrage til at bringe borgere og territorier tættere på det europæiske projekt.

Disse opgaver er blevet vanskeliggjort af de konkurrencefordrejende virkninger af den økonomiske krise, som har øget ulighederne mellem territorierne, selvom at ulighederne mellem medlemsstaterne samtidig er blevet mindsket. Derfor bør EU's budgetmæssige begrænsninger og nationale budgetter samt følgerne af brexit på ingen måde føre til en svækkelse af samhørighedspolitikken eller forstyrre dens mål.

Den fremtidige samhørighedspolitik skal tage ved lære af tidligere erfaringer for bedre at kunne reagere på de nutidige udfordringer. Det er vigtigt, at denne politik får et tilstrækkeligt budget, også i betragtning af de øgede opgaver og investeringsmål i alle europæiske regioner, som er resultatet af gamle og nye udfordringer såsom klimaændringer, de sociale konsekvenser af den økonomiske krise, demografiske ændringer. Overdreven centralisering bør undgås, hvilket vil bringe den territoriale dimension i fare.

B. Ordførerens overordnede mål

Efter de knap så positive erfaringer med den nuværende programmeringsperiode vil det være vigtigt at sikre en rettidig iværksættelse af samhørighedspolitikken efter 2020 for rettidigt at kunne iværksætte konkrete initiativer i alle medlemsstater og regioner.

Ordføreren så med tilfredshed på Kommissionens bestræbelser for forenkling, for så vidt som det kan konstateres, at forenklingen ikke bør baseres på principperne eller målsætningerne, men på mindskelsen af burokratiet og de omkostninger, der påhviler regionerne og borgerne. Ordføreren beklager derfor, at synergierne mellem ESI-fondene, selv om de er blevet påberåbt flere gange, går tabt, navnlig med hensyn til den nye sociale fond (ESF+).

Ordførerens mål er at styrke disse synergier for fortsat at kunne sikre en integreret og komplementær tilgang til de vigtigste udfordringer på dette område, navnlig for så vidt angår tilgangen til området og til et mere socialt Europa.

Ordføreren erkender også den indbyrdes afhængighed mellem samhørighedspolitikken og de makroøkonomiske politikker. Denne forbindelse må imidlertid ikke være til skade for den territoriale dimension, men omvendt er der behov for at etablere en ny og konstruktiv tilgang, der har udspring i en dybtgående omformulering af formålet med de landespecifikke henstillinger og mere generelt af selve det europæiske semester. Kun på denne måde kan den nævnte sammenhæng ændres, således at den ene politik (samhørighedspolitikken) ikke længere står i den andens tjeneste (den makroøkonomiske politik), men at de komplementerer hinanden til fordel for borgerne. En økonomisk styring, der således optimerer forståelsen af den regionale mangfoldighed i kravene til og udfordringerne for den økonomiske, sociale eller institutionelle udvikling, og som gør det muligt at tilpasse interventionspolitikkerne. Samtidig er ingen form for makroøkonomisk konditionalitet nyttig.

For så vidt angår samhørighedspolitikkens fremtid, mener ordføreren mere generelt, at medfinansieringen spiller en afgørende rolle for fondenes opbygning. En forøgelse af medfinansieringen betyder ud fra Kommissionens synspunkt, at "medlemsstaterne gøres ansvarlige", men sikrer også, at der er flere ressourcer til rådighed, og at faldet i EU-ressourcerne får færre konsekvenser. Selv hvis det antages, at dette er sandt og retfærdigt, er der pligt til at give disse medlemsstater mulighed for at bruge disse ressourcer, uden at det er i modstrid med andre EU-bestemmelser. Dette er et meget kontroversielt aspekt, men det er en fælde, der skal undgås, bl.a. ved at fremme originale og dristige løsninger.

C. Ordførerens væsentligste ændringsforslag

Ordføreren mener, at det er nødvendigt at nævne indholdet af artikel 174 i TEUF for at understrege den territoriale og regionale dimension af Unionens samhørighedspolitiske tiltag.

Artikel 2 i forslaget fastlægger de specifikke mål for EFRU og Samhørighedsfonden, idet de opdeles i fem makroområder: et Europa, der er mere intelligent, grønnere, mere forbundet, mere socialt og tættere på borgerne. Disse områder falder igen ind under 21 politikområder, som er langt mere vage og mindre detaljerede end dem i den nuværende programmeringsperiode. De fem nye områder samler og forenkler de tidligere 11 investeringsprioriteter. Kommissionens forslag, sammenlignet med programmeringsperioden 2014-2020, er knap så godt defineret, hvilket giver mulighed for at vælge, hvilke foranstaltninger der skal træffes på medlemsstatsniveau. Selv om listen er tilstrækkeligt inklusiv, er det blevet besluttet at gribe ind, navnlig med henblik på at styrke muligheden for foranstaltninger, der fremmer naturarv, nulemission i byerne og bæredygtig turisme.

Artikel 3 i forslaget omhandler kriterierne for koncentration af de tematiske mål og vil ændre klassifikationen fra regionalt niveau og knyttet til BNP pr. indbygger til et nationalt niveau, der er knyttet til bruttonationalindkomsten. Denne tilgang giver ifølge ordføreren anledning til en politisk debat om de konkrete følger af en eventuel centralisering og de eventuelle virkninger for de europæiske regioner. Ordføreren er navnlig bekymret over de indvirkninger, som en tematisk koncentration, der gennemføres på nationalt plan og som ikke er særlig fleksibel, kan have på territorial omfordeling af foranstaltningerne, navnlig for de større lande med føderale administrative strukturer (som bl.a. er blandt de største modtagere af midler) samt for de mere differentierede, fragmenterede nationale økonomier med højere grad af territorial ulighed. Det er ordførerens holdning, at forvaltningen af midlerne først og fremmest bør tage de territoriale, økonomiske og sociale forhold, der gør sig gældende for støttemodtagere under samhørighedspolitikken, i betragtning, og begynde med regionerne. Ordføreren mener, at artikel 3 giver mange muligheder for evaluering og indgriben og har det klare formål at gøre samhørighedspolitikken til et reelt instrument for medlemsstaterne og de lokale myndigheder for at tage de udfordringer op, som de pågældende ændringer forårsager.

Ordføreren mener derfor, at det er afgørende at genoprette den tematiske koncentration på regionskategoriniveau og ikke – som foreslået af Kommissionen – på medlemsstatsniveau, fordi sidstnævnte mulighed vil centralisere for meget uden at sikre den ønskede fleksibilitet. Ordføreren er desuden enig i idéen om en mindstereserve, der først og fremmest fokuserer på PO 1 og PO 2 (et grønnere Europa), men mener, at PO 2 også bør udvides til at omfatte gruppen af mere udviklede regioner. Med henblik på at sikre en passende og reel fleksibilitet anser ordføreren dernæst, at det vil være hensigtsmæssigt at indføre et horisontalt kriterium, hvor medlemsstaterne, når de understøttes behørigt af de data, der er indeholdt i behovsanalysen, kan anmode om yderligere fleksibilitet med hensyn til den procentdel, der tildeles PO 1 (op til 5 procentpoint, og op til 10 procentpoint for regioner i den yderste periferi) på regionskategoriniveau, også med henblik på en bedre tilpasning til borgernes behov og den produktive struktur.

Artikel 4 og 5 fastsætter anvendelsesområdet for EFRU og Samhørighedsfonden, herunder: investeringer i infrastruktur, investeringer i forbindelse med adgang til tjenesteydelser, produktive investeringer i SMV'er og investeringer i forbindelse med bæredygtig udvikling og energi, der giver miljømæssige og tekniske bistandsydelser. Teknisk bistand defineres i forslaget til artikel 31 i forordningen om fælles bestemmelser (i procent af de midler, der er tilbagebetalt for teknisk bistand) og artikel 32 (medlemsstaternes mulighed for at iværksætte supplerende foranstaltninger vedrørende teknisk bistand for at styrke myndighedernes og støttemodtagernes kapacitet til at sikre en effektiv forvaltning og anvendelse af midlerne). Ordføreren er klar over, at selv om artikel 31 ændrer betydningen af traditionel teknisk bistand til programmer, der skal tilbagebetales med en procentsats i forhold til fremskridtene med selve programmerne, lukker artikel 32 op for det tætte forhold mellem strukturfondsprogrammeringen og opgraderingen, forbedringen og optimeringen af lokale offentlige forvaltninger.

Derfor finder ordføreren, at det er vigtigt at indføje en udtrykkelig henvisning i artikel 4 og artikel 5, som understreger vigtigheden af at anvende disse midler til at styrke de offentlige myndigheder. Der er behov for at forlade et system, hvor enorme udgifter til "ekstern" teknisk bistand kun sikrer, at der kompenseres for strukturelle svagheder i den offentlige forvaltning, uden samtidig at sikre, at de samme svagheder afhjælpes. Derfor har ordføreren forsøgt at genetablere en styrkelse af kapaciteten hos de offentlige myndigheder som horisontalt mål, navnlig i forbindelse med tilgængeligheden af tjenester for borgerne og effektiviteten af de afgivne svar. Ordføreren fandt, at Kommissionens forslag i denne retning ikke var tilstrækkeligt og på nogle områder endog mangelfuldt og er påbegyndt at fuldende det for ikke at bremse nogle initiativer, der er påbegyndt i programmeringsperioden 2014-2020.

Artikel 6 i forslaget – om de sektorer, der er udelukket fra EFRU's indgriben – bør overvejes nærmere. Denne liste er langt mere omfattende end tidligere, hvilket retfærdiggøres med at sige, at usikkerheden derved mindskes. Der hersker dog stadig en vis tvivl, navnlig med hensyn til investeringer i aktiviteter til fjernelse af affald i deponeringsanlæg, da det er nødvendigt at sikre tiltag til bortskaffelse og omstilling af tidligere anlæg, som også skal sikres. Samtidig anses det for nødvendigt at definere begrebet "restaffald" mere præcist for bedre at afgrænse området for udelukkelse fra finansiering, navnlig for at undgå modsætning med direktiverne inden for affald og energi. Udelukkelserne vedrørende lufthavnsinfrastruktur og indkøb af rullende materiel er også kontroversielle.

Artikel 8 og 9 er særligt relevante for forholdet mellem samhørighedspolitikken og regionerne. For det første har ordføreren understreget, at artikel 8 omhandler "ikke-bymæssige" områder og anset det for nødvendigt, at der på samme måde som for byområderne stilles en minimumsreserve (mindst 5 %) til rådighed til støtte for og udvikling af de områder, hvor der, dels på grund af krisen, foregår en forarmelse (materiel og immateriel, inden for varer og tjenesteydelser) og faldende befolkningstal. Oplysninger viser, at der er et presserende behov for skræddersyede, målrettede foranstaltninger, som bidrager til at standse den nuværende nedadgående spiral.

Ligeledes er bæredygtig byudvikling vigtig (artikel 9), hvor det, også i betragtning af den vellykkede gennemførelse af den nuværende programmering, er nødvendigt at øge ressourcerne til denne form for lokaludvikling og udvide anvendelsesområdet for de instrumenter, der kan anvendes. Navnlig blev det for både artikel 8 og artikel 9 anset for at være afgørende at genindføre muligheden for integrerede tiltag, der samfinansieres via EFRU/Samhørighedsfonden og ESF+.

Formålet med disse og andre af ordførerens ændringsforslag er også fremover at sikre, at samhørighedspolitikken fortsat mindsker uligheder og bidrager til et mere socialt Europa, der er mere opmærksomt og tættere på sine egne regioner, borgerne, virksomhederne og de unge.


UDTALELSE fra Budgetudvalget (11.12.2018)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Ordfører for udtalelse: Jan Olbrycht

ÆNDRINGSFORSLAG

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2a)  EFRU og Samhørighedsfonden bør bidrage til finansieringen af støtte, der tager sigte på at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed ved at udligne de vigtigste forskelle, korrigere regionale skævheder i Unionen og mindske efterslæbet for de mindst begunstigede områder gennem en bæredygtig udvikling og strukturel tilpasning af de regionale økonomier.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/XXX [new CPR]16 fastsættes der fælles bestemmelser for en række fonde, herunder Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ("EFRU"), Den Europæiske Socialfond Plus ("ESF+"), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond ("EHFF"), Asyl- og Migrationsfonden ("AMIF"), Fonden for Intern Sikkerhed ("FIS") og instrumentet for grænseforvaltning og visa ("IGFV"), som fungerer under en fælles ramme ("fondene").

(3)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/XXX [new CPR]16 fastsættes der fælles bestemmelser for en række fonde, herunder Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ("EFRU"), Den Europæiske Socialfond Plus ("ESF+"), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond ("EHFF"), Asyl- og Migrationsfonden ("AMIF"), Fonden for Intern Sikkerhed ("FIS") og instrumentet for grænseforvaltning og visa ("IGFV"), som fungerer under en fælles ramme ("fondene").

__________________

__________________

16 [Full reference – new CPR].

16 [Full reference – new CPR].

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Horisontale principper som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union ("TEU") og i artikel 10 i TEUF, herunder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i TEU, bør respekteres i forbindelse med gennemførelsen af EFRU og Samhørighedsfonden, idet der tages hensyn til chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union. Medlemsstaterne bør også overholde forpligtelserne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og sikre tilgængelighed i overensstemmelse med artikel 9 og i overensstemmelse med Unionens lovgivning, der harmoniserer tilgængelighedskrav for produkter og tjenesteydelser. Medlemsstaterne og Kommissionen bør tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og integrere kønsaspektet samt bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Fondene bør ikke støtte aktioner, som bidrager til nogen form for segregering. EFRU's og Samhørighedsfondens målsætninger bør forfølges inden for rammerne af en bæredygtig udvikling og Unionens fremme af målet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten som fastsat i artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF under hensyntagen til princippet om, at forureneren betaler. For at beskytte det indre markeds integritet skal operationer til fordel for virksomheder overholde statsstøttereglerne, som fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF.

(5)  Horisontale principper som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union ("TEU") og i artikel 10 i TEUF, herunder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i TEU, bør respekteres i forbindelse med gennemførelsen af EFRU og Samhørighedsfonden, idet der tages hensyn til chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union og FN's mål for bæredygtig udvikling. Medlemsstaterne bør også overholde forpligtelserne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og sikre tilgængelighed i overensstemmelse med artikel 9 og i overensstemmelse med Unionens lovgivning, der harmoniserer tilgængelighedskrav for produkter og tjenesteydelser. Medlemsstaterne og Kommissionen bør tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og integrere køns- og ligestillingsaspektet samt bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Fondene bør ikke støtte aktioner, som bidrager til nogen form for segregering. EFRU's og Samhørighedsfondens målsætninger bør forfølges inden for rammerne af en bæredygtig udvikling og Unionens fremme af målet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten som fastsat i artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF under hensyntagen til princippet om, at forureneren betaler. For at beskytte det indre markeds integritet skal operationer til fordel for virksomheder overholde statsstøttereglerne, som fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For at gøre det muligt for EFRU at yde støtte under ETS/Interreg både i form af investeringer i infrastruktur og tilhørende investeringer og uddannelses- og integrationsaktiviteter er det nødvendigt at bestemme, at EFRU også kan yde støtte til aktiviteter under de specifikke målsætninger for ESF+, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/XXX [new ESF+]18.

(15)  For at gøre det muligt for EFRU at yde støtte under ETS/Interreg både i form af investeringer i infrastruktur og tilhørende investeringer og uddannelses- og integrationsaktiviteter til forbedring og udvikling af administrative færdigheder og kompetencer er det nødvendigt at bestemme, at EFRU også kan yde støtte til aktiviteter under de specifikke målsætninger for ESF+, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/XXX [new ESF+]18.

__________________

__________________

18 [Full reference – new ESF+].

18 [Full reference – new ESF+].

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  EFRU bør bidrage til at udligne de største regionale skævheder i Unionen og til at mindske forskellene mellem de forskellige regioners udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede regioner, herunder dem, der står over for udfordringer som følge af dekarboniseringstilsagn. EFRU-støtte under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst bør derfor koncentreres om Unionens centrale prioriteter i overensstemmelse med de politiske målsætninger, der er fastsat i forordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. Derfor bør EFRU-støtte koncentreres om de politiske målsætninger "et mere intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling" og "et grønnere, kulstoffattigt Europa ved at fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring". Denne tematiske koncentration bør opnås på nationalt plan, samtidig med at der gives mulighed for fleksibilitet inden for de enkelte programmer og mellem de tre grupper af medlemsstater, som er dannet ud fra deres respektive bruttonationalindkomst. Dertil kommer, at metoden til at klassificere medlemsstaterne bør præciseres under hensyntagen til den særlige situation i regionerne i den yderste periferi.

(17)  EFRU bør bidrage til at udligne de største regionale skævheder i Unionen og til at mindske forskellene mellem de forskellige regioners udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede og mindst udviklede regioner, herunder dem, der står over for udfordringer som følge af dekarboniseringstilsagn. EFRU-støtte under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst bør derfor koncentreres om Unionens centrale prioriteter i overensstemmelse med de politiske målsætninger, der er fastsat i forordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. Derfor bør EFRU-støtte koncentreres om de politiske målsætninger "et mere intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling" og "et grønnere, kulstoffattigt Europa ved at fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring". Denne tematiske koncentration bør opnås på nationalt plan, hvilket giver mulighed for fleksibilitet inden for de enkelte programmer og på tværs af forskellige kategorier af regioner, idet der også tages hensyn til de forskellige udviklingsniveauer. Dertil kommer, at metoden til at klassificere regionerne bør præciseres under hensyntagen til den særlige situation i regionerne i den yderste periferi.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Denne forordning bør fastsætte de forskellige typer af aktiviteter, hvis omkostninger kan støttes gennem investeringer fra EFRU og Samhørighedsfonden under deres respektive målsætninger, jf. TEUF. Samhørighedsfonden bør kunne yde støtte til investeringer inden for miljø og TEN-T. For så vidt angår EFRU, bør listen over aktiviteter forenkles, og den bør kunne yde støtte til investeringer i infrastruktur, investeringer i forbindelse med adgang til tjenester, produktive investeringer i SMV'er, udstyr, software og immaterielle aktiver såvel som foranstaltninger med henblik på information, kommunikation, undersøgelser, netværksarbejde, samarbejde, udveksling af erfaringer og aktiviteter, der involverer klynger. For at støtte gennemførelsen af programmet bør begge fonde også kunne yde støtte til tekniske bistandsaktiviteter. For at udvide spektret af interventioner for Interreg-programmerne bør anvendelsesområdet endelig udvides til også at omfatte deling af en bred vifte af faciliteter og menneskelige ressourcer og omkostninger knyttet til foranstaltninger inden for rammerne af ESF+.

(19)  Denne forordning bør fastsætte de forskellige typer af aktiviteter, hvis omkostninger kan støttes gennem investeringer fra EFRU og Samhørighedsfonden under deres respektive målsætninger, jf. TEUF. Samhørighedsfonden bør kunne yde støtte til investeringer inden for miljø og TEN-T. For så vidt angår EFRU, bør listen over aktiviteter forenkles, og den bør kunne yde støtte til investeringer i infrastruktur, investeringer i forbindelse med adgang til tjenester, produktive investeringer i SMV'er, udstyr, software og immaterielle aktiver såvel som foranstaltninger med henblik på information, kommunikation, undersøgelser, netværksarbejde, samarbejde, udveksling af erfaringer og aktiviteter, der involverer klynger. For at støtte gennemførelsen af programmet bør begge fonde også kunne yde støtte til tekniske bistandsaktiviteter, herunder til forbedring og udvikling af administrative færdigheder og kompetencer. For at udvide spektret af interventioner for Interreg-programmerne bør anvendelsesområdet endelig udvides til også at omfatte deling af en bred vifte af faciliteter og menneskelige ressourcer og omkostninger knyttet til foranstaltninger inden for rammerne af ESF+.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iva)  at øge digital konnektivitet

Begrundelse

Det er vigtigt at flytte det specifikke mål "forbedring af den digitale konnektivitet" fra den politiske målsætning nr. 3 (PO 3) til den politiske målsætning nr. 2 (PO 2) for effektivt at opnå innovation og intelligent økonomisk omstilling.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. iv b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ivb)  at styrke cybersikkerheden

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. vii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

viia)  at fremme bæredygtig multimodal mobilitet i byerne

Begrundelse

En flytning af målsætningen om "fremme af bæredygtig multimodal mobilitet i byerne" fra den politiske målsætning nr. 3 (PO 3) til den politiske målsætning nr. 2 (PO 2) vil bidrage til at gøre de europæiske byer grønnere. Dette er et stort skridt på vejen mod klimatilpasning i Europa.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "et tættere sammenknyttet Europa ved at øge mobilitet og regional IKT-konnektivitet" ("PO 3") ved:

c)  "et tættere sammenknyttet Europa ved at øge mobilitet og regional konnektivitet" ("PO 3") ved:

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  at øge digital konnektivitet

udgår

Begrundelse

Det er vigtigt at flytte det specifikke mål "forbedring af den digitale konnektivitet" fra den politiske målsætning nr. 3 (PO 3) til den politiske målsætning nr. 2 (PO 2) for effektivt at opnå innovation og intelligent økonomisk omstilling.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  at fremme bæredygtig multimodal mobilitet i byerne

udgår

Begrundelse

En flytning af målsætningen om "fremme af bæredygtig multimodal mobilitet i byerne" fra den politiske målsætning nr. 3 (PO 3) til den politiske målsætning nr. 2 (PO 2) vil bidrage til at gøre de europæiske byer grønnere. Dette er et stort skridt på vejen mod klimatilpasning i Europa.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iva)  at fremme transportforbindelser, herunder maritim forbindelse, til Unionens rand- og øområder

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iva)  at udvikle socialt iværksætteri og social innovation

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne klassificeres ud fra deres relative bruttonationalindkomst pr. indbygger som følger:

Regionerne klassificeres ud fra deres relative bruttonationalindkomst ("BNP") som følger:

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  dem med en relativ bruttonationalindkomst pr. indbygger på 100 % af EU-gennemsnittet eller derover ("gruppe 1")

a)  mere udviklede regioner

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  dem med en relativ bruttonationalindkomst pr. indbygger på 75 % af EU-gennemsnittet eller derover, men under 100 % ("gruppe 2")

b)  overgangsregioner

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  dem med en relativ bruttonationalindkomst pr. indbygger på under 75 % af EU-gennemsnittet ("gruppe 3").

c)  mindre udviklede regioner.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I denne artikel forstås ved relativ bruttonationalindkomst pr. indbygger forholdet mellem bruttonationalindkomsten pr. indbygger i en medlemsstat målt i købekraftstandarder og beregnet ud fra EU-tal for perioden fra 2014 til 2016 og den gennemsnitlige bruttonationalindkomst pr. indbygger i købekraftstandarder i de 27 medlemsstater i samme referenceperiode.

I denne artikel bestemmes klassificeringen af en region i en af de tre kategorier af regioner på grundlag af forholdet mellem den enkelte regions BNP pr. indbygger, målt i købekraftsparitet (PPP) og beregnet på grundlag af EU-tal for perioden 2014 til 2016, og det gennemsnitlige BNP i EU-27 i samme referenceperiode.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For så vidt angår programmer under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst for regioner i den yderste periferi, klassificeres de i gruppe 3.

For så vidt angår programmer under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst for regioner i den yderste periferi, klassificeres de som mindre udviklede regioner.

Begrundelse

For at forenkle den tematiske koncentration af EFRU-støtten og gøre den mere fleksibel og operationel foreslås kun to kategorier af lande i den relevante klassificering. Den bestemmende tærskel fastsættes til 90 % af EU's gennemsnitlige relative bruttonationalindkomst pr. indbygger svarende til støtteberettigelseskriteriet for Samhørighedsfonden (forordningen om fælles bestemmelser, artikel 102, stk. 3).

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Medlemsstater i gruppe 1 skal tildele mindst 85 % af deres samlede EFRU-midler under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og PO 2 og mindst 60 % til PO 1.

a)  I mere udviklede regioner tildeles mindst 75 % af de samlede EFRU-midler på nationalt plan under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og PO 2 og mindst 30 % til PO 2.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Medlemsstater i gruppe 2 skal tildele mindst 45 % af deres samlede EFRU-midler under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og mindst 30 % til PO 2.

b)  I overgangsregioner tildeles mindst 35 % af de samlede EFRU-midler på nationalt plan under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og mindst 30 % til PO 2.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Medlemsstater i gruppe 3 skal tildele mindst 35 % af deres samlede EFRU-midler under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og mindst 30 % til PO 2.

c)  I mindre udviklede regioner tildeles mindst 25 % af de samlede EFRU-midler på nationalt plan under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og mindst 30 % til PO 2.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  teknisk bistand.

f)  teknisk bistand, herunder forbedring og udvikling af lokale myndigheders administrative færdigheder og kompetencer til at forvalte disse fonde.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ba)  udvikling af bæredygtig, klimarobust, intelligent og intermodal mobilitet på nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder forbedret adgang til TEN-T og grænseoverskridende mobilitet

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

bb)  fremme af bæredygtig multimodal mobilitet i byerne

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  teknisk bistand.

c)  teknisk bistand, herunder forbedring og udvikling af lokale myndigheders administrative færdigheder og kompetencer til at forvalte disse fonde.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer en passende balance mellem investeringerne under litra a) og b).

Medlemsstaterne sikrer en passende balance mellem investeringerne under litra a), b), ba) og bb).

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  investeringer i lufthavnsinfrastruktur, undtagen i regionerne i den yderste periferi

e)  investeringer i lufthavnsinfrastruktur, undtagen i regionerne i den yderste periferi og områder, der lider af alvorlige naturbetingede eller demografiske ulemper af permanent art, jf. artikel 174 i TEUF

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  finansiering af køb af rullende materiel til anvendelse i forbindelse med jernbanetransport, undtagen hvis det er knyttet til:

udgår

i)  opfyldelse af en offentlig serviceforpligtelse, der har været i offentligt udbud, i henhold til forordning (EF) nr. 1370/2007 som ændret

 

ii)  jernbanetransporttjenester på linjer med fuldkommen konkurrence, når støttemodtageren er en ny aktør, der er berettiget til støtte i henhold til forordning (EU) 2018/xxxx [Invest EU-regulation].

 

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Desuden yder Samhørighedsfonden ikke støtte til investeringer i boliger, medmindre det sker i forbindelse med fremme af energieffektivitet eller brug af vedvarende energi.

2.  Desuden yder Samhørighedsfonden ikke støtte til investeringer i boliger, medmindre det sker i forbindelse med fremme af energieffektivitet, brug af vedvarende energi eller vandforbrug.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Mindst 6 % af EFRU-midlerne på nationalt plan under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, bortset fra til teknisk bistand, skal tildeles bæredygtig byudvikling i form af lokaludvikling styret af lokalsamfundet, integrerede territoriale investeringer eller et andet territorialt redskab under PO 5.

Mindst 10 % af EFRU-midlerne på nationalt plan under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, bortset fra til teknisk bistand, skal tildeles bæredygtig byudvikling i form af lokaludvikling styret af lokalsamfundet, integrerede territoriale investeringer eller et andet territorialt redskab under PO 5.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  støtte til kapacitetsopbygning

a)  støtte til kapacitetsopbygning på subnationalt niveau

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  støtte til viden, politikudvikling og kommunikation.

c)  støtte til viden, territoriale konsekvensanalyser, politikudvikling og kommunikation.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Områder med naturbetingede eller demografiske ulemper

 

I forbindelse med operationelle programmer, der medfinansieres af EFRU og dækker områder med alvorlige naturbetingede eller demografiske ulemper af permanent karakter, jf. artikel 174 i TEUF, skal opmærksomheden især være rettet mod at løse disse områders specifikke vanskeligheder.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Bilag 1 – tabel – Politisk målsætning 3 – RCO 34

RCO 34 – Yderligere kapacitet til genanvendelse af affald

RCR 46 – Befolkningsandel med adgang til faciliteter til genanvendelse af affald og små affaldshåndteringssystemer

 

RCR 47 – Genanvendt affald

 

RCR 48 – Genanvendt affald brugt som råvarer

 

RCR 49 – Genvundet affald

Ændringsforslag

RCO 34 – Yderligere kapacitet til forebyggelse og genanvendelse af affald

RCR -46 – Affaldsproduktion pr. indbygger

 

ERC -46a – Affald pr. indbygger, der sendes til bortskaffelse og energiudnyttelse

 

RCR 46 – Befolkningsandel med adgang til faciliteter til genanvendelse af affald og små affaldshåndteringssystemer

 

RCR 47 – Genanvendt affald

 

RCR 47a – Genanvendt bioaffald

 

RCR 48 – Genanvendt affald brugt som råvarer

 

RCR 49 – Genvundet affald

 

RCR 49a – Befolkningsandel med adgang til anlæg til affald, der forberedes med henblik på genbrug

 

RCR 49b – Affald forberedt med henblik på genbrug, som defineret i artikel 11a, stk. 1, litra b), i rammedirektiv (EU) 2018/851 om affald

 

RCR 49c – Indikatorer, som Kommissionen skal indføre senest den 31. marts 2019 gennem vedtagelse af gennemførelsesretsakter med henblik på at måle de overordnede fremskridt med gennemførelsen af affaldsforebyggelsesforanstaltningerne (artikel 9, stk. 7, i rammedirektiv (EU) 2018/851 om affald)

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden

Referencer

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

11.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

11.6.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Jan Olbrycht

28.6.2018

Behandling i udvalg

24.9.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

25

+

ALDE

Jean Arthuis

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

André Elissen

1

0

ENF

Marco Zanni

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

11.10.2018

HOLDNING I FORM AF ÆNDRINGSFORSLAG

fra Budgetkontroludvalget

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

For Budgetkontroludvalget: Gilles Pargneaux (ordfører)

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget forelægger Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  For at sikre, at samhørighedspolitikken bliver en succes efter 2020, er det vigtigt at mindske den administrative byrde for støttemodtagere og forvaltningsmyndigheder, at finde den rette balance mellem politikkens resultatorientering og det niveau af undersøgelser og kontroller, der gennemføres for at øge proportionaliteten, at indføre en form for differentiering i gennemførelsen af programmerne og at forenkle reglerne og procedurerne, som i dag ofte anses for at være alt for forvirrende.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  I en stadig mere sammenkoblet verden og i betragtning af den demografiske udvikling og migrationsdynamikken er det klart, at Unionens migrationspolitik kræver en fælles tilgang, som bygger på synergi og komplementaritet mellem de forskellige finansieringsinstrumenter. For at sikre en sammenhængende, stærk og konsekvent støtte til solidaritets- og ansvarsdelingsbestræbelserne blandt medlemsstaterne med hensyn til migrationsstyring bør EFRU yde støtte for at fremme langsigtet integration af migranter.

(8)  I en stadig mere sammenkoblet verden og i betragtning af den demografiske udvikling og migrationsdynamikken er det klart, at Unionens migrationspolitik kræver en fælles tilgang, som bygger på synergi og komplementaritet mellem de forskellige finansieringsinstrumenter. For at sikre en sammenhængende, stærk og konsekvent støtte til solidaritets- og ansvarsdelingsbestræbelserne blandt medlemsstaterne med hensyn til migrationsstyring bør EFRU yde støtte for at fremme langsigtet integration af migranter og flygtninge. Der bør gives prioritet til fremme af beskæftigelse og social inklusion, bekæmpelse af fattigdom og forskelsbehandling og investeringer i uddannelse, videreuddannelse og lærlingeuddannelse.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Desuden bør investeringer under EFRU bidrage til udviklingen af en samlet digital infrastruktur til højhastighedsnet og til at fremme ren og bæredygtig multimodal mobilitet i byerne.

(10)  Desuden bør investeringer under EFRU bidrage til udviklingen af en samlet digital infrastruktur til højhastighedsnet i hele Unionen, herunder i landdistrikter, hvor den er en vigtig bidragyder til små og mellemstore virksomheder (SMV'er), og til at fremme ren og bæredygtig multimodal mobilitet i byerne.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  Den fremtidige samhørighedspolitik skal tage passende hensyn til og yde støtte til de af Unionens regioner, der er mest påvirket af følgerne af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, navnlig dem, der som følge heraf selv kommer til at ligge ved EU's ydre sø- eller landgrænser.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  SMV'er og mikrovirksomheder er blandt de vigtigste drivkræfter bag økonomisk vækst, innovation og beskæftigelse, idet de tegner sig for 85 % af alle nye arbejdspladser. Der er i øjeblikket mere end 20 millioner SMV'er Unionen. Disse virksomheder spiller en vigtig rolle for den økonomiske genopretning og overgangen til en bæredygtig økonomi i Unionen.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Med henblik på at koncentrere anvendelsen af de begrænsede midler på den mest effektive måde bør den støtte, der ydes af EFRU til produktive investeringer under de relevante specifikke målsætninger, begrænses til kun at omfatte mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder ("SMV'er"), jf. Kommissionens henstilling 2003/361/EF19, medmindre investeringerne indebærer samarbejde med SMV'er i forsknings- og innovationsaktiviteter.

(16)  Med henblik på at koncentrere anvendelsen af de begrænsede midler på den mest effektive måde bør den støtte, der ydes af EFRU til produktive investeringer under de relevante specifikke målsætninger, begrænses til kun at omfatte SMV'er, jf. Kommissionens henstilling 2003/361/EF19, for at styrke disse virksomheders konkurrenceevne og levedygtighed, medmindre investeringerne indebærer samarbejde med SMV'er i forsknings- og innovationsaktiviteter.

_________________

_________________

19 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

19 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a)  For at sikre en rettidig og effektiv gennemførelse bør alle procedurer for overvågning, performance og kontrol være forholdsmæssige og forenklede for så vidt angår forvaltningsmyndighederne og støttemodtagerne.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 bør fondene evalueres på grundlag af oplysninger indsamlet gennem specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav kan eventuelt omfatte målbare indikatorer, der kan danne grundlag for en evaluering af fondenes virkninger i praksis.

(23)  I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016 bør fondene evalueres på grundlag af oplysninger indsamlet gennem specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Så vidt muligt bør disse krav omfatte målbare indikatorer, der kan danne grundlag for en evaluering af fondenes virkninger i praksis.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iva)  at modernisere og innovere den offentlige forvaltning, beskytte intellektuel ejendomsret og støtte SMV'ers konkurrenceevne

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I overensstemmelse med rapporteringskravet i henhold til artikel [38, stk. 3, litra e), nr. i),] i finansforordningen forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet performanceoplysninger i overensstemmelse med bilag II.

3.  I overensstemmelse med rapporteringskravet i henhold til artikel [38, stk. 3, litra e), nr. i),] i finansforordningen forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet oplysninger om performance og resultater i overensstemmelse med bilag II ved at rapportere om både fremskridt og mangler og ved at sikre en klar forbindelse mellem udgifter og performance.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13 for at ændre bilag I med henblik på at foretage de nødvendige tilpasninger af listen over indikatorer, der skal anvendes af medlemsstaterne, og for at ændre bilag II med henblik på at foretage de nødvendige tilpasninger af de performanceoplysninger, der skal forelægges Europa-Parlamentet og Rådet.

4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 13 for at ændre bilag I med henblik på at foretage de relevante og begrundede tilpasninger af listen over indikatorer, der skal anvendes af medlemsstaterne, og for om nødvendigt at ændre bilag II med henblik på at give Europa-Parlamentet og Rådet forbedrede kvalitative og kvantitative oplysninger om performance og resultater i forhold til de fastsatte mål.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet pålidelige oplysninger om kvaliteten af de anvendte performancedata.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Mindst 6 % af EFRU-midlerne på nationalt plan under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, bortset fra til teknisk bistand, skal tildeles bæredygtig byudvikling i form af lokaludvikling styret af lokalsamfundet, integrerede territoriale investeringer eller et andet territorialt redskab under PO 5.

Mindst 6 % af EFRU-midlerne på nationalt plan under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, bortset fra til teknisk bistand, skal tildeles bæredygtig byudvikling i form af lokaludvikling styret af lokalsamfundet, integrerede territoriale investeringer eller et andet territorialt redskab under PO 5, hvor relevante dele af PO 1 til PO 4 indarbejdes.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EFRU støtter også det europæiske initiativ for byområder, som gennemføres af Kommissionen ved direkte og indirekte forvaltning.

EFRU støtter også det europæiske initiativ for byområder.

Begrundelse

Medlemsstaterne har enekompetence, hvad angår dagsordenen for byerne, og nærhedsprincippet skal sikres.

26.10.2018


UDTALELSE FRA UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Ordfører for udtalelse: Kateřina Konečná

KORT BEGRUNDELSE

Den 2. maj 2018 vedtog Kommissionen et forslag til den næste flerårige finansielle ramme (FFR) for perioden 2021-2027. Det omfatter Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden.

Overordnet påskønner ordføreren Kommissionens forslag, som forenkler de komplekse procedurer, der er forbundet med EFRU og Samhørighedsfonden, og udvider støtteforanstaltningerne vedrørende grønne mål og klimamål. Navnlig støtter ordføreren øgede investeringer i et grønnere og kulstoffattigt Europa som f.eks. foranstaltninger vedrørende energieffektivitet og cirkulær økonomi, udvikling af intelligente energisystemer, net og lagre, fremme af bæredygtig vandforvaltning og nedbringelse af forureningen.

Der er imidlertid behov for at sikre øget finansiering af den nødvendige modernisering og udvikling af medlemsstaternes infrastruktur med henblik på at opfylde alle nye ambitiøse mål for miljø, energi, affaldshåndtering, transport og klima i Unionens lovgivning i overensstemmelse med Parisaftalen. Støtte til projekter, der medfinansieres af disse fonde, er af afgørende betydning, især i regionerne med udviklingsefterslæb. I mange lande tegner EFRU og Samhørighedsfonden sig desuden for mindst 50 % af de offentlige investeringer, og de pågældende medlemsstater ville ikke selv have økonomisk kapacitet til at foretage sådanne investeringer uden EU's medfinansiering.

For så vidt angår finansiering mener ordføreren, at de foreslåede nedskæringer (til det halve) i Samhørighedsfonden er betydelige i forhold til den nuværende programmeringsperiode. Samtidig er det beløb, der skal overføres fra Samhørighedsfonden til Connecting Europe-faciliteten (CEF), lig med det beløb, der overføres i den nuværende programmeringsperiode 2014-2020. Da midlerne fra Samhørighedsfonden bl.a. også forventes at finansiere klima- og miljøprojekter og dermed bidrager til at opfylde EU's klima- og miljømål, mener ordføreren ikke, at reduktionen af de tildelte midler fra Samhørighedsfonden, som skal forvaltes ved delt forvaltning, er passende. Enhver overførsel fra Samhørighedsfonden til CEF bør være baseret på en grundig analyse fra Kommissionen, som skal støtte – ikke svække – medlemsstaternes evne til at opfylde deres klima- og miljømål. Den andel af midlerne, der overføres til CEF, bør forholdsmæssigt svare til overførslen i den nuværende programmeringsperiode (dvs. nedbringes med 50 %), og den bør være tilgængelig for medlemsstaten i hele programmeringsperioden.

Ordføreren mener, at anvendelsen af EFRU og Samhørighedsfonden bør forbedres ved at knytte samhørighedspolitikkens investeringer tættere til medlemsstaternes overordnede planer om at nå 2030-målene inden for rammerne af et forløb, der fører til en mere langsigtet dekarbonisering af EU's økonomi. I den forbindelse foreslår ordføreren flere midler til de politiske målsætningers punkt 2 (PO2), som vedrører bekæmpelse af følgerne af klimaændringer.

EU's transportsektor står i øjeblikket over for grundlæggende forandringer. Det vil være nødvendigt med lavere drivhusgasemissioner fra transport. Emissionerne af luftforurenende stoffer fra transport skal reduceres drastisk hurtigst muligt. Desuden vil det være nødvendigt at øge anvendelsen af køretøjer med lave eller ingen emissioner. Imidlertid mangler den korrekte infrastruktur til disse køretøjer. 76 % af alle ladestandere er beliggende i blot fire medlemsstater, der kun dækker 27 % af EU's samlede areal. En vellykket overgang til lavemissionsmobilitet kræver en fælles politikramme for køretøjer, infrastruktur og elnet, hvor økonomiske og beskæftigelsesmæssige incitamenter kombineres i hele Unionen på nationalt, regionalt og lokalt plan. Ordføreren mener, det er nødvendigt at give medlemsstaterne og deres regioner mulighed for at finansiere udviklingen af deres infrastruktur til køretøjer med lave emissioner gennem alle de mulige EU-kilder, herunder både EFRU og Samhørighedsfonden. Infrastruktur til opladning og optankning skal opføres hurtigt. I den forbindelse foreslår ordføreren at flytte "fremme af bæredygtig multimodal mobilitet i byerne" fra den politiske målsætning nr. 3 (PO3) til den politiske målsætning nr. 2 (PO2), hvortil der på nuværende tidspunkt tildeles ressourcer, og hvor der er større pres på medlemsstaterne for at opfylde miljømålene. Ordføreren er af den opfattelse, at overgangen til lavemissionsmobilitet er mere forbundet med det overordnede mål for et kulstoffattigt Europa end med målene for konnektivitet.

Risikoen for tørke i flere af EU's regioner er stigende på grund af klimaændringer. Beskyttelse af vandressourcer, vandøkosystemer og drikke- og badevand udgør derfor hjørnestenene i Europas miljøbeskyttelse. I de senere år har Europa været udsat for over 100 store ødelæggende oversvømmelser. Ud over de økonomiske og sociale skader kan oversvømmelser få alvorlige følger for miljøet. Ordføreren mener, at det er nødvendigt at fremme bæredygtig vandforvaltning, herunder foranstaltninger til bekæmpelse af tørke og oversvømmelser.

Skadelig støj kan påvirke næsten alle aspekter af en persons liv. Vedvarende høje støjniveauer kan skabe sundhedsproblemer og øget stress. Høje støjniveauer kan også påvirke hele økosystemer negativt. Lysforurening er også sundhedsfarlig. Det medfører energispild, øger kulstofemissionerne og dermed også omkostningerne for forbrugerne. Kunstigt lys påvirker også flora og fauna på forskellig vis. Ordføreren fremsætter derfor et forslag om tiltag vedrørende reduktion af støj- og lysforurening.

Samhørighedspolitikken er et vigtigt element i forbindelse med at gøre den cirkulære økonomi til virkelighed. Ordføreren mener, at de mindre udviklede lande bør have mulighed for at modernisere deres nuværende anlæg til behandling af restaffald med henblik på at opfylde målene for den cirkulære økonomi. Modernisering af de nuværende anlæg er i praksis langt mindre økonomisk udfordrende end at bygge et nyt anlæg, og det er i sidste ende ofte mere gennemførligt for lande med begrænsede budgetter, samtidig med at det giver en reel positiv indvirkning på miljøet.

70 % af europæerne ønsker, at EU skal gøre mere ved sundhedsmæssige og sociale problemer. Ordføreren stiller spørgsmålstegn ved merværdien af at inddrage EU's sundhedsprogram i en udvidet Europæisk Socialfond+ (ESF+). Ordføreren beklager den foreslåede nedskæring af sundhedsfinansieringen på 8 % i forhold til perioden 2014-2020. Samhørighedspolitikken bør desuden bidrage til at forbedre EU-borgernes sundhedstilstand. Efter ordførerens opfattelse kan der opstå synergier med ESF+ og dens delområde vedrørende sundhed og den europæiske søjle for sociale rettigheder som led i det europæiske semester, når de landespecifikke henstillinger i stadig højere grad fokuserer på sundhedsrelaterede spørgsmål. Operationelle programmer, der medfinansieres af EFRU og Samhørighedsfonden, bør udformes med henblik på at fremme adgangen til sundhedspleje. Ordføreren understreger også, at der er behov for at fremme den integrerede sociale, økonomiske og miljømæssige udvikling, kulturarven, sikkerheden og sundheden i by-, land- og kystområder. Det er også nødvendigt med et tættere samarbejde med patienter eller patientorganisationer på området for vellykkede sundhedsinvesteringer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Ifølge artikel 176 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF") skal Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ("EFRU") bidrage til at udligne de største regionale skævheder i Unionen. I henhold til nævnte artikel og artikel 174, stk. 2 og 3, i TEUF skal EFRU således bidrage til at formindske forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder, idet der lægges særlig vægt på områder, der lider under alvorlige naturbetingede eller demografiske ulemper af permanent art, bl.a. de nordligste meget tyndt befolkede områder samt øområder, grænseoverskridende områder og bjergområder.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Horisontale principper som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union ("TEU") og i artikel 10 i TEUF, herunder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i TEU, bør respekteres i forbindelse med gennemførelsen af EFRU og Samhørighedsfonden, idet der tages hensyn til chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union. Medlemsstaterne bør også overholde forpligtelserne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og sikre tilgængelighed i overensstemmelse med artikel 9 og i overensstemmelse med Unionens lovgivning, der harmoniserer tilgængelighedskrav for produkter og tjenesteydelser. Medlemsstaterne og Kommissionen bør tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og integrere kønsaspektet samt bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Fondene bør ikke støtte aktioner, som bidrager til nogen form for segregering. EFRU's og Samhørighedsfondens målsætninger bør forfølges inden for rammerne af en bæredygtig udvikling og Unionens fremme af målet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten som fastsat i artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF under hensyntagen til princippet om, at forureneren betaler. For at beskytte det indre markeds integritet skal operationer til fordel for virksomheder overholde statsstøttereglerne, som fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF.

(5)  Horisontale principper som fastsat i artikel 2 og 3 i traktaten om Den Europæiske Union ("TEU") og i artikel 7-11 i TEUF, herunder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i TEU, bør respekteres i forbindelse med gennemførelsen af EFRU og Samhørighedsfonden, idet der tages hensyn til chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union. Medlemsstaterne bør også overholde forpligtelserne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og sikre tilgængelighed i overensstemmelse med artikel 9 og i overensstemmelse med Unionens lovgivning, der harmoniserer tilgængelighedskrav for produkter og tjenesteydelser. Medlemsstaterne og Kommissionen bør tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og integrere kønsaspektet samt bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Fondene bør ikke støtte aktioner, som bidrager til nogen form for segregering. EFRU's og Samhørighedsfondens målsætninger bør forfølges inden for rammerne af en bæredygtig udvikling og Unionens fremme af målet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten og bekæmpelse af klimaændringer som fastsat i artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF under hensyntagen til princippet om, at forureneren betaler. For at beskytte det indre markeds integritet skal operationer til fordel for virksomheder overholde statsstøttereglerne, som fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Tematiske koncentrationer i henhold til denne forordning bør opnås på nationalt plan, samtidig med at der gives mulighed for fleksibilitet med hensyn til de operationelle programmer og mellem de forskellige kategorier af regioner. Tematiske koncentrationer kan, hvor det er relevant, afpasses efter de midler, der er øremærket til investeringsprioriteter i forbindelse med omstillingen til en lavemissionsøkonomi. Graden af tematisk koncentration bør tage højde for de enkelte regioners udviklingsniveau, finansieringsniveauet og de specifikke behov i regioner, hvor BNP pr. indbygger blev brugt som støtteberettigelseskriterium i perioden 2014-2020.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Eftersom målet med forordningen er at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i Unionen med henblik på at fremme bæredygtig udvikling, bør der tages højde for regionale udviklingsmæssige forskelle samt for, i hvor høj grad mindre begunstigede regioner er bagud i udviklingen, og for de begrænsede ressourcer, der er tilgængelige for visse medlemsstater eller regioner.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  I overensstemmelse med Unionens forpligtelser i henhold til Parisaftalen og i overensstemmelse med det 7. miljøhandlingsprogram er der i Unionens lovgivning blevet indført nye og ambitiøse mål for miljø, energi, affaldshåndtering og klima. For at hjælpe medlemsstaterne med at opfylde disse mål og fortsætte den nødvendige modernisering og udvikling af infrastrukturen i deres regioner bør der sikres tilstrækkelig finansiering. Denne strukturelle overgang vil have betydelig indvirkning på beskæftigelsen og væksten i medlemsstaterne og regionerne. Derfor er det nødvendigt at indføre alle de mulige støtteforanstaltninger under alle de specifikke målsætninger.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  For at understrege betydningen af at tage hånd om klimaforandringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil fondene bidrage til at integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal gå til finansiering af støtte til klimamål. Operationer under EFRU forventes at bidrage med 30 % af EFRU's samlede finansieringsramme til klimamål. Operationer under Samhørighedsfonden forventes at bidrage med 37 % af Samhørighedsfondens samlede finansieringsramme til klimamål.

(14)  For at understrege, hvor vigtigt det er tage hånd om klimaforandringer og nå FN's mål for bæredygtig udvikling og for at bidrage til finansieringen af de foranstaltninger, der er nødvendige at træffe på EU-plan, nationalt plan og lokalt plan for at opfylde Unionens forpligtelser, vil fondene bidrage til at integrere klimaindsatsen og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at mindst 30 % af udgifterne i EU-budgettet skal gå til finansiering af støtte til klimamål. Operationer under EFRU bør bidrage med 35% af EFRU's samlede finansieringsramme til klimamål. Operationer under Samhørighedsfonden forventes at bidrage med 37 % af Samhørighedsfondens samlede finansieringsramme til klimamål. I henhold til anbefalingerne i Revisionsrettens særberetning 2016/31 bør der i forbindelse med mekanismerne til integrering af klimaindsatsen og til klimasikring skelnes mellem modvirknings- og tilpasningsforanstaltninger, og de bør indarbejdes på forhånd i alle planlægnings- og programmeringsprocesser, således at der ikke blot rapporteres efterfølgende herom.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Unionens transportsektor står for øjeblikket over for grundlæggende forandringer, eftersom digitalisering og automatisering er ved at ændre de traditionelle fremstillingsprocesser og forbrugernes behov. Det er nødvendigt, at drivhusgasemissioner fra transport sænkes. Emissionerne af luftforurenende stoffer fra transport skal reduceres drastisk hurtigst muligt. Desuden vil det være nødvendigt at øge anvendelsen af køretøjer med lave eller ingen emissioner for at nå målene for en grønnere og kulstoffattig Union. Den korrekte infrastruktur til disse køretøjer mangler dog stadig, og i øjeblikket er der kun 100 000 ladestandere til el-køretøjer i Unionen, hvoraf 76 % er beliggende i blot fire medlemsstater, der kun dækker 27 % af Unionens samlede areal. En vellykket overgang til lavemissionsmobilitet kræver en fælles politikramme for køretøjer, infrastruktur og elnet, hvor økonomiske og beskæftigelsesmæssige incitamenter fungerer i samspil på EU-plan samt på nationalt, regionalt og lokalt plan og støttes af stærkere EU-finansieringsinstrumenter. Det er nødvendigt at give medlemsstaterne og regionerne mulighed for at finansiere udviklingen af infrastruktur til køretøjer med lave emissioner ved at benytte enhver mulig kilde, herunder både EFRU og Samhørighedsfonden. Der bør hurtigt bygges infrastruktur til opladning og optankning, så Unionens klimaforpligtelser i henhold til Parisaftalen og den dermed forbundne EU-lovgivning opfyldes.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14b)  Operationer inden for rammerne af både EFRU og Samhørighedsfonden bør omfatte de foranstaltninger og opfylde de mål, der er fastsat i de integrerede nationale energi- og klimaplaner, som skal udarbejdes i henhold til forordningen om forvaltning af energiunionen, samt Kommissionens henstillinger vedrørende disse planer, både med hensyn til indhold og tildeling af finansielle midler.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  EFRU og Samhørighedsfonden bør være i stand til at støtte aktiviteter og målsætninger fra andre finansieringsinstrumenter med henblik på at fremme adgangen til sundhed og pleje. Der kan skabes synergier med Den Europæiske Socialfond+ og dens delområde vedrørende sundhed, den europæiske søjle for sociale rettigheder og det europæiske semester samt de landespecifikke henstillinger, der i stadig højere grad fokuserer på sundhedsrelaterede spørgsmål.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  EFRU bør bidrage til at udligne de største regionale skævheder i Unionen og til at mindske forskellene mellem de forskellige regioners udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede regioner, herunder dem, der står over for udfordringer som følge af dekarboniseringstilsagn. EFRU-støtte under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst bør derfor koncentreres om Unionens centrale prioriteter i overensstemmelse med de politiske målsætninger, der er fastsat i forordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. Derfor bør EFRU-støtte koncentreres om de politiske målsætninger "et mere intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling" og "et grønnere, kulstoffattigt Europa ved at fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring". Denne tematiske koncentration bør opnås på nationalt plan, samtidig med at der gives mulighed for fleksibilitet inden for de enkelte programmer og mellem de tre grupper af medlemsstater, som er dannet ud fra deres respektive bruttonationalindkomst. Dertil kommer, at metoden til at klassificere medlemsstaterne bør præciseres under hensyntagen til den særlige situation i regionerne i den yderste periferi.

(17)  EFRU bør bidrage til at udligne de største regionale skævheder i Unionen og til at mindske forskellene mellem de forskellige regioners udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede regioner, herunder dem, der står over for udfordringer som følge af dekarboniseringstilsagn. EFRU-støtte under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst bør derfor koncentreres om Unionens centrale prioriteter i overensstemmelse med de politiske målsætninger, der er fastsat i forordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. Derfor bør EFRU-støtte koncentreres om de politiske målsætninger "et mere intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling" og "et grønnere, kulstoffattigt Europa ved at fremme en ren og fair energi- og transportomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer, bæredygtig vandforvaltning og risikoforebyggelse og -styring". Denne tematiske koncentration bør opnås på nationalt plan, samtidig med at der gives mulighed for fleksibilitet inden for de enkelte programmer og mellem de tre grupper af medlemsstater, som er dannet ud fra deres respektive bruttonationalindkomst. Dertil kommer, at metoden til at klassificere medlemsstaterne bør præciseres under hensyntagen til den særlige situation i regionerne i den yderste periferi.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Der bør tages højde for de problemer, som visse underfinansierede lokale og regionale myndigheder står over for i et centraliseret administrativt system. Store vanskeligheder med at opnå medfinansiering af projekter undergraver udnyttelsen af Samhørighedsfondens midler i netop de regioner, der har mest brug for investeringer til at mindske socioøkonomiske og territoriale forskelle.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Med henblik på at koncentrere støtten om centrale EU-prioriteter bør kravene om tematisk koncentration overholdes i hele programmeringsperioden, herunder i tilfælde af overførsel mellem prioriteter inden for et program eller mellem programmer.

(18)  Med henblik på at nå medlemsstaternes mål bør den tematiske koncentration være tilstrækkeligt fleksibel til at kunne tilpasses de enkelte regioners behov, idet Unionen får mulighed for at støtte overførsel mellem prioriteter inden for et program eller mellem programmer. På den måde vil yderligere skævheder eller større udviklingsmæssige forskelle mellem regionerne blive undgået.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a)  Effektiviteten i offentlige institutioner og hos interesserede parter samt den administrative effektivitet bør forbedres yderligere ved hjælp af mere teknisk og finansiel bistand til strømlining af de offentlige servicesektorer, som EFRU og Samhørighedsfonden er målrettet mod.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a)  For at nå de fastsatte mål bør der træffes foranstaltninger til at fremme den regionale eller lokale mobilitet eller reducere luft- og støjforureningen.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 26 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26b)  Der bør træffes foranstaltninger til at fremme rene, bæredygtige og sikre transportformer.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Denne forordning skal bidrage til at finansiere støtte, som sigter på at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed ved at udligne de største regionale skævheder i Unionen og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder, idet der lægges særlig vægt på områder, der lider under alvorlige naturbetingede eller demografiske ulemper af permanent art, bl.a. regionerne i den yderste periferi, de nordligste meget tyndt befolkede områder samt øområder, grænseoverskridende områder og bjergområder.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I overensstemmelse med de politiske målsætninger, der er opstillet i artikel [4, stk. 1,] i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR], støtter EFRU følgende specifikke målsætninger:

1.  I overensstemmelse med de politiske målsætninger, der er opstillet i artikel [4, stk. 1,] i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR], støtter EFRU følgende specifikke målsætninger, idet der tages højde for behovet for specifikke investeringer og specifik infrastruktur i de enkelte medlemsstater:

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "et grønnere, kulstoffattigt Europa ved at fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring" ("PO 2") ved:

b)  "et grønnere, kulstoffattigt Europa ved at fremme en ren og fair energi- og transportomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring" ("PO 2") ved:

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  at fremme tilpasning til klimaforandringer, risikoforebyggelse og katastrofemodstandsdygtighed

iv)  at fremme tilpasning til klimaforandringer, risiko-, brand- og oversvømmelsesforebyggelse, katastrofemodstandsdygtighed og foranstaltninger til bekæmpelse af hydrogeologisk ustabilitet

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. v

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

v)  at fremme bæredygtig vandforvaltning

v)  at fremme bæredygtig vandforvaltning, herunder foranstaltninger til bekæmpelse og forebyggelse af tørke og oversvømmelser, samt bæredygtig affaldshåndtering

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. vi

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

vi)  at fremme overgangen til en cirkulær økonomi

vi)  at fremme overgangen til en cirkulær økonomi, navnlig ved at nå målene for genanvendelse og genbrug af affald som defineret i direktiv (EU) 2018/851 og direktiv (EU) 2018/852 samt målene for reduktion af deponering som defineret i direktiv (EU) 2018/850

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. vii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

vii)  at fremme biodiversiteten og den grønne infrastruktur i bymiljøet og mindske forureningen

vii)  at fremme biodiversiteten og den grønne infrastruktur i bymiljøet og mindske luft-, vand-, jord-, støj- og lysforureningen

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. vii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

viia)  at fremme bæredygtig multimodal mobilitet i byerne, herunder infrastruktur til lavemissionsmobilitet

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. vii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

viia)  at fremme investeringer i affaldssektoren for at opfylde kravene i Unionens miljølovgivning, især i medlemsstater, der har indført højere krav

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. vii b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

viib)  at fremme investeringer i vandsektoren for at opfylde kravene i Unionens miljølovgivning, især i medlemsstater, der har indført højere krav

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  at sikre lige adgang til sundhedspleje gennem udvikling af infrastruktur, herunder primær sundhedspleje

iv)  at sikre lige adgang til sundhedspleje gennem udvikling af infrastruktur og oplysningskampagner, herunder primær sundhedspleje,

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  at fremme en integreret social, økonomisk og miljømæssig udvikling, kulturarven og sikkerheden i byområder

i)  at fremme en integreret social, økonomisk og miljømæssig udvikling, kulturarven, sikkerheden og sundheden i byområder

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  at fremme en integreret social, økonomisk og miljømæssig lokal udvikling, kulturarven og sikkerheden, herunder i landdistrikter og kystområder, også gennem lokaludvikling styret af lokalsamfundet.

ii)  at fremme en integreret social, økonomisk og miljømæssig lokal udvikling, kulturarven, sikkerheden og sundheden, herunder i landdistrikter og kystområder, også gennem lokaludvikling styret af lokalsamfundet.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  forbedrer kapaciteten hos programmyndigheder og -organer med tilknytning til gennemførelsen af fondene eller

a)  forbedrer – ved hjælp af teknisk og finansiel bistand – kapaciteten hos programmyndigheder og -organer med tilknytning til gennemførelsen af fondene, herunder civilsamfundsorganisationer, eller

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Medlemsstater i gruppe 2 skal tildele mindst 45 % af deres samlede EFRU-midler under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og mindst 30 % til PO 2.

b)  Medlemsstater i gruppe 2 skal tildele mindst 40 % af deres samlede EFRU-midler under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og mindst 35 % til PO 2.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Medlemsstater i gruppe 3 skal tildele mindst 35 % af deres samlede EFRU-midler under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og mindst 30 % til PO 2.

c)  Medlemsstater i gruppe 3 skal tildele mindst 35 % af deres samlede EFRU-midler under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og mindst 35 % til PO 2.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  produktive investeringer i SMV'er

c)  produktive investeringer i SMV'er som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  investeringer i omstillingen af de industriområder, der er i tilbagegang, og de områder, der er bagefter i udvikling

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Når andre virksomheder end SMV'er samarbejder med SMV'er om energieffektivitetsforanstaltninger, lavemissionsøkonomi eller aktiviteter vedrørende den cirkulære økonomi, der støttes i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), nr. i), iii), vi) og vii), kan der ydes støtte til produktive investeringer, når de tilvejebringes gennem finansielle instrumenter.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  investeringer i sundheds- og plejefaciliteter, herunder integreret pleje og primær sundhedspleje

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  investeringer i foranstaltninger til fremme af energieffektivitet og brug af vedvarende energi med fokus på de specifikke behov i boliger og beboelsesejendomme

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer en passende balance mellem investeringerne under litra a) og b).

Medlemsstaterne sikrer en passende balance mellem investeringerne under litra a), aa), ab) og b).

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 12 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Denne forordning er ikke til hinder for videreførelse eller ændring (herunder hel eller delvis annullering) af støtte, som Kommissionen har godkendt i henhold til forordning (EU) nr. 1300/2013 og (EU) nr. 1301/2013 eller retsakter, der er vedtaget i henhold hertil.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 12 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ansøgninger om støtte, der er indgivet eller godkendt i henhold til forordning (EU) nr. 1300/2013 og (EU) nr. 1301/2013, er fortsat gyldige.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – underoverskrift 2

 

Kommissionens forslag

Politisk målsætning

Output

Resultater

(1)

(2)

(3)

2. Et grønnere, kulstoffattigt Europa ved at fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring

RCO 18 — Husstande, der har modtaget støtte til at forbedre energiperformancen i deres bolig

RPA 26 — Årligt endeligt energiforbrug (herunder: boliger, privat erhvervsbyggeri, offentligt erhvervsbyggeri)

RCO 19 — Offentlige bygninger, der har modtaget støtte til at forbedre energiperformancen

RCR 27 — Husstande med forbedret energiperformance i deres boliger

RCO 20 — Nyetablerede eller forbedrede fjernvarmeledninger

RCR 28 — Bygninger med forbedret energiklassificering (herunder: boliger, privat erhvervsbyggeri, offentligt erhvervsbyggeri)

 

RCR 29 — Skønnet drivhusgasemission*

 

RCR 30 — Virksomheder med forbedret energiperformance

 

RCO 22 — Yderligere produktionskapacitet til vedvarende energi (herunder: elektricitet, varme)

RCR 31 — Samlet produceret vedvarende energi (herunder: elektricitet, varme)

RCO 97 — Antal energifællesskaber og energifællesskaber inden for vedvarende energi, der har modtaget støtte*

RCR 32 — Vedvarende energi: Kapacitet, der er tilsluttet nettet (drift)*

 

RCO 23 — Digitale styringssystemer til intelligente net

RCR 33 — Brugere tilsluttet intelligente net

RCO 98 — Husstande, der har modtaget støtte med henblik på at anvende intelligente energinet

RCR 34 — Udrulning af projekter til intelligente net

RCO 24 — Nye eller opgraderede katastrofeovervågnings, -beredskabs, -varslings og -reaktionssystemer*

RCR 35 — Befolkningsandel omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod oversvømmelse

RCO 25 — Nyopført eller konsolideret sikring af kystzoner, flodbredder og søbredder og sikring mod jordskred for at beskytte mennesker, aktiver og det naturlige miljø

RCR 36 — Befolkningsandel omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod skovbrande

RCO 26 — Etablering af grøn infrastruktur med henblik på tilpasning til klimaforandringer

RCR 37 — Befolkningsandel omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod klimarelaterede naturkatastrofer (bortset fra oversvømmelser og brande)

RCO 27 — Nationale/regionale/lokale strategier for tilpasning til klimaforandringer

RCR 96 — Befolkningsandel omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod ikke-klimarelaterede naturrisici og risici i forbindelse med menneskelige aktiviteter*

RCO 28 — Områder omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod skovbrande

RCR 38 — Skønnet gennemsnitlig reaktionstid på katastrofesituationer*

 

RCO 30 — Længde af nye eller konsoliderede rør til tilslutning til husholdningsvand

RCR 41 — Befolkningsandel tilsluttet bedre vandforsyning

RCO 31 — Længde af nyetablerede eller konsoliderede net til opsamling af spildevand

RCR 42 — Befolkningsandel tilsluttet mindst sekundær spildevandsrensning

RCO 32 — Ny eller opgraderet kapacitet til rensning af spildevand

RCR 43 — Vandtab

 

RCR 44 — Korrekt renset spildevand

 

RCO 34 — Yderligere kapacitet til genanvendelse af affald

RCR 46 — Befolkningsandel med adgang til faciliteter til genanvendelse af affald og små affaldshåndteringssystemer

 

RCR 47 — Genanvendt affald

 

RCR 48 — Genanvendt affald brugt som råvarer

 

RCR 49 — Genvundet affald

 

RCO 36 — Arealer med grøn infrastruktur i byområder

RCR 50 — Befolkningsandel omfattet af foranstaltninger vedrørende luftkvalitet

RCO 37 — Natura 2000-områders arealer, der er omfattet af beskyttelse og genopretning i henhold til den prioriterede aktionsplan

RCR 95 — Befolkningsandel med adgang til ny eller opgraderet grøn infrastruktur i byområder

RCO 99 — Arealer uden for Natura 2000-områder, der er omfattet af beskyttelse og genopretning

RCR 51 — Befolkningsandel omfattet af foranstaltninger til reduktion af støj

RCO 38 — Arealer af rehabiliterede landområder

RCR 52 — Rehabiliterede landområder anvendt til grønne områder, socialt boligbyggeri, økonomiske aktiviteter eller kommunale aktiviteter

RCO 39 — Installering af systemer til overvågning af luftforurening

 

 

Ændringsforslag

Politisk målsætning

Output

Resultater

(1)

(2)

(3)

2. Et grønnere, kulstoffattigt Europa ved at fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring

RCO 18 — Husstande, der har modtaget støtte til at forbedre energiperformancen i deres bolig

RPA 26 — Årligt endeligt energiforbrug (herunder: boliger, privat erhvervsbyggeri, offentligt erhvervsbyggeri)

RCO 19 — Offentlige bygninger, der har modtaget støtte til at forbedre energiperformancen

RCR 27 — Husstande med forbedret energiperformance i deres boliger

RCO 20 — Nyetablerede eller forbedrede fjernvarmeledninger

RCR 28 — Bygninger med forbedret energiklassificering (herunder: boliger, privat erhvervsbyggeri, offentligt erhvervsbyggeri)

 

RCR 29 — Skønnet drivhusgasemission*

 

RCR 30 — Virksomheder med forbedret energiperformance

 

RCO 22 — Yderligere produktionskapacitet til vedvarende energi (herunder: elektricitet, varme)

RCR 31 — Samlet produceret vedvarende energi (herunder: elektricitet, varme)

RCO 97 — Antal energifællesskaber og energifællesskaber inden for vedvarende energi, der har modtaget støtte*

RCR 32 — Vedvarende energi: Kapacitet, der er tilsluttet nettet (drift)*

 

RCO 23 — Digitale styringssystemer til intelligente net

RCR 33 — Brugere tilsluttet intelligente net

RCO 98 — Husstande, der har modtaget støtte med henblik på at anvende intelligente energinet

RCR 34 — Udrulning af projekter til intelligente net

RCO 24a — Foranstaltninger til bekæmpelse af tørke og oversvømmelser

RCR 35 — Befolkningsandel omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod oversvømmelse eller tørke

RCO 24 — Nye eller opgraderede katastrofeovervågnings, -beredskabs, -varslings og -reaktionssystemer*

RCR 36 — Befolkningsandel omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod skovbrande

RCO 25 — Nyopført eller konsolideret sikring af kystzoner, flodbredder og søbredder og sikring mod jordskred for at beskytte mennesker, aktiver og det naturlige miljø

RCR 37 — Befolkningsandel omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod klimarelaterede naturkatastrofer (bortset fra oversvømmelser og brande)

RCO 26 — Etablering af grøn infrastruktur med henblik på tilpasning til klimaforandringer

RCR 96 — Befolkningsandel omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod ikke-klimarelaterede naturrisici og risici i forbindelse med menneskelige aktiviteter*

RCO 27 — Nationale/regionale/lokale strategier for tilpasning til klimaforandringer

RCR 38 — Skønnet gennemsnitlig reaktionstid på katastrofesituationer*

RCO 28 — Områder omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod skovbrande

 

 

RCO 30 — Længde af nye eller konsoliderede rør til tilslutning til husholdningsvand

RCR 41 — Befolkningsandel tilsluttet bedre vandforsyning

RCO 31 — Længde af nyetablerede eller konsoliderede net til opsamling af spildevand

RCR 42 — Befolkningsandel tilsluttet mindst sekundær spildevandsrensning

RCO 32 — Ny eller opgraderet kapacitet til rensning af spildevand

RCR 43 — Vandtab

 

RCR 44 — Korrekt renset spildevand

 

RCR 45 — Bidrag til udnyttelse af energi og råstoffer fra spildevand

 

RCR 45a — Kommunal affaldsproduktion

 

RCR 45b — Restaffaldsproduktion

 

RCO 34 — Yderligere kapacitet til forebyggelse og genanvendelse af affald

RCR 46 — Befolkningsandel med adgang til faciliteter til genanvendelse af affald og små og bæredygtige affaldshåndteringssystemer

 

RCR 47 — Genanvendt affald

 

RCR 48 — Genanvendt affald brugt som råvarer

 

RCR 49 — Genbrugt affald

 

RCO 36 — Arealer med grøn infrastruktur i byområder

RCR 50 — Befolkningsandel omfattet af foranstaltninger vedrørende luftkvalitet

RCO 37 — Natura 2000-områders arealer, der er omfattet af beskyttelse og genopretning i henhold til den prioriterede aktionsplan

RCR 95 — Befolkningsandel med adgang til ny eller opgraderet grøn infrastruktur i byområder

RCO 99 — Arealer uden for Natura 2000-områder, der er omfattet af beskyttelse og genopretning

RCR 51 — Befolkningsandel omfattet af foranstaltninger til reduktion af støj

RCO 38 — Arealer af rehabiliterede landområder

RCR 51a — Befolkningsandel omfattet af foranstaltninger til reduktion af lysforurening

RCO 39 — Installering af systemer til overvågning af luftforurening RCO 55 — Længde af sporvogns- og metrolinjer — nye

RCR 52 — Rehabiliterede landområder anvendt til grønne områder, socialt boligbyggeri, økonomiske aktiviteter eller kommunale aktiviteter

RCO 56 — Længde af sporvogns- og metrolinjer — ombyggede/opgraderede

RCR 62 — Årligt antal passagerer med offentlig transport

RCO 57 — Miljøvenligt rullende materiel til offentlig transport

RCR 63 — Årligt antal brugere af nye/opgraderede sporvogns- og metrolinjer

RCO 58 — Særlig cykelinfrastruktur, der har modtaget støtte

RCR 64 — Årligt antal brugere af særlig cykelinfrastruktur

RCO 59 — Infrastruktur for alternative brændstoffer (tankstationer/ladestandere), der har modtaget støtte

RCR 64a — Anslåede drivhusgasemissioner, der er blevet undgået

RCO 60 — Større og mindre byer med nye eller opgraderede digitaliserede bytransportsystemer

 

RCO 60a — Antal hurtige ladestandere til el-køretøjer

 

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – underoverskrift 3

 

Kommissionens forslag

Politisk målsætning

Output

Resultater

(1)

(2)

(3)

3. Et tættere sammenknyttet Europa ved at øge mobilitet og regional IKT-konnektivitet

RCO 41 — Yderligere husstande med adgang til bredbånd med meget høj kapacitet

RCR 53 — Husstande med bredbåndsabonnement til net med meget høj kapacitet

RCO 42 — Yderligere virksomheder med adgang til bredbånd med meget høj kapacitet

RCR 54 — Virksomheder med bredbåndsabonnement til net med meget høj kapacitet

 

RCO 43 — Længde af nye vejstrækninger, der har modtaget støtte — TEN-T4

RCR 55 — Brugere af nybyggede, ombyggede eller opgraderede veje

RCO 44 — Længde af nye vejstrækninger, der har modtaget støtte — andet

RCR 56 — Tidsbesparelser som følge af bedre vejinfrastruktur

RCO 45 — Længde af vejstrækninger, der er ombygget eller opgraderet — TEN-T

RCR 101 — Tidsbesparelser som følge af bedre jernbaneinfrastruktur

RCO 46 — Længde af vejstrækninger, der er ombygget eller opgraderet — andet

 

 

RCO 47 — Længde af nye jernbanestrækninger, der har modtaget støtte — TEN-T

RCR 57 — Længde af jernbaner i drift, der er udstyret med European Rail Traffic Management System

RCO 48 — Længde af nye jernbanestrækninger, der har modtaget støtte — andet

RCR 58 — Årligt antal passagerer på jernbaner, der har modtaget støtte

RCO 49 — Længde af jernbanestrækninger, der er ombygget eller opgraderet — TEN-T

RCR 59 — Godstransport med jernbane

RCO 50 — Længde af jernbanestrækninger, der er ombygget eller opgraderet — andet

RCR 60 — Godstransport ad indre vandveje

RCO 51 — Længde af nye eller opgraderede indre vandveje — TEN-T

 

RCO 52 — Længde af nye eller opgraderede indre vandveje — andet

 

RCO 53 — Jernbanestationer og -faciliteter — nye eller opgraderede

 

RCO 54 — Intermodale forbindelser — nye eller opgraderede

 

RCO 100 — Antal havne, der har modtaget støtte

 

 

RCO 55 — Længde af sporvogns- og metrolinjer — nye

RCR 62 — Årligt antal passagerer med offentlig transport

RCO 56 — Længde af sporvogns- og metrolinjer — ombyggede/opgraderede

RCR 63 — Årligt antal brugere af nye/opgraderede sporvogns- og metrolinjer

RCO 57 — Miljøvenligt rullende materiel til offentlig transport

RCR 64 — Årligt antal brugere af særlig cykelinfrastruktur

RCO 58 — Særlig cykelinfrastruktur, der har modtaget støtte

 

RCO 59 — Infrastruktur for alternative brændstoffer (tankstationer/ladestandere), der har modtaget støtte

 

RCO 60 — Større og mindre byer med nye eller opgraderede digitaliserede bytransportsystemer

 

_______________

4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1).

 

Ændringsforslag

Politisk målsætning

Output

Resultater

(1)

(2)

(3)

3. Et tættere sammenknyttet Europa ved at øge mobilitet og regional IKT-konnektivitet

RCO 41 — Yderligere husstande med adgang til bredbånd med meget høj kapacitet

RCR 53 — Husstande med bredbåndsabonnement til net med meget høj kapacitet

RCO 42 — Yderligere virksomheder med adgang til bredbånd med meget høj kapacitet

RCR 54 — Virksomheder med bredbåndsabonnement til net med meget høj kapacitet

RCO 43 — Længde af nye vejstrækninger, der har modtaget støtte — TEN-T4

RCR 55 — Brugere af nybyggede, ombyggede eller opgraderede veje

RCO 44 — Længde af nye vejstrækninger, der har modtaget støtte — andet

RCR 56 — Tidsbesparelser som følge af bedre vejinfrastruktur

RCO 45 — Længde af vejstrækninger, der er ombygget eller opgraderet — TEN-T

RCR 101 — Tidsbesparelser som følge af bedre jernbaneinfrastruktur

RCO 46 — Længde af vejstrækninger, der er ombygget eller opgraderet — andet

 

 

RCO 47 — Længde af nye jernbanestrækninger, der har modtaget støtte — TEN-T

RCR 57 — Længde af jernbaner i drift, der er udstyret med European Rail Traffic Management System

RCO 48 — Længde af nye jernbanestrækninger, der har modtaget støtte — andet

RCR 58 — Årligt antal passagerer på jernbaner, der har modtaget støtte

RCO 49 — Længde af jernbanestrækninger, der er ombygget eller opgraderet — TEN-T

RCR 59 — Godstransport med jernbane

RCO 50 — Længde af jernbanestrækninger, der er ombygget eller opgraderet — andet

RCR 60 — Godstransport ad indre vandveje

RCO 51 — Længde af nye eller opgraderede indre vandveje — TEN-T

 

RCO 52 — Længde af nye eller opgraderede indre vandveje — andet

 

RCO 53 — Jernbanestationer og -faciliteter — nye eller opgraderede

 

RCO 54 — Intermodale forbindelser — nye eller opgraderede

 

RCO 100 — Antal havne, der har modtaget støtte

 

 

udgår

udgår

_______________

4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU (EUT L 348 af 20.12.2013, s. 1).

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – overskrift 4

 

Kommissionens forslag

Politisk målsætning

Output

Resultater

(1)

(2)

(3)

4. Et mere socialt Europa — gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder

RCO 61 — Årligt antal arbejdsløse med adgang til bedre arbejdsformidlingsfaciliteter (kapacitet)

RPA 65 — Arbejdssøgende, som årligt anvender tjenesterne hos de arbejdsformidlinger, der har modtaget støtte

 

RCO 63 — Etablering af midlertidig modtagelsesinfrastrukturkapacitet

RCO 66 — Belægning af opført eller renoveret midlertidig modtagelsesinfrastruktur

RCO 64 — Rehabiliteret boligkapacitet – migranter, flygtninge og personer under international beskyttelse, eller som har ansøgt herom

RCR 67 — Belægning af rehabiliteret boligkapacitet – migranter, flygtninge og personer under international beskyttelse, eller som har ansøgt herom

RCO 65 — Rehabiliteret boligkapacitet — andre

RCO 68 — Belægning af rehabiliterede boliger — andre

 

RCO 66 — Lokalekapacitet i infrastruktur til børnepasning, der har modtaget støtte (ny eller opgraderet)

RCR 70 — Årligt antal børn, som anvender infrastruktur til børnepasning, der har modtaget støtte

RCO 67 — Lokalekapacitet i uddannelsesinfrastruktur, der har modtaget støtte (ny eller opgraderet)

RCR 71 — Årligt antal studerende, som anvender uddannelsesinfrastruktur, der har modtaget støtte

 

RCO 69 — Kapaciteten i sundhedsinfrastruktur, der har modtaget støtte

RCR 72 — Personer med adgang til bedre sundhedspleje

RCO 70 — Kapaciteten i social infrastruktur, der har modtaget støtte (bortset fra boliger)

RCR 73 — Årligt antal personer, som anvender de sundhedsfaciliteter, der har modtaget støtte

 

RCR 74 — Årligt antal personer, som anvender de sociale faciliteter, der har modtaget støtte

 

RCR 75 — Gennemsnitlig reaktionstid i medicinske nødsituationer inden for det område, der har modtaget støtte

 

Ændringsforslag

Politisk målsætning

Output

Resultater

(1)

(2)

(3)

4. Et mere socialt Europa — gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder

RCO 61 — Årligt antal arbejdsløse med adgang til bedre arbejdsformidlingsfaciliteter (kapacitet)

RPA 65 — Arbejdssøgende, som årligt anvender tjenesterne hos de arbejdsformidlinger, der har modtaget støtte

 

RCO 63 — Etablering af midlertidig modtagelsesinfrastrukturkapacitet

RCO 66 — Belægning af opført eller renoveret midlertidig modtagelsesinfrastruktur

RCO 64 — Rehabiliteret boligkapacitet – migranter, flygtninge og personer under international beskyttelse, eller som har ansøgt herom

RCR 67 — Belægning af rehabiliteret boligkapacitet – migranter, flygtninge og personer under international beskyttelse, eller som har ansøgt herom

RCO 65 — Rehabiliteret boligkapacitet — andre

RCO 68 — Belægning af rehabiliterede boliger — andre

 

RCO 66 — Lokalekapacitet i infrastruktur til børnepasning, der har modtaget støtte (ny eller opgraderet)

RCR 70 — Årligt antal børn, som anvender infrastruktur til børnepasning, der har modtaget støtte

RCO 67 — Lokalekapacitet i uddannelsesinfrastruktur, der har modtaget støtte (ny eller opgraderet)

RCR 71 — Årligt antal studerende, som anvender uddannelsesinfrastruktur, der har modtaget støtte

 

RCO 69 - Kapaciteten i og tilgængeligheden af sundhedsinfrastruktur, der har modtaget støtte, og innovative teknologier inden for sundhedspleje

RCR 72 — Personer med adgang til bedre sundhedspleje

RCO 70 — Kapaciteten i og tilgængeligheden af social infrastruktur, der har modtaget støtte (bortset fra boliger)

RCR 73 — Årligt antal personer, som anvender de sundhedsfaciliteter, der har modtaget støtte

 

RCR 74 — Årligt antal personer, som anvender de sociale faciliteter, der har modtaget støtte

 

RCR 75 — Gennemsnitlig reaktionstid i medicinske nødsituationer inden for det område, der har modtaget støtte

 

RCR 75a — Personer med adgang til oplysningskampagner og kampagner til forebyggelse af sygdomme

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Bilag II – underoverskrift 4 – nr. iv

 

Kommissionens forslag

Politisk målsætning

Specifik målsætning

Output

Resultater

(1)

(2)

(3)

(4)

4. Et mere socialt Europa — gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder

iv) Sikring af lige adgang til sundhedspleje gennem udvikling af infrastruktur, herunder primær sundhedspleje

CCO 20 — Ny eller opgraderet kapacitet til sundhedsinfrastruktur

CCR 19 — Befolkningsandel med adgang til bedre sundhedspleje

 

Ændringsforslag

Politisk målsætning

Specifik målsætning

Output

Resultater

(1)

(2)

(3)

(4)

4. Et mere socialt Europa — gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder

iv) Sikring af lige adgang til sundhedspleje gennem udvikling af infrastruktur, herunder primær sundhedspleje, under hensyntagen til de behov, som patienter eller patientorganisationer har angivet

CCO 20 — Ny eller opgraderet kapacitet til og tilgængelighed af sundhedsinfrastruktur

CCR 19 — Befolkningsandel med adgang til bedre sundhedspleje

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden

Referencer

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

11.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

11.6.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Kateřina Konečná

21.6.2018

Behandling i udvalg

29.8.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

25.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

1

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

José Blanco López, Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

38

+

ALDE

Nils Torvalds

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PEE

Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Adina Ioana Vălean

S&D

José Blanco López, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

27.11.2018


UDTALELSE FRA TRANSPORT- OG TURISMEUDVALGET

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Ordfører for udtalelse: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

KORT BEGRUNDELSE

1. Kommissionens forslag

Forslaget til forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (herefter benævnt "EFRU") og Samhørighedsfonden definerer de centrale målsætninger for gennemførelsen af EFRU og Samhørighedsfonden.

Denne forordning indfører en tematisk koncentration på nationalt plan, der skal danne grundlag for medlemsstaternes gennemførelse af fondene. Inden for denne ramme foreslår Kommissionen, at størstedelen af midlerne (65 %-85 %) bliver koncentreret om at bidrage til de politiske målsætninger PO 1 om "et mere intelligent Europa" og PO 2 om "et grønnere, kulstoffattigt Europa", som er opstillet i EU-forordningen om fælles bestemmelser for alle EU-fondene.

Denne forordning opstiller også en udtømmende liste over ikke-støtteberettigede aktiviteter, der falder uden for anvendelsesområdet for fondenes interventioner.

Endelig definerer forordningen et sæt overvågningsindikatorer og fastsætter den tilgang, der skal følges i forhold til specifikke territorier, bl.a. hvad angår bæredygtig byudvikling, samt til regionerne i den yderste periferi.

2. Ordførerens forslag

Regionerne er bedst i stand til at definere deres behov og prioriteringer, og det er hensigtsmæssigt at fremme en decentraliseret forvaltningspraksis i forbindelse med gennemførelsen af de europæiske fonde – derfor foreslår ordføreren, at der opretholdes en tematisk koncentration på regionalt plan i stedet for på nationalt plan, som fastsat i denne forordning.

Ordføreren foreslår desuden, at den tematiske koncentration udvides til at omfatte andre politiske målsætninger for at give regionerne større fleksibilitet ved anvendelsen af EFRU-midlerne. I dette øjemed foreslår ordføreren, at den politiske målsætning PO 3 om "et sammenknyttet Europa" inddrages under den tematiske koncentration ud fra den betragtning, at transportsektoren spiller en central rolle for realiseringen af EU's prioriterede målsætninger.

Endvidere foreslår ordføreren, at mindsteandelen af midler, der er afsat til den politiske målsætning om "et mere intelligent Europa"(PO 1), reduceres fra 60 % til 30 % for de mere udviklede regioners vedkommende, fra 45 % til 30 % for regioner i overgangsfasen og fra 35 % til 20 % for de mindre udviklede regioner for at give regionerne større fleksibilitet med hensyn til at støtte andre politiske målsætninger.

Ordføreren foreslår, at der indføres nye specifikke målsætninger vedrørende transport, eftersom transportsektoren spiller en central rolle ved gennemførelsen af EU's prioriterede målsætninger:

•  en specifik målsætning, der er relateret til intelligent mobilitet og kvaliteten af transportydelser inden for rammerne af den politiske målsætning PO 1: "et mere intelligent Europa";

•  en specifik målsætning, der er relateret til bæredygtig mobilitet inden for rammerne af den politiske målsætning PO 2: "et grønnere Europa";

•  en specifik målsætning, der er relateret til finansieringen af en fond for en retfærdig overgang inden for rammerne af den politiske målsætning PO 2: "et grønnere Europa";

•  en specifik målsætning, der er relateret til mobilitet som et instrument til fremme af territorial samhørighed inden for rammerne af den politiske målsætning PO 3: "et tættere sammenknyttet Europa";

•  en specifik målsætning, der er relateret til adgang til kollektiv trafik inden for rammerne af den politiske målsætning PO): "et mere socialt Europa".

Med henblik på at fremme udnyttelsen af EFRU i transportsektoren foreslår ordføreren ligeledes, at visse bestemmelser, som begrænser anvendelsen af EFRU i regionale lufthavne og i rullende materiel til anvendelse i forbindelse med jernbanetransport, udgår.

Endelig fremsætter ordføreren ændringsforslag, som har til formål at fremme synergi mellem EFRU, Samhørighedsfonden og de øvrige instrumenter i EU-budgettet til finansiering af udvikling af det transeuropæiske transportnet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Horisontale principper som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union ("TEU") og i artikel 10 i TEUF, herunder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i TEU, bør respekteres i forbindelse med gennemførelsen af EFRU og Samhørighedsfonden, idet der tages hensyn til chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union. Medlemsstaterne bør også overholde forpligtelserne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og sikre tilgængelighed i overensstemmelse med artikel 9 og i overensstemmelse med Unionens lovgivning, der harmoniserer tilgængelighedskrav for produkter og tjenesteydelser. Medlemsstaterne og Kommissionen bør tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og integrere kønsaspektet samt bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Fondene bør ikke støtte aktioner, som bidrager til nogen form for segregering. EFRU's og Samhørighedsfondens målsætninger bør forfølges inden for rammerne af en bæredygtig udvikling og Unionens fremme af målet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten som fastsat i artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF under hensyntagen til princippet om, at forureneren betaler. For at beskytte det indre markeds integritet skal operationer til fordel for virksomheder overholde statsstøttereglerne, som fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF.

(5)  Horisontale principper som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union ("TEU") og i artikel 10 i TEUF, herunder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i TEU, bør respekteres i forbindelse med gennemførelsen af EFRU og Samhørighedsfonden, idet der tages hensyn til chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union. Medlemsstaterne bør også overholde forpligtelserne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og sikre hindringsfri tilgængelighed i overensstemmelse med artikel 9 og i overensstemmelse med Unionens lovgivning, der harmoniserer tilgængelighedskrav for produkter og tjenesteydelser. Medlemsstaterne og Kommissionen bør tilstræbe at fjerne uligheder, mindske de regionale forskelle og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og integrere kønsaspektet samt bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn, nationalitet, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Fondene bør ikke støtte aktioner, som bidrager til nogen form for segregering. EFRU's og Samhørighedsfondens målsætninger bør forfølges inden for rammerne af EU's klimapolitiske forpligtelser i henhold til Parisaftalen om klimaændringer og Unionens fremme af en bæredygtig udvikling, målet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten som fastsat i artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF under hensyntagen til princippet om, at forureneren betaler. For at beskytte det indre markeds integritet skal operationer til fordel for virksomheder overholde statsstøttereglerne, som fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  I en stadig mere sammenkoblet verden og i betragtning af den demografiske udvikling og migrationsdynamikken er det klart, at Unionens migrationspolitik kræver en fælles tilgang, som bygger på synergi og komplementaritet mellem de forskellige finansieringsinstrumenter. For at sikre en sammenhængende, stærk og konsekvent støtte til solidaritets- og ansvarsdelingsbestræbelserne blandt medlemsstaterne med hensyn til migrationsstyring bør EFRU yde støtte for at fremme langsigtet integration af migranter.

(8)  I en stadig mere sammenkoblet verden og i betragtning af den demografiske udvikling og migrationsdynamikken er det klart, at Unionens migrationspolitik kræver en fælles tilgang, som bygger på synergi og komplementaritet mellem de forskellige finansieringsinstrumenter. For at sikre en sammenhængende, stærk og konsekvent støtte til solidaritets- og ansvarsdelingsbestræbelserne blandt medlemsstaterne med hensyn til migrationsstyring bør EFRU og Samhørighedsfonden yde støtte for at fremme langsigtet integration af migranter.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  For at støtte medlemsstaternes og regionernes bestræbelser på at imødegå nye udfordringer og sikre et højt sikkerhedsniveau for deres borgere samt forebyggelse af radikalisering bør investeringer under EFRU bidrage til sikkerheden i de områder, hvor der er behov for at sørge for trygge og sikre offentlige rum og kritisk infrastruktur såsom transport og energi, samtidig med at der bygges på synergier og komplementaritet med Unionens øvrige politikker.

(9)  For at støtte medlemsstaternes og regionernes bestræbelser på at imødegå nye udfordringer og sikre et højt sikkerheds- og samhørighedsniveau for deres borgere samt forebyggelse af radikalisering bør investeringer under EFRU bidrage til sikkerheden i de områder, hvor der er behov for at sørge for trygge og sikre offentlige rum og kritisk infrastruktur såsom transport og energi, samtidig med at der bygges på synergier og komplementaritet med Unionens øvrige politikker.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Desuden bør investeringer under EFRU bidrage til udviklingen af en samlet digital infrastruktur til højhastighedsnet og til at fremme ren og bæredygtig multimodal mobilitet i byerne.

(10)  Desuden bør investeringer under EFRU bidrage til udviklingen af transeuropæiske transportinfrastrukturnet samt en samlet digital infrastruktur til højhastighedsnet og til at fremme ren, tryg og bæredygtig multimodal mobilitet i byerne.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  EFRU bør bidrage til at udligne de største regionale skævheder i Unionen og til at mindske forskellene mellem de forskellige regioners udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede regioner, herunder dem, der står over for udfordringer som følge af dekarboniseringstilsagn. EFRU-støtte under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst bør derfor koncentreres om Unionens centrale prioriteter i overensstemmelse med de politiske målsætninger, der er fastsat i forordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. Derfor bør EFRU-støtte koncentreres om de politiske målsætninger "et mere intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling" og "et grønnere, kulstoffattigt Europa ved at fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring". Denne tematiske koncentration bør opnås på nationalt plan, samtidig med at der gives mulighed for fleksibilitet inden for de enkelte programmer og mellem de tre grupper af medlemsstater, som er dannet ud fra deres respektive bruttonationalindkomst. Dertil kommer, at metoden til at klassificere medlemsstaterne bør præciseres under hensyntagen til den særlige situation i regionerne i den yderste periferi.

(17)  EFRU bør bidrage til at udligne de største regionale skævheder i Unionen og til at mindske forskellene mellem de forskellige regioners udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede regioner, herunder dem, der står over for udfordringer som følge af dekarboniseringstilsagn. EFRU-støtte under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst bør derfor koncentreres om Unionens centrale prioriteter i overensstemmelse med de politiske målsætninger, der er fastsat i forordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. Derfor bør EFRU-støtte koncentreres om de politiske målsætninger "et mere intelligent Europa", "et grønnere, kulstoffattigt Europa", "et tættere sammenknyttet Europa" samt "et mere socialt Europa". Denne tematiske koncentration bør opnås på regionalt plan, samtidig med at der gives mulighed for fleksibilitet inden for de enkelte programmer.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Denne forordning bør fastsætte de forskellige typer af aktiviteter, hvis omkostninger kan støttes gennem investeringer fra EFRU og Samhørighedsfonden under deres respektive målsætninger, jf. TEUF. Samhørighedsfonden bør kunne yde støtte til investeringer inden for miljø og TEN-T. For så vidt angår EFRU, bør listen over aktiviteter forenkles, og den bør kunne yde støtte til investeringer i infrastruktur, investeringer i forbindelse med adgang til tjenester, produktive investeringer i SMV'er, udstyr, software og immaterielle aktiver såvel som foranstaltninger med henblik på information, kommunikation, undersøgelser, netværksarbejde, samarbejde, udveksling af erfaringer og aktiviteter, der involverer klynger. For at støtte gennemførelsen af programmet bør begge fonde også kunne yde støtte til tekniske bistandsaktiviteter. For at udvide spektret af interventioner for Interreg-programmerne bør anvendelsesområdet endelig udvides til også at omfatte deling af en bred vifte af faciliteter og menneskelige ressourcer og omkostninger knyttet til foranstaltninger inden for rammerne af ESF+.

(19)  Denne forordning bør fastsætte de forskellige typer af aktiviteter, hvis omkostninger kan støttes gennem investeringer fra EFRU og Samhørighedsfonden under deres respektive målsætninger, jf. TEUF. Samhørighedsfonden og EFRU bør kunne yde støtte til investeringer inden for miljø og TEN-T. For så vidt angår EFRU, bør listen over aktiviteter forenkles, og den bør kunne yde støtte til investeringer i infrastruktur, sikkerheden i eksisterende tunneller og broer, investeringer i forbindelse med adgang til tjenester, produktive investeringer i SMV'er, udstyr, software og immaterielle aktiver såvel som foranstaltninger med henblik på information, kommunikation, undersøgelser, netværksarbejde, samarbejde, udveksling af erfaringer og aktiviteter, der involverer klynger. For at støtte gennemførelsen af programmet bør begge fonde også kunne yde støtte til tekniske bistandsaktiviteter. For at udvide spektret af interventioner for Interreg-programmerne bør anvendelsesområdet endelig udvides til også at omfatte deling af en bred vifte af faciliteter og menneskelige ressourcer og omkostninger knyttet til foranstaltninger inden for rammerne af ESF+.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  De transeuropæiske transportnetprojekter skal i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1316/2013 fortsat finansieres via Samhørighedsfonden både ved delt forvaltning og direkte forvaltning under Connecting Europe-faciliteten ("CEF").

(20)  De transeuropæiske transportnetprojekter skal i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1316/2013 fortsat finansieres via Samhørighedsfonden og EFRU både ved delt forvaltning og direkte forvaltning under Connecting Europe-faciliteten ("CEF").

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  For at optimere merværdien af de investeringer, som helt eller delvist er finansieret via EU-budgettet, inden for transportsektoren bør der endvidere satses på synergi mellem EFRU og de instrumenter, der er omfattet af direkte forvaltning, som f.eks. European Interconnection Mechanism (EIM) samt finansieringsinstrumenterne under det fremtidige "InvestEU"-program.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Der bør tages særligt hensyn til regionerne i den yderste periferi, især ved at vedtage foranstaltninger i henhold til artikel 349 i TEUF om en supplerende tildeling til regionerne i den yderste periferi for at udligne ekstraomkostninger i disse regioner som følge af en eller flere af de vedvarende ulemper, der er omhandlet i artikel 349 i TEUF, dvs. deres fjerne beliggenhed, deres status som øsamfund, deres lille areal, deres vanskelige topografiske og klimatiske forhold, deres økonomiske afhængighed af nogle få produkter, forhold, som er vedvarende og kumulative, og som alvorligt hæmmer disse regioner i deres udvikling. Denne tildeling kan dække investeringer, driftsomkostninger og offentlige serviceforpligtelser, som tager sigte på at udligne ekstraomkostningerne ved sådanne ulemper. Driftsstøtte kan dække udgifter til godstransporttjenester og etableringsstøtte til transporttjenester samt udgifter til operationer i tilknytning til opbevaringsvanskeligheder, et uforholdsmæssigt omfattende produktionsudstyr og vedligeholdelse heraf samt mangel på menneskelige ressourcer på det lokale arbejdsmarked. For at beskytte det indre markeds integritet og som det er tilfældet for alle operationer, der samfinansieres af EFRU og Samhørighedsfonden, bør EFRU-støtte til finansieringen af drifts- og investeringsstøtte i regionerne i den yderste periferi overholde statsstøttereglerne, som fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF.

(27)  Der bør tages særligt hensyn til regionerne i den yderste periferi, især ved at vedtage foranstaltninger i henhold til artikel 349 i TEUF om en supplerende tildeling til regionerne i den yderste periferi for at udligne ekstraomkostninger i disse regioner som følge af en eller flere af de vedvarende ulemper, der er omhandlet i artikel 349 i TEUF, dvs. deres fjerne beliggenhed, deres status som øsamfund, deres lille areal, deres vanskelige topografiske og klimatiske forhold, deres økonomiske afhængighed af nogle få produkter, forhold, som er vedvarende og kumulative, og som alvorligt hæmmer disse regioner i deres udvikling. Denne tildeling kan dække investeringer, driftsomkostninger og offentlige serviceforpligtelser, som tager sigte på at udligne ekstraomkostningerne ved sådanne ulemper. Driftsstøtte kan dække udgifter til godstransporttjenester, grøn logistik, mobilitetsforvaltning og etableringsstøtte til transporttjenester samt udgifter til operationer i tilknytning til opbevaringsvanskeligheder, et uforholdsmæssigt omfattende produktionsudstyr og vedligeholdelse heraf samt mangel på menneskelige ressourcer på det lokale arbejdsmarked. For at beskytte det indre markeds integritet og som det er tilfældet for alle operationer, der samfinansieres af EFRU og Samhørighedsfonden, bør EFRU-støtte til finansieringen af drifts- og investeringsstøtte i regionerne i den yderste periferi overholde statsstøttereglerne, som fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  at styrke forsknings- og innovationskapaciteten og udbredelsen af avancerede teknologier

i)  at fremme forsknings- og innovationskapaciteten og udbredelsen af avancerede teknologier

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  at udnytte fordelene ved digitalisering for borgere, virksomheder og regeringer

ii)  at udnytte fordelene ved digitalisering for borgere, virksomheder og regeringer og forbedre den digitale konnektivitet

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  at fremme SMV'ers vækst og konkurrenceevne

iii)  at fremme SMV'ers vækst, konkurrenceevne og modstandsdygtighed

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iva)  at udvikle intelligente, sikre og interoperable transportformer

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. v a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

va)  at fremme bæredygtig multimodal nulemissionsmobilitet i byerne

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. vi a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

via)  at støtte strukturelle ændringer med henblik på at gennemføre omstillingen til energiproduktion med lav CO2-udledning

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  at øge digital konnektivitet

i)  at øge digital konnektivitet og grænseoverskridende forbindelser

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  at udvikle et bæredygtigt, klimarobust, intelligent, sikkert og intermodalt TEN-T

ii)  at udvikle et bæredygtigt, klimarobust, intelligent, trygt og sikkert og intermodalt TEN-T

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  at udvikle bæredygtig, klimarobust, intelligent og intermodal mobilitet på nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder forbedret adgang til TEN-T og mobilitet på tværs af grænserne

iii)  at udvikle bæredygtig, klimarobust, intelligent, tryg og sikker intermodal mobilitet på nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder forbedret adgang til TEN-T, mobilitet på tværs af grænserne og konnektivitet med regionerne i den yderste periferi

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  at fremme bæredygtig multimodal mobilitet i byerne

iv)  at fremme bæredygtig multimodal og tilgængelig mobilitet i byerne, herunder gang, cykling, offentlig transport og delt mobilitet

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia)  at skabe bedre adgang til inklusive transporttjenester af høj kvalitet

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  at sikre lige adgang til sundhedspleje gennem udvikling af infrastruktur, herunder primær sundhedspleje

iv)  at sikre lige adgang til sundhedspleje gennem udvikling af infrastruktur, herunder primær sundhedspleje, der omfatter landdistrikter

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  at fremme en integreret social, økonomisk og miljømæssig udvikling, kulturarven og sikkerheden i byområder

i)  at fremme en integreret social, økonomisk og miljømæssig udvikling, kulturarven, turismesektoren og sikkerheden i byområder

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  at fremme en integreret social, økonomisk og miljømæssig lokal udvikling, kulturarven og sikkerheden, herunder i landdistrikter og kystområder, også gennem lokaludvikling styret af lokalsamfundet.

ii)  at fremme en integreret social, økonomisk og miljømæssig lokal udvikling, kulturarven, turismesektoren og sikkerheden, herunder i landdistrikter og kystområder samt regionerne i den yderste periferi, også gennem lokaludvikling styret af lokalsamfundet

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia)  at træffe foranstaltninger til at gøre regioner og territorier mere attraktive for turister ved at fremme bæredygtig turisme.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For så vidt angår programmer, der gennemføres under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, skal de samlede EFRU-midler i hver enkelt medlemsstat koncentreres på nationalt plan, jf. stk. 3 og 4.

1.  For så vidt angår programmer, der gennemføres under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, skal de samlede EFRU-midler i hver enkelt medlemsstat koncentreres på regionalt plan, jf. stk. 3 og 4.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For så vidt angår den tematiske koncentration af støtten til medlemsstater, der omfatter regioner i den yderste periferi, behandles de EFRU-midler, der specifikt tildeles programmer for regionerne i den yderste periferi, og dem, der tildeles alle andre regioner, særskilt.

2.  For så vidt angår den tematiske koncentration af støtten til medlemsstaternes regioner i den yderste periferi, behandles de EFRU-midler, der specifikt tildeles programmer for regionerne i den yderste periferi, og dem, der tildeles alle andre regioner, særskilt.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne klassificeres ud fra deres relative bruttonationalindkomst pr. indbygger som følger:

Regionerne klassificeres i overensstemmelse med artikel 102 i forordning (EU) 2018/xxx [new CPR]:

a)  dem med en relativ bruttonationalindkomst pr. indbygger på 100% af EU-gennemsnittet eller derover ("gruppe 1")

a)   mindre udviklede regioner, hvis BNP pr. indbygger er under 75 % af det gennemsnitlige BNP i EU-27 (herefter benævnt "mindre udviklede regioner")

b)  dem med en relativ bruttonationalindkomst pr. indbygger på 75% af EU-gennemsnittet eller derover, men under 100% ("gruppe 2")

b)   overgangsregioner, hvis BNP pr. indbygger er mellem 75 % og 100 % af det gennemsnitlige BNP i EU-27 (herefter benævnt "overgangsregioner")

c)  dem med en relativ bruttonationalindkomst pr. indbygger på under 75% af EU-gennemsnittet ("gruppe 3").

c)  mere udviklede regioner, hvis BNP pr. indbygger er over 100% af det gennemsnitlige BNP i EU-27 (herefter benævnt "mere udviklede regioner").

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I denne artikel forstås ved relativ bruttonationalindkomst pr. indbygger forholdet mellem bruttonationalindkomsten pr. indbygger i en medlemsstat målt i købekraftstandarder og beregnet ud fra EU-tal for perioden fra 2014 til 2016 og den gennemsnitlige bruttonationalindkomst pr. indbygger i købekraftstandarder i de 27 medlemsstater i samme referenceperiode.

udgår

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For så vidt angår programmer under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst for regioner i den yderste periferi, klassificeres de i gruppe 3.

For så vidt angår programmer under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst for regioner i den yderste periferi, klassificeres de i gruppen af mindre udviklede regioner.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Medlemsstater i gruppe 1 skal tildele mindst 85 % af deres samlede EFRU-midler under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og PO 2 og mindst 60 % til PO 1.

a)  Medlemsstater i gruppe 1 skal tildele mindst 60 % af deres samlede EFRU-midler under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og PO 2.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Medlemsstater i gruppe 2 skal tildele mindst 45 % af deres samlede EFRU-midler under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og mindst 30 % til PO 2.

b)  Medlemsstater i gruppe 2 skal tildele mindst 20 % af deres samlede EFRU-midler under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og mindst 30 % til PO 2.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Medlemsstater i gruppe 3 skal tildele mindst 35 % af deres samlede EFRU-midler under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og mindst 30 % til PO 2.

c)  Medlemsstater i gruppe 3 skal tildele mindst 15 % af deres samlede EFRU-midler under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og mindst 30 % til PO 2.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  investeringer i infrastruktur

a)  investeringer i infrastruktur, særlig med europæisk merværdi, i de transeuropæiske net inden for transport, energi og i den digitale sektor samt sikkerhedsopgradering af eksisterende transportinfrastrukturer såsom broer og tunneller

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  investeringer i bæredygtig mobilitet i byområder samt offentlig trafik og cykelstier

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  finansiering af køb af rullende materiel til anvendelse i forbindelse med jernbanetransport

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at bidrage til den specifikke målsætning under PO 1, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, litra a), nr. iv), støtter EFRU også aktiviteter i forbindelse med uddannelse og livslang læring.

For at bidrage til den specifikke målsætning under PO 1, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, litra a), nr. iv), og den specifikke målsætning under PO 4, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, litra d), støtter EFRU også aktiviteter i forbindelse med uddannelse og livslang læring.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Det beløb, der overføres fra EFRU til Connecting Europe-faciliteten, anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EU) [ny CEF-forordning].

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  investeringer i TEN-T

b)  investeringer i TEN-T og bæredygtig mobilitet

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) investeringer i lufthavnsinfrastruktur, undtagen i regionerne i den yderste periferi

udgår

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  investeringer i anlæg til behandling af restaffald

g)  investeringer i anlæg til behandling af restaffald, undtagen i regionerne i den yderste periferi

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  finansiering af køb af rullende materiel til anvendelse i forbindelse med jernbanetransport, undtagen hvis det er knyttet til:

udgår

i)  opfyldelse af en offentlig serviceforpligtelse, der har været i offentligt udbud, i henhold til forordning (EF) nr. 1370/2007 som ændret

 

ii)  jernbanetransporttjenester på linjer med fuldkommen konkurrence, når støttemodtageren er en ny aktør, der er berettiget til støtte i henhold til forordning (EU) 2018/xxxx [Invest EU-regulation].

 

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I overensstemmelse med rapporteringskravet i henhold til artikel [38, stk. 3, litra e), nr. i),] i finansforordningen forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet performanceoplysninger i overensstemmelse med bilag II.

3.  I overensstemmelse med rapporteringskravet i henhold til artikel [38, stk. 3, litra e), nr. i),] i finansforordningen forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet performanceoplysninger i overensstemmelse med bilag II. Disse oplysninger skal også omfatte en kvalitativ vurdering af de fremskridt, der er gjort i retning af at opfylde de specifikke målsætninger, som er fastsat i artikel 2.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  EFRU støtter integreret territorial udvikling ud fra territoriale strategier i overensstemmelse med artikel [23] i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] fokuseret på byområder ("bæredygtig byudvikling") i programmer under begge de mål, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i nævnte forordning.

1.  EFRU støtter integreret territorial udvikling ud fra territoriale strategier i overensstemmelse med artikel [23] i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] fokuseret på byområder ("bæredygtig byudvikling" og "planer for bæredygtig bytrafik") i programmer under begge de mål, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i nævnte forordning.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den specifikke supplerende tildeling til regionerne i den yderste periferi anvendes til at udligne ekstraomkostninger i disse regioner som følge af en eller flere af de vedvarende ulemper for deres udvikling, der er omhandlet i artikel 349 TEUF.

1.  Artikel 3 finder ikke anvendelse på den specifikke supplerende tildeling til regionerne i den yderste periferi. Den specifikke supplerende tildeling til regionerne i den yderste periferi anvendes til at udligne ekstraomkostninger i disse regioner som følge af en eller flere af de vedvarende ulemper for deres udvikling, der er omhandlet i artikel 349 TEUF.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a)  Uanset artikel 4, stk. 1, kan EFRU støtte produktive investeringer i virksomheder i regionerne i den yderste periferi, uanset disse virksomheders størrelse.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – nr. 1 – kolonne 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Et mere intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling

1.  Et konkurrencedygtigt og mere intelligent Europa ved at styrke dets økonomiske, sociale og territoriale samhørighed og ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – nr. 3

 

Kommissionens forslag

Politisk målsætning

Output

Resultater

1)

2)

3)

3. Et tættere sammenknyttet Europa ved at øge mobilitet og regional IKT-konnektivitet

RCO 43 — Længde af nye vejstrækninger, der har modtaget støtte — TEN-T

RCR 55 — Brugere af nybyggede, ombyggede eller opgraderede veje

 

RCO 44 — Længde af nye vejstrækninger, der har modtaget støtte — andet

RCR 56 — Tidsbesparelser som følge af bedre vejinfrastruktur

 

RCO 45 — Længde af vejstrækninger, der er ombygget eller opgraderet — TEN-T

RCR 101 — Tidsbesparelser som følge af bedre jernbaneinfrastruktur

 

RCO 46 — Længde af vejstrækninger, der er ombygget eller opgraderet — andet

RCR 57 — Længde af jernbaner i drift, der er udstyret med European Rail Traffic Management System

 

RCO 47 — Længde af nye jernbanestrækninger, der har modtaget støtte — TEN-T

RCR 58 — Årligt antal passagerer på jernbaner, der har modtaget støtte

 

RCO 48 — Længde af nye jernbanestrækninger, der har modtaget støtte — andet

RCR 59 — Godstransport med jernbane

 

RCO 49 — Længde af jernbanestrækninger, der er ombygget eller opgraderet — TEN-T

RCR 60 — Godstransport ad indre vandveje

 

RCO 50 — Længde af jernbanestrækninger, der er ombygget eller opgraderet — andet

 

 

RCO 51 — Længde af nye eller opgraderede indre vandveje — TEN-T

 

 

RCO 52 — Længde af nye eller opgraderede indre vandveje — andet

 

 

RCO 53 — Jernbanestationer og -faciliteter — nye eller opgraderede

 

 

RCO 54 — Intermodale forbindelser — nye eller opgraderede

 

 

RCO 100 — Antal havne, der har modtaget støtte

 

 

RCO 55 — Længde af sporvogns- og metrolinjer — nye

RCR 62 — Årligt antal passagerer med offentlig transport

 

RCO 56 — Længde af sporvogns- og metrolinjer — ombyggede/opgraderede

RCR 63 — Årligt antal brugere af nye/opgraderede sporvogns- og metrolinjer

 

RCO 57 — Miljøvenligt rullende materiel til offentlig transport

RCR 64 — Årligt antal brugere af særlig cykelinfrastruktur

 

RCO 58 — Særlig cykelinfrastruktur, der har modtaget støtte

 

 

RCO 59 — Infrastruktur for alternative brændstoffer (tankstationer/ladestandere), der har modtaget støtte

 

Ændringsforslag

Politisk målsætning

Output

Resultater

1)

2)

3)

3. Et tættere sammenknyttet Europa ved at øge mobilitet og regional IKT-konnektivitet

RCO 43 — Længde af nye vejstrækninger, der har modtaget støtte — TEN-T

RCR 55 — Brugere af nybyggede, ombyggede eller opgraderede veje

 

RCO 44 — Længde af nye vejstrækninger, der har modtaget støtte — andet

RCR 56 — Tidsbesparelser som følge af bedre vejinfrastruktur

 

RCO 45 — Længde af vejstrækninger, der er ombygget eller opgraderet — TEN-T

RCR 101 — Tidsbesparelser som følge af bedre jernbaneinfrastruktur

 

RCO 46 — Længde af vejstrækninger, der er ombygget eller opgraderet — andet

 

 

— Antal af vej- og jernbanebroer og ‑tunneller, der kontrolleres hvert tredje år, og som vedligeholdes af hensyn til sikkerheden

 

 

RCO 47 — Længde af nye jernbanestrækninger, der har modtaget støtte — TEN-T

 

 

RCO 48 — Længde af nye jernbanestrækninger, der har modtaget støtte — andet

 

 

RCO 49 — Længde af jernbanestrækninger, der er ombygget eller opgraderet — TEN-T

RCR 57 — Længde af jernbaner i drift, der er udstyret med European Rail Traffic Management System, herunder grænseoverskridende jernbaneforbindelser, der er udstyret med ERTMS-systemer

 

RCO 50 — Længde af jernbanestrækninger, der er ombygget eller opgraderet — andet

 

 

RCO 51 — Længde af nye eller opgraderede indre vandveje — TEN-T

RCR 58 — Årligt antal passagerer på jernbaner, der har modtaget støtte, for afstande under 50 km, mellem 50 og 300 km og over 300 km

 

RCO 52 — Længde af nye eller opgraderede indre vandveje — andet

 

 

RCO 53 — Jernbanestationer og -faciliteter — nye eller opgraderede

RCR 59 — Godstransport med jernbane

 

— Herunder antal af de jernbanestationer, der svarer til Kommissionens TSI-PRM-forordning

— Antal af godsvogne, der er opgraderet med LL-bremseklodser med henblik på støjreduktion

 

RCO 54 — Intermodale forbindelser — nye eller opgraderede

RCR 60 — Godstransport ad indre vandveje

 

RCO 100 — Antal havne, der har modtaget støtte

 

 

RCO 55 — Længde af sporvogns- og metrolinjer — nye

 

 

RCO 56 — Længde af sporvogns- og metrolinjer — ombyggede/opgraderede

RCR 62 — Årligt antal passagerer med offentlig transport

 

RCO 57 — Miljøvenligt rullende materiel til offentlig transport

RCR 63 — Årligt antal brugere af nye/opgraderede sporvogns- og metrolinjer

 

RCO 58 — Særlig gang- og cykelinfrastruktur, der har modtaget støtte

— Årligt antal brugere af cykler

 

RCO 59 — Infrastruktur for alternative brændstoffer (tankstationer/ladestandere), der har modtaget støtte

— Intermodal markedsandel (modal-split) af brugere af private biler, kollektiv trafik (metro, sporvogne og busser), bildeling og samkørsel, cykler og fodgængere

 

RCO 60 — Større og mindre byer med nye eller opgraderede digitaliserede bytransportsystemer

RCR 64 — Årligt antal brugere af særlig gang- og cykelinfrastruktur

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – nr. 5

 

Kommissionens forslag

Politisk målsætning

Output

Resultater

1)

2)

3)

5. Et Europa tættere på borgerne ved at fremme en bæredygtig og integreret udvikling af byer, landdistrikter og kystområder og lokale initiativer

RCO 74 — Befolkningsandel omfattet af integrerede strategier for byudvikling

RCR 76 — Interesserede parter, der er inddraget i udarbejdelse og gennemførelse af strategier for byudvikling

 

RCO 75 — Integrerede strategier for byudvikling

RCR 77 — Turister/besøg på lokaliteter, der har modtaget støtte*

 

RCO 76 — Samarbejdsprojekter

RCR 78 — Brugere, som benytter kulturinfrastruktur, der har modtaget støtte

 

RCO 77 — Kapaciteten i kultur- eller turismeinfrastruktur, der har modtaget støtte

 

Ændringsforslag

Politisk målsætning

Output

Resultater

1)

2)

3)

5. Et Europa tættere på borgerne ved at fremme en bæredygtig og integreret udvikling af byer, landdistrikter og kystområder og lokale initiativer

RCO 74 — Befolkningsandel omfattet af integrerede strategier for byudvikling

RCR 76 — Interesserede parter, der er inddraget i udarbejdelse og gennemførelse af strategier for byudvikling

 

— Antal eksisterende planer for bæredygtig bytrafik

RCR 77 — Turister/besøg på lokaliteter, der har modtaget støtte*

 

RCO 75 — Integrerede strategier for byudvikling

 

 

RCO 76 — Samarbejdsprojekter

— Bæredygtige turismeprojekter, hvor der er fordele for både turister og indbyggere

 

RCO 77 — Kapaciteten i infrastruktur for kultur-, natur-, historie- og industriturisme, der har modtaget støtte

RCR 78 — Brugere, som benytter kulturinfrastruktur og økoturisme, der har modtaget støtte

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Bilag II – tabel 1 – nr. 1 – kolonne c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Et mere intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling

1.  Et konkurrencedygtigt og mere intelligent Europa ved at styrke dets økonomiske, sociale og territoriale samhørighed og ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Bilag II – tabel 1 – nr. 3

 

Kommissionens forslag

Politisk målsætning

Output

Resultater

1)

3)

4)

3. Et tættere sammenknyttet Europa ved at øge mobilitet og regional IKT-konnektivitet

CCO 14 — TEN-T — veje: Nye og opgraderede veje

CCR 13 — Tidsbesparelser som følge af bedre vejinfrastruktur

 

CCO 15 — TEN-T — jernbaner: Nye og opgraderede jernbaner

CCR 14 — Årligt antal passagerer med adgang til bedre jernbanetransport

 

CCO 16 — Udvidelse og modernisering af sporvogns- og metrolinjer

CCR 15 — Årligt antal brugere med adgang til nye og moderniserede sporvogns- og metrolinjer

Ændringsforslag

Politisk målsætning

Output

Resultater

1)

3)

4)

3. Et tættere sammenknyttet Europa ved at øge mobilitet og regional IKT-konnektivitet

CCO 14 — TEN-T — veje: Nye og opgraderede veje

CCR 13 — Tidsbesparelser som følge af bedre vejinfrastruktur

 

 

— forøgelse af den trafikale overbelastning gennem en udvidelse af vejinfrastrukturen

 

CCO 15 — TEN-T — jernbaner: Nye og opgraderede jernbaner

 

 

— antal opgivne eller nedlagte regionale grænseoverskridende jernbaneforbindelser (manglende forbindelser)

CCR 14 — Årligt antal passagerer med adgang til bedre jernbanetransport

 

— antal grænseoverskridende jernbaneforbindelser, der udgjorde manglede forbindelser og er blevet genetableret

 

 

CCO 16 — Udvidelse og modernisering af sporvogns- og metrolinjer og gang- og cykelinfrastruktur

CCR 15 — Årligt antal brugere med adgang til nye og moderniserede sporvogns- og metrolinjer samt fodgængere og cyklister

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden

Referencer

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

11.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

11.6.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

17.7.2018

Behandling i udvalg

9.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

15.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

4

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Francisco Assis, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Bolesław G. Piecha, Anders Sellström, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

14.11.2018


UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Ordfører for udtalelse: James Nicholson

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren tilslutter sig overordnet set de mål og målsætninger, der er opstillet for både den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden. Det er passende, at EU har en sammenhængende tilgang til reduktion af de økonomiske og sociale uligheder, der består mellem regionerne og medlemsstaterne, samt bestræber sig på at fremme den bæredygtige udvikling. Ordføreren har forståelse for, at byområder udgør en nøgleposition i at nedbringe ledighed og fremme social inddragelse samt fattigdomsbekæmpelse, men finder dog, at der er behov for en bedre balance mellem behovene i henholdsvis landdistrikter og byer. Ordføreren har følgelig foretaget visse tilføjelser til den del af teksten, der fokuserer på landdistrikter og disses lokalsamfund. For så vidt angår uddannelse, faglig specialisering og jobskabelse kan vi i visse sammenhænge nøjes med at fokusere på EU's byer og storbyer, og ordføreren foreslår, at der sættes særligt fokus på landdistrikter (ÆF 6). Ordføreren har indføjet en række nye aspekter i teksten: Landbrugere der er marginaliseret fordi de kan arbejde på afstand og isoleret såvel som sæsonarbejdere, der ofte har vanskeligt ved at integrere sig i landlige lokalsamfund. Ordføreren er opsat på at fremme innovation og digitalisering og anbefaler derfor en forhøjet tildeling til PO 1 fra 60 % til 65 % (ÆF 10). I betragtning af hvor afgørende det er for landbrugere at have internetadgang, er ordføreren stærkt utilfreds med, at EFRU og Samhørighedsfonden ikke vil være i stand til at støtte investeringer i bredbåndsinfrastruktur i områder, hvor der findes mindst to bredbåndsnetværk. Ordføreren er uenig heri; det bør være medlemsstaterne og regionerne, der beslutter, hvor midlerne bedst er til nytte. Bredbåndsnetværk kan dog eksistere, men hvis de ikke er tilstrækkelige og ikke muliggør gedigen adgang til internettet for landbrugere i de mest fjerntliggende dele af EU, bør medlemsstaterne have ret til at investere mere i forbedringer (ÆF 12).

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Ifølge artikel 176 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF") skal Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ("EFRU") bidrage til at udligne de største regionale skævheder i Unionen. I henhold til nævnte artikel og artikel 174, stk. 2 og 3, i TEUF skal EFRU således bidrage til at formindske forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder, idet der lægges særlig vægt på områder, der lider under alvorlige naturbetingede eller demografiske ulemper af permanent art, bl.a. de nordligste meget tyndt befolkede områder samt øområder, grænseoverskridende områder og bjergområder.

(1)  Ifølge artikel 176 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF") skal Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ("EFRU") bidrage til at udligne de største regionale skævheder i Unionen. I henhold til nævnte artikel og artikel 174, stk. 2 og 3, i TEUF skal EFRU således bidrage til at formindske forskellene mellem de forskellige områders udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder, idet der lægges særlig vægt på landdistrikter, områder, der er særligt berørt af omlægning af industrien, og regioner, der lider under alvorlige naturbetingede eller demografiske ulemper af permanent art, bl.a. de nordligste meget tyndt befolkede områder samt øområder, grænseoverskridende områder og bjergområder.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Desuden fokuserer investeringer under Samhørighedsfonden på en række centrale prioriteringsområder, hvor de økonomiske og sociale forskelle fortsat vokser, og er især målrettet mod ulighederne mellem by og land, hvormed landdistrikter præget af fattigdom og stagnation forsømmes;

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/XXX [new CPR]16 fastsættes der fælles bestemmelser for en række fonde, herunder Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ("EFRU"), Den Europæiske Socialfond Plus ("ESF+"), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond ("EHFF"), Asyl- og Migrationsfonden ("AMIF"), Fonden for Intern Sikkerhed ("FIS") og instrumentet for grænseforvaltning og visa ("IGFV"), som fungerer under en fælles ramme ("fondene").

(3)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/XXX [new CPR]16 fastsættes der fælles bestemmelser for en række fonde, herunder Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ("EFRU"), Den Europæiske Socialfond Plus ("ESF+"), Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond ("EHFF"), Asyl- og Migrationsfonden ("AMIF"), Fonden for Intern Sikkerhed ("FIS") og instrumentet for grænseforvaltning og visa ("IGFV"), som fungerer under en fælles ramme ("fondene").

_________________

_________________

16 [Full reference — new CPR].

16 [Full reference — new CPR].

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Horisontale principper som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union ("TEU") og i artikel 10 i TEUF, herunder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i TEU, bør respekteres i forbindelse med gennemførelsen af EFRU og Samhørighedsfonden, idet der tages hensyn til chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union. Medlemsstaterne bør også overholde forpligtelserne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og sikre tilgængelighed i overensstemmelse med artikel 9 og i overensstemmelse med Unionens lovgivning, der harmoniserer tilgængelighedskrav for produkter og tjenesteydelser. Medlemsstaterne og Kommissionen bør tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og integrere kønsaspektet samt bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Fondene bør ikke støtte aktioner, som bidrager til nogen form for segregering. EFRU's og Samhørighedsfondens målsætninger bør forfølges inden for rammerne af en bæredygtig udvikling og Unionens fremme af målet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten som fastsat i artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF under hensyntagen til princippet om, at forureneren betaler. For at beskytte det indre markeds integritet skal operationer til fordel for virksomheder overholde statsstøttereglerne, som fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF.

(5)  Horisontale principper som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union ("TEU") og i artikel 10 i TEUF, herunder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i TEU, bør respekteres i forbindelse med gennemførelsen af EFRU og Samhørighedsfonden, idet der tages hensyn til chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union. Medlemsstaterne bør også overholde forpligtelserne i FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og sikre tilgængelighed i overensstemmelse med artikel 9 og i overensstemmelse med Unionens lovgivning, der harmoniserer tilgængelighedskrav for produkter og tjenesteydelser. Medlemsstaterne og Kommissionen bør tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og integrere kønsaspektet samt bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Fondene bør ikke støtte aktioner, som bidrager til nogen form for segregering eller udelukkelse. EFRU's og Samhørighedsfondens målsætninger bør forfølges inden for rammerne af en bæredygtig udvikling og Unionens fremme af målet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten og bekæmpelse af klimaændringer som fastsat i artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF under hensyntagen til princippet om, at forureneren betaler. For at beskytte det indre markeds integritet skal operationer til fordel for virksomheder overholde statsstøttereglerne, som fastsat i artikel 107 og 108 i TEUF.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Med henblik på at afgrænse, hvilken type aktiviteter der kan støttes af EFRU og Samhørighedsfonden, bør der fastsættes specifikke politiske målsætninger for støtte fra disse fonde for at sikre, at de bidrager til en eller flere af de fælles politiske målsætninger, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) 2018/xxx [new CPR].

(7)  Med henblik på at afgrænse, hvilken type aktiviteter der kan støttes af EFRU og Samhørighedsfonden, bør der fastsættes harmoniserede, specifikke politiske målsætninger tilpasset de forskellige situationer, hvori der ydes støtte fra disse fonde, for at sikre, at de bidrager til at øge merværdien i hver region og til at skabe job. Disse mål bør på ingen måde virke afledende fra det afgørende overordnede mål om at nedbringe ulighederne mellem udviklingsniveauerne i EU's forskellige regioner og øge de mindst gunstigt stillede regioners udviklingstempo.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Universelle offentlige tjenesteydelser af høj kvalitet er af afgørende betydning for at imødegå regionale og sociale uligheder, fremme social samhørighed og regionaludvikling og skabe incitamenter for befolkning og virksomheder til at forblive i deres lokalområder, navnlig i de mindst udviklede regioner.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b)  Investeringer fra EFRU og Samhørighedsfonden bør kanaliseres over i bæredygtig og tilgængelig national, regional og lokal mobilitet, især i regioner, hvor der ikke er ressourcer til økonomisk genopretning og vækst, og regioner med lav befolkningstæthed, hvor alvorlig mangel på mobilitet udgør en strukturel hindring for vækst.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Desuden bør investeringer under EFRU bidrage til udviklingen af en samlet digital infrastruktur til højhastighedsnet og til at fremme ren og bæredygtig multimodal mobilitet i byerne.

(10)  Desuden bør investeringer under EFRU bidrage til udviklingen af en samlet digital infrastruktur til højhastighedsnet, der også dækker landdistrikter, og til at fremme ren og bæredygtig multimodal mobilitet i byerne og derved skabe større økonomisk, social og territorial samhørighed, som effektivt kan bekæmpe klimaændringer.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Investering i digitale netværk i landdistrikter i EU giver adgang til uudnyttet potentiale og er nøglen til udnyttelse af nye økonomiske muligheder såsom præcisionslandbrug og udvikling af en biobaseret økonomi og kan bidrage til at nå EU's mål om at udvikle et digitalt infrastruktur-netværk og fremme grøn og bæredygtig multimodal mobilitet.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Operationer under EFRU og Samhørighedsfonden bør opfylde de mål, der er fastsat i de integrerede nationale energi- og klimaplaner, som skal udarbejdes i henhold til [forordningen om forvaltning af energiunionen], idet Kommissionens anbefalinger vedrørende disse planer tages med i betragtning, både med hensyn til indhold og tildeling af finansielle midler.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  EFRU bør bidrage til at udligne de største regionale skævheder i Unionen og til at mindske forskellene mellem de forskellige regioners udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede regioner, herunder dem, der står over for udfordringer som følge af dekarboniseringstilsagn. EFRU-støtte under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst bør derfor koncentreres om Unionens centrale prioriteter i overensstemmelse med de politiske målsætninger, der er fastsat i forordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. Derfor bør EFRU-støtte koncentreres om de politiske målsætninger "et mere intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling" og "et grønnere, kulstoffattigt Europa ved at fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring". Denne tematiske koncentration bør opnås på nationalt plan, samtidig med at der gives mulighed for fleksibilitet inden for de enkelte programmer og mellem de tre grupper af medlemsstater, som er dannet ud fra deres respektive bruttonationalindkomst. Dertil kommer, at metoden til at klassificere medlemsstaterne bør præciseres under hensyntagen til den særlige situation i regionerne i den yderste periferi.

(17)  EFRU bør bidrage til at fremme virkelig konvergens, udligne de største regionale skævheder i Unionen og til at mindske forskellene mellem de forskellige regioners udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede regioner, herunder dem, der står over for udfordringer som følge af dekarboniseringstilsagn, under hensyntagen til de legitime valg, prioriteringer og behov, som gør sig gældende for de enkelte medlemsstaters vedkommende, alt afhængig af deres individuelle situation. EFRU-støtte under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst bør også tage de kollektivt fastsatte prioriteringer i betragtning i overensstemmelse med de politiske målsætninger, der er fastsat i forordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. Derfor bør EFRU-støtte tage særligt hensyn til de politiske målsætninger "et mere samhørigt og solidarisk Europa ved at fremme en nedbringelse af økonomiske, sociale og territoriale uligheder, innovativ og intelligent økonomisk omstilling" og "et grønnere, kulstoffattigt Europa ved at fremme en ren og fair energiomstilling, reduktion af industriens indvirkning på miljøet, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, bekæmpelse og tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring". Denne tematiske koncentration bør opnås på nationalt plan, samtidig med at der gives mulighed for fleksibilitet inden for de enkelte programmer og mellem de tre grupper af medlemsstater, som er dannet ud fra deres respektive bruttonationalindkomst. Dertil kommer, at metoden til at klassificere medlemsstaterne bør præciseres under hensyntagen til den særlige situation i regionerne i den yderste periferi.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Denne forordning bør fastsætte de forskellige typer af aktiviteter, hvis omkostninger kan støttes gennem investeringer fra EFRU og Samhørighedsfonden under deres respektive målsætninger, jf. TEUF. Samhørighedsfonden bør kunne yde støtte til investeringer inden for miljø og TEN-T. For så vidt angår EFRU, bør listen over aktiviteter forenkles, og den bør kunne yde støtte til investeringer i infrastruktur, investeringer i forbindelse med adgang til tjenester, produktive investeringer i SMV'er, udstyr, software og immaterielle aktiver såvel som foranstaltninger med henblik på information, kommunikation, undersøgelser, netværksarbejde, samarbejde, udveksling af erfaringer og aktiviteter, der involverer klynger. For at støtte gennemførelsen af programmet bør begge fonde også kunne yde støtte til tekniske bistandsaktiviteter. For at udvide spektret af interventioner for Interreg-programmerne bør anvendelsesområdet endelig udvides til også at omfatte deling af en bred vifte af faciliteter og menneskelige ressourcer og omkostninger knyttet til foranstaltninger inden for rammerne af ESF+.

(19)  Denne forordning bør fastsætte de forskellige typer af aktiviteter, hvis omkostninger kan støttes gennem investeringer fra EFRU og Samhørighedsfonden under deres respektive målsætninger, jf. TEUF. Samhørighedsfonden bør kunne yde støtte til investeringer inden for miljø og TEN-T. For så vidt angår EFRU, bør listen over aktiviteter forenkles, og den bør kunne yde støtte til investeringer i infrastruktur, investeringer i forbindelse med adgang til tjenester med særlig fokus på ugunstigt stillede, marginaliserede og segregerede samfundsgrupper, produktive investeringer i SMV'er, udstyr, software og immaterielle aktiver såvel som foranstaltninger med henblik på information, kommunikation, undersøgelser, netværksarbejde, samarbejde, udveksling af erfaringer og aktiviteter, der involverer klynger. For at støtte gennemførelsen af programmet bør begge fonde også kunne yde støtte til tekniske bistandsaktiviteter. For at udvide spektret af interventioner for Interreg-programmerne bør anvendelsesområdet endelig udvides til også at omfatte deling af en bred vifte af faciliteter og menneskelige ressourcer og omkostninger knyttet til foranstaltninger inden for rammerne af ESF+.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Inden for rammerne af en bæredygtig byudvikling anses det for nødvendigt at støtte integreret territorial udvikling for mere effektivt at håndtere de økonomiske, miljømæssige, klimamæssige, demografiske og sociale udfordringer i byområder, herunder funktionelle byområder, under hensyntagen til behovet for at fremme forbindelserne mellem by og land. Principperne for udvælgelse af byområder, hvor der skal gennemføres integrerede aktioner for bæredygtig byudvikling, og de vejledende beløb til disse aktioner bør fastsættes i programmerne under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst med et minimumsmål på 6 % af de EFRU-midler, der tildeles på nationalt plan, til dette formål. Det bør også fastsættes, at denne procentdel bør overholdes i hele programmeringsperioden i tilfælde af overførsel mellem et programs prioriteter eller mellem programmer, herunder ved midtvejsgennemgangen.

(25)  Inden for rammerne af en bæredygtig byudvikling anses det for nødvendigt at støtte integreret territorial udvikling for mere effektivt at håndtere de økonomiske, miljømæssige, klimamæssige, demografiske og sociale udfordringer i byområder og landdistrikter, under hensyntagen til behovet for at fremme forbindelserne og et øget samarbejde mellem by og land. Principperne for udvælgelse af byområder, hvor der skal gennemføres integrerede aktioner for bæredygtig byudvikling, og de vejledende beløb til disse aktioner bør fastsættes i programmerne under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst med et minimumsmål på 6 % af de EFRU-midler, der tildeles på nationalt plan, til dette formål. Det bør også fastsættes, at denne procentdel bør overholdes i hele programmeringsperioden i tilfælde af overførsel mellem et programs prioriteter eller mellem programmer, herunder ved midtvejsgennemgangen.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ved denne forordning fastsættes også de specifikke målsætninger og anvendelsesområdet for støtten fra Samhørighedsfonden med hensyn til målet om investeringer i beskæftigelse og vækst ("målet om investeringer i beskæftigelse og vækst") som omhandlet i [artikel 4, stk. 2, litra a),] i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR].

2.  Ved denne forordning fastsættes også de specifikke målsætninger og anvendelsesområdet for støtten fra Samhørighedsfonden med hensyn til målet om investeringer i beskæftigelse og vækst ("målet om investeringer i beskæftigelse og vækst") som omhandlet i [artikel 4, stk. 2, litra a),] i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR]. Den supplerer også politikken for udvikling af landdistrikterne, for så vidt angår støtte til en afbalanceret territorial udvikling.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "et mere intelligent Europa ved at fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling" ("PO 1") ved:

a)  "et mere samhørigt og solidarisk Europa ved at bidrage til at nedbringe de økonomiske, sociale og territoriale uligheder og fremme innovativ og intelligent økonomisk omstilling" ("PO 1") ved:

Begrundelse

EFRU og Samhørighedsfonden er centrale instrumenter for samhørighedspolitikken, og deres mål bør derfor indbefatte bestræbelser på at fostre samhørighed og modvirke uligheder.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  at styrke forsknings- og innovationskapaciteten og udbredelsen af avancerede teknologier

i)  at styrke forsknings- og innovationskapaciteten og udbredelsen af avancerede teknologier og forbedre adgangen til samt brugen og kvaliteten af teknologierne

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  at udnytte fordelene ved digitalisering for borgere, virksomheder og regeringer

ii)  at udnytte fordelene ved digitalisering for borgere, virksomheder, offentlige tjenesteydelser og regeringer

Begrundelse

Offentlige tjenesteydelser er afgørende for samhørighed og regionaludvikling, erhvervsaktivitet og opretholdelse af befolkningstallet, især i de mindre udviklede regioner.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia)  fremme af velfungerende, moderniserede offentlige tjenesteydelser

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  at fremme SMV'ers vækst og konkurrenceevne

iii)  at fremme og forbedre vækst og konkurrenceevne for SMV'er i landdistrikter

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  at udvikle færdigheder med henblik på intelligent specialisering, industriel omstilling og iværksætteri

iv)  at udvikle færdigheder med henblik på intelligent specialisering, industriel omstilling, udvikling af landdistrikter og infrastruktur til intelligent specialisering, genetablering af industrivirksomheder i regioner, der er berørt af faldende industrikapacitet, og iværksætteri

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iva)   at fremme revitalisering og økonomisk fornyelse af regioner, der er ramt af affolkning, og områder med naturbetingede ulemper

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. iv b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ivb)  ophjælpe gavnlige betingelser for startup-virksomheder

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "et grønnere, kulstoffattigt Europa ved at fremme en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier, den cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring" ("PO 2") ved:

b)  "et grønnere, kulstoffattigt Europa ved at fremme og støtte en ren og fair energiomstilling, investering i de grønne og blå økonomier såvel som en reduktion i forbrug, den cirkulære økonomi, tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring" ("PO 2") ved:

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  at udvikle intelligente energisystemer, -net og -lagring på lokalt plan

iii)  at udvikle intelligente energisystemer, intelligente net, lagring på lokalt plan og oprette energikooperativer

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iiia)  at fremme en nedsættelse i forbrug

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  at fremme tilpasning til klimaforandringer, risikoforebyggelse og katastrofemodstandsdygtighed

iv)  at fremme tilpasning til klimaforandringer, risikoforebyggelse og -håndtering og katastrofemodstandsdygtighed, især økosystembaserede tilgange

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. vii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

vii)  at fremme biodiversiteten og den grønne infrastruktur i bymiljøet og mindske forureningen

vii)  at fremme biodiversiteten og den grønne infrastruktur i by- og landmiljøet og mindske luft-, vand-, jord-, støj- og lysforureningen samt nedbringe affaldsmængden

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  at øge digital konnektivitet

i)  at øge digital konnektivitet og adgang til højhastighedsinternet, navnlig i landdistrikter med en lavere befolkningstæthed, som ikke er så attraktive for erhvervsdrivende

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  at udvikle et bæredygtigt, klimarobust, intelligent, sikkert og intermodalt TEN-T

ii)  at udvikle et bæredygtigt, klimarobust, intelligent, sikkert og intermodalt TEN-T, idet der især lægges vægt på at skabe et transportnet i EU, der knytter forbindelser mellem knudepunkter i landdistrikterne, i stedet for blot at lægge ruter til hovedstæderne eller større byområder

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  at fremme bæredygtig multimodal mobilitet i byerne

iv)  at fremme bæredygtig multimodal mobilitet i både byområder og landdistrikter

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iva)  at anvende digitale teknologier til at imødegå de udfordringer, som EU's landdistrikter står overfor

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c – nr. iv ba (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ivb)  at fremme mobiliteten i landdistrikterne

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  at forbedre arbejdsmarkedernes effektivitet og adgangen til beskæftigelse af høj kvalitet gennem udvikling af social innovation og infrastruktur

i)  at forbedre arbejdsmarkedernes effektivitet og adgangen til beskæftigelse af høj kvalitet og støtte til arbejdstagernes mobilitet gennem udvikling af social innovation og infrastruktur, der tilskynder til en afbalanceret territorial udvikling i hele EU, navnlig for kvinder i landdistrikter, under særlig hensyntagen til uddannelse, efteruddannelse og beskæftigelse i landdistrikterne

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  at opnå en afbalanceret territorial udvikling af økonomien og samfundene i landdistrikterne, herunder skabelse og opretholdelse af beskæftigelse

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. i b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ib)  at bistå landbefolkningen i at få adgang til værdifulde beskæftigelsesmuligheder

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  at øge adgangen til inkluderende kvalitetstjenester inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og livslang læring gennem udvikling af infrastrukturen

ii)  at øge adgangen til inkluderende kvalitetstjenester inden for uddannelse, førskoleundervisning – navnlig ved at styrke forbindelserne mellem uddannelse og økonomi og erhvervsliv – erhvervsuddannelse og livslang læring gennem udvikling af infrastrukturen

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  at fremme den socioøkonomiske integration af marginaliserede befolkningsgrupper, migranter og ugunstigt stillede grupper gennem integrerede foranstaltninger, herunder boliger og sociale ydelser

iii)  at fremme den socioøkonomiske integration af marginaliserede befolkningsgrupper og ugunstigt stillede grupper, herunder mennesker beskæftiget i isolerede landdistrikter såsom landbrugere og fiskere, gennem integrerede foranstaltninger, herunder boliger og sociale ydelser

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iiia)  at forbedre adgangen til ældrepleje, med særlig vægt på hjemmepleje og på at tilsikre sådanne ydelser uden for rammerne af institutioner

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. iii b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iiib)  at støtte migranter i landdistrikter, navnlig sæsonarbejdere der kan have vanskeligt ved at integrere sig i landlige lokalsamfund

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  at sikre lige adgang til sundhedspleje gennem udvikling af infrastruktur, herunder primær sundhedspleje

iv)  at fremme lige adgang til sundhedspleje gennem udvikling af infrastruktur, herunder primær sundhedspleje og barselspleje, navnlig i afsidesliggende landdistrikter

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  "et Europa tættere på borgerne ved at fremme en bæredygtig og integreret udvikling af byer, landdistrikter og kystområder og lokale initiativer" ("PO 5") ved:

e)  "et Europa tættere på borgerne ved at fremme en bæredygtig og integreret udvikling af byer, landdistrikter, ø- og kystområder, partnerskaber mellem byer og landdistrikter og lokale initiativer" ("PO 5") ved:

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  at fremme en integreret social, økonomisk og miljømæssig lokal udvikling, kulturarven og sikkerheden, herunder i landdistrikter og kystområder, også gennem lokaludvikling styret af lokalsamfundet.

ii)  at fremme en integreret social, økonomisk og miljømæssig lokal udvikling, kulturarven og sikkerheden, særligt i landdistrikter og ø- og kystområder, også gennem lokaludvikling styret af lokalsamfundet med lokale initiativgrupper som formidlere

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia)  at håndtere forbindelser mellem by og land som reaktion på udfordringer i de funktionelle områder for så vidt angår beskæftigelse og arbejdsmarkeder, indbyrdes afhængighed mellem forskellige sektorer, pendlermønstre, demografiske tendenser, kultur- og naturarv, sårbarhed over for klimaforandringer, arealanvendelse og ressourceforvaltning, institutionelle og ledelsesmæssige ordninger, forbindelsesmuligheder og tilgængelighed.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e – nr. ii b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iib)  at fremme begrebet "intelligente landsbyer" for at mindske udviklingsulighederne mellem by- og landområder

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Medlemsstater i gruppe 1 skal tildele mindst 85 % af deres samlede EFRU-midler under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og PO 2 og mindst 60 % til PO 1.

a)  Medlemsstater i gruppe 1 tildeler mindst 85 % af deres samlede EFRU-midler under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og PO 2 og mindst 65 % til PO 1

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Medlemsstater i gruppe 2 skal tildele mindst 45 % af deres samlede EFRU-midler under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og mindst 30 % til PO 2.

b)  Medlemsstater i gruppe 2 skal tildele mindst 45 % af deres samlede EFRU-midler under andre prioriteter end teknisk bistand til PO 1 og mindst 35 % til PO 2.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  investeringer i infrastruktur

a)  investeringer i infrastruktur med fokus på IKT-infrastruktur i landdistrikter

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  investeringer i adgang til tjenester

b)  investeringer i adgang til tjenester og færdigheder med særligt fokus på ugunstigt stillede, marginaliserede og segregerede befolkningsgrupper

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  Innovation og forskning

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  information, kommunikation, undersøgelser, netværksarbejde, samarbejde, udveksling af erfaringer og aktiviteter, der involverer klynger

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ea)  investeringer i innovation, herunder også social innovation, og teknologi for at fremme udviklingen i landdistrikter og tilsikre en lovende fremtid for EU's landdistrikter

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  lavkulstoføkonomi

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  investeringer i miljø, herunder investeringer i forbindelse med bæredygtig udvikling og energi med miljømæssige fordele

a)  investeringer i miljø, herunder investeringer i forbindelse med bæredygtig udvikling og energi, idet der lægges vægt på at styrke energikooperativer og decentralisere elektricitetsmarkederne, med miljømæssige fordele

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  reduktion af økonomiske og sociale uligheder

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  fremme af bæredygtig udvikling

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer en passende balance mellem investeringerne under litra a) og b).

Medlemsstaterne sikrer en balance mellem investeringerne under litra a) og b), som er rimelig efter nationale forhold, forholdsmæssigt afpasset og hensigtsmæssig.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  investeringer i bredbåndsinfrastruktur i områder, hvor der er mindst to bredbåndsnet af tilsvarende kategori

udgår

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bæredygtig byudvikling

Bæredygtig udvikling i byområder og landdistrikter

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  EFRU støtter integreret territorial udvikling ud fra territoriale strategier i overensstemmelse med artikel [23] i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] fokuseret på byområder ("bæredygtig byudvikling") i programmer under begge de mål, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i nævnte forordning.

1.  EFRU støtter integreret territorial udvikling ud fra territoriale strategier i overensstemmelse med artikel [23] i forordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] fokuseret på byområder og landdistrikter ("bæredygtig by- og landdistriktudvikling") i programmer under begge de mål, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, i nævnte forordning.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Mindst 6 % af EFRU-midlerne på nationalt plan under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, bortset fra til teknisk bistand, skal tildeles bæredygtig byudvikling i form af lokaludvikling styret af lokalsamfundet, integrerede territoriale investeringer eller et andet territorialt redskab under PO 5.

Mindst 6 % af EFRU-midlerne på nationalt plan under målet om investeringer i beskæftigelse og vækst, bortset fra til teknisk bistand, skal tildeles bæredygtig udvikling af byområder og landdistrikter i form af lokaludvikling styret af lokalsamfundet, integrerede territoriale investeringer eller et andet territorialt redskab under PO 5.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – Output – RCO 22 og RCO 97

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

RCO 22 — Yderligere produktionskapacitet til vedvarende energi (herunder: elektricitet, varme)

RCO 22 — Yderligere produktionskapacitet til bæredygtig vedvarende energi (herunder: elektricitet, varme)

RCO 97 — Antal energifællesskaber og energifællesskaber inden for vedvarende energi, der har modtaget støtte*

RCO 97 — Antal energifællesskaber og energifællesskaber inden for vedvarende bæredygtig energi, der har modtaget støtte*

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – Resultater – RCR 31 og RCR 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

RCR 31 — Samlet produceret vedvarende energi (herunder: elektricitet, varme)

RCR 31 — Samlet produceret bæredygtig vedvarende energi (herunder: elektricitet, varme)

RCR 32 — Vedvarende energi: Kapacitet, der er tilsluttet nettet (drift)*

RCR 32 — Bæredygtig vedvarende energi: Kapacitet, der er tilsluttet nettet (drift)*

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – Resultater – RCR 51

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

RCR 51 — Befolkningsandel omfattet af foranstaltninger til reduktion af støj

RCR 51 — Befolkningsandel omfattet af foranstaltninger til reduktion af luft-, vand-, jord-, støj- og lysforurening

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Bilag I – tabel 1 – Politisk målsætning 2 – Output – RCO 39