Pranešimas - A8-0094/2019Pranešimas
A8-0094/2019

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo

  27.2.2019 - (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)) - ***I

  Regioninės plėtros komitetas
  Pranešėjas: Andrea Cozzolino


  Procedūra : 2018/0197(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0094/2019
  Pateikti tekstai :
  A8-0094/2019
  Priimti tekstai :

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo

  (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0372),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 177, 178 ir į 349 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0227/2018),

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

  –  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 17 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

  –  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 5 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

  –  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą, taip pat į Biudžeto komiteto nuomonę, Biudžeto kontrolės komiteto poziciją pakeitimų forma, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A8-0094/2019),

  1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

  2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  Pakeitimas    1

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (3)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/XXX [naujuoju BNR]1 nustatomos bendros taisyklės, taikomos įvairiems fondams, įskaitant Europos regioninės plėtros fondą (ERPF), „Europos socialinį fondą plius“ (toliau – ESF+), Sanglaudos fondą, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą (toliau – EJRŽF), Prieglobsčio ir migracijos fondą (toliau – PMIF), Vidaus saugumo fondą (toliau – VSF) ir Sienų valdymo ir vizų priemonę (toliau – SVVP), kurių veiklos gairės pateiktos bendroje programoje (toliau – fondai);

  (3)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/XXX [naujuoju BNR]1 nustatomos bendros taisyklės, taikomos įvairiems fondams, įskaitant Europos regioninės plėtros fondą (ERPF), „Europos socialinį fondą plius“ (toliau – ESF+), Sanglaudos fondą, Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą (toliau – EJRŽF), Prieglobsčio ir migracijos fondą (toliau – PMIF), Vidaus saugumo fondą (toliau – VSF) ir Sienų valdymo ir vizų priemonę (toliau – SVVP), kurių veiklos gairės pateiktos bendroje programoje (toliau – fondai);

  __________________

  __________________

  1 [Išsami nuoroda pateikta naujajame BNR].

  1 [Išsami nuoroda pateikta naujajame BNR].

  Pakeitimas    2

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (3a)  valstybės narės ir Komisija užtikrina Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Sanglaudos fondo, „Europos socialinio fondo +“ (ESF+), Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) veiklos koordinavimą, papildomumą ir suderinamumą, kad jie galėtų vienas kitą papildyti, kai tai naudinga kuriant sėkmingus projektus;

  Pakeitimas    3

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (5)  įgyvendinant ERPF ir Sanglaudos fondo paramą turi būti laikomasi horizontaliųjų principų, nustatytų Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Valstybės narės taip pat turėtų laikytis JT neįgaliųjų teisių konvencijoje nustatytų prievolių ir užtikrinti prieinamumą, laikydamosi tos konvencijos 9 straipsnio ir Sąjungos teisės, kuria suderinami gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai. Valstybės narės ir Komisija turėtų siekti šalinti vyrų ir moterų nelygybę ir skatinti jų lygybę, taip pat integruoti lyčių aspektą, kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Fondų lėšomis neturėtų būti remiami veiksmai, kuriais prisidedama prie bet kokios segregacijos. ERPF ir Sanglaudos fondo tikslų turėtų būti siekiama atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą, įmonėms naudingi veiksmai turi atitikti valstybės pagalbos taisykles, nustatytas SESV 107 ir 108 straipsniuose;

  (5)  įgyvendinant ERPF ir Sanglaudos fondo paramą turi būti laikomasi horizontaliųjų principų, nustatytų Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir Europos socialinių teisių ramstį. Valstybės narės ir Komisija turėtų siekti šalinti vyrų ir moterų socialinę ir pajamų nelygybę, toliau kovoti su skurdu, išsaugoti ir skatinti kurti kokybiškas darbo vietas su atitinkamomis teisėmis ir užtikrinti, kad ERPF ir Sanglaudos fondas skatintų visų lygybę, kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Be to, šie fondai turėtų skatinti pereiti nuo institucinės priežiūros prie šeimos ir bendruomeninės priežiūros, visų pirma siekiant apsaugoti asmenis nuo daugialypės diskriminacijos. Fondų lėšomis neturėtų būti remiami veiksmai, kuriais prisidedama prie bet kokios segregacijos. ERPF investicijos, pasitelkiant sąveiką su ESF +, turėtų padėti skatinti socialinę įtrauktį ir kovoti su skurdu, taip pat gerinti piliečių gyvenimo kokybę laikantis įsipareigojimų pagal JT neįgaliųjų teisių konvenciją ir JT vaiko teisių konvenciją (JT VTK) siekiant prisidėti prie vaiko teisių;

  Pakeitimas    4

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (8)  vis labiau susietame pasaulyje ir dėl dinamiškų demografinių ir migracijos procesų akivaizdu, kad būtina laikytis bendro požiūrio į Sąjungos migracijos politiką, kuris būtų pagrįstas skirtingų finansavimo priemonių tarpusavio sąveika ir papildomumu. Siekiant užtikrinti darnią, tvirtą ir nuoseklią paramą valstybių narių tarpusavio solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo pastangoms siekiant valdyti migraciją, ERPF parama turėtų būti teikiama ilgalaikės migrantų integracijos lengvinimo priemonėms;

  (8)  vis labiau susietame pasaulyje ir dėl dinamiškų vidaus ir išorės demografinių ir migracijos procesų akivaizdu, kad būtina laikytis bendro požiūrio į Sąjungos migracijos politiką, kuris būtų pagrįstas skirtingų finansavimo priemonių tarpusavio sąveika ir papildomumu. ERPF turi skirti daugiau dėmesio konkrečiai demografiniams pokyčiams, kurie yra pagrindinis iššūkis ir prioritetinė sritis rengiant ir įgyvendinant programas. Siekiant užtikrinti darnią, tvirtą ir nuoseklią paramą valstybių narių tarpusavio solidarumui, atsakomybei ir pasidalijimui pastangomis siekiant valdyti migraciją, sanglaudos politika galėtų būti prisidedama prie pabėgėlių ir migrantų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, integracijos, laikantis požiūrio, kuriuo siekiama apsaugoti jų orumą ir teises, be kita ko, atsižvelgiant į vienas kitą papildančius ryšius tarp integracijos ir vietos ekonomikos augimo, ypač teikiant infrastruktūros paramą miestams ir vietos valdžios institucijoms, dalyvaujančioms įgyvendinant integracijos politiką;

  Pakeitimas    5

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (9)  siekiant paremti valstybių narių ir regionų pastangas susiduriant su naujais iššūkiais ir užtikrinant aukštą saugumo lygį savo piliečiams ir radikalizacijos prevenciją, kartu pasitelkiant tarpusavio sąveikos ir papildomumo su kitomis Sąjungos politikos sritimis principus, ERPF investicijomis turėtų būti prisidedama prie saugumo, pavyzdžiui, transporto ir energetikos srityse, kuriose būtina užtikrinti viešųjų erdvių ir ypatingos svarbos infrastruktūros saugą ir saugumą;

  (9)  siekiant paremti valstybių narių ir regionų pastangas mažinti išsivystymo lygių skirtumus ir suderinti įvairias ES regionų, kurie susiduria su socialiniais skirtumais ir naujais iššūkiais, padėtis bei užtikrinti visuomenių įtrauktį, aukšto lygio saugumą ir radikalizacijos bei marginalizacijos prevenciją, kartu pasitelkiant tarpusavio sąveikos ir papildomumo su kitomis Sąjungos politikos sritimis principus, ERPF investicijomis turėtų būti prisidedama tokiose srityse, kuriose būtina užtikrinti viešųjų erdvių ir ypatingos svarbos infrastruktūros saugumą, modernumą, prieinamumą ir saugą, pavyzdžiui, komunikacijų, viešojo transporto, energetikos ir visuotinių aukštos kokybės viešųjų paslaugų srityse, kurios yra itin svarbios sprendžiant regionų ir socialinių skirtumų problemą, skatinant socialinę sanglaudą ir regionų plėtrą ir skatinant įmones ir žmones likti savo vietovėse;

  Pakeitimas    6

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (10)  be to, ERPF investicijomis turėtų būti prisidedama prie visuotinio sparčios skaitmeninės infrastruktūros tinklo kūrimo ir padedama skatinti švarų ir tvarų įvairiarūšį judumą miestuose;

  (10)  be to, ERPF investicijomis turėtų būti prisidedama prie visuotinio sparčios skaitmeninės infrastruktūros tinklo visoje Sąjungoje, taip pat ir kaimo vietovėse, kur jis yra itin svarbus mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kūrimo ir padedama skatinti švarų ir tvarų įvairiarūšį judumą, didžiausią dėmesį skiriant vaikščiojimui, važiavimui dviračiais, viešajam transportui ir dalijimusi pagrįstam judumui;

  Pakeitimas    7

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (10a)  dauguma didžiųjų iššūkių Europoje daro vis didesnį poveikį romų bendruomenėms, kurios dažnai gyvena nepalankiausioje padėtyje esančiuose mikroregionuose, kuriuose trūksta saugaus ir prieinamo geriamojo vandens, kanalizacijos ir elektros energijos, nėra transporto galimybių, skaitmeninio junglumo ir atsinaujinančiosios energijos sistemų ir neužtikrinamas atsparumas nelaimėms. Todėl ERPF ir Sanglaudos fondas turi prisidėti prie romų gyvenimo sąlygų gerinimo ir jų, kaip ES piliečių, tikrojo potencialo realizavimo, o valstybės narės turi užtikrinti, kad įgyvendinus visus penkis ERPF ir Sanglaudos fondo tikslus gauta nauda pasiektų ir romus;

  Pakeitimas    8

  Pasiūlymas dėl reglamento

  12 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (12)  siekiant pagerinti bendrus institucijų administracinius gebėjimus ir valdymą valstybėse narėse, kuriose įgyvendinamos programos pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, būtina sudaryti galimybes taikyti paramos priemones pagal visus konkrečius tikslus;

  (12)  siekiant prisidėti prie tinkamo valdymo, įgyvendinimo užtikrinimo, tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir geriausios patirties bei naujovių sklaidos pažangios specializacijos ir žiedinės ekonomikos srityje, pagerinti bendrus institucijų administracinius gebėjimus ir valdymą valstybėse narėse, įskaitant regioniniu ir vietos lygmenimis remiantis daugiapakopio valdymo principais, kuriose įgyvendinamos programos pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, būtina skatinti struktūrinio pobūdžio administracines stiprinimo priemones remiant visus konkrečius tikslus. Atsižvelgiant į išmatuojamus tikslus, apie kuriuos pranešta piliečiams ir įmonėms ir kurie yra paramos gavėjams ir valdymo institucijoms tenkančios administracinės naštos supaprastinimo ir mažinimo priemonė, šiomis priemonėmis galima pasiekti tinkamą politikos orientavimo į rezultatus ir patikrų bei kontrolės lygio pusiausvyrą;

  Pakeitimas    9

  Pasiūlymas dėl reglamento

  13 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (13)  siekiant skatinti ir sustiprinti pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą įgyvendinamų programų bendradarbiavimo priemones, būtina sustiprinti bendradarbiavimo tarp vienos konkrečios valstybės narės arba tarp skirtingų valstybių narių partnerių priemones, susijusias su pagal visus konkrečius tikslus teikiama parama. Tokiu sustiprintu bendradarbiavimu papildomas bendradarbiavimas pagal ETB / INTERREG tikslą ir juo visų pirma turėtų būti remiamas struktūrinių partnerysčių bendradarbiavimas siekiant įgyvendinti regionines strategijas, kaip nurodyta Komisijos komunikate „Inovacijų stiprinimas Europos regionuose: atsparus, integracinis ir tvarus teritorinio lygmens ekonomikos augimas“1. Todėl partneriai gali būti iš bet kurio Sąjungos regiono, įskaitant ir tarpvalstybinius regionus ir regionus, kuriems visiems taikoma makroregioninė arba jūrų baseinų strategija arba šių dviejų strategijų derinys;

  (13)  siekiant skatinti ir sustiprinti pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą įgyvendinamų programų bendradarbiavimo priemones, būtina sustiprinti bendradarbiavimo tarp vienos konkrečios valstybės narės arba tarp skirtingų valstybių narių partnerių, įskaitant vietos ir regionų lygmens partnerius, priemones, susijusias su pagal visus konkrečius tikslus teikiama parama. Tokiu sustiprintu bendradarbiavimu papildomas bendradarbiavimas pagal ETB / INTERREG tikslą ir juo visų pirma turėtų būti remiamas struktūrinių partnerysčių bendradarbiavimas siekiant įgyvendinti regionines strategijas, kaip nurodyta Komisijos komunikate „Inovacijų stiprinimas Europos regionuose: atsparus, integracinis ir tvarus teritorinio lygmens ekonomikos augimas“1. Todėl partneriai gali būti iš bet kurio Sąjungos regiono, įskaitant ir tarpvalstybinius regionus bei regionus, kuriuos visus apima Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė, kuriems visiems taikoma makroregioninė ar jūrų baseinų strategija arba kurių atveju galioja ir viena, ir kita;

  _________________

  _________________

  1 2017 m. liepos 8 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui, COM(2017) 376 final.

  1 2017 m. liepos 8 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui, COM(2017) 376 final.

  Pakeitimas    10

  Pasiūlymas dėl reglamento

  13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (13a)  vykdant būsimą sanglaudos politiką galima tinkamai atsižvelgti į Sąjungos regionus, kuriuos labiausiai paveikė Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padariniai, ypač į tuos regionus, kurie dėl to taps Sąjungos išorės (jūrų arba sausumos) pasienio regionais, ir jiems teikti paramą;

  Pakeitimas    11

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (14)  atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, remiantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, fondai padės integruoti klimato politikos veiksmus ir siekti bendro tikslo 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato srities tikslams siekti. Tikimasi, kad pagal ERPF vykdomi veiksmai, kuriais siekiama klimato srities tikslų, sudarys 30 proc. ERPF bendro finansinio paketo. Tikimasi, kad pagal Sanglaudos fondą vykdomi veiksmai, kuriais siekiama klimato srities tikslų, sudarys 37 proc. Sanglaudos fondo bendro finansinio paketo;

  (14)  ERPF ir Sanglaudos fondo tikslų turėtų būti siekiama atsižvelgiant į darnų vystymąsi, visų pirma į didelę kovos su klimato kaita svarbą, remiantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, Jungtinių Tautų 2030 m. darbotvarke ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais, taip pat į Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“, taip pat didžiausią dėmesį skiriant skurdui, nelygybei ir teisingam perėjimui prie socialiniu ir aplinkos požiūriais darnios ekonomikos taikant dalyvavimu grindžiamą požiūrį bendradarbiaujant su atitinkamomis viešosiomis valdžios institucijomis, ekonominiais ir socialiniais partneriais bei pilietinės visuomenės organizacijomis. Atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą ir biologinės įvairovės praradimą, siekiant prisidėti prie reikalingų veiksmų, kurių turi būti imamasi ES, nacionaliniu ir vietos lygmenimis, finansavimo, kad, remiantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, būtų įgyvendinta ir užtikrinta integruota parama nelaimų prevencijai, susiejanti atsparumą ir rizikos prevenciją, pasirengimą nelaimėms ir reagavimą į jas, fondai padės integruoti klimato politikos veiksmus ir saugoti biologinę įvairovę siekiant tikslo 30 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato srities tikslams siekti. Fondai turi iš esmės padėti siekiant žiedinės ir anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos visose Sąjungos teritorijose ir visapusiškai atsižvelgiant į regioninę plotmę. Pagal ERPF vykdomi veiksmai, kuriais siekiama klimato srities tikslų, turėtų sudaryti ne mažiau kaip 35 proc. ERPF bendro finansinio paketo. Tikimasi, kad pagal Sanglaudos fondą vykdomi veiksmai, kuriais siekiama klimato srities tikslų, sudarys 40 proc. Sanglaudos fondo bendro finansinio paketo. Šiais procentiniais dydžiais turėtų būti vadovaujamasi visu programavimo laikotarpiu. Todėl šių fondų veiklos rengimo ir įgyvendinimo metu bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus pakartotinai vertinami per atitinkamus vertinimo ir peržiūros procesus. Šie veiksmai ir jų įgyvendinimui skirti finansiniai asignavimai turi būti įtraukti į nacionalinius integruotuosius energetikos ir klimato srities veiksmų planus pagal Reglamento (ES) 2018/xxxx [naujasis BNR] IV priedą, taip pat pagal ilgalaikę renovacijos strategiją, nustatytą peržiūrėtoje Energijos vartojimo efektyvumo direktyvoje 2018/844, siekiant prisidėti prie nuo iškastinio kuro nepriklausomo pastatų ūkio sukūrimo iki 2050 m., ir pridėtą prie programų. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti teritorijoms, kuriose intensyviai naudojama anglis ir kurioms dėl įsipareigojimų mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro kyla problemų, siekiant padėti joms vykdyti strategijas, atitinkančias su klimatu susijusį Sąjungos įsipareigojimą ir nustatytas integruotuose nacionaliniuose energetikos ir klimato planuose bei pagal ATLPS direktyvą 2018/410 ir siekiant apsaugoti darbuotojus taip pat pasitelkiant mokymo ir perkvalifikavimo galimybes;

  Pakeitimas    12

  Pasiūlymas dėl reglamento

  15 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (15)  kad pagal ETB / INTERREG tikslą būtų galima ERPF lėšomis paremti investicijas į infrastruktūrą ir su jomis susijusias investicijas, taip pat mokymo ir integracijos veiklą, būtina nustatyti, kad ERPF lėšomis taip pat gali būti remiama veikla pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) [2018/XXX] [naujuoju ESF+ reglamentu]1 įsteigto „Europos socialinio fondo plius“ konkrečius tikslus;

  (15)  kad pagal ETB / INTERREG tikslą būtų galima ERPF lėšomis paremti investicijas į infrastruktūrą ir su jomis susijusias investicijas, taip pat mokymo ir integracijos veiklą administraciniams gebėjimams ir kompetencijoms tobulinti ir kurti, būtina nustatyti, kad ERPF lėšomis taip pat gali būti remiama veikla pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) [2018/XXX] [naujuoju ESF+ reglamentu]1 įsteigto „Europos socialinio fondo plius“ konkrečius tikslus;

  __________________

  __________________

  1 [Išsami nuoroda pateikta naujajame ESF+ reglamente].

  1 [Išsami nuoroda pateikta naujajame ESF+ reglamente].

  Pakeitimas    13

  Pasiūlymas dėl reglamento

  16 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (16)  siekiant kuo veiksmingiau sutelkti ir panaudoti ribotas lėšas, ERPF parama gamybinėms investicijoms pagal atitinkamą konkretų tikslą turėtų būti teikiama tik labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ), kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB1, išskyrus atvejus, kai investicijos yra susijusios su bendradarbiavimu su MVĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos srityje;

  (16)  MVĮ ir labai mažos įmonės yra pagrindinės ekonomikos augimo, inovacijų ir užimtumo varomosios jėgos ir atlieka svarbų vaidmenį atsigaunant ekonomikai ir pereinant prie tvarios Sąjungos ekonomikos. Būtina remti MVĮ naujai besiformuojančiose srityse, susijusiose su Europos ir regioniniais iššūkiais, pavyzdžiui, kūrybos ir kultūros sektoriuose, taip pat skatinti novatoriškas paslaugas, kuriomis reaguojama į naujus visuomenės poreikius, įskaitant nepalankioje padėtyje esančių bendruomenių integraciją ir socialinę įtrauktį, gyventojų senėjimą, sveikatos ir priežiūros paslaugas, ekologines inovacijas, ir efektyvų išteklių naudojimą. Siekiant kuo veiksmingiau sutelkti ir panaudoti ribotas lėšas, netrukdant siekti programos tikslų, ERPF parama gamybinėms investicijoms pagal atitinkamą konkretų tikslą turėtų būti teikiama, pageidautina, labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ), kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB, nedarant poveikio viešojo sektoriaus bendrovėms ir išskyrus atvejus, kai investicijos yra susijusios su bendradarbiavimu su MVĮ. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą, įmonėms naudingi veiksmai turi atitikti valstybės pagalbos taisykles, nustatytas SESV 107 ir 108 straipsniuose;

  _________________

  _________________

  1 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

  1 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

  Pakeitimas    14

  Pasiūlymas dėl reglamento

  17 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (17)  ERPF turėtų padėti ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus ir sumažinti įvairių regionų plėtros lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą, įskaitant su problemomis dėl įsipareigojimų mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro susiduriančius regionus. Todėl ERPF parama pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą turėtų būti sutelkta į svarbiausius Sąjungos prioritetus, atsižvelgiant į Reglamente (ES) 2018/xxx [naujajame BNR] nustatytus politikos tikslus. Taigi ERPF parama turėtų būti sutelkta į politikos tikslus „pažangesnė Europa, skatinant novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką“ ir „žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio Europa, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą“. Toks paramos sutelkimas pagal temas turėtų būti pasiektas nacionaliniu lygmeniu, kartu suteikiant lankstumo galimybę atskirų programų lygmeniu ir tarp trijų valstybių narių grupių, sudarytų atsižvelgiant į atitinkamas bendrąsias nacionalines pajamas. Be to, valstybių narių skirstymo į grupes metodika turėtų būti išsamiai nustatyta atsižvelgiant į ypatingą atokiausių regionų padėtį;

  (17)  ERPF turėtų padėti ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus ir sumažinti įvairių regionų plėtros lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą, įskaitant su problemomis dėl įsipareigojimų mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro susiduriančius regionus, teikiant finansinę paramą pereinamuoju laikotarpiu. Jis taip pat turėtų didinti atsparumą ir užkirsti kelią pažeidžiamų teritorijų ekonomikos nuosmukiui. Todėl ERPF parama pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą turėtų būti sutelkta į svarbiausius Sąjungos prioritetus, atsižvelgiant į Reglamente (ES) 2018/xxx [naujajame BNR] nustatytus politikos tikslus. Taigi ERPF parama turėtų būti sutelkta konkrečiai į du politikos tikslus „pažangesnė Europa, skatinant novatorišką, pažangią ir įtraukią ekonomikos plėtrą ir pertvarką, regionų tarpusavio ryšius technologijų srityje, kuriant informacinių ir ryšių technologijas (IRT), junglumą ir veiksmingą viešąjį administravimą“ ir „žalesnė, mažo anglies dioksido kiekio ir atspari Europa visiems, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos ir transporto, mažinant pramonės poveikį aplinkai, skatinant žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, kovą su klimato kaita ir prisitaikymą prie jos, rizikos prevenciją ir valdymą“ atsižvelgiant į bendrus politikos tikslus siekti sanglaudesnės ir didesniu solidarumu pagrįstos Europos, padedant mažinti ekonomines, socialines ir teritorines asimetrijas. Toks paramos sutelkimas pagal temas turėtų būti pasiektas nacionaliniu lygmeniu, suteikiant atitinkamo lankstumo galimybę atskirų programų lygmeniu ir tarp įvairių regionų kategorijų, taip pat atsižvelgiant į skirtingus išsivystymo lygius. Be to, regionų skirstymo į grupes metodika turėtų būti išsamiai nustatyta atsižvelgiant į ypatingą atokiausių regionų padėtį;

  Pakeitimas    15

  Pasiūlymas dėl reglamento

  17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (17a)  siekdamos užtikrinti strateginę ERPF ir Socialinio fondo bendrai finansuojamų investicijų svarbą, valstybės narės galėtų pateikti tinkamai pagrįstą prašymą suteikti daugiau lankstumo pagal dabartinę Stabilumo ir augimo pakto sistemą viešosioms arba lygiavertėms struktūrinėms išlaidoms;

  Pakeitimas    16

  Pasiūlymas dėl reglamento

  18 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (18)  siekiant sutelkti paramą į svarbiausius Sąjungos prioritetus, taip pat tikslinga, kad būtų laikomasi paramos telkimo pagal temas reikalavimų per visą programavimo laikotarpį, įskaitant atvejus, kai lėšos perkeliamos tarp vienos programos ar programų prioritetų;

  (18)  siekiant sutelkti paramą į svarbiausius Sąjungos prioritetus ir vadovaujantis SESV 174 straipsnyje nustatytais socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos tikslais bei Reglamente (ES) 2018/xxx [naujasis BNR] nustatytais politikos tikslais, taip pat tikslinga, kad būtų laikomasi paramos telkimo pagal temas reikalavimų per visą programavimo laikotarpį, įskaitant atvejus, kai lėšos perkeliamos tarp vienos programos ar programų prioritetų;

  Pakeitimas    17

  Pasiūlymas dėl reglamento

  18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (18a)  ERPF turėtų spręsti 1994 m. Stojimo akto Protokole Nr. 6 dėl specialių nuostatų, skirtų struktūrinių fondų sistemos 6 tikslui Suomijoje ir Švedijoje, nurodytų itin retai apgyvendintų teritorijų problemas, susijusias su galimybe patekti į dideles rinkas ir nutolimu nuo jų. ERPF turėtų taip pat mažinti konkrečius kai kurių salų, pasienio regionų, kalnuotų vietovių ir retai apgyvendintų teritorijų, kuriose dėl geografinės padėties plėtra lėtesnė, patiriamus sunkumus siekiant remti tvarią jų plėtrą;

  Pakeitimas    18

  Pasiūlymas dėl reglamento

  19 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (19)  šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos skirtingos veiklos rūšys, kurių išlaidoms galima gauti ERPF ir Sanglaudos fondo paramą pagal atitinkamus SESV jiems nustatytus tikslus. Turėtų būti sudaryta galimybė Sanglaudos fondo lėšomis remti investicijas į aplinką ir į TEN-T. Atsižvelgiant į ERDF paramą, veiklos sąrašas turėtų būti supaprastintas ir turėtų būti numatyta galimybė remti investicijas į infrastruktūrą, su galimybe naudotis paslaugomis susijusias investicijas, gamybines investicijas į MVĮ, įrangą, programinę įrangą ir nematerialųjį turtą, taip pat priemones, susijusias su informavimo, komunikacijos veikla, tyrimais, tinklaveika, bendradarbiavimu, patirties mainais, ir su klasteriais susijusią veiklą. Siekiant paremti programų įgyvendinimą, taip pat turėtų būti galimybė abiem fondais remti techninės paramos veiklą. Galiausiai, siekiant teikti paramą įvairesnėms intervencinėms priemonėms pagal INTERREG programas, paramos taikymo sritis turėtų būti išplėsta siekiant įtraukti ir dalijimąsi įvairiomis priemonėmis ir žmogiškaisiais ištekliais, taip pat išlaidas, susijusias su priemonėmis, įgyvendinamomis pagal ESF+ paramos taikymo sritį;

  (19)  šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos skirtingos veiklos rūšys, kurių išlaidoms galima gauti ERPF ir Sanglaudos fondo paramą pagal atitinkamus SESV jiems nustatytus tikslus, įskaitant sutelktinį finansavimą. Turėtų būti sudaryta galimybė Sanglaudos fondo lėšomis remti investicijas į aplinką ir į TEN-T. Atsižvelgiant į ERPF paramą, veiklos sąraše turėtų būti atsižvelgiama į specialius nacionalinius ir regioninius poreikius bei į vidaus potencialą ir jis turėtų būti supaprastintas bei jame turėtų būti numatyta galimybė remti investicijas į infrastruktūrą, įskaitant mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūrą ir įrangą, kultūros ir paveldo infrastruktūrą, tvaraus turizmo infrastruktūrą, taip pat pasitelkiant turizmo rajonus, paslaugas įmonėms, investicijas į būsto sektorių, su galimybe naudotis paslaugomis susijusias investicijas, ypatingą dėmesį skiriant nepalankias sąlygas turinčioms, marginalizuotoms ir atskirtoms bendruomenėms, gamybines investicijas į MVĮ, įrangą, programinę įrangą ir nematerialųjį turtą, taip pat priemones, susijusias su informavimo, komunikacijos veikla, tyrimais, tinklaveika, bendradarbiavimu, partnerių patirties mainais, ir su klasteriais susijusią veiklą. Siekiant paremti programų įgyvendinimą, taip pat turėtų būti galimybė abiem fondais remti techninės paramos veiklą. Galiausiai, siekiant teikti paramą įvairesnėms intervencinėms priemonėms pagal INTERREG programas, paramos taikymo sritis turėtų būti išplėsta siekiant įtraukti ir dalijimąsi įvairiomis priemonėmis ir žmogiškaisiais ištekliais, taip pat išlaidas, susijusias su priemonėmis, įgyvendinamomis pagal ESF+ paramos taikymo sritį;

  Pakeitimas    19

  Pasiūlymas dėl reglamento

  20 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (20)  vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1316/2013 įgyvendinami transeuropinių transporto tinklų projektai ir toliau bus finansuojami pagal pasidalijamojo valdymo principą iš Sanglaudos fondo ir tiesioginio valdymo principą pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (toliau – EITP);

  (20)  vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1316/2013 įgyvendinami transeuropinių transporto tinklų projektai ir toliau bus finansuojami iš Sanglaudos fondo, be kita ko, išlaikant pusiausvyrą ir šalinant trūkstamas jungtis bei pralaidumo kliūtis, taip pat gerinant esamų tiltų ir tunelių saugą ir pagal pasidalijamojo valdymo principą, ir pagal tiesioginio valdymo principą pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (toliau – EITP). Šiuose tinkluose pirmenybė turi būti teikiama investicijoms į kelių transporto tinklus ir viešųjų paslaugų gerinimą kaimo vietovėse, ypač retai apgyvendintose vietovėse ir vietovėse, kuriose gyvena itin daug senyvo amžiaus žmonių, siekiant skatinti miestų ir kaimo jungtis, remti kaimo plėtrą ir mažinti skaitmeninę atskirtį;

  Pakeitimas    20

  Pasiūlymas dėl reglamento

  21 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (21)  taip pat svarbu paaiškinti tą veiklą, kuri nepriklauso ERPF ir Sanglaudos fondo paramos taikymo sričiai, įskaitant investicijas, kuriomis siekiama sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį vykdant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB1 I priede išvardytą veiklą, kad būtų išvengta galimo gauti finansavimo, kuris jau ir taip teikiamas įgyvendinant minėtą direktyvą, dubliavimo. Be to, turėtų būti aiškiai nustatyta, kad SESV II priede išvardytoms užjūrio šalims ir teritorijoms negali būti teikiama ERPF ir Sanglaudos fondų parama;

  (21)  taip pat svarbu, viena vertus, nustatyti sinergiją ir, kita vertus, paaiškinti tą veiklą, kuri nepriklauso ERPF ir Sanglaudos fondo paramos taikymo sričiai , kad būtų pasiektas multiplikatoriaus poveikis arba išvengta galimo gauti finansavimo dubliavimo. Be to, turėtų būti aiškiai nustatyta, kad SESV II priede išvardytoms užjūrio šalims ir teritorijoms negali būti teikiama ERPF ir Sanglaudos fondų parama;

  _________________

   

  1 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).

   

  Pakeitimas    21

  Pasiūlymas dėl reglamento

  23 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (23)  vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 22 ir 23 punktais, reikia įvertinti fondus remiantis informacija, surinkta taikant konkrečius stebėsenos reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg didelio reglamentavimo ir administracinės naštos, visų pirma tenkančios valstybėms narėms. Prireikus šie reikalavimai gali apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali būti remiamasi vertinant fondų poveikį vietoje;

  (23)  vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 22 ir 23 punktais, reikia įvertinti fondus remiantis informacija, surinkta taikant konkrečius stebėsenos reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg didelio reglamentavimo ir administracinės naštos. Prireikus šie reikalavimai gali apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali būti remiamasi vertinant fondų poveikį vietoje;

  Pakeitimas    22

  Pasiūlymas dėl reglamento

  24 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (24)  siekiant kuo labiau prisidėti prie teritorinės plėtros, šioje srityje įgyvendinami veiksmai turėtų būti grindžiami integruotomis teritorinėmis strategijomis, įskaitant veiksmus miestų vietovėse. Todėl ERPF parama turėtų būti teikiama Reglamento (ES) 2018/xxxx [naujojo BNR] 22 straipsnyje nustatytais būdais, kuriais užtikrinamas tinkamas vietos, regioninių ir miestų institucijų dalyvavimas;

  (24)  siekiant kuo labiau prisidėti prie teritorinės plėtros ir veiksmingiau spręsti ekonomines, demografines, aplinkos apsaugos ir socialines problemas, kaip numatyta SESV 174 straipsnyje, vietovėse, turinčiose gamtinių ar demografinių trūkumų, įskaitant senėjimą, kaimų tuštėjimą ir demografinį nuosmukį, o taip pat demografinį spaudimą, arba patiriančiose sunkumų, susijusių su galimybėmis naudotis pagrindinėmis paslaugomis, šioje srityje įgyvendinami veiksmai turėtų būti grindžiami programomis, kryptimis ar strategijomis, įskaitant miestų teritorijas ir kaimo bendruomenes. Šie veiksmai turėtų būti dvi to paties medalio pusės ir turėtų būti paremti centriniais miestų centrais ir jų aplinka, taip pat atokesnėmis kaimo vietovėmis. Šioms strategijoms taip pat gali būti taikomas kelių fondų ir integruotas metodas, įtraukiant ERPF, ESF+, EJRŽF ir EŽŪFKP. Integruotos teritorinės plėtrai nacionaliniu lygmeniu turėtų būti skirta mažiausiai 5 proc. ERPF lėšų. Todėl parama turėtų būti teikiama užtikrinant tinkamą vietos, regioninių ir miestų institucijų, ekonominių ir socialinių partnerių, pilietinės visuomenės ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą;

  Pakeitimas    23

  Pasiūlymas dėl reglamento

  24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (24a)  ypatingą dėmesį reikėtų skirti teritorijoms, kuriose intensyviai naudojama anglis ir kurioms dėl įsipareigojimų mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro kyla problemų, siekiant padėti joms vykdyti strategijas, atitinkančias su klimatu susijusį Sąjungos įsipareigojimą pagal Paryžiaus susitarimą, kuriuo apsaugomi darbuotojai ir atitinkamos poveikį juntančios bendruomenės. Tokios teritorijos turėtų turėti galimybę gauti tikslinę paramą rengti ir įgyvendinti savo ekonomikos mažinimo nuo iškastinio kuro planus, atsižvelgiant į būtinybę rengti tikslinius profesinio mokymo kursus ir suteikti galimybių darbuotojams persikvalifikuoti;

  Pakeitimas    24

  Pasiūlymas dėl reglamento

  25 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (25)  atsižvelgiant į tvarią miestų plėtrą manoma, kad būtina remti integruotą teritorijų vystymą siekiant veiksmingiau spręsti miestų vietovėms, įskaitant funkcines miestų zonas, poveikį darančias ekonomikos, aplinkos, klimato, demografines ir socialines problemas, kartu atsižvelgiant į poreikį skatinti miesto ir kaimo ryšius. Miestų vietovių, kuriose turi būti įgyvendinami integruotieji tvarios miestų plėtros veiksmai, atrankos principai ir orientacinės tiems veiksmams skiriamos sumos turėtų būti nustatyti pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą įgyvendinamose programose, tuo tikslu nacionaliniu lygmeniu skiriant mažiausiai 6 proc. ERPF lėšų. Taip pat turėtų būti nustatyta, kad šios procentinės lėšų dalies turėtų būti laikomasi visu programavimo laikotarpiu, jeigu lėšos perkeliamos tarp vienos programos ar programų prioritetų, įskaitant ir per laikotarpio vidurio peržiūrą;

  (25)  atsižvelgiant į tvarią miestų plėtrą manoma, kad būtina remti integruotą teritorijų vystymą siekiant veiksmingiau spręsti miestų vietovėms, įskaitant funkcines miestų zonas ir kaimo bendruomenes, poveikį darančias ekonomikos, aplinkos, klimato, demografines, technologines ir socialines bei kultūrines problemas, kartu atsižvelgiant į poreikį skatinti miesto ir kaimo ryšius, taip pat pasitelkiant, kur yra, priemiesčius . Miestų vietovių, kuriose turi būti įgyvendinami integruotieji tvarios miestų plėtros veiksmai, atrankos principai ir orientacinės tiems veiksmams skiriamos sumos turėtų būti nustatyti pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą įgyvendinamose programose. Tiems veiksmams taip pat gali būti taikomas kelių fondų ir integruotas metodas, įtraukiant ERPF, ESF+, EJRŽF ir EŽŪFKP. Tvarios miestų plėtros prioritetams nacionaliniu lygmeniu turėtų būti skirta mažiausiai 10 proc. ERPF lėšų. Taip pat turėtų būti nustatyta, kad šios procentinės lėšų dalies turėtų būti laikomasi visu programavimo laikotarpiu, jeigu lėšos perkeliamos tarp vienos programos ar programų prioritetų, įskaitant ir per laikotarpio vidurio peržiūrą;

  Pakeitimas    25

  Pasiūlymas dėl reglamento

  26 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (26)  siekiant Sąjungos lygmeniu nustatyti arba pateikti su tvaria miestų plėtra susijusių uždavinių sprendimus, „Inovatyvūs miestų sprendimai“ tvarios miestų plėtros srityje turėtų būti pakeisti Europos miestų iniciatyva, kuri bus įgyvendinama taikant tiesioginio arba netiesioginio valdymo principą. Ši iniciatyva turėtų būti taikoma visoms miestų vietovėms ir ja turėtų būti remiama Europos Sąjungos miestų darbotvarkė1;

  (26)  siekiant Sąjungos lygmeniu nustatyti arba pateikti su tvaria miestų plėtra susijusių uždavinių sprendimus, „Inovatyvūs miestų sprendimai“ tvarios miestų plėtros srityje turėtų būti tęsiami ir pakeisti Europos miestų iniciatyva. Šia iniciatyva turėtų būti remiama Europos Sąjungos miestų darbotvarkė, kuria siekiama skatinti ekonomikos augimą, tinkamų gyvenimo sąlygų sudarymą ir inovacijas, taip pat nustatyti socialines problemas ir su jomis sėkmingai kovoti;

  _________________

  _________________

  1 2016 m. birželio 24 d. Tarybos išvados dėl ES miestų darbotvarkės.

  1 2016 m. birželio 24 d. Tarybos išvados dėl ES miestų darbotvarkės.

  Pakeitimas    26

  Pasiūlymas dėl reglamento

  27 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (27)  ypatingą dėmesį reikėtų skirti atokiausiems regionams, patvirtinant priemones pagal SESV 349 straipsnį, kuriuo nustatomi papildomi asignavimai atokiausiems regionams, siekiant kompensuoti papildomas išlaidas, susidariusias šiuose regionuose dėl vienos ar kelių SESV 349 straipsnyje nurodytų nuolatinių kliūčių, visų pirma atokumo, izoliuotumo, mažumo, sunkių topografinių ir klimato sąlygų, ekonominio priklausomumo nuo kelių produktų, šių kliūčių pastovumas ir derinys labai riboja šių regionų plėtrą. Šiais asignavimais gali būti finansuojamos investicijos, veiklos išlaidos ir viešųjų paslaugų teikimo įsipareigojimai, kuriais siekiama kompensuoti papildomas dėl tokių kliūčių susidariusias išlaidas. Veiklos pagalba gali būti naudojama siekiant padengti krovininio transporto paslaugų ir transporto paslaugų veiklos pradžios išlaidas, taip pat veiksmų, susijusių su sandėliavimo apribojimais, per didelėmis gamybos priemonėmis ir jų priežiūra bei žmogiškojo kapitalo trūkumu vietos rinkoje, išlaidas. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą, kaip numatyta visų bendrai finansuojamų ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis veiksmų atveju, bet kokia ERPF lėšomis finansuojama parama veiklos ir investicijų pagalbai atokiausiuose regionuose turėtų būti teikiama laikantis SESV 107 ir 108 straipsniuose nustatytų valstybės pagalbos taisyklių;

  (27)  ypatingą dėmesį reikėtų skirti atokiausiems regionams, patvirtinant priemones pagal SESV 349 straipsnį, kuriuo nustatomi papildomi asignavimai atokiausiems regionams, siekiant kompensuoti papildomas išlaidas, susidariusias šiuose regionuose dėl vienos ar kelių SESV 349 straipsnyje nurodytų nuolatinių kliūčių, visų pirma atokumo, izoliuotumo, mažumo, sunkių topografinių ir klimato sąlygų, ekonominio priklausomumo nuo kelių produktų, šių kliūčių pastovumas ir derinys labai riboja šių regionų plėtrą. Šiais asignavimais gali būti finansuojamos investicijos, veiklos išlaidos ir viešųjų paslaugų teikimo įsipareigojimai, kuriais siekiama kompensuoti papildomas dėl tokių kliūčių susidariusias išlaidas. Veiklos pagalba gali būti naudojama siekiant padengti krovininio transporto paslaugų, žaliosios logistikos, judumo valdymo ir transporto paslaugų veiklos pradžios išlaidas, taip pat veiksmų, susijusių su sandėliavimo apribojimais, per didelėmis gamybos priemonėmis ir jų priežiūra bei žmogiškojo kapitalo trūkumu vietos rinkoje, išlaidas. Šiems asignavimams netaikomas paramos telkimo pagal temas, numatyto šiame reglamente, reikalavimas. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą, kaip numatyta visų bendrai finansuojamų ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis veiksmų atveju, bet kokia ERPF lėšomis finansuojama parama veiklos ir investicijų pagalbai atokiausiuose regionuose turėtų būti teikiama laikantis SESV 107 ir 108 straipsniuose nustatytų valstybės pagalbos taisyklių;

  Pakeitimas    27

  Pasiūlymas dėl reglamento

  29 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (29)  kadangi šio reglamento tikslo, t.y. didinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ištaisant pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus, valstybės narės negali deramai pasiekti dėl įvairių regionų išsivystymo lygio skirtumų, nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimo ir valstybių narių bei regionų finansinių išteklių ribotumo, bet dėl siūlomo veiksmo masto ir pobūdžio to tikslo geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

  (29)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. didinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ištaisant pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus, vadovaujantis požiūriu, kurio dėmesio centre yra piliečiai ir kuriuo siekiama remti bendruomenės inicijuotą plėtrą ir skatinti aktyvų pilietiškumą, valstybės narės negali deramai pasiekti dėl įvairių regionų išsivystymo lygio skirtumų, nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimo ir valstybių narių bei regionų finansinių išteklių ribotumo, bet dėl siūlomo veiksmo masto ir pobūdžio to tikslo geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

  Pakeitimas    28

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1a straipsnis

   

  ERPF ir Sanglaudos fondo užduotys

   

  ERPF ir Sanglaudos fondas padeda siekti bendro tikslo stiprinti Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą.

   

  ERPF padeda mažinti įvairių Sąjungos regionų išsivystymo lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą, įskaitant aplinkosaugos uždavinius, tvariai plėtojant ir struktūriškai reguliuojant regionų ekonomiką.

   

  Sanglaudos fondas prisideda prie projektų transeuropinių tinklų ir aplinkos srityje.

  Pakeitimas    29

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a)  „pažangesnė Europa, skatinant novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką“ (toliau – 1-asis PT):

  a)  „pažangesnė Europa, skatinant novatorišką, pažangią ir įtraukią ekonomikos plėtrą ir pertvarką, regionų junglumą technologijų srityje, kuriant informacinių ir ryšių technologijas (IRT) junglumą ir veiksmingą viešąją administraciją“ (toliau – 1-asis PT):

  Pakeitimas    30

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  i)  stiprinant mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus, diegiant pažangiąsias technologijas ir populiarinant inovacijų klasterius,

  i)  remiant mokslinių tyrimų ir inovacinių pajėgumų, investicijų ir infrastruktūros plėtojimą ir stiprinimą, pažangiųjų technologijų diegimą ir remiant bei propaguojant inovacijų klasterius tarp įmonių, mokslininkų tyrėjų, akademikų ir viešųjų institucijų,

  Pakeitimas    31

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ii)  pasinaudojant skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms ir vyriausybėms,

  ii)  stiprinant skaitmeninį junglumą ir pasinaudojant skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, mokslinėms įstaigoms, įmonėms, vyriausybėms ir viešajai administracijai regionų ir vietos lygmenimis, įskaitant pažangiuosius miestus ir pažangiuosius kaimus,

  Pakeitimas    32

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iii)  stiprinant MVĮ augimą ir konkurencingumą,

  iii)  stiprinant tvarų MVĮ augimą ir konkurencingumą ir remiant darbo vietų kūrimą ir saugojimą bei teikiant paramą technologiniam atnaujinimui ir modernizavimui,

  Pakeitimas    33

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iv)  ugdant pažangiajai specializacijai, pramonės pereinamajam laikotarpiui ir verslumui reikalingus įgūdžius;

  iv)  ugdant pažangiajai specializacijai, teisingam pereinamajam laikotarpiui, žiedinei ekonomikai, socialinėms inovacijoms, verslumui, turizmo sektoriui ir perėjimui prie pramonės 4.0 reikalingus įgūdžius bei strategijas ir kuriant jiems reikalingus pajėgumus;

  Pakeitimas    34

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b)  „žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio Europa, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą“ (toliau – 2-asis PT):

  b)  „žalesnė, mažo anglies dioksido kiekio ir atspari Europa visiems, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą“ (toliau – 2-asis PT):

  Pakeitimas    35

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  i)  skatinant naudoti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones,

  i)  skatinant naudoti energijos vartojimo efektyvumą ir taupymą didinančias ir su energijos nepritekliumi kovojančias priemones,

  Pakeitimas    36

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ii)  skatinant naudoti atsinaujinančiąją energiją,

  ii)  skatinant naudoti tvarią atsinaujinančiąją energiją,

  Pakeitimas    37

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iii)  kuriant pažangiąsias elektros energijos sistemas ir tinklus, taip pat energijos kaupimo vietos lygmeniu sprendimus,

  iii)  kuriant pažangiąsias elektros energijos sistemas ir tinklus, taip pat energijos kaupimo sprendimus,

  Pakeitimas    38

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iv)  skatinant prisitaikymą prie klimato kaitos, rizikos prevenciją ir atsparumą nelaimėms,

  iv)  skatinant prisitaikymą prie klimato kaitos, rizikos prevenciją ir atsparumo ekstremalioms oro sąlygoms ir gaivalinėms nelaimėms, įskaitant žemės drebėjimus, miškų gaisrus, potvynius ir sausrą, valdymą, atsižvelgiant į ekosistemomis grindžiamus metodus,

  Pakeitimas    39

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto v papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  v)  skatinant tvarią vandentvarką,

  v)  skatinant suteikti visuotinę prieigą prie vandens ir skatinant tvarią vandentvarką,

  Pakeitimas    40

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto vi papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  vi)  skatinant perėjimą prie žiedinės ekonomikos,

  vi)  skatinant perėjimą prie žiedinės ekonomikos ir didinant efektyvų išteklių vartojimą,

  Pakeitimas    41

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto vi a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  via)  remiant regionų pertvarkos procesus siekiant mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio energijos gamybos,

  Pakeitimas    42

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto vii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  vii)  skatinant biologinę įvairovę, žaliąją infrastruktūrą miesto aplinkoje ir mažinti taršą;

  vii)  saugant ir skatinant biologinę įvairovę bei gamtos paveldą, saugant ir atkreipti dėmesį į saugomas gamtos teritorijas, gamtos išteklius ir mažinant visų rūšių taršą, pvz, oro, vandens, dirvožemio, triukšmo ir šviesinę taršą,

  Pakeitimas    43

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto vii a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  viia)  stiprinant žaliąją infrastruktūrą funkcinėse miestų zonose, plėtojant nedidelio masto daugiarūšio transporto judumą miestuose, kuris yra visai anglies dioksido neišskiriančių technologijų ekonomikos dalis;

  Pakeitimas    44

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c)  „geriau sujungta Europa, skatinant judumą ir regionų IRT jungtis“ (toliau – 3-asis PT):

  c)  „geriau sujungta Europa visiems, skatinant judumą“ (toliau – 3-asis PT):

  Pakeitimas    45

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  i)  gerinant skaitmeninį junglumą,

  Išbraukta.

  (Dėl šio pakeitimo reikės atitinkamai pakeisti I ir II priedus.)

  Pakeitimas    46

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ii)  kuriant tvarų, atsparų klimato kaitai, pažangų, saugų ir įvairiarūšį transeuropinį transporto tinklą (TEN-T),

  ii)  kuriant tvarų, atsparų klimato kaitai, pažangų, saugų ir tvarų kelių, geležinkelių ir įvairiarūšį transeuropinį transporto tinklą (TEN-T) ir tarpvalstybines jungtis, daugiausia dėmesio skiriant triukšmo mažinimo priemonėms, aplinkos neteršiantiems viešojo transporto ir geležinkelių tinklams,

  Pakeitimas    47

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iii)  kuriant tvarų, atsparų klimato kaitai, pažangų ir įvairiarūšį nacionalinį, regiono ir vietos judumą, įskaitant geresnes galimybes naudotis TEN-T ir tarpvalstybinį judumą,

  iii)  kuriant tvarų, atsparų klimato kaitai, pažangų ir įvairiarūšį nacionalinį, regiono ir vietos judumą, įskaitant geresnes galimybes naudotis TEN-T, tarpvalstybinį judumą ir aplinkos neteršiančius viešojo transporto tinklus,

  Pakeitimas    48

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iv)  skatinant tvarų įvairiarūšį judumą miestuose;

  Išbraukta.

  (Dėl šio pakeitimo reikės atitinkamai pakeisti I ir II priedus.)

  Pakeitimas    49

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies d punkto įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  d)  „socialiai atsakingesnė Europa, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį“ (toliau – 4-asis PT):

  d)  socialiai atsakingesnės ir įtraukesnės Europos, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį (toliau – 4-asis PT):

  Pakeitimas    50

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  i)  didinant darbo rinkų veiksmingumą ir galimybes gauti kokybišką darbą kuriant socialines inovacijas ir infrastruktūrą,

  i)  didinant darbo rinkų veiksmingumą ir įtraukumą ir galimybes gauti aukštos kokybės darbą kuriant socialines inovacijas ir infrastruktūrą bei remiant socialinę ekonomiką ir inovacijas,

  Pakeitimas    51

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ii)  suteikiant daugiau galimybių naudotis visapusiškomis ir kokybiškomis švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis plėtojant infrastruktūrą,

  ii)  suteikiant vienodas galimybes naudotis visapusiškomis ir kokybiškomis švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą bei sporto paslaugomis plėtojant prieinamą infrastruktūrą ir paslaugas,

  Pakeitimas    52

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies d punkto ii a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  iia)  investicijos į būstus, kurie yra valdžios institucijų arba pelno nesiekiančių ūkio subjektų nuosavybė ir kurie skirti apgyvendinti mažas pajamas gaunančius namų ūkius arba specialių poreikių turinčius asmenis;

  Pakeitimas    53

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies d punkto iii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iii)  didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą,

  iii)  skatinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų ir nepasiturinčių bendruomenių, pvz., romų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių, įtrauktį įgyvendinant integruotus veiksmus, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą,

  Pakeitimas    54

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies d punkto iii a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  iiia)  skatinant ilgalaikę pabėgėlių ir migrantų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, socialinę ir ekonominę integraciją, vykdant integruotus veiksmus, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą, suteikiant infrastruktūros paramą susijusiems miestams ir vietos valdžios institucijoms,

  Pakeitimas    55

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies d punkto iv papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iv)  užtikrinant vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis plėtojant infrastruktūrą, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą;

  iv)  užtikrinant vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis plėtojant sveikatos priežiūros infrastruktūrą, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą ir prevencines priemones, bei pereinant nuo institucinės priežiūros prie šeimos ir bendruomenės priežiūros;

  Pakeitimas    56

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies d punkto iv a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  iva)  teikiant paramą fiziniam, ekonominiam ir socialiniam nepasiturinčių bendruomenių atnaujinimui,

  Pakeitimas    57

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  e)  „piliečiams artimesnė Europa, skatinant tvarią ir integruotą miestų, kaimų ir pakrančių vietovių plėtrą ir vietos iniciatyvas“ (toliau – 5-asis PT):

  e)  „piliečiams artimesnė Europa, skatinant tvarią ir integruotą miestų ir visų kitų vietovių plėtrą ir vietos iniciatyvas“ (toliau – 5-asis PT):

  Pakeitimas    58

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  i)  skatinant integruotą socialinę, ekonominę ir aplinkos plėtrą, puoselėjant miestų vietovių kultūros paveldą ir saugumą,

  i)  skatinant integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkos plėtrą, kultūrą, gamtos paveldą, tvarų turizmą, taip pat pasitelkiant turizmo rajonus, sportą ir saugumą miestų teritorijose, įskaitant funkcines miestų erdves,

  Pakeitimas    59

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ii)  skatinant integruotą socialinę, ekonominę ir aplinkos vietos plėtrą, puoselėjant kultūros paveldą ir saugumą, įskaitant kaimų ir pajūrio vietovėse, taip pat pasitelkiant bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą.

  ii)  skatinant integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir aplinkos plėtrą, kultūrą, gamtos paveldą, tvarų turizmą, taip pat pasitelkiant turizmo rajonus, sportą ir saugumą, vietos lygmeniu, kaimuose, kalnuotuose, salų ir pajūrio regionuose, izoliuotose ir retai apgyvendintose vietovėse ir visose kitose vietovėse, kuriose kyla sunkumų naudotis pagrindinėmis paslaugomis, taip pat ir NUTS 3 lygiu, pasitelkiant teritorinės ir vietos plėtros strategijas Reglamento (ES) 2018/xxxx [naujojo BNR] 22 straipsnio a, b ir c punktuose nurodytu būdu.

  Pakeitimas    60

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1a.  Nedidelio masto įvairiarūšio judumo miestuose skatinimas, kaip nurodyta šio straipsnio b punkto viia papunktyje, kuris laikomas atitinkančiu paramos reikalavimus, jeigu ERPF parama veiksmui neviršija 10 000 000 EUR.

  Pakeitimas    61

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Atsižvelgiant į konkrečius 1 dalyje nustatytus tikslus, atitinkamai ERPF ar Sanglaudos fondo lėšomis taip pat gali būti remiami veiksmai pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, jeigu jais:

  Atsižvelgiant į konkrečių 1 dalyje nustatytų tikslų pasiekimą, ERPF ar Sanglaudos fondo lėšomis taip pat gali būti:

  Pakeitimas    62

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a)  arba gerinami programavimo institucijų ir su fondų įgyvendinimu susijusių įstaigų gebėjimai,

  a)  gerinami programavimo institucijų ir su fondų įgyvendinimu susijusių įstaigų gebėjimai ir remiamos valdžios institucijos, vietos ir regioninės administracijos, atsakingos už ERPF ir Sanglaudos fondo įgyvendinimą, taikant specialius administracinių gebėjimų stiprinimo planus, kuriais siekiama prie vietos poreikių pritaikyti tvaraus vystymosi tikslus (TVT), supaprastinti procedūras ir sutrumpinti veiksmų įgyvendinimo laiką, jei jie yra struktūrinio pobūdžio, o pati programa turi išmatuojamus tikslus;

  Pakeitimas    63

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Šio straipsnio a punkte nurodytą paramą gebėjimų stiprinimui gali papildyti papildoma parama pagal Reformų rėmimo programą, nustatytą Reglamente (ES) 2018/xxx (Reformų rėmimo programa);

  Pakeitimas    64

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Bendradarbiavimas, nurodytas b punkte, apima bendradarbiavimą su partneriais iš tarpvalstybinių regionų, negretimų regionų ar regionų, esančių teritorijoje, kuriai taikoma makroregioninė arba jūrų baseinų strategija arba šių strategijų derinys.

  Bendradarbiavimas, nurodytas b punkte, apima bendradarbiavimą su partneriais iš tarpvalstybinių regionų, negretimų regionų ar regionų, esančių teritorijoje, kurioje veikia Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės ir kuriai taikoma makroregioninė arba jūrų baseinų strategija arba šių strategijų derinys.

  Pakeitimas    65

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Reikšmingas regioninių ir vietos valdžios institucijų, pilietinės visuomenės organizacijų, įskaitant paramos gavėjus, dalyvavimas visuose ERPF veiksmų programų rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo etapuose turi būti užtikrintas laikantis Europos partnerystės elgesio kodekse (EPEK) nustatytų principų.

  Pakeitimas    66

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės, atsižvelgiant į jų bendrųjų nacionalinių pajamų santykį, skirstomos taip:

  NUTS 2 lygio regionai, atsižvelgiant į jų bendrąjį vidaus produktą (BVP), skirstomi taip:

  Pakeitimas    67

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a)  valstybės, kurių bendrųjų nacionalinių pajamų santykis yra lygus arba viršija 100 proc. ES vidurkio (1 grupė);

  a)  regionai, kurių BVP vienam gyventojui yra didesnis kaip 100 proc. ES 27 BVP vidurkio (1 grupė);

  Pakeitimas    68

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b)  valstybės, kurių bendrųjų nacionalinių pajamų santykis yra lygus arba viršija 75 proc. ir yra mažesnis nei 100 proc. ES vidurkio (2 grupė);

  b)  regionai, kurių BVP vienam gyventojui yra 75100 proc. ES 27 BVP vidurkio (2 grupė);

  Pakeitimas    69

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c)  valstybės, kurių bendrųjų nacionalinių pajamų santykis yra mažesnis nei 75 proc. ES vidurkio (3 grupė).

  c)  regionai, kurių BVP vienam gyventojui yra mažesnis nei 75 proc. ES 27 BVP vidurkio (3 grupė).

  Pakeitimas    70

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Šiame straipsnyje bendrųjų nacionalinių pajamų santykis reiškia valstybės narės vienam gyventojui tenkančių bendrųjų nacionalinių pajamų, išreikštų perkamosios galios standartais ir apskaičiuotų pagal 2014–2016 m. laikotarpio Sąjungos rodiklius, ir 27 valstybių narių to paties ataskaitinio laikotarpio vienam gyventojui tenkančių, perkamosios galios standartais išreikštų vidutinių bendrųjų nacionalinių pajamų santykį.

  Šiame straipsnyje regiono klasifikacija pagal vieną iš trijų regionų kategorijų nustatoma remiantis kiekvieno regiono bendrojo vidaus produkto vienam gyventojui, išreikšto perkamosios galios paritetais ir apskaičiuoto pagal 2014–2016 m. laikotarpio Sąjungos rodiklius, ir ES 27 to paties ataskaitinio laikotarpio BVP vidurkio santykiu.

  Pakeitimas    71

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 4 dalies a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a)  1 grupės valstybės narės skiria bent 85 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT ir 2-ajam PT ir bent 60 proc. – 1-ajam PT;

  a)  labiau išsivysčiusių regionų kategorijai (1 grupė) jos skiria:

  Pakeitimas    72

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 4 dalies a punkto -i papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  i)  bent 50 proc. visų ERPF lėšų nacionaliniu lygmeniu – 1-ajam PT;

  Pakeitimas    73

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 4 dalies a punkto ii papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ii)  bent 30 proc. visų ERPF lėšų nacionaliniu lygmeniu – 2-ajam PT;

  Pakeitimas    74

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 4 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b)  2 grupės valstybės narės skiria bent 45 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT ir bent 30 proc. – 2-ajam PT;

  b)  pereinamojo laikotarpio regionų kategorijai (2 grupė) jos skiria:

  Pakeitimas    75

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 4 dalies b punkto -i papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  i)  bent 40 proc. visų ERPF lėšų nacionaliniu lygmeniu – 1-ajam PT ir

  Pakeitimas    76

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 4 dalies b punkto ii papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ii)  bent 30 proc. visų ERPF lėšų nacionaliniu lygmeniu – 2-ajam PT;

  Pakeitimas    77

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 4 dalies c punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c)  3 grupės valstybės narės skiria bent 35 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT ir bent 30 proc. – 2-ajam PT.

  c)  mažiau išsivysčiusių regionų kategorijai (3 grupė) jos skiria:

  Pakeitimas    78

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 4 dalies c punkto -i papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  i)  bent 30 proc. visų ERPF lėšų nacionaliniu lygmeniu – 1-ajam PT ir

  Pakeitimas    79

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 4 dalies c punkto ii papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ii)  bent 30 proc. visų ERPF lėšų nacionaliniu lygmeniu – 2-ajam PT;

  Pakeitimas    80

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4a.  Tinkamai pagrįstais atvejais atitinkama valstybė narė gali prašyti, kad išteklių koncentracijos lygis regiono kategorijos lygiu būtų sumažintas ne daugiau kaip 5 procentiniais punktais arba 10 procentinių punktų atokiausių regionų atveju, jei teminiam tikslui, nustatytam pagal 3 straipsnio 4 dalies a punkto i papunktį, 3 straipsnio 4 dalies b punkto i papunktį ir 3 straipsnio 4 dalies c punkto i papunktį [naujasis ERPF-Sanglaudos fondas].

  Pakeitimas    81

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 6 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  6.  Kai konkrečiai programai pagal 1-ąjį PT arba 2-ąjį PT ar pagal abu politikos tikslus skiriamas ERPF asignavimas sumažinamas dėl įsipareigojimų panaikinimo pagal Reglamento (ES) 2018/xxxx [naujojo BNR] [99] straipsnį arba dėl Komisijos atliekamų finansinių pataisų pagal minėto reglamento [98] straipsnį, atitiktis 4 dalyje nustatytam paramos telkimo pagal temas reikalavimui pakartotinai neperžiūrima.

  6.  Kai konkrečiai programai skiriamas su 1-uoju arba 2-uoju PT, pagrindiniais politikos tikslais ar su abiem tikslais susijęs ERPF asignavimas sumažinamas dėl įsipareigojimų panaikinimo pagal Reglamento (ES) 2018/xxxx [naujojo BNR] [99] straipsnį arba dėl Komisijos atliekamų finansinių pataisų pagal minėto reglamento [98] straipsnį, atitiktis 4 dalyje nustatytam paramos telkimo pagal temas reikalavimui pakartotinai neperžiūrima.

  Pakeitimas    82

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 6 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  6a.  5-ajam PT skirti ištekliai, padedantys siekti 1-ojo PT ir 2-ojo PT, įskaičiuojami kaip įnašas, padedantis vykdyti telkimo pagal temas reikalavimus. Įnašas, padedantis siekti 1-ojo PT ir 2-ojo PT, turi būti tinkamai pagrindžiamas remiantis pagrindžiamuoju vertinimu.

  Pakeitimas    83

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  aa)  investicijos į mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas;

  Pakeitimas    84

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c)  gamybinės investicijos į MVĮ;

  c)  gamybinės investicijos ir investicijos, padedančios išsaugoti ir kurti naujas MVĮ darbo vietas, taip pat parama MVĮ dotacijų ir finansinių priemonių forma;

  Pakeitimas    85

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Be to, gamybinės investicijos į kitas nei MVĮ įmones gali būti remiamos, kai jos yra susijusios su bendradarbiavimu su MVĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos srityje, remiamoje pagal 2 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį.

  Gamybinės investicijos į kitas nei MVĮ įmones gali būti remiamos, kai jos yra susijusios su bendradarbiavimu su MVĮ ar su verslo infrastruktūra, kuri naudinga MVĮ.

  Pakeitimas    86

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Be to, gamybinės investicijos į MVĮ taip pat gali būti remiamos mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos srityje, remiamoje pagal 2 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį.

  Pakeitimas    87

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Siekiant prisidėti prie 2 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktyje nustatyto konkretaus tikslo pagal 1-ąjį PT, ERPF lėšomis taip pat remiama mokymo, mokymosi visą gyvenimą ir švietimo veikla.

  Siekiant prisidėti prie 2 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktyje nustatyto konkretaus tikslo pagal 1-ąjį PT, ERPF lėšomis taip pat remiama mokymo, mentorystės, mokymosi visą gyvenimą, perkvalifikavimo ir švietimo veikla.

  Pakeitimas    88

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a)  investicijos į aplinką, įskaitant investicijas, susijusias su darniu vystymusi ir energetika, kurios turi aplinkosauginės naudos;

  a)  investicijos į aplinką, įskaitant investicijas, susijusias su žiedine ekonomika, darniu vystymusi ir atsinaujinančiąja energija, kurios turi aplinkosauginės naudos;

  Pakeitimas    89

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b)  investicijos į TEN-T;

  b)  investicijos į TEN-T pagrindinius ir visa apimančius tinklus;

  Pakeitimas    90

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c)  techninė parama.

  c)  techninė parama, įskaitant vietos valdžios institucijų administracinių gebėjimų ir kompetencijų valdyti šias lėšas tobulinimą ir kūrimą.

  Pakeitimas    91

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ca)  informavimo, komunikacijos veikla, tyrimai, tinklaveika, bendradarbiavimas, patirties mainai ir su klasteriais susijusi veikla;

  Pakeitimas    92

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės užtikrina tinkamą investicijų pagal a ir b punktus pusiausvyrą.

  Valstybės narės, remdamosi investicijomis ir kiekvienos valstybės narės konkrečiais poreikiais, užtikrina tinkamą pagal a ir b punktus vykdomų investicijų pusiausvyrą.

  Pakeitimas    93

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2.  Iš Sanglaudos fondo Europos infrastruktūros tinklų priemonei23 pervesta suma naudojama TEN-T projektams įgyvendinti.

  2.  Iš Sanglaudos fondo Europos infrastruktūros tinklų priemonei23 pervesta suma turi būti proporcinga ir naudojama TEN-T projektams įgyvendinti.

  _________________

  _________________

  23 Nuoroda.

  23 Nuoroda.

  Pakeitimas    94

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 1 dalies e punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  e)  investicijos į oro uostų infrastruktūrą, išskyrus investicijas atokiausiuose regionuose;

  e)  investicijos į naujus regioninius oro uostus ir oro uostų infrastruktūrą, išskyrus investicijas atokiausiuose regionuose;

  Pakeitimas    95

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ea)  su atokiausiais regionais susijusios investicijos;

  Pakeitimas    96

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  eb)  parama, susijusi su pagrindiniais TEN-T tinklais;

  Pakeitimas    97

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 1 dalies e c punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ec)  investicijos, susijusios su aplinkos apsauga ir skirtos neigiamam poveikiui aplinkai sušvelninti ar sumažinti;

  Pakeitimas    98

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 1 dalies f punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  f)  investicijos į atliekų šalinimą sąvartynuose;

  f)  investicijos į atliekų šalinimą sąvartynuose, išskyrus atokiausius regionus ir priemones, skirtas esamų įrenginių eksploatavimo nutraukimui, pertvarkymui ar saugos užtikrinimui, nedarant poveikio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2008/98 4 straipsnio 2 daliai1;

   

  ____________

   

  1 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

  Pakeitimas    99

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 1 dalies g punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  g)  investicijos į galutinių atliekų apdorojimo įrenginius;

  g)  investicijos į galutinių atliekų apdorojimo įrenginius, išskyrus atokiausius regionus ir tuos atvejus, kai esama moderniausių perdirbimo sprendimų, atitinkančių žiedinės ekonomikos principus ir atliekų hierarchiją, visapusiškai paisant Direktyvos (ES) 2008/98 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų ir su sąlyga, kad valstybės narės parengė savo atliekų tvarkymo planus pagal Direktyvos (ES) 2018/851 29 straipsnį. Galutinėmis atliekomis visų pirma turėtų būti laikomos neatskirai surinktos komunalinės atliekos ir po atliekų apdorojimo liekančios atliekos, kurių nebegalima niekaip panaudoti;

  Pakeitimas    100

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 1 dalies h punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  h)  investicijos, susijusios su iškastinio kuro gamyba, perdirbimu, paskirstymu, saugojimu ar deginimu, išskyrus investicijas, susijusias su netaršiomis transporto priemonėmis, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/33/EB26 4 straipsnyje;

  h)  investicijos, susijusios su iškastinio kuro gamyba, perdirbimu, transportu, paskirstymu, saugojimu ar deginimu, išskyrus investicijas:

   

  ha)  susijusias su netaršiomis transporto priemonėmis, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/33/EB26 4 straipsnyje;

   

  hb)  susijusias su mažo anglies dioksido kiekio didelio naudingumo kogeneracija ir efektyviomis centralizuoto šilumos tiekimo sistemomis;

   

  hc)  daug prisidedančias prie neutralaus anglies dioksido poveikio ekonomikos;

   

  hd)  daromas norint pasiekti 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2018/2002, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, ir 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją nustatytus tikslus;

  __________________

  __________________

  26 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones (OL L 120, 2009 5 15, p. 5).

  26 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones (OL L 120, 2009 5 15, p. 5).

  Pakeitimas    101

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1a.  šios dalies b punkte minimos išimtys neturi viršyti 1 % visų ERPF ir SF lėšų nacionaliniu lygmeniu.

  Pakeitimas    102

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 1 dalies i punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  i)  investicijos į plačiajuosčio ryšio infrastruktūras vietovėse, kuriose yra bent du tos pačios kategorijos plačiajuosčio ryšio tinklai;

  Išbraukta.

  Pakeitimas    103

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 1 dalies j punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  j)  finansavimas riedmenims, skirtiems naudoti geležinkelių transporto srityje, pirkti, išskyrus tuos atvejus, kai tas finansavimas susijęs su:

  Išbraukta.

  i)  įpareigojimo teikti viešąsias paslaugas pagal viešąjį konkursą vykdymu pagal Reglamentą 1370/2007 su pakeitimais;

   

  ii)  geležinkelio transporto paslaugų teikimu konkurencijai visiškai atvertais maršrutais, o paramos gavėjas yra naujas rinkos dalyvis, atitinkantis finansavimo reikalavimus pagal Reglamentą (ES) 2018/xxxx [„InvestEU“ reglamentą].

   

  Pakeitimas    104

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ja)  investicijos į institucinės globos įstaigų, kuriose asmenys segreguojami arba varžomas asmens pasirinkimas ir nepriklausomybė, statybą;

  Pakeitimas    105

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2.  Be to, Sanglaudos fondo lėšomis neremiamos investicijos į būstų sektorių, nebent jos būtų susijusios su energijos vartojimo efektyvumo ar atsinaujinančiosios energijos naudojimo skatinimu.

  2.  Be to, Sanglaudos fondo lėšomis neremiamos investicijos į būstų sektorių, nebent jos būtų susijusios su energijos ir išteklių vartojimo efektyvumo ar atsinaujinančiosios energijos naudojimo ir patogių gyvenimo sąlygų vyresnio amžiaus asmenims ir neįgaliesiems bei seisminio pritaikymo skatinimu.

  Pakeitimas    106

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  6a straipsnis

   

  Partnerystė

   

  1.  Kiekviena valstybė narė užtikrina prasmingą ir įtraukų socialinių partnerių, pilietinės visuomenės organizacijų ir paslaugų vartotojų dalyvavimą administruojant, programuojant, įgyvendinant, stebint ir vertinant veiklą bei politiką, kurią pagal pasidalijamojo valdymo principą remia ERPF ir Sanglaudos fondas, kaip nustatyta BNR (Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 240/2014) 6 straipsnyje.

  Pakeitimas    107

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  Šio reglamento I priede nustatyti su ERPF ir Sanglaudos fondu susiję bendrieji produkto ir rezultato rodikliai ir prireikus konkrečios programos produkto ir rezultato rodikliai taikomi pagal Reglamento (ES) 2018/xxxx [naujojo BNR] [12] straipsnio [1] dalies antros pastraipos a punktą, [17] straipsnio [3] dalies d punkto ii papunktį ir [37] straipsnio [2] dalies b punktą.

  1.  Šio reglamento I priede nustatyti ir apibrėžti su ERPF ir Sanglaudos fondu susiję bendrieji produkto ir rezultato rodikliai ir, kai aktualu, konkrečios programos produkto ir rezultato rodikliai taikomi pagal Reglamento (ES) 2018/xxxx [naujojo BNR] [12] straipsnio [1] dalies antros pastraipos a punktą, [17] straipsnio [3] dalies d punkto ii papunktį ir [37] straipsnio [2] dalies b punktą.

  Pakeitimas    108

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4a.  Valstybės narės pateikia tinkamai pagrįstus prašymus pasinaudoti pagal dabartinį Stabilumo ir augimo paktą numatyta lankstumo galimybe viešųjų ar lygiaverčių struktūrinių išlaidų atveju, jei jas viešojo administravimo institucijos padengia bendrai finansuodamos investicijas, aktyvuojamas kaip ERPF ir SF dalis. Apibrėždama fiskalinį koregavimą pagal Stabilumo ir augimo pakto prevencinę arba korekcinę dalį Komisija nuodugniai įvertina šį prašymą taip, kad būtų atsižvelgta į strateginę ERPF ir SF bendrai finansuojamų investicijų svarbą.

  Pakeitimas    109

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  ERPF lėšomis gali būti remiamas integruotas teritorijų vystymas įgyvendinant programas pagal abu tikslus, nurodytus Reglamento (ES) 2018/xxxx [naujojo BNR] 4 straipsnio 2 dalyje, vadovaujantis šio reglamento [naujojo BNR] III antraštinės dalies II skyriumi.

  1.  ERPF lėšomis remiamas integruotas teritorijų vystymas įgyvendinant programas pagal abu tikslus, nurodytus Reglamento (ES) 2018/xxxx [naujojo BNR] 4 straipsnio 2 dalyje, vadovaujantis šio reglamento [naujojo BNR] III antraštinės dalies II skyriumi.

  Pakeitimas    110

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1a.  Bent 5 proc. visų ERPF lėšų nacionaliniu lygmeniu pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, išskyrus techninę paramą, skiriama integruotam teritorijų vystymui gamtinių, geografinių ar demografinių kliūčių ar trūkumų turinčiose ne miestų vietovėse arba vietovėse, kuriose kyla sunkumų naudotis pagrindinėmis paslaugomis. Iš šios sumos ne mažiau kaip 17,5 % skiriama kaimo vietovėms ir bendruomenėms, atsižvelgiant į pažangių kaimų pakto nuostatas, kuriomis plėtojami tokie projektai kaip pažangieji kaimai.

  Pakeitimas    111

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2.  Valstybės narės įgyvendina ERPF lėšomis remiamus integruoto teritorijų vystymo veiksmus vien tik Reglamento (ES) 2018/xxxx [naujojo BNR] [22] straipsnyje nurodytais būdais.

  2.  Valstybės narės įgyvendina integruoto teritorijų vystymo veiksmus pasitelkdamos konkrečią kryptį ar programą arba kitais Reglamento (ES) 2018/xxxx [naujojo BNR] [22] straipsnyje nurodytais būdais, taip pat, taikydamos integruotą požiūrį, finansuoja iš keleto fondų, t. y. ERPF, ESF+, EJRŽF ir EŽŪFKP.

  Pakeitimas    112

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  ERPF lėšomis remiamas teritorinėmis strategijomis grindžiamas integruotas teritorijų vystymas pagal Reglamento (ES) 2018/xxxx [naujojo BNR] [23] straipsnį, kuriuo daugiausia dėmesio skiriama miestų vietovėms („tvari miestų plėtra“) įgyvendinant programas pagal abu šio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nurodytus tikslus.

  1.  Siekiant spręsti ekonomines, aplinkos apsaugos, klimato, demografines ir socialines problemas, ERPF lėšomis remiamas teritorinėmis strategijomis grindžiamas integruotas teritorijų vystymas pagal Reglamento (ES) 2018/xxxx [naujojo BNR] [23] straipsnį, kuris, taikant integruotą požiūrį, gali būti finansuojamas iš kelių fondų, t. y. ERPF ir ESF+ ir kuriuo daugiausia dėmesio skiriama miestų vietovėms („tvari miestų plėtra“) įgyvendinant programas pagal abu šio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nurodytus tikslus.

  Pakeitimas    113

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Bent 6 proc. visų ERPF lėšų nacionaliniu lygmeniu pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, išskyrus techninę paramą, skiriama tvariai miestų plėtrai pasitelkiant bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą, integruotas teritorines investicijas ar kitą teritorinę priemonę pagal 5-ąjį PT.

  Bent 10 proc. visų ERPF lėšų nacionaliniu lygmeniu pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, išskyrus techninę paramą, skiriama tvariai miestų plėtrai pasitelkiant konkrečią programą, konkrečią prioritetinę kryptį arba bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą, integruotas teritorines investicijas ar kitą teritorinę priemonę, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2018/xxxx [naujojo BNR] 22 straipsnio c punkte. Reglamento (ES) 2018/XXXX [naujojo BNR] 6 straipsnyje minimoms miesto valdžios institucijoms suteikiami įgaliojimai pasirinkti priemones ir projektus. Veikla, plėtojama pagal kitus nei 5-asis PT, gali, jeigu atitinka, prisidėti siekiant tvariai miestų plėtrai taikomos 10 proc. minimalios ribos. Investicijos pagal 5-ąjį PT i punktą, turėtų būti laikomos investicijomis, kuriomis prisidedama prie šio 10 % tikslo, taip pat kaip ir veiksmai, vykdomi pagal kitus PT, jei tai dera su tvaria miestų plėtra.

  Pakeitimas    114

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Ši iniciatyva taikoma visoms miestų vietovėms ir ja remiama Sąjungos miestų darbotvarkė.

  Ši iniciatyva taikoma visoms funkcinėms miestų vietovėms ir ja remiamos Sąjungos miestų darbotvarkės partnerystės bei padengiamos jos organizacinės išlaidos. Europos miestų iniciatyvos organizavimo ir įgyvendinimo procesuose turi aktyviai dalyvauti vietos valdžios institucijos.

  Pakeitimas    115

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a)  parama gebėjimų stiprinimui,

  a)  parama gebėjimų stiprinimui, įskaitant mainų veiklą regionų ir vietos atstovams, subnacionaliniu lygmeniu,

  Pakeitimas    116

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b)  parama naujoviškiems veiksmams,

  b)  parama naujoviškiems veiksmams, kuriems galima skirti papildomų lėšų pagal Reglamentą (ES) 2018/xxx (Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai) ir juos vykdyti sykiu su Europos kaimo plėtros tinklo plėtote, visų pirma atsižvelgiant į kaimo ir miesto sąsajas ir projektus, kuriais remiamas miesto vietovių ir funkcinių miesto teritorijų vystymasis;

  Pakeitimas    117

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c)  parama žinioms, politikos kūrimui ir komunikacijos veiklai.

  c)  parama žinioms, teritorinio poveikio vertinimams, politikos kūrimui ir komunikacijos veiklai.

  Pakeitimas    118

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Vienos ar daugiau valstybių narių prašymu, Europos miestų iniciatyva taip pat gali būti remiamas tarpvyriausybinis bendradarbiavimas miestų klausimais.

  Vienos ar daugiau valstybių narių prašymu, Europos miestų iniciatyva taip pat gali būti remiamas tarpvyriausybinis bendradarbiavimas miestų klausimais, pvz., Tvarių miestų orientacinė programa, Europos Sąjungos teritorinė darbotvarkė ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų pritaikymas prie vietos lygmens aplinkybių.

  Pakeitimas    119

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Komisija kasmet pateikia Europos Parlamentui ataskaitą apie Europos miestų iniciatyvos vykdymo eigą.

  Pakeitimas    120

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  10a straipsnis

   

  Su gamtiniais arba demografiniais trūkumais ir iššūkiais susiduriančios vietovės

   

  1.  ERPF lėšomis bendrai finansuojamose programose, apimančiose su dideliais ir nuolatiniais gamtiniais ar demografiniais trūkumais ir iššūkiais, tokiais kaip nurodytieji SESV 174 straipsnyje, susiduriančias vietoves, ypatingas dėmesys skiriamas tam, kaip įveikti tuos vietovių sunkumus.

   

  Specialūs regioniniai ir nacionaliniai panai visų pirma taikomi NUTS 3 lygmens teritorijoms ar vietos administracinių vienetų junginiams, kuriuose gyventojų tankumas nesiekia 12,5 gyventojo km2 (retai apgyvendintos teritorijos) ar 8 gyventojų km2 (labai retai apgyvendintos teritorijos) arba kuriuose 2007–2017 m. kasmet gyventojų vidutiniškai sumažėdavo daugiau kaip 1 proc., siekiant didinti regiono patrauklumą žmonėms, verslo investicijas, galimybes gauti skaitmeninių ir viešųjų paslaugų, įskaitant fondą pagal bendradarbiavimo susitarimą. Partnerystės susitarime gali būti skirtas specialus finansavimas.

  Pakeitimas    121

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  Atokiausiems regionams skiriami specialūs papildomi asignavimai naudojami siekiant kompensuoti papildomas išlaidas, susidariusias šiuose regionuose dėl vienos ar kelių SESV 349 straipsnyje nurodytų nuolatinių kliūčių.

  1.  3 straipsnis netaikomas specialiems papildomiems asignavimams, skirtiems atokiausiems regionams. Tokie atokiausiems regionams skiriami specialūs papildomi asignavimai naudojami siekiant kompensuoti papildomas išlaidas, susidariusias šiuose regionuose dėl vienos ar kelių SESV 349 straipsnyje nurodytų nuolatinių jų vystymosi kliūčių.

  Pakeitimas    122

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3a.  Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 dalies, ERPF lėšomis gali būti remiamos gamybinės investicijos į įmones atokiausiuose regionuose nepriklausomai nuo tų įmonių dydžio.

  Pakeitimas    123

  Pasiūlymas dėl reglamento

  13 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2.  7 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

  2.  7 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos iki 2027 m. gruodžio 31 d.

  Pakeitimas    124

  Pasiūlymas dėl reglamento

  13 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  13a straipsnis

   

  Panaikinimas

   

  Nedarant poveikio šio reglamento 12 straipsniui, reglamentai (EB) Nr. 1301/2013 ir (EB) Nr. 1300/2013 panaikinami nuo 2021 m. sausio 1 d.

  Pakeitimas    125

  Pasiūlymas dėl reglamento

  13 b straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  13b straipsnis

   

  Peržiūra

   

  Ne vėliau kaip 2027 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentas ir Taryba peržiūri šį reglamentą SESV 177 straipsnyje nustatyta tvarka.

  Pakeitimas    126

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 1 politikos tikslo 1 stulpelio pavadinimas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.   Pažangesnė Europa, skatinant novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką

  1.   Pažangesnė Europa, skatinant novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką, regionų tarpusavio ryšius technologijų srityje, kuriant informacinių ir ryšių technologijas (IRT), junglumą ir veiksmingą viešąjį administravimą (toliau – 1-asis PT), pasitelkiant:

  Pakeitimas    127

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 1 politikos tikslo 2 stulpelio „Produktai“ RCO -01 (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCO -01 – regioninės vidutinės pajamos

  Pakeitimas    128

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 1 politikos tikslo 2 stulpelio „Produktai“ RCO 10 a (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCO 10a – įmonės, kurioms teikiama parama, kad jos pakeistų savo produktus ir paslaugas, kad jie atitiktų žiedinės ekonomikos reikalavimus

  Pakeitimas    129

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 1 politikos tikslo 2 stulpelio „Produktai“ RCO 14 a (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCO 14a – papildomi socialiniai ir ekonominiai centrai, turintys itin didelio pralaidumo plačiajuostę prieigą

  Pakeitimas    130

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 1 politikos tikslo 2 stulpelio „Produktai“ RCR 14 b (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCR 14b – socialiniai ir ekonominiai centrai, prisijungę prie itin didelio pralaidumo tinklo

  Pakeitimas    131

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 1 politikos tikslo 3 stulpelio „Rezultatai“ RCR -01 (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCR -01 – Regioninių pajamų santykio, kaip nurodyta 3 straipsnio 3 dalyje, didėjimas

  Pakeitimas    132

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 1 politikos tikslo 3 stulpelio „Rezultatai“ RCR 14

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCR 14 – viešosiomis skaitmeninėmis paslaugomis besinaudojančios įmonės*

  RCR 14 – viešųjų skaitmeninių paslaugų naudotojai*

  Pakeitimas    133

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 1 stulpelio 2 politikos tikslo pavadinimas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2.  Žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio Europa, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą

  2.  Žalesnė, mažo anglies dioksido kiekio ir atspari Europa visiems, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą

  Pakeitimas    134

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 2 stulpelio „Produktai“ RCO 18 a (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCO 18a – metinio viso pastatų fondo sutaupytos energijos kiekio procentinė dalis (palyginti su atskaitos verte), laikantis tikslo dėl itin efektyvaus ir nuo iškastinio kuro nepriklausomo pastatų fondo, kuris nustatytas nacionalinėje ilgalaikėje renovacijos strategijoje gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų fondo renovacijai remti

  Pakeitimas    135

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 2 stulpelio „Produktai“ RCO 18 b (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCO 18b – namų ūkiai, kurių gyvenamųjų būstų energinis naudingumas pagerintas ir kuriuose sutaupoma ne mažiau nei 60 proc. energijos

  Pakeitimas    136

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 2 stulpelio „Produktai“ RCO 18 c (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCO 18c – namų ūkiai, kurių gyvenamųjų būstų energinis naudingumas pagerintas, ir kurie po renovacijos atitinka nulinės energijos pastato standartą

  Pakeitimas    137

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 2 stulpelio „Produktai“ RCO 19

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCO 19 – viešieji pastatai, kuriems skirta parama siekiant pagerinti jų energinį naudingumą

  RCO 19 – viešieji pastatai, kuriems skirta parama siekiant pagerinti jų energinį naudingumą (iš kurių: gyvenamieji pastatai, privatūs negyvenamieji pastatai, viešieji negyvenamieji pastatai)

  Pakeitimas    138

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 2 stulpelio „Produktai“ RCO 19 b (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCO 19b – energijos nepriteklių patiriančių ir (arba) pažeidžiamų vartotojų skaičius, kuriems teikiama parama jų būstų energiniam efektyvumui pagerinti

  Pakeitimas    139

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 2 stulpelio „Produktai“ RCO 20 a (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCO 20a – pastatai, kuriems suteikta parama siekiant pagerinti jų pažangųjį parengtumą

  Pakeitimas    140

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 2 stulpelio „Produktai“ RCO 22 a (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCO 22a – bendras galutinis atsinaujinančiųjų išteklių energijos suvartojimas ir suvartojimas pagal sektorių (šildymo ir vėsinimo, transporto, elektros)

  Pakeitimas    141

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 2 stulpelio „Produktai“ RCO 22 b (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCO 22b – visos iš atsinaujinančių išteklių pagamintos energijos dalis

  Pakeitimas    142

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 2 stulpelio „Produktai“ RCO 22 c (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCO 22c – metinių neatsinaujinančiosios energijos importo rodiklių sumažinimas

  Pakeitimas    143

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 2 stulpelio „Produktai“ RCO 97a (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCO 97a – iš atsinaujinančių išteklių pasigamintos elektros energijos vartotojų dalis palyginti su bendrais įrengtaisiais pajėgumais

  Pakeitimas    144

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 2 stulpelio „Produktai“ RCO 98a (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCO 98a – parama regionams, pereinamuoju laikotarpiu patiriantiems priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo padarinius

  Pakeitimas    145

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 2 stulpelio „Produktai“ RCO 24

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCO 24 – naujos arba atnaujintos nelaimių stebėsenos, pasirengimo joms, įspėjimo apie jas ir reagavimo į jas sistemos*

  RCO 24 – naujos arba atnaujintos gaivalinių nelaimių, pvz., žemės drebėjimų, miškų gaisrų, potvynių ar sausrų, stebėsenos, pasirengimo joms, įspėjimo apie jas ir reagavimo į jas sistemos*

  Pakeitimas    146

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 2 stulpelio „Produktai“ RCO 28

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCO 28 – teritorijos, kurioms taikomos apsaugos nuo miškų gaisrų priemonės

  RCO 28 – teritorijos, kurioms taikomos apsaugos nuo miškų gaisrų, žemės drebėjimų, potvynių ar sausrų priemonės

  Pakeitimas    147

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 2 stulpelio „Produktai“ RCO 32a (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCO 32a – bendras mažo anglies dioksido kiekio energijos šaltiniais pakeistas iškastinio kuro kiekis

  Pakeitimas    148

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 2 stulpelio „Produktai“ RCO 34

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCO 34 – papildomi pajėgumai siekiant perdirbti atliekas

  RCO 34 – papildomi pajėgumai siekiant išvengti atliekų ir jas perdirbti

  Pakeitimas    149

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 3 stulpelio „Rezultatai“ RCO 34a (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCR 34a – pertvarkytų darbo vietų skaičius

  Pakeitimas    150

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 3 stulpelio „Rezultatai“ RCR 27

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCR 27 – namų ūkiai, kurių gyvenamųjų būstų energinis naudingumas pagerintas

  RCR 27 – namų ūkiai, kurių gyvenamųjų būstų energinis naudingumas pagerintas ir kuriuose sutaupoma ne mažiau nei 60 proc. energijos

  Pakeitimas    151

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 3 stulpelio „Rezultatai“ RCR 28 a (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCR 28a – pastatai, kurių energinis naudingumas pagerintas sudarius sutartimis įformintus susitarimus, kuriais garantuojama, kad sutaupytą energijos kiekį būtų galima patikrinti ir būtų didinamas energijos vartojimo efektyvumas, pvz., sutartys dėl energijos vartojimo efektyvumo, kaip apibrėžta Direktyvos 2012/27/ES1a 2 straipsnio 27 punkte

   

  ___________________

   

  1a 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, p. 1).

  Pakeitimas    152

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 3 stulpelio „Rezultatai“ RCR 30 a (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCR 30a – pastatai, kurių pažangusis parengtumas pagerintas

  Pakeitimas    153

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 3 stulpelio „Rezultatai“ RCR -43

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCR 43 – vandens nuostoliai

   

  RCR 43 – vandens nuostolių sumažinimas

  Pakeitimas    154

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 3 stulpelio „Rezultatai“ RCR -46 a (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCR -46a – vienam gyventojui susidarančios komunalinės atliekos

  Pakeitimas    155

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 3 stulpelio „Rezultatai“ RCR -46 b (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCR -46b – vienam gyventojui tenkančios komunalinės atliekos, išvežamos šalinti ir naudojamos energijos gavimo iš atliekų tikslais

  Pakeitimas    156

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 3 stulpelio „Rezultatai“ RCR -47 a (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCR -47a – perdirbtos biologinės atliekos

  Pakeitimas    157

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 3 stulpelio „Rezultatai“ RCR 48 a (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCR 48a – gyventojai, besinaudojantys atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui įrenginiais

  Pakeitimas    158

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 3 stulpelio „Rezultatai“ RCR 48 b (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCR 48b – žiedinio medžiagų naudojimo lygis

  Pakeitimas    159

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 3 stulpelio „Rezultatai“ RCR 49

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCR 49 – panaudotos atliekos

  RCR 49  pakartotinai panaudotos atliekos

  Pakeitimas    160

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo 3 stulpelio „Rezultatai“ RCR 49 a (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCR 49a – pakartotiniam naudojimui parengtos atliekos

  Pakeitimas    161

  Pasiūlymas dėl reglamento

  II priedo 3 politikos tikslo pavadinimas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3.   Geriau sujungta Europa, skatinant judumą ir regionų IRT jungtis

  3.   Geriau sujungta Europa visiems, skatinant judumą;

  Pakeitimas    162

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 3 politikos tikslo 2 stulpelio „Produktai“ RCO 43

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCO 43 – naujai nuteistų kelių, kuriems skirta parama, ilgis – TEN-T1

  RCO 43 – naujai nuteistų kelių, kuriems skirta parama, ilgis – TEN-T1 (pagrindinių ir visuotinių tinklų)

  ______________

  ________________

  1 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES (OL L 348, 2013 12 20, p. 1).

  1 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES (OL L 348, 2013 12 20, p. 1).

  Pakeitimas    163

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 3 politikos tikslo 2 stulpelio „Produktai“ RCO 45

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCO 45 – rekonstruotų arba atnaujintų kelių, kuriems skirta parama, ilgis – TEN-T

  RCO 45 – rekonstruotų arba atnaujintų kelių, kuriems skirta parama, ilgis – TEN-T (pagrindinių ir visuotinių tinklų)

  Pakeitimas    164

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 3 politikos tikslo 2 stulpelio „Produktai“ RCO 47

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCO 47 – naujai nutiestų geležinkelio linijų, kurioms skirta parama, ilgis – TEN-T3

  RCO 47 – naujai nuteistų kelių, kuriems skirta parama, ilgis – TEN-T3 (pagrindinių ir visuotinių tinklų)

  Pakeitimas    165

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 3 politikos tikslo 2 stulpelio „Produktai“ RCO 49

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCO 49 – rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio linijų, kurioms skirta parama, ilgis – TEN-T4

  RCO 49 – rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio linijų, kurioms skirta parama, ilgis – TEN-T4 (pagrindinių ir visuotinių tinklų)

  Pakeitimas    166

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 3 politikos tikslo 3 stulpelio „Rezultatai“ RCR -55 a (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCR -55a – TEN-T koridoriaus užbaigimo nacionalinėje teritorijoje santykis

  Pakeitimas    167

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 3 politikos tikslo 3 stulpelio „Rezultatai“ RCR -57 a (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCR -57a – TEN-T koridoriaus užbaigimo nacionalinėje teritorijoje santykis

  Pakeitimas    168

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 1 politikos tikslo 1 stulpelio pavadinimas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4.  Socialiai atsakingesnė Europa, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį

  4.  Socialiai atsakingesnė ir įtraukesnė Europa, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį

  Pakeitimas    169

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 3 politikos tikslo 3 stulpelio „Rezultatai“ RCR -68 a (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCR -68a – marginalizuotų bendruomenių ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotus veiksmus, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą (išskyrus romus)

  Pakeitimas    170

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 3 politikos tikslo 3 stulpelio „Rezultatai“ RCR -68 b (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCR -68b – marginalizuotų bendruomenių ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotus veiksmus, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą (romai)

  Pakeitimas    171

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 1 politikos tikslo 1 stulpelio pavadinimas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5.  Piliečiams artimesnė Europa, skatinant tvarią ir integruotą miestų, kaimų ir pakrančių vietovių plėtrą ir vietos iniciatyvas

  5.  Piliečiams artimesnė Europa, skatinant tvarią ir integruotą miestų ir visų kitų vietovių plėtrą ir vietos iniciatyvas

  Pakeitimas    172

  Pasiūlymas dėl reglamento

  II priedo 1 stulpelio 1 politikos tikslo pavadinimas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  Pažangesnė Europa, skatinant novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką

  1.  Pažangesnė Europa, skatinant novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką, regionų tarpusavio ryšius technologijų srityje, kuriant informacinių ir ryšių technologijas (IRT), junglumą ir veiksmingą viešąjį administravimą, pasitelkiant:

  Pakeitimas    173

  Pasiūlymas dėl reglamento

  II priedo 1 politikos tikslo 3 stulpelio „Produktai“ CCO -01 a (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  CCO -01a – įmonėms, kurioms skirta parama tvariai ekonominei veiklai vykdyti

  Pakeitimas    174

  Pasiūlymas dėl reglamento

  II priedo 1 politikos tikslo 3 stulpelio „Produktai“ CCO 04

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  CCO 04 – MVĮ, kurioms skirta parama darbo vietoms kurti ir ekonomikos augimui skatinti

  CCO 04 – MVĮ, kurioms skirta parama darbo vietoms kurti ir tvariam ekonomikos augimui skatinti

  Pakeitimas    175

  Pasiūlymas dėl reglamento

  II priedo 1 politikos tikslo 4 stulpelio „Rezultatai“ CCR -01 a (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  CCR -01a – regioninių pajamų santykio padidėjimas

  Pakeitimas    176

  Pasiūlymas dėl reglamento

  II priedo 1 stulpelio 2 politikos tikslo pavadinimas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2.   Žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio Europa, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą

  2.   Žalesnė, mažo anglies dioksido kiekio ir atspari Europa visiems, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą

  Pakeitimas    177

  Pasiūlymas dėl reglamento

  II priedo 2 politikos tikslo 3 stulpelio „Produktai“ CCO 08 a (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  CCO 08a – naujų įmonių kūrimas

  Pakeitimas    178

  Pasiūlymas dėl reglamento

  II priedo 2 politikos tikslo 3 stulpelio „Produktai“ CCO 09 a (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  CCO 09a – didesnis prisitaikymas prie klimato kaitos, didesnė gaivalinių nelaimių rizikos prevencija ir didesnis atsparumas nelaimėms ir ekstremaliems klimato reiškiniams

  Pakeitimas    179

  Pasiūlymas dėl reglamento

  II priedo 2 politikos tikslo 4 stulpelio „Rezultatai“ CCR 07 a (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  CCR 07a – sukurtų darbo vietų skaičius

  Pakeitimas    180

  Pasiūlymas dėl reglamento

  II priedo 3 politikos tikslo pavadinimas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Geriau sujungta Europa, skatinant judumą ir regionų IRT jungtis

  3. Geriau sujungta Europa visiems, skatinant judumą;

  Pakeitimas    181

  Pasiūlymas dėl reglamento

  II priedo 3 politikos tikslo 3 stulpelio „Produktai“ CCO 14

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  CCO 14 – kelių TEN-T: nauji ir atnaujinti keliai

  CCO 14 – kelių TEN-T: nauji ir atnaujinti keliai ir tiltai

  Pakeitimas    182

  Pasiūlymas dėl reglamento

  II priedo 3 politikos tikslo 4 stulpelio „Rezultatai“ CCR 13

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  CCR 13 – dėl pagerintos kelių infrastruktūros sutaupytas laikas

  CCR 13 – dėl pagerintos kelių ir tiltų infrastruktūros sutaupytas laikas

  Pakeitimas    183

  Pasiūlymas dėl reglamento

  II priedo 4 politikos tikslo pavadinimas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4.  Socialiai atsakingesnė Europa, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį

  4.  Socialiai atsakingesnė ir įtraukesnė Europa, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį

  Pakeitimas    184

  Pasiūlymas dėl reglamento

  II priedo 5 politikos tikslo pavadinimas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5.  Piliečiams artimesnė Europa, skatinant tvarią ir integruotą miestų, kaimų ir pakrančių vietovių plėtrą ir vietos iniciatyvas

  5.  Piliečiams artimesnė Europa, skatinant tvarią ir integruotą miestų ir visų kitų vietovių plėtrą

  • [1]    OL C 62, 2019 2 15, p. 90.
  • [2]    Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  A. Įvadas

  Europos Sąjunga yra grindžiama taikiu įvairių tautų ir nacijų bendradarbiavimu skatinant skirtingų regionų ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ir solidarumą.

  Šių tikslų turi būti siekiama įgyvendinant sanglaudos politiką, kuri yra pagrindinė ES investavimo į užimtumą ir augimą politika, mažinanti teritorinius skirtumus ir daranti Europos projektą artimesnį piliečiams bei teritorijoms.

  Dėl ekonomikos krizių nulemtų iškraipymų vykdyti šiuos uždavinius tapo sunkiau, nes padidėjo teritorijų nelygybė, nors valstybių narių skirtumai tuo pačiu metu mažėjo. Dėl šių priežasčių ES biudžeto ir nacionalinių biudžetų suvaržymai ir „Brexit’o“ padariniai jokiu būdu neturi susilpninti sanglaudos politikos ar sutrukdyti siekti jos tikslų.

  Siekiant geriau spręsti šiandienos uždavinius, būsimojoje sanglaudos politikoje turi būti atsižvelgiama į praeityje sukauptą patirtį. Svarbiausia, kad šiai politikai būtų skirtas tinkamas biudžetas, kurį sudarant taip pat reikia atsižvelgti į investavimo visuose ES regionuose tikslus bei uždavinius, kuriuos nulemia seni ir nauji iššūkiai, kaip antai klimato kaita, ekonomikos krizės socialiniai padariniai, demografiniai pokyčiai. Reikia vengti per didelės centralizacijos, nes iškiltų pavojus sanglaudos politikos teritorinei plotmei.

  B. Pranešėjo įvardyti bendrieji tikslai

  Atsižvelgiant į dabartinio programavimo laikotarpio patirtį, kuri visiškai nėra pozityvi, svarbu užtikrinti savalaikę sanglaudos politikos po 2020 m. įgyvendinimo pradžią, kad būtų galima laiku pradėti įgyvendinti konkrečias iniciatyvas visose valstybėse ir visuose regionuose.

  Pranešėjas itin teigiamai vertina Komisijos pastangas vykdant supaprastinimą, bet svarbu pažymėti, kad supaprastinimas turi būti orientuotas ne į principus ar tikslus, o į biurokratijos ir regionams bei piliečiams tenkančių išlaidų mažinimą. Pranešėjas apgailestauja, kad, nors daug kartų kalbėta, kad reikalinga Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų sąveika, visų pirma su naujuoju socialiniu fondu ESF+, ji buvo prarasta, todėl siūlo atitinkamas pataisas.

  Pranešėjas siekia sustiprinti tokią sinergiją, kad būtų galima užtikrinti integruotus ir papildančius pagrindinių problemų sprendimo metodus, kurie visų pirma padėtų įgyvendinti integruoto teritorinio vystymosi ir socialiai atsakingesnės Europos kūrimo uždavinius.

  Pranešėjas pripažįsta ir tai, kad sanglaudos politika ir makroekonominė politika yra priklausomos viena nuo kitos. Tačiau ši sąsaja neturi kenkti teritorinei plotmei, atvirkščiai, reikėtų taikyti naują ir konstruktyvų požiūrį, grindžiamą giliu konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų, o bendresniu mastu – ir paties Europos semestro pertvarkymu. Tiktai tokiu atveju minėta sąsaja nebelemtų vienos politikos krypties (sanglaudos) tarnavimo kitai (makroekonominei), jos papildytų viena kitą ir tai būtų naudinga ne tik politikai, bet ir, visų pirma, piliečiams. Tada ekonomikos valdyme, atsižvelgiant į ekonominės, socialinės ar institucinės plėtros reikalavimus ir uždavinius, būtų optimizuotas regionų skirtingumo supratimas, o intervencinė politika būtų atitinkamai keičiama. Taip pat pažymėtina, kad joks makroekonominis sąlygiškumas nėra naudingas.

  Kalbant abstrakčiau, pranešėjas mano, kad, kuriant ateities sanglaudos politiką, įvairių lygmenų bendras finansavimas taps pagrindiniu lėšų struktūros elementu. Komisijos požiūriu, bendro finansavimo didinimas yra priemonė ne tik didesnę atsakomybę priskirti valstybėms, bet ir užtikrinti joms galimybę disponuoti didesniais ištekliais ir sumažinti europinio finansavimo mažėjimo poveikį. Darant prielaidą, kad iš tikrųjų taip bus, valstybės turėtų įgyti galimybę naudotis tais ištekliais, nepažeisdamos kitų ES teisės aktų nuostatų. Šis aspektas yra labai prieštaringas, tačiau spąstų galima išvengti skatinant taikyti originalius ir drąsius sprendimus.

  C. Pagrindiniai pranešėjo siūlomi pakeitimai

  Pranešėjas mano, kad, norint pabrėžti Sąjungos sanglaudos politikos teritorinę ir regioninę plotmes, reikia pacituoti SESV 174 straipsnį.

  Pasiūlymo 2 straipsnyje apibrėžti konkretūs ERPF ir Sanglaudos fondo tikslai, suskirstyti į penkias dideles sritis: „pažangesnė Europa“, „žalesnė Europa“, „geriau sujungta Europa“, „socialiai atsakingesnė Europa“ ir piliečiams artimesnė Europa, kurios savo ruožtu suskirstytos į 21 paramos taikymo sritį, kurios apibrėžtos gana miglotai ir ne taip išsamiai kaip dabartinio programavimo laikotarpio dokumente. Penkios naujosios sritys aprėpia ir supaprastina 11 ankstesnių investavimo prioritetų. Palyginti su 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, Komisijos pasiūlymas yra mažiau apibrėžtas, valstybėms narėms paliekama didelė diskrecija rinktis nacionaliniu lygmeniu taikytinas priemones. Nors sąrašas atrodo deramai įtraukus, nuspręsta visų pirma paramą taikyti priemonėms, skirtoms gamtos paveldui saugoti, netaršiam judumui miestuose ir tvariam turizmui skatinti.

  Pasiūlymo 3 straipsnyje nagrinėjami lėšų telkimo pagal temas kriterijai, o jų klasifikacija perkeliama iš regionų lygmens, siejamo su BVP vienam gyventojui kriterijumi, į nacionalinį lygmenį, siejamą su bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis. Pasak pranešėjo, taikant šį požiūrį pradedamos politinės diskusijos dėl realių galimos centralizacijos padarinių ir galimo jų poveikio Europos regionams. Visų pirma pranešėjui nerimą kelia nacionaliniu lygmeniu nelabai lanksčiai vykdomo lėšų telkimo pagal temas padariniai, galimi dėl paramos teritorinio perskirstymo, visų pirma didesnėse šalyse, turinčiose federalinę administracinę struktūrą (be kita ko, tai yra ir vienos daugiausia lėšų gaunančių šalių), ir šalyse, kurių ekonomika yra sudėtingesnės struktūros, labiau susiskaidžiusi, o teritorinės nelygybės koeficientas didesnis. Pranešėjo teigimu, valdant lėšas visų pirma reikia atsižvelgti į sanglaudos politikos paramos gavėjų, visų pirma, regionų, teritorinius, ekonominius ir socialinius ypatumus. Pranešėjas laikosi nuomonės, kad 3 straipsnyje nustatyta daug vertinimo ir paramos skyrimo apribojimų, kuriais siekiama konkretaus tikslo paversti sanglaudos politiką tikra valstybių narių ir vietos institucijų priemone spręsti uždavinius, kylančius dėl vykstančių pokyčių.

  Dėl šių priežasčių svarbiausia yra atkurti paramos sutelkimą pagal temas regionų kategorijų lygmeniu, o ne, kaip siūlo Komisija, valstybių narių lygmeniu, nes pastaruoju atveju ji būtų pernelyg centralizuojama neužtikrinant norimo lankstumo. Be to, pranešėjas pritaria mažiausiai 1-ajam ir 2-ajam PT („žalesnė Europa“) skiriamai lėšų daliai, bet mano, kad 2-sis PT turėtų būti išplėstas įtraukiant ir labiausiai išsivysčiusių regionų grupę. Galiausiai pranešėjas mano, kad, siekiant užtikrinti tinkamą ir realistišką lankstumą, svarbu įtraukti horizontalųjį kriterijų, kuris turėtų būti tinkamai pagrįstas poreikių analizės duomenimis ir pagal kurį valstybės narės galėtų prašyti didesnės, skirtos 1-ajam PT (ne daugiau kaip 5 proc. punktai ir ne daugiau kaip 10 proc. punktų atokiausiuose rajonuose), lanksčiai valdomų lėšų dalies, regionų kategorijų lygmeniu, kad būtų galima geriau tenkinti piliečių ir gamintojų reikalavimus.

  4 ir 5 straipsniuose nustatytos ERPF ir Sanglaudos fondo lėšų panaudojimo sritys, įskaitant investicijas į infrastruktūrą, su galimybe naudotis paslaugomis susijusias investicijas, gamybines investicijas į MVĮ ir investicijas, susijusias su darniu vystymusi ir energetika, kurios turi aplinkosauginės naudos. Techninė parama yra apibrėžta pasiūlymo dėl Bendrų nuostatų reglamento (BNR) 31 straipsnyje reglamento (sugrąžinamų techninei paramai skirtų lėšų procentinės dalys) ir 32 straipsnyje (valstybių narių galimybė vykdyti papildomus techninės paramos teikimo veiksmus, siekiant padidinti institucijų ir paramos gavėjų gebėjimus veiksmingai administruoti ir naudoti lėšas). Pranešėjas laikosi nuomonės, kad 31 straipsniu keičiamas tradicinis techninės paramos įgyvendinant programas suvokimas, nes už ją bus apmokama skiriant tam tikrą lėšų procentinę dalį, atsižvelgiant į programų įgyvendinimo pažangą, 32 straipsniu atveriama svarbi galimybė glaudžiai susieti struktūrinių fondų programavimą su vietos valdžios institucijų pajėgumų stiprinimu, gerinimu ir optimizavimu.

  Dėl šios priežasties pranešėjas mano, kad svarbiausia į 4 straipsnį ir 5 straipsnį įtraukti aiškią nuorodą į tai, kad svarbu šias lėšas panaudoti valdžios institucijų pajėgumams didinti. Reikia peržengti nuostatą, pagal kurią, turint omenyje, kad išlaidos „išorinei“ techninei paramai yra didžiulės, garantuojamas tik valdžios sektoriaus struktūrinių spragų užpildymas, tačiau nesiimama priemonių, kuriomis būtų galima užtikrinti, kad tų spragų nebeliktų. Dėl to jis mano esant reikalinga vėl įtraukti horizontalųjį tikslą stiprinti valdžios institucijų pajėgumus, visų pirma tuos, kurie susiję su paslaugų prieinamumu piliečiams ir teikiamų paslaugų veiksmingumu. Pranešėjas mano, kad Komisijos pasiūlyme šie aspektai paliesti per mažai arba visiškai nepaliesti, todėl reikėtų papildyti pasiūlymą, pratęsiant 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu pradėtus darbus.

  Vertėtų plačiau aptarti pasiūlymo 6 straipsnį, skirtą sektoriams, neįtrauktiems į ERPF taikymo sritį. Jų sąrašas yra kur kas ilgesnis nei anksčiau ir tai grindžiama siekiu mažinti netikrumą. Tačiau vis dar esama tam tikrų abejonių, visų pirma dėl investicijų į atliekų šalinimą sąvartynuose, nes reikia išsaugoti paramą nebenaudojamų įrenginių išėmimui iš apyvartos, pertvarkymui ir saugumo užtikrinimui. Taip pat reikia pateikti tikslią sąvokos „galutinės atliekos“ apibrėžtį, siekiant aiškiau nustatyti atvejus, kai finansavimas neskiriamas, ir visų pirma išvengti prieštaravimo atliekų ir energetikos sričių direktyvoms. Taip pat kontraversiškos yra išimtys, taikomos investicijoms į oro uostų infrastruktūrą ir riedmenų įsigijimo finansavimui.

  Nagrinėjant sanglaudos politikos ir teritorijų santykio temą, ypač svarbūs yra 8 ir 9 straipsniai. Visų pirma, pranešėjas yra linkęs priminti, kad 8 straipsnio nuostatos turėtų būti skirtos „ne miestų“ teritorijoms, nes, kaip ir miestų teritorijų atveju, reikia numatyti mažiausią lėšų dalį (ne mažiau kaip 5 proc.), kuri turi būti skirta šioms teritorijoms remti ir vystyti, nes jose, turint omenyje ir krizę, stebimas skurdo didėjimas (materialaus ir nematerialaus, turto ir paslaugų atžvilgiu) ir demografinis nuosmukis. Atsižvelgiant į duomenis, reikia skubiai imtis tikslingų ad hoc priemonių esamai neigiamai tendencijai sustabdyti.

  Taip pat svarbus tvarios miestų plėtros klausimas (9 straipsnis), todėl, net ir turint omenyje dabartinio programavimo sėkmę, būtina padidinti šiai vietos plėtros formai skiriamus išteklius ir išplėsti naudojamų priemonių spektrą. Visų pirma, pranešėjo nuomone, svarbu tiek į 8 straipsnį, tiek į 9 straipsnį vėl įtraukti galimybę teikti integruotą paramą, bendrai finansuojamą ERPF, Sanglaudos fondo ir ESF+ lėšomis.

  Šiais ir kitais pranešėjo siūlomais pakeitimais siekiama užtikrinti, kad ir ateityje sanglaudos politika padėtų mažinti nelygybę bei kurti socialiai atsakingesnę Europą, kuri būtų dėmesingesnė ir artimesnė savo teritorijoms, piliečiams, įmonėms ir jaunimui.

  Biudžeto komiteto NUOMONĖ (11.12.2018)

  pateikta Regioninės plėtros komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo
  (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

  Nuomonės referentas: Jan Olbrycht

  PAKEITIMAI

  Biudžeto komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

  Pakeitimas    1

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (2a)  ERPF ir Sanglaudos fondas turėtų padėti finansuoti paramą, skirtą ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai stiprinti ištaisant pagrindinius regionų pusiausvyros sutrikimus Sąjungoje, mažinant nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą, pasitelkiant tvarią regionų ekonomikos plėtrą ir struktūrinį prisitaikymą;

  Pakeitimas    2

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (3)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/XXX [naujuoju BNR]16 nustatomos bendros taisyklės, taikomos įvairiems fondams, įskaitant Europos regioninės plėtros fondą (ERPF), „Europos socialinį fondą plius“ (toliau – ESF+), Sanglaudos fondą, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą (toliau – EJRŽF), Prieglobsčio ir migracijos fondą (toliau – PMIF), Vidaus saugumo fondą (toliau – VSF) ir Sienų valdymo ir vizų priemonę (toliau – SVVP), kurių veiklos gairės pateiktos bendroje programoje (toliau – fondai);

  (3)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/XXX [naujuoju BNR]16 nustatomos bendros taisyklės, taikomos įvairiems fondams, įskaitant Europos regioninės plėtros fondą (ERPF), „Europos socialinį fondą plius“ (toliau – ESF+), Sanglaudos fondą, Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą (toliau – EJRŽF), Prieglobsčio ir migracijos fondą (toliau – PMIF), Vidaus saugumo fondą (toliau – VSF) ir Sienų valdymo ir vizų priemonę (toliau – SVVP), kurių veiklos gairės pateiktos bendroje programoje (toliau – fondai);

  __________________

  __________________

  16 [Išsami nuoroda pateikta naujajame BNR].

  16 [Išsami nuoroda pateikta naujajame BNR].

  Pakeitimas    3

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (5)  įgyvendinant ERPF ir Sanglaudos fondo paramą turi būti laikomasi horizontaliųjų principų, nustatytų Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Valstybės narės taip pat turėtų laikytis JT neįgaliųjų teisių konvencijoje nustatytų prievolių ir užtikrinti prieinamumą, laikydamosi tos konvencijos 9 straipsnio ir Sąjungos teisės, kuria suderinami gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai. Valstybės narės ir Komisija turėtų siekti šalinti vyrų ir moterų nelygybę ir skatinti jų lygybę, taip pat integruoti lyčių aspektą, kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Fondų lėšomis neturėtų būti remiami veiksmai, kuriais prisidedama prie bet kokios segregacijos. ERPF ir Sanglaudos fondo tikslų turėtų būti siekiama atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą, įmonėms naudingi veiksmai turi atitikti valstybės pagalbos taisykles, nustatytas SESV 107 ir 108 straipsniuose;

  (5)  įgyvendinant ERPF ir Sanglaudos fondo paramą turi būti laikomasi horizontaliųjų principų, nustatytų Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus. Valstybės narės taip pat turėtų laikytis JT neįgaliųjų teisių konvencijoje nustatytų prievolių ir užtikrinti prieinamumą, laikydamosi tos konvencijos 9 straipsnio ir Sąjungos teisės, kuria suderinami gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai. Valstybės narės ir Komisija turėtų siekti šalinti vyrų ir moterų nelygybę ir skatinti jų lygybę, taip pat integruoti lyčių aspektą ir lyčių lygybę, kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Fondų lėšomis neturėtų būti remiami veiksmai, kuriais prisidedama prie bet kokios segregacijos. ERPF ir Sanglaudos fondo tikslų turėtų būti siekiama atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą, įmonėms naudingi veiksmai turi atitikti valstybės pagalbos taisykles, nustatytas SESV 107 ir 108 straipsniuose;

  Pakeitimas    4

  Pasiūlymas dėl reglamento

  15 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (15)  kad pagal ETB / INTERREG tikslą būtų galima ERPF lėšomis paremti investicijas į infrastruktūrą ir su jomis susijusias investicijas, taip pat mokymo ir integracijos veiklą, būtina nustatyti, kad ERPF lėšomis taip pat gali būti remiama veikla pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) [2018/XXX] [naujuoju ESF+ reglamentu]18 įsteigto „Europos socialinio fondo plius“ konkrečius tikslus;

  (15)  kad pagal ETB / INTERREG tikslą būtų galima ERPF lėšomis paremti investicijas į infrastruktūrą ir su jomis susijusias investicijas, taip pat mokymo ir integracijos veiklą administraciniams gebėjimams ir kompetencijoms tobulinti ir kurti, būtina nustatyti, kad ERPF lėšomis taip pat gali būti remiama veikla pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) [2018/XXX] [naujuoju ESF+ reglamentu]18 įsteigto „Europos socialinio fondo plius“ konkrečius tikslus;

  __________________

  __________________

  18 [Išsami nuoroda pateikta naujajame ESF+ reglamente].

  18 [Išsami nuoroda pateikta naujajame ESF+ reglamente].

  Pakeitimas    5

  Pasiūlymas dėl reglamento

  17 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (17)  ERPF turėtų padėti ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus ir sumažinti įvairių regionų plėtros lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą, įskaitant su problemomis dėl įsipareigojimų mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro susiduriančius regionus. Todėl ERPF parama pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą turėtų būti sutelkta į svarbiausius Sąjungos prioritetus, atsižvelgiant į Reglamente (ES) 2018/xxx [naujajame BNR] nustatytus politikos tikslus. Taigi ERPF parama turėtų būti sutelkta į politikos tikslus „pažangesnė Europa, skatinant novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką“ ir „žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio Europa, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą“. Toks paramos sutelkimas pagal temas turėtų būti pasiektas nacionaliniu lygmeniu, kartu suteikiant lankstumo galimybę atskirų programų lygmeniu ir tarp trijų valstybių narių grupių, sudarytų atsižvelgiant į atitinkamas bendrąsias nacionalines pajamas. Be to, valstybių narių skirstymo į grupes metodika turėtų būti išsamiai nustatyta atsižvelgiant į ypatingą atokiausių regionų padėtį;

  (17)  ERPF turėtų padėti ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus ir sumažinti įvairių regionų plėtros lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių bei mažiau išsivysčiusių regionų atsilikimą, įskaitant su problemomis dėl įsipareigojimų mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro susiduriančius regionus. Todėl ERPF parama pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą turėtų būti sutelkta į svarbiausius Sąjungos prioritetus, atsižvelgiant į Reglamente (ES) 2018/xxx [naujajame BNR] nustatytus politikos tikslus. Taigi ERPF parama turėtų būti sutelkta į politikos tikslus „pažangesnė Europa, skatinant novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką“ ir „žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio Europa, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą“. Toks paramos sutelkimas pagal temas turėtų būti pasiektas nacionaliniu lygmeniu, suteikiant tam tikro lankstumo galimybę atskirų programų lygmeniu ir tarp įvairių regionų kategorijų, taip pat atsižvelgiant į skirtingus išsivystymo lygius. Be to, regionų skirstymo į grupes metodika turėtų būti išsamiai nustatyta atsižvelgiant į ypatingą atokiausių regionų padėtį;

  Pakeitimas    6

  Pasiūlymas dėl reglamento

  19 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (19)  šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos skirtingos veiklos rūšys, kurių išlaidoms galima gauti ERPF ir Sanglaudos fondo paramą pagal atitinkamus SESV jiems nustatytus tikslus. Turėtų būti sudaryta galimybė Sanglaudos fondo lėšomis remti investicijas į aplinką ir į TEN-T. Atsižvelgiant į ERDF paramą, veiklos sąrašas turėtų būti supaprastintas ir turėtų būti numatyta galimybė remti investicijas į infrastruktūrą, su galimybe naudotis paslaugomis susijusias investicijas, gamybines investicijas į MVĮ, įrangą, programinę įrangą ir nematerialųjį turtą, taip pat priemones, susijusias su informavimo, komunikacijos veikla, tyrimais, tinklaveika, bendradarbiavimu, patirties mainais, ir su klasteriais susijusią veiklą. Siekiant paremti programų įgyvendinimą, taip pat turėtų būti galimybė abiem fondais remti techninės paramos veiklą. Galiausiai, siekiant teikti paramą įvairesnėms intervencinėms priemonėms pagal INTERREG programas, paramos taikymo sritis turėtų būti išplėsta siekiant įtraukti ir dalijimąsi įvairiomis priemonėmis ir žmogiškaisiais ištekliais, taip pat išlaidas, susijusias su priemonėmis, įgyvendinamomis pagal ESF+ paramos taikymo sritį;

  (19)  šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos skirtingos veiklos rūšys, kurių išlaidoms galima gauti ERPF ir Sanglaudos fondo paramą pagal atitinkamus SESV jiems nustatytus tikslus. Turėtų būti sudaryta galimybė Sanglaudos fondo lėšomis remti investicijas į aplinką ir į TEN-T. Atsižvelgiant į ERDF paramą, veiklos sąrašas turėtų būti supaprastintas ir turėtų būti numatyta galimybė remti investicijas į infrastruktūrą, su galimybe naudotis paslaugomis susijusias investicijas, gamybines investicijas į MVĮ, įrangą, programinę įrangą ir nematerialųjį turtą, taip pat priemones, susijusias su informavimo, komunikacijos veikla, tyrimais, tinklaveika, bendradarbiavimu, patirties mainais, ir su klasteriais susijusią veiklą. Siekiant paremti programų įgyvendinimą, taip pat turėtų būti galimybė abiem fondais remti techninės paramos veiklą, įskaitant paramą administraciniams gebėjimams ir kompetencijoms tobulinti ir kurti. Galiausiai, siekiant teikti paramą įvairesnėms intervencinėms priemonėms pagal INTERREG programas, paramos taikymo sritis turėtų būti išplėsta siekiant įtraukti ir dalijimąsi įvairiomis priemonėmis ir žmogiškaisiais ištekliais, taip pat išlaidas, susijusias su priemonėmis, įgyvendinamomis pagal ESF+ paramos taikymo sritį;

  Pakeitimas    7

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies a punkto iv a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  iva)  gerinant skaitmeninį junglumą,

  Pagrindimas

  Siekiant veiksmingai užtikrinti inovacijų diegimą ir pažangią ekonomikos pertvarką, svarbu skaitmeninio junglumo gerinimo tikslą perkelti iš 3-iojo PT į 1-ąjį PT.

  Pakeitimas    8

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies a punkto iv b papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ivb)  stiprinant kibernetinį saugumą;

  Pakeitimas    9

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto vii a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  viia)  skatinant tvarų įvairiarūšį judumą miestuose;

  Pagrindimas

  Tvaraus įvairiarūšio judumo skatinimo miestuose tikslo perkėlimas iš 3-iojo PT į 2-ąjį PT padės užtikrinti, kad Europos miestai taptų ekologiškesni. Tai labai svarbus žingsnis siekiant Europoje prisitaikyti prie klimato kaitos.

  Pakeitimas    10

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (c)  „geriau sujungta Europa, skatinant judumą ir regionų IRT jungtis“ (toliau – 3-asis PT):

  (c)  „geriau sujungta Europa, skatinant judumą ir regionų junglumą“ (toliau – 3-asis PT):

  Pakeitimas    11

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  i)  gerinant skaitmeninį junglumą,

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Siekiant veiksmingai užtikrinti inovacijų diegimą ir pažangią ekonomikos pertvarką, svarbu skaitmeninio junglumo gerinimo tikslą perkelti iš 3-iojo PT į 1-ąjį PT.

  Pakeitimas    12

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iv)  skatinant tvarų įvairiarūšį judumą miestuose;

  Išbraukta.

  Pagrindimas

  Tvaraus įvairiarūšio judumo skatinimo miestuose tikslo perkėlimas iš 3-iojo PT į 2-ąjį PT padės užtikrinti, kad Europos miestai taptų ekologiškesni. Tai labai svarbus žingsnis siekiant Europoje prisitaikyti prie klimato kaitos.

  Pakeitimas    13

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies a punkto iv a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iva)  skatinti Sąjungos periferinių ir salų regionų transporto jungtis, įskaitant jūrų jungtis;

  Pakeitimas    14

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies d punkto iv a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iva)  plėtoti socialinį verslumą ir socialines inovacijas;

  Pakeitimas    15

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės, atsižvelgiant į jų bendrųjų nacionalinių pajamų santykį, skirstomos taip:

  Regionai, atsižvelgiant į jų bendrojo vidaus produkto (BVP) santykį, skirstomi taip:

  Pakeitimas    16

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a)  valstybės, kurių bendrųjų nacionalinių pajamų santykis yra lygus arba viršija 100 proc. ES vidurkio (1 grupė);

  a)  labiau išsivystę regionai;

  Pakeitimas    17

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b)  valstybės, kurių bendrųjų nacionalinių pajamų santykis yra lygus arba viršija 75 proc. ir yra mažesnis nei 100 proc. ES vidurkio (2 grupė);

  b)  pereinamojo laikotarpio regionai;

  Pakeitimas    18

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c)  valstybės, kurių bendrųjų nacionalinių pajamų santykis yra mažesnis nei 75 proc. ES vidurkio (3 grupė).

  c)  mažiau išsivystę regionai.

  Pakeitimas    19

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Šiame straipsnyje bendrųjų nacionalinių pajamų santykis reiškia valstybės narės vienam gyventojui tenkančių bendrųjų nacionalinių pajamų, išreikštų perkamosios galios standartais ir apskaičiuotų pagal 2014–2016 m. laikotarpio Sąjungos rodiklius, ir 27 valstybių narių to paties ataskaitinio laikotarpio vienam gyventojui tenkančių, perkamosios galios standartais išreikštų vidutinių bendrųjų nacionalinių pajamų santykį.

  Šiame straipsnyje regiono klasifikacija pagal vieną iš trijų regionų kategorijų nustatoma palyginant kiekvieno regiono bendrojo vidaus produktą (BVP) vienam gyventojui, išreikštą perkamosios galios paritetu ir apskaičiuotą pagal 2014–2016 m. laikotarpio Sąjungos rodiklius, ir 27 ES valstybių narių to paties ataskaitinio laikotarpio BVP vidurkį.

  Pakeitimas    20

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą įgyvendinamos atokiausiems regionams skirtos programos priskiriamoms 3 grupei.

  Investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą įgyvendinamos atokiausiems regionams skirtų programų atveju šie regionai priskiriami mažiau išsivysčiusiems regionams.

  Pagrindimas

  Siekiant supaprastinti teminę ERPF paramos koncentraciją ir padaryti ją lankstesnę ir operatyvesnę, atitinkamoje klasifikacijoje siūlomos tik 2 šalių kategorijos. Ribinis lygis yra 90 proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų santykio vidurkio – pagal analogiją su Sanglaudos fondo tinkamumo kriterijumi (BNR reglamento 102 straipsnio 3 dalis).

  Pakeitimas    21

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 4 dalies a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a)  1 grupės valstybės narės skiria bent 85 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT ir 2-ajam PT ir bent 60 proc. – 1-ajam PT;

  a)  labiau išsivysčiusiuose regionuose bent 75 proc. nacionalinio lygmens ERPF lėšų skiriama pagal kitus nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT ir 2-ajam PT ir bent 30 proc. – 2-ajam PT;

  Pakeitimas    22

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 4 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b)  2 grupės valstybės narės skiria bent 45 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT ir bent 30 proc. – 2-ajam PT;

  b)  Pereinamojo laikotarpio regionuose bent 35 proc. nacionalinio lygmens ERPF lėšų skiriama pagal kitus nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT ir bent 30 proc. – 2-ajam PT;

  Pakeitimas    23

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 4 dalies c punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c)  3 grupės valstybės narės skiria bent 35 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT ir bent 30 proc. – 2-ajam PT.

  c)  mažiau išsivysčiusiuose regionuose bent 25 proc. nacionalinio lygmens ERPF lėšų skiriama pagal kitus nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT ir bent 30 proc. – 2-ajam PT.

  Pakeitimas    24

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos f punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  f)  techninė parama.

  f)  techninė parama, įskaitant vietos valdžios institucijų administracinių gebėjimų ir kompetencijų valdyti šias lėšas tobulinimą ir kūrimą.

  Pakeitimas    25

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ba)  tvaraus, atsparaus klimato kaitai, pažangaus ir įvairiarūšio nacionalinio, regiono ir vietos judumo, įskaitant geresnes galimybes naudotis TEN-T ir tarpvalstybinį judumą, plėtojimas;

  Pakeitimas    26

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b b punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  bb)  tvaraus įvairiarūšio judumo miestuose skatinimas;

  Pakeitimas    27

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c)  techninė parama.

  c)  techninė parama, įskaitant vietos valdžios institucijų administracinių gebėjimų ir kompetencijų valdyti šias lėšas tobulinimą ir kūrimą.

  Pakeitimas    28

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės užtikrina tinkamą investicijų pagal a ir b punktus pusiausvyrą.

  Valstybės narės užtikrina tinkamą investicijų pagal a, b, ba ir bb punktus pusiausvyrą.

  Pakeitimas    29

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 1 dalies e punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  e)  investicijos į oro uostų infrastruktūrą, išskyrus investicijas atokiausiuose regionuose;

  e)  investicijos į oro uostų infrastruktūrą, išskyrus investicijas atokiausiuose regionuose ir didelių ir nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų turinčiuose regionuose pagal SESV 174 straipsnį;

  Pakeitimas    30

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 1 dalies j punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  j)  finansavimas riedmenims, skirtiems naudoti geležinkelių transporto srityje, pirkti, išskyrus tuos atvejus, kai tas finansavimas susijęs su:

  Išbraukta.

  i)  įpareigojimo teikti viešąsias paslaugas pagal viešąjį konkursą vykdymu pagal Reglamentą 1370/2007 su pakeitimais;

   

  ii)  geležinkelio transporto paslaugų teikimu konkurencijai visiškai atvertais maršrutais, o paramos gavėjas yra naujas rinkos dalyvis, atitinkantis finansavimo reikalavimus pagal Reglamentą (ES) 2018/xxxx [„InvestEU“ reglamentą].

   

  Pakeitimas    31

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2.  Be to, Sanglaudos fondo lėšomis neremiamos investicijos į būstų sektorių, nebent jos būtų susijusios su energijos vartojimo efektyvumo ar atsinaujinančiosios energijos naudojimo skatinimu.

  2.  Be to, Sanglaudos fondo lėšomis neremiamos investicijos į būstų sektorių, nebent jos būtų susijusios su energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančiosios energijos naudojimo arba vandens vartojimo skatinimu.

  Pakeitimas    32

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Bent 6 proc. visų ERPF lėšų nacionaliniu lygmeniu pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, išskyrus techninę paramą, skiriama tvariai miestų plėtrai pasitelkiant bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą, integruotas teritorines investicijas ar kitą teritorinę priemonę pagal 5-ąjį PT.

  Bent 10 proc. visų ERPF lėšų nacionaliniu lygmeniu pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, išskyrus techninę paramą, skiriama tvariai miestų plėtrai pasitelkiant bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą, integruotas teritorines investicijas ar kitą teritorinę priemonę pagal 5-ąjį PT.

  Pakeitimas    33

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a)  parama gebėjimų stiprinimui,

  a)  parama gebėjimų stiprinimui subnacionaliniu lygmeniu,

  Pakeitimas    34

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c)  parama žinioms, politikos kūrimui ir komunikacijos veiklai.

  c)  parama žinioms, teritorinio poveikio vertinimams, politikos kūrimui ir komunikacijos veiklai.

  Pakeitimas    35

  Pasiūlymas dėl reglamento

  12 a straipsnis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  12 a straipsnis

   

  Gamtinių arba demografinių trūkumų turinčios vietovės

   

  SESV 174 straipsnyje nurodytas didelių ir nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų turinčias vietoves apimančiose veiksmų programose, bendrai finansuojamose iš ERPF, ypatingas dėmesys skiriamas tų vietovių specifiniams sunkumams spręsti.

  Pakeitimas    36

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo lentelės 3 Politikos tikslas, RCO 34

  RCO 34 – papildomi pajėgumai siekiant perdirbti atliekas

  RCR 46 – gyventojai, besinaudojantys atliekų perdirbimo įrenginiais ir mažomis atliekų tvarkymo sistemomis

   

  RCR 47 – perdirbtos atliekos

   

  RCR 48 – perdirbtos atliekos, naudojamos kaip žaliavos

   

  RCR 49 – panaudotos atliekos

  Pakeitimas

  RCO 34 – papildomi pajėgumai siekiant išvengti atliekų ir jas perdirbti

  RCR -46 – vienam gyventojui susidarančios komunalinės atliekos

   

  RCR -46a – vienam gyventojui tenkančios komunalinės atliekos, išvežamos šalinti ir naudojamos energijos gavimo iš atliekų tikslais

   

  RCR 46 – gyventojai, besinaudojantys atliekų perdirbimo įrenginiais ir mažomis atliekų tvarkymo sistemomis

   

  RCR 47 – perdirbtos atliekos

   

  RCR 47a – perdirbtos biologinės atliekos

   

  RCR 48 – perdirbtos atliekos, naudojamos kaip žaliavos

   

  RCR 49 – panaudotos atliekos

   

  RCR 49a– gyventojai, besinaudojantys atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui įrenginiais

   

  RCR 49b – pakartotiniam naudojimui parengtos atliekos, kaip nustatyta Atliekų pagrindų direktyvos (ES) 2018/851 11a straipsnio 1 dalies b punkte

   

  RCR 49c – rodikliai, kuriuos Komisija turi nustatyti iki 2019 m. kovo 31 d. priimdama įgyvendinimo aktus, skirti atliekų prevencijos priemonių įgyvendinimo bendrai pažangai įvertinti (Atliekų pagrindų direktyvos ES 2018/851 9 straipsnio 7 dalis)

  NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas

  Nuorodos

  COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  REGI

  11.6.2018

   

   

   

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  BUDG

  11.6.2018

  Nuomonės referentas (-ė)

         Paskyrimo data

  Jan Olbrycht

  28.6.2018

  Svarstymas komitete

  24.9.2018

   

   

   

  Priėmimo data

  10.12.2018

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  25

  1

  1

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

  25

  +

  ALDE

  Jean Arthuis

  EFDD

  Marco Valli

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

  PPE

  Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

  Verts/ALE

  Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

  1

  -

  ENF

  André Elissen

  1

  0

  ENF

  Marco Zanni

  Sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė

  Biudžeto kontrolės komitetoPOZICIJA PAKEITIMŲ FORMA (11.10.2018)

  pateikta Regioninės plėtros komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo

  (COM(2018)0372 – C8‑0227/2018 – 2018/0197(COD))

  Biudžeto kontrolės komiteto vardu: Gilles Pargneaux (nuomonės referentas)

  PAKEITIMAS

  Biudžeto kontrolės komitetas teikia atsakingam Regioninės plėtros komitetui šiuos pakeitimus:

  Pakeitimas    1

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (3a)  siekiant užtikrinti sanglaudos politikos sėkmę po 2020 m., būtina sumažinti administracinę naštą paramos gavėjams ir valdymo institucijoms, rasti tinkamą politikos krypčių bei patikrinimų ir kontrolės, kuriais siekiama padidinti proporcingumą, pusiausvyrą, nustatyti programų įgyvendinimo diferenciaciją ir supaprastinti taisykles ir procedūras, kurios dabar dažnai laikomos pernelyg sudėtingomis;

  Pakeitimas    2

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (8)  vis labiau susietame pasaulyje ir dėl dinamiškų demografinių ir migracijos procesų akivaizdu, kad būtina laikytis bendro požiūrio į Sąjungos migracijos politiką, kuris būtų pagrįstas skirtingų finansavimo priemonių tarpusavio sąveika ir papildomumu. Siekiant užtikrinti darnią, tvirtą ir nuoseklią paramą valstybių narių tarpusavio solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo pastangoms siekiant valdyti migraciją, ERPF parama turėtų būti teikiama ilgalaikės migrantų integracijos lengvinimo priemonėms;

  (8)  vis labiau susietame pasaulyje ir dėl dinamiškų demografinių ir migracijos procesų akivaizdu, kad būtina laikytis bendro požiūrio į Sąjungos migracijos politiką, kuris būtų pagrįstas skirtingų finansavimo priemonių tarpusavio sąveika ir papildomumu. Siekiant užtikrinti darnią, tvirtą ir nuoseklią paramą valstybių narių tarpusavio solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo pastangoms siekiant valdyti migraciją, ERPF parama turėtų būti teikiama ilgalaikės migrantų ir pabėgėlių integracijos lengvinimo priemonėms. Pirmenybė turėtų būti teikiama užimtumo ir socialinės įtraukties skatinimui, kovai su skurdu ir diskriminacija bei investicijoms švietimo, tęstinio mokymo ir pameistrystės srityse;

  Pakeitimas    3

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (10)  be to, ERPF investicijomis turėtų būti prisidedama prie visuotinio sparčios skaitmeninės infrastruktūros tinklo kūrimo ir padedama skatinti švarų ir tvarų įvairiarūšį judumą miestuose;

  (10)  be to, ERPF investicijomis turėtų būti prisidedama prie visuotinio sparčios skaitmeninės infrastruktūros tinklo visoje Sąjungoje, taip pat ir kaimo vietovėse, kur jis yra itin svarbus mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kūrimo ir padedama skatinti švarų ir tvarų įvairiarūšį judumą miestuose;

  Pakeitimas    4

  Pasiūlymas dėl reglamento

  13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (13a)  vykdant būsimą sanglaudos politiką privaloma tinkamai atsižvelgti į Sąjungos regionus, kuriuos labiausiai paveikė Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos padariniai, ypač į tuos regionus, kurie dėl to taps Sąjungos išorės (jūrų arba sausumos) pasienio regionais, ir jiems teikti paramą;

  Pakeitimas    5

  Pasiūlymas dėl reglamento

  15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (15a)  MVĮ ir labai mažos įmonės yra pagrindinis ekonomikos augimo, inovacijų ir užimtumo skatinimo veiksnys, nes jose sukuriama 85 proc. visų naujų darbo vietų. Šiuo metu Sąjungoje veikia daugiau kaip 20 mln. MVĮ. Šios įmonės atlieka svarbų vaidmenį ekonomikos atsigavimo srityje ir pereinant prie tvarios Sąjungos ekonomikos;

  Pakeitimas    6

  Pasiūlymas dėl reglamento

  16 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (16)  siekiant kuo veiksmingiau sutelkti ir panaudoti ribotas lėšas, ERPF parama gamybinėms investicijoms pagal atitinkamą konkretų tikslą turėtų būti teikiama tik labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ), kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB19, išskyrus atvejus, kai investicijos yra susijusios su bendradarbiavimu su MVĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos srityje;

  (16)  siekiant kuo veiksmingiau sutelkti ir panaudoti ribotas lėšas, ERPF parama gamybinėms investicijoms pagal atitinkamą konkretų tikslą turėtų būti teikiama tik MVĮ, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB19, siekiant paskatinti tų įmonių konkurencingumą ir gyvybingumą, išskyrus atvejus, kai investicijos yra susijusios su bendradarbiavimu su MVĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos srityje;

  _________________

  _________________

  19 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

  19 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

  Pakeitimas    7

  Pasiūlymas dėl reglamento

  22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (22a)  siekiant užtikrinti savalaikį ir veiksmingą įgyvendinimą, visos stebėsenos, veiklos ir kontrolės procedūros valdymo institucijoms ir paramos gavėjams turėtų būti proporcingos ir supaprastintos;

  Pakeitimas    8

  Pasiūlymas dėl reglamento

  23 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (23)  vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 22 ir 23 punktais, reikia įvertinti fondus remiantis informacija, surinkta taikant konkrečius stebėsenos reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg didelio reglamentavimo ir administracinės naštos, visų pirma tenkančios valstybėms narėms. Prireikus šie reikalavimai gali apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali būti remiamasi vertinant fondų poveikį vietoje;

  (23)  vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 22 ir 23 punktais, reikia įvertinti fondus remiantis informacija, surinkta taikant konkrečius stebėsenos reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg didelio reglamentavimo ir administracinės naštos, visų pirma tenkančios valstybėms narėms. Šie reikalavimai turėtų kiek įmanoma apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali būti remiamasi vertinant fondų poveikį vietoje;

  Pakeitimas    9

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies a punkto iv a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  iva)  modernizuojant viešąjį administravimą ir diegiant jo inovacijas, apsaugant intelektinę nuosavybę ir remiant MVĮ konkurencingumą;

  Pakeitimas    10

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3.  Komisija, laikydamasi savo ataskaitų teikimo reikalavimo pagal Finansinio reglamento [38] straipsnio [3] dalies [e] punkto [i] papunktį, teikia Europos Parlamentui ir Tarybai informaciją apie programų veiklos rezultatus pagal II priedą.

  3.  Komisija, laikydamasi savo ataskaitų teikimo reikalavimo pagal Finansinio reglamento [38] straipsnio [3] dalies [e] punkto [i] papunktį, teikia Europos Parlamentui ir Tarybai informaciją apie programų veiklą ir rezultatus pagal II priedą, teikdama pažangos ir trūkumų ataskaitas ir užtikrindama aiškų išlaidų ir veiklos rezultatų ryšį.

  Pakeitimas    11

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 4 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4.  Komisijai pagal 13 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant iš dalies pakeisti I priedą, kad būtų galima atlikti būtinus valstybių narių naudojamų rodiklių sąrašo pakeitimus, ir siekiant iš dalies pakeisti II priedą, kad būtų galima atlikti būtinus Europos Parlamentui ir Tarybai teiktinos informacijos apie veiklos rezultatus pakeitimus.

  4.  Komisijai pagal 13 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant iš dalies pakeisti I priedą, kad būtų galima atlikti tinkamus ir pagrįstus valstybių narių naudojamų rodiklių sąrašo pakeitimus, ir, prireikus, siekiant iš dalies pakeisti II priedą, kad Europos Parlamentui ir Tarybai būtų pateikta tobulesnė kokybinė ir kiekybinė informacija apie veiklą ir rezultatus, palyginti su nustatytais tikslais.

  Pakeitimas    12

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4a.  Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai patikimą informaciją apie naudotų veiklos rezultatų duomenų kokybę.

  Pakeitimas    13

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Bent 6 proc. visų ERPF lėšų nacionaliniu lygmeniu pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, išskyrus techninę paramą, skiriama tvariai miestų plėtrai pasitelkiant bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą, integruotas teritorines investicijas ar kitą teritorinę priemonę pagal 5-ąjį PT.

  Bent 6 proc. visų ERPF lėšų nacionaliniu lygmeniu pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, išskyrus techninę paramą, skiriama tvariai miestų plėtrai pasitelkiant bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą, integruotas teritorines investicijas ar kitą teritorinę priemonę pagal 5-ąjį PT, įtraukiant atitinkamus 1-ąjį–4-ąjį PT.

  Pakeitimas    14

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ERPF lėšomis taip pat remiama Europos miestų iniciatyva, kurią pagal tiesioginio ir netiesioginio valdymo principą įgyvendina Komisija.

  ERPF lėšomis taip pat remiama Europos miestų iniciatyva.

  Pagrindimas

  Miestų darbotvarkė priklauso išimtinei valstybių narių kompetencijai, todėl turi būti užtikrintas subsidiarumo principas.

  Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (26.10.2018)

  pateikta Regioninės plėtros komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo
  (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

  Nuomonės referentė: Kateřina Konečná

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  2018 m. gegužės 2 d. Komisija priėmė būsimos 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos (DFP) pasiūlymą. Jis apima Europos regioninės plėtros fondą (toliau – ERPF) ir Sanglaudos fondą.

  Apskritai nuomonės referentė palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, kuriuo supaprastinamos sudėtingos procedūros, susijusios su ERPF ir Sanglaudos fondu, ir išplečiamos paramos priemonės, susijusios su žaliaisiais ir klimato tikslais. Visų pirma ji pritaria didesnėms investicijoms į žalesnę ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų Europą, pvz., energijos vartojimo efektyvumo ir žiedinės ekonomikos priemones, pažangiųjų energijos sistemų, tinklų ir kaupimo vystymą skatinant tvarią vandentvarką ir mažinant taršą.

  Vis dėlto reikia užtikrinti didesnį reikalingos valstybių narių infrastruktūros modernizavimą ir vystymą, kad būtų įgyvendinti Sąjungos teisės aktuose numatyti visi plataus užmojo aplinkos, energetikos, atliekų tvarkymo, transporto ir klimato tikslai, atitinkantys Paryžiaus susitarimą. Ši parama būtina šiomis lėšomis iš dalies finansuojamiems projektams, ypač menkiau išsivysčiusiuose regionuose. Be to, daugelyje šalių ERPF ir Sanglaudos fondo lėšos sudaro bent 50 proc. valstybės investicijų; be šio ES finansavimo atitinkamos valstybės narės neturėtų finansinių pajėgumų tokioms investicijoms.

  Kalbant apie finansavimą, nuomonės referentė mano, kad siūlomas Sanglaudos fondo sumažinimas (perpus) yra didelis, palyginti su dabartiniu programavimo laikotarpiu. Tuo pačiu metu lėšos, kurios iš Sanglaudos fondo bus perkeltos į Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP), atitinka dabartiniu 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu pervestą sumą. Kadangi Sanglaudos fondo lėšomis, be kita ko, tikimasi finansuoti ir klimato bei aplinkos projektus taip prisidedant prie ES klimato ir aplinkos tikslų, nuomonės referentė nemano, kad Sanglaudos fondo asignavimo, kuriam taikomas pasidalijamojo valdymo principas, mažinimas yra tinkamas. Bet koks lėšų perkėlimas iš Sanglaudos fondo į Europos infrastruktūros tinklų priemonę turėtų būti pagrįstas nuodugnia Komisijos analize, kuri įrodytų, kad juo bus remiamas, o ne silpninamas valstybių narių gebėjimas įgyvendinti savo klimato ir aplinkos tikslus. Į Europos infrastruktūros tinklų priemonę perkeltų lėšų dalis turėtų proporcingai prilygti dabartiniu programavimo laikotarpiu perkeltoms lėšoms (kurias ketinama sumažinti 50 proc.) ir jos turėtų būti prieinamos valstybei narei visą programavimo laikotarpį.

  Jos manymu, reikėtų pagerinti ERPF ir Sanglaudos fondo naudojimą glaudžiau susiejant sanglaudos politikos investicijas su bendrais valstybių narių planais įgyvendinti 2030 m. tikslus, atsižvelgiant į trajektoriją, kuria siekiama ilgalaikio ES ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo. Šioje srityje nuomonės referentė siūlo pagal antrąjį politikos tikslą (2-asis PT) skirti daugiau išteklių kovai su klimato kaitos poveikiu.

  ES transporto sektorius šiuo metu susiduria su esminiais pokyčiais. Reikės mažinti transporto priemonių išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Transporto sektoriaus išmetamų oro teršalų kiekį reikia nedelsiant smarkiai sumažinti. Be to, reikėtų naudoti daugiau mažataršių ir netaršių transporto priemonių. Vis dėlto stinga šioms transporto priemonėms tinkamos infrastruktūros. 76 proc. visų įkrovimo punktų yra vos keturiose valstybėse narėse, apimančiose tik 27 proc. visos ES teritorijos. Norint sėkmingai pereiti prie mažataršio judumo reikia bendros politikos sistemos transporto priemonėms, infrastruktūroms, elektros tinklams, kad visoje Sąjungoje nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis būtų suderintos ekonominės ir užimtumo paskatos. Nuomonės referentė mano, kad valstybėms narėms ir jų regionams reikia suteikti galimybę iš visų įmanomų Sąjungos šaltinių, įskaitant ERPF ir Sanglaudos fondą, finansuoti savo mažataršių transporto priemonių infrastruktūros vystymą. Reikia sparčiai kurti įkrovimo ir degalų papildymo infrastruktūrą. Šiuo atžvilgiu nuomonės referentė siūlo tvaraus įvairiarūšio judumo skatinimo miestuose tikslą iš trečiojo politikos tikslo (3-čiasis PT) perkelti į antrąjį politikos tikslą (2-asis PT), pagal kurį šiuo metu skirstomi ištekliai ir valstybėms narėms daromas didesnis spaudimas įgyvendinti aplinkos tikslus. Ji mano, kad perėjimas prie mažataršio judumo labiau susijęs su bendru mažataršės Europos tikslu, o ne junglumo tikslais.

  Tam tikruose ES regionuose dėl klimato kaitos didėja sausrų grėsmė, todėl vandens išteklių, vandens ekosistemų ir geriamojo ir maudyklų vandens apsauga yra Europos aplinkos apsaugos pagrindas. Pastaraisiais metais Europa patyrė daugiau kaip 100 didelę žalą padariusių potvynių. Be ekonominės ir socialinės žalos, potvyniai gali turėti rimtų pasekmių aplinkai. Nuomonės referentė mano, kad reikia skatinti tvarią vandentvarką, įskaitant kovos su sausromis ir potvyniais priemones.

  Žalingas triukšmas gali daryti įtaką beveik visiems asmens gyvenimo aspektams. Nuolatinis didelis triukšmo lygis gali sukelti sveikatos problemų ir didesnį stresą. Didelis triukšmo lygis taip pat gali neigiamai paveikti visas ekosistemas. Sveikatai taip pat kenkia šviesinė tarša. Dėl jos švaistoma energija, didėja išmetamas anglies dioksido kiekis ir dėl to didėja vartotojų išlaidos. Dirbtinė šviesa taip pat įvairiai veikia augaliją ir gyvūniją. Todėl nuomonės referentė pateikia pasiūlymą dėl priemonių triukšmo ir šviesinės taršos mažinimo srityje.

  Sanglaudos politika – svarbus elementas, padėsiantis žiedinę ekonomiką paversti tikrove. Nuomonės referentė mano, kad mažiau išsivysčiusios šalys turėtų turėti galimybę atnaujinti savo dabartinius galutinių atliekų apdorojimo įrenginius, kad būtų įgyvendinti žiedinės ekonomikos tikslai. Dabartinių įrenginių atnaujinimas praktiškai ekonominiu požiūriu sudėtingesnis nei naujų įrenginių vystymas ir, galiausiai, dažnai tinkamesnis pasirinkimas ribotą biudžetą turinčioms šalims, tačiau kartu taip pasiekiamas tikras teigiamas poveikis aplinkai.

  70 proc. europiečių nori, kad ES dėtų daugiau pastangų spręsdama sveikatos ir socialinius klausimus. Nuomonės referentė abejoja dėl ES sveikatos programos įtraukimo į ESF+ pridėtinės vertės. Ji apgailestauja dėl siūlomo sveikatos srities finansavimo mažinimo 8 proc., palyginti su 2014–2020 m. laikotarpiu. Be to, sanglaudos politika taip pat turėtų būti prisidedama prie Sąjungos piliečių sveikatos statuso gerinimo. Nuomonės referentės nuomone, galima sukurti ESF+ ir jos sveikatos krypties bei Europos socialinių teisių ramsčio sinergiją įgyvendinant Europos semestrą, kai konkrečiai šaliai skirtomis rekomendacijomis vis daugiau dėmesio skiriama su sveikata susijusiems klausimams. ERPF ir Sanglaudos fondo iš dalies finansuojama veiksmų programa turėtų būti sukurta tam, kad būtų padidintos galimybės naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis. Nuomonės referentė taip pat pabrėžia, kad miesto, kaimo ir pakrantės vietovėse reikia puoselėti integruotą socialinį, ekonomikos ir aplinkos vystymą, kultūros paveldą, saugumą ir sveikatos priežiūrą. Sėkmingoms investicijoms sveikatos srityje taip pat reikia glaudesnio bendradarbiavimo su pacientais ar pacientų organizacijomis.

  PAKEITIMAI

  Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

  Pakeitimas    1

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (1)  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 176 straipsnyje nustatyta, kad Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. pagal tą straipsnį ir SESV 174 straipsnio antrą ir trečią pastraipas ERPF turi padėti mažinti įvairių regionų išsivystymo skirtumus ir mažinti nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą, iš kurių ypatingą dėmesį reikia skirti didelių ir nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų turintiems regionams, pvz., labai retai apgyvendintiems toliausiai į šiaurę esantiems regionams ir saloms, pasienio ir kalnuotoms vietovėms;

  (1)  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 176 straipsnyje nustatyta, kad Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. pagal tą straipsnį ir SESV 174 straipsnio antrą ir trečią pastraipas ERPF turi padėti mažinti įvairių regionų išsivystymo skirtumus ir mažinti nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą, iš kurių ypatingą dėmesį reikia skirti gamtiniu arba demografiniu atžvilgiu nuolat itin nepalankioje padėtyje esantiems regionams, pvz., labai retai apgyvendintiems toliausiai į šiaurę esantiems regionams ir saloms, pasienio ir kalnuotoms vietovėms;

  Pakeitimas    2

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (5)  įgyvendinant ERPF ir Sanglaudos fondo paramą turi būti laikomasi horizontaliųjų principų, nustatytų Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Valstybės narės taip pat turėtų laikytis JT neįgaliųjų teisių konvencijoje nustatytų prievolių ir užtikrinti prieinamumą, laikydamosi tos konvencijos 9 straipsnio ir Sąjungos teisės, kuria suderinami gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai. Valstybės narės ir Komisija turėtų siekti šalinti vyrų ir moterų nelygybę ir skatinti jų lygybę, taip pat integruoti lyčių aspektą, kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Fondų lėšomis neturėtų būti remiami veiksmai, kuriais prisidedama prie bet kokios segregacijos. ERPF ir Sanglaudos fondo tikslų turėtų būti siekiama atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą, įmonėms naudingi veiksmai turi atitikti valstybės pagalbos taisykles, nustatytas SESV 107 ir 108 straipsniuose;

  (5)  įgyvendinant ERPF ir Sanglaudos fondo paramą turi būti laikomasi horizontaliųjų principų, nustatytų Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 2 ir 3 straipsniuose ir SESV 7–11 straipsniuose, įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Valstybės narės taip pat turėtų laikytis JT neįgaliųjų teisių konvencijoje nustatytų prievolių ir užtikrinti prieinamumą, laikydamosi tos konvencijos 9 straipsnio ir Sąjungos teisės, kuria suderinami gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai. Valstybės narės ir Komisija turėtų siekti šalinti vyrų ir moterų nelygybę ir skatinti jų lygybę, taip pat integruoti lyčių aspektą, kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Fondų lėšomis neturėtų būti remiami veiksmai, kuriais prisidedama prie bet kokios segregacijos. ERPF ir Sanglaudos fondo tikslų turėtų būti siekiama atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę ir kovoti su klimato kaita, kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą, įmonėms naudingi veiksmai turi atitikti valstybės pagalbos taisykles, nustatytas SESV 107 ir 108 straipsniuose;

  Pakeitimas    3

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (7a)  lėšos pagal temas remiantis šiuo reglamentu turėtų būti sutelktos nacionaliniu lygmeniu, kartu užtikrinant lankstumą veiksmų programų lygiu ir tarp skirtingų kategorijų regionų. Pagal temas sutelktas lėšas prireikus būtų galima pakoreguoti atsižvelgiant į išteklius, skirtus investavimo prioritetams, iškylantiems pereinant prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. Nustatant lėšų pagal temas sutelkimo laipsnį reikėtų atsižvelgti į atskirų regionų išsivystymo lygį, finansavimo lygį ir specialiuosius regionų, kurių BVP vienam gyventojui buvo pasirinktas kaip tinkamumo kriterijus 2014–2020 m., poreikius;

  Pakeitimas    4

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (11a)  atsižvelgiant į šio reglamento tikslą – stiprinti Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą siekiant skatinti tvarų vystymąsi, reikėtų atsižvelgti į regioninius vystymosi skirtumus, nepalankioje padėtyje esančių regionų atsilikimo mastą ir ribotus išteklius, kuriais gali pasinaudoti tam tikros valstybės narės ar regionai;

  Pakeitimas    5

  Pasiūlymas dėl reglamento

  13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (13a)  atsižvelgiant į Sąjungos įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ir laikantis septintosios aplinkosaugos veiksmų programos, Sąjungos teisės aktuose nustatyti nauji ir plataus užmojo aplinkos, energetikos, atliekų tvarkymo ir klimato tikslai. Kad valstybėms narėms būtų padedama įgyvendinti tuos tikslus ir toliau vykdyti reikalingą infrastruktūros modernizavimą ir vystymą jų regionuose, reikėtų užtikrinti deramą finansavimą. Tas struktūrinis perėjimas turėtų didelį poveikį darbo vietų kūrimui ir ekonomikos augimui valstybėse narėse ir regionuose. Todėl būtina numatyti visas galimas paramos priemones pagal visus šiuos konkrečius tikslus.

  Pakeitimas    6

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (14)  atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, remiantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, fondai padės integruoti klimato politikos veiksmus ir siekti bendro tikslo 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato srities tikslams siekti. Tikimasi, kad pagal ERPF vykdomi veiksmai, kuriais siekiama klimato srities tikslų, sudarys 30 proc. ERPF bendro finansinio paketo. Tikimasi, kad pagal Sanglaudos fondą vykdomi veiksmai, kuriais siekiama klimato srities tikslų, sudarys 37 proc. Sanglaudos fondo bendro finansinio paketo;

  (14)  atsižvelgiant į kovos su klimato kaita bei Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų svarbą ir siekiant padėti finansuoti reikalingus veiksmus, kurių siekiant įvykdyti Sąjungos įsipareigojimus reikia imtis ES, nacionaliniu ir vietos lygmeniu, fondai padės integruoti klimato politikos veiksmus ir siekti bendro tikslo – bent 30 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato srities tikslams siekti. Pagal ERPF vykdomi veiksmai, kuriais siekiama klimato srities tikslų, turėtų sudaryti 35 proc. ERPF bendro finansinio paketo. Tikimasi, kad pagal Sanglaudos fondą vykdomi veiksmai, kuriais siekiama klimato srities tikslų, sudarys 37 proc. Sanglaudos fondo bendro finansinio paketo; Vadovaujantis Europos Audito Rūmų specialiąja ataskaita Nr. 31/2016, klimato kaitos aspekto integravimo ir atsparumo klimato kaitai mechanizmai turėtų skirtis nuo klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos mechanizmų ir būti ex ante įdiegti visuose programavimo ir planavimo etapuose, užuot paprasčiausiai teikiant ataskaitas ex post;

  Pakeitimas    7

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (14a)  Sąjungos transporto sektorius šiuo metu susiduria su esminiais pokyčiais, nes skaitmeninimas ir automatizavimas keičia tradicinius gamybos procesus ir vartotojų poreikius. Reikia sumažinti transporto priemonių išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį Transporto sektoriaus išmetamų oro teršalų kiekį reikia nedelsiant smarkiai sumažinti. Be to, reikėtų naudoti daugiau mažataršių ir netaršių transporto priemonių, kad būtų pasiekti žalesnės ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų Sąjungos tikslai. Vis dėlto dar stinga toms transporto priemonėms skirtos tinkamos infrastruktūros ir šiuo metu Sąjungoje yra tik 100 000 elektromobilių įkrovimo punktų (76 proc. visų įkrovimo punktų yra vos keturiose valstybėse narėse, apimančiose tik 27 proc. visos ES teritorijos). Norint sėkmingai pereiti prie mažataršio judumo, reikia bendros politikos sistemos transporto priemonėms, infrastruktūroms ir elektros tinklams, kai visoje Sąjungoje nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis suderintos ekonominės ir užimtumo paskatos ir jos remiamos tvirtesnėmis Sąjungos finansavimo priemonėmis. Valstybėms narėms ir regionams reikia suteikti galimybę iš visų įmanomų šaltinių, įskaitant ERPF ir Sanglaudos fondą, finansuoti savo mažataršių transporto priemonių infrastruktūros vystymą. Reikėtų sparčiai kurti įkrovimo ir degalų papildymo infrastruktūrą, kad būtų įgyvendinti Sąjungos klimato įsipareigojimai pagal Paryžiaus susitarimą ir susijusius Sąjungos teisės aktus;

  Pakeitimas    8

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (14b)  veiksmai pagal ERPF ir pagal Sanglaudos fondą turėtų padėti įgyvendinti priemones ir tikslus, nustatytus integruotuose nacionaliniuose energetikos ir klimato srities veiksmų planuose, kurie turi būti parengti pagal Reglamentą dėl energetikos sąjungos valdymo, taip pat Komisijos rekomendacijas dėl šių planų (tiek turinio, tiek finansinių asignavimų atžvilgiu);

  Pakeitimas    9

  Pasiūlymas dėl reglamento

  15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (15a)  ERPF ir Sanglaudos fondas turėtų galėti remti kitų finansavimo priemonių veiklą ir tikslus, kad būtų padidintos galimybės gauti sveikatos ir priežiūros paslaugas. Galima sukurti „Europos socialinio fondo +“ ir jos sveikatos krypties bei Europos socialinių teisių ramsčio, taip pat Europos semestro ir konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų, kuriomis vis daugiau dėmesio skiriama su sveikata susijusiems klausimams, sinergiją;

  Pakeitimas    10

  Pasiūlymas dėl reglamento

  17 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (17)  ERPF turėtų padėti ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus ir sumažinti įvairių regionų plėtros lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą, įskaitant su problemomis dėl įsipareigojimų mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro susiduriančius regionus. Todėl ERPF parama pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą turėtų būti sutelkta į svarbiausius Sąjungos prioritetus, atsižvelgiant į Reglamente (ES) 2018/xxx [naujajame BNR] nustatytus politikos tikslus. Taigi ERPF parama turėtų būti sutelkta į politikos tikslus „pažangesnė Europa, skatinant novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką“ ir „žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio Europa, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą“. Toks paramos sutelkimas pagal temas turėtų būti pasiektas nacionaliniu lygmeniu, kartu suteikiant lankstumo galimybę atskirų programų lygmeniu ir tarp trijų valstybių narių grupių, sudarytų atsižvelgiant į atitinkamas bendrąsias nacionalines pajamas. Be to, valstybių narių skirstymo į grupes metodika turėtų būti išsamiai nustatyta atsižvelgiant į ypatingą atokiausių regionų padėtį;

  (17)  ERPF turėtų padėti ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus ir sumažinti įvairių regionų plėtros lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą, įskaitant su problemomis dėl įsipareigojimų mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro susiduriančius regionus. Todėl ERPF parama pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą turėtų būti sutelkta į svarbiausius Sąjungos prioritetus, atsižvelgiant į Reglamente (ES) 2018/xxx [naujajame BNR] nustatytus politikos tikslus. Taigi ERPF parama turėtų būti sutelkta į politikos tikslus „pažangesnė Europa, skatinant novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką“ ir „žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio Europa, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos bei transporto, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, prisitaikymą prie klimato kaitos, tvarią vandentvarką ir rizikos prevenciją bei valdymą“. Toks paramos sutelkimas pagal temas turėtų būti pasiektas nacionaliniu lygmeniu, kartu suteikiant lankstumo galimybę atskirų programų lygmeniu ir tarp trijų valstybių narių grupių, sudarytų atsižvelgiant į atitinkamas bendrąsias nacionalines pajamas. Be to, valstybių narių skirstymo į grupes metodika turėtų būti išsamiai nustatyta atsižvelgiant į ypatingą atokiausių regionų padėtį;

  Pakeitimas    11

  Pasiūlymas dėl reglamento

  17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (17a)  reikėtų atsižvelgti į problemas, su kuriomis susiduria tam tikros nepakankamai finansuojamos vietos ir regioninės valdžios institucijos, veikiančios centralizuotoje administracinėje sistemoje. bendro projekto finansavimo srityje kylantys didžiausi sunkumai kenkia sanglaudos fondo lėšų panaudojimui regionuose, kuriuose iš tiesų reikia investicijų, siekiant sumažinti socialinius ir ekonominius bei teritorinius skirtumus;

  Pakeitimas    12

  Pasiūlymas dėl reglamento

  18 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (18)  siekiant sutelkti paramą į svarbiausius Sąjungos prioritetus, taip pat tikslinga, kad būtų laikomasi paramos telkimo pagal temas reikalavimų per visą programavimo laikotarpį, įskaitant atvejus, kai lėšos perkeliamos tarp vienos programos ar programų prioritetų;

  (18)  siekiant įgyvendinti valstybių narių tikslus, lėšų sutelkimui pagal temas turėtų būti suteikta pakankamai lankstumo, kad būtų galima prisitaikyti prie kiekvieno regionų poreikių, taip sudarant galimybę Sąjungai remti perkeliamumą tarp vienos programos prioritetų arba tarp programų. Tokiu būdu būtų išvengta papildomo disbalanso ar didesnių vystymosi skirtumų tarp regionų;

  Pakeitimas    13

  Pasiūlymas dėl reglamento

  24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (24a)  reikėtų toliau gerinti viešųjų institucijų ir suinteresuotųjų subjektų veiklos efektyvumą ir administracinį efektyvumą, teikiant papildomą techninę ir finansinę pagalbą siekiant racionalizuoti viešųjų paslaugų sektorius, kuriems skirtos ERPF ir Sanglaudos fondo priemonės;

  Pakeitimas    14

  Pasiūlymas dėl reglamento

  26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (26a)  siekiant įgyvendinti nustatytus tikslus, reikėtų imtis priemonių, kuriomis būtų skatinamas judumas regionuose ar vietoje ar mažinama oro ir akustinė tarša;

  Pakeitimas    15

  Pasiūlymas dėl reglamento

  26 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (26b)  reikėtų imtis priemonių, kuriomis būtų skatinamos švarių, tvarių ir saugių rūšių transportas;

  Pakeitimas    16

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio -1 dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  -1.  Šiuo reglamentu padedama finansuoti paramą, kuria siekiama tvirtinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą šalinant pagrindinius skirtumus tarp regionų Sąjungoje ir mažinant nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą, iš kurių ypatingą dėmesį reikia skirti didelių ir nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų turintiems regionams, pvz., atokiausiems regionams, labai retai apgyvendintiems toliausiai į šiaurę esantiems regionams ir saloms, pasienio ir kalnuotoms vietovėms.

  Pakeitimas    17

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  Pagal Reglamento (ES) 2018/xxxx [naujojo BNR] [4] straipsnio [1] dalyje nustatytus politikos tikslus ERPF lėšomis remiami šie konkretūs tikslai:

  1.  Pagal Reglamento (ES) 2018/xxxx [naujojo BNR] [4] straipsnio [1] dalyje nustatytus politikos tikslus ERPF lėšomis remiami šie konkretūs tikslai, atsižvelgiant į būtinybę kiekvienoje valstybėje narėse turėti specifines investicijas ir infrastruktūrą:

  Pakeitimas    18

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b)  „žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio Europa, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą“ (toliau – 2-asis PT):

  b)  „žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio Europa, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos ir transporto, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą“ (toliau – 2-asis PT):

  Pakeitimas    19

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iv)  skatinant prisitaikymą prie klimato kaitos, rizikos prevenciją ir atsparumą nelaimėms,

  iv)  skatinant prisitaikymą prie klimato kaitos, rizikos, gaisrų ir potvynių prevenciją, atsparumą nelaimėms ir reagavimo į hidrogeologinį nestabilumą intervencijas,

  Pakeitimas    20

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto v papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  v)  skatinant tvarią vandentvarką,

  v)  skatinant tvarią vandentvarką, įskaitant kovos su sausromis ir potvyniais ir jų prevencijos priemones, bei tvarų atliekų valdymą,

  Pakeitimas    21

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto vi papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  vi)  skatinant perėjimą prie žiedinės ekonomikos,

  vi)  skatinant perėjimą prie žiedinės ekonomikos, ypač siekiant atliekų perdirbimo ir pakartotinio panaudojimo tikslų, kaip nustatyta Direktyvoje (ES) 2018/851 ir Direktyvoje (ES) 2018/852, taip pat siekiant atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo tikslų, kaip nustatyta Direktyvoje (ES) 2018/850,

  Pakeitimas    22

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto vii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  vii)  skatinant biologinę įvairovę, žaliąją infrastruktūrą miesto aplinkoje ir mažinti taršą;

  vii)  skatinant biologinę įvairovę, žaliąją infrastruktūrą miesto aplinkoje ir mažinti oro, vandens, dirvožemio, akustinę ir šviesinę taršą;

  Pakeitimas    23

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto vii a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  viia)  skatinant tvarų įvairiarūšį judumą miestuose, įskaitant mažataršio judumo infrastruktūrą;

  Pakeitimas    24

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto vii a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  viia)  skatinant investicijas į atliekų sektorių, siekiant įvykdyti nustatytus Sąjungos reikalavimus aplinkos apsaugos srityje, ypač valstybėse narėse, kuriose šie reikalavimai nepakankamai vykdomi;

  Pakeitimas    25

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto vii b papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  viib)  skatinant investicijas į vandens sektorių, siekiant įvykdyti nustatytus Sąjungos reikalavimus aplinkos apsaugos srityje, ypač valstybėse narėse, kuriose šie reikalavimai nepakankamai vykdomi;

  Pakeitimas    26

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies d punkto iv papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iv)  užtikrinant vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis plėtojant infrastruktūrą, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą;

  iv)  užtikrinant vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis plėtojant infrastruktūrą, rengiant informuotumo didinimo kampanijas, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą;

  Pakeitimas    27

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  i)  skatinant integruotą socialinę, ekonominę ir aplinkos plėtrą, puoselėjant miestų vietovių kultūros paveldą ir saugumą,

  i)  skatinant integruotą socialinę, ekonominę ir aplinkos plėtrą, puoselėjant miestų vietovių kultūros paveldą, saugumą ir sveikatą,

  Pakeitimas    28

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ii)  skatinant integruotą socialinę, ekonominę ir aplinkos vietos plėtrą, puoselėjant kultūros paveldą ir saugumą, įskaitant kaimų ir pajūrio vietovėse, taip pat pasitelkiant bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą.

  ii)  skatinant integruotą socialinę, ekonominę ir aplinkos vietos plėtrą, puoselėjant kultūros paveldą, saugumą ir sveikatą, įskaitant kaimų ir pajūrio vietovėse, taip pat pasitelkiant bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą.

  Pakeitimas    29

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a)  arba gerinami programavimo institucijų ir su fondų įgyvendinimu susijusių įstaigų gebėjimai,

  a)  arba teikiant techninę ir finansinę pagalbą gerinami programavimo institucijų ir su fondų įgyvendinimu susijusių įstaigų, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas, gebėjimai,

  Pakeitimas    30

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 4 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b)  2 grupės valstybės narės skiria bent 45 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT ir bent 30 proc. – 2-ajam PT;

  b)  2 grupės valstybės narės skiria bent 40 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT ir bent 35 proc. – 2-ajam PT;

  Pakeitimas    31

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 4 dalies c punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c)  3 grupės valstybės narės skiria bent 35 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT ir bent 30 proc. – 2-ajam PT.

  c)  3 grupės valstybės narės skiria bent 35 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT ir bent 35 proc. – 2-ajam PT.

  Pakeitimas    32

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c)  gamybinės investicijos į MVĮ;

  c)  gamybinės investicijos į MVĮ, kaip nustatyta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB;

  Pakeitimas    33

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ea)  investicijos į nuosmukį patiriančių pramoninių regionų ir regionų, kurių vystymasis atsilieka, pertvarką;

  Pakeitimas    34

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Kadangi įmonės, kurios nėra MVĮ, bendradarbiauja su MVĮ energijos vartojimo efektyvumą didinančių priemonių, mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos ar žiedinės ekonomikos veiklos, kuri remiama pagal 2 straipsnio 1 dalies b punkto, i, iii, vi ir vii papunkčius, srityse, produktyvias investicijas galima remti, kai jos teikiamos finansinėmis priemonėmis.

  Pakeitimas    35

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  aa)  investicijos į sveikatos ir priežiūros įrangą, įskaitant integruotą priežiūrą ir pirminę sveikatos priežiūrą;

  Pakeitimas    36

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a b punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ab)  investicijos į priemones, siekiant skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą, daugiausia dėmesio skiriant specialiesiems namų ir gyvenamųjų pastatų poreikiams;

  Pakeitimas    37

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės užtikrina tinkamą investicijų pagal a ir b punktus pusiausvyrą.

  Valstybės narės užtikrina tinkamą investicijų pagal a, aa, ab ir b punktus pusiausvyrą.

  Pakeitimas    38

  Pasiūlymas dėl reglamento

  12 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Šis reglamentas nedaro poveikio pagalbos, kurią Komisija patvirtino pagal reglamentus (EB) Nr. 1300/2013 ir Nr. 1301/2013 arba pagal juos priimtus teisės aktus, teikimo tąsai ar keitimui (įskaitant visišką arba dalinį panaikinimą).

  Pakeitimas    39

  Pasiūlymas dėl reglamento

  12 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Pagal reglamentus (ES) Nr. 1300/2013 ir (ES) Nr. 1301/2013 pateikti ar patvirtinti prašymai suteikti pagalbą tebegalioja.

  Pakeitimas    40

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 paantraštė

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Politikos tikslas

  Produktai

  Rezultatai

  1

  2

  3

  2. Žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio Europa, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą

  RCO 18 – paramą gavę namų ūkiai siekiant pagerinti jų būstų energinį naudingumą

  RCR 26 – metinis galutinės energijos suvartojimo kiekis (iš kurio: energijos kiekis, suvartotas gyvenamuosiuose pastatuose, privačiuose negyvenamuosiuose pastatuose, viešuosiuose negyvenamuosiuose pastatuose)

  RCO 19 – viešieji pastatai, kuriems skirta parama siekiant pagerinti jų energinį naudingumą

  RCO 27 – namų ūkiai, kurių gyvenamųjų būstų energinis naudingumas pagerintas

  RCO 20 – naujai pastatyti ar pagerinti centralizuoto šilumos tiekimo tinklų vamzdynai

  RCO 28 – pastatai, priskirti geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei (iš kurių: gyvenamieji pastatai, privatūs negyvenamieji pastatai, viešieji negyvenamieji pastatai)

   

  RCR 29 – numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis*

   

  RCO 30 – įmonės, kurių energinis naudingumas pagerintas

   

  RCO 22 – papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai (iš kurių: elektros, šiluminės energijos pajėgumai)

  RCR 31 – visas pagamintas atsinaujinančios energijos kiekis (iš kurio: elektros, šiluminės energijos kiekis)

  RCO 97 – paremtų energijos bendruomenių ir atsinaujinančiosios energijos bendruomenių skaičius*

  RCR 32 – atsinaujinančioji energija: su tinklu susiję pajėgumai (veiklos)*

   

  RCO 23 – pažangiųjų tinklų skaitmeninio valdymo sistemos

  RCR 33 – prie pažangiųjų tinklų prijungtų vartotojų skaičius

  RCO 98 – paramą gavę namų ūkiai siekiant, kad jie naudotųsi pažangiaisiais elektros energijos tinklais

  RCO 34 – pažangiųjų tinklų projektų diegimas

  RCO 24 – naujos arba atnaujintos nelaimių stebėsenos, pasirengimo joms, įspėjimo apie jas ir reagavimo į jas sistemos*

  RCR 35 – gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo potvynių priemonėmis

  RCO 25 – naujai įrengtos ar pagerintos pakrančių ruožų, upių ir ežerų krantų apsaugos ir apsaugos nuo nuošliaužų priemonės siekiant apsaugoti žmones, turtą ir natūralią aplinką

  RCR 36 – gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo miškų gaisrų priemonėmis

  RCO 26 – pastatyta žalioji infrastruktūra siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos

  RCR 37 – gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo su klimatu susijusių gaivalinių nelaimių (išskyrus potvynius ir miškų gaisrus) priemonėmis

  RCO 27 – nacionalinės / regioninės / vietos strategijos, kuriomis sprendžiamas prisitaikymo prie klimato kaitos klausimas

  RCR 96 – gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo su klimatu nesusijusios gamtinio pavojaus rizikos ir nuo su žmogaus veikla susijusios rizikos priemonėmis*

  RCO 28 – teritorijos, kurioms taikomos apsaugos nuo miškų gaisrų priemonės

  RCR 38 – numatoma vidutinė atsako į nelaimės situacijas trukmė*

   

  RCO 30 – naujų ar atnaujintų namų ūkių vandentiekio vamzdynų ilgis

  RCR 41 – gyventojai, prisijungę prie pagerintų vandens tiekimo sistemų

  RCO 31 – naujų ar atnaujintų kanalizacijos tinklų ilgis

  RCR 42 – gyventojai, prisijungę bent prie antrinių nuotekų valymo įrenginių

  RCO 32 – nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai

  RCR 43 – vandens nuostoliai

   

  RCR 44 – tinkamai išvalytos nuotekos

   

  RCO 34 – papildomi pajėgumai siekiant perdirbti atliekas

  RCR 46 – gyventojai, besinaudojantys atliekų perdirbimo įrenginiais ir mažomis atliekų tvarkymo sistemomis

   

  RCR 47 – perdirbtos atliekos

   

  RCR 48 – perdirbtos atliekos, naudojamos kaip žaliavos

   

  RCR 49 – panaudotos atliekos

   

  RCO 36 – žaliosios infrastruktūros, kuriai skirta parama, teritorijos plotas miestų vietovėse

  RCR 50 – gyventojai, galintys pasinaudoti oro kokybės gerinimo priemonėmis

  RCO 37 – „Natura 2000“ teritorijų, kurioms pagal prioritetinių veiksmų programą taikomos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas

  RCR 95 – gyventojai, galintys naudotis nauja ar atnaujinta žaliąja infrastruktūra miestų vietovėse

  RCO 99 – ne „Natura 2000“ teritorijose esančių vietovių, kurioms taikomos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas

  RCR 51 – gyventojai, galintys pasinaudoti triukšmo mažinimo priemonėmis

  RCO 38 – rekultivuotos žemės, kuriai suteikta parama, plotas

  RCR 52 – rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei ar bendruomeninei veiklai

  RCO 39 – įrengtos oro taršos stebėsenos sistemos

   

   

  Pakeitimas

  Politikos tikslas

  Produktai

  Rezultatai

  (1)

  (2)

  (3)

  2. Žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio Europa, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą

  RCO 18 – paramą gavę namų ūkiai siekiant pagerinti jų būstų energinį naudingumą

  RCR 26 – metinis galutinės energijos suvartojimo kiekis (iš kurio: energijos kiekis, suvartotas gyvenamuosiuose pastatuose, privačiuose negyvenamuosiuose pastatuose, viešuosiuose negyvenamuosiuose pastatuose)

  RCO 19 – viešieji pastatai, kuriems skirta parama siekiant pagerinti jų energinį naudingumą

  RCO 27 – namų ūkiai, kurių gyvenamųjų būstų energinis naudingumas pagerintas

  RCO 20 – naujai pastatyti ar pagerinti centralizuoto šilumos tiekimo tinklų vamzdynai

  RCO 28 – pastatai, priskirti geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei (iš kurių: gyvenamieji pastatai, privatūs negyvenamieji pastatai, viešieji negyvenamieji pastatai)

   

  RCR 29 – numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis*

   

  RCO 30 – įmonės, kurių energinis naudingumas pagerintas

   

  RCO 22 – papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai (iš kurių: elektros, šiluminės energijos pajėgumai)

  RCR 31 – visas pagamintas atsinaujinančios energijos kiekis (iš kurio: elektros, šiluminės energijos kiekis)

  RCO 97 – paremtų energijos bendruomenių ir atsinaujinančiosios energijos bendruomenių skaičius*

  RCR 32 – atsinaujinančioji energija: su tinklu susiję pajėgumai (veiklos)*

   

  RCO 23 – pažangiųjų tinklų skaitmeninio valdymo sistemos

  RCR 33 – prie pažangiųjų tinklų prijungtų vartotojų skaičius

  RCO 98 – paramą gavę namų ūkiai siekiant, kad jie naudotųsi pažangiaisiais elektros energijos tinklais

  RCO 34 – pažangiųjų tinklų projektų diegimas

  RCO 24a – kovos su sausromis ir potvyniais priemonės

  RCR 35 – gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo potvynių arba sausros priemonėmis

  RCO 24 – naujos arba atnaujintos nelaimių stebėsenos, pasirengimo joms, įspėjimo apie jas ir reagavimo į jas sistemos*

  RCR 36 – gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo miškų gaisrų priemonėmis

  RCO 25 – naujai įrengtos ar pagerintos pakrančių ruožų, upių ir ežerų krantų apsaugos ir apsaugos nuo nuošliaužų priemonės siekiant apsaugoti žmones, turtą ir natūralią aplinką

  RCR 37 – gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo su klimatu susijusių gaivalinių nelaimių (išskyrus potvynius ir miškų gaisrus) priemonėmis

  RCO 26 – pastatyta žalioji infrastruktūra siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos

  RCR 96 – gyventojai, galintys pasinaudoti apsaugos nuo su klimatu nesusijusios gamtinio pavojaus rizikos ir nuo su žmogaus veikla susijusios rizikos priemonėmis*

  RCO 27 – nacionalinės / regioninės / vietos strategijos, kuriomis sprendžiamas prisitaikymo prie klimato kaitos klausimas

  RCR 38 – numatoma vidutinė atsako į nelaimės situacijas trukmė*

  RCO 28 – teritorijos, kurioms taikomos apsaugos nuo miškų gaisrų priemonės

   

   

  RCO 30 – naujų ar atnaujintų namų ūkių vandentiekio vamzdynų ilgis

  RCR 41 – gyventojai, prisijungę prie pagerintų vandens tiekimo sistemų

  RCO 31 – naujų ar atnaujintų kanalizacijos tinklų ilgis

  RCR 42 – gyventojai, prisijungę bent prie antrinių nuotekų valymo įrenginių

  RCO 32 – nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai

  RCR 43 – vandens nuostoliai

   

  RCR 44 – tinkamai išvalytos nuotekos

   

  RCR 45 – lėšos energijos ir žaliavų regeneracijai iš nuotekų

   

  RCR 45a – susidariusios komunalinės atliekos

   

  RCR 45b – susidariusios galutinės atliekos

   

  RCO 34 – papildomi pajėgumai siekiant išvengti atliekų ir jas perdirbti

  RCR 46 – gyventojai, besinaudojantys atliekų perdirbimo įrenginiais ir mažomis bei tvariomis atliekų tvarkymo sistemomis

   

  RCR 47 – perdirbtos atliekos

   

  RCR 48 – perdirbtos atliekos, naudojamos kaip žaliavos

   

  RCR 49 – pakartotinai panaudotos atliekos

   

  RCO 36 – žaliosios infrastruktūros, kuriai skirta parama, teritorijos plotas miestų vietovėse

  RCR 50 – gyventojai, galintys pasinaudoti oro kokybės gerinimo priemonėmis

  RCO 37 – „Natura 2000“ teritorijų, kurioms pagal prioritetinių veiksmų programą taikomos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas

  RCR 95 – gyventojai, galintys naudotis nauja ar atnaujinta žaliąja infrastruktūra miestų vietovėse

  RCO 99 – ne „Natura 2000“ teritorijose esančių vietovių, kurioms taikomos apsaugos ir atkūrimo priemonės, plotas

  RCR 51 – gyventojai, galintys pasinaudoti triukšmo mažinimo priemonėmis

  RCO 38 – rekultivuotos žemės, kuriai suteikta parama, plotas

  RCR 51a – gyventojai, kuriems skirtos šviesinės taršos mažinimo priemonės

  RCO 39 – įrengtos oro taršos stebėsenos sistemos RCO 55 – naujų tramvajų ir metro linijų ilgis

  RCR 52 – rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei ar bendruomeninei veiklai

  RCO 56 – rekonstruotų / atnaujintų tramvajų ir metro linijų ilgis

  RCR 62 – metinis viešuoju transportu pervežtų keleivių skaičius

  RCO 57 – viešajam transportui skirti ekologiški riedmenys

  RCR 63 – naujų / atnaujintų tramvajų ir metro linijų metinis naudotojų skaičius

  RCO 58 – dviračių infrastruktūra, kuriai skirta parama

  RCR 64 – dviračių infrastruktūros metinis naudotojų skaičius

  RCO 59 – alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo / įkrovimo punktai), kuriai skirta parama

  RCR 64a – apskaičiuotas išvengtas išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis

  RCO 60 – miestai ir miesteliai, kuriuose įdiegtos naujos arba atnaujintos skaitmeninės miesto transporto sistemos

   

  RCO 60a – elektromobilių sparčiojo įkrovimo punktų skaičius

   

  Pakeitimas    41

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 3 paantraštė

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Politikos tikslas

  Produktai

  Rezultatai

  1

  2

  3

  3. Geriau sujungta Europa, skatinant judumą ir regionų IRT jungtis

  RCO 41 – papildomi namų ūkiai, turintys itin didelio pajėgumo plačiajuostę prieigą

  RCR 53 – namų ūkiai, prisijungę prie itin didelio pralaidumo tinklo

  RCO 42 – papildomos įmonės, turinčios itin didelio pajėgumo plačiajuostę prieigą

  RCR 54 – įmonės, prisijungusios prie itin didelio pralaidumo tinklo

   

  RCO 43 – naujai nuteistų kelių, kuriems skirta parama, ilgis – TEN-T1

  RCR 55 – naujai pastatytų, rekonstruotų ar atnaujintų kelių naudotojai

  RCO 44 – naujai nuteistų kelių, kuriems skirta parama, ilgis – kiti projektai

  RCR 56 – dėl pagerintos kelių infrastruktūros sutaupytas laikas

  RCO 45 – rekonstruotų arba atnaujintų kelių, kuriems skirta parama, ilgis – TEN-T

  RCR 101 – dėl pagerintos geležinkelių infrastruktūros sutaupytas laikas

  RCO 46 – rekonstruotų arba atnaujintų kelių, kuriems skirta parama, ilgis – kiti projektai

   

   

  RCO 47 – naujai nutiestų geležinkelio linijų, kurioms skirta parama, ilgis – TEN-T

  RCR 57 – geležinkelio linijų, kuriose įdiegta ir naudojama Europos geležinkelių eismo valdymo sistema, ilgis

  RCO 48 – naujai nutiestų geležinkelio linijų, kurioms suteikta parama, ilgis – kiti projektai

  RCR 58 – geležinkeliais, kuriems skirta parama, pervežtų per metus keleivių skaičius

  RCO 49 – rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio linijų, kurioms skirta parama, ilgis – TEN-T

  RCR 59 – krovininis geležinkelių transportas

  RCO 50 – rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio linijų, kurioms skirta parama, ilgis – kiti projektai

  RCR 60 – krovininis vidaus vandenų transportas

  RCO 51 – naujai nutiestų arba atnaujintų vidaus vandens kelių, kuriems skirta parama, ilgis – TEN-T

   

  RCO 52 – naujai nutiestų arba atnaujintų vidaus vandens kelių, kuriems skirta parama, ilgis – kiti projektai

   

  RCO 53 – naujos arba atnaujintos geležinkelio stotys ir infrastruktūra

   

  RCO 54 – naujos arba atnaujintos įvairiarūšės jungtys

   

  RCO 100 – uostų, kuriems skirta parama, skaičius

   

   

  RCO 55 – naujų tramvajų ir metro linijų ilgis

  RCR 62 – metinis viešuoju transportu pervežtų keleivių skaičius

  RCO 56 – rekonstruotų / atnaujintų tramvajų ir metro linijų ilgis

  RCR 63 – naujų / atnaujintų tramvajų ir metro linijų metinis naudotojų skaičius

  RCO 57 – viešajam transportui skirti ekologiški riedmenys

  RCR 64 – dviračių infrastruktūros metinis naudotojų skaičius

  RCO 58 – dviračių infrastruktūra, kuriai skirta parama

   

  RCO 59 – alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo / įkrovimo punktai), kuriai skirta parama

   

  RCO 60 – miestai ir miesteliai, kuriuose įdiegtos naujos arba atnaujintos skaitmeninės miesto transporto sistemos

   

  _______________

  1 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES (OL L 348, 2013 12 20, p. 1).

   

  Pakeitimas

  Politikos tikslas

  Produktai

  Rezultatai

  1

  2

  3

  3. Geriau sujungta Europa, skatinant judumą ir regionų IRT jungtis

  RCO 41 – papildomi namų ūkiai, turintys itin didelio pajėgumo plačiajuostę prieigą

  RCR 53 – namų ūkiai, prisijungę prie itin didelio pralaidumo tinklo

  RCO 42 – papildomos įmonės, turinčios itin didelio pajėgumo plačiajuostę prieigą

  RCR 54 – įmonės, prisijungusios prie itin didelio pralaidumo tinklo

  RCO 43 – naujai nuteistų kelių, kuriems skirta parama, ilgis – TEN-T1

  RCR 55 – naujai pastatytų, rekonstruotų ar atnaujintų kelių naudotojai

  RCO 44 – naujai nuteistų kelių, kuriems skirta parama, ilgis – kiti projektai

  RCR 56 – dėl pagerintos kelių infrastruktūros sutaupytas laikas

  RCO 45 – rekonstruotų arba atnaujintų kelių, kuriems skirta parama, ilgis – TEN-T

  RCR 101 – dėl pagerintos geležinkelių infrastruktūros sutaupytas laikas

  RCO 46 – rekonstruotų arba atnaujintų kelių, kuriems skirta parama, ilgis – kiti projektai

   

   

  RCO 47 – naujai nutiestų geležinkelio linijų, kurioms skirta parama, ilgis – TEN-T

  RCR 57 – geležinkelio linijų, kuriose įdiegta ir naudojama Europos geležinkelių eismo valdymo sistema, ilgis

  RCO 48 – naujai nutiestų geležinkelio linijų, kurioms suteikta parama, ilgis – kiti projektai

  RCR 58 – geležinkeliais, kuriems skirta parama, pervežtų per metus keleivių skaičius

  RCO 49 – rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio linijų, kurioms skirta parama, ilgis – TEN-T

  RCR 59 – krovininis geležinkelių transportas

  RCO 50 – rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio linijų, kurioms skirta parama, ilgis – kiti projektai

  RCR 60 – krovininis vidaus vandenų transportas

  RCO 51 – naujai nutiestų arba atnaujintų vidaus vandens kelių, kuriems skirta parama, ilgis – TEN-T

   

  RCO 52 – naujai nutiestų arba atnaujintų vidaus vandens kelių, kuriems skirta parama, ilgis – kiti projektai

   

  RCO 53 – naujos arba atnaujintos geležinkelio stotys ir infrastruktūra

   

  RCO 54 – naujos arba atnaujintos įvairiarūšės jungtys

   

  RCO 100 – uostų, kuriems skirta parama, skaičius

   

   

  Išbraukta.

  Išbraukta.

  _______________

  1 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES (OL L 348, 2013 12 20, p. 1).

  Pakeitimas    42

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 4 paantraštė

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Politikos tikslas

  Produktai

  Rezultatai

  1

  2

  3

  4. Socialiai atsakingesnė Europa, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį

  RCO 61 – metinis bedarbių, kuriems suteiktos patobulintos užimtumo tarnybų paslaugos (pajėgumas), skaičius

  RCR 65 – metinis ieškančių darbo asmenų, besinaudojančių paramą gavusių užimtumo tarnybų paslaugomis, skaičius

   

  RCO 63 – sukurti laikino priėmimo infrastruktūros pajėgumai

  RCO 66 – pastatytos ar renovuotos laikino priėmimo infrastruktūros užimtumas

  RCO 64 – atnaujintų būstų pajėgumas – migrantai, pabėgėliai ir asmenys, kuriems suteikta tarptautinė apsauga arba kurie prašo suteikti tarptautinę apsaugą

  RCO 67 – atnaujintų būstų užimtumas – migrantai, pabėgėliai ir asmenys, kuriems suteikta tarptautinė apsauga arba kurie prašo suteikti tarptautinę apsaugą

  RCO 65 – atnaujintų būstų pajėgumas – kiti asmenys

  RCO 68 – atnaujintų būstų užimtumas – kiti asmenys

   

  RCO 66 – vaikų priežiūros infrastruktūros (naujos arba atnaujintos), kuriai skirta parama, mokymo klasių pajėgumas

  RCR 70 – vaikų, besinaudojančių paremta vaikų priežiūros infrastruktūra, skaičius per metus

  RCO 67 – švietimo infrastruktūros (naujos arba atnaujintos), kuriai skirta parama, mokymo klasių pajėgumas

  RCR 71 – mokinių, besinaudojančių paremta švietimo infrastruktūra, skaičius per metus

   

  RCO 69 – sveikatos priežiūros infrastruktūros, kuriai skirta parama, pajėgumas

  RCR 72 – asmenys, turintys galimybę naudotis pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis

  RCO 70 – socialinės infrastruktūros (išskyrus būstus), kuriai skirta parama, pajėgumas

  RCR 73 – asmenų, besinaudojančių paremta sveikatos priežiūros infrastruktūra, skaičius per metus

   

  RCR 74 – asmenų, besinaudojančių paremta socialinės priežiūros infrastruktūra, skaičius per metus

   

  RCR 75 – vidutinė greitosios medicinos pagalbos atsako paremtoje srityje trukmė

   

  Pakeitimas

  Politikos tikslas

  Produktai

  Rezultatai

  1

  2

  3

  4. Socialiai atsakingesnė Europa, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį

  RCO 61 – metinis bedarbių, kuriems suteiktos patobulintos užimtumo tarnybų paslaugos (pajėgumas), skaičius

  RCR 65 – metinis ieškančių darbo asmenų, besinaudojančių paramą gavusių užimtumo tarnybų paslaugomis, skaičius

   

  RCO 63 – sukurti laikino priėmimo infrastruktūros pajėgumai

  RCO 66 – pastatytos ar renovuotos laikino priėmimo infrastruktūros užimtumas

  RCO 64 – atnaujintų būstų pajėgumas – migrantai, pabėgėliai ir asmenys, kuriems suteikta tarptautinė apsauga arba kurie prašo suteikti tarptautinę apsaugą

  RCO 67 – atnaujintų būstų užimtumas – migrantai, pabėgėliai ir asmenys, kuriems suteikta tarptautinė apsauga arba kurie prašo suteikti tarptautinę apsaugą

  RCO 65 – atnaujintų būstų pajėgumas – kiti asmenys

  RCO 68 – atnaujintų būstų užimtumas – kiti asmenys

   

  RCO 66 – vaikų priežiūros infrastruktūros (naujos arba atnaujintos), kuriai skirta parama, mokymo klasių pajėgumas

  RCR 70 – vaikų, besinaudojančių paremta vaikų priežiūros infrastruktūra, skaičius per metus

  RCO 67 – švietimo infrastruktūros (naujos arba atnaujintos), kuriai skirta parama, mokymo klasių pajėgumas

  RCR 71 – mokinių, besinaudojančių paremta švietimo infrastruktūra, skaičius per metus

   

  RCO 69 – sveikatos priežiūros infrastruktūros ir novatoriškų sveikatos priežiūros technologijų, kurioms skirta parama, pajėgumas ir prieinamumas

  RCR 72 – asmenys, turintys galimybę naudotis pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis

  RCO 70 – socialinės infrastruktūros (išskyrus būstus), kuriai skirta parama, pajėgumas ir prieinamumas

  RCR 73 – asmenų, besinaudojančių paremta sveikatos priežiūros infrastruktūra, skaičius per metus

   

  RCR 74 – asmenų, besinaudojančių paremta socialinės priežiūros infrastruktūra, skaičius per metus

   

  RCR 75 – vidutinė greitosios medicinos pagalbos atsako paremtoje srityje trukmė

   

  RCR 75a – asmenys, turintys galimybių dalyvauti informuotumo didinimo ir ligų prevencijos kampanijose

  Pakeitimas    43

  Pasiūlymas dėl reglamento

  II priedo 4 paantraštės iv punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Politikos tikslas

  Konkretus tikslas

  Produktai

  Rezultatai

  1

  2

  3

  4

  4. Socialiai atsakingesnė Europa, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį

  iv) užtikrinant vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis plėtojant infrastruktūrą, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą;

  CCO 20 – nauji arba atnaujinti sveikatos priežiūros infrastruktūros pajėgumai

  CCR 19 – gyventojai, turintys galimybę naudotis pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis

   

  Pakeitimas

  Politikos tikslas

  Konkretus tikslas

  Produktai

  Rezultatai

  1

  2

  3

  4

  4. Socialiai atsakingesnė Europa, įgyvendinant Europos socialinių teisių ramstį

  iv) užtikrinant vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis plėtojant infrastruktūrą, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą, atsižvelgiant į pacientų ir pacientų organizacijų nustatytus poreikius

  CCO 20 – nauji arba atnaujinti sveikatos priežiūros infrastruktūros pajėgumai ir prieinamumas

  CCR 19 – gyventojai, turintys galimybę naudotis pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis

  NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas

  Nuorodos

  COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  REGI

  11.6.2018

   

   

   

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ENVI

  11.6.2018

  Nuomonės referentas (-ė)

         Paskyrimo data

  Kateřina Konečná

  21.6.2018

  Svarstymas komitete

  29.8.2018

   

   

   

  Priėmimo data

  25.10.2018

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  38

  1

  4

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  José Blanco López, Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

  38

  +

  ALDE

  Nils Torvalds

  EFDD

  Eleonora Evi

  GUE/NGL

  Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

  PEE

  Birgit Collin‑Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Adina Ioana Vălean

  S&D

  José Blanco López, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

  VERTS/ALE

  Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

  1

  -

  EFDD

  Julia Reid

  4

  0

  ECR

  Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

  Sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė

  Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ (04.12.2018)

  pateikta Vystymosi komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo
  (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

  Nuomonės referentė: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  1. Komisijos pasiūlymas

  Pasiūlyme dėl reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Sanglaudos fondo apibrėžiami pagrindiniai tikslai, kurie yra svarbūs įgyvendinant ERPF ir Sanglaudos fondų paramą.

  Šiuo reglamentu nustatomas paramos telkimas pagal temas nacionaliniu lygmeniu, siekiant valstybėms narėms padėti panaudoti šį finansavimą. Atsižvelgdama į tai, Europos Komisija siūlo didžiąją lėšų dalį (65–85 proc.) skirti 1-ajam politikos tikslui „pažangesnė Europa“ ir 2-ajam politikos tikslui „žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio Europa“, apibrėžtiems reglamente, kuriame nustatomos visų ES fondų bendrosios nuostatos.

  Šiame reglamente taip pat apibrėžtas netinkamos finansuoti veiklos, kuri nepatenka į šių fondų intervencinių veiksmų taikymo sritį, baigtinis sąrašas.

  Be to, reglamente įtvirtinamas stebėjimo rodiklių rinkinys ir požiūris į konkrečias teritorijas, greta kitų elementų apimantis tvarią miestų plėtrą ir atokiausius regionus.

  2. Nuomonės referentės pasiūlymai

  Atsižvelgiant į tai, kad regionai geriausiai gali apibrėžti savo poreikius ir prioritetus, ir siekiant skatinti decentralizuotą valdymą įgyvendinant ES fondus, nuomonės referentė siūlo išlaikyti paramos telkimą pagal temas regionų, o ne nacionaliniu lygmeniu, kaip numatyta šiame reglamente.

  Kad regionams būtų suteikta daugiau lankstumo naudojant ERPF lėšas, nuomonės referentė taip pat siūlo, kad paramos telkimas pagal temas būtų taikomas ir kitiems politikos tikslams. Šiuo klausimu, atsižvelgdama į tai, jog transportui tenka labai svarbus vaidmuo įgyvendinant ES prioritetinius tikslus, nuomonės referentė siūlo papildomai numatyti, kad paramos telkimas pagal temas apimtų ir 3-iąjį politikos tikslą „sujungta Europa“.

  Todėl, siekdama, kad regionams būtų suteikta daugiau lankstumo remiant kitus politikos tikslus, nuomonės referentė siūlo sumažinti mažiausią numatytą lėšų dalį 1-ajam politikos tikslui „pažangesnė Europa“ remti nuo 60 proc. iki 30 proc. labiau išsivysčiusiems regionams, nuo 45 proc. iki 30 proc. pereinamojo laikotarpio regionams ir nuo 35 proc. iki 20 proc. mažiau išsivysčiusiems regionams.

  Kadangi transportui tenka labai svarbus vaidmuo įgyvendinant ES prioritetinius tikslus, nuomonės referentė siūlo nustatyti naujus konkrečius su transporto susijusius tikslus:

  •  konkretų tikslą, susijusį su pažangiuoju judumu ir transporto paslaugų kokybe, – pagal 1-ąjį politikos tikslą „pažangesnė Europa“;

  •  konkretų tikslą, susijusį su tvariu judumu, – pagal 2-ąjį politikos tikslą „žalesnė Europa“;

  •  konkretų tikslą, susijusį su teisingo perėjimo fondo finansavimu, – pagal 2-ąjį politikos tikslą „žalesnė Europa“;

  •  konkretų tikslą, susijusį su judumu, kaip teritorinės sanglaudos užtikrinimo priemone, – pagal 3-ąjį politikos tikslą „geriau sujungta Europa“;

  •  konkretų tikslą, susijusį su galimybėmis gauti viešojo transporto paslaugas, – pagal 4-ąjį politikos tikslą „socialiai atsakingesnė Europa“.

  Siekdama, kad būtų skatinama naudoti ERPF lėšas transporto srityje, nuomonės referentė taip pat siūlo išbraukti tam tikras nuostatas, kuriomis ribojamas ERPF lėšų naudojimas regioniniams oro uostams ir geležinkelių riedmenims.

  Nuomonės referentė teikia pakeitimus, kuriais siekiama skatinti ERPF, Sanglaudos fondo ir kitų ES biudžeto priemonių sąveiką, siekiant investuoti į transeuropinio transporto tinklo plėtrą.

  PAKEITIMAI

  Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

  Pakeitimas    1

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (5)  įgyvendinant ERPF ir Sanglaudos fondo paramą turi būti laikomasi horizontaliųjų principų, nustatytų Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Valstybės narės taip pat turėtų laikytis JT neįgaliųjų teisių konvencijoje nustatytų prievolių ir užtikrinti prieinamumą, laikydamosi tos konvencijos 9 straipsnio ir Sąjungos teisės, kuria suderinami gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai. Valstybės narės ir Komisija turėtų siekti šalinti vyrų ir moterų nelygybę ir skatinti jų lygybę, taip pat integruoti lyčių aspektą, kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Fondų lėšomis neturėtų būti remiami veiksmai, kuriais prisidedama prie bet kokios segregacijos. ERPF ir Sanglaudos fondo tikslų turėtų būti siekiama atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą, įmonėms naudingi veiksmai turi atitikti valstybės pagalbos taisykles, nustatytas SESV 107 ir 108 straipsniuose;

  (5)  įgyvendinant ERPF ir Sanglaudos fondo paramą turi būti laikomasi horizontaliųjų principų, nustatytų Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Valstybės narės taip pat turėtų laikytis JT neįgaliųjų teisių konvencijoje nustatytų prievolių ir užtikrinti nevaržomą prieinamumą, laikydamosi tos konvencijos 9 straipsnio ir Sąjungos teisės, kuria suderinami gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai. Valstybės narės ir Komisija turėtų siekti šalinti vyrų ir moterų nelygybę, mažinti skirtumus regionuose ir skatinti jų lygybę, taip pat integruoti lyčių aspektą, kovoti su diskriminacija dėl lyties, tautybės, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Fondų lėšomis neturėtų būti remiami veiksmai, kuriais prisidedama prie bet kokios segregacijos. ERPF ir Sanglaudos fondo tikslų turėtų būti siekiama atsižvelgiant į Sąjungos įsipareigojimus klimato srityje pagal Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos ir Sąjungos dedamas pastangas propaguoti darnų vystymąsi ir jos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą, įmonėms naudingi veiksmai turi atitikti valstybės pagalbos taisykles, nustatytas SESV 107 ir 108 straipsniuose;

  Pakeitimas    2

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (8)  vis labiau susietame pasaulyje ir dėl dinamiškų demografinių ir migracijos procesų akivaizdu, kad būtina laikytis bendro požiūrio į Sąjungos migracijos politiką, kuris būtų pagrįstas skirtingų finansavimo priemonių tarpusavio sąveika ir papildomumu. Siekiant užtikrinti darnią, tvirtą ir nuoseklią paramą valstybių narių tarpusavio solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo pastangoms siekiant valdyti migraciją, ERPF parama turėtų būti teikiama ilgalaikės migrantų integracijos lengvinimo priemonėms;

  (8)  vis labiau susietame pasaulyje ir dėl dinamiškų demografinių ir migracijos procesų akivaizdu, kad būtina laikytis bendro požiūrio į Sąjungos migracijos politiką, kuris būtų pagrįstas skirtingų finansavimo priemonių tarpusavio sąveika ir papildomumu. Siekiant užtikrinti darnią, tvirtą ir nuoseklią paramą valstybių narių tarpusavio solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo pastangoms siekiant valdyti migraciją, ERPF ir Sanglaudos fondo parama turėtų būti teikiama ilgalaikės migrantų integracijos lengvinimo priemonėms;

  Pakeitimas    3

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (9)  siekiant paremti valstybių narių ir regionų pastangas susiduriant su naujais iššūkiais ir užtikrinant aukštą saugumo lygį savo piliečiams ir radikalizacijos prevenciją, kartu pasitelkiant tarpusavio sąveikos ir papildomumo su kitomis Sąjungos politikos sritimis principus, ERPF investicijomis turėtų būti prisidedama prie saugumo, pavyzdžiui, transporto ir energetikos srityse, kuriose būtina užtikrinti viešųjų erdvių ir ypatingos svarbos infrastruktūros saugą ir saugumą;

  (9)  siekiant paremti valstybių narių ir regionų pastangas susiduriant su naujais iššūkiais ir užtikrinant aukštą saugumo ir sanglaudos lygį savo piliečiams ir radikalizacijos prevenciją, kartu pasitelkiant tarpusavio sąveikos ir papildomumo su kitomis Sąjungos politikos sritimis principus, ERPF investicijomis turėtų būti prisidedama prie saugumo, pavyzdžiui, transporto ir energetikos srityse, kuriose būtina užtikrinti viešųjų erdvių ir ypatingos svarbos infrastruktūros saugą ir saugumą;

  Pakeitimas    4

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (10)  be to, ERPF investicijomis turėtų būti prisidedama prie visuotinio sparčios skaitmeninės infrastruktūros tinklo kūrimo ir padedama skatinti švarų ir tvarų įvairiarūšį judumą miestuose;

  (10)  be to, ERPF investicijomis turėtų būti prisidedama prie transeuropinių transporto tinklų transporto infrastruktūros srityje ir visuotinio sparčios skaitmeninės infrastruktūros tinklo kūrimo ir padedama skatinti švarų, saugų ir tvarų įvairiarūšį judumą miestuose;

  Pakeitimas    5

  Pasiūlymas dėl reglamento

  17 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (17)  ERPF turėtų padėti ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus ir sumažinti įvairių regionų plėtros lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą, įskaitant su problemomis dėl įsipareigojimų mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro susiduriančius regionus. Todėl ERPF parama pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą turėtų būti sutelkta į svarbiausius Sąjungos prioritetus, atsižvelgiant į Reglamente (ES) 2018/xxx [naujajame BNR] nustatytus politikos tikslus. Taigi ERPF parama turėtų būti sutelkta į politikos tikslus „pažangesnė Europa, skatinant novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką“ ir „žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio Europa, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą“. Toks paramos sutelkimas pagal temas turėtų būti pasiektas nacionaliniu lygmeniu, kartu suteikiant lankstumo galimybę atskirų programų lygmeniu ir tarp trijų valstybių narių grupių, sudarytų atsižvelgiant į atitinkamas bendrąsias nacionalines pajamas. Be to, valstybių narių skirstymo į grupes metodika turėtų būti išsamiai nustatyta atsižvelgiant į ypatingą atokiausių regionų padėtį;

  (17)  ERPF turėtų padėti ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus ir sumažinti įvairių regionų plėtros lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą, įskaitant su problemomis dėl įsipareigojimų mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro susiduriančius regionus. Todėl ERPF parama pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą turėtų būti sutelkta į svarbiausius Sąjungos prioritetus, atsižvelgiant į Reglamente (ES) 2018/xxx [naujajame BNR] nustatytus politikos tikslus. Taigi ERPF parama turėtų būti sutelkta į politikos tikslus „pažangesnė Europa“, „žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio Europa“, „geriau sujungta Europa“ ir „socialiai atsakingesnė Europa“. Toks paramos sutelkimas pagal temas turėtų būti pasiektas regionų lygmeniu, kartu suteikiant lankstumo galimybę atskirų programų lygmeniu;

  Pakeitimas    6

  Pasiūlymas dėl reglamento

  19 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (19)  šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos skirtingos veiklos rūšys, kurių išlaidoms galima gauti ERPF ir Sanglaudos fondo paramą pagal atitinkamus SESV jiems nustatytus tikslus. Turėtų būti sudaryta galimybė Sanglaudos fondo lėšomis remti investicijas į aplinką ir į TEN-T. Atsižvelgiant į ERDF paramą, veiklos sąrašas turėtų būti supaprastintas ir turėtų būti numatyta galimybė remti investicijas į infrastruktūrą, su galimybe naudotis paslaugomis susijusias investicijas, gamybines investicijas į MVĮ, įrangą, programinę įrangą ir nematerialųjį turtą, taip pat priemones, susijusias su informavimo, komunikacijos veikla, tyrimais, tinklaveika, bendradarbiavimu, patirties mainais, ir su klasteriais susijusią veiklą. Siekiant paremti programų įgyvendinimą, taip pat turėtų būti galimybė abiem fondais remti techninės paramos veiklą. Galiausiai, siekiant teikti paramą įvairesnėms intervencinėms priemonėms pagal INTERREG programas, paramos taikymo sritis turėtų būti išplėsta siekiant įtraukti ir dalijimąsi įvairiomis priemonėmis ir žmogiškaisiais ištekliais, taip pat išlaidas, susijusias su priemonėmis, įgyvendinamomis pagal ESF+ paramos taikymo sritį;

  (19)  šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos skirtingos veiklos rūšys, kurių išlaidoms galima gauti ERPF ir Sanglaudos fondo paramą pagal atitinkamus SESV jiems nustatytus tikslus. Turėtų būti sudaryta galimybė Sanglaudos fondo ir ERPF lėšomis remti investicijas į aplinką ir į TEN-T. Atsižvelgiant į ERDF paramą, veiklos sąrašas turėtų būti supaprastintas ir turėtų būti numatyta galimybė remti investicijas į infrastruktūrą, esamų tunelių ir tiltų saugumą, su galimybe naudotis paslaugomis susijusias investicijas, gamybines investicijas į MVĮ, įrangą, programinę įrangą ir nematerialųjį turtą, taip pat priemones, susijusias su informavimo, komunikacijos veikla, tyrimais, tinklaveika, bendradarbiavimu, patirties mainais, ir su klasteriais susijusią veiklą. Siekiant paremti programų įgyvendinimą, taip pat turėtų būti galimybė abiem fondais remti techninės paramos veiklą. Galiausiai, siekiant teikti paramą įvairesnėms intervencinėms priemonėms pagal INTERREG programas, paramos taikymo sritis turėtų būti išplėsta siekiant įtraukti ir dalijimąsi įvairiomis priemonėmis ir žmogiškaisiais ištekliais, taip pat išlaidas, susijusias su priemonėmis, įgyvendinamomis pagal ESF+ paramos taikymo sritį;

  Pakeitimas    7

  Pasiūlymas dėl reglamento

  20 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (20)  vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1316/2013 įgyvendinami transeuropinių transporto tinklų projektai ir toliau bus finansuojami pagal pasidalijamojo valdymo principą iš Sanglaudos fondo ir tiesioginio valdymo principą pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (toliau – EITP);

  (20)  vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1316/2013 įgyvendinami transeuropinių transporto tinklų projektai ir toliau bus finansuojami iš Sanglaudos fondo ir ERPF pagal pasidalijamojo valdymo principą ir tiesioginio valdymo principą pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (toliau – EITP);

  Pakeitimas    8

  Pasiūlymas dėl reglamento

  20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (20a)  siekiant optimizuoti iš ES biudžeto visiškai arba iš dalies finansuojamų investicijų, skiriamų transporto sričiai, pridėtinę vertę, turėtų būti siekiama ERPF ir tiesiogiai valdomų priemonių, tokių kaip Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) ir būsimos programos „InvestEU“ finansinės priemonės, sąveikos;

  Pakeitimas    9

  Pasiūlymas dėl reglamento

  27 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (27)  ypatingą dėmesį reikėtų skirti atokiausiems regionams, patvirtinant priemones pagal SESV 349 straipsnį, kuriuo nustatomi papildomi asignavimai atokiausiems regionams, siekiant kompensuoti papildomas išlaidas, susidariusias šiuose regionuose dėl vienos ar kelių SESV 349 straipsnyje nurodytų nuolatinių kliūčių, visų pirma atokumo, izoliuotumo, mažumo, sunkių topografinių ir klimato sąlygų, ekonominio priklausomumo nuo kelių produktų, šių kliūčių pastovumas ir derinys labai riboja šių regionų plėtrą. Šiais asignavimais gali būti finansuojamos investicijos, veiklos išlaidos ir viešųjų paslaugų teikimo įsipareigojimai, kuriais siekiama kompensuoti papildomas dėl tokių kliūčių susidariusias išlaidas. Veiklos pagalba gali būti naudojama siekiant padengti krovininio transporto paslaugų ir transporto paslaugų veiklos pradžios išlaidas, taip pat veiksmų, susijusių su sandėliavimo apribojimais, per didelėmis gamybos priemonėmis ir jų priežiūra bei žmogiškojo kapitalo trūkumu vietos rinkoje, išlaidas. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą, kaip numatyta visų bendrai finansuojamų ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis veiksmų atveju, bet kokia ERPF lėšomis finansuojama parama veiklos ir investicijų pagalbai atokiausiuose regionuose turėtų būti teikiama laikantis SESV 107 ir 108 straipsniuose nustatytų valstybės pagalbos taisyklių;

  (27)  ypatingą dėmesį reikėtų skirti atokiausiems regionams, patvirtinant priemones pagal SESV 349 straipsnį, kuriuo nustatomi papildomi asignavimai atokiausiems regionams, siekiant kompensuoti papildomas išlaidas, susidariusias šiuose regionuose dėl vienos ar kelių SESV 349 straipsnyje nurodytų nuolatinių kliūčių, visų pirma atokumo, izoliuotumo, mažumo, sunkių topografinių ir klimato sąlygų, ekonominio priklausomumo nuo kelių produktų, šių kliūčių pastovumas ir derinys labai riboja šių regionų plėtrą. Šiais asignavimais gali būti finansuojamos investicijos, veiklos išlaidos ir viešųjų paslaugų teikimo įsipareigojimai, kuriais siekiama kompensuoti papildomas dėl tokių kliūčių susidariusias išlaidas. Veiklos pagalba gali būti naudojama siekiant padengti krovininio transporto paslaugų, žaliosios logistikos, judumo valdymo ir transporto paslaugų veiklos pradžios išlaidas, taip pat veiksmų, susijusių su sandėliavimo apribojimais, per didelėmis gamybos priemonėmis ir jų priežiūra bei žmogiškojo kapitalo trūkumu vietos rinkoje, išlaidas. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą, kaip numatyta visų bendrai finansuojamų ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis veiksmų atveju, bet kokia ERPF lėšomis finansuojama parama veiklos ir investicijų pagalbai atokiausiuose regionuose turėtų būti teikiama laikantis SESV 107 ir 108 straipsniuose nustatytų valstybės pagalbos taisyklių;

  Pakeitimas    10

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  i)  stiprinant mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir diegiant pažangiąsias technologijas,

  i)  skatinant mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir diegiant pažangiąsias technologijas,

  Pakeitimas    11

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ii)  pasinaudojant skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms ir vyriausybėms,

  ii)  pasinaudojant skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms ir vyriausybėms bei skatinant skaitmeninį junglumą,

  Pakeitimas    12

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iii)  stiprinant MVĮ augimą ir konkurencingumą,

  iii)  stiprinant MVĮ augimą, konkurencingumą ir tvarumą,

  Pakeitimas    13

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies a punkto iv a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  iva)  kuriant pažangias, saugias ir sąveikias transporto rūšis,

  Pakeitimas    14

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto v a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  va)  skatinant mažataršį ir įvairiarūšį judumą,

  Pakeitimas    15

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto vi a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  via)  remiant struktūrinius pokyčius, kad būtų galima pereiti prie energijos gamybos išskiriant nedidelį anglies dioksido kiekį,

  Pakeitimas    16

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  i)  gerinant skaitmeninį junglumą,

  i)  gerinant skaitmeninį junglumą ir tarpvalstybines jungtis,

  Pakeitimas    17

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ii)  kuriant tvarų, atsparų klimato kaitai, pažangų, saugų ir įvairiarūšį transeuropinį transporto tinklą (TEN-T),

  ii)  kuriant tvarų, atsparų klimato kaitai, pažangų, patikimą ir saugų įvairiarūšį transeuropinį transporto tinklą (TEN-T),

  Pakeitimas    18

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iii)  kuriant tvarų, atsparų klimato kaitai, pažangų ir įvairiarūšį nacionalinį, regiono ir vietos judumą, įskaitant geresnes galimybes naudotis TEN-T ir tarpvalstybinį judumą,

  iii)  kuriant tvarų, atsparų klimato kaitai, pažangų, saugų ir patikimą įvairiarūšį nacionalinį, regiono ir vietos judumą, įskaitant geresnes galimybes naudotis TEN-T, tarpvalstybinį judumą ir jungtis su atokiausiais regionais,

  Pakeitimas    19

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iv)  skatinant tvarų įvairiarūšį judumą miestuose;

  iv)  skatinant tvarų įvairiarūšį ir prieinamą judumą miestuose, įskaitant vaikščiojimą, važinėjimą dviračiais, naudojimąsi viešuoju transportu ir dalijimąsi transporto priemonėmis,

  Pakeitimas    20

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies d punkto ii a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  iia)  suteikiant daugiau galimybių naudotis kokybiškomis ir įtraukiomis viešojo transporto paslaugomis,

  Pakeitimas    21

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies d punkto iv papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iv)  užtikrinant vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis plėtojant infrastruktūrą, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą;

  iv)  užtikrinant vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis plėtojant infrastruktūrą, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą, taip pat ir kaimo vietovėse,

  Pakeitimas    22

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  i)  skatinant integruotą socialinę, ekonominę ir aplinkos plėtrą, puoselėjant miestų vietovių kultūros paveldą ir saugumą,

  i)  skatinant integruotą socialinę, ekonominę ir aplinkos plėtrą, puoselėjant miestų vietovių kultūros paveldą, turizmo sektorių ir saugumą,

  Pakeitimas    23

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ii)  skatinant integruotą socialinę, ekonominę ir aplinkos vietos plėtrą, puoselėjant kultūros paveldą ir saugumą, įskaitant kaimų ir pajūrio vietovėse, taip pat pasitelkiant bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą.

  ii)  skatinant integruotą socialinę, ekonominę ir aplinkos vietos plėtrą, puoselėjant kultūros paveldą, turizmo sektorių ir saugumą, įskaitant kaimų ir pajūrio vietovėse bei atokiausiuose regionuose, taip pat pasitelkiant bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą,

  Pakeitimas    24

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  iia)  imantis priemonių, kuriomis būtų didinamas regionų ir teritorijų patrauklumas ir skatinamas darnus turizmas,

  Pakeitimas    25

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  Įgyvendinant programas pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, visos ERPF lėšos kiekvienoje valstybėje narėje telkiamos nacionaliniu lygmeniu, kaip nustatyta 3 ir 4 dalyse.

  1.  Įgyvendinant programas pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, visos ERPF lėšos kiekvienoje valstybėje narėje telkiamos regionų lygmeniu, kaip nustatyta 3 ir 4 dalyse.

  Pakeitimas    26

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2.  Taikant paramos telkimo pagal temas reikalavimą valstybėms narėms, kuriose yra atokiausi regionai, ERPF lėšos, skiriamos konkrečiai atokiausiems regionams skirtoms programoms, ir visiems kitiems regionams skiriamos lėšos vertinamos atskirai.

  2.  Taikant paramos telkimo pagal temas reikalavimą atokiausiems valstybių narių regionams, ERPF lėšos, skiriamos konkrečiai atokiausiems regionams skirtoms programoms, ir visiems kitiems regionams skiriamos lėšos vertinamos atskirai.

  Pakeitimas    27

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės, atsižvelgiant į jų bendrųjų nacionalinių pajamų santykį, skirstomos taip:

  Regionai skirstomi pagal Reglamento (ES) 2018/xxx [naujojo BNR] 102 straipsnį į:

  a)  valstybės, kurių bendrųjų nacionalinių pajamų santykis yra lygus arba viršija 100 proc. ES vidurkio (1 grupė);

  a)   mažiau išsivysčiusius regionus, kurių BVP vienam gyventojui yra mažesnis kaip 75 proc. ES 27 BVP vidurkio (toliau – mažiau išsivystę regionai);

  b)  valstybės, kurių bendrųjų nacionalinių pajamų santykis yra lygus arba viršija 75 proc. ir yra mažesnis nei 100 proc. ES vidurkio (2 grupė);

  b)   pereinamojo laikotarpio regionus, kurių BVP vienam gyventojui yra 75–100 proc. ES 27 BVP vidurkio (toliau – pereinamojo laikotarpio regionai);

  c)  valstybės, kurių bendrųjų nacionalinių pajamų santykis yra mažesnis nei 75 proc. ES vidurkio (3 grupė).

  c)  labiau išsivysčiusiems regionams, kurių BVP vienam gyventojui yra daugiau kaip 100 proc. ES 27 BVP vidurkio (toliau – labiau išsivystę regionai).

  Pakeitimas    28

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Šiame straipsnyje bendrųjų nacionalinių pajamų santykis reiškia valstybės narės vienam gyventojui tenkančių bendrųjų nacionalinių pajamų, išreikštų perkamosios galios standartais ir apskaičiuotų pagal 2014–2016 m. laikotarpio Sąjungos rodiklius, ir 27 valstybių narių to paties ataskaitinio laikotarpio vienam gyventojui tenkančių, perkamosios galios standartais išreikštų vidutinių bendrųjų nacionalinių pajamų santykį.

  Išbraukta.

  Pakeitimas    29

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą įgyvendinamos atokiausiems regionams skirtos programos priskiriamoms 3 grupei.

  Pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą įgyvendinamos atokiausiems regionams skirtos programos priskiriamoms mažiau išsivysčiusių regionų grupei.

  Pakeitimas    30

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 4 dalies a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a)  1 grupės valstybės narės skiria bent 85 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT ir 2-ajam PT ir bent 60 proc. – 1-ajam PT;

  a)  1 grupės valstybės narės skiria bent 60 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT ir 2-ajam PT;

  Pakeitimas    31

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 4 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b)  2 grupės valstybės narės skiria bent 45 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT ir bent 30 proc. – 2-ajam PT;

  b)  2 grupės valstybės narės skiria bent 20 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT ir bent 30 proc. – 2-ajam PT;

  Pakeitimas    32

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 4 dalies c punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  c)  3 grupės valstybės narės skiria bent 35 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT ir bent 30 proc. – 2-ajam PT.

  c)  3 grupės valstybės narės skiria bent 15 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT ir bent 30 proc. – 2-ajam PT.

  Pakeitimas    33

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalies a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a)  investicijos į infrastruktūrą;

  a)  investicijos į infrastruktūrą, visų pirma teikiančią Europos pridėtinės vertės transporto, energetikos ir skaitmeninių transeuropinių tinklų srityse, ir esamos transporto infrastruktūros, pvz., tiltų ir tunelių, saugumo tobulinimą;

  Pakeitimas    34

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ba)  investicijos į tvarų judumą mieste, viešąjį transportą ir dviračiams skirtas juostas;

  Pakeitimas    35

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ea)  finansavimas geležinkelių transporte naudojamiems riedmenims pirkti;

  Pakeitimas    36

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Siekiant prisidėti prie 2 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktyje nustatyto konkretaus tikslo pagal 1-ąjį PT, ERPF lėšomis taip pat remiama mokymo, mokymosi visą gyvenimą ir švietimo veikla.

  Siekiant prisidėti prie 2 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktyje nustatyto konkretaus tikslo pagal 1-ąjį PT, taip pat prie 2 dalies 2 pastraipos d punkte nustatyto konkretaus tikslo pagal 4-tąjį PT, ERPF lėšomis taip pat remiama mokymo, mokymosi visą gyvenimą ir švietimo veikla.

  Pakeitimas    37

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a.  Iš EPRF Europos infrastruktūros tinklų priemonei pervestos lėšos naudojamos laikantis Reglamento (ES) [naujasis EITP reglamentas] nuostatų.

  Pakeitimas    38

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b)  investicijos į TEN-T;

  b)  investicijos į TEN-T ir tvarų judumą;

  Pakeitimas    39

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 1 dalies e punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (e) investicijos į oro uostų infrastruktūrą, išskyrus investicijas atokiausiuose regionuose;

  Išbraukta.

  Pakeitimas    40

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 1 dalies g punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  g)  investicijos į galutinių atliekų apdorojimo įrenginius;

  g)  investicijos į galutinių atliekų apdorojimo įrenginius, išskyrus investicijas atokiausiuose regionuose;

  Pakeitimas    41

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 1 dalies j punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  j)  finansavimas riedmenims, skirtiems naudoti geležinkelių transporto srityje, pirkti, išskyrus tuos atvejus, kai tas finansavimas susijęs su:

  Išbraukta.

  i)  įpareigojimo teikti viešąsias paslaugas pagal viešąjį konkursą vykdymu pagal Reglamentą 1370/2007 su pakeitimais;

   

  ii)  geležinkelio transporto paslaugų teikimu konkurencijai visiškai atvertais maršrutais, o paramos gavėjas yra naujas rinkos dalyvis, atitinkantis finansavimo reikalavimus pagal Reglamentą (ES) 2018/xxxx [„InvestEU“ reglamentą].

   

  Pakeitimas    42

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 straipsnio 3 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3.  Komisija, laikydamasi savo ataskaitų teikimo reikalavimo pagal Finansinio reglamento [38] straipsnio [3] dalies [e] punkto [i] papunktį, teikia Europos Parlamentui ir Tarybai informaciją apie programų veiklos rezultatus pagal II priedą.

  3.  Komisija, laikydamasi savo ataskaitų teikimo reikalavimo pagal Finansinio reglamento [38] straipsnio [3] dalies [e] punkto [i] papunktį, teikia Europos Parlamentui ir Tarybai informaciją apie programų veiklos rezultatus pagal II priedą. Teikiant tokią informaciją taip pat pateikiamas kokybinis pažangos, padarytos siekiant 2 straipsnyje apibrėžtų konkrečių tikslų, įvertinimas.

  Pakeitimas    43

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  ERPF lėšomis remiamas teritorinėmis strategijomis grindžiamas integruotas teritorijų vystymas pagal Reglamento (ES) 2018/xxxx [naujojo BNR] [23] straipsnį, kuriuo daugiausia dėmesio skiriama miestų vietovėms („tvari miestų plėtra“) įgyvendinant programas pagal abu šio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nurodytus tikslus.

  1.  ERPF lėšomis remiamas teritorinėmis strategijomis grindžiamas integruotas teritorijų vystymas pagal Reglamento (ES) 2018/xxxx [naujojo BNR] [23] straipsnį, kuriuo daugiausia dėmesio skiriama miestų vietovėms („tvari miestų plėtra“ ir „tvaraus judumo mieste planai“ ) įgyvendinant programas pagal abu šio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nurodytus tikslus.

  Pakeitimas    44

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  Atokiausiems regionams skiriami specialūs papildomi asignavimai naudojami siekiant kompensuoti papildomas išlaidas, susidariusias šiuose regionuose dėl vienos ar kelių SESV 349 straipsnyje nurodytų nuolatinių kliūčių.

  1.  3 straipsnis netaikomas specialiems papildomiems asignavimams, skirtiems atokiausiems regionams. Atokiausiems regionams skiriami specialūs papildomi asignavimai naudojami siekiant kompensuoti papildomas išlaidas, susidariusias šiuose regionuose dėl vienos ar kelių SESV 349 straipsnyje nurodytų nuolatinių kliūčių.

  Pakeitimas    45

  Pasiūlymas dėl reglamento

  11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3a)  Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 dalies, ERPF lėšomis gali būti remiamos pelningos investicijos į įmones atokiausiuose regionuose, nepriklausomai nuo tų įmonių dydžio.

  Pakeitimas    46

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 1 punkto 1 stulpelis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  Pažangesnė Europa, skatinant novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką

  1.  Konkurencinga ir pažangesnė Europa stiprinant jos ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą bei skatinant novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką

  Pakeitimas    47

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 3 punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Politikos tikslas

  Produktai

  Rezultatai

  1)

  2)

  3)

  3. Geriau sujungta Europa, skatinant judumą ir regionų IRT jungtis

  RCO 43 – naujai nuteistų kelių, kuriems skirta parama, ilgis – TEN-T

  RCR 55 – naujai pastatytų, rekonstruotų ar atnaujintų kelių naudotojai

   

  RCO 44 – naujai nuteistų kelių, kuriems skirta parama, ilgis – kiti projektai

  RCR 56 – dėl pagerintos kelių infrastruktūros sutaupytas laikas

   

  RCO 45 – rekonstruotų arba atnaujintų kelių, kuriems skirta parama, ilgis – TEN-T

  RCR 101 – dėl pagerintos geležinkelių infrastruktūros sutaupytas laikas

   

  RCO 46 – rekonstruotų arba atnaujintų kelių, kuriems skirta parama, ilgis – kiti projektai –

  RCR 57 – geležinkelio linijų, kuriose įdiegta ir naudojama Europos geležinkelių eismo valdymo sistema, ilgis

   

  RCO 47 – naujai nutiestų geležinkelio linijų, kurioms skirta parama, ilgis – TEN-T

  RCR 58 – geležinkeliais, kuriems skirta parama, pervežtų per metus keleivių skaičius

   

  RCO 48 – naujai nutiestų geležinkelio linijų, kurioms suteikta parama, ilgis – kiti projektai

  RCR 59 – krovininis geležinkelių transportas

   

  RCO 49 – rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio linijų, kurioms skirta parama, ilgis – TEN-T

  RCR 60 – krovininis vidaus vandenų transportas

   

  RCO 50 – rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio linijų, kurioms skirta parama, ilgis – kiti projektai

   

   

  RCO 51 – naujai nutiestų arba atnaujintų vidaus vandens kelių, kuriems skirta parama, ilgis – TEN-T

   

   

  RCO 52 – naujai nutiestų arba atnaujintų vidaus vandens kelių, kuriems skirta parama, ilgis – kiti projektai

   

   

  RCO 53 – naujos arba atnaujintos geležinkelio stotys ir infrastruktūra

   

   

  RCO 54 – naujos arba atnaujintos įvairiarūšės jungtys

   

   

  RCO 100 – uostų, kuriems skirta parama, skaičius

   

   

  RCO 55 – naujų tramvajų ir metro linijų ilgis

  RCR 62 – metinis viešuoju transportu pervežtų keleivių skaičius

   

  RCO 56 – rekonstruotų / atnaujintų tramvajų ir metro linijų ilgis

  RCR 63 – naujų / atnaujintų tramvajų ir metro linijų metinis naudotojų skaičius

   

  RCO 57 – viešajam transportui skirti ekologiški riedmenys

  RCR 64 – dviračių infrastruktūros metinis naudotojų skaičius

   

  RCO 58 – infrastruktūra, kuriai skirta parama

   

   

  RCO 59 – alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo / įkrovimo punktai), kuriai skirta parama

   

  Pakeitimas

  Politikos tikslas

  Produktai

  Rezultatai

  1)

  2)

  3)

  3. Geriau sujungta Europa, skatinant judumą ir regionų IRT jungtis

  RCO 43 – naujai nuteistų kelių, kuriems skirta parama, ilgis – TEN-T

  RCR 55 – naujai pastatytų, rekonstruotų ar atnaujintų kelių naudotojai

   

  RCO 44 – naujai nuteistų kelių, kuriems skirta parama, ilgis – kiti projektai

  RCR 56 – dėl pagerintos kelių infrastruktūros sutaupytas laikas

   

  RCO 45 – rekonstruotų arba atnaujintų kelių, kuriems skirta parama, ilgis – TEN-T

  RCR 101 – dėl pagerintos geležinkelių infrastruktūros sutaupytas laikas

   

  RCO 46 – rekonstruotų arba atnaujintų kelių, kuriems skirta parama, ilgis – kiti projektai –

   

   

  – kelių bei geležinkelio tiltų ir tunelių, kurie tikrinami kas trejus metus ir yra gerai prižiūrimi saugumo sumetimais, skaičius

   

   

  RCO 47 – naujai nutiestų geležinkelio linijų, kurioms skirta parama, ilgis – TEN-T

   

   

  RCO 48 – naujai nutiestų geležinkelio linijų, kurioms suteikta parama, ilgis – kiti projektai

   

   

  RCO 49 – rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio linijų, kurioms skirta parama, ilgis – TEN-T

  RCR 57 – Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos ilgis eksploatuojant geležinkelių riedmenis, įskaitant tarpvalstybines geležinkelių jungtis, kuriose įrengtos ERTMS sistemos

   

  RCO 50 – rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio linijų, kurioms skirta parama, ilgis – kiti projektai

   

   

  RCO 51 – naujai nutiestų arba atnaujintų vidaus vandens kelių, kuriems skirta parama, ilgis – TEN-T

  RCR 58 – geležinkeliais, kuriems skirta parama, pervežtų per metus keleivių skaičius, atsižvelgiant į atstumus iki 50 km, nuo 50 iki 300 km ir daugiau kaip 300 km

   

  RCO 52 – naujai nutiestų arba atnaujintų vidaus vandens kelių, kuriems skirta parama, ilgis – kiti projektai

   

   

  RCO 53 – naujos arba atnaujintos geležinkelio stotys ir infrastruktūra –

  RCR 59 – krovininis geležinkelių transportas

   

  – įskaitant geležinkelio stočių, atitinkančių Komisijos reglamentą dėl techninės sąveikos specifikacijos „žmonės su judėjimo negalia“, skaičių

  – prekinių vagonų, kuriuose sumontuotos kompozicinės (LL) stabdžių trinkelės, skirtos triukšmui mažinti, skaičius

   

  RCO 54 – naujos arba atnaujintos įvairiarūšės jungtys

  RCR 60 – krovininis vidaus vandenų transportas

   

  RCO 100 – uostų, kuriems skirta parama, skaičius

   

   

  RCO 55 – naujų tramvajų ir metro linijų ilgis

   

   

  RCO 56 – rekonstruotų / atnaujintų tramvajų ir metro linijų ilgis

  RCR 62 – metinis viešuoju transportu pervežtų keleivių skaičius

   

  RCO 57 – viešajam transportui skirti ekologiški riedmenys

  RCR 63 – naujų / atnaujintų tramvajų ir metro linijų metinis naudotojų skaičius

   

  RCO 58 – pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūra, kuriai skirta parama

  – metinis dviračių naudotojų skaičius

   

  RCO 59 – alternatyviųjų degalų infrastruktūra (degalų papildymo / įkrovimo punktai), kuriai skirta parama

  – įvairiarūšio transporto rinkos dalis (pagal transporto rūšis), tenkanti asmeninių automobilių naudotojams, viešajam transportui (metro, tramvajai, autobusai), dalijimuisi automobiliu, dviračiams ir pėstiesiems

   

  RCO 60 – miestai ir miesteliai, kuriuose įdiegtos naujos arba atnaujintos skaitmeninės miesto transporto sistemos

  RCR 64 – pėsčiųjų ir dviračių infrastruktūros metinis naudotojų skaičius

  Pakeitimas    48

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 5 punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Politikos tikslas

  Produktai

  Rezultatai

  1)

  2)

  3)

  5. Piliečiams artimesnė Europa, skatinant tvarią ir integruotą miestų, kaimų ir pakrančių vietovių plėtrą ir vietos iniciatyvas

  RCO 74 – gyventojai, kuriems taikomos integruotos miestų plėtros strategijos

  RCR 76 – suinteresuotosios šalys, dalyvaujančios rengiant ir įgyvendinant miestų plėtros strategijas

   

  RCO 75 – integruotos miestų plėtros strategijos

  RCR 77 – turistai / apsilankymai vietovėse, kurioms skirta parama*

   

  RCO 76 – bendradarbiavimo projektai

  RCR 78 – naudotojai, galintys pasinaudoti paramą gavusia kultūros infrastruktūra

   

  RCO 77 – kultūros ir turizmo infrastruktūros, kuriai skirta parama, pajėgumas

   

  Pakeitimas

  Politikos tikslas

  Produktai

  Rezultatai

  1)

  2)

  3)

  5. Piliečiams artimesnė Europa, skatinant tvarią ir integruotą miestų, kaimų ir pakrančių vietovių plėtrą ir vietos iniciatyvas

  RCO 74 – gyventojai, kuriems taikomos integruotos miestų plėtros strategijos

  RCR 76 – suinteresuotosios šalys, dalyvaujančios rengiant ir įgyvendinant miestų plėtros strategijas

   

  – galiojančių tvaraus judumo mieste planų skaičius

  RCR 77 – turistai / apsilankymai vietovėse, kurioms skirta parama*

   

  RCO 75 – integruotos miestų plėtros strategijos

   

   

  RCO 76 – bendradarbiavimo projektai

  – tvaraus turizmo projektai, teikiantys naudos tiek turistams, tiek ir gyventojams

   

  RCO 77 – kultūros, gamtinės, istorinės ir pramoninės turizmo infrastruktūros, kuriai skirta parama, pajėgumas

  RCR 78 – naudotojai, galintys pasinaudoti paramą gavusia kultūros ir ekologinio turizmo infrastruktūra

  Pakeitimas    49

  Pasiūlymas dėl reglamento

  II priedo 1 lentelės 1 punkto 1 stulpelis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  Pažangesnė Europa, skatinant novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką

  1.  Konkurencinga ir pažangesnė Europa stiprinant jos ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą bei skatinant novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką

  Pakeitimas    50

  Pasiūlymas dėl reglamento

  II priedo 1 lentelės 3 punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Politikos tikslas

  Produktai

  Rezultatai

  1)

  3)

  4)

  3. Geriau sujungta Europa, skatinant judumą ir regionų IRT jungtis

  CCO 14 – kelių TEN-T: nauji ir atnaujinti keliai

  CCR 13 – dėl pagerintos kelių infrastruktūros sutaupytas laikas

   

  CCO 15 – geležinkelių TEN-T: nauji ir atnaujinti geležinkeliai

  CCR 14 – patobulinto geležinkelių transporto paslaugomis per metus pasinaudojančių keleivių skaičius

   

  CCO 16 – išplėstos ir modernizuotos tramvajų ir metro linijos

  CCR 15 – naujų ir modernizuotų tramvajų ir metro linijų metinis naudotojų skaičius

  Pakeitimas

  Politikos tikslas

  Produktai

  Rezultatai

  1)

  3)

  4)

  3. Geriau sujungta Europa, skatinant judumą ir regionų IRT jungtis

  CCO 14 – kelių TEN-T: nauji ir atnaujinti keliai

  CCR 13 – dėl pagerintos kelių infrastruktūros sutaupytas laikas

   

   

  – spūsčių padidėjimas dėl kelių infrastruktūros plėtros

   

  CCO 15 – geležinkelių TEN-T: nauji ir atnaujinti geležinkeliai

   

   

  – regioninių tarpvalstybinių geležinkelio jungčių, kurių buvo atsisakyta arba kurios buvo išmontuotos (trūkstamos jungtys), skaičius

  CCR 14 – patobulinto geležinkelių transporto paslaugomis per metus pasinaudojančių keleivių skaičius

   

  – tarpvalstybinių geležinkelio jungčių (trūkstamų jungčių), kurios buvo atkurtos, skaičius

   

   

  CCO 16 – išplėstos ir modernizuotos tramvajų ir metro linijos bei pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūra

  CCR 15 – naujų ir modernizuotų tramvajų ir metro linijų metinis naudotojų skaičius bei metinis pėsčiųjų ir dviratininkų skaičius

  NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas

  Nuorodos

  COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  REGI

  11.6.2018

   

   

   

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  TRAN

  11.6.2018

  Nuomonės referentas (-ė)

         Paskyrimo data

  Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

  17.7.2018

  Svarstymas komitete

  9.10.2018

   

   

   

  Priėmimo data

  15.11.2018

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  38

  4

  2

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Francisco Assis, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Bolesław G. Piecha, Anders Sellström, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Heinz K. Becker, Edward Czesak, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

  Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ (14.11.2018)

  pateikta Regioninės plėtros komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo
  (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

  Nuomonės referentas: James Nicholson

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  Pranešėjas iš esmės palankiai vertina tiek Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), tiek Sanglaudos fondo tikslus ir uždavinius. Teisinga, kad ES laikosi darnaus požiūrio į tai, kaip sumažinti regionų ir valstybių narių ekonominius ir socialinius skirtumus, ir kad stengiasi skatinti tvarų vystymąsi. Nuomonės referentas supranta, kad, mažinant nedarbą ir skatinant socialinę įtrauktį bei kovojant su skurdu, labai svarbus vaidmuo tenka miestų teritorijoms, tačiau jis mano, kad reikia geriau suderinti kaimo ir miesto poreikius. Todėl nuomonės referentas į tekstą šiek tiek papildė, kad būtų daugiau dėmesio skiriama kaimo vietovėms ir jų bendruomenėms. Aptardami švietimo, įgūdžių ugdymo ir darbo vietų kūrimo klausimus kartais galime sutelkti dėmesį tik į ES miestelius ir miestus, o nuomonės referentas ypatingą dėmesį siūlo skirti kaimo vietovėms (6 pakeitimas). Nuomonės referentas papildė tekstą keletu aspektų, susijusių su socialiai atskirtais ūkininkais, nes jie gali dirbti nutolusiose vietovėse ir būti izoliuoti, taip pat susijusių su sezoniniais darbuotojais, kurie dažnai gali susidurti su sunkumais integruodamiesi į kaimo bendruomenes. Nuomonės referentas siekia skatinti inovacijas ir skaitmeninimą, todėl rekomenduoja 1 PT padidinti nuo 60 % iki 65 % (10 pakeitimas). Žinodamas, kokia svarbi ūkininkams prieiga prie interneto, nuomonės referentas buvo nepatenkintas dėl to, kad ERPF ir Sanglaudos fondas negali remti investicijų į plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą vietovėse, kuriose yra bent du plačiajuosčio ryšio tinklai. Nuomonės referentas su tuo nesutinka – kur lėšos reikalingiausios, turėtų spręsti valstybės narės ir regionai. Net ir esant plačiajuosčio ryšio tinklams, jei jie netinkami ir nesudaro galimybių ūkininkams tinkamai naudotis internetu atokiausiose ES dalyse, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama daugiau investuoti į patobulinimus (12 pakeitimas).

  PAKEITIMAI

  Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

  Pakeitimas    1

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (1)  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 176 straipsnyje nustatyta, kad Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. pagal tą straipsnį ir SESV 174 straipsnio antrą ir trečią pastraipas ERPF turi padėti mažinti įvairių regionų išsivystymo skirtumus ir mažinti nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą, iš kurių ypatingą dėmesį reikia skirti didelių ir nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų turintiems regionams, pvz., labai retai apgyvendintiems toliausiai į šiaurę esantiems regionams ir saloms, pasienio ir kalnuotoms vietovėms;

  (1)  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 176 straipsnyje nustatyta, kad Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF) paskirtis – padėti ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus. Pagal tą straipsnį ir SESV 174 straipsnio antrą ir trečią pastraipas ERPF turi padėti mažinti įvairių regionų išsivystymo skirtumus ir mažinti nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą, ypatingą dėmesį skiriant kaimo vietovėms, pereinamojo pramonės laikotarpio paveiktoms vietovėms, taip pat didelių ir nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų turintiems regionams, pvz., labai retai apgyvendintiems toliausiai į šiaurę esantiems regionams ir saloms, pasienio ir kalnuotoms vietovėms;

  Pakeitimas    2

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2a)  be to, Sanglaudos fondo investicijos skiriamos kelioms pagrindinėms prioritetinėms sritims, kuriose ekonominė ir socialinė atskirtis toliau didėja, jomis pirmiausia siekiama pašalinti kaimo ir miesto vietovių skirtumus, neatsižvelgiant į kaimo vietoves, kuriose patiriamas skurdas ir vyrauja sąstingis;

  Pakeitimas    3

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (3)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/XXX [naujuoju BNR]16 nustatomos bendros taisyklės, taikomos įvairiems fondams, įskaitant Europos regioninės plėtros fondą (ERPF), „Europos socialinį fondą plius“ (toliau – ESF+), Sanglaudos fondą, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą (toliau – EJRŽF), Prieglobsčio ir migracijos fondą (toliau – PMIF), Vidaus saugumo fondą (toliau – VSF) ir Sienų valdymo ir vizų priemonę (toliau – SVVP), kurių veiklos gairės pateiktos bendroje programoje (toliau – fondai);

  (3)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/XXX [naujuoju BNR] 16nustatomos bendros taisyklės, taikomos įvairiems fondams, įskaitant Europos regioninės plėtros fondą (ERPF), „Europos socialinį fondą plius“ (toliau – ESF+), Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai, Sanglaudos fondą, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą (toliau – EJRŽF), Prieglobsčio ir migracijos fondą (toliau – PMIF), Vidaus saugumo fondą (toliau – VSF) ir Sienų valdymo ir vizų priemonę (toliau – SVVP), kurių veiklos gairės pateiktos bendroje programoje (toliau – fondai);

  _________________

  _________________

  16 [Išsami nuoroda pateikta naujajame BNR].

  16 [Išsami nuoroda pateikta naujajame BNR].

  Pakeitimas    4

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (5)  įgyvendinant ERPF ir Sanglaudos fondo paramą turi būti laikomasi horizontaliųjų principų, nustatytų Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Valstybės narės taip pat turėtų laikytis JT neįgaliųjų teisių konvencijoje nustatytų prievolių ir užtikrinti prieinamumą, laikydamosi tos konvencijos 9 straipsnio ir Sąjungos teisės, kuria suderinami gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai. Valstybės narės ir Komisija turėtų siekti šalinti vyrų ir moterų nelygybę ir skatinti jų lygybę, taip pat integruoti lyčių aspektą, kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Fondų lėšomis neturėtų būti remiami veiksmai, kuriais prisidedama prie bet kokios segregacijos. ERPF ir Sanglaudos fondo tikslų turėtų būti siekiama atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą, įmonėms naudingi veiksmai turi atitikti valstybės pagalbos taisykles, nustatytas SESV 107 ir 108 straipsniuose;

  (5)  įgyvendinant ERPF ir Sanglaudos fondo paramą turi būti laikomasi horizontaliųjų principų, nustatytų Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje nustatytus subsidiarumo ir proporcingumo principus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Valstybės narės taip pat turėtų laikytis JT neįgaliųjų teisių konvencijoje nustatytų prievolių ir užtikrinti prieinamumą, laikydamosi tos konvencijos 9 straipsnio ir Sąjungos teisės, kuria suderinami gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai. Valstybės narės ir Komisija turėtų siekti šalinti vyrų ir moterų nelygybę ir skatinti jų lygybę, taip pat integruoti lyčių aspektą, kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Fondų lėšomis neturėtų būti remiami veiksmai, kuriais prisidedama prie bet kokios segregacijos ar atskirties. ERPF ir Sanglaudos fondo tikslų turėtų būti siekiama atsižvelgiant į darnų vystymąsi ir Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę ir kovoti su klimato kaita, kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į principą „teršėjas moka“. Siekiant apsaugoti vidaus rinkos vientisumą, įmonėms naudingi veiksmai turi atitikti valstybės pagalbos taisykles, nustatytas SESV 107 ir 108 straipsniuose;

  Pakeitimas    5

  Pasiūlymas dėl reglamento

  7 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (7)  siekiant nustatyti veiklos rūšis, kurios gali būti remiamos ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis, turėtų būti nustatyti konkretūs šių fondų paramos teikimo politikos tikslai, siekiant užtikrinti, kad parama būtų prisidedama prie vieno ar daugiau Reglamento (ES) 2018/xxx [naujojo BNR] 4 straipsnio 1 dalyje nustatytų politikos tikslų;

  (7)  siekiant nustatyti veiklos rūšis, kurios gali būti remiamos ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis, turėtų būti nustatyti suderinti konkretūs šių fondų paramos teikimo politikos tikslai, pritaikyti prie skirtingų sąlygų, siekiant užtikrinti, kad fondų parama kiekviename regione būtų prisidedama prie pridėtinės vertės didinimo ir būtų kuriamos darbo vietos. Šie tikslai jokiu būdu neturėtų menkinti svarbiausių bendrųjų tikslų – mažinti įvairių ES regionų išsivystymo lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą;

  Pakeitimas    6

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (9a)  siekiant mažinti regioninius ir socialinius skirtumus, skatinti socialinę sanglaudą ir regioninę plėtrą labai svarbios visuotinės aukštos kokybės viešosios paslaugos, jas teikiant žmonės ir įmonės taip pat skatinami likti savo gyvenamosiose vietovėse, visų pirma mažiausiai išsivysčiusiuose regionuose;

  Pakeitimas    7

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (9b)  ERPF ir Sanglaudos fondo investicijos turėtų būti skiriamos tvariam ir prieinamam nacionaliniam, regioniniam ir vietos judumui, visų pirma regionuose, kuriuose trūksta išteklių ekonomikai atkurti ir ekonomikos augimui skatinti, taip pat regionuose, kuriuose yra mažas gyventojų tankis ir kuriuose didelis judumo trūkumas yra struktūrinė ekonomikos augimo kliūtis;

  Pakeitimas    8

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (10)  be to, ERPF investicijomis turėtų būti prisidedama prie visuotinio sparčios skaitmeninės infrastruktūros tinklo kūrimo ir padedama skatinti švarų ir tvarų įvairiarūšį judumą miestuose;

  (10)  be to, ERPF investicijomis turėtų būti prisidedama prie visuotinio sparčios skaitmeninės infrastruktūros tinklo, apimančio ir kaimo vietoves, kūrimo ir padedama skatinti švarų ir tvarų įvairiarūšį judumą miestuose ir kaimuose, taip skatinant didesnę ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą, kuri galėtų padėti veiksmingai kovoti su klimato kaita;

  Pakeitimas    9

  Pasiūlymas dėl reglamento

  10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (10a)  investavimas į skaitmeninius tinklus ES kaimo vietovėse yra neišnaudotų galimybių šaltinis ir yra labai svarbus siekiant išnaudoti naujas ekonomines galimybes, pavyzdžiui, susijusias su tiksliuoju ūkininkavimu ir bioekonomikos plėtra, jis taip pat gali padėti siekti ES tikslų plėtoti skaitmeninės infrastruktūros tinklą ir skatinti ekologišką ir tvarų įvairiarūšį judumą;

  Pakeitimas    10

  Pasiūlymas dėl reglamento

  14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (14a)  veiksmai pagal ERPF ir Sanglaudos fondą turėtų padėti įgyvendinti tikslus, nustatytus integruotuose nacionaliniuose energetikos ir klimato srities veiksmų planuose, kurie turi būti parengti pagal [Reglamentą dėl energetikos sąjungos valdymo], taip pat atsižvelgiant į Komisijos rekomendacijas dėl šių planų, tiek turinio, tiek finansinių asignavimų atžvilgiu;

  Pakeitimas    11

  Pasiūlymas dėl reglamento

  17 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (17)  ERPF turėtų padėti ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus ir sumažinti įvairių regionų plėtros lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą, įskaitant su problemomis dėl įsipareigojimų mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro susiduriančius regionus. Todėl ERPF parama pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą turėtų būti sutelkta į svarbiausius Sąjungos prioritetus, atsižvelgiant į Reglamente (ES) 2018/xxx [naujajame BNR] nustatytus politikos tikslus. Taigi ERPF parama turėtų būti sutelkta į politikos tikslus „pažangesnė Europa, skatinant novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką“ ir „žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio Europa, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą“. Toks paramos sutelkimas pagal temas turėtų būti pasiektas nacionaliniu lygmeniu, kartu suteikiant lankstumo galimybę atskirų programų lygmeniu ir tarp trijų valstybių narių grupių, sudarytų atsižvelgiant į atitinkamas bendrąsias nacionalines pajamas. Be to, valstybių narių skirstymo į grupes metodika turėtų būti išsamiai nustatyta atsižvelgiant į ypatingą atokiausių regionų padėtį;

  (17)  ERPF turėtų padėti skatinti tikrą konvergenciją, ištaisyti pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus ir sumažinti įvairių regionų plėtros lygio skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimą, įskaitant su problemomis dėl įsipareigojimų mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro susiduriančius regionus, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės marės teisėtus pasirinkimus, prioritetus ir poreikius, priklausančius nuo konkrečios jos padėties. Todėl teikiant ERPF paramą pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą taip pat turėtų būti atsižvelgiama į bendrai apibrėžtus prioritetus pagal Reglamente (ES) 2018/xxx [naujajame BNR] nustatytus politikos tikslus. Taigi teikiant ERPF paramą turėtų būti ypač atsižvelgiama į politikos tikslus siekti sanglaudesnės ir didesniu solidarumu pagrįstos Europos, padedant mažinti ekonomines, socialines ir teritorines asimetrijas ir siekti pažangios ir novatoriškos ekonomikos pertvarkos, taip pat žalesnės ir mažo anglies dioksido kiekio Europos, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos, mažinant pramonės poveikį aplinkai, skatinant žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, kovojant su klimato kaita ir prie jos prisitaikant ir skatinant rizikos prevenciją bei valdymą. Toks paramos sutelkimas pagal temas turėtų būti pasiektas nacionaliniu lygmeniu, kartu suteikiant lankstumo galimybę atskirų programų lygmeniu ir tarp trijų valstybių narių grupių, sudarytų atsižvelgiant į atitinkamas bendrąsias nacionalines pajamas. Be to, valstybių narių skirstymo į grupes metodika turėtų būti išsamiai nustatyta atsižvelgiant į ypatingą atokiausių regionų padėtį;

  Pakeitimas    12

  Pasiūlymas dėl reglamento

  19 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (19)  šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos skirtingos veiklos rūšys, kurių išlaidoms galima gauti ERPF ir Sanglaudos fondo paramą pagal atitinkamus SESV jiems nustatytus tikslus. Turėtų būti sudaryta galimybė Sanglaudos fondo lėšomis remti investicijas į aplinką ir į TEN-T. Atsižvelgiant į ERDF paramą, veiklos sąrašas turėtų būti supaprastintas ir turėtų būti numatyta galimybė remti investicijas į infrastruktūrą, su galimybe naudotis paslaugomis susijusias investicijas, gamybines investicijas į MVĮ, įrangą, programinę įrangą ir nematerialųjį turtą, taip pat priemones, susijusias su informavimo, komunikacijos veikla, tyrimais, tinklaveika, bendradarbiavimu, patirties mainais, ir su klasteriais susijusią veiklą. Siekiant paremti programų įgyvendinimą, taip pat turėtų būti galimybė abiem fondais remti techninės paramos veiklą. Galiausiai, siekiant teikti paramą įvairesnėms intervencinėms priemonėms pagal INTERREG programas, paramos taikymo sritis turėtų būti išplėsta siekiant įtraukti ir dalijimąsi įvairiomis priemonėmis ir žmogiškaisiais ištekliais, taip pat išlaidas, susijusias su priemonėmis, įgyvendinamomis pagal ESF+ paramos taikymo sritį;

  (19)  šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos skirtingos veiklos rūšys, kurių išlaidoms galima gauti ERPF ir Sanglaudos fondo paramą pagal atitinkamus SESV jiems nustatytus tikslus. Turėtų būti sudaryta galimybė Sanglaudos fondo lėšomis remti investicijas į aplinką ir į TEN-T. Atsižvelgiant į ERPF paramą, veiklos sąrašas turėtų būti supaprastintas ir turėtų būti numatyta galimybė remti investicijas į infrastruktūrą, su galimybe naudotis paslaugomis susijusias investicijas, ypatingą dėmesį skiriant nepalankias sąlygas turinčioms, marginalizuotoms ir atskirtoms bendruomenėms, gamybines investicijas į MVĮ, įrangą, programinę įrangą ir nematerialųjį turtą, taip pat priemones, susijusias su informavimo, komunikacijos veikla, tyrimais, tinklaveika, bendradarbiavimu, patirties mainais, ir su klasteriais susijusią veiklą. Siekiant paremti programų įgyvendinimą, taip pat turėtų būti galimybė abiem fondais remti techninės paramos veiklą. Galiausiai, siekiant teikti paramą įvairesnėms intervencinėms priemonėms pagal INTERREG programas, paramos taikymo sritis turėtų būti išplėsta siekiant įtraukti ir dalijimąsi įvairiomis priemonėmis ir žmogiškaisiais ištekliais, taip pat išlaidas, susijusias su priemonėmis, įgyvendinamomis pagal ESF+ paramos taikymo sritį;

  Pakeitimas    13

  Pasiūlymas dėl reglamento

  25 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (25)  atsižvelgiant į tvarią miestų plėtrą manoma, kad būtina remti integruotą teritorijų vystymą siekiant veiksmingiau spręsti miestų vietovėms, įskaitant funkcines miestų zonas, poveikį darančias ekonomikos, aplinkos, klimato, demografines ir socialines problemas, kartu atsižvelgiant į poreikį skatinti miesto ir kaimo ryšius. Miestų vietovių, kuriose turi būti įgyvendinami integruotieji tvarios miestų plėtros veiksmai, atrankos principai ir orientacinės tiems veiksmams skiriamos sumos turėtų būti nustatyti pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą įgyvendinamose programose, tuo tikslu nacionaliniu lygmeniu skiriant mažiausiai 6 proc. ERPF lėšų. Taip pat turėtų būti nustatyta, kad šios procentinės lėšų dalies turėtų būti laikomasi visu programavimo laikotarpiu, jeigu lėšos perkeliamos tarp vienos programos ar programų prioritetų, įskaitant ir per laikotarpio vidurio peržiūrą;

  (25)  atsižvelgiant į tvarią miestų plėtrą manoma, kad būtina remti integruotą teritorijų vystymą siekiant veiksmingiau spręsti miesto ir kaimo vietovėms poveikį darančias ekonomikos, aplinkos, klimato, demografines ir socialines problemas, kartu atsižvelgiant į poreikį skatinti miesto ir kaimo ryšius ir stiprinti bendradarbiavimą. Miestų vietovių, kuriose turi būti įgyvendinami integruotieji tvarios miestų plėtros veiksmai, atrankos principai ir orientacinės tiems veiksmams skiriamos sumos turėtų būti nustatyti pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą įgyvendinamose programose, tuo tikslu nacionaliniu lygmeniu skiriant mažiausiai 6 proc. ERPF lėšų. Taip pat turėtų būti nustatyta, kad šios procentinės lėšų dalies turėtų būti laikomasi visu programavimo laikotarpiu, jeigu lėšos perkeliamos tarp vienos programos ar programų prioritetų, įskaitant ir per laikotarpio vidurio peržiūrą;

  Pakeitimas    14

  Pasiūlymas dėl reglamento

  1 straipsnio 2 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2.  Šiuo reglamentu taip pat nustatomi konkretūs Sanglaudos fondo paramos tikslai ir taikymo sritis, atsižvelgiant į investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą (toliau – investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslas), nurodytą Reglamento (ES) 2018/xxxx [naujojo BNR] [4 straipsnio 2 dalies a punkte].

  2.  Šiuo reglamentu taip pat nustatomi konkretūs Sanglaudos fondo paramos tikslai ir taikymo sritis, atsižvelgiant į investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą (toliau – investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslas), nurodytą Reglamento (ES) 2018/xxxx [naujojo BNR] [4 straipsnio 2 dalies a punkte]. Juo taip pat papildoma kaimo plėtros politika, kiek tai susiję su parama darniai teritorinei plėtrai.

  Pakeitimas    15

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a)  „pažangesnė Europa, skatinant novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką“ (toliau – 1-asis PT):

  a)  „sanglaudesnė ir didesniu solidarumu pagrįsta Europa, padedant mažinti ekonomines, socialines ir teritorines asimetrijas ir skatinant novatorišką ir pažangią ekonomikos pertvarką“ (toliau – 1-asis PT):

  Pagrindimas

  ERPF ir Sanglaudos fondas yra itin svarbios sanglaudos politikos priemonės, todėl jų tikslai turėtų apimti siekį siekti sanglaudos ir užkirsti kelią asimetrijoms.

  Pakeitimas    16

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  i)  stiprinant mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir diegiant pažangiąsias technologijas,

  i)  stiprinant mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus, diegiant pažangiąsias technologijas ir gerinant galimybes naudotis technologijomis, taip pat tokių technologijų naudojimą ir kokybę,

  Pakeitimas    17

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ii)  pasinaudojant skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms ir vyriausybėms,

  ii)  pasinaudojant skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms, viešosioms paslaugoms ir vyriausybėms,

  Pagrindimas

  Viešosios paslaugos yra nepaprastai svarbios sanglaudai, regioninei plėtrai ir verslo veiklai skatinti, taip pat gyventojų skaičiui išlaikyti, visų pirma mažiau išsivysčiusiuose regionuose.

  Pakeitimas    18

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies a punkto ii a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  iia)  skatinant kokybiškas, modernizuotas ir visuotines viešąsias paslaugas,

  Pakeitimas    19

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iii)  stiprinant MVĮ augimą ir konkurencingumą,

  iii)  stiprinant ir skatinant MVĮ augimą ir konkurencingumą kaimo vietovėse,

  Pakeitimas    20

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iv)  ugdant pažangiajai specializacijai, pramonės pereinamajam laikotarpiui ir verslumui reikalingus įgūdžius;

  iv)  ugdant pažangiajai specializacijai, pramonės pereinamajam laikotarpiui, kaimo plėtrai reikalingus įgūdžius ir kuriant pažangiajai specializacijai reikalingą infrastruktūrą, atkuriant pramonės sektorius regionuose, kuriuose mažėja gamybos pajėgumų ir verslumas;

  Pakeitimas    21

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies a punkto iv a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  iva)   skatinant regionų, nukentėjusių nuo gyventojų skaičiaus mažėjimo, ir gamtinių kliūčių turinčių vietovių atgaivinimą ir ekonominį atkūrimą;

  Pakeitimas    22

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies a punkto iv b papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ivb)  skatinant kurti stratuolių ekosistemas;

  Pakeitimas    23

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b)  žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio Europa, skatinant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, žiedinę ekonomiką, prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą“ (toliau – 2-asis PT):

  b)  žalesnė ir mažesnio anglies dioksido kiekio Europa, skatinant ir remiant perėjimą prie švarios ir teisingos energetikos, žaliąsias ir mėlynąsias investicijas, vartojimo mažinimą, žiedinę ekonomiką, prisitaikymą prie klimato kaitos ir rizikos prevenciją bei valdymą“ (toliau – 2-asis PT):

  Pakeitimas    24

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iii)  kuriant pažangiąsias elektros energijos sistemas ir tinklus, taip pat energijos kaupimo vietos lygmeniu sprendimus,

  iii)  kuriant pažangiąsias elektros energijos sistemas, pažangiuosius tinklus ir energijos kaupimo vietos lygmeniu sprendimus ir steigiant energetikos srities kooperatyvus,

  Pakeitimas    25

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  iiia)  skatinant vartojimo mažinimą,

  Pakeitimas    26

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iv)  skatinant prisitaikymą prie klimato kaitos, rizikos prevenciją ir atsparumą nelaimėms,

  iv)  skatinant prisitaikymą prie klimato kaitos, rizikos prevenciją ir valdymą, atsparumą gaivalinėms nelaimėms, visų pirma taikant ekosistemomis pagrįstus metodus,

  Pakeitimas    27

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies b punkto vii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  vii)  skatinant biologinę įvairovę, žaliąją infrastruktūrą miesto aplinkoje ir mažinti taršą;

  vii)  skatinant biologinę įvairovę ir žaliąją infrastruktūrą miesto ir kaimo aplinkoje ir mažinti oro, vandens, dirvožemio, akustinę ir šviesinę taršą bei atliekas;

  Pakeitimas    28

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  i)  gerinant skaitmeninį junglumą,

  i)  gerinant skaitmeninį junglumą ir užtikrinant prieigą prie sparčiojo interneto, visų pirma kaimo vietovėse, kuriose yra mažiau gyventojų ir kurios nėra tokios patrauklios komercinės veiklos vykdytojams,

  Pakeitimas    29

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ii)  kuriant tvarų, atsparų klimato kaitai, pažangų, saugų ir įvairiarūšį transeuropinį transporto tinklą (TEN-T),

  ii)  kuriant tvarų, atsparų klimato kaitai, pažangų, saugų ir įvairiarūšį transeuropinį transporto tinklą (TEN-T), ypatingą dėmesį skiriant pastangoms kurti ES transporto tinklą, kuriuo būtų sujungiami kaimų centrai, o ne tik kuriami maršrutai į sostines ar didelius miestų centrus,

  Pakeitimas    30

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iv)  skatinant tvarų įvairiarūšį judumą miestuose;

  iv)  skatinant tvarų įvairiarūšį judumą miestuose ir kaimo vietovėse;

  Pakeitimas    31

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies c punkto iv a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  iva)  naudojant skaitmenines technologijas siekiant spręsti problemas, su kuriomis susiduriama Europos kaimo vietovėse,

  Pakeitimas    32

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies c punkto iv ba papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ivb)  skatinant judumą kaimuose;

  Pakeitimas    33

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  i)  didinant darbo rinkų veiksmingumą ir galimybes gauti kokybišką darbą kuriant socialines inovacijas ir infrastruktūrą,

  i)  didinant darbo rinkų veiksmingumą ir galimybes gauti kokybišką darbą ir paramą darbuotojų judumui kuriant socialines inovacijas ir infrastruktūrą, kuriomis skatinama darni teritorinė plėtra visoje Europos Sąjungoje, visų pirma kaimo vietovėse gyvenančioms moterims, ypatingą dėmesį skiriant švietimui, įgūdžių ugdymui ir darbo vietų kūrimui kaimo vietovėse,

  Pakeitimas    34

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies d punkto i a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ia)  užtikrinant darnią teritorinę kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, be kita ko, kuriant darbo vietas ir jas išlaikant,

  Pakeitimas    35

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies d punkto i b papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ib)  padedant kaimo gyventojams naudotis vertingomis užimtumo galimybėmis,

  Pakeitimas    36

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ii)  suteikiant daugiau galimybių naudotis visapusiškomis ir kokybiškomis švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis plėtojant infrastruktūrą,

  ii)  suteikiant daugiau galimybių naudotis visapusiškomis ir kokybiškomis švietimo, ikimokyklinio lavinimo (visų pirma stiprinant švietimo ir ekonomikos bei verslo sąsajas), mokymo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis plėtojant infrastruktūrą,

  Pakeitimas    37

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies d punkto iii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iii)  didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą,

  iii)  didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją, įskaitant tuos, kurie dirba atokiose kaimo vietovėse, pavyzdžiui, ūkininkus ir žvejus, įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu, švietimą ir socialinių paslaugų teikimą,

  Pakeitimas    38

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies d punkto iii a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  iiia)  gerinant galimybes naudotis pagalbos pagyvenusiems žmonėms sistema, ypatingą dėmesį skiriant priežiūrai namuose ir tam, kaip tokios paslaugos teikiamos už institucinės priežiūros sistemų ribų,

  Pakeitimas    39

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies d punkto iii b papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  iiib)  remiant migrantus kaimo vietovėse, ypač sezoninius darbuotojus, kuriems gali būti sunku integruotis į kaimo bendruomenes;

  Pakeitimas    40

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies d punkto iv papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iv)  užtikrinant vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis plėtojant infrastruktūrą, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą;

  iv)  skatinant vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis plėtojant infrastruktūrą, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą ir motinystės priežiūrą, visų pirma periferinėse kaimo vietovėse;

  Pakeitimas    41

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies e punkto įžanginė dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  e)  „piliečiams artimesnė Europa, skatinant tvarią ir integruotą miestų, kaimų ir pakrančių vietovių plėtrą ir vietos iniciatyvas“ (toliau – 5-asis PT):

  e)  „piliečiams artimesnė Europa, skatinant tvarią ir integruotą miestų, kaimų, salų ir pakrančių vietovių plėtrą, miesto ir kaimo partnerystes ir vietos iniciatyvas“ (toliau – 5-asis PT):

  Pakeitimas    42

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ii)  skatinant integruotą socialinę, ekonominę ir aplinkos vietos plėtrą, puoselėjant kultūros paveldą ir saugumą, įskaitant kaimų ir pajūrio vietovėse, taip pat pasitelkiant bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą.

  ii)  skatinant integruotą socialinę, ekonominę ir aplinkos vietos plėtrą, puoselėjant kultūros paveldą ir saugumą, ypač kaimų, salų ir pakrantės vietovėse, taip pat pasitelkiant bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą naudojantis vietos veiklos grupių tarpininko paslaugomis;

  Pakeitimas    43

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies e punkto ii a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  iia)  nagrinėjant su miesto ir kaimo ryšiais susijusius klausimus atsižvelgiant į funkcinių zonų problemas, susijusias su užimtumu ir darbo rinkomis, įvairių sektorių tarpusavio priklausomybe, važinėjimo į darbą įpročiais, demografinėmis tendencijomis, kultūros ir gamtos paveldu, pažeidžiamumu dėl klimato kaitos, žemės naudojimu ir išteklių valdymu, instituciniais susitarimais ir valdymo tvarka, sujungiamumu ir prieinamumu.

  Pakeitimas    44

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies e punkto ii b papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  iib)  skatinant „pažangių kaimų“ sąvoką siekiant sumažinti miesto ir kaimo vietovių vystymosi atotrūkį.

  Pakeitimas    45

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 4 dalies a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a)  1 grupės valstybės narės skiria bent 85 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT ir 2-ajam PT ir bent 60 proc. – 1-ajam PT;

  a)  1 grupės valstybės narės skiria bent 85 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT ir 2-ajam PT ir bent 65 proc. – 1-ajam PT;

  Pakeitimas    46

  Pasiūlymas dėl reglamento

  3 straipsnio 4 dalies b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b)  2 grupės valstybės narės skiria bent 45 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT ir bent 30 proc. – 2-ajam PT;

  b)  2 grupės valstybės narės skiria bent 45 proc. savo visų ERPF lėšų pagal kitus nei techninė parama prioritetus 1-ajam PT ir bent 35 proc. – 2-ajam PT;

  Pakeitimas    47

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a)  investicijos į infrastruktūrą;

  a)  investicijos į infrastruktūrą, daugiausia dėmesio skiriant IRT infrastruktūrai kaimo vietovėse;

  Pakeitimas    48

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b)  investicijos siekiant sudaryti galimybes naudotis paslaugomis;

  b)  investicijos siekiant sudaryti galimybes naudotis paslaugomis ir įgūdžiais, ypatingą dėmesį skiriant nepalankias sąlygas turinčioms, marginalizuotoms ir atskirtoms bendruomenėms;

  Pakeitimas    49

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  da)  inovacijos ir moksliniai tyrimai;

  Pakeitimas    50

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  e)  informavimo, komunikacijos veikla, tyrimai, tinklaveika, bendradarbiavimas, patirties mainai ir su klasteriais susijusi veikla;

  (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

  Pakeitimas    51

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ea)  investicijos į inovacijas, įskaitant socialines inovacijas, ir technologijas siekiant remti kaimo plėtrą ir užtikrinti perspektyvią ateitį ES kaimo vietovėms;

  Pakeitimas    52

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos f a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  fa)  mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika.

  Pakeitimas    53

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a)  investicijos į aplinką, įskaitant investicijas, susijusias su darniu vystymusi ir energetika, kurios turi aplinkosauginės naudos;

  a)  investicijos į aplinką, įskaitant investicijas, susijusias su darniu vystymusi ir energetika, daugiausia dėmesio skiriant pastangoms stiprinti energetikos srities kooperatyvus ir decentralizuoti elektros energijos rinkas, nes tai turi aplinkosauginės naudos;

  Pakeitimas    54

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  aa)  ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimas;

  Pakeitimas    55

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ca)  darnaus vystymosi skatinimas.

  Pakeitimas    56

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Valstybės narės užtikrina tinkamą investicijų pagal a ir b punktus pusiausvyrą.

  Valstybės narės užtikrina nacionaliniu požiūriu teisingą, proporcingą ir tinkamą investicijų pagal a ir b punktus pusiausvyrą.

  Pakeitimas    57

  Pasiūlymas dėl reglamento

  6 straipsnio 1 dalies i punktas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  i)  investicijos į plačiajuosčio ryšio infrastruktūras vietovėse, kuriose yra bent du tos pačios kategorijos plačiajuosčio ryšio tinklai;

  Išbraukta.

  Pakeitimas    58

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 straipsnio pavadinimas

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Tvari miestų plėtra

  Tvari miestų ir kaimų plėtra

  Pakeitimas    59

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 straipsnio 1 dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1.  ERPF lėšomis remiamas teritorinėmis strategijomis grindžiamas integruotas teritorijų vystymas pagal Reglamento (ES) 2018/xxxx [naujojo BNR] [23] straipsnį, kuriuo daugiausia dėmesio skiriama miestų vietovėms („tvari miestų plėtra“) įgyvendinant programas pagal abu šio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nurodytus tikslus.

  1.  ERPF lėšomis remiamas teritorinėmis strategijomis grindžiamas integruotas teritorijų vystymas pagal Reglamento (ES) 2018/xxxx [naujojo BNR] [23] straipsnį, kuriuo daugiausia dėmesio skiriama miesto ir kaimo vietovėms („tvari miestų ir kaimų plėtra“) įgyvendinant programas pagal abu šio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nurodytus tikslus.

  Pakeitimas    60

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Bent 6 proc. visų ERPF lėšų nacionaliniu lygmeniu pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, išskyrus techninę paramą, skiriama tvariai miestų plėtrai pasitelkiant bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą, integruotas teritorines investicijas ar kitą teritorinę priemonę pagal 5-ąjį PT.

  Bent 6 proc. visų ERPF lėšų nacionaliniu lygmeniu pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą, išskyrus techninę paramą, skiriama tvariai miestų ir kaimų plėtrai pasitelkiant bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą, integruotas teritorines investicijas ar kitą teritorinę priemonę pagal 5-ąjį PT.

  Pakeitimas    61

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo produktai RCO 22 ir RCO 97

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCO 22 – papildomi atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai (iš kurių: elektros, šiluminės energijos pajėgumai)

  RCO 22 – papildomi tvarios atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumai (iš kurių: elektros, šiluminės energijos pajėgumai)

  RCO 97 – paremtų energijos bendruomenių ir atsinaujinančiosios energijos bendruomenių skaičius*

  RCO 97 – paremtų energijos bendruomenių ir tvarios atsinaujinančiosios energijos bendruomenių skaičius*

  Pakeitimas    62

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo rezultatai RCR 31 ir RCR 32

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCR 31 – visas pagamintas atsinaujinančios energijos kiekis (iš kurio: elektros, šiluminės energijos kiekis)

  RCR 31 – visas pagamintas tvarios atsinaujinančiosios energijos kiekis (iš kurio: elektros, šiluminės energijos kiekis)

  RCR 32 – atsinaujinančioji energija: su tinklu susiję pajėgumai (veiklos)*

  RCR 32 – tvari atsinaujinančioji energija: su tinklu susiję pajėgumai (veiklos)*

  Pakeitimas    63

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo rezultatas RCR 51

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCR 51 – gyventojai, galintys pasinaudoti triukšmo mažinimo priemonėmis

  RCR 51 – gyventojai, galintys pasinaudoti oro, vandens, dirvožemio, akustinės ir šviesinės taršos mažinimo priemonėmis

  Pakeitimas    64

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 2 politikos tikslo produktas RCO 39

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCO 39 – įrengtos oro taršos stebėsenos sistemos

  RCO 39 – įrengtos oro, vandens, dirvožemio, akustinės ir šviesinės taršos stebėsenos sistemos

  NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas

  Nuorodos

  COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  REGI

  11.6.2018

   

   

   

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  AGRI

  11.6.2018

  Nuomonės referentas (-ė)

         Paskyrimo data

  James Nicholson

  10.7.2018

  Priėmimo data

  12.11.2018

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  30

  4

  3

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Franc Bogovič, Maria Heubuch, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Thomas Waitz

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

  30

  +

  ALDE

  Jan Huitema, Ulrike Müller, Hilde Vautmans

  ECR

  Zbigniew Kuzmiuk, Anthea McIntyre

  EFDD

  Giulia Moi, Marco Zullo

  ENF

  Jacques Colombier, Philippe Loiseau

  GUE/NGL

  Matt Carthy, Luke Ming Flanagan

  NI

  Diane Dodds

  PPE

  Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Maria Gabriela Zoană

  4

  -

  EFDD

  John Stuart Agnew

  GUE/NGL

  Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

  PPE

  Albert Deß

  3

  0

  VERTS/ALE

  José Bové, Martin Häusling, Thomas Waitz

  Sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

  38

  +

  ALDE

  Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  Edward Czesak, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

  GUE/NG

  Tania González Peñas, Merja Kyllönen

  PPE

  Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  S&D

  Francisco Assis, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi

  VERTS/ALE

  Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

  4

  -

  ECR

  Peter Lundgren

  EFDD

  Jill Seymour

  ENF

  Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

  2

  0

  EFDD

  Daniela Aiuto

  S&D

  Inés Ayala Sender

  Sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė

  Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ (16.11.2018)

  pateikta Regioninės plėtros komitetui

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo
  (COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

  Nuomonės referentas: Bogdan Andrzej Zdrojewski

  TRUMPAS PAGRINDIMAS

  Pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Sanglaudos fondo (COM(2018)0372) nustatomas ERPF ir Sanglaudos fondo reguliavimo pagrindas 2021–2027 m. laikotarpiu.

  Jame numatoma, kad finansavimas turi būti skiriamas atitinkamiems prioritetams, ir pateikiamas teminių tikslų, atitinkančių minėtus prioritetus, sąrašas. Be to, pasiūlyme skatinamas integruotas programavimas.

  Šios nuomonės tikslas – daugiausia dėmesio skirti klausimams, į kuriuos neatsižvelgiama pasiūlyme, pvz., kūrybos sektoriui, kultūrai, jaunimui ir sportui.

  Konkrečių nuorodų į kultūrą nepateikimas teisiškai privalomuose reglamentuose lieka viena iš pagrindinių kliūčių, trukdančių skatinti investicijas į kultūrą. Todėl reikalinga didesnio užmojo strategija, atsižvelgiant į SESV 167 straipsnio 4 dalį, kurioje nustatyta, kad „Sąjunga į kultūros aspektus atsižvelgia imdamasi veiksmų pagal kitas Sutarčių nuostatas“. Nuomonės referentas pabrėžia, kad turi būti pripažintas visas kultūros potencialas ir jos vaidmuo remiant ir skatinant ekonominį vystymąsi, socialinę įtrauktį ir sanglaudą.

  Deja, aptariamame pasiūlyme dėl reglamento minimas kultūros paveldas, tačiau neatsižvelgiama į visą kultūrą sektorių. Jame nenurodomas kultūros indėlis į vietos ir regionų vystymąsi, nors jis glaudžiai susijęs su švietimo, socialinės įtraukties ir inovacijų klausimais. Kadangi kultūra įvairiai prisideda prie švietimo ir mokymosi formuojant įgūdžius ir praktinę patirtį, prie ekonomikos vystymosi plėtojant kūrybos sektorius ir meną ir prie socialinės įtraukties kovojant su bendruomenių marginalizacija, konkrečios nuorodos į kultūros sektorių turėtų būti įtrauktos į siūlomas teminių tikslų programas. Be to, labai svarbu nustatyti konkrečias priemones ir atidėti išteklius projektams, tokiems kaip inkubatoriai, skaitmeninė infrastruktūra (pavyzdžiui, plačiajuostis ryšys) ir nemateriali infrastruktūra švietimo, kultūros ir mokslinių tyrimų įstaigoms, atsižvelgiant į tai, kad su kultūra susiję projektai sudarė ne mažiau kaip 11 mlrd. EUR sanglaudos politikos išlaidų 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpiais.

  Kai vertinami projektai ir jų rezultatai, turi būti naudojami įvairesni rodikliai, kad būtų galima sustiprinti į veiklos rodiklius ir rezultatus orientuotą požiūrį. Todėl nuomonės referentas siūlo nustatyti naujus infrastruktūros projektų rodiklius, susijusius su turizmo, kultūros ir gamtos vietovėmis, kad būtų galima geriau atsižvelgti į apsilankymų remiamuose objektuose skaičiaus padidėjimą.

  PAKEITIMAI

  Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

  Pakeitimas    1

  Pasiūlymas dėl reglamento

  5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (5a)  vaikų teisių skatinimas, kaip nustatyta JT vaiko teisių konvencijoje, yra aiškus Sąjungos politikos tikslas (ES sutarties 3 straipsnis). ES ir jos valstybės narės turėtų tinkamai naudotis ERPF, kad paremtų veiksmingą intervenciją skatinančius veiksmus, kuriais prisidedama prie vaiko teisių įgyvendinimo;

  Pakeitimas    2

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (8)  vis labiau susietame pasaulyje ir dėl dinamiškų demografinių ir migracijos procesų akivaizdu, kad būtina laikytis bendro požiūrio į Sąjungos migracijos politiką, kuris būtų pagrįstas skirtingų finansavimo priemonių tarpusavio sąveika ir papildomumu. Siekiant užtikrinti darnią, tvirtą ir nuoseklią paramą valstybių narių tarpusavio solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo pastangoms siekiant valdyti migraciją, ERPF parama turėtų būti teikiama ilgalaikės migrantų integracijos lengvinimo priemonėms;

  (8)  vis labiau susietame pasaulyje ir dėl dinamiškų demografinių ir migracijos procesų akivaizdu, kad būtina laikytis bendro požiūrio į Sąjungos migracijos politiką, kuris būtų pagrįstas skirtingų finansavimo priemonių tarpusavio sąveika ir papildomumu. Siekiant užtikrinti darnią, tvirtą ir nuoseklią paramą valstybių narių tarpusavio solidarumo ir atsakomybės pasidalijimo pastangoms siekiant valdyti migraciją, ERPF parama turėtų būti teikiama ilgalaikės migrantų integracijos lengvinimo priemonėms, neatsižvelgiant į jų gyvenamosios vietos statusą. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad vietos ir regioninės valdžios institucijos turėtų prieigą prie ERPF išteklių, kurie joms būtų pakankamai prieinami, kad galėtų spręsti migrantų integracijos vietos ir regioniniu lygmenimis problemas;

  Pakeitimas    3

  Pasiūlymas dėl reglamento

  8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (8a)  teisingas perėjimas prie socialiniu ir aplinkos požiūriu tvarios ekonomikos turėtų padėti įtvirtinti į ateitį orientuotus plėtros kelius, geriau derinant vietos ir regionų įgūdžius ir strategijas su priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo įsipareigojimais, taip pat siekiant šiuo tikslu stiprinti pajėgumus ir sukurti paramos sistemas. Teisingo perėjimo procesai yra ilgalaikiai, jie labai priklauso nuo švietimo priemonių bei įsipareigojimų ir turėtų būti rengiami laikantis principo „iš apačios į viršų“, bendradarbiaujant su atitinkamais viešaisiais, ekonominiais ir socialiniais partneriais bei pilietinės visuomenės organizacijomis;

  Pakeitimas    4

  Pasiūlymas dėl reglamento

  9 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (9)  siekiant paremti valstybių narių ir regionų pastangas susiduriant su naujais iššūkiais ir užtikrinant aukštą saugumo lygį savo piliečiams ir radikalizacijos prevenciją, kartu pasitelkiant tarpusavio sąveikos ir papildomumo su kitomis Sąjungos politikos sritimis principus, ERPF investicijomis turėtų būti prisidedama prie saugumo, pavyzdžiui, transporto ir energetikos srityse, kuriose būtina užtikrinti viešųjų erdvių ir ypatingos svarbos infrastruktūros saugą ir saugumą;

  (9)  siekiant paremti valstybių narių ir regionų pastangas susiduriant su naujais iššūkiais ir užtikrinant aukštą saugumo lygį savo piliečiams ir visų piliečių įtrauktį, taikant prevencijos politiką, kuria būtų siekiama išvengti marginalizacijos ar radikalizacijos, kartu pasitelkiant tarpusavio sąveikos ir papildomumo su kitomis Sąjungos politikos sritimis, pvz., kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto, principus, visų pirma programa „Kūrybiška Europa“ (taip pat per pažangumo ženklą), „Erasmus“ ir Europos solidarumo korpusu, ERPF investicijomis turėtų būti prisidedama prie saugumo, pavyzdžiui, transporto ir energetikos srityse, kuriose būtina užtikrinti viešųjų erdvių ir ypatingos svarbos infrastruktūros saugą ir saugumą, taip pat prie glaudžios visuomenės, kurioje būtų užtikrintos atviros kultūrinės ir viešosios erdvės, tvarumo;

  Pakeitimas    5

  Pasiūlymas dėl reglamento

  17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (17a)  2018 m. valstybių narių viešosios politikos ir kultūros bei kūrybos sektorių (KKS) potencialo ekspertų darbo grupės ataskaitoje dėl atvirojo koordinavimo metodo pabrėžiama, kad KKS yra varomoji jėga siejant kultūrą ir kūrybiškumą su inovacijomis, socialine sanglauda, regionine plėtra ir verslumo vystymu. Daug regioninių pažangiosios specializacijos strategijų, įskaitant kultūros ir kūrybiškumo strategijas, suteikia galimybę sustiprinti bendrą darbą;

  Pakeitimas    6

  Pasiūlymas dėl reglamento

  19 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (19)  šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos skirtingos veiklos rūšys, kurių išlaidoms galima gauti ERPF ir Sanglaudos fondo paramą pagal atitinkamus SESV jiems nustatytus tikslus. Turėtų būti sudaryta galimybė Sanglaudos fondo lėšomis remti investicijas į aplinką ir į TEN-T. Atsižvelgiant į ERDF paramą, veiklos sąrašas turėtų būti supaprastintas ir turėtų būti numatyta galimybė remti investicijas į infrastruktūrą, su galimybe naudotis paslaugomis susijusias investicijas, gamybines investicijas į MVĮ, įrangą, programinę įrangą ir nematerialųjį turtą, taip pat priemones, susijusias su informavimo, komunikacijos veikla, tyrimais, tinklaveika, bendradarbiavimu, patirties mainais, ir su klasteriais susijusią veiklą. Siekiant paremti programų įgyvendinimą, taip pat turėtų būti galimybė abiem fondais remti techninės paramos veiklą. Galiausiai, siekiant teikti paramą įvairesnėms intervencinėms priemonėms pagal INTERREG programas, paramos taikymo sritis turėtų būti išplėsta siekiant įtraukti ir dalijimąsi įvairiomis priemonėmis ir žmogiškaisiais ištekliais, taip pat išlaidas, susijusias su priemonėmis, įgyvendinamomis pagal ESF+ paramos taikymo sritį;

  (19)  šiuo reglamentu turėtų būti nustatytos skirtingos veiklos rūšys, kurių išlaidoms galima gauti ERPF ir Sanglaudos fondo paramą pagal atitinkamus SESV jiems nustatytus tikslus. Turėtų būti sudaryta galimybė Sanglaudos fondo lėšomis remti investicijas į aplinką ir į TEN-T. Atsižvelgiant į ERDF paramą, veiklos sąrašas turėtų būti supaprastintas ir turėtų būti numatyta galimybė remti investicijas į infrastruktūrą, su galimybe naudotis paslaugomis susijusias investicijas, ypatingą dėmesį skiriant nepalankias sąlygas turinčioms, marginalizuotoms ir segreguotoms bendruomenėms, gamybines investicijas į MVĮ (įskaitant kultūros ir kūrybos sektorių), įrangą, programinę įrangą ir nematerialųjį turtą, taip pat priemones, susijusias su informavimo, komunikacijos veikla, tyrimais, tinklaveika, bendradarbiavimu, patirties mainais, ir su klasteriais susijusią veiklą. Siekiant paremti programų įgyvendinimą, taip pat turėtų būti galimybė abiem fondais remti techninės paramos veiklą. Galiausiai, siekiant teikti paramą įvairesnėms intervencinėms priemonėms pagal INTERREG programas, paramos taikymo sritis turėtų būti išplėsta siekiant įtraukti ir dalijimąsi įvairiomis priemonėmis ir žmogiškaisiais ištekliais, taip pat išlaidas, susijusias su priemonėmis, įgyvendinamomis pagal ESF+ paramos taikymo sritį;

  Pakeitimas    7

  Pasiūlymas dėl reglamento

  22 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (22)  valstybės narės turėtų reguliariai perduoti Komisijai informaciją apie pažangą, padarytą taikant I priede nustatytus bendruosius produkto ir rezultato rodiklius. Bendrieji produkto ir rezultato rodikliai prireikus galėtų būti papildyti konkrečios programos produkto ir rezultato rodikliais. Valstybių narių pateikta informacija turėtų būti pagrindas, kuriuo remdamasi Komisija turėtų teikti konkrečių tikslų įgyvendinimo visu programavimo laikotarpiu pažangos ataskaitą, tuo tikslu naudodamasi II priede nurodytų pagrindinių rodiklių rinkiniu;

  (22)  valstybės narės turėtų reguliariai perduoti Komisijai informaciją apie pažangą, padarytą taikant I priede nustatytus bendruosius produkto ir rezultato rodiklius. Bendrieji produkto ir rezultato rodikliai prireikus galėtų būti papildyti konkrečios programos produkto ir rezultato rodikliais. Valstybių narių pateikta informacija turėtų būti pagrindas, kuriuo remdamasi Komisija turėtų teikti konkrečių tikslų įgyvendinimo visu programavimo laikotarpiu pažangos ataskaitą, tuo tikslu naudodamasi II priede nurodytų pagrindinių kiekybinių ir kokybinių rodiklių rinkiniu;

  Pakeitimas    8

  Pasiūlymas dėl reglamento

  23 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (23)  vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 22 ir 23 punktais, reikia įvertinti fondus remiantis informacija, surinkta taikant konkrečius stebėsenos reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg didelio reglamentavimo ir administracinės naštos, visų pirma tenkančios valstybėms narėms. Prireikus šie reikalavimai gali apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali būti remiamasi vertinant fondų poveikį vietoje;

  (23)  vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 22 ir 23 punktais, reikia įvertinti fondus remiantis informacija, surinkta taikant konkrečius stebėsenos reikalavimus, kartu išvengiant pernelyg didelio reglamentavimo ir administracinės naštos, visų pirma tenkančios valstybėms narėms. Prireikus šie reikalavimai gali apimti išmatuojamus kiekybinius ir kokybinius rodiklius, kuriais gali būti remiamasi vertinant fondų poveikį vietoje;

  Pakeitimas    9

  Pasiūlymas dėl reglamento

  25 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (25)  atsižvelgiant į tvarią miestų plėtrą manoma, kad būtina remti integruotą teritorijų vystymą siekiant veiksmingiau spręsti miestų vietovėms, įskaitant funkcines miestų zonas, poveikį darančias ekonomikos, aplinkos, klimato, demografines ir socialines problemas, kartu atsižvelgiant į poreikį skatinti miesto ir kaimo ryšius. Miestų vietovių, kuriose turi būti įgyvendinami integruotieji tvarios miestų plėtros veiksmai, atrankos principai ir orientacinės tiems veiksmams skiriamos sumos turėtų būti nustatyti pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą įgyvendinamose programose, tuo tikslu nacionaliniu lygmeniu skiriant mažiausiai 6 proc. ERPF lėšų. Taip pat turėtų būti nustatyta, kad šios procentinės lėšų dalies turėtų būti laikomasi visu programavimo laikotarpiu, jeigu lėšos perkeliamos tarp vienos programos ar programų prioritetų, įskaitant ir per laikotarpio vidurio peržiūrą;

  (25)  atsižvelgiant į tvarią miestų plėtrą manoma, kad būtina remti integruotą teritorijų vystymą siekiant veiksmingiau spręsti miestų vietovėms, įskaitant funkcines miestų zonas, poveikį darančias ekonomikos, aplinkos, klimato, kultūrines, demografines ir socialines problemas, kartu atsižvelgiant į poreikį skatinti miesto ir kaimo ryšius ir sumažinti skaitmeninę atskirtį. Miestų vietovių, kuriose turi būti įgyvendinami integruotieji tvarios miestų plėtros veiksmai, atrankos principai ir orientacinės tiems veiksmams skiriamos sumos turėtų būti nustatyti pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslą įgyvendinamose programose, tuo tikslu nacionaliniu lygmeniu skiriant mažiausiai 6 proc. ERPF lėšų. Taip pat turėtų būti nustatyta, kad šios procentinės lėšų dalies turėtų būti laikomasi visu programavimo laikotarpiu, jeigu lėšos perkeliamos tarp vienos programos ar programų prioritetų, įskaitant ir per laikotarpio vidurio peržiūrą;

  Pakeitimas    10

  Pasiūlymas dėl reglamento

  27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (27a)  kultūra, švietimas, mokymas, savanoriška veikla ir sportas yra pagrindinės varomosios jėgos siekiant glaudesnės, įtraukesnės ir labiau novatoriškos visuomenės;

  Pakeitimas    11

  Pasiūlymas dėl reglamento

  29 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (29)  kadangi šio reglamento tikslo, t.y. didinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ištaisant pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus, valstybės narės negali deramai pasiekti dėl įvairių regionų išsivystymo lygio skirtumų, nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimo ir valstybių narių bei regionų finansinių išteklių ribotumo, bet dėl siūlomo veiksmo masto ir pobūdžio to tikslo geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

  (29)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. didinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ištaisant pagrindinius Sąjungos regionų pusiausvyros sutrikimus, vadovaujantis požiūriu, kurio dėmesio centre yra piliečiai ir kuriuo siekiama remti bendruomenės inicijuotą plėtrą ir skatinti aktyvų pilietiškumą, valstybės narės negali deramai pasiekti dėl įvairių regionų išsivystymo lygio skirtumų, nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimo ir valstybių narių bei regionų finansinių išteklių ribotumo, bet dėl siūlomo veiksmo masto ir pobūdžio to tikslo geriau siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones laikydamasi ES sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

  Pakeitimas    12

  Pasiūlymas dėl reglamento

  29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (29a)  demografiniai pokyčiai yra vienas iš didžiausių ES iššūkių, turintis plataus masto ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių pasekmių. Jie apima senėjančius gyventojus, jaunų žmonių skaičiaus mažėjimą, mažesnį gimstamumą, darbingo amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimą ir protų nutekėjimą. Atsižvelgiant į tai, ypatingą dėmesį reikia skirti regionams, kurie išgyvena didelę demografinę krizę;

  Pakeitimas    13

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ii)  pasinaudojant skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms ir vyriausybėms,

  ii)  pasinaudojant skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms, vyriausybėms ir viešosios valdžios institucijoms,

  Pakeitimas    14

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iii)  stiprinant MVĮ augimą ir konkurencingumą,

  iii)  stiprinant MVĮ kūrybiškumą, augimą ir konkurencingumą,

  Pakeitimas    15

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iv)  ugdant pažangiajai specializacijai, pramonės pereinamajam laikotarpiui ir verslumui reikalingus įgūdžius;

  iv)  ugdant pažangiajai specializacijai, pramonės pereinamajam laikotarpiui ir verslumui reikalingus įgūdžius ir rengiant mokymo, įskaitant mišrųjį mokymą, programas;

  Pakeitimas    16

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  i)  didinant darbo rinkų veiksmingumą ir galimybes gauti kokybišką darbą kuriant socialines inovacijas ir infrastruktūrą,

  i)  didinant darbo rinkų veiksmingumą ir galimybes gauti kokybišką darbą, ypač jaunimui, kuriant socialines inovacijas ir infrastruktūrą,

  Pakeitimas    17

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ii)  suteikiant daugiau galimybių naudotis visapusiškomis ir kokybiškomis švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą paslaugomis plėtojant infrastruktūrą,

  ii)  suteikiant daugiau galimybių naudotis visapusiškomis ir kokybiškomis formaliojo, neformaliojo švietimo, savaiminio mokymosi, ikimokyklinės priežiūros, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą, kultūros ir sporto paslaugomis plėtojant infrastruktūrą ir kuriant kokybiško švietimo ir mokymo programas, įskaitant atvirus masinio nuotolinio mokymo kursus ir mišrųjį mokymą,

  Pakeitimas    18

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies d punkto ii a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  iia)  suteikiant geresnę prieigą prie kultūros ir gerinant dalyvavimą kultūrinėje veikloje, atsižvelgiant į tai, kad dalyvavimas kultūrinėje ir kūrybinėje veikloje suteikia galių grupėms, kurioms gresia atskirtis, kaip antai palankių ekonominių sąlygų neturintys, senstantys, neįgalūs ir etninių mažumų grupėms priklausantys asmenys, kad jie galėtų tapti aktyviais visuomenės nariais;

  Pakeitimas    19

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies d punkto iii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  iii)  didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą,

  iii)  didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, bedarbių, nesimokančių, nedirbančių ir mokymuose nedalyvaujančių (NEET) jaunuolių, žemos kvalifikacijos asmenų, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą, kultūrinę ir sporto veiklą, vietos švietimo, kultūros ir sporto infrastruktūrą bei mokymąsi visą gyvenimą,

   

  _________________

   

  a Europos Parlamento pranešimas dėl naujos Europos įgūdžių darbotvarkės (A8–0276/2017)

  Pakeitimas    20

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  i)  skatinant integruotą socialinę, ekonominę ir aplinkos plėtrą, puoselėjant miestų vietovių kultūros paveldą ir saugumą,

  i)  skatinant integruotą miestų vietovių socialinę, ekonominę ir aplinkos plėtrą, puoselėjant kultūrą, kultūros paveldą, sportą ir skatinant kultūros infrastruktūros užtikrinimą ir saugumą, primenant, kad vykdant visus su kultūros paveldo išsaugojimu, atkūrimu, pakartotiniu panaudojimu ir komunikacija susijusius projektus, reikėtų atsižvelgti į 2018 m. – Europos kultūros paveldo metais – paskelbtas rekomendacijas dėl kokybiškų intervencijos priemonių kultūros paveldo vietose,

  Pakeitimas    21

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies e punkto i a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ia)  gerinant prieigą prie kultūros ir remiant kultūros ir kūrybos pramonės sektorius, siekiant prisidėti prie kaimo ir toli nuo centrų esančių vietovių ir bendruomenių atgaivinimo ir padidinti jų patrauklumą miestuose ir regionuose,

  Pakeitimas    22

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  ii)  skatinant integruotą socialinę, ekonominę ir aplinkos vietos plėtrą, puoselėjant kultūros paveldą ir saugumą, įskaitant kaimų ir pajūrio vietovėse, taip pat pasitelkiant bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą.

  ii)  skatinant integruotą socialinę, ekonominę ir aplinkos vietos plėtrą, puoselėjant kultūrą, kultūros paveldą, sportą ir saugumą, įskaitant kaimų ir pajūrio vietovėse, taip pat pasitelkiant bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą; primenant, kad vykdant visus su kultūros paveldo išsaugojimu, atkūrimu, pakartotiniu panaudojimu ir komunikacija susijusius projektus, reikėtų atsižvelgti į 2018 m. – Europos kultūros paveldo metais – paskelbtas rekomendacijas dėl kokybiškų intervencijos priemonių kultūros paveldo vietose,

  Pakeitimas    23

  Pasiūlymas dėl reglamento

  2 straipsnio 1 dalies e punkto ii a papunktis (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  iia)  stiprinant materialaus ir nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimą, rėmimą ir sklaidą miestų, kaimų ir pajūrio vietovėse,

  Pakeitimas    24

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e a punktas (naujas)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (ea)  mokymo programos, įskaitant mokymąsi darbo vietoje, mišrųjį mokymą ir atvirus masinio nuotolinio mokymo kursus, mokymosi visą gyvenimą ir švietimo veiklą, įskaitant neformalųjį ir savaiminį mokymąsi;

  Pakeitimas    25

  Pasiūlymas dėl reglamento

  4 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  investicijos į kultūros ir turizmo infrastruktūrą laikomos nedidelėmis ir atitinkančiomis paramos reikalavimus, jeigu ERPF bendro finansavimo dalis neviršija 10 000 000 EUR; ši viršutinė riba padidinama iki 20 000 000 EUR tuo atveju, kai infrastruktūros objektas laikomas pasaulio kultūros paveldu, kaip apibrėžta 1972 m. UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos 1 straipsnyje;

  Pakeitimas    26

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 4 punkto 2 stulpelio RCO 70 a (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCO 70a – kultūros infrastruktūros, kuriai skirta parama, pajėgumas

  Pakeitimas    27

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 4 punkto 2 stulpelio RCO 70 b (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCO 70b – sporto infrastruktūros, kuriai skirta parama, pajėgumas

  Pakeitimas    28

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 5 punkto 2 stulpelio RCO 77 a (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCO 77a – kultūros projektai

  Pakeitimas    29

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 5 punkto 2 stulpelio RCO 77 b (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCO 77b – sporto projektai

  Pakeitimas    30

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 5 punkto 3 stulpelio RCR 77 a (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  RCR 77a – paremtų kultūros infrastruktūros objektų skaičius

  Pakeitimas    31

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 5 punkto 3 stulpelio RCR 77 b (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCR 77b – paremtų turizmo infrastruktūros objektų skaičius

  Pakeitimas    32

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 5 punkto 3 stulpelio RCR 77 c (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCR 77c – paremtų gamtos vietovių skaičius

  Pakeitimas    33

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 5 punkto 3 stulpelio RCR 77 d (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCR 77d – apsilankymų paremtuose kultūros infrastruktūros objektuose padidėjimas

  Pakeitimas    34

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 5 punkto 3 stulpelio RCR 77 e (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCR 77e – apsilankymų paremtuose turizmo infrastruktūros objektuose padidėjimas

  Pakeitimas    35

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 5 punkto 3 stulpelio RCR 77 f (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCR 77f – apsilankymų paremtose gamtos vietovėse padidėjimas

  Pakeitimas    36

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 5 punkto 3 stulpelio RCR 78 a (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCR 78a – kultūros projektų dalyviai ir naudos gavėjai

  Pakeitimas    37

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 1 lentelės 5 punkto 3 stulpelio RCR 78 b (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCR 78b – sporto projektų dalyviai ir naudos gavėjai

  Pakeitimas    38

  Pasiūlymas dėl reglamento

  I priedo 2 lentelės 3 stulpelio RCR 86 a (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  RCR 86a – projektai, kuriais prisidedama prie ilgalaikio tvaraus kultūros paveldo vietų išsaugojimo ir kuriuos vykdant remiamasi EYCH2018 kokybės kontrolės rekomendacijomis

  NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas

  Nuorodos

  COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  REGI

  11.6.2018

   

   

   

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  CULT

  11.6.2018

  Nuomonės referentas (-ė)

         Paskyrimo data

  Bogdan Andrzej Zdrojewski

  1.6.2018

  Priėmimo data

  15.11.2018

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  23

  1

  2

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Momchil Nekov, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Santiago Fisas Ayxelà, Remo Sernagiotto