Förfarande : 2018/0197(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0094/2019

Ingivna texter :

A8-0094/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 3
CRE 26/03/2019 - 3

Omröstningar :

PV 27/03/2019 - 18.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0303

BETÄNKANDE     ***I
PDF 636kWORD 304k
27.2.2019
PE 627.935v02-00 A8-0094/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Utskottet för regional utveckling

Föredragande: Andrea Cozzolino

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från budgetutskottet
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 YTTRANDE från utskottet för transport och turism
 YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning
 YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0372),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 177, 178 och 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0227/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 5 december 2018(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från budgetutskottet, ståndpunkten i form av ändringsförslag från budgetkontrollutskottet samt yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för transport och turism, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, utskottet för kultur och utbildning, och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0094/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [new CPR]16 fastställs de gemensamma bestämmelserna för olika fonder, inklusive Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Sammanhållningsfonden, Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering, som verkar inom en gemensam ram (nedan kallade fonderna).

(3)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [new CPR] fastställs de gemensamma bestämmelserna för olika fonder, inklusive Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering, som verkar inom en gemensam ram (nedan kallade fonderna).

__________________

__________________

16 [Full reference - new CPR].

16 [Full reference - new CPR].

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Medlemsstaterna och kommissionen ansvarar för samordning, komplementaritet och samstämmighet mellan Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden+ (ESF+), Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) så att de kan komplettera varandra där så är lämpligt för att få till stånd framgångsrika projekt.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  De övergripande principerna i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och i artikel 10 i EUF-fördraget, inklusive subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i EU-fördraget, bör respekteras vid genomförandet av Eruf och Sammanhållningsfonden, med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna bör även respektera skyldigheterna i FN:s konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och säkerställa tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i den konventionen och den unionslagstiftning som harmoniserar tillgänglighetskraven för produkter och tjänster. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja ojämlikhet och främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera ett genusperspektiv, samt bekämpa diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Fonderna får inte stödja åtgärder som bidrar till någon form av segregering. Målen för Eruf och Sammanhållningsfonden bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling och unionens arbete för att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar. För att skydda den inre marknadens integritet bör insatser som gynnar företag uppfylla bestämmelserna om statligt stöd i artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

(5)  De övergripande principerna i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och i artikel 10 i EUF-fördraget, inklusive subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i EU-fördraget, bör respekteras vid genomförandet av Eruf och Sammanhållningsfonden, med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja social ojämlikhet och inkomstskillnader, stödja kampen mot fattigdom, värna och främja skapandet av kvalitetsjobb med åtföljande rättigheter, säkerställa att Eruf och Sammanhållningsfonden främjar lika möjligheter för alla samt bekämpa diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Fonderna bör också stödja övergången från vård och omsorg på institutioner till vård och omsorg i familjen och i närsamhället, särskilt för de personer som diskrimineras på flera grunder. Fonderna bör inte stödja åtgärder som bidrar till någon form av segregering. Investeringar inom ramen för Eruf, i synergi med ESF+, bör bidra till att främja social delaktighet, bekämpa fattigdom och öka medborgarnas livskvalitet i enlighet med skyldigheterna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och FN:s konvention om barnets rättigheter, för att bidra till barnens rättigheter.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  I en allt mer sammanlänkad värld och med tanke på den demografiska utvecklingen och migrationsdynamiken är det klart att unionens migrationspolitik kräver en gemensam strategi som vilar på synergier och komplementaritet mellan olika finansieringsinstrument. För att säkerställa ett sammanhängande, starkt och enhetligt stöd för solidaritet och ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna när det gäller att hantera migrationen bör Eruf ge stöd till att underlätta en långsiktig integrering av migranter.

(8)  I en allt mer sammanlänkad värld och med tanke på den interna och externa demografiska utvecklingen och migrationsdynamiken är det klart att unionens migrationspolitik kräver en gemensam strategi som vilar på synergier och komplementaritet mellan olika finansieringsinstrument. Eruf bör ägna de demografiska förändringarna mer specifik uppmärksamhet som en avgörande utmaning och ett prioriterat område vid utformning och genomförande av programmen. För att säkerställa ett sammanhängande, starkt och enhetligt stöd för solidaritet, ansvarstagande och delad börda mellan medlemsstaterna när det gäller att hantera migrationen, kan sammanhållningspolitiken bidra till processer för integration av flyktingar och migranter som åtnjuter internationellt skydd, genom att anta ett förhållningssätt som syftar till att värna deras värdighet och rättigheter, inte minst med tanke på att integration och lokal ekonomisk tillväxt påverkar varandra i positiv riktning, särskilt genom att ge infrastrukturstöd till städer och lokala myndigheter som arbetar med att genomföra integrationsstrategier.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  För att stödja medlemsstaternas och regionernas ansträngningar att möta nya utmaningar och säkerställa en hög säkerhetsnivå för sina invånare och förebygga radikalisering med avstamp i synergier och komplementaritet med andra av unionens politikområden, bör investeringar inom ramen för Eruf bidra till säkerhet i områden där det finns ett behov av att säkerställa säkra offentliga platser och säker kritisk infrastruktur, såsom transport och energi.

(9)  För att stödja medlemsstaternas och regionernas ansträngningar att minska utvecklingsskillnaderna och harmonisera de olika situationerna i EU:s regioner, ta itu med sociala skillnader, möta nya utmaningar, säkerställa inkluderande samhällen och en hög säkerhetsnivå och förebygga marginalisering och radikalisering, med avstamp i synergier och komplementaritet med andra av unionens politikområden, bör investeringar inom ramen för Eruf bidra i områden där det finns ett behov av att säkerställa säkra, moderna och tillgängliga offentliga platser och kritiska infrastrukturer, såsom kommunikation, kollektivtrafik, energi och samhällsomfattande tjänster av hög kvalitet som är viktiga för att utjämna regionala och sociala skillnader, främja social sammanhållning och regional utveckling samt få företag och människor att stanna kvar i sitt lokalområde.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Dessutom bör investeringar genom Eruf bidra till att utveckla en heltäckande digital infrastruktur för höghastighetsnät och främja ren och hållbar multimodal mobilitet i städerna.

(10)  Dessutom bör investeringar genom Eruf bidra till att utveckla en heltäckande digital infrastruktur för höghastighetsnät i hela unionen, även på landsbygden, där en sådan struktur är en viktig resurs för små och medelstora företag, och främja utsläppsfri och hållbar multimodal mobilitet med fokus på fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och samåkning.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Många av de största utmaningarna i Europa påverkar i allt högre grad marginaliserade romska folkgrupper, som ofta lever i de mest missgynnade mikroregionerna där det saknas tillgång till tjänligt dricksvatten, avlopp, elektricitet, transportmöjligheter, digital konnektivitet, system för förnybar energi och motståndskraft mot katastrofer. Därför bör Eruf och Sammanhållningsfonden bidra till att förbättra levnadsvillkoren för romer så att de fullt ut kan utnyttja sina möjligheter som EU-medborgare, och medlemsstaterna bör säkerställa att samtliga fem politiska mål för Eruf och Sammanhållningsfonden även gagnar romerna.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För att förbättra institutionernas totala administrativa kapacitet samt styrningen i medlemsstater som genomför program inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt måste stödjande åtgärder kunna vidtas inom ramen för alla särskilda mål.

(12)  För att bidra till lämplig styrning, tillsyn, gränsöverskridande samarbete och spridning av bästa praxis och innovationer inom området smart specialisering och cirkulär ekonomi samt förbättra institutionernas totala administrativa kapacitet samt styrningen i de medlemsstater – även på regional och lokal nivå i enlighet med principen om flernivåstyre – som genomför programmen inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt måste man främja åtgärder för att strukturellt stärka den administrativa kapaciteten till stöd för alla särskilda mål. Om de baseras på mätbara mål, och om de presenteras för medborgarna och företagen som ett sätt att förenkla och minska den administrativa bördan för stödmottagare och förvaltningsmyndigheter, kan dessa åtgärder hitta rätt balans mellan politikens resultatinriktning och övervaknings- och kontrollnivån.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att främja och stimulera samarbetsåtgärder som ingår i program som genomförs inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt är det nödvändigt att stärka samarbetet med parter inom en given medlemsstat eller mellan olika medlemsstater vad gäller stöd inom ramen för alla särskilda mål. Detta stärkta samarbete sker utöver samarbetet inom ramen för ETS/Interreg och bör framför allt stödja samarbete inom strukturerade partnerskap, i syfte att genomföra de regionala strategier som avses i kommissionens meddelande Ökad innovation i EU:s regioner: strategier för motståndskraftig, inkluderande och hållbar tillväxt17. Parter får därför komma från alla regioner i unionen, men också från gränsöverskridande regioner och regioner som omfattas av en makroregional strategi eller havsområdesstrategi eller en kombination av dessa två.

(13)  För att främja och stimulera samarbetsåtgärder som ingår i program som genomförs inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt är det nödvändigt att stärka samarbetet med parter, även på lokal och regional nivå, inom en given medlemsstat eller mellan olika medlemsstater vad gäller stöd inom ramen för alla särskilda mål. Detta stärkta samarbete sker utöver samarbetet inom ramen för ETS/Interreg och bör framför allt stödja samarbete inom strukturerade partnerskap, i syfte att genomföra de regionala strategier som avses i kommissionens meddelande Ökad innovation i EU:s regioner: strategier för motståndskraftig, inkluderande och hållbar tillväxt17. Parter får därför komma från alla regioner i unionen, men också från gränsöverskridande regioner och regioner som omfattas av Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete, en makroregional strategi eller havsområdesstrategi eller en kombination av dessa två.

_________________

_________________

17 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 8 juli 2017 (COM(2017)376) final.

17 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 8 juli 2017 (COM(2017)376) final.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Den framtida sammanhållningspolitiken får ta vederbörlig hänsyn till och ge stöd till de regioner i unionen som påverkas mest av Förenade kungarikets utträde ur unionen, särskilt de regioner som på grund av detta kommer att vara belägna vid unionens yttre sjö- eller landgränser.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att ge uttryck för att det är viktigt att bekämpa klimatförändringar i enlighet med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling bör fonderna bidra till att strömlinjeforma klimatåtgärder och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska stödja klimatmålen. 30 % av den totala finansieringsramen för Eruf förväntas gå till Eruf-insatser för klimatmål. 37 % av den totala finansieringsramen för Sammanhållningsfonden förväntas gå till sammanhållningsinsatser för klimatmål.

(14)  Målen för Eruf och Sammanhållningsfonden bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling, framför allt den stora betydelsen av att motverka klimatförändringar i enlighet med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och FN:s Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling, och unionens arbete för att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF‑fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar, och fokusera på fattigdom, ojämlikhet och en rättvis övergång till en socialt och miljömässigt hållbar ekonomi, genom en process som involverar medborgarna i samarbete med relevanta offentliga myndigheter, ekonomiska aktörer och arbetsmarknadsparter samt organisationer i civilsamhället. För att ge uttryck för att det är viktigt att bekämpa klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald i syfte att bidra till finansiering av nödvändiga åtgärder på europeisk, nationell och lokal nivå, i avsikt att uppfylla unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling och säkerställa stöd för integrerat katastrofförebyggande där man kopplar samman motståndskraft och riskförebyggande, beredskap och respons, bör fonderna bidra till allmänna klimatåtgärder och skydd av den biologiska mångfalden genom att sikta på att 30 % av utgifterna i EU-budgeten ska stödja klimatmålen. Fonderna måste i hög grad bidra till att uppnå en cirkulär och koldioxidsnål ekonomi överallt i unionen, och därvid fullt ut beakta den regionala dimensionen. Minst 35 % av den totala finansieringsramen för Eruf bör gå till Eruf-insatser för klimatmål. 40 % av den totala finansieringsramen för Sammanhållningsfonden förväntas gå till sammanhållningsinsatser för klimatmål. Dessa procentsatser bör respekteras under hela programperioden. Relevanta åtgärder kommer därför att fastställas under utarbetandet och genomförandet av dessa fonder och omprövas inom ramen för relevanta utvärderings- och översynsprocesser. Dessa åtgärder och det finansiella anslag som avsatts för genomförandet av dem ska ingå i de nationella integrerade energi- och klimatplanerna i enlighet med bilaga IV till förordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] och i den långsiktiga renoveringsstrategi som fastställts i det omarbetade direktivet (EU) 2018/844 om byggnaders energiprestanda för att bidra till att uppnå ett koldioxidfritt byggnadsbestånd senast 2050, och de bör bifogas programmen. Särskild uppmärksamhet bör riktas dels mot koldioxidintensiva områden som står inför utmaningar på grund av åtaganden om minskning av koldioxidutsläpp, i syfte att hjälpa dem att driva strategier som är förenliga med unionens klimatåtaganden och som har fastställts i de nationella integrerade energi- och klimatplanerna och inom ramen för direktiv 2018/410 om EU:s utsläppshandelssystem, dels mot att skydda arbetstagare, till exempel genom utbildnings- och omskolningsmöjligheter.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  För att Eruf inom ramen för ETS/Interreg ska kunna stödja såväl investeringar i infrastruktur som investeringar i anslutning till dessa samt utbildning och integration måste det fastställas att Eruf också får stödja verksamhet inom de särskilda målen i ESF+ som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [new ESF+]18.

(15)  För att Eruf inom ramen för ETS/Interreg ska kunna stödja såväl investeringar i infrastruktur som investeringar i anslutning till dessa samt utbildning och integration i syfte att förbättra och utveckla administrativa färdigheter och administrativ kompetens måste det fastställas att Eruf också får stödja verksamhet inom de särskilda målen i ESF+ som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [new ESF+]18.

__________________

__________________

18 [Full reference - new ESF+].

18 [Full reference - new ESF+].

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att på bästa sätt koncentrera användningen av begränsade resurser bör stöd från Eruf till produktiva investeringar inom relevant särskilt mål endast ges till mikroföretag samt små och medelstora företag i den mening som avses i kommissionens rekommendation 2003/361/EG19, förutom när investeringar inbegriper samarbete med små och medelstora företag i samband med forskning och innovation.

(16)  Små och medelstora företag och mikroföretag är centrala drivkrafter för ekonomisk tillväxt, innovation och sysselsättning och de spelar en viktig roll i den ekonomiska återhämtningen och övergången till en hållbar unionsekonomi. Det är nödvändigt att främja små och medelstora företag inom framväxande områden med anknytning till europeiska och regionala utmaningar, till exempel den kreativa och kulturella sektorn samt innovativa tjänster som svarar mot nya samhällsbehov, exempelvis integration och social inkludering av missgynnade samhällsgrupper, en åldrande befolkning, hälso- och sjukvård, miljöinnovation och resurseffektivitet. För att på bästa sätt koncentrera användningen av begränsade resurser, men utan att detta påverkar programmets mål, bör stöd från Eruf till produktiva investeringar inom relevant särskilt mål först och främst ges till mikroföretag samt små och medelstora företag i den mening som avses i kommissionens rekommendation 2003/361/EG19, utan att det påverkar offentliga företag, förutom när investeringar inbegriper samarbete med små och medelstora företag. För att skydda den inre marknadens integritet bör insatser som gynnar företag följa bestämmelserna om statligt stöd i artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

_________________

_________________

19 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

19 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Eruf bör bidra till att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen och till att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna, inklusive i dem som står inför utmaningar till följd av åtagandena om minskade koldioxidutsläpp. Erufs stöd inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt bör därför koncentreras till unionens viktigaste prioriteringar i linje med de politiska mål som fastställts i förordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. Stöd från Eruf bör därför koncentreras till de politiska målen ”Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling och ”Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering”. Den tematiska koncentrationen bör nås på nationell nivå och utrymme för flexibilitet ges på de enskilda programmens nivå och mellan de tre grupperna av medlemsstater som bildats utgående från deras respektive bruttonationalinkomst. Metoden för att klassificera medlemsstaterna bör dessutom fastställas i detalj, med beaktande av den särskilda situationen i de yttersta randområdena.

(17)  Eruf bör bidra till att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen och till att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna, inklusive i dem som står inför utmaningar till följd av åtagandena om minskade koldioxidutsläpp genom ekonomiskt stöd under övergångsperioden. Eruf bör även främja motståndskraft och förhindra att sårbara regioner halkar efter. Erufs stöd inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt bör därför koncentreras till unionens viktigaste prioriteringar i linje med de politiska mål som fastställts i förordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. Stöd från Eruf bör därför koncentreras specifikt till de två politiska målen ”Ett smartare Europa genom innovativ, smart och inkluderande ekonomisk utveckling och omvandling, regional teknisk konnektivitet, utveckling av informations- och kommunikationsteknik (IKT), konnektivitet och effektiv offentlig förvaltning” och ”Ett grönare, koldioxidsnålt och motståndskraftigt Europa för alla genom ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering”, samtidigt som hänsyn tas till de övergripande politiska målen för ett mer sammanhängande och solidariskt Europa som bidrar till att minska ekonomiska, sociala och territoriella asymmetrier. En sådan tematisk koncentration bör nås på nationell nivå så att marginaler för flexibilitet ges på de enskilda programmens nivå och mellan de olika regionkategorierna, också med beaktande av de olika utvecklingsnivåerna. Metoden för att klassificera regionerna bör dessutom fastställas i detalj, med beaktande av den särskilda situationen i de yttersta randområdena.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  För att säkerställa investeringar av strategisk betydelse som samfinansieras av Eruf och Sammanhållningsfonden kan medlemsstaterna lägga fram en vederbörligen motiverad begäran om ytterligare flexibilitet inom den nuvarande ramen för stabilitets- och tillväxtpakten för offentliga eller likvärdiga utgifter för strukturåtgärder.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att koncentrera stödet till unionens viktigaste prioriteringar bör också kraven på tematisk koncentration respekteras under hela programperioden, även vid överföringar mellan prioriteringar i ett program eller mellan program.

(18)  För att koncentrera stödet till unionens viktigaste prioriteringar och i enlighet med de mål för social, ekonomisk och territoriell sammanhållning som anges i artikel 174 i EUF-fördraget samt de politiska mål som fastställs i förordning (EU) 2018/xxx [new CPR] bör också kraven på tematisk koncentration respekteras under hela programperioden, även vid överföringar mellan prioriteringar i ett program eller mellan program.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  Eruf bör användas för att ta itu med de ytterst glesbefolkade områdenas problem när det gäller tillgänglighet och långa avstånd till stora marknader, i enlighet med Protokoll 6 till 1994 års anslutningsakt om särskilda bestämmelser för mål 6 inom ramen för strukturfonderna i Finland och Sverige. Eruf bör också användas för att ta itu med de särskilda svårigheter som finns såväl på vissa öar som i gränsområden, bergsområden och glesbygdsområden, eftersom deras geografiska läge hämmar deras utveckling, i syfte att stödja en hållbar utveckling.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Denna förordning bör fastställa de olika typer av verksamhet som kan få stöd för sina kostnader i form av investeringar från Eruf och Sammanhållningsfonden inom ramen för sina respektive mål i EUF‑fördraget. Sammanhållningsfonden bör stödja investeringar i miljö och TEN-T. När det gäller Eruf bör förteckningen över verksamheter förenklas och det bör vara möjligt att stödja investeringar i infrastruktur, investeringar i tillgång till tjänster, produktiva investeringar i små och medelstora företag, utrustning, mjukvara och immaterilla tillgångar samt åtgärder med avseende på information, kommunikation, studier, nätverk, samarbete, utbyte av erfarenheter och verksamhet som hänför sig till kluster. För att stödja genomförandet av ett program bör båda fonderna också kunna stödja tekniskt stöd. För att stödja fler typer av interventioner för Interreg-program bör tillämpningsområdet slutligen utvidgas till att även omfatta gemensam användning av olika slag av anläggningar, personella resurser och kostnader som hänger samman med åtgärder inom tillämpningsområdet för ESF+.

(19)  Denna förordning bör fastställa de olika typer av verksamhet som kan få stöd för sina kostnader i form av investeringar från Eruf och Sammanhållningsfonden inom ramen för sina respektive mål i EUF‑fördraget inbegripet crowdfunding. Sammanhållningsfonden bör stödja investeringar i miljö och TEN-T. När det gäller Eruf bör förteckningen över verksamheter ta hänsyn till särskilda nationella och regionala utvecklingsbehov samt platsspecifik potential; förteckningen bör också förenklas och det bör vara möjligt att stödja investeringar i infrastruktur, inklusive infrastruktur och anläggningar för forskning och innovation, infrastruktur för kultur och kulturarvet, infrastruktur för hållbar turism även via lokala turismstrukturer, tjänster till företag samt investeringar i bostäder, investeringar i tillgång till tjänster, med särskild inriktning på missgynnade, marginaliserade och segregerade samhällsgrupper, produktiva investeringar i små och medelstora företag, utrustning, mjukvara och immateriella tillgångar, incitament under övergångsperioden för regioner som håller på att fasa ut fossila bränslen samt åtgärder med avseende på information, kommunikation, studier, nätverk, samarbete, utbyte av erfarenheter mellan parter och verksamhet som hänför sig till kluster. För att stödja genomförandet av ett program bör båda fonderna också kunna stödja tekniskt stöd. För att stödja fler typer av interventioner för Interreg-program bör tillämpningsområdet slutligen utvidgas till att även omfatta gemensam användning av olika slag av anläggningar, personella resurser och kostnader som hänger samman med åtgärder inom tillämpningsområdet för ESF+.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Transeuropeiska transportnät i enlighet med förordning (EU) nr 1316/2013 ska även i fortsättningen finansieras med medel från Sammanhållningsfonden genom såväl delad som direkt förvaltning inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa.

(20)  Transeuropeiska transportnät i enlighet med förordning (EU) nr 1316/2013 ska även i fortsättningen finansieras med medel från Sammanhållningsfonden, bland annat för att åtgärda felande länkar och flaskhalsar på ett välavvägt sätt och för att förbättra säkerheten för befintliga broar och tunnlar, genom såväl delad som direkt förvaltning inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa. Dessa nät måste prioritera investeringar i vägnätet och stimulera offentliga tjänster i landsbygdsområden, särskilt i områden med låg befolkningstäthet eller en stor andel åldrande befolkning, för att främja sammankoppling mellan stad och landsbygd, gynna landsbygdens utveckling och överbrygga den digitala klyftan.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Samtidigt är det viktigt att förtydliga vilken typ av verksamhet som inte omfattas av tillämpningsområdet för Eruf och Sammanhållningsfonden, t.ex. investeringar för att uppnå en minskning av växthusgasutsläpp från verksamhet som förtecknas i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG20, i syfte att undvika överlappning med tillgänglig finansiering som redan omfattas av det direktivet. Dessutom bör det uttryckligen fastställas att de utomeuropeiska länder och territorier som förtecknas i bilaga II till EUF‑fördraget inte är berättigade till stöd från Eruf och Sammanhållningsfonden.

(21)  Samtidigt är det viktigt att dels identifiera synergier, dels klargöra vilken typ av verksamhet som inte omfattas av tillämpningsområdet för Eruf och Sammanhållningsfonden, i syfte att uppnå multiplikatoreffekter eller undvika överlappning med tillgänglig finansiering. Dessutom bör det uttryckligen fastställas att de utomeuropeiska länder och territorier som förtecknas i bilaga II till EUF‑fördraget inte är berättigade till stöd från Eruf och Sammanhållningsfonden.

_________________

 

20 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).

 

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 finns det ett behov av att utvärdera fonderna på grundval av den information som samlats på basis av särskilda krav på övervakning och samtidigt undvika överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna. Dessa krav kan i förekommande fall innefatta mätbara indikatorer som kan användas som utgångspunkt för utvärdering av fondernas praktiska genomslag.

(23)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 finns det ett behov av att utvärdera fonderna på grundval av den information som samlats på basis av särskilda krav på övervakning och samtidigt undvika överreglering och administrativa bördor. Dessa krav kan i förekommande fall innefatta mätbara indikatorer som kan användas som utgångspunkt för utvärdering av fondernas praktiska genomslag.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  För att maximera bidraget till territoriell utveckling bör åtgärder på detta område grunda sig på integrerade territoriella strategier, inklusive i stadsområden. Stöd från Eruf bör därför ges i någon av de former som fastställs i artikel 22 i förordning (EU) 2018/xxxx [new CPR], samtidigt som det säkerställs att lokala och regionala myndigheter samt kommuner deltar på lämpligt sätt.

(24)  För att maximera bidraget till territoriell utveckling och för att på ett effektivare sätt ta itu med de ekonomiska, demografiska, miljömässiga och sociala utmaningarna, i enlighet med vad som avses i artikel 174 i EUF-fördraget, i områden med naturbetingade eller demografiska nackdelar, bland annat i form av en åldrande befolkning, markförstöring och avfolkning men även demografiskt tryck eller svårigheter att få tillgång till grundläggande tjänster, bör åtgärder på detta område grunda sig på program, insatsområden eller integrerade territoriella strategier, inklusive i stadsområden och samhällen på landsbygden. Dessa åtgärder bör utgöra två sidor av samma mynt och alltså inrikta sig både på de centrala stadsområdena och deras närområden och på mer avlägsna landsbygdsområden. Dessa strategier kan också omfattas av ett integrerat system med flera fonder: Eruf, ESF+, EHFF och Ejflu. Som ett minimimål bör 5 % av Eruf-medlen öronmärkas på nationell nivå för integrerad territoriell utveckling. Stöd bör därför ges med säkerställande av att lokala och regionala myndigheter samt kommuner, ekonomiska parter, arbetsmarknadens parter och företrädare för det civila samhället och icke-statliga organisationer deltar på lämpligt sätt.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  Särskild uppmärksamhet bör riktas mot koldioxidintensiva områden som står inför utmaningar på grund av åtaganden om minskning av koldioxidutsläpp, i syfte att hjälpa dem att driva strategier som är förenliga med unionens klimatåtaganden enligt Parisavtalet och som skyddar arbetstagare och berörda samhällen i lika hög grad. Sådana områden bör kunna få särskilt stöd för att utarbeta och genomföra planer för utfasning av fossila bränslen i sina ekonomier, med hänsyn till behovet av specifika utbildnings- och omskolningsmöjligheter för arbetskraften.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Inom ramen för en hållbar stadsutveckling anses det nödvändigt att stödja integrerad territoriell utveckling för att mer effektivt tackla de såväl ekonomiska, miljö- och klimatmässiga som demografiska och samhälleliga utmaningar som påverkar stadsområdena, inbegripet funktionella stadsområden, samtidigt som behovet av att främja kopplingar mellan stad och landsbygd beaktas. Kriterier för urval av stadsområden där integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling ska genomföras, och vägledande belopp för dessa åtgärder, bör fastställas i programmen inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt, och ett minimimål på 6 % av Eruf-medlen som tilldelas på nationell nivå bör gå till detta ändamål. Det bör även fastställas att denna procentandel bör respekteras under hela programperioden när anslag överförs mellan prioriteringar i ett program eller mellan program, inklusive vid halvtidsöversynen.

(25)  Inom ramen för en hållbar stadsutveckling anses det nödvändigt att stödja integrerad territoriell utveckling för att mer effektivt tackla de såväl ekonomiska, miljö- och klimatmässiga, demografiska, tekniska, samhälleliga och kulturella utmaningar som påverkar stadsområdena, inbegripet funktionella stadsområden och landsbygdsområden, samtidigt som behovet av att främja kopplingar mellan stad och landsbygd beaktas, även genom stadsnära områden, där så är lämpligt. Kriterier för urval av stadsområden där integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling ska genomföras, och vägledande belopp för dessa åtgärder, bör fastställas i programmen inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt. Dessa åtgärder kan också omfattas av ett integrerat system med flera fonder: Eruf, ESF+, EHFF och Ejflu. Som ett minimimål bör 10 % av Eruf-medlen öronmärkas på nationell nivå för prioriteringen hållbar stadsutveckling. Det bör även fastställas att denna procentandel bör respekteras under hela programperioden när anslag överförs mellan prioriteringar i ett program eller mellan program, inklusive vid halvtidsöversynen.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  För att kartlägga eller tillhandahålla lösningar för att hantera frågor som rör hållbar stadsutveckling på unionsnivå, bör innovativa åtgärder i städerna på området hållbar stadsutveckling ersättas med ett europeiskt stadsinitiativ, under direkt eller indirekt förvaltning. Detta initiativ bör omfatta alla stadsområden och stödja EU‑agendan för städer21.

(26)  För att kartlägga eller tillhandahålla lösningar för att hantera frågor som rör hållbar stadsutveckling på unionsnivå, bör innovativa åtgärder i städerna på området hållbar stadsutveckling drivas vidare och utvecklas till ett europeiskt stadsinitiativ. Detta initiativ bör stödja EU-agendan för städer21 i syfte att stimulera tillväxt, livskvalitet och innovation samt kartlägga och åtgärda samhälleliga utmaningar.

_________________

_________________

21 Rådets slutsatser om EU-agendan för städer av den 24 juni 2016.

21 Rådets slutsatser om EU-agendan för städer av den 24 juni 2016.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  De yttersta randområdena bör ägnas särskild uppmärksamhet genom att åtgärder antas enligt artikel 349 i EUF‑fördraget och genom att de tilldelas extra anslag för att kompensera för extra kostnader i dessa områden som är en följd av en eller flera av de permanenta nackdelar som avses i artikel 349 i EUF‑fördraget, dvs. avlägsen belägenhet, ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng- och klimatförhållanden samt ekonomiskt beroende av ett fåtal produkter, vilka faktorer på grund av sin bestående natur och sammanlagda verkan allvarligt hämmar områdenas utveckling. Dessa anslag kan täcka investeringar, driftskostnader och allmännyttiga skyldigheter som syftar till att kompensera för extra kostnader som förorsakas av sådana nackdelar. Driftsstöd får täcka utgifter för godstransporter och startstöd för transporttjänster samt utgifter för insatser rörande begränsade lagringsmöjligheter, en överdimensionerad produktionsapparat och underhåll av denna samt arbetskraftsbrist på den lokala marknaden. För att skydda den inre marknadens integritet, och såsom är fallet med alla insatser som medfinansieras av Eruf och Sammanhållningsfonden bör allt stöd från Eruf för att finansiera drifts- och investeringsstöd i de yttersta randområdena uppfylla bestämmelserna om statligt stöd i artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

(27)  De yttersta randområdena bör ägnas särskild uppmärksamhet genom att åtgärder antas enligt artikel 349 i EUF‑fördraget och genom att de tilldelas extra anslag för att kompensera för extra kostnader i dessa områden som är en följd av en eller flera av de permanenta nackdelar som avses i artikel 349 i EUF‑fördraget, dvs. avlägsen belägenhet, ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng- och klimatförhållanden samt ekonomiskt beroende av ett fåtal produkter, vilka faktorer på grund av sin bestående natur och sammanlagda verkan allvarligt hämmar områdenas utveckling. Dessa anslag kan täcka investeringar, driftskostnader och allmännyttiga skyldigheter som syftar till att kompensera för extra kostnader som förorsakas av sådana nackdelar. Driftsstöd får täcka utgifter för godstransporter och startstöd för transporttjänster, grön logistik, mobilitetsstyrning samt utgifter för insatser rörande begränsade lagringsmöjligheter, en överdimensionerad produktionsapparat och underhåll av denna samt arbetskraftsbrist på den lokala marknaden. Dessa anslag är inte föremål för den tematiska koncentration som fastställs i denna förordning. För att skydda den inre marknadens integritet, och såsom är fallet med alla insatser som medfinansieras av Eruf och Sammanhållningsfonden bör allt stöd från Eruf för att finansiera drifts- och investeringsstöd i de yttersta randområdena uppfylla bestämmelserna om statligt stöd i artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Eftersom målet för denna förordning, nämligen att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen genom att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare, på grund av de omfattande skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna samt de begränsade ekonomiska resurserna i medlemsstaterna och regionerna, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EUF-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(29)  Eftersom målet för denna förordning, nämligen att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen genom att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen genom medborgarorienterade strategier för att ge stöd till lokalt ledd utveckling och stimulera ett aktivt medborgarskap, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snarare, på grund av de omfattande skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna samt de begränsade ekonomiska resurserna i medlemsstaterna och regionerna, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EUF-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Uppgifter för Eruf och Sammanhållningsfonden

 

Eruf och Sammanhållningsfonden ska bidra till det övergripande målet att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i unionen.

 

Eruf ska bidra till att undanröja utvecklingsskillnaderna mellan unionens olika regioner och att minska eftersläpningen i de minst gynnade regionerna, även på miljöområdet, genom hållbar utveckling och strukturell anpassning av det regionala näringslivet.

 

Sammanhållningsfonden ska bidra till projekt för de transeuropeiska näten och miljön.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  ”Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling” (PO 1) genom att

(a)  ”Ett smartare Europa genom innovativ, smart och inkluderande ekonomisk utveckling och omvandling, regional teknisk konnektivitet, utveckling av informations- och kommunikationsteknik (IKT), konnektivitet och effektiv offentlig förvaltning” (PO 1) genom att

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik,

i)  stödja utvecklingen och förbättringen av forsknings- och innovationskapaciteten, investeringar och infrastruktur, användningen av avancerad teknik och stödja och främja innovationskluster med företag, forskningsinstitut, den akademiska världen och offentliga myndigheter,

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  säkra nyttan av digitaliseringen för invånare, företag och myndigheter,

ii)  förbättra den digitala konnektiviteten och säkra nyttan av digitaliseringen för invånare, forskningsinstitut, företag, myndigheter och offentliga förvaltningar på regional och lokal nivå, inbegripet smarta städer och smarta byar,

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  förbättra de små och medelstora företagens tillväxt och konkurrenskraft,

iii)  förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft, ge stöd till insatser för att värna befintliga jobb och skapa nya samt stödja teknisk uppgradering och modernisering,

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap.

iv)  utveckla färdigheter och strategier samt bygga upp kapacitet för smart specialisering, en rättvis övergång, cirkulär ekonomi, social innovation, entreprenörskap, turismsektorn och omställning till industri 4.0.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  ”Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering” (PO 2) genom att

(b)  ”Ett grönare, koldioxidsnålt och motståndskraftigt Europa för alla genom ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering” (PO 2) genom att

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  främja energieffektivitetsåtgärder,

i)  främja åtgärder för energieffektivitet och energibesparing och mot energifattigdom,

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  främja förnybar energi,

ii)  främja hållbar och förnybar energi,

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  utveckla smarta energisystem, smarta nät och smart lagring på lokal nivå,

iii)  utveckla smarta energisystem, smarta nät och smart lagring,

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  främja anpassning, riskförebyggande och motståndskraft mot katastrofer i samband med klimatförändringen,

iv)  främja klimatanpassning, riskförebyggande och hantering av och motståndskraft mot extrema väderhändelser och naturkatastrofer, som jordbävningar, skogsbränder, översvämningar och torka, med beaktande av ekosystembaserade tillvägagångssätt,

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – led v

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

v)  främja en hållbar vattenförvaltning,

v)  främja tillgång till vatten för alla och hållbar vattenförvaltning,

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – led vi

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

vi)  främja övergången till en cirkulär ekonomi,

vi)  främja övergången till en cirkulär ekonomi och förbättra resurseffektiviteten,

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – led via (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

via)  stödja regionala processer för omställning till ett koldioxidfritt samhälle och övergång till koldioxidsnål energiproduktion,

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – led vii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

vii)  främja biologisk mångfald och grön infrastruktur i stadsmiljö samt minska föroreningarna.

vii)  skydda och främja biologisk mångfald och naturarv, bevara och lyfta fram skyddade naturområden och naturresurser och minska alla typer av föroreningar, t.ex. av luft, vatten och mark eller genom buller och ljus,

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – led viia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

viia)  förbättra grön infrastruktur i funktionella stadsområden, utveckla småskaliga multimodala stadstransporter som en del av en ekonomi helt utan nettoutsläpp,

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led c – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  ”Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT-konnektivitet” (PO 3) genom att

(c)  ”Ett mer sammanlänkat Europa för alla genom förbättrad mobilitet” (PO 3) genom att

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  förbättra digital konnektivitet,

utgår

(Detta ändringsförslag kommer att kräva motsvarande ändringar av bilagorna I och II.)

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  utveckla ett hållbart, klimattåligt, intelligent, säkert och intermodalt TEN-T,

ii)  utveckla ett klimattåligt, intelligent, säkert och hållbart väg- och järnvägsnät samt intermodala TEN-T-förbindelser och gränsöverskridande förbindelser, med fokus på bullerminskningsåtgärder, miljövänliga transportnät för kollektivtrafik och järnväg,

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led c – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  utveckla hållbar, klimattålig, intelligent och intermodal nationell, regional och lokal mobilitet, inklusive förbättrad tillgång till TEN-T samt gränsöverskridande mobilitet,

iii)  utveckla hållbar, klimattålig, intelligent och intermodal nationell, regional och lokal mobilitet, inklusive förbättrad tillgång till TEN-T, gränsöverskridande mobilitet och miljövänliga transportnät för kollektivtrafik,

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led c – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  främja hållbar multimodal mobilitet i städerna.

utgår

(Detta ändringsförslag kräver att bilagorna I och II ändras på motsvarande sätt.)

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  ”Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter” (PO 4) genom att

(d)  ”Ett mer socialt och inkluderande Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter” (PO 4) genom att

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  effektivisera arbetsmarknaderna och förbättra tillgången till sysselsättning av god kvalitet genom att utveckla social innovation och social infrastruktur,

i)  göra arbetsmarknaderna effektivare och mer inkluderande och förbättra tillgången till sysselsättning av god kvalitet genom att utveckla social innovation och social infrastruktur och främja den sociala ekonomin och innovation,

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  förbättra tillgången till tjänster av god kvalitet för alla inom utbildning och livslångt lärande genom att utveckla infrastruktur,

ii)  förbättra lika tillgång till tjänster av god kvalitet för alla inom utbildning och livslångt lärande och idrott genom att utveckla tillgänglig infrastruktur och tillgängliga tjänster,

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iia)  investera i bostäder som ägs av offentliga myndigheter eller ideella aktörer för användning som bostäder för låginkomsthushåll eller personer med särskilda behov,

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  förbättra den socioekonomiska integrationen av marginaliserade grupper, migranter och missgynnade grupper, genom integrerade åtgärder, bl.a. bostäder och sociala tjänster,

iii)  främja den socioekonomiska inkluderingen av marginaliserade grupper och grupper som har sämre förutsättningar, exempelvis romer och andra missgynnade grupper, genom integrerade åtgärder, bl.a. bostäder och sociala tjänster,

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iiia)  främja långsiktig socioekonomisk integration av flyktingar och migranter som åtnjuter internationellt skydd, med hjälp av integrerade åtgärder, bl.a. bostäder och sociala tjänster, genom stöd till infrastruktur i städer och till involverade lokala myndigheter,

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  säkerställa lika tillgång till hälso- och sjukvård genom att utveckla infrastruktur,

iv)  säkerställa lika tillgång till hälso- och sjukvård genom att utveckla vårdinfrastruktur och andra tillgångar, inbegripet primärvård och förebyggande åtgärder samt driva på omställningen från vård och omsorg på institutioner till vård och omsorg i familjen och i närsamhället,

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iva (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iva)  främja fysisk, ekonomisk och social förnyelse i eftersatta områden.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led e – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  ”Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av stads-, landsbygds- och kustområden och lokala initiativ” (PO 5) genom att

(e)  ”Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av stadsområden och alla andra områden samt lokala initiativ” (PO 5) genom att

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led e – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  främja en integrerad social, ekonomisk och miljömässig utveckling, kulturarvet och säkerhet i stadsområden,

i)  främja en integrerad och inkluderande social, ekonomisk och miljömässig utveckling, kultur, naturarvet, hållbar turism även via lokala turismstrukturer, idrott och säkerhet i stadsområden, inbegripet funktionella stadsområden,

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led e – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  främja en integrerad, social, ekonomisk och miljömässig lokal utveckling, kulturarvet och säkerhet, inklusive på landsbygden och i kustområden, även genom lokalt ledd utveckling.

ii)  främja en integrerad, inkluderande, social, ekonomisk och miljömässig utveckling, kultur, naturarv, hållbar turism även via lokala turismstrukturer, idrott och säkerhet, allt på lokal nivå, landsbygden, bergsregioner, öar och kustregioner, isolerade och glesbefolkade områden och alla andra områden där det är svårt att få tillgång till grundläggande tjänster även på Nuts 3-nivå, genom territoriella och lokala utvecklingsstrategier, i de former som anges i artikel 22 a, b och c i förordning (EU) 2018/xxxx [new CPR].

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Förbättring av småskaliga multimodala stadstransporter i enlighet med led b viia i den här artikeln ska vara stödberättigande om Eruf-bidraget till insatsen inte överskrider 10 000 000 euro.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller de särskilda målen i punkt 1 får Eruf eller Sammanhållningsfonden, i tillämpliga fall, även stödja verksamhet inom ramen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt om den

När det gäller uppnående av de särskilda målen i punkt 1 får Eruf eller Sammanhållningsfonden även stödja åtgärder som

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  förbättrar kapaciteten för programmyndigheter och organ i samband med genomförandet av fonderna,

(a)  förbättrar kapaciteten för programmyndigheter och organ i samband med genomförandet av fonderna samt stöder de offentliga myndigheter och lokala och regionala förvaltningar som ansvarar för genomförandet av Eruf och Sammanhållningsfonden, genom specifika planer för administrativt kapacitetsbyggande i syfte att lokalanpassa målen för hållbar utveckling, förenkla förfaranden och minska genomförandetiderna för åtgärderna, förutsatt att de är av strukturellt slag och att programmet har mätbara mål,

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Stöd till kapacitetsbyggande, i enlighet med led a i den här artikeln, får kompletteras med ytterligare stöd från reformstödsprogrammet i förordning (EU) 2018/xxx (reformstödsprogrammet).

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det samarbete som avses i led b ska omfatta samarbete med partner från gränsöverskridande regioner, regioner som inte gränsar till varandra eller regioner i ett territorium som omfattas av en makroregional strategi, havsområdesstrategi eller en kombination av dessa.

Det samarbete som avses i led b ska omfatta samarbete med partner från gränsöverskridande regioner, regioner som inte gränsar till varandra eller regioner i ett territorium som omfattas av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete, en makroregional strategi, havsområdesstrategi eller en kombination av dessa.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Meningsfullt deltagande av regionala och lokala myndigheter, det civila samhällets organisationer, inklusive stödmottagare, i alla skeden av förberedelsen, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av de operativa programmen inom Eruf, ska säkerställas i överensstämmelse med de principer som fastställs i den europeiska uppförandekoden för partnerskap.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, på basis av sin bruttonationalinkomst (BNI), indelas på följande sätt:

Regioner på Nuts 2-nivå ska, på basis av sin bruttonationalprodukt (BNP) per capita, indelas på följande sätt:

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  De vars BNI-kvot är minst 100 % av EU-genomsnittet (grupp 1).

(a)  De vars BNP per capita är över 100 % av genomsnittlig BNP i EU-27 (grupp 1).

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  De vars BNI-kvot är minst 75 % och högst 100 % av EU-genomsnittet (grupp 2).

(b)  De vars BNP per capita är mellan 75 % och 100 % av genomsnittlig BNP i EU-27 (grupp 2).

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  De vars BNI-kvot är högst 75 % av EU-genomsnittet (grupp 3).

(c)  De vars BNP per capita är under 75 % av genomsnittlig BNP i EU-27 (grupp 3).

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpningen av denna artikel avses med BNI-kvot kvoten mellan en medlemsstats BNI per capita, mätt i köpkraftsstandard och beräknad på basis av unionssiffror under perioden 2014–2016, och de 27 medlemsstaternas genomsnittliga BNI per capita mätt i köpkraftsstandard för samma referensperiod.

Vid tillämpningen av denna artikel ska indelningen av regioner i en av de tre regionkategorierna fastställas utifrån förhållandet mellan varje regions BNP per capita, mätt i köpkraftspariteter och beräknad på basis av unionssiffror under perioden 2014–2016, och genomsnittlig BNP i EU-27 för samma referensperiod.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Medlemsstater i grupp 1 ska tilldela de politiska målen PO 1 och PO 2 minst 85 % av sina totala Eruf-medel som har öronmärkts för andra prioriteringar än tekniskt stöd och det politiska målet PO 1 minst 60 %.

(a)  För mer utvecklade regioner (grupp 1) ska de tilldela

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led a – led i (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

i)  minst 50 % av de totala Eruf‑medlen på nationell nivå till det politiska målet PO 1 och

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led a – led i (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ii)  minst 30 % av de totala Eruf‑medlen på nationell nivå till det politiska målet PO 2.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Medlemsstater i grupp 2 ska tilldela det politiska målet PO 1 minst 45 % av sina totala Eruf-medel som har öronmärkts för andra prioriteringar än tekniskt stöd och det politiska målet PO 2 minst 30 %.

(b)  För kategorin övergångsregioner (grupp 2) ska de tilldela

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led b – led i (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

i)  minst 40 % av de totala Eruf-medlen på nationell nivå till det politiska målet PO 1 och

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led b – led ii (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ii)  minst 30 % av de totala Eruf-medlen på nationell nivå till det politiska målet PO 2.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Medlemsstater i grupp 3 ska tilldela det politiska målet PO 1 minst 35 % av sina totala Eruf-medel som har öronmärkts för andra prioriteringar än tekniskt stöd och det politiska målet PO 2 minst 30 %.

(c)  För kategorin mindre utvecklade regioner (grupp 3) ska de tilldela

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led c – led i (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

i)  minst 30 % av de totala Eruf-medlen på nationell nivå till det politiska målet PO 1 och

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led c – led ii (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ii)  minst 30 % av de totala Eruf-medlen på nationell nivå till det politiska målet PO 2.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  I vederbörligen motiverade fall får den berörda medlemsstaten begära att koncentrationsnivån för resurser med avseende på regionkategorin minskas med högst fem procentenheter, eller tio procentenheter för de yttersta randområdena, för det tematiska mål som fastställs i enlighet med artikel 3.4 a i, 3.4 b i och 3.4 c i [new ERDF-Cohesion Fund].

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  När Eruf-anslag med avseende på det politiska målet PO 1 eller PO 2 eller bådadera för ett givet program skärs ned på grund av ett tillbakadragande i enlighet med artikel [99] i förordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] eller på grund av finansiella korrigeringar av kommissionen i enlighet med artikel [98] i den förordningen ska uppfyllandet av kravet på tematisk koncentration i punkt 4 inte omvärderas.

6.  När Eruf-anslag beträffande ett av eller båda de huvudsakliga politiska målen PO 1 och PO 2, för ett givet program, skärs ned på grund av ett tillbakadragande i enlighet med artikel [99] i förordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] eller på grund av finansiella korrigeringar av kommissionen i enlighet med artikel [98] i den förordningen ska uppfyllandet av kravet på tematisk koncentration i punkt 4 inte omvärderas.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Medel som tilldelas PO 5 och som även bidrar till PO 1 eller PO 2 ska räknas som bidrag till dessa när det gäller kraven på tematisk koncentration. Bidraget till PO 1 och PO 2 ska vederbörligen motiveras på grundval av en väl underbyggd bedömning.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Investeringar i forskning, utveckling och innovation.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Produktiva investeringar i små och medelstora företag.

(c)  Produktiva investeringar samt investeringar som bidrar till att bibehålla och skapa nya arbetsplatser i små och medelstora företag samt allt stöd till små och medelstora företag i form av bidrag och finansieringsinstrument.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessutom kan produktiva investeringar i andra företag än små och medelstora företag få stöd om de inkluderar samarbete med små och medelstora företag inom forskning och innovation som får stöd i enlighet med artikel 2.1 a i.

Produktiva investeringar i andra företag än små och medelstora företag kan få stöd om de inkluderar samarbete med små och medelstora företag eller affärsinfrastruktur som små och medelstora företag har nytta av.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessutom kan produktiva investeringar i små och medelstora företag få stöd till forsknings- och innovationsverksamhet som får stöd i enlighet med artikel 2.1 a i.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att bidra till det särskilda mål som sorterar under det politiska målet PO 1 i artikel 2.1 a iv ska Eruf också stödja utbildning och livslångt lärande.

För att bidra till det särskilda mål som sorterar under det politiska målet PO 1 i artikel 2.1 a iv ska Eruf också stödja utbildning, mentorsverksamhet, livslångt lärande och omskolning.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Miljöinvesteringar, inklusive investeringar som rör hållbar utveckling och energi med miljömässiga fördelar.

(a)  Miljöinvesteringar, inklusive investeringar som rör cirkulär ekonomi, hållbar utveckling och förnybar energi med miljömässiga fördelar.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Investeringar i TEN-T.

(b)  Investeringar i TEN-T:s stomnät och övergripande nät.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Tekniskt stöd.

(c)  Tekniskt stöd, till exempel för att förbättra och utveckla lokala myndigheters administrativa förmåga och kompetens att förvalta dessa medel.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Information, kommunikation, studier, nätverksarbete, samarbete, utbyte av erfarenheter och verksamhet som hänför sig till kluster.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa en lämplig balans mellan investeringarna i punkterna a och b.

Medlemsstaterna ska säkerställa en lämplig balans mellan investeringarna i punkterna a och b, på grundval av investeringarna och de särskilda kraven i varje medlemsstat.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det belopp som överförs från Sammanhållningsfonden till Fonden för ett sammanlänkat Europa23 ska användas till TEN-T-projekt.

2.  Det belopp som överförs från Sammanhållningsfonden till Fonden för ett sammanlänkat Europa23 ska vara proportionellt och användas till TEN‑T‑projekt.

_________________

_________________

23 Reference

23 Reference

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Investeringar i flygplatsinfrastruktur, utom i de yttersta randområdena.

(e)  Investeringar i nya regionala flygplatser och i flygplatsinfrastruktur, utom

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  investeringar som rör de yttersta randområdena,

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(eb)  stöd med koppling till TEN‑T:s stomnät,

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ec)  investeringar som rör miljöskydd och syftar till att avhjälpa eller minska dess negativa miljöpåverkan.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Investeringar i deponering av avfall.

(f)  Investeringar i deponering av avfall, utom för de yttersta randområdena och stöd till avveckling, omställning eller sanering av befintliga anläggningar, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EU1.

 

____________

 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Investeringar i anläggningar för hantering av restavfall.

(g)  Investeringar i anläggningar för hantering av restavfall utom för de yttersta randområdena och när det gäller de senaste återvinningslösningarna i enlighet med principerna för den cirkulära ekonomin och avfallshierarkin, med full respekt för de mål som fastställs i artikel 11.2 i direktiv 2008/98/EU och under förutsättning att medlemsstaterna har upprättat sina avfallsplaner i enlighet med artikel 29 i direktiv (EU) 2018/851. Restavfall ska förstås som primärt osorterat kommunalt avfall och avfall som inte kan behandlas.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Investeringar som rör produktion, bearbetning, distribution, lagring och förbränning av fossila bränslen, utom investeringar som rör rena fordon enligt definitionen i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG26.

(h)  Investeringar som rör produktion, bearbetning, transport, distribution, lagring och förbränning av fossila bränslen utom investeringar

 

i)  som rör rena fordon enligt definitionen i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG26,

 

ii)  som rör koldioxidsnål högeffektiv kraftvärme och effektiva fjärrvärmesystem,

 

iii)  som i hög grad bidrar till en ekonomi helt utan nettoutsläpp,

 

iv)  som rör insatser för att uppnå målen i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2002 av den 11 december 2018 om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.

__________________

__________________

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (EUT L 120, 15.5.2009, s. 5).

26 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG av den 23 april 2009 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (EUT L 120, 15.5.2009, s. 5).

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Undantagen i led h ii ska begränsas till ett belopp på högst 1 % av de totala resurserna från Eruf och Sammanhållningsfonden på nationell nivå.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  Investeringar i bredbandsinfrastruktur i områden med minst två likvärdiga bredbandsnät.

utgår

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Finansiering av inköp av rullande materiel för användning vid järnvägstransport, utom om det hänger samman med

utgår

i)  fullgörande av allmän trafikplikt som upphandlats offentligt i enlighet med förordning (EG) nr 1370/2007 i dess ändrade lydelse,

 

ii)  tillhandahållande av järnvägstransporttjänster som är helt konkurrensutsatta och stödmottagaren är en ny deltagare som kan få stöd i enlighet med förordning (EU) 2018/xxxx [Invest EU regulation].

 

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 6 – led 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja)  Investeringar i konstruktion av anläggningar för institutionell vård och omsorg som segregerar eller inkräktar på möjligheten till personligt val och oberoende.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Dessutom får Sammanhållningsfonden inte stödja investeringar i bostäder, utom för att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi.

2.  Dessutom får Sammanhållningsfonden inte stödja investeringar i bostäder, utom för att främja energi- och resurseffektivitet eller användning av förnybar energi och levnadsförhållanden med god tillgänglighet för äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt renovering för att jordbävningssäkra i efterhand.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Partnerskap

 

1.  Varje medlemsstat ska säkerställa meningsfull och inkluderande medverkan av arbetsmarknadens partner, civilsamhällets organisationer och tjänsteanvändare när det gäller förvaltning, planering, leverans, övervakning och utvärdering av de verksamheter och strategier som stöds av Eruf och Sammanhållningsfonden under delad förvaltning, i enlighet med artikel 6 i den föreslagna förordningen om gemensamma bestämmelser, kommissionens delegerade förordning (EU) nr 240/2014.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Gemensamma output- och resultatindikatorer i bilaga I med avseende på Eruf och Sammanhållningsfonden och, i tillämpliga fall, programspecifika output- och resultatindikatorer ska användas i enlighet med artiklarna 12.1 andra stycket a, 17.3 d ii och 37.2 b i förordning (EU) 2018/xxxx [new CPR].

1.  Gemensamma output- och resultatindikatorer som fastställts och definierats i bilaga I med avseende på Eruf och Sammanhållningsfonden och, när så är relevant, programspecifika output- och resultatindikatorer ska användas i enlighet med artiklarna 12.1 andra stycket a, 17.3 d ii och 37.2 b i förordning (EU) 2018/xxxx [new CPR].

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaterna kan lägga fram en vederbörligen motiverad begäran om ytterligare flexibilitet inom den nuvarande ramen för stabilitets- och tillväxtpakten för offentliga eller likvärdiga strukturutgifter, som bekostas av den offentliga förvaltningen genom medfinansiering av investeringar som aktiverats inom ramen för Eruf och Sammanhållningsfonden. Vid fastställandet av den finanspolitiska korrigeringen inom ramen för stabilitets- och tillväxtpaktens förebyggande del eller dess korrigerande del ska kommissionen noggrant bedöma denna begäran, med beaktande av den strategiska betydelsen av investeringar som samfinansieras av Eruf och Sammanhållningsfonden.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eruf får stödja integrerad territoriell utveckling som ingår i program inom båda de mål som avses i artikel 4.2 i förordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] i enlighet med avdelning III kapitel II i den förordningen.

1.  Eruf ska stödja integrerad territoriell utveckling som ingår i program inom båda de mål som avses i artikel 4.2 i förordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] i enlighet med avdelning III kapitel II i den förordningen.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Minst 5% av Eruf-medlen på nationell nivå inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt, som har öronmärkts för annat än tekniskt stöd, ska tilldelas integrerad territoriell utveckling i icke-stadsområden med naturbetingade, geografiska eller demografiska svårigheter eller nackdelar, eller som har problem med tillgång till grundläggande tjänster. Av det här beloppet ska minst 17,5 % tilldelas landsbygdsområden och samhällsgrupper med beaktande av bestämmelser i en pakt för smarta byar för att utveckla projekt som smarta byar.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska endast genomföra integrerad territoriell utveckling med stöd av Eruf i någon av de former som avses i artikel [22] i förordning (EU) 2018/xxxx [new CPR].

2.  Medlemsstaterna ska genomföra integrerad territoriell utveckling, genom ett särskilt insatsområde eller program eller genom någon annan av de former som avses i artikel [22] i förordning (EU) 2018/xxxx [new CPR], med möjlighet att använda ett integrerat flerfondssystem med Eruf, ESF+, EHFF och Ejflu.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eruf ska stödja integrerad territoriell utveckling som grundar sig på de territoriella strategierna i artikel [23] i förordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] och som är inriktade på stadsområden (nedan kallad hållbar stadsutveckling) som ingår i program inom de båda mål som avses i artikel 4.2 i den förordningen.

1.  För att ta itu med de ekonomiska, miljö- och klimatmässiga, demografiska och sociala utmaningarna ska Eruf stödja integrerad territoriell utveckling som grundar sig på de territoriella strategierna i artikel [23] i förordning (EU) 2018/xxxx [new CPR], som också kan omfattas av ett integrerat flerfondssystem med Eruf, ESF+, EHFF och Ejflu, och som är inriktade på funktionella stadsområden (nedan kallad hållbar stadsutveckling) som ingår i program inom de båda mål som avses i artikel 4.2 i den förordningen.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Minst 6 % av Eruf-medlen på nationell nivå inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt som har öronmärkts för annat än tekniskt stöd ska tilldelas hållbar stadsutveckling i form av lokalt ledd utveckling, integrerade territoriella investeringar eller något annat territoriellt verktyg som sorterar under det politiska målet PO 5.

Minst 10% av Eruf-medlen på nationell nivå inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt som har öronmärkts för annat än tekniskt stöd ska tilldelas hållbar stadsutveckling i form av ett särskilt program, ett särskilt insatsområde, lokalt ledd utveckling, integrerade territoriella investeringar eller andra territoriella verktyg, i enlighet med artikel 22 c i förordning (EU) 2018/xxxx [new CPR]. Kommunala myndigheter, i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) 2018/xxxx [new CPR], ska ges befogenhet att välja åtgärder och projekt. Åtgärder inom andra politiska mål än PO 5 kan, om de även bidrar till PO 5, räknas med för att uppnå tröskelvärdet för hållbar stadsutveckling, 10 %. Investeringar som görs under det politiska målet PO 5 led i bör räknas som bidrag till denna öronmärkning på 10 %, liksom transaktioner som genomförs inom andra politiska mål, om de även bidrar till hållbar stadsutveckling.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta initiativ ska omfatta alla stadsområden och ska stödja EU-agendan för städer.

Detta initiativ ska omfatta alla funktionella stadsområden och ska stödja partnerskapen och organisationskostnaderna i EU-agendan för städer. Lokala myndigheter bör aktivt medverka vid utformningen och genomförandet av Europeiska stadsinitiativet.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Stöd till kapacitetsuppbyggnad.

(a)  Stöd till kapacitetsuppbyggnad, inklusive åtgärder för utbyten mellan regionala och lokala företrädare på subnationell nivå.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Stöd till innovativa åtgärder.

(b)  Stöd till innovativa åtgärder, som är berättigade till ytterligare samfinansiering i enlighet med förordning (EU) 2018/xxx (Ejflu) och som utförs i samverkan med det europeiska nätverket för landsbygdsutveckling, i synnerhet när det gäller landsbygds- och stadsförbindelser och projekt som stöder utvecklingen i stadsområden och funktionella stadsområden.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Stöd till kunskap, politisk utveckling och kommunikation.

(c)  Stöd till kunskap, territoriella konsekvensanalyser, politisk utveckling och kommunikation.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

På begäran av en eller flera medlemsstater får Europeiska stadsinitiativet också stödja mellanstatligt stadssamarbete.

På begäran av en eller flera medlemsstater får Europeiska stadsinitiativet också stödja mellanstatligt stadssamarbete, som referensramen för hållbara städer, Europeiska unionens territoriella agenda och anpassning av FN:s mål för hållbar utveckling till lokala förhållanden.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska varje år rapportera till Europaparlamentet om utvecklingen inom ramen för Europeiska stadsinitiativet.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Områden med naturbetingade eller demografiska nackdelar och svårigheter

 

1.  I program som samfinansieras av Eruf och som omfattar områden med allvarliga och bestående naturbetingade eller demografiska nackdelar och svårigheter, i enlighet med vad som anges i artikel 174 i EUF-fördraget, bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att ta itu med svårigheterna i dessa områden.

 

I synnerhet bör Nuts 3-områden eller kluster av lokala administrativa enheter (LAU) med en befolkningstäthet under 12,5 inv./km2 för områden som är glesbefolkade eller med en befolkningstäthet under 8 inv./km2 för områden som är mycket glesbefolkade eller med en genomsnittlig befolkningsminskning större än 1 % mellan 2007 och 2017 omfattas av särskilda regionala och nationella planer för att bli mer attraktiva för befolkningen, öka affärsinvesteringarna och öka tillgången till digitala och offentliga tjänster, inklusive en fond i samarbetsavtalet. Särskild finansiering får öronmärkas i partnerskapsavtalet.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De särskilda tilläggsanslagen för de yttersta randområdena ska användas för att kompensera för extra kostnader i dessa områden som är en följd av en eller flera av de permanenta nackdelar för deras utveckling som förtecknas i artikel 349 i EUF-fördraget.

1.  Artikel 3 ska inte tillämpas på de särskilda tilläggsanslagen för de yttersta randområdena. Dessa särskilda tilläggsanslag för de yttersta randområdena ska användas för att kompensera för extra kostnader i dessa områden som är en följd av en eller flera av de permanenta nackdelar för deras utveckling som förtecknas i artikel 349 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Genom undantag från artikel 4.1 får Eruf stödja produktiva investeringar i företag i de yttersta randområdena, oavsett deras storlek.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 7.4 ska ges till kommissionen tills vidare från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 7.4 ska ges till kommissionen från och med den dag då denna förordning träder i kraft till och med den 31 december 2027.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13a

 

Upphävande

 

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12 i den här förordningen ska förordning (EG) nr 1301/2013 och förordning (EG) nr 1300/2013 upphöra att gälla med verkan den 1 januari 2021.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 13b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13b

 

Översyn

 

Europaparlamentet och rådet ska se över denna förordning senast den 31 december 2027 i enlighet med artikel 177 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 1 – rubrik 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling

1.  Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling, regional teknisk konnektivitet, utveckling av informations- och kommunikationsteknik (IKT), konnektivitet och effektiv offentlig förvaltning

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 2 ”Output” – RCO -01 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCO -01 – Regional medelinkomst

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 2 ”Output” – RCO 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCO 10a – Företag som får stöd för att ställa om sina produkter och tjänster till den cirkulära ekonomin

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 2 ”Output” – RCO 14a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCO 14a – Extra socioekonomiska centra med bredband med mycket hög kapacitet

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 2 ”Output” – RCO 14b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCR 14b – Socioekonomiska centra som abonnerar på bredband med mycket hög kapacitet

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 3 ”Resultat” – RCR -01 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCR -01 – Ökning av den regionala inkomstkvoten i enlighet med artikel 3.3

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 3 ”Resultat” – RCR 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

RCR 14 – Företag som använder offentliga digitala tjänster*

RCR 14 – Användare av offentliga digitala tjänster*

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 1 – rubrik 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering

2.  Ett grönare, koldioxidsnålt och motståndskraftigt Europa för alla genom ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 2 ”Output” – RCO 18a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCO 18a – Procentandel årliga energibesparingar för hela byggnadsbeståndet (jämfört med ett referensvärde) i linje med det mål att uppnå ett högeffektivt och koldioxidfritt byggnadsbestånd som ingår i den nationella långsiktiga upprustningsstrategin till stöd för renovering av det nationella beståndet av bostäder och byggnader som inte är avsedda för boende

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 2 ”Output” – RCO 18b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCO 18b – Hushåll där bostadens energiprestanda förbättrats med energibesparingar på minst 60%

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 2 ”Output” – RCO 18c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCO 18c – Hushåll med förbättrad energiprestanda för sina bostäder som uppnår standardnivån för nära-nollenergibyggnader efter renoveringen

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 2 ”Output” – RCO 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

RCO 19 – Offentliga byggnader som får stöd att förbättra energiprestanda

RCO 19 – Byggnader som får stöd att förbättra energiprestanda (fördelade per bostäder, privata byggnader som inte är avsedda för boende, offentliga byggnader som inte är avsedda för boende)

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 2 ”Output” – RCO 19b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCO 19b – Antal energifattiga/utsatta konsumenter som får stöd för att förbättra sina bostäders energiprestanda

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 2 ”Output” – RCO 20a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCO 20a – Byggnader som får stöd för förbättrad smart beredskap

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 2 ”Output” – RCO 22a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCO 22a – Sammanlagd slutlig konsumtion av förnybar energi, totalt och per sektor (temperaturreglering, transport, elektricitet)

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 2 ”Output” – RCO 22b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCO 22b – Andel av den totala produktionen av förnybar energi

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 2 ”Output” – RCO 22c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCO 22c – Minskning av den årliga importen av icke-förnybar energi

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 2 ”Output” – RCO 97a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCO 97a – Andel egenförbrukare av förnybar energi av den totala installerade elproduktionskapaciteten

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 2 ”Output” – RCO 98a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCO 98a – Stöd till övergångsregioner som påverkas av åtgärder för koldioxidminskning

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 2 ”Output” – RCO 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

RCO 24 – Ny eller uppgraderad övervakning av, beredskap vid, varning för och reaktion vid katastrofer*

RCO 24 – Ny eller uppgraderad övervakning av, beredskap vid, varning för och reaktion vid naturkatastrofer som jordbävningar, skogsbränder, översvämningar eller torka*

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 2 ”Output” – RCO 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

RCO 28 – Områden som omfattas av skyddsåtgärder mot skogsbränder

RCO 28 – Områden som omfattas av skyddsåtgärder mot skogsbränder, jordbävningar, översvämningar eller torka

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 2 ”Output” – RCO 32a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCO 32a – Totala fossila bränslen som ersatts av energikällor med låga utsläpp

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 2 ”Output” – RCO 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

RCO 34 – Extra kapacitet för avfallsåtervinning

RCO 34 – Extra kapacitet för avfallsförebyggande och avfallsåtervinning

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 2 ”Output” – RCO 34a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCO 34a – Antal omvandlade arbetstillfällen

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 3 ”Resultat” – RCR 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

RCR 27 – Hushåll där bostadens energiprestanda förbättrats

RCR 27 – Hushåll där bostadens energiprestanda förbättrats med energibesparingar på minst 60 %

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 3 ”Resultat” – RCR 28 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCR 28a – Byggnader där energiprestanda förbättrats till följd av avtalslösningar som garanterar verifierbara energibesparingar och förbättrad effektivitet, t.ex. avtal om energiprestanda i enlighet med definitionen i artikel 2.27 i direktiv 2012/27/EU1a

 

___________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EG av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 3 ”Resultat” – RCR 30a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCR 30a – Byggnader med förbättrad smart beredskap

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 3 ”Resultat” – RCR 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

RCR 43 – Vattenförlust

 

RCR 43 – Minskad vattenförlust

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 3 ”Resultat” – RCR 46a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCR 46a – Avfallsgenerering per capita

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 3 ”Resultat” – RCR 46b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCR 46b – Avfall per capita som skickas iväg för bortskaffande och energiåtervinning

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 3 ”Resultat” – RCR -47a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCR 47a – Organiskt avfall som återvunnits

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 3 ”Resultat” – RCR 48a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCR 48a – Antal människor som betjänas av anläggningar för avfall som förbereds för återanvändning

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 3 ”Resultat” – RCR 48b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCR 48b – Användningsfrekvens för cirkulärt material

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 3 ”Resultat” – RCR 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

RCR 49 – Avfall som återanvänts

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell I – kolumn 3 ”Resultat” – RCR 49a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCR 49a – Avfall som förberetts för återanvändning

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell 1 – kolumn 1 – rubrik 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.   Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT-konnektivitet

3.   Ett mer sammanlänkat Europa för alla genom förbättrad mobilitet

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell 1 – kolumn 2 ”Output” – RCO 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

RCO 43 – Längd på nya vägar som får stöd – TEN-T4

RCO 43 – Längd på nya vägar som får stöd – TEN-T4 (stomnät och övergripande nät)

______________

________________

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348 20.12.2013, s. 1)

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348 20.12.2013, s. 1)

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell 1 – kolumn 2 ”Output” – RCO 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

RCO 45 – Längd på ombyggda eller uppgraderade vägar – TEN-T

RCO 45 – Längd på ombyggda eller uppgraderade vägar – TEN-T (stomnät och övergripande nät)

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell 1 – kolumn 2 ”Output” – RCO 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

RCO 47 – Längd på nya järnvägar som får stöd – TEN-T

RCO 47 – Längd på nya järnvägar som får stöd – TEN-T (stomnät och övergripande nät)

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell 1 – kolumn 2 ”Output” – RCO 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

RCO 49 – Längd på ombyggda eller uppgraderade järnvägar – TEN-T

RCO 49 – Längd på ombyggda eller uppgraderade järnvägar – TEN-T (stomnät och övergripande nät)

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell 1 – kolumn 3 ”Resultat” – RCR 55a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCR 55a – Andel av TEN-T-korridoren som färdigställts på det nationella territoriet

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell 1 – kolumn 3 ”Resultat” – RCR 57a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCR 57a – Andel av TEN-T-korridoren som färdigställts på det nationella territoriet

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell 1 – kolumn 1 – rubrik 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter

4.  Ett mer socialt och inkluderande Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell 1 – kolumn 3 ”Resultat” – RCR 68a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCR 68a – Personer i marginaliserade och missgynnade grupper genom integrerade åtgärder, bl.a. bostäder och sociala tjänster (andra än romer)

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell 1 – kolumn 3 ”Resultat” – RCR 68b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

RCR 68b – Personer i marginaliserade och missgynnade grupper genom integrerade åtgärder, bl.a. bostäder och sociala tjänster (romer)

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell 1 – kolumn 1 – rubrik 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av stads-, landsbygds- och kustområden och lokala initiativ

5.  Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av stadsområden och alla andra områden samt lokala initiativ

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Bilaga II – kolumn 1 – rubrik 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling

1.  Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling, regional teknisk konnektivitet, utveckling av informations- och kommunikationsteknik (IKT), konnektivitet och effektiv offentlig förvaltning

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Bilaga II – kolumn 3 ”Output” – CCO -01a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

CCO -01a – Företag som får stöd för hållbar ekonomisk verksamhet

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Bilaga II – kolumn 3 ”Output” – CCO 04

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

CCO 04 – Små och medelstora företag som får stöd att skapa sysselsättning och tillväxt

CCO 04 – Små och medelstora företag som får stöd att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Bilaga II – kolumn 4 ”Resultat” – CCR -01a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

CCR -01a – Ökning av den regionala inkomstkvoten

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Bilaga II – kolumn 1 – rubrik 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering

2.  Ett grönare, koldioxidsnålt och motståndskraftigt Europa för alla genom ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Bilaga II – kolumn 3 ”Output” – CCO 08a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

CCO 08a – Utveckling av nya företag

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Bilaga II – kolumn 3 ”Output” – CCO 09a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

CCO 09a – Ökad anpassning till klimatförändring, ökat förebyggande av naturkatastrofer och bättre motståndskraft mot katastrofer och extrema väderhändelser

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Bilaga II – kolumn 4 ”Resultat” – CCR 07a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

CCR 07a – Antalet skapade arbetstillfällen

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Bilaga II – kolumn 1 – rubrik 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT-konnektivitet

3. Ett mer sammanlänkat Europa för alla genom förbättrad mobilitet

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Bilaga II – kolumn 3 ”Output” – CCO 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

CCO 14 – Väg TEN-T: nya och uppgraderade vägar

CCO 14 – Väg TEN-T: nya och uppgraderade vägar och broar

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Bilaga II – kolumn 4 ”Resultat” – CCR 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

CCR 13 – Tidsinbesparingar till följd av förbättrad väginfrastruktur

CCR 13 – Tidsinbesparingar till följd av förbättrad väg- och broinfrastruktur

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Bilaga II – kolumn 1 – rubrik 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter

4.  Ett mer socialt och inkluderande Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Bilaga II – kolumn 1 – rubrik 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av stads-, landsbygds- och kustområden och lokala initiativ

5.  Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av stadsområden och alla andra områden

(1)

EUT C 62, 15.2.2019, s. 90.

(2)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


MOTIVERING

A. Inledning

Grundtanken med EU är fredligt samarbete mellan folk och nationer för att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och solidaritet mellan de olika regionerna.

Dessa mål eftersträvas genom sammanhållningspolitiken, som är gemenskapens främsta investeringspolitik för sysselsättning och tillväxt, som minskar de territoriella skillnaderna och bidrar till att föra människor och områden närmare det europeiska projektet.

Arbetet har försvårats genom de ekonomiska kriserna och deras snedvridande effekter, som har förstärkt skillnaderna mellan regionerna, trots att skillnaderna mellan medlemsstaterna samtidigt har minskat. Därför får vi inte låta budgetkrav på EU-nivå och nationell nivå, eller följderna av brexit, leda till att sammanhållningspolitiken på något sätt försvagas eller missbrukas för andra ändamål.

Framtidens sammanhållningspolitik måste bygga på lärdomar från gjorda erfarenheter, för att på bästa sätt möta dagens utmaningar. Den måste ha tillräckliga budgetanslag, även med hänsyn till de växande uppgifterna och målen för investeringarna i alla EU-regioner, resultatet av gamla och nya utmaningar, t.ex. klimatförändringen, den ekonomiska krisens sociala följder, demografiska förändringar. Den får inte centraliseras alltför mycket, eftersom det skulle äventyra dess regionala och lokala prägel.

B. Föredragandens övergripande mål

Nuvarande programperiod har inte varit helt lyckad. Erfarenheterna visar att det är viktigt att se till att den nya sammanhållningspolitiken efter 2020 kommer igång i rätt tid, så att konkreta projekt snabbt kan inledas i alla länder och regioner.

Föredraganden uppskattar kommissionens insatser för att förenkla, men förenklingarna bör inte gälla principerna och målen utan minskad byråkrati och minskade kostnader för regionerna och allmänheten. Synergierna mellan ESI-fonderna omnämns flera gånger, men enligt förslaget kommer de att försvinna, särskilt i förhållande till den nya Socialfonden (ESF+). Föredraganden beklagar detta och lägger följaktligen fram relevanta ändringsförslag.

Föredragandens mål är att förstärka dessa synergier så att vi kan fortsätta att garantera ett integrerat och komplementärt arbetssätt för de främsta utmaningarna på det här området, särskilt för lokala och regionala aspekter och för ett mer socialt Europa.

Föredraganden inser även att sammanhållningspolitiken och den makroekonomiska politiken hänger ihop. Denna koppling bör dock inte få vara till skada för den regionala och lokala dimensionen; vi måste ta nya och innovativa grepp och i grunden modellera om syftet med de landsspecifika rekommendationerna och, mer generellt, för hela den europeiska planeringsterminen. Endast så kan kopplingen förändras så att den ena politiken (sammanhållningspolitiken) inte längre står i den andras tjänst (den makroekonomiska politiken) utan att de kompletterar varandra, till förmån för medborgarna. Alltså en ekonomisk styrning som på bästa sätt inkluderar den regionala mångfalden i kraven och utmaningarna på området för ekonomisk, social och institutionell utveckling och som gör det möjligt att omforma åtgärdsstrategierna. Villkor av makroekonomisk karaktär är dock aldrig av nytta, oavsett hur de utformas.

Vad gäller sammanhållningspolitikens framtid mer generellt anser föredraganden att medfinansieringsnivåerna spelar en avgörande roll i fondernas struktur. Att höja medfinansieringsnivåerna innebär – ur kommissionens synvinkel – att staterna får ta ansvar, men också att man garanterar att de tillgängliga resurserna blir större och att minskningen av den europeiska andelen inte får så stora konsekvenser. Även om detta är helt sant måste staterna försättas i ett läge där de kan använda de här resurserna utan att kollidera med andra EU-bestämmelser. Den här aspekten är mycket kontroversiell, men det är en fälla som måste undvikas, också med hjälp av originella och djärva lösningar.

C. Föredragandens viktigaste ändringsförslag

Föredraganden anser att det behövs en hänvisning till artikel 174 i EUF-fördraget för att understryka den territoriella och regionala dimensionen i EU:s sammanhållningspolitiska åtgärder.

I artikel 2 i förslaget fastställs de särskilda målen för Eruf och Sammanhållningsfonden. De delas upp i fem makroområden – ett Europa som är smartare, grönare, mer sammanlänkat, mer socialt och närmare medborgarna som i sin tur delas upp i 21 insatsområden, som är mycket mer vagt formulerade och mindre detaljerade än i dagens programplanering. De fem nya områdena sammanfattar och förenklar de tidigare elva investeringsprioriteringarna. Jämfört med programplaneringen 2014–2020 är kommissionens förslag mindre definierat, med större manöverutrymme vad gäller val av åtgärder som ska antas på medlemsstatsnivå. Visserligen framstår förteckningen som inkluderande, men vissa tillägg kan göras, särskilt för att stärka möjligheten att vidta åtgärder till förmån för naturarvet, utsläppsfri stadstrafik och hållbar turism.

I artikel 3 i förslaget analyseras kriterierna för tematisk koncentration och dess mål. Indelningen flyttas från regional nivå, med koppling till BNP per capita, till nationell nivå, med koppling till BNI. Föredraganden anser att detta grepp öppnar en politisk debatt om de verkliga konsekvenserna av en eventuell centralisering och om dess eventuella konsekvenser för Europas regioner. Föredraganden är särskilt oroad över hur en nationellt fastställd och rigid tematisk koncentration skulle kunna påverka åtgärdernas regionala fördelning, särskilt i större länder med federal administrativ struktur (som för övrigt också är bland de främsta stödmottagarna) och för nationella ekonomier som är mer uppdelade och fragmenterade och har större skillnader mellan regionerna. Föredraganden anser att fondförvaltningen i främsta rummet bör beakta de territoriella, ekonomiska och sociala särdragen för de sammanhållningspolitiska stödmottagarna, först och främst regionerna. Föredraganden anser att det finns stort utrymme för bedömning och ingrepp i artikel 3, med det precisa målet att verkligen göra sammanhållningspolitiken till ett verktyg för medlemsstater och regionala myndigheter, för att ta itu med de utmaningar som uppstår till följd av de pågående förändringarna.

Därför är det av avgörande betydelse att justera den tematiska koncentrationen på regionskategorinivå och inte, som kommissionen föreslår, på medlemsstatsnivå, eftersom det sistnämnda skulle leda till en alltför hög grad av centralisering utan att för den skull garantera den önskade flexibiliteten. Föredraganden delar uppfattningen om den minimireserv som bör tilldelas PO 1 och PO 2 (ett grönare Europa), men anser att PO 2 bör gälla även gruppen av mer utvecklade regioner. För att säkerställa verkligt manöverutrymme och tillräcklig flexibilitet har föredraganden föreslagit ett horisontellt kriterium. Om behovsanalysen ger klart stöd för det, kan medlemsstaterna begära ytterligare procentuell flexibilitet för PO 1 (upp till 5 procentenheter och upp till 10 procentenheter för de yttersta randområdena) på regionskategorinivå. Även detta syftar till att möjliggöra bättre anpassning till medborgarnas behov och till produktionsstrukturen.

I artiklarna 4 och 5 fastställs tillämpningsområdet för stödet från Eruf och Sammanhållningsfonden, t.ex. investeringar i infrastruktur, investeringar i tillgång till tjänster, produktiva investeringar i små och medelstora företag, investeringar i hållbar utveckling och energi som gynnar miljön samt tekniskt stöd. Tekniskt stöd definieras i förslaget till förordning om gemensamma bestämmelser (CPR) i artiklarna 31 (procentsats för ersättning av stöd till tekniskt stöd) och 32 (möjlighet för medlemsstaterna att vidta extra åtgärder för tekniskt stöd för att stärka myndigheternas och stödmottagarnas kapacitet för effektivare administration och användning av medlen). Föredraganden anser att artikel 31 leder till ändring av hur man ska se på traditionellt tekniskt stöd i programmen, som ska ersättas enligt en procentsats knuten till de framsteg som görs i programmet, medan artikel 32 öppnar viktiga möjligheter till nära koppling mellan strukturfondernas programplanering och insatserna för att förstärka, förbättra och optimera de lokala offentliga myndigheterna.

Därför anser föredraganden att det i artiklarna 4 och 5 måste införas en hänvisning till vikten av att dessa medel används för att stärka de offentliga myndigheterna. Vi måste bryta oss ur den struktur som innebär att man i samband med enorma utgifter för ”externt” tekniskt stöd enbart inriktar sig på att tillfälligt täppa till de strukturella bristerna i den offentliga förvaltningen, utan att samtidigt vidta åtgärder för att verkligen övervinna dessa brister på längre sikt. Därför bör förstärkning av de offentliga förvaltningarnas kapacitet vara ett horisontellt mål, särskilt vad gäller allmänhetens tillgång till tjänster och ändamålsenligheten i de lösningar som erbjuds. Enligt föredraganden är kommissionens förslag inte tillräckligt, och i vissa fall direkt bristfälligt, vad gäller denna strävan. Därför bör det förstärkas för att inte projekt som påbörjats under programperioden 2014–2020 ska avbrytas.

Artikel 6 i förslaget – om undantag från tillämpningsområdet för Eruf – behöver analyseras mer. Förteckningen är mycket mer omfattande än tidigare, med motiveringen att man vill minska osäkerhetsmarginalerna. Ändå kvarstår visst tvivel, särskilt vad gäller investeringar i deponering av avfall, eftersom åtgärderna för avveckling, omställning eller sanering av inte längre aktiva anläggningar måste fortsätta. Samtidigt behövs en precis definition av begreppet ”restavfall”, för att bättra avgränsa det område som inte ska finansieras, särskilt för att undvika motsägelser med avfalls- och energidirektiven. Även undantagen för flygplatsinfrastruktur och inköp av rullande materiel är kontroversiella.

Artiklarna 8 och 9 är särskilt relevanta för frågan om de territoriella aspekterna på sammanhållning. Föredraganden anser att artikel 8 bör vara mer inriktad på icke-stadsområden. På samma sätt som för stadsområden bör man avsätta en minimireserv (minst 5 procent) för stöd och utveckling av dessa områden, som – även på grund av krisen – blir allt fattigare (materiellt, immateriellt, varor och tjänster) och mer avfolkade. Fakta visar att det brådskande behövs riktade ad hoc-åtgärder för att stoppa den nedåtgående trenden.

Lika viktigt är det med hållbar stadsutveckling (artikel 9). Även om nuvarande programperiod medfört framsteg är det nödvändigt att öka anslagen till den här formen av lokal utveckling och bredda urvalet av tillgängliga instrument. För både artikel 8 och artikel 9 är det viktigt att återinföra möjligheten med integrerade insatser som samfinansieras genom Eruf/Sammanhållningsfonden och ESF+.

Föredragandens ändringsförslag syftar till att säkerställa att sammanhållningspolitiken även i framtiden minskar skillnaderna och bidrar till ett mer socialt Europa som fokuserar mer på regionerna, medborgarna, företagen, ungdomarna.


YTTRANDE från budgetutskottet (11.12.2018)

till utskottet för regional utveckling

över Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden

(COM(2018)0372 – C8‑0227/2018 – 2018/0197(COD))

Föredragande av yttrande: Jan Olbrycht

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2a)  Eruf och Sammanhållningsfonden bör bidra till finansiering av stöd som ska förstärka den ekonomiska, sociala och territoriala sammanhållningen genom att undanröja de främsta olikheterna, rätta till de regionala obalanserna i unionen och minska eftersläpningen i de minst gynnade regionerna med hjälp av hållbar utveckling och strukturell anpassning av regionala ekonomier.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [new CPR]16 fastställs de gemensamma bestämmelserna för olika fonder, inklusive Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Sammanhållningsfonden, Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering, som verkar inom en gemensam ram (nedan kallade fonderna).

(3)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [new CPR]16 fastställs de gemensamma bestämmelserna för olika fonder, inklusive Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering, som verkar inom en gemensam ram (nedan kallade fonderna).

__________________

__________________

16 [Full reference - new CPR].

16 [Full reference - new CPR].

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  De övergripande principerna i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och i artikel 10 i EUF-fördraget, inklusive subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i EU-fördraget, bör respekteras vid genomförandet av Eruf och Sammanhållningsfonden, med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna bör även respektera skyldigheterna i FN:s konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och säkerställa tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i den konventionen och den unionslagstiftning som harmoniserar tillgänglighetskraven för produkter och tjänster. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja ojämlikhet och främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera ett genusperspektiv, samt bekämpa diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Fonderna får inte stödja åtgärder som bidrar till någon form av segregering. Målen för Eruf och Sammanhållningsfonden bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling och unionens arbete för att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar. För att skydda den inre marknadens integritet bör insatser som gynnar företag uppfylla bestämmelserna om statligt stöd i artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

(5)  De övergripande principerna i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och i artikel 10 i EUF-fördraget, inklusive subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i EU-fördraget, bör respekteras vid genomförandet av Eruf och Sammanhållningsfonden, med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och FN:s mål för hållbar utveckling. Medlemsstaterna bör även respektera skyldigheterna i FN:s konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och säkerställa tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i den konventionen och den unionslagstiftning som harmoniserar tillgänglighetskraven för produkter och tjänster. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja ojämlikhet och främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera ett genus- och jämställdhetsperspektiv, samt bekämpa diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Fonderna får inte stödja åtgärder som bidrar till någon form av segregering. Målen för Eruf och Sammanhållningsfonden bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling och unionens arbete för att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar. För att skydda den inre marknadens integritet bör insatser som gynnar företag uppfylla bestämmelserna om statligt stöd i artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  För att Eruf inom ramen för ETS/Interreg ska kunna stödja såväl investeringar i infrastruktur som investeringar i anslutning till dessa samt utbildning och integration måste det fastställas att Eruf också får stödja verksamhet inom de särskilda målen i ESF+ som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [new ESF+]18.

(15)  För att Eruf inom ramen för ETS/Interreg ska kunna stödja såväl investeringar i infrastruktur som investeringar i anslutning till dessa samt utbildning och integration i syfte att förbättra och utveckla administrativa färdigheter och administrativ kompetens måste det fastställas att Eruf också får stödja verksamhet inom de särskilda målen i ESF+ som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [new ESF+].

__________________

__________________

18 [Full reference - new ESF+].

18 [Full reference - new ESF+].

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Eruf bör bidra till att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen och till att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna, inklusive i dem som står inför utmaningar till följd av åtagandena om minskade koldioxidutsläpp. Erufs stöd inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt bör därför koncentreras till unionens viktigaste prioriteringar i linje med de politiska mål som fastställts i förordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. Stöd från Eruf bör därför koncentreras till de politiska målen ”Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling” och ”Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering”. Den tematiska koncentrationen bör nås på nationell nivå och utrymme för flexibilitet ges på de enskilda programmens nivå och mellan de tre grupperna av medlemsstater som bildats utgående från deras respektive bruttonationalinkomst. Metoden för att klassificera medlemsstaterna bör dessutom fastställas i detalj, med beaktande av den särskilda situationen i de yttersta randområdena.

(17)  Eruf bör bidra till att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen och till att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade och mindre utvecklade regionerna, inklusive i dem som står inför utmaningar till följd av åtagandena om minskade koldioxidutsläpp. Erufs stöd inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt bör därför koncentreras till unionens viktigaste prioriteringar i linje med de politiska mål som fastställts i förordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. Stöd från Eruf bör därför koncentreras till de politiska målen ”Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling” och ”Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering”. En sådan tematisk koncentration bör nås på nationell nivå och marginaler för flexibilitet ges på de enskilda programmens nivå och mellan de olika regionkategorierna, också med beaktande av de olika utvecklingsnivåerna. Metoden för att klassificera regionerna bör dessutom fastställas i detalj, med beaktande av den särskilda situationen i de yttersta randområdena.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Denna förordning bör fastställa de olika typer av verksamhet som kan få stöd för sina kostnader i form av investeringar från Eruf och Sammanhållningsfonden inom ramen för sina respektive mål i EUF‑fördraget. Sammanhållningsfonden bör stödja investeringar i miljö och TEN-T. När det gäller Eruf bör förteckningen över verksamheter förenklas och det bör vara möjligt att stödja investeringar i infrastruktur, investeringar i tillgång till tjänster, produktiva investeringar i små och medelstora företag, utrustning, mjukvara och immaterilla tillgångar samt åtgärder med avseende på information, kommunikation, studier, nätverk, samarbete, utbyte av erfarenheter och verksamhet som hänför sig till kluster. För att stödja genomförandet av ett program bör båda fonderna också kunna stödja tekniskt stöd. För att stödja fler typer av interventioner för Interreg-program bör tillämpningsområdet slutligen utvidgas till att även omfatta gemensam användning av olika slag av anläggningar, personella resurser och kostnader som hänger samman med åtgärder inom tillämpningsområdet för ESF+.

(19)  Denna förordning bör fastställa de olika typer av verksamhet som kan få stöd för sina kostnader i form av investeringar från Eruf och Sammanhållningsfonden inom ramen för sina respektive mål i EUF‑fördraget. Sammanhållningsfonden bör stödja investeringar i miljö och TEN-T. När det gäller Eruf bör förteckningen över verksamheter förenklas och det bör vara möjligt att stödja investeringar i infrastruktur, investeringar i tillgång till tjänster, produktiva investeringar i små och medelstora företag, utrustning, mjukvara och immateriella tillgångar samt åtgärder med avseende på information, kommunikation, studier, nätverk, samarbete, utbyte av erfarenheter och verksamhet som hänför sig till kluster. För att stödja genomförandet av ett program bör båda fonderna också kunna stödja tekniskt stöd, till exempel för att förbättra och utveckla den administrativa förmågan och kompetensen. För att stödja fler typer av interventioner för Interreg-program bör tillämpningsområdet slutligen utvidgas till att även omfatta gemensam användning av olika slag av anläggningar, personella resurser och kostnader som hänger samman med åtgärder inom tillämpningsområdet för ESF+.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iva)  förbättra digital konnektivitet,

Motivering

Det är viktigt att flytta det särskilda målet “förbättra digital konnektivitet” från PO3 till PO1 för att effektivt kunna åstadkomma innovation och smart ekonomisk omvandling.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – led ivb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ivb)  stärka it-säkerheten,

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – led viia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

viia)  främja hållbar multimodal mobilitet i städerna,

Motivering

Om målet “främja hållbar multimodal mobilitet i städerna“ flyttas från PO 3 till PO 2 blir det lättare att åstadkomma grönare städer och tätorter i Europa. Detta är ett stort steg på vägen mot klimatanpassning i Europa.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led c – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  ”Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT-konnektivitet” (PO 3) genom att

(c)  ”Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional konnektivitet” (PO 3) genom att

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  förbättra digital konnektivitet,

utgår

Motivering

Det är viktigt att flytta det särskilda målet “förbättra digital konnektivitet” från PO 3 till PO 1 för att verkligen kunna åstadkomma innovation och smart ekonomisk omvandling.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led c – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  främja hållbar multimodal mobilitet i städerna.

utgår

Motivering

Om målet “främja hållbar multimodal mobilitet i städerna“ flyttas från PO3 till PO2 blir det lättare att åstadkomma grönare städer och tätorter i Europa. Detta är ett stort steg på vägen mot klimatanpassning i Europa.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led c – led iva (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iva)  främja transportförbindelser, inbegripet sjöförbindelser, för randområden och öregioner inom unionen,

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iva (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iva)  utveckla socialt företagande och social innovation,

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, på basis av sin bruttonationalinkomst (BNI), indelas på följande sätt:

Regionerna ska, på basis av sin bruttonationalprodukt (BNP), indelas på följande sätt:

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  De vars BNI-kvot är minst 100 % av EU-genomsnittet (grupp 1).

(a)  Mer utvecklade regioner.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  De vars BNI-kvot är minst 75 % och högst 100 % av EU-genomsnittet (grupp 2).

(b)  Övergångsregioner.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  De vars BNI-kvot är högst 75 % av EU-genomsnittet (grupp 3).

(c)  Mindre utvecklade regioner.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpningen av denna artikel avses med BNI-kvot kvoten mellan en medlemsstats BNI per capita, mätt i köpkraftsstandard och beräknad på basis av unionssiffror under perioden 2014–2016, och de 27 medlemsstaternas genomsnittliga BNI per capita mätt i köpkraftsstandard för samma referensperiod.

Vid tillämpningen av denna artikel ska indelningen av regioner i en av de tre regionkategorierna fastställas utifrån förhållandet mellan varje regions BNP per capita, mätt i köpkraftspariteter och beräknad på basis av unionssiffror under perioden 2014–2016, och genomsnittlig BNP i EU-27 för samma referensperiod.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller program för de yttersta randområdena inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska de anses ingå i grupp 3.

När det gäller program för de yttersta randområdena inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska de anses ingå i kategorin mindre utvecklade regioner.

Motivering

För att förenkla den tematiska koncentrationen för Erufstödet och göra det mer flexibelt och operativt föreslås en indelning med bara två landskategorier. Det avgörande tröskelvärdet sätts till 90 % av EU:s genomsnittliga BNI-kvot, i analogi med stödkriterierna för Sammanhållningsfonden (förordningen om gemensamma bestämmelser, artikel 102.3).

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Medlemsstater i grupp 1 ska tilldela de politiska målen PO 1 och PO 2 minst 85 % av sina totala Eruf-medel som har öronmärkts för andra prioriteringar än tekniskt stöd och det politiska målet PO 1 minst 60 %.

(a)  I mer utvecklade regioner ska minst 75 % av de totala Eruf-medlen på nationell nivå tilldelas för andra prioriteringar än tekniskt stöd inom PO 1 och PO 2, och minst 30 % ska tilldelas PO 2.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Medlemsstater i grupp 2 ska tilldela det politiska målet PO 1 minst 45 % av sina totala Eruf-medel som har öronmärkts för andra prioriteringar än tekniskt stöd och det politiska målet PO 2 minst 30 %.

(b)  I övergångsregioner ska minst 35% av de totala Eruf-medlen på nationell nivå tilldelas andra prioriteringar än tekniskt stöd inom PO 1, och minst 30 % ska tilldelas PO 2.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Medlemsstater i grupp 3 ska tilldela det politiska målet PO 1 minst 35 % av sina totala Eruf-medel som har öronmärkts för andra prioriteringar än tekniskt stöd och det politiska målet PO 2 minst 30 %.

(c)  I mindre utvecklade regioner ska minst 25 % av de totala Eruf-medlen på nationell nivå tilldelas andra prioriteringar än tekniskt stöd inom PO 1, och minst 30 % ska tilldelas PO 2.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Tekniskt stöd.

(f)  Tekniskt stöd, till exempel för att förbättra och utveckla den administrativa förmågan och kompetensen hos lokala myndigheter som förvaltar dessa medel.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ba)  Utveckling av hållbar, klimattålig, intelligent och intermodal mobilitet på nationell, regional och lokal nivå, inbegripet förbättrad tillgång till TEN-T och mobilitet över gränserna.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(bb)  Främjande av hållbar multimodal mobilitet i städerna.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Tekniskt stöd.

(c)  Tekniskt stöd, till exempel för att förbättra och utveckla den administrativa förmågan och kompetensen hos lokala myndigheter som förvaltar dessa medel.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa en lämplig balans mellan investeringarna i punkterna a och b.

Medlemsstaterna ska säkerställa en lämplig balans mellan investeringarna i leden a, b, ba och bb.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Investeringar i flygplatsinfrastruktur, utom i de yttersta randområdena.

(e)  Investeringar i flygplatsinfrastruktur, utom i de yttersta randområdena och de regioner som har allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, i enlighet med artikel 174 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Finansiering av inköp av rullande materiel för användning vid järnvägstransport, utom om det hänger samman med

utgår

i)  fullgörande av allmän trafikplikt som upphandlats offentligt i enlighet med förordning (EG) nr 1370/2007 i dess ändrade lydelse,

 

ii)  tillhandahållande av järnvägstransporttjänster som är helt konkurrensutsatta och stödmottagaren är en ny deltagare som kan få stöd i enlighet med förordning (EU) 2018/xxxx [Invest EU regulation].

 

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Dessutom får Sammanhållningsfonden inte stödja investeringar i bostäder, utom för att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi.

2.  Dessutom får Sammanhållningsfonden inte stödja investeringar i bostäder, utom för att främja energieffektivitet, användning av förnybar energi eller vattenanvändning.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Minst % av Eruf-medlen på nationell nivå inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt som har öronmärkts för annat än tekniskt stöd ska tilldelas hållbar stadsutveckling i form av lokalt ledd utveckling, integrerade territoriella investeringar eller något annat territoriellt verktyg som sorterar under det politiska målet PO 5.

Minst 10 % av Eruf-medlen på nationell nivå inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt som har öronmärkts för annat än tekniskt stöd ska tilldelas hållbar stadsutveckling i form av lokalt ledd utveckling, integrerade territoriella investeringar eller något annat territoriellt verktyg som sorterar under det politiska målet PO 5.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Stöd till kapacitetsuppbyggnad.

(a)  Stöd till kapacitetsuppbyggnad på subnationell nivå.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Stöd till kunskap, politisk utveckling och kommunikation.

(c)  Stöd till kunskap, territoriella konsekvensbedömningar, politisk utveckling och kommunikation.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Områden med naturbetingade eller demografiska nackdelar

 

I operativa program som samfinansieras av Eruf i områden med allvarliga och permanenta naturbetingade eller demografiska nackdelar, enligt vad som avses i artikel 174 i EUF-fördraget, ska särskild hänsyn tas till de specifika svårigheterna i de områdena.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell – Politiskt mål 3 – RCO 34

RCO 34 – Extra kapacitet för avfallsåtervinning

RCR 46 – Antal människor som betjänas av avfallsåtervinningsanläggningar och små avfallshanteringssystem

 

RCR 47 – Avfall som återvunnits

 

RCR 48 – Återvunnet avfall som använts som råmaterial

 

RCR 49 – Avfall som återanvänts

Ändringsförslag

RCO 34 – Extra kapacitet för avfallsförebyggande och avfallsåtervinning

RCR -46 – Avfallsgenerering per capita

 

RCR -46a – Avfall per capita som skickas iväg för bortskaffande och energiåtervinning

 

RCR 46 – Antal människor som betjänas av avfallsåtervinningsanläggningar och små avfallshanteringssystem

 

RCR 47 – Avfall som återvunnits

 

RCR 47a – Organiskt avfall som återvunnits

 

RCR 48 – Återvunnet avfall som använts som råmaterial

 

RCR 49 – Avfall som återanvänts

 

RCR 49a – Antal människor som betjänas av anläggningar för avfall som förbereds för återanvändning

 

RCR 49b – Avfall som förberetts för återanvändning enligt definitionen i artikel 11a.1 b i avfallsramdirektivet (EU) 2018/851

 

RCR 49c – Indikatorer som kommissionen ska fastställa senast den 31 mars 2019 genom antagande av genomförandeakter för att mäta de totala framstegen i genomförandet av avfallsförebyggande åtgärder (artikel 9.7 i avfallsramdirektivet (EU) 2018/851)

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden

Referensnummer

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

11.6.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jan Olbrycht

28.6.2018

Behandling i utskott

24.9.2018

 

 

 

Antagande

10.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Xabier Benito Ziluaga, Karine Gloanec Maurin, Marco Valli

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Clara Eugenia Aguilera García, Claudia Schmidt

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

25

+

ALDE

Jean Arthuis

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Patricija Šulin

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

ENF

André Elissen

1

0

ENF

Marco Zanni

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

11.10.2018

STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG

från budgetkontrollutskottet

till utskottet för regional utveckling

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden

(COM(2018)0372 – C8‑0227/2018 – 2018/0197(COD))

För budgetkontrollutskottet: Gilles Pargneaux (föredragande)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet lägger fram följande ändringsförslag för utskottet för regional utveckling som ansvarigt utskott:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  För att lyckas med sammanhållningspolitiken efter 2020 är det avgörande att minska den administrativa bördan för stödmottagare och förvaltningsmyndigheter, säkra rätt balans mellan politikens resultatinriktning och övervaknings- och kontrollnivån för att öka proportionaliteten, införa differentiering i genomförandet av programmen och förenkla reglerna och förfarandena, vilka i dag ofta uppfattas som alltför otydliga.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  I en allt mer sammanlänkad värld och med tanke på den demografiska utvecklingen och migrationsdynamiken är det klart att unionens migrationspolitik kräver en gemensam strategi som vilar på synergier och komplementaritet mellan olika finansieringsinstrument. För att säkerställa ett sammanhängande, starkt och enhetligt stöd för solidaritet och ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna när det gäller att hantera migrationen bör Eruf ge stöd till att underlätta en långsiktig integrering av migranter.

(8)  I en allt mer sammanlänkad värld och med tanke på den demografiska utvecklingen och migrationsdynamiken är det klart att unionens migrationspolitik kräver en gemensam strategi som vilar på synergier och komplementaritet mellan olika finansieringsinstrument. För att säkerställa ett sammanhängande, starkt och enhetligt stöd för solidaritet och ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna när det gäller att hantera migrationen bör Eruf ge stöd till att underlätta en långsiktig integrering av migranter och flyktingar. Prioritet bör ges åt främjandet av sysselsättning och social delaktighet, kampen mot fattigdom och diskriminering, och investeringar i utbildning, fortbildning och lärlingsutbildning.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Dessutom bör investeringar genom Eruf bidra till att utveckla en heltäckande digital infrastruktur för höghastighetsnät och främja ren och hållbar multimodal mobilitet i städerna.

(10)  Dessutom bör investeringar genom Eruf bidra till att utveckla en heltäckande digital infrastruktur för höghastighetsnät i hela unionen, även på landsbygden, där det är en nödvändig resurs för små och medelstora företag, och främja ren och hållbar multimodal mobilitet i städerna.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Den framtida sammanhållningspolitiken måste ta vederbörlig hänsyn till och tillhandahålla stöd till de regioner i unionen som påverkas mest av Förenade kungarikets utträde ur unionen, särskilt de som på grund av detta kommer att vara belägna på unionens yttre sjö- eller landgränser.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  Små och medelstora företag och mikroföretag är viktiga drivkrafter för ekonomisk tillväxt, innovation och sysselsättning, och står för 85 % av alla nya arbetstillfällen. För närvarande finns det mer än 20 miljoner små och medelstora företag i unionen. Dessa företag spelar en viktig roll för den ekonomiska återhämtningen och övergången till en hållbar unionsekonomi.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att på bästa sätt koncentrera användningen av begränsade resurser bör stöd från Eruf till produktiva investeringar inom relevant särskilt mål endast ges till mikroföretag samt små och medelstora företag i den mening som avses i kommissionens rekommendation 2003/361/EG19, förutom när investeringar inbegriper samarbete med små och medelstora företag i samband med forskning och innovation.

(16)  För att på bästa sätt koncentrera användningen av begränsade resurser bör stöd från Eruf till produktiva investeringar inom relevant särskilt mål endast ges till små och medelstora företag i den mening som avses i kommissionens rekommendation 2003/361/EG19, i syfte att förbättra konkurrenskraften och lönsamheten för dessa företag, förutom när investeringar inbegriper samarbete med små och medelstora företag i samband med forskning och innovation.

_________________

_________________

19 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

19 Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  För att säkerställa ett snabbt och effektivt genomförande bör alla förfaranden för övervakning, resultat och kontroll vara proportionella och förenklade både med tanke på förvaltningsmyndigheterna och stödmottagarna.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 finns det ett behov av att utvärdera fonderna på grundval av den information som samlats på basis av särskilda krav på övervakning och samtidigt undvika överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna. Dessa krav kan i förekommande fall innefatta mätbara indikatorer som kan användas som utgångspunkt för utvärdering av fondernas praktiska genomslag.

(23)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 finns det ett behov av att utvärdera fonderna på grundval av den information som samlats på basis av särskilda krav på övervakning och samtidigt undvika överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna. Dessa krav bör i möjligaste mån innefatta mätbara indikatorer som kan användas som utgångspunkt för utvärdering av fondernas praktiska genomslag.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – led -iva (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iva)  modernisera och förnya den offentliga förvaltningen, skyddet av immateriella rättigheter och stödja små och medelstora företags konkurrenskraft,

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I enlighet med rapporteringskravet i artikel [38.3 e i] i budgetförordningen ska kommissionen informera Europaparlamentet och rådet om prestationerna i enlighet med bilaga II.

3.  I enlighet med rapporteringskravet i artikel [38.3 e i] i budgetförordningen ska kommissionen informera Europaparlamentet och rådet om prestationerna och resultaten i enlighet med bilaga II genom att rapportera om både framsteg och brister och se till att det finns en tydlig koppling mellan utgifter och resultat.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13 med avseende på att ändra bilaga I i syfte att göra nödvändiga justeringar av förteckningen över de indikatorer som medlemsstaterna ska använda och för att ändra bilaga II i syfte att göra nödvändiga justeringar av den information om prestationerna som ska lämnas till Europaparlamentet och rådet.

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 13 med avseende på att ändra bilaga I i syfte att göra relevanta och motiverade justeringar av förteckningen över de indikatorer som medlemsstaterna ska använda och för att ändra bilaga II, vid behov, i syfte att tillhandahålla Europaparlamentet och rådet mer kvalitativa och kvantitativa uppgifter om prestationer och resultat i förhållande till de överenskomna målen.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Kommissionen ska tillhandahålla Europaparlamentet och rådet tillförlitlig information om kvaliteten på de prestationsuppgifter som använts.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Minst 6 % av Eruf-medlen på nationell nivå inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt som har öronmärkts för annat än tekniskt stöd ska tilldelas hållbar stadsutveckling i form av lokalt ledd utveckling, integrerade territoriella investeringar eller något annat territoriellt verktyg som sorterar under det politiska målet PO 5.

Minst 6 % av Eruf-medlen på nationell nivå inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt som har öronmärkts för annat än tekniskt stöd ska tilldelas hållbar stadsutveckling i form av lokalt ledd utveckling, integrerade territoriella investeringar eller något annat territoriellt verktyg som sorterar under det politiska målet PO 5, däribland de relevanta målen PO 1 och PO 4.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Eruf ska också stödja Europeiska stadsinitiativet som ska genomföras av kommissionen under direkt eller indirekt förvaltning.

Eruf ska också stödja Europeiska stadsinitiativet.

Motivering

Stadsinitiativet är en exklusiv befogenhet för medlemsstaterna, och subsidiaritetsprincipen måste garanteras.


YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (26.10.2018)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Föredragande av yttrande: Kateřina Konečná

KORTFATTAD MOTIVERING

Den 2 maj 2018 antog kommissionen ett förslag om nästa fleråriga budgetram för åren 2021–2027. Det inbegriper Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden.

Sammantaget välkomnar föredraganden kommissionens förslag, som förenklar de komplicerade förfaranden som är kopplade till Eruf och Sammanhållningsfonden och utökar stödåtgärderna för miljö- och klimatmål. Hon stöder särskilt större investeringar i ett grönare och koldioxidsnålt Europa, till exempel åtgärder för energieffektivitet och cirkulär ekonomi, utvecklingen av smarta energisystem, smarta nät och smart lagring, främjandet av hållbar vattenförvaltning och minskade föroreningar.

För att man ska kunna uppnå alla nya, ambitiösa mål för miljö, energi, avfallshantering, transport och klimat i unionslagstiftningen i enlighet med Parisavtalet måste man dock säkerställa att den nödvändiga moderniseringen och utvecklingen av medlemsstaternas infrastruktur får ökad finansiering. Det är av avgörande betydelse att stödja projekt som medfinansieras av dessa fonder, särskilt i de regioner som utvecklas långsammare. I många länder står Eruf och Sammanhållningsfonden dessutom för minst 50 % av de offentliga investeringarna, och utan denna medfinansiering från EU skulle dessa medlemsstater inte ha finansiell kapacitet att genomföra sådana investeringar.

Vad gäller finansieringen anser föredraganden att de föreslagna nedskärningarna (till hälften) i Sammanhållningsfonden är betydande jämfört med den nuvarande programperioden. Samtidigt är det belopp som ska överföras från Sammanhållningsfonden till Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) lika stort som det som överfördes under den nuvarande programperioden 2014–2020. Eftersom medlen från Sammanhållningsfonden bland annat förväntas finansiera även klimat- och miljöprojekt, och därmed bidrar till uppnåendet av EU:s klimat- och miljömål, anser inte föredraganden att det är lämpligt att minska de anslag från Sammanhållningsfonden som ska förvaltas genom delad förvaltning. Alla överföringar från Sammanhållningsfonden till FSE bör grunda sig på en djupgående analys från kommissionen som visar att de kommer att stödja, inte försvaga, medlemsstaternas förmåga att uppnå sina klimat- och miljömål. Andelen medel som överförs till FSE bör vara proportionellt likvärdig med överföringen under den nuvarande programperioden (det vill säga minskas med 50 %) och bör finnas tillgänglig för medlemsstaten under hela programperioden.

Enligt föredraganden bör användningen av Eruf och Sammanhållningsfonden förbättras genom att de sammanhållningspolitiska investeringarna knyts närmare samman med medlemsstaternas övergripande planer för att nå 2030-målen, inom ramen för en utveckling som leder till en mer långsiktig minskning av koldioxidutsläppen i EU:s ekonomi. I detta avseende föreslår föredraganden mer resurser till det politiska målet PO 2, som syftar till att bekämpa effekterna av klimatförändringarna.

EU:s transportsektor står just nu inför omvälvande förändringar. Växthusgasutsläppen från transporter måste minskas. Luftföroreningarna från transporter måste minskas drastiskt utan dröjsmål. Dessutom måste användningen av utsläppssnåla och utsläppsfria fordon öka. Det saknas dock lämplig infrastruktur för dessa fordon. Av alla laddningsstationer finns 76 % i endast fyra medlemsstater, som bara täcker 27 % av EU:s totala yta. En framgångsrik övergång till utsläppssnål mobilitet kräver en gemensam politisk ram för fordon, infrastruktur och elnät, där ekonomiska och sysselsättningsrelaterade incitament kombineras i hela unionen på nationell, regional och lokal nivå. Föredraganden anser att det är nödvändigt att erbjuda medlemsstaterna och deras regioner möjligheten att finansiera utvecklingen av sin infrastruktur för utsläppssnåla fordon genom alla tillgängliga EU-källor, inklusive både Eruf och Sammanhållningsfonden. Laddnings- och tankningsinfrastruktur måste anläggas snabbt. I detta avseende föreslår föredraganden att målet om att främja hållbar multimodal mobilitet i städerna flyttas från det politiska målet PO 3 till det politiska målet PO 2, dit resurserna för närvarande anslås och där det finns ett större tryck på medlemsstaterna att uppnå miljömålen. Hon anser att övergången till utsläppssnål mobilitet hör mer samman med det övergripande målet om ett koldioxidsnålt Europa än med konnektivitetsmålen.

Klimatförändringarna ökar risken för torka i flera EU-regioner, och skydd av vattenresurser, vattenekosystem och dricks- och badvatten utgör därför några av hörnstenarna i miljöskyddet i Europa. Under de senaste åren har Europa drabbats av över 100 stora översvämningar. Utöver de ekonomiska och sociala skadorna kan översvämningar få allvarliga miljökonsekvenser. Föredraganden anser att det är nödvändigt att främja hållbar vattenförvaltning, inklusive åtgärder för att bekämpa torka och översvämningar.

Skadligt buller kan påverka nästan alla aspekter av en människas liv. Ihållande höga bullernivåer kan orsaka hälsoproblem och ökad stress. Höga bullernivåer kan också ha negativ inverkan på hela ekosystem. Ljusföroreningar är även de skadliga för hälsan. De slösar energi, ökar koldioxidutsläppen och leder följaktligen till ökade kostnader för konsumenterna. Artificiellt ljus påverkar också flora och fauna på olika sätt. Föredraganden lägger därför fram ett förslag angående åtgärder för att minska buller och ljusföroreningar.

Sammanhållningspolitiken är en mycket viktig faktor för förverkligandet av den cirkulära ekonomin. Föredraganden anser att de mindre utvecklade länderna bör få möjlighet att modernisera sina befintliga anläggningar för hantering av restavfall för att kunna uppnå målen för den cirkulära ekonomin. Det är i praktiken mycket billigare att modernisera de befintliga anläggningarna än att utveckla en ny anläggning, och i slutändan är det ofta mer genomförbart för länder med en begränsad budget, samtidigt som det ger en faktisk, positiv miljöpåverkan.

70 % av européerna vill att EU gör mer i hälso- och socialfrågor. Föredraganden ifrågasätter mervärdet av att införliva EU:s hälsoprogram i en utvidgad ESF+. Hon beklagar djupt den föreslagna nedskärningen på 8 % av hälso- och sjukvårdsfinansieringen jämfört med perioden 2014–2020. Dessutom bör sammanhållningspolitiken även bidra till att förbättra hälsotillståndet för unionens medborgare. Enligt föredraganden kan synergier skapas mellan delområdet för hälsa inom ESF+ och den europeiska pelaren för sociala rättigheter inom ramen för den europeiska planeringsterminen eftersom de landsspecifika rekommendationerna fokuserar allt mer på hälsorelaterade frågor. Operativa program som medfinansieras av Eruf och Sammanhållningsfonden bör utformas så att de förbättrar tillgången till hälso- och sjukvård. Föredraganden betonar även att det finns ett behov av att främja integrerad, social, ekonomisk och miljömässig utveckling, kulturarv, säkerhet och hälsa i stadsområden, på landsbygden och i kustområden. Ett fördjupat samarbete med patienter eller patientorganisationer är också nödvändigt på området för framgångsrika hälsoinvesteringar.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Enligt artikel 176 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) är Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) syfte att bistå med att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen. Enligt den artikeln samt artikel 174 andra och tredje stycket i EUF-fördraget ska Eruf bidra till att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna, där särskild uppmärksamhet bör fästas vid regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, såsom de nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet, öregioner, gränsregioner och bergsregioner.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  De övergripande principerna i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och i artikel 10 i EUF-fördraget, inklusive subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i EU-fördraget, bör respekteras vid genomförandet av Eruf och Sammanhållningsfonden, med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna bör även respektera skyldigheterna i FN:s konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och säkerställa tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i den konventionen och den unionslagstiftning som harmoniserar tillgänglighetskraven för produkter och tjänster. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja ojämlikhet och främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera ett genusperspektiv, samt bekämpa diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Fonderna får inte stödja åtgärder som bidrar till någon form av segregering. Målen för Eruf och Sammanhållningsfonden bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling och unionens arbete för att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar. För att skydda den inre marknadens integritet bör insatser som gynnar företag uppfylla bestämmelserna om statligt stöd i artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

(5)  De övergripande principerna i artiklarna 2 och 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och i artiklarna 7–11 i EUF-fördraget, inklusive subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i EU-fördraget, bör respekteras vid genomförandet av Eruf och Sammanhållningsfonden, med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna bör även respektera skyldigheterna i FN:s konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och säkerställa tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i den konventionen och den unionslagstiftning som harmoniserar tillgänglighetskraven för produkter och tjänster. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja ojämlikhet och främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera ett genusperspektiv, samt bekämpa diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Fonderna får inte stödja åtgärder som bidrar till någon form av segregering. Målen för Eruf och Sammanhållningsfonden bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling och unionens arbete för att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet och motverka klimatförändringarna i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar. För att skydda den inre marknadens integritet bör insatser som gynnar företag uppfylla bestämmelserna om statligt stöd i artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  De tematiska koncentrationerna enligt denna förordning bör uppnås på nationell nivå men bör möjliggöra flexibilitet i de operativa programmen och mellan olika kategorier av regioner. De tematiska koncentrationerna bör vid behov kunna justeras i enlighet med de resurser som avsatts för investeringsprioriteringar som är knutna till övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Graden av tematisk koncentration bör anpassas till de enskilda regionernas utvecklingsnivå, finansieringsnivåerna och de särskilda behoven i regioner vars BNP per capita använts som kriterium för stödberättigande för perioden 2014–2020.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Med tanke på förordningens syfte, det vill säga att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i unionen för att främja hållbar utveckling, bör hänsyn tas till utvecklingsskillnaderna mellan olika regioner, i vilken utsträckning mindre gynnade regioner släpar efter och den begränsade tillgången till resurser i vissa medlemsstater eller regioner.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  I enlighet med unionens åtaganden enligt Parisavtalet och i linje med det sjunde miljöhandlingsprogrammet har det införts nya, ambitiösa mål för miljö, energi, avfallshantering och klimatet i unionslagstiftningen. För att hjälpa medlemsstaterna att uppnå dessa mål och att fortsätta med den nödvändiga moderniseringen och utvecklingen av infrastrukturen i sina regioner bör tillräcklig finansiering säkerställas. Denna strukturella övergång skulle ha stor inverkan på sysselsättningen och tillväxten i medlemsstaterna och regionerna. Alla former av stödåtgärder måste därför kunna vidtas inom ramen för alla dessa särskilda mål.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att ge uttryck för att det är viktigt att bekämpa klimatförändringar i enlighet med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling bör fonderna bidra till att strömlinjeforma klimatåtgärder och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska stödja klimatmålen. 30 % av den totala finansieringsramen för Eruf förväntas gå till Eruf-insatser för klimatmål. 37 % av den totala finansieringsramen för Sammanhållningsfonden förväntas gå till sammanhållningsinsatser för klimatmål.

(14)  För att ge uttryck för att det är viktigt att bekämpa klimatförändringar och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, och för att bidra till finansieringen av nödvändiga åtgärder på europeisk, nationell och lokal nivå i syfte att fullgöra unionens åtaganden, bör fonderna bidra till att strömlinjeforma klimatåtgärder och till att uppnå det övergripande målet att minst 30 % av utgifterna i EU-budgeten ska stödja klimatmålen. 35 % av den totala finansieringsramen för Eruf bör gå till Eruf-insatser för klimatmål. 37 % av den totala finansieringsramen för Sammanhållningsfonden förväntas gå till sammanhållningsinsatser för klimatmål. I mekanismerna för klimatintegrering och klimatsäkring bör det i enlighet med rekommendationerna i revisionsrättens särskilda rapport 2016/31 göras skillnad på begränsning och anpassning, och dessa mekanismer bör införlivas på förhand i alla program- och planeringsprocesser, snarare än bara rapporteras i efterhand.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  EU:s transportsektor står just nu inför omvälvande förändringar, eftersom digitaliseringen och automatiseringen förändrar de traditionella tillverkningsprocesserna och konsumenternas behov. Växthusgasutsläppen från transporter måste minskas. Luftföroreningarna från transporter måste minskas drastiskt utan dröjsmål. Dessutom måste användningen av utsläppssnåla och utsläppsfria fordon öka för att målen för en grönare och koldioxidsnål union ska nås. Det saknas dock fortfarande lämplig infrastruktur för sådana fordon, och i nuläget finns det bara 100 000 laddningsstationer för elfordon i unionen, varav 76 % finns i endast fyra medlemsstater, som bara täcker 27 % av EU:s totala yta. En framgångsrik övergång till utsläppssnål mobilitet kräver en gemensam politisk ram för fordon, infrastruktur och elnät, där ekonomiska och sysselsättningsrelaterade incitament kombineras i hela unionen på nationell, regional och lokal nivå och stöds av starkare EU-finansieringsinstrument. Medlemsstaterna och deras regioner måste ges möjlighet att finansiera utvecklingen av sin infrastruktur för utsläppssnåla fordon genom alla tillgängliga källor, inklusive Eruf och Sammanhållningsfonden. Laddnings- och tankningsinfrastruktur måste anläggas snabbt för att unionens klimatåtaganden enligt Parisavtalet och tillhörande unionslagstiftning ska fullgöras.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14b)  Verksamheterna inom ramen för både Eruf och Sammanhållningsfonden bör bidra till de åtgärder och mål som fastställs i de integrerade nationella energi- och klimatplaner som ska utarbetas i enlighet med förordningen om styrningen av energiunionen samt kommissionens rekommendationer om dessa planer, sett till såväl innehåll som tilldelning av medel.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  Eruf och Sammanhållningsfonden bör kunna stödja verksamheter och mål från andra finansieringsinstrument för att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård och omsorg. Synergier kan skapas mellan delområdet för hälsa inom Europeiska socialfonden+, den europeiska pelaren för sociala rättigheter, den europeiska planeringsterminen och de landsspecifika rekommendationerna, som fokuserar allt mer på hälsorelaterade frågor.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Eruf bör bidra till att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen och till att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna, inklusive i dem som står inför utmaningar till följd av åtagandena om minskade koldioxidutsläpp. Erufs stöd inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt bör därför koncentreras till unionens viktigaste prioriteringar i linje med de politiska mål som fastställts i förordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. Stöd från Eruf bör därför koncentreras till de politiska målen ”Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling” och ”Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering”. Den tematiska koncentrationen bör nås på nationell nivå och utrymme för flexibilitet ges på de enskilda programmens nivå och mellan de tre grupperna av medlemsstater som bildats utgående från deras respektive bruttonationalinkomst. Metoden för att klassificera medlemsstaterna bör dessutom fastställas i detalj, med beaktande av den särskilda situationen i de yttersta randområdena.

(17)  Eruf bör bidra till att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen och till att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna, inklusive i dem som står inför utmaningar till följd av åtagandena om minskade koldioxidutsläpp. Erufs stöd inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt bör därför koncentreras till unionens viktigaste prioriteringar i linje med de politiska mål som fastställts i förordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. Stöd från Eruf bör därför koncentreras till de politiska målen ”Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling” och ”Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis energi- och transportomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, hållbar vattenförvaltning, riskförebyggande och riskhantering”. Den tematiska koncentrationen bör nås på nationell nivå och utrymme för flexibilitet ges på de enskilda programmens nivå och mellan de tre grupperna av medlemsstater som bildats utgående från deras respektive bruttonationalinkomst. Metoden för att klassificera medlemsstaterna bör dessutom fastställas i detalj, med beaktande av den särskilda situationen i de yttersta randområdena.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Hänsyn bör tas till de problem som vissa underfinansierade lokala och regionala myndigheter ställs inför inom ett centraliserat förvaltningssystem. Stora svårigheter kring medfinansiering av projekt gör att utnyttjandet av Sammanhållningsfonden undergrävs i just de regioner som har störst behov av investeringar för att minska de socioekonomiska och territoriella klyftorna.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att koncentrera stödet till unionens viktigaste prioriteringar bör också kraven på tematisk koncentration respekteras under hela programperioden, även vid överföringar mellan prioriteringar i ett program eller mellan program.

(18)  För att uppnå medlemsstaternas mål bör den tematiska koncentrationen vara tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till varje regions behov, så att unionen kan stödja överföringar mellan prioriteringar i ett program eller mellan program. På detta sätt undviks ytterligare obalanser eller större utvecklingsskillnader mellan regioner.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  Effektiviteten hos offentliga institutioner och berörda parter och i förvaltningen bör förbättras ytterligare genom kompletterande tekniskt och ekonomiskt stöd för att rationalisera de delar av den offentliga sektorn som är föremål för åtgärder inom Eruf och Sammanhållningsfonden.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a)  För att de fastställda målen ska uppnås bör åtgärder vidtas för att främja regional eller lokal mobilitet eller minska luftföroreningar och buller.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 26b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26b)  Det bör vidtas åtgärder för att främja rena, hållbara och säkra transportsätt.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Denna förordning ska bidra till att finansiera stöd som syftar till att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen genom att avhjälpa de främsta regionala obalanserna i unionen och minska eftersläpningen i de minst gynnade regionerna, där särskild uppmärksamhet bör fästas vid regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, såsom de yttersta randområdena, de nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet, öregioner, gränsregioner och bergsregioner.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I enlighet med de politiska målen i artikel [4.1] i förordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] ska Eruf stödja följande särskilda mål:

1.  I enlighet med de politiska målen i artikel [4.1] i förordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] ska Eruf stödja följande särskilda mål, med hänsyn till behoven av särskilda investeringar och särskild infrastruktur i varje medlemsstat:

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  ”Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering” (PO 2) genom att

(b)  ”Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis energi- och transportomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering” (PO 2) genom att

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  främja anpassning, riskförebyggande och motståndskraft mot katastrofer i samband med klimatförändringen,

iv)  främja anpassning, riskförebyggande och förebyggande av bränder och översvämningar samt motståndskraft mot katastrofer i samband med klimatförändringen och insatser för att bekämpa den hydrogeologiska instabiliteten,

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – led v

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

v)  främja en hållbar vattenförvaltning,

v)  främja en hållbar vattenförvaltning, inklusive åtgärder för att bekämpa och förhindra torka och översvämningar, och hållbar avfallshantering,

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – led vi

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

vi)  främja övergången till en cirkulär ekonomi,

vi)  främja övergången till en cirkulär ekonomi, framför allt i syfte att nå de mål för materialåtervinning och återanvändning av avfall som anges i direktiv (EU) 2018/851 och direktiv (EU) 2018/852 samt de mål för minskad deponering som anges i direktiv (EU) 2018/850,

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – led vii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

vii)  främja biologisk mångfald och grön infrastruktur i stadsmiljö samt minska föroreningarna.

vii)  främja biologisk mångfald och grön infrastruktur i stadsmiljö samt minska luft-, vatten-, mark-, buller- och ljusföroreningarna,

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – led viia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

viia)  främja hållbar multimodal mobilitet i städerna, inklusive infrastruktur för utsläppssnål mobilitet.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – led viib (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

viib)  främja investeringar i avfallssektorn för att uppfylla unionens fastställda miljökrav, särskilt i medlemsstater där dessa krav överskrids,

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – led viic (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

viic)  främja investeringar i vattensektorn för att uppfylla unionens fastställda miljökrav, särskilt i medlemsstater där dessa krav överskrids,

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  säkerställa lika tillgång till hälso- och sjukvård genom att utveckla infrastruktur.

iv)  säkerställa lika tillgång till hälso- och sjukvård, inklusive primärvård, genom att utveckla infrastruktur och genom informationskampanjer.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led e – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  främja en integrerad social, ekonomisk och miljömässig utveckling, kulturarvet och säkerhet i stadsområden,

i)  främja en integrerad social, ekonomisk och miljömässig utveckling, kulturarvet, säkerhet och hälsa i stadsområden,

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led e – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  främja en integrerad, social, ekonomisk och miljömässig lokal utveckling, kulturarvet och säkerhet, inklusive på landsbygden och i kustområden, även genom lokalt ledd utveckling.

ii)  främja en integrerad, social, ekonomisk och miljömässig lokal utveckling, kulturarvet, säkerhet och hälsa, inklusive på landsbygden och i kustområden, även genom lokalt ledd utveckling.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  förbättrar kapaciteten för programmyndigheter och organ i samband med genomförandet av fonderna,

(a)  förbättrar kapaciteten för programmyndigheter och organ i samband med genomförandet av fonderna, inklusive organisationer i det civila samhället, genom tekniskt och ekonomiskt stöd,

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Medlemsstater i grupp 2 ska tilldela det politiska målet PO 1 minst 45 % av sina totala Eruf-medel som har öronmärkts för andra prioriteringar än tekniskt stöd och det politiska målet PO 2 minst 30 %.

(b)  Medlemsstater i grupp 2 ska tilldela det politiska målet PO 1 minst 40 % av sina totala Eruf-medel som har öronmärkts för andra prioriteringar än tekniskt stöd och det politiska målet PO 2 minst 35 %.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Medlemsstater i grupp 3 ska tilldela det politiska målet PO 1 minst 35 % av sina totala Eruf-medel som har öronmärkts för andra prioriteringar än tekniskt stöd och det politiska målet PO 2 minst 30 %.

(c)  Medlemsstater i grupp 3 ska tilldela det politiska målet PO 1 minst 35 % av sina totala Eruf-medel som har öronmärkts för andra prioriteringar än tekniskt stöd och det politiska målet PO 2 minst 35 %.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Produktiva investeringar i små och medelstora företag.

(c)  Produktiva investeringar i små och medelstora företag, i den mening som avses i kommissionens rekommendation 2003/361/EG.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Investeringar i omställning av industriregioner på tillbakagång och av regioner som utvecklas långsammare.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Produktiva investeringar får stödjas när de tillhandahålls genom finansiella instrument i de fall då andra företag än små och medelstora företag samarbetar med små och medelstora företag gällande energieffektivitetsåtgärder eller verksamheter för koldioxidsnål ekonomi eller cirkulär ekonomi som stöds i enlighet med artikel 2.1 b i, iii, vi och vii.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Investeringar i inrättningar för hälso- och sjukvård och omsorg, inklusive integrerad vård och primärvård.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  Investeringar i åtgärder för att främja energieffektivitet och användningen av förnybar energi, med inriktning på de särskilda behoven i en- och flerfamiljsbostadshus.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa en lämplig balans mellan investeringarna i punkterna a och b.

Medlemsstaterna ska säkerställa en lämplig balans mellan investeringarna i punkterna a, aa, ab och b.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 12 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Denna förordning ska inte påverka fullföljandet eller ändringen (inbegripet fullständigt eller partiellt indragande) av stöd som godkänts av kommissionen i enlighet med förordningarna (EU) nr 1300/2013 och (EU) nr 1301/2013 eller varje akt som antagits i enlighet med dessa.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 12 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Ansökningar om stöd som ingivits eller godkänts i enlighet med förordningarna (EU) nr 1300/2013 och (EU) nr 1301/2013 ska förbli giltiga.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Bilaga I – tabellen – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Politiskt mål

Output

Resultat

(1)

(2)

(3)

2. ”Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering”.

RCO 18 – Hushåll som får stöd att förbättra bostadens energiprestanda

RCR 26 – Årlig slutlig energiförbrukning (fördelad per bostadshus, andra privata och offentliga byggnader än bostadshus)

RCO 19 – Offentliga byggnader som får stöd att förbättra energiprestanda

RCR 27 – Hushåll där bostadens energiprestanda förbättrats

RCO 20 – Fjärrvärmenät som nyligen skapats eller förbättrats

Byggnader med förbättrad energiklassning (fördelad per bostadshus, andra privata och offentliga byggnader än bostadshus)

 

RCR 29 – Uppskattade växthusgasutsläpp*

 

RCR 30 – Företag med förbättrad energiprestanda

 

RCO 22 – Extra produktionskapacitet för förnybar energi (fördelad per el, värme)

RCR 31 – Total mängd förnybar energi som producerats (fördelad per el, värme)

RCO 97 – Antal lokala energisamhällen och lokala samhällen med förnybar energi som får stöd*

RCR 32 – Förnybar energi: (drifts)kapacitet ansluten till nät*

 

RCO 23 – Digitala förvaltningssystem för smarta nät

RCR 33 – Användare som anslutits till smarta nät

RCO 98 – Hushåll som får stöd att använda smarta energinät

RCR 34 – Lansering av projekt för smarta nät

RCO 24 – Ny eller uppgraderad övervakning av, beredskap vid, varning för och reaktion vid katastrofer*

RCR 35 – Antal människor som omfattas av åtgärder för skydd mot översvämning

RCO 25 – Kustremsa, flodbankar och insjöstränder samt jordskredsskydd som nyligen byggts eller stärkts för att skydda människor, tillgångar och naturen

RCR 36 – Antal människor som omfattas av åtgärder för skydd mot skogsbränder

RCO 26 – Grön infrastruktur för anpassning till klimatförändringarna

RCR 37 – Antal människor som omfattas av åtgärder för skydd mot klimatrelaterade naturkatastrofer (andra än översvämningar och skogsbränder)

RCO 27 – Nationella/regionala/lokala strategier för anpassning till klimatförändringarna

RCR 96 – Antal människor som omfattas av åtgärder för skydd mot icke- klimatrelaterade naturrisker och risker i samband med mänsklig verksamhet*

RCO 28 – Områden som omfattas av skyddsåtgärder mot skogsbränder

RCR 38 – Uppskattad genomsnittlig insatstid vid katastrofsituationer*

 

RCO 30 – Längd på nya eller förbättrade vattenledningar till hushåll

RCR 41 – Antal människor som är anslutna till förbättrad vattenförsörjning

RCO 31 – Längd på nya eller förbättrade avloppsledningar

RCR 42 – Antal människor som åtminstone är anslutna till sekundär avloppsrening

RCO 32 – Ny eller uppgraderad kapacitet för avloppsrening

RCR 43 – Vattenförlust

 

RCR 44 – Avloppsvatten som renats ordentligt

 

RCO 34 – Extra kapacitet för avfallsåtervinning

RCR 46 – Antal människor som betjänas av avfallsåtervinningsanläggningar och små avfallshanteringssystem

 

RCR 47 – Avfall som återvunnits

 

RCR 48 – Återvunnet avfall som använts som råmaterial

 

RCR 49 – Avfall som återanvänts

 

RCO 36 – Yta grön infrastruktur som får stöd i stadsområden

RCR 50 – Antal människor som omfattas av åtgärder för luftkvalitet

RCO 37 – Yta Natura 2000-områden som omfattas av skydds- och återställandeåtgärder i enlighet med den prioriterade åtgärdsramen

RCR 95 – Antal människor som har tillgång till ny eller uppgraderad grön infrastruktur i stadsområden

RCO 99 – Yta områden utanför Natura 2000 som omfattas av skydds- och återställandeåtgärder

RCR 51 – Antal människor som omfattas av åtgärder för bullerminskning

RCO 38 – Yta återställd mark som får stöd

RCR 52 – Återställd mark som används för grönområden, subventionerade bostäder, ekonomisk eller lokal verksamhet

RCO 39 – Installerade system för övervakning av luftföroreningar

 

 

Ändringsförslag

Politiskt mål

Output

Resultat

(1)

(2)

(3)

2. ”Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering”.

RCO 18 – Hushåll som får stöd att förbättra bostadens energiprestanda

RCR 26 – Årlig slutlig energiförbrukning (fördelad per bostadshus, andra privata och offentliga byggnader än bostadshus)

RCO 19 – Offentliga byggnader som får stöd att förbättra energiprestanda

RCR 27 – Hushåll där bostadens energiprestanda förbättrats

RCO 20 – Fjärrvärmenät som nyligen skapats eller förbättrats

Byggnader med förbättrad energiklassning (fördelad per bostadshus, andra privata och offentliga byggnader än bostadshus)

 

RCR 29 – Uppskattade växthusgasutsläpp*

 

RCR 30 – Företag med förbättrad energiprestanda

 

RCO 22 – Extra produktionskapacitet för förnybar energi (fördelad per el, värme)

RCR 31 – Total mängd förnybar energi som producerats (fördelad per el, värme)

RCO 97 – Antal lokala energisamhällen och lokala samhällen med förnybar energi som får stöd*

RCR 32 – Förnybar energi: (drifts)kapacitet ansluten till nät*

 

RCO 23 – Digitala förvaltningssystem för smarta nät

RCR 33 – Användare som anslutits till smarta nät

RCO 98 – Hushåll som får stöd att använda smarta energinät

RCR 34 – Lansering av projekt för smarta nät

RCO 24a – Åtgärder för att bekämpa torka och översvämningar

RCR 35 – Antal människor som omfattas av åtgärder för skydd mot översvämning eller torka

RCO 24 – Ny eller uppgraderad övervakning av, beredskap vid, varning för och reaktion vid katastrofer*

RCR 36 – Antal människor som omfattas av åtgärder för skydd mot skogsbränder

RCO 25 – Kustremsa, flodbankar och insjöstränder samt jordskredsskydd som nyligen byggts eller stärkts för att skydda människor, tillgångar och naturen

RCR 37 – Antal människor som omfattas av åtgärder för skydd mot klimatrelaterade naturkatastrofer (andra än översvämningar och skogsbränder)

RCO 26 – Grön infrastruktur för anpassning till klimatförändringarna

RCR 96 – Antal människor som omfattas av åtgärder för skydd mot icke- klimatrelaterade naturrisker och risker i samband med mänsklig verksamhet*

RCO 27 – Nationella/regionala/lokala strategier för anpassning till klimatförändringarna

RCR 38 – Uppskattad genomsnittlig insatstid vid katastrofsituationer*

RCO 28 – Områden som omfattas av skyddsåtgärder mot skogsbränder

 

 

RCO 30 – Längd på nya eller förbättrade vattenledningar till hushåll

RCR 41 – Antal människor som är anslutna till förbättrad vattenförsörjning

RCO 31 – Längd på nya eller förbättrade avloppsledningar

RCR 42 – Antal människor som åtminstone är anslutna till sekundär avloppsrening

RCO 32 – Ny eller uppgraderad kapacitet för avloppsrening

RCR 43 – Vattenförlust

 

RCR 44 – Avloppsvatten som renats ordentligt

 

RCR 45 – Bidrag till återvinning av energi och råvaror ur avloppsvatten

 

RCR 45a – Mängd kommunalt avfall som genererats

 

RCR 45b – Mängd restavfall som genererats

 

RCO 34 – Extra kapacitet för avfallsförebyggande och avfallsåtervinning

RCR 46 – Antal människor som betjänas av avfallsåtervinningsanläggningar och små, hållbara avfallshanteringssystem

 

RCR 47 – Avfall som återvunnits

 

RCR 48 – Återvunnet avfall som använts som råmaterial

 

RCR 49 – Avfall som återanvänts

 

RCO 36 – Yta grön infrastruktur som får stöd i stadsområden

RCR 50 – Antal människor som omfattas av åtgärder för luftkvalitet

RCO 37 – Yta Natura 2000-områden som omfattas av skydds- och återställandeåtgärder i enlighet med den prioriterade åtgärdsramen

RCR 95 – Antal människor som har tillgång till ny eller uppgraderad grön infrastruktur i stadsområden

RCO 99 – Yta områden utanför Natura 2000 som omfattas av skydds- och återställandeåtgärder

RCR 51 – Antal människor som omfattas av åtgärder för bullerminskning

RCO 38 – Yta återställd mark som får stöd

RCR 51a – Antal människor som omfattas av åtgärder för minskade ljusföroreningar

RCO 39 – Installerade system för övervakning av luftföroreningar RCO 55 – Längd på spårvagns- och tunnelbanelinjer – nya

RCR 52 – Återställd mark som används för grönområden, subventionerade bostäder, ekonomisk eller lokal verksamhet

RCO 56 – Längd på spårvagns- och tunnelbanelinjer – ombyggda/uppgraderade

RCR 62 – Antal passagerare i kollektivtrafik per år

RCO 57 – Miljövänlig rullande materiel för kollektivtrafik

RCR 63 – Antal användare av nya/uppgraderade spårvagns- och tunnelbanelinjer per år

RCO 58 – Särskild cykelinfrastruktur som får stöd

RCR 64 – Antal användare av särskild cykelinfrastruktur per år

RCO 59 – Alternativ bränsleinfrastruktur (tank- och laddningsstationer) som får stöd

RCR 64a – Uppskattning av växthusgasutsläpp som undvikits

RCO 60 – Städer med nya eller uppgraderade digitaliserade urbana transportsystem

 

RCO 60a – Antal snabba laddningsstationer för elfordon

 

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Bilaga I – tabellen – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Politiskt mål

Output

Resultat

(1)

(2)

(3)

3. Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT-konnektivitet

RCO 41 – Extra hushåll med bredband med mycket hög kapacitet

RCR 53 – Hushåll som abonnerar på bredband med mycket hög kapacitet

RCO 42 – Extra företag med bredband med mycket hög kapacitet

RCR 54 – Företag som abonnerar på bredband med mycket hög kapacitet

 

RCO 43 – Längd på nya vägar som får stöd – TEN-T1

RCR 55 – Användare av nyligen byggda, ombyggda eller uppgraderade vägar

RCO 44 – Längd på nya vägar som får stöd – övrigt

RCR 56 – Tidsinbesparingar till följd av förbättrad väginfrastruktur

RCO 45 – Längd på ombyggda eller uppgraderade vägar – TEN-T

RCR 101 – Tidsinbesparingar till följd av förbättrad järnvägsinfrastruktur

RCO 46 – Längd på ombyggda eller uppgraderade vägar – övrigt

 

 

RCO 47 – Längd på nya järnvägar som får stöd – TEN-T

RCR 57 – Längd på järnväg i drift som styrs av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg

RCO 48 – Längd på nya järnvägar som får stöd – övrigt

RCR 58 – Antal passagerare per år på järnvägar som får stöd

RCO 49 – Längd på ombyggda eller uppgraderade järnvägar – TEN-T

RCR 59 – Godstransport på järnväg

RCO 50 – Längd på ombyggda eller uppgraderade vägar – övrigt

RCR 60 – Godstransport på inre vattenvägar

RCO 51 – Längd på nya eller uppgraderade inre vattenvägar – TEN-T

 

RCO 52 – Längd på nya eller uppgraderade inre vattenvägar – övrigt

 

RCO 53 – Järnvägsstationer och järnvägsanläggningar – nya eller uppgraderade

 

RCO 54 – Intermodala förbindelser – nya eller uppgraderade

 

RCO 100 – Antal hamnar som får stöd

 

 

RCO 55 – Längd på spårvagns- och tunnelbanelinjer – nya

RCR 62 – Passagerare i kollektivtrafik per år

RCO 56 – Längd på spårvagns- och tunnelbanelinjer – ombyggda/uppgraderade

RCR 63 – Användare av nya/uppgraderade spårvagns- och tunnelbanelinjer per år

RCO 57 – Miljövänlig rullande materiel för kollektivtrafik

RCR 64 – Användare av särskild cykelinfrastruktur per år

RCO 58 – Särskild cykelinfrastruktur som får stöd

 

RCO 59 – Alternativ bränsleinfrastruktur (tank- och laddningsstationer) som får stöd

 

RCO 60 – Städer med nya eller uppgraderade digitaliserade urbana transportsystem

 

_______________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348 20.12.2013, s. 1)

 

Ändringsförslag

Politiskt mål

Output

Resultat

(1)

(2)

(3)

3. Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT-konnektivitet

RCO 41 – Extra hushåll med bredband med mycket hög kapacitet

RCR 53 – Hushåll som abonnerar på bredband med mycket hög kapacitet

RCO 42 – Extra företag med bredband med mycket hög kapacitet

RCR 54 – Företag som abonnerar på bredband med mycket hög kapacitet

RCO 43 – Längd på nya vägar som får stöd – TEN-T1

RCR 55 – Användare av nyligen byggda, ombyggda eller uppgraderade vägar

RCO 44 – Längd på nya vägar som får stöd – övrigt

RCR 56 – Tidsinbesparingar till följd av förbättrad väginfrastruktur

RCO 45 – Längd på ombyggda eller uppgraderade vägar – TEN-T

RCR 101 – Tidsinbesparingar till följd av förbättrad järnvägsinfrastruktur

RCO 46 – Längd på ombyggda eller uppgraderade vägar – övrigt

 

 

RCO 47 – Längd på nya järnvägar som får stöd – TEN-T

RCR 57 – Längd på järnväg i drift som styrs av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg

RCO 48 – Längd på nya järnvägar som får stöd – övrigt

RCR 58 – Antal passagerare per år på järnvägar som får stöd

RCO 49 – Längd på ombyggda eller uppgraderade järnvägar – TEN-T

RCR 59 – Godstransport på järnväg

RCO 50 – Längd på ombyggda eller uppgraderade vägar – övrigt

RCR 60 – Godstransport på inre vattenvägar

RCO 51 – Längd på nya eller uppgraderade inre vattenvägar – TEN-T

 

RCO 52 – Längd på nya eller uppgraderade inre vattenvägar – övrigt

 

RCO 53 – Järnvägsstationer och järnvägsanläggningar – nya eller uppgraderade

 

RCO 54 – Intermodala förbindelser – nya eller uppgraderade

 

RCO 100 – Antal hamnar som får stöd

 

 

utgår

utgår

_______________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348 20.12.2013, s. 1)

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Bilaga I – tabellen – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Politiskt mål

Output

Resultat

(1)

(2)

(3)

4. Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter

RCO 61 – Antal arbetslösa per år som betjänas av förbättrade möjligheter till sysselsättningstjänster (kapacitet)

RCR 65 – Arbetssökande per år som använder de sysselsättningstjänster som får stöd

 

RCO 63 – Kapacitet för tillfällig mottagningsinfrastruktur som inrättats

RCR 66 – Beläggning på tillfällig mottagningsinfrastruktur som byggts eller renoverats

RCO 64 – Kapacitet för återställda bostäder – migranter, flyktingar och personer som står under eller ansöker om internationellt skydd

RCR 67 – Beläggning på återställda bostäder – migranter, flyktingar och personer som står under eller ansöker om internationellt skydd

RCO 65 – Kapacitet för återställda bostäder – övrigt

RCR 68 – Beläggning på återställda bostäder – övrigt

 

RCO 66 – Klassrumskapacitet hos barntillsynsinfrastruktur som får stöd (ny eller uppgraderad)

RCR 70 – Antal barn per år som använder barntillsynsinfrastruktur som får stöd

RCO 67 – Klassrumskapacitet hos utbildningsinfrastruktur som får stöd (ny eller uppgraderad)

RCR 71 – Antal studerande per år som använder utbildningsinfrastruktur som får stöd

 

RCO 69 – Kapacitet hos hälso- och sjukvårdsinfrastruktur som får stöd

RCR 72 – Människor med tillgång till förbättrade hälso- och sjukvårdstjänster

RCO 70 – Kapacitet hos social infrastruktur som får stöd (annat än bostäder)

RCR 73 – Antal personer per år som använder de hälso- och sjukvårdsinrättningar som får stöd

 

RCR 74 – Antal personer per år som använder de socialvårdsinrättningar som får stöd

 

RCR 75 – Genomsnittlig insatstid vid medicinska nödsituationer i det område som får stöd

 

Ändringsförslag

Politiskt mål

Output

Resultat

(1)

(2)

(3)

4. Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter

RCO 61 – Antal arbetslösa per år som betjänas av förbättrade möjligheter till sysselsättningstjänster (kapacitet)

RCR 65 – Arbetssökande per år som använder de sysselsättningstjänster som får stöd

 

RCO 63 – Kapacitet för tillfällig mottagningsinfrastruktur som inrättats

RCR 66 – Beläggning på tillfällig mottagningsinfrastruktur som byggts eller renoverats

RCO 64 – Kapacitet för återställda bostäder – migranter, flyktingar och personer som står under eller ansöker om internationellt skydd

RCR 67 – Beläggning på återställda bostäder – migranter, flyktingar och personer som står under eller ansöker om internationellt skydd

RCO 65 – Kapacitet för återställda bostäder – övrigt

RCR 68 – Beläggning på återställda bostäder – övrigt

 

RCO 66 – Klassrumskapacitet hos barntillsynsinfrastruktur som får stöd (ny eller uppgraderad)

RCR 70 – Antal barn per år som använder barntillsynsinfrastruktur som får stöd

RCO 67 – Klassrumskapacitet hos utbildningsinfrastruktur som får stöd (ny eller uppgraderad)

RCR 71 – Antal studerande per år som använder utbildningsinfrastruktur som får stöd

 

RCO 69 – Kapacitet och tillgänglighet hos hälso- och sjukvårdsinfrastruktur och innovativ hälso- och sjukvårdsteknik som får stöd

RCR 72 – Människor med tillgång till förbättrade hälso- och sjukvårdstjänster

RCO 70 – Kapacitet och tillgänglighet hos social infrastruktur som får stöd (annat än bostäder)

RCR 73 – Antal personer per år som använder de hälso- och sjukvårdsinrättningar som får stöd

 

RCR 74 – Antal personer per år som använder de socialvårdsinrättningar som får stöd

 

RCR 75 – Genomsnittlig insatstid vid medicinska nödsituationer i det område som får stöd

 

RCR 75a – Antal människor med tillgång till informationsåtgärder och -kampanjer för att förebygga sjukdomar

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Bilaga II – tabellen – punkt 4 – led iv

 

Kommissionens förslag

Politiskt mål

Särskilt mål

Output

Resultat

(1)

(2)

(3)

(4)

4. Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter

iv) säkerställa lika tillgång till hälso- och sjukvård genom att utveckla infrastruktur.

CCO 20 – Ny eller uppgraderad kapacitet för hälso- och sjukvårdsinfrastruktur

CCR 19 – Antal människor med tillgång till förbättrade hälso- och sjukvårdstjänster

 

Ändringsförslag

Politiskt mål

Särskilt mål

Output

Resultat

(1)

(2)

(3)

(4)

4. Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter

iv) Säkerställa lika tillgång till hälso- och sjukvård genom att utveckla infrastruktur, inklusive primärvård, med beaktande av de behov som identifierats av patienter eller patientorganisationer

CCO 20 – Ny eller uppgraderad kapacitet och tillgänglighet för hälso- och sjukvårdsinfrastruktur

CCR 19 – Antal människor med tillgång till förbättrade hälso- och sjukvårdstjänster

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden

Referensnummer

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

11.6.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Kateřina Konečná

21.6.2018

Behandling i utskott

29.8.2018

 

 

 

Antagande

25.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

1

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

José Blanco López, Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

38

+

ALDE

Nils Torvalds

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PEE

Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen, Adina Ioana Vălean

S&D

José Blanco López, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

1

-

EFDD

Julia Reid

4

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för transport och turism (27.11.2018)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden

(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Föredragande av yttrande: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy

KORTFATTAD MOTIVERING

1. Kommissionens förslag

Förslaget till förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden fastställer de relevanta målen för genomförandet av dessa två fonder.

Denna förordning fastställer en tematisk koncentration på nationell nivå som en vägledning för genomförandet av fonderna. I detta sammanhang föreslår kommissionen att merparten (65 %–85 %) av resurserna ska anslås till förverkligandet av politiskt mål 1 ”Ett smartare Europa” och politiskt mål 2 ”Ett grönare och koldioxidsnålare Europa”, vilka definieras i förordningen om gemensamma bestämmelser för samtliga EU-fonder.

Föreliggande förordning fastställer också en begränsad förteckning över icke stödberättigande verksamhet som ligger utanför fondernas tillämpningsområde.

Den fastställer dessutom en uppsättning uppföljningsindikatorer och de strategier som ska utformas för vissa territorier, inklusive för hållbar stadsutveckling, samt för de yttersta randområdena.

2. Föredragandens förslag

Med tanke på att regionerna är bäst lämpade att själva fastställa sina behov och prioriteringar, och i syfte att främja en decentraliserad styrning av genomförandet av EU-fonderna, föreslår föredraganden att man ska bibehålla en regional tematisk koncentration i stället för den nationella koncentration som föreslås i denna förordning.

För att göra det lättare för regionerna att utnyttja Eruf-medlen föreslår föredraganden även att den tematiska koncentrationen ska utvidgas till att omfatta andra politiska mål. I detta avseende, och med tanke på att transporterna spelar en central roll för uppnåendet av EU:s prioriterade mål, föreslår föredraganden att det ska införas ett politiskt mål 3, ”Ett sammanlänkat Europa”, i den tematiska koncentrationen.

För att ge regionerna större flexibilitet när det gäller att stödja andra politiska mål föreslår föredraganden att den minimiandel av medlen som tilldelas politiskt mål 1 ”Ett smartare Europa” ska minskas från 60 % till 30 % för de mer utvecklade regionerna, från 45 % till 30 % för övergångsregionerna och från 35 % till 20 % för de minst utvecklade regionerna.

Med tanke på att transporterna spelar en central roll för uppnåendet av EU:s prioriterade mål, föreslår föredraganden att det ska införas nya särskilda mål med anknytning till transportsektorn:

•  Ett särskilt mål knutet till smart rörlighet och transporttjänsternas kvalitet inom politiskt mål 1 ”Ett smartare Europa”.

•  Ett särskilt mål knutet till hållbar rörlighet inom politiskt mål 2 ”Ett grönare Europa”.

•  Ett särskilt mål knutet till finansieringen av Fonden för en rättvis omställning inom politiskt mål 2 ”Ett grönare Europa”.

•  Ett särskilt mål knutet till rörlighet som ett verktyg för territoriell sammanhållning inom politiskt mål 3 ”Ett mer sammanlänkat Europa”.

•  Ett särskilt mål knutet till tillgången till kollektivtrafik inom politiskt mål 4 ”Ett mer socialt Europa”.

För att främja utnyttjandet av Eruf i samband med transportanknuten verksamhet föreslår föredraganden även att vissa bestämmelser som begränsar utnyttjandet av Eruf på regionala flygplatser och för rullande järnvägsmateriel ska strykas.

Slutligen har föredraganden lagt fram ändringsförslag för att främja synergieffekter mellan Eruf, Sammanhållningsfonden och övriga instrument i Europeiska unionens budget för att finansiera utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  De övergripande principerna i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och i artikel 10 i EUF-fördraget, inklusive subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i EU-fördraget, bör respekteras vid genomförandet av Eruf och Sammanhållningsfonden, med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna bör även respektera skyldigheterna i FN:s konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och säkerställa tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i den konventionen och den unionslagstiftning som harmoniserar tillgänglighetskraven för produkter och tjänster. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja ojämlikhet och främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera ett genusperspektiv, samt bekämpa diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Fonderna får inte stödja åtgärder som bidrar till någon form av segregering. Målen för Eruf och Sammanhållningsfonden bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling och unionens arbete för att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar. För att skydda den inre marknadens integritet bör insatser som gynnar företag uppfylla bestämmelserna om statligt stöd i artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

(5)  De övergripande principerna i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och i artikel 10 i EUF-fördraget, inklusive subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i EU-fördraget, bör respekteras vid genomförandet av Eruf och Sammanhållningsfonden, med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna bör även respektera skyldigheterna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och säkerställa hinderfri tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i den konventionen och den unionslagstiftning som harmoniserar tillgänglighetskraven för produkter och tjänster. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja ojämlikhet, minska skillnaderna mellan regionerna, främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera ett genusperspektiv, samt bekämpa diskriminering på grund av kön, nationalitet, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Fonderna får inte stödja åtgärder som bidrar till någon form av segregering. Målen för Eruf och Sammanhållningsfonden bör eftersträvas inom ramen för EU:s klimatåtaganden enligt Parisavtalet om klimatförändringar och unionens arbete för att främja hållbar utveckling och för att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar. För att skydda den inre marknadens integritet bör insatser som gynnar företag uppfylla bestämmelserna om statligt stöd i artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  I en allt mer sammanlänkad värld och med tanke på den demografiska utvecklingen och migrationsdynamiken är det klart att unionens migrationspolitik kräver en gemensam strategi som vilar på synergier och komplementaritet mellan olika finansieringsinstrument. För att säkerställa ett sammanhängande, starkt och enhetligt stöd för solidaritet och ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna när det gäller att hantera migrationen bör Eruf ge stöd till att underlätta en långsiktig integrering av migranter.

(8)  I en allt mer sammanlänkad värld och med tanke på den demografiska utvecklingen och migrationsdynamiken är det klart att unionens migrationspolitik kräver en gemensam strategi som vilar på synergier och komplementaritet mellan olika finansieringsinstrument. För att säkerställa ett sammanhängande, starkt och enhetligt stöd för solidaritet och ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna när det gäller att hantera migrationen bör Eruf och Sammanhållningsfonden ge stöd till att underlätta en långsiktig integrering av migranter.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  För att stödja medlemsstaternas och regionernas ansträngningar att möta nya utmaningar och säkerställa en hög säkerhetsnivå för sina invånare och förebygga radikalisering med avstamp i synergier och komplementaritet med andra av unionens politikområden, bör investeringar inom ramen för Eruf bidra till säkerhet i områden där det finns ett behov av att säkerställa säkra offentliga platser och säker kritisk infrastruktur, såsom transport och energi.

(9)  För att stödja medlemsstaternas och regionernas ansträngningar att möta nya utmaningar och säkerställa en hög säkerhet och sammanhållning för sina invånare och förebygga radikalisering med avstamp i synergier och komplementaritet med andra av unionens politikområden, bör investeringar inom ramen för Eruf bidra till säkerhet i områden där det finns ett behov av att säkerställa säkra offentliga platser och säker kritisk infrastruktur, såsom transport och energi.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Dessutom bör investeringar genom Eruf bidra till att utveckla en heltäckande digital infrastruktur för höghastighetsnät och främja ren och hållbar multimodal mobilitet i städerna.

(10)  Dessutom bör investeringar genom Eruf bidra till att utveckla de transeuropeiska transportinfrastrukturnäten och en heltäckande digital infrastruktur för höghastighetsnät och främja ren, säker och hållbar multimodal mobilitet i städerna.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Eruf bör bidra till att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen och till att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna, inklusive i dem som står inför utmaningar till följd av åtagandena om minskade koldioxidutsläpp. Erufs stöd inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt bör därför koncentreras till unionens viktigaste prioriteringar i linje med de politiska mål som fastställts i förordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. Stöd från Eruf bör därför koncentreras till de politiska målen ”Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling och ”Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering”. Den tematiska koncentrationen bör nås på nationell nivå och utrymme för flexibilitet ges på de enskilda programmens nivå och mellan de tre grupperna av medlemsstater som bildats utgående från deras respektive bruttonationalinkomst. Metoden för att klassificera medlemsstaterna bör dessutom fastställas i detalj, med beaktande av den särskilda situationen i de yttersta randområdena.

(17)  Eruf bör bidra till att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen och till att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna, inklusive i dem som står inför utmaningar till följd av åtagandena om minskade koldioxidutsläpp. Erufs stöd inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt bör därför koncentreras till unionens viktigaste prioriteringar i linje med de politiska mål som fastställts i förordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. Stöd från Eruf bör därför koncentreras till de politiska målen ”Ett smartare Europa”, ”Ett grönare och koldioxidsnålare Europa”, ”Ett mer sammanlänkat Europa” och ”Ett mer socialt Europa”. Den tematiska koncentrationen bör nås på regional nivå och utrymme för flexibilitet ges på de enskilda programmens nivå.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Denna förordning bör fastställa de olika typer av verksamhet som kan få stöd för sina kostnader i form av investeringar från Eruf och Sammanhållningsfonden inom ramen för sina respektive mål i EUF‑fördraget. Sammanhållningsfonden bör stödja investeringar i miljö och TEN-T. När det gäller Eruf bör förteckningen över verksamheter förenklas och det bör vara möjligt att stödja investeringar i infrastruktur, investeringar i tillgång till tjänster, produktiva investeringar i små och medelstora företag, utrustning, mjukvara och immaterilla tillgångar samt åtgärder med avseende på information, kommunikation, studier, nätverk, samarbete, utbyte av erfarenheter och verksamhet som hänför sig till kluster. För att stödja genomförandet av ett program bör båda fonderna också kunna stödja tekniskt stöd. För att stödja fler typer av interventioner för Interreg-program bör tillämpningsområdet slutligen utvidgas till att även omfatta gemensam användning av olika slag av anläggningar, personella resurser och kostnader som hänger samman med åtgärder inom tillämpningsområdet för ESF+.

(19)  Denna förordning bör fastställa de olika typer av verksamhet som kan få stöd för sina kostnader i form av investeringar från Eruf och Sammanhållningsfonden inom ramen för sina respektive mål i EUF‑fördraget. Sammanhållningsfonden och Eruf bör stödja investeringar i miljö och TEN-T. När det gäller Eruf bör förteckningen över verksamheter förenklas och det bör vara möjligt att stödja investeringar i infrastruktur, säkerhet i befintliga tunnlar och broar, investeringar i tillgång till tjänster, produktiva investeringar i små och medelstora företag, utrustning, mjukvara och immateriella tillgångar samt åtgärder med avseende på information, kommunikation, studier, nätverk, samarbete, utbyte av erfarenheter och verksamhet som hänför sig till kluster. För att stödja genomförandet av ett program bör båda fonderna också kunna stödja tekniskt stöd. För att stödja fler typer av interventioner för Interreg-program bör tillämpningsområdet slutligen utvidgas till att även omfatta gemensam användning av olika slag av anläggningar, personella resurser och kostnader som hänger samman med åtgärder inom tillämpningsområdet för ESF+.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Transeuropeiska transportnät i enlighet med förordning (EU) nr 1316/2013 ska även i fortsättningen finansieras med medel från Sammanhållningsfonden genom såväl delad som direkt förvaltning inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa.

(20)  Transeuropeiska transportnät i enlighet med förordning (EU) nr 1316/2013 ska även i fortsättningen finansieras med medel från Sammanhållningsfonden och från Eruf genom såväl delad som direkt förvaltning inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  I syfte att optimera mervärdet av de investeringar som helt eller delvis finansieras genom EU:s budget i transportsektorn bör man eftersträva synergieffekter mellan Eruf och de instrument som omfattas av direkt förvaltning, t.ex. Fonden för ett sammanlänkat Europa och de finansieringsinstrument som ingår i det framtida programmet ”InvestEU”.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  De yttersta randområdena bör ägnas särskild uppmärksamhet genom att åtgärder antas enligt artikel 349 i EUF‑fördraget och genom att de tilldelas extra anslag för att kompensera för extra kostnader i dessa områden som är en följd av en eller flera av de permanenta nackdelar som avses i artikel 349 i EUF‑fördraget, dvs. avlägsen belägenhet, ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng- och klimatförhållanden samt ekonomiskt beroende av ett fåtal produkter, vilka faktorer på grund av sin bestående natur och sammanlagda verkan allvarligt hämmar områdenas utveckling. Dessa anslag kan täcka investeringar, driftskostnader och allmännyttiga skyldigheter som syftar till att kompensera för extra kostnader som förorsakas av sådana nackdelar. Driftsstöd får täcka utgifter för godstransporter och startstöd för transporttjänster samt utgifter för insatser rörande begränsade lagringsmöjligheter, en överdimensionerad produktionsapparat och underhåll av denna samt arbetskraftsbrist på den lokala marknaden. För att skydda den inre marknadens integritet, och såsom är fallet med alla insatser som medfinansieras av Eruf och Sammanhållningsfonden bör allt stöd från Eruf för att finansiera drifts- och investeringsstöd i de yttersta randområdena uppfylla bestämmelserna om statligt stöd i artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

(27)  De yttersta randområdena bör ägnas särskild uppmärksamhet genom att åtgärder antas enligt artikel 349 i EUF‑fördraget och genom att de tilldelas extra anslag för att kompensera för extra kostnader i dessa områden som är en följd av en eller flera av de permanenta nackdelar som avses i artikel 349 i EUF‑fördraget, dvs. avlägsen belägenhet, ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng- och klimatförhållanden samt ekonomiskt beroende av ett fåtal produkter, vilka faktorer på grund av sin bestående natur och sammanlagda verkan allvarligt hämmar områdenas utveckling. Dessa anslag kan täcka investeringar, driftskostnader och allmännyttiga skyldigheter som syftar till att kompensera för extra kostnader som förorsakas av sådana nackdelar. Driftsstöd får täcka utgifter för godstransporter, grön logistik, transportstyrning, startstöd för transporttjänster samt utgifter för insatser rörande begränsade lagringsmöjligheter, en överdimensionerad produktionsapparat och underhåll av denna samt arbetskraftsbrist på den lokala marknaden. För att skydda den inre marknadens integritet, och såsom är fallet med alla insatser som medfinansieras av Eruf och Sammanhållningsfonden bör allt stöd från Eruf för att finansiera drifts- och investeringsstöd i de yttersta randområdena uppfylla bestämmelserna om statligt stöd i artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik,

i)  främja forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik,

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  säkra nyttan av digitaliseringen för invånare, företag och myndigheter,

ii)  säkra nyttan av digitaliseringen för invånare, företag och myndigheter och öka den digitala konnektiviteten,

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  förbättra de små och medelstora företagens tillväxt och konkurrenskraft,

iii)  förbättra de små och medelstora företagens tillväxt, konkurrenskraft och bärkraftighet,

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iva)  utveckla smarta, säkra och driftskompatibla transportsätt,

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – led va (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

va)  främja utsläppssnål multimodal mobilitet i städerna,

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – led via (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

via)  stödja strukturomvandlingen mot en koldioxidsnål energiproduktion,

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  förbättra digital konnektivitet,

i)  förbättra digital konnektivitet och gränsöverskridande förbindelser,

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  utveckla ett hållbart, klimattåligt, intelligent, säkert och intermodalt TEN-T,

ii)  utveckla ett hållbart, klimattåligt, intelligent, tryggt och säkert samt intermodalt TEN-T,

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led c – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  utveckla hållbar, klimattålig, intelligent och intermodal nationell, regional och lokal mobilitet, inklusive förbättrad tillgång till TEN-T samt gränsöverskridande mobilitet,

iii)  utveckla hållbar, klimattålig, intelligent, trygg och säker intermodal nationell, regional och lokal mobilitet, inklusive förbättrad tillgång till TEN-T, förbättrad gränsöverskridande mobilitet och förbättrade förbindelser med de yttersta randområdena,

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led c – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  främja hållbar multimodal mobilitet i städerna.

iv)  främja hållbar multimodal och tillgänglig mobilitet i städerna, däribland förflyttning till fots, på cykel, med kollektivtrafik och genom delad mobilitet.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iia)  förbättra tillgången till inkluderande transporttjänster av hög kvalitet,

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  säkerställa lika tillgång till hälso- och sjukvård genom att utveckla infrastruktur.

iv)  säkerställa lika tillgång till hälso- och sjukvård genom att utveckla infrastruktur, även på landsbygden.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led e – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  främja en integrerad social, ekonomisk och miljömässig utveckling, kulturarvet och säkerhet i stadsområden,

i)  främja en integrerad social, ekonomisk och miljömässig utveckling, kulturarvet, turistnäringen och säkerheten i stadsområden,

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led e – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  främja en integrerad, social, ekonomisk och miljömässig lokal utveckling, kulturarvet och säkerhet, inklusive på landsbygden och i kustområden, även genom lokalt ledd utveckling.

ii)  främja en integrerad, social, ekonomisk och miljömässig lokal utveckling, kulturarvet, turistnäringen och säkerheten, inklusive på landsbygden, i kustområden och i de yttersta randområdena, även genom lokalt ledd utveckling.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led e – led iia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iia)  vidta åtgärder för att göra regioner och territorier som främjar hållbar turism mer attraktiva.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När det gäller program som genomförs inom ramen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska de totala Eruf-medlen i varje medlemsstat koncentreras på nationell nivå i enlighet med punkterna 3 och 4.

1.  När det gäller program som genomförs inom ramen för målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska de totala Eruf-medlen i varje medlemsstat koncentreras på regional nivå i enlighet med punkterna 3 och 4.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När det gäller den tematiska koncentrationen av stöd till medlemsstater med yttersta randområden ska Eruf-medel som uttryckligen tilldelats program för de yttersta randområdena och Eruf-medel som tilldelats alla andra regioner behandlas separat.

2.  När det gäller den tematiska koncentrationen av stöd till medlemsstaternas yttersta randområden ska Eruf-medel som uttryckligen tilldelats program för de yttersta randområdena och Eruf-medel som tilldelats alla andra regioner behandlas separat.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, på basis av sin bruttonationalinkomst (BNI), indelas på följande sätt:

Regionerna ska indelas i enlighet med artikel 102.2 i förordning (EU) 2018/xxx (nya förordningen om gemensamma bestämmelser):

(a)  De vars BNI-kvot är minst 100 % av EU-genomsnittet (grupp 1).

(a)  Mindre utvecklade regioner, vars BNP per capita är mindre än 75 % av genomsnittlig BNP i EU-27 (mindre utvecklade regioner).

(b)  De vars BNI-kvot är minst 75 % och högst 100 % av EU-genomsnittet (grupp 2).

(b)  Övergångsregioner, vars BNP per capita är mellan 75 % och 100 % av genomsnittlig BNP i EU-27 (övergångsregioner).

(c)  De vars BNI-kvot är högst 75 % av EU-genomsnittet (grupp 3).

(c)  Mer utvecklade regioner, vars BNP per capita är mer än 100 % av genomsnittlig BNP i EU-27 (mer utvecklade regioner).

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpningen av denna artikel avses med BNI-kvot kvoten mellan en medlemsstats BNI per capita, mätt i köpkraftsstandard och beräknad på basis av unionssiffror under perioden 2014‑2016, och de 27 medlemsstaternas genomsnittliga BNI per capita mätt i köpkraftsstandard för samma referensperiod.

utgår

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller program för de yttersta randområdena inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska de anses ingå i grupp 3.

När det gäller program för de yttersta randområdena inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt ska de anses ingå i gruppen mindre utvecklade regioner.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Medlemsstater i grupp 1 ska tilldela de politiska målen PO 1 och PO 2 minst 85 % av sina totala Eruf-medel som har öronmärkts för andra prioriteringar än tekniskt stöd och det politiska målet PO 1 minst 60 %.

(a)  Medlemsstater i grupp 1 ska tilldela de politiska målen PO 1 och PO 2 minst 60 % av sina totala Eruf-medel som har öronmärkts för andra prioriteringar än tekniskt stöd.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Medlemsstater i grupp 2 ska tilldela det politiska målet PO 1 minst 45 % av sina totala Eruf-medel som har öronmärkts för andra prioriteringar än tekniskt stöd och det politiska målet PO 2 minst 30 %.

(b)  Medlemsstater i grupp 2 ska tilldela det politiska målet PO 1 minst 20 % av sina totala Eruf-medel som har öronmärkts för andra prioriteringar än tekniskt stöd, och det politiska målet PO 2 minst 30 %.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Medlemsstater i grupp 3 ska tilldela det politiska målet PO 1 minst 35 % av sina totala Eruf-medel som har öronmärkts för andra prioriteringar än tekniskt stöd och det politiska målet PO 2 minst 30 %.

(c)  Medlemsstater i grupp 3 ska tilldela det politiska målet PO 1 minst 15 % av sina totala Eruf-medel som har öronmärkts för andra prioriteringar än tekniskt stöd, och det politiska målet PO 2 minst 30 %.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Investeringar i infrastruktur.

(a)  Investeringar i infrastruktur, särskilt med europeiskt mervärde, i de transeuropeiska transport- och energinäten samt digitala näten och förbättring av säkerheten i befintlig transportinfrastruktur såsom broar och tunnlar.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Investeringar i hållbar mobilitet i städerna liksom i kollektivtrafik och cykelbanor.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Finansiering av inköp av rullande materiel för användning inom järnvägstransporter.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att bidra till det särskilda mål som sorterar under det politiska målet PO 1 i artikel 2.1 a iv ska Eruf också stödja utbildning och livslångt lärande.

För att bidra till det särskilda mål som sorterar under det politiska målet PO 1 i artikel 2.1 a iv samt det särskilda mål som sorterar under PO 4 i artikel 2.2 d ska Eruf också stödja utbildning och livslångt lärande.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Det belopp som överförs från Eruf till Fonden för ett sammanlänkat Europa ska användas i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) [nya FSE-förordningen].

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Investeringar i TEN-T.

(b)  Investeringar i TEN-T och hållbar mobilitet.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) Investeringar i flygplatsinfrastruktur, utom i de yttersta randområdena.

utgår

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Investeringar i anläggningar för hantering av restavfall.

(g)  Investeringar i anläggningar för hantering av restavfall, med undantag för i de yttersta randområdena.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Finansiering av inköp av rullande materiel för användning vid järnvägstransport, utom om det hänger samman med

utgår

i)  fullgörande av allmän trafikplikt som upphandlats offentligt i enlighet med förordning (EG) nr 1370/2007 i dess ändrade lydelse,

 

ii)  tillhandahållande av järnvägstransporttjänster som är helt konkurrensutsatta och stödmottagaren är en ny deltagare som kan få stöd i enlighet med förordning (EU) 2018/xxxx [Invest EU regulation].

 

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I enlighet med rapporteringskravet i artikel [38.3 e i] i budgetförordningen ska kommissionen informera Europaparlamentet och rådet om prestationerna i enlighet med bilaga II.

3.  I enlighet med rapporteringskravet i artikel [38.3 e i] i budgetförordningen ska kommissionen informera Europaparlamentet och rådet om prestationerna i enlighet med bilaga II. Denna information ska även ge underlag för en kvantitativ bedömning av framstegen i riktning mot uppnåendet av de särskilda målen i artikel 2.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eruf ska stödja integrerad territoriell utveckling som grundar sig på de territoriella strategierna i artikel [23] i förordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] och som är inriktade på stadsområden (nedan kallad hållbar stadsutveckling) som ingår i program inom de båda mål som avses i artikel 4.2 i den förordningen.

1.  Eruf ska stödja integrerad territoriell utveckling som grundar sig på de territoriella strategierna i artikel [23] i förordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] och som är inriktade på stadsområden (nedan kallade hållbar stadsutveckling och hållbara planer för rörlighet i städer) som ingår i program inom de båda mål som avses i artikel 4.2 i den förordningen.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De särskilda tilläggsanslagen för de yttersta randområdena ska användas för att kompensera för extra kostnader i dessa områden som är en följd av en eller flera av de permanenta nackdelar för deras utveckling som förtecknas i artikel 349 i EUF-fördraget.

1.  Artikel 3 ska inte tillämpas på de särskilda tilläggsanslagen för de yttersta randområdena. De särskilda tilläggsanslagen för de yttersta randområdena ska användas för att kompensera för extra kostnader i dessa områden som är en följd av en eller flera av de permanenta nackdelar för deras utveckling som förtecknas i artikel 349 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Genom undantag från artikel 4.1 får Eruf stödja produktiva investeringar i företag i de yttersta randområdena, oavsett företagens storlek.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell 1 – led 1 – kolumn 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling

1.  Ett konkurrenskraftigt och smartare Europa genom ökad ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och genom främjande av innovativ och smart ekonomisk omvandling

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell 1 – led 3

 

Kommissionens förslag

Politiskt mål

Output

Resultat

(1)

(2)

(3)

3. Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT-konnektivitet

RCO 43 – Längd på nya vägar som får stöd – TEN-T

RCR 55 – Användare av nyligen byggda, ombyggda eller uppgraderade vägar

 

RCO 44 – Längd på nya vägar som får stöd – övrigt

RCR 56 – Tidsinbesparingar till följd av förbättrad väginfrastruktur

 

RCO 45 – Längd på ombyggda eller uppgraderade vägar – TEN-T

RCR 101 – Tidsinbesparingar till följd av förbättrad järnvägsinfrastruktur

 

RCO 46 – Längd på ombyggda eller uppgraderade vägar – övrigt

RCR 57 – Längd på järnväg i drift som styrs av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS)

 

RCO 47 – Längd på nya järnvägar som får stöd – TEN-T

RCR 58 – Antal passagerare per år på järnvägar som får stöd

 

RCO 48 – Längd på nya järnvägar som får stöd – övrigt

RCR 59 – Godstransport på järnväg

 

RCO 49 – Längd på ombyggda eller uppgraderade järnvägar – TEN-T

RCR 60 – Godstransport på inre vattenvägar

 

RCO 50 – Längd på ombyggda eller uppgraderade vägar – övrigt

 

 

RCO 51 – Längd på nya eller uppgraderade inre vattenvägar – TEN-T

 

 

RCO 52 – Längd på nya eller uppgraderade inre vattenvägar – övrigt

 

 

RCO 53 – Järnvägsstationer och järnvägsanläggningar – nya eller uppgraderade

 

 

RCO 54 – Intermodala förbindelser – nya eller uppgraderade

 

 

RCO 100 – Antal hamnar som får stöd

 

 

RCO 55 – Längd på spårvagns- och tunnelbanelinjer – nya

RCR 62 – Passagerare i kollektivtrafik per år

 

RCO 56 – Längd på spårvagns- och tunnelbanelinjer – ombyggda/uppgraderade

RCR 63 – Användare av nya/uppgraderade spårvagns- och tunnelbanelinjer per år

 

RCO 57 – Miljövänlig rullande materiel för kollektivtrafik

RCR 64 – Användare av särskild cykelinfrastruktur per år

 

RCO 58 – Särskild cykelinfrastruktur som får stöd

 

 

RCO 59 – Alternativ bränsleinfrastruktur (tank- och laddningsstationer) som får stöd

 

Ändringsförslag

Politiskt mål

Output

Resultat

(1)

(2)

(3)

3. Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT-konnektivitet

RCO 43 – Längd på nya vägar som får stöd – TEN-T

RCR 55 – Användare av nyligen byggda, ombyggda eller uppgraderade vägar

 

RCO 44 – Längd på nya vägar som får stöd – övrigt

RCR 56 – Tidsinbesparingar till följd av förbättrad väginfrastruktur

 

RCO 45 – Längd på ombyggda eller uppgraderade vägar – TEN-T

RCR 101 – Tidsinbesparingar till följd av förbättrad järnvägsinfrastruktur

 

RCO 46 – Längd på ombyggda eller uppgraderade vägar – övrigt

 

 

– antalet broar och tunnlar på vägar och järnvägar som kontrolleras vart tredje år och underhålls för att upprätthålla säkerheten

 

 

RCO 47 – Längd på nya järnvägar som får stöd – TEN-T

 

 

RCO 48 – Längd på nya järnvägar som får stöd – övrigt

 

 

RCO 49 – Längd på ombyggda eller uppgraderade järnvägar – TEN-T

RCR 57 – Längd på järnväg i drift som styrs av det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS), inklusive gränsöverskridande järnvägssystem som är utrustande med ERTMS

 

RCO 50 – Längd på ombyggda eller uppgraderade vägar – övrigt

 

 

RCO 51 – Längd på nya eller uppgraderade inre vattenvägar – TEN-T

RCR 58 – Antal passagerare per år på järnvägar som får stöd för avstånd under 50 km, mellan 50 och 300 km och över 300 km

 

RCO 52 – Längd på nya eller uppgraderade inre vattenvägar – övrigt

 

 

RCO 53 – Järnvägsstationer och järnvägsanläggningar – nya eller uppgraderade

RCR 59 – Godstransport på järnväg

 

– Inklusive antalet järnvägsstationer som motsvarar kommissionens TSI-PRM-förordning

– Antal godsvagnar som efterutrustats med LL-bromsklossar för att minska bullret

 

RCO 54 – Intermodala förbindelser – nya eller uppgraderade

RCR 60 – Godstransport på inre vattenvägar

 

RCO 100 – Antal hamnar som får stöd

 

 

RCO 55 – Längd på spårvagns- och tunnelbanelinjer – nya

 

 

RCO 56 – Längd på spårvagns- och tunnelbanelinjer – ombyggda/uppgraderade

RCR 62 – Passagerare i kollektivtrafik per år

 

RCO 57 – Miljövänlig rullande materiel för kollektivtrafik

RCR 63 – Användare av nya/uppgraderade spårvagns- och tunnelbanelinjer per år

 

RCO 58 – Särskild gång- och cykelinfrastruktur som får stöd

– Antal cyklister per år

 

RCO 59 – Alternativ bränsleinfrastruktur (tank- och laddningsstationer) som får stöd

– Intermodal marknadsandel (trafikmedelsfördelningsmodell) för nyttjare av personbilar, kollektivtrafiken (tunnelbana, spårvagn, buss), samåkning och bilpooler, cyklister och fotgängare

 

RCO 60 – Städer med nya eller uppgraderade digitaliserade urbana transportsystem

RCR 64 – Användare av särskild gång- och cykelinfrastruktur per år

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell 1 – led 5

 

Kommissionens förslag

Politiskt mål

Output

Resultat

(1)

(2)

(3)

5. Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av stads-, landsbygds- och kustområden och lokala initiativ

RCO 74 – Antal människor som omfattas av strategier för integrerad stadsutveckling

RCR 76 – Intressenter som deltar i förberedelserna och genomförandet av strategier för stadsutveckling

 

RCO 75 – Integrerade strategier för stadsutveckling

RCR 77 – Antalet turister/besök till platser som får stöd*

 

RCO 76 – Samarbetsprojekt

RCR 78 – Användare som har nytta av kulturinfrastruktur som får stöd

 

RCO 77 – Kapacitet hos kultur- och turistinfrastruktur som får stöd

 

Ändringsförslag

Politiskt mål

Output

Resultat

(1)

(2)

(3)

5. Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av stads-, landsbygds- och kustområden och lokala initiativ

RCO 74 – Antal människor som omfattas av strategier för integrerad stadsutveckling

RCR 76 – Intressenter som deltar i förberedelserna och genomförandet av strategier för stadsutveckling

 

– Antal befintliga planer för hållbar rörlighet i städer

RCR 77 – Antalet turister/besök till platser som får stöd*

 

RCO 75 – Integrerade strategier för stadsutveckling

 

 

RCO 76 – Samarbetsprojekt

– Hållbara turistprojekt som gynnar både turister och invånare

 

RCO 77 – Kapacitet i den infrastruktur för kultur-, natur-, historie- och industriturism som får stöd

RCR 78 – Användare som har nytta av kultur- och ekosysteminfrastruktur som får stöd

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Bilaga I – tabell 1 – led 1 – kolumn 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling

1.  Ett konkurrenskraftigt och smartare Europa genom ökad ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och genom främjande av innovativ och smart ekonomisk omvandling

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Bilaga II – tabell 1 – led 3

 

Kommissionens förslag

Politiskt mål

Output

Resultat

(1)

(3)

(4)

3. Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT-konnektivitet

CCO 14 – Väg TEN-T: nya och uppgraderade vägar

CCR 13 – Tidsinbesparingar till följd av förbättrad väginfrastruktur

 

CCO 15 – Järnväg TEN-T: nya och uppgraderade järnvägar

CCR 14 – Antal passagerare per år som betjänas av förbättrad järnvägstransport

 

CCO 16 – Utökning och modernisering av spårvagns- och tunnelbanelinjer

CCR 15 – Användare per år som betjänas av nya och moderniserade spårvagns- och tunnelbanelinjer

Ändringsförslag

Politiskt mål

Output

Resultat

(1)

(3)

(4)

3. Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT-konnektivitet

CCO 14 – Väg TEN-T: nya och uppgraderade vägar

CCR 13 – Tidsinbesparingar till följd av förbättrad väginfrastruktur

 

 

– ökade köer på grund av utbyggd väginfrastruktur

 

CCO 15 – Järnväg TEN-T: nya och uppgraderade järnvägar

 

 

– antal gränsöverskridande järnvägsförbindelser som har övergetts eller avvecklats (anslutningar som saknas)

CCR 14 – Antal passagerare per år som betjänas av förbättrad järnvägstransport

 

– antal gränsöverskridande järnvägsförbindelser som utgjorde anslutningar som saknades, men som har öppnats upp på nytt

 

 

CCO 16 – Utökning och modernisering av spårvagns- och tunnelbanelinjer samt infrastruktur för gång- och cykeltrafik

CCR 15 – Användare per år som betjänas av nya och moderniserade spårvagns- och tunnelbanelinjer samt fotgängare och cyklister

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden

Referensnummer

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

REGI

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

 Tillkännagivande i kammaren

TRAN

11.6.2018

Föredragande av yttrande

 Utnämning

Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

17.7.2018

Behandling i utskott

9.10.2018

 

 

 

Antagande

15.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

4

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Francisco Assis, Stefan Gehrold, Maria Grapini, Bolesław G. Piecha, Anders Sellström, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Theodor Dumitru Stolojan, Richard Sulík

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Matthijs van Miltenburg

ECR

Edward Czesak, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski

GUE/NG

Tania González Peñas, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Francisco Assis, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, István Ujhelyi

VERTS/ALE

Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor

4

-

ECR

Peter Lundgren

EFDD

Jill Seymour

ENF

Marie-Christine Arnautu, Georg Mayer

2

0

EFDD

Daniela Aiuto

S&D

Inés Ayala Sender

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (14.11.2018)

till utskottet för regional utveckling

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden

(COM(2018)0372 – C8‑0227/2018 – 2018/0197(COD))

Föredragande av yttrande: James Nicholson

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden är på det stora hela positivt inställd till syftet med och målen för såväl Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) som Sammanhållningsfonden. Det är bra att EU arbetar på ett konsekvent sätt för att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regioner och medlemsstater och strävar efter att främja hållbar utveckling. Föredraganden inser att stadsområden spelar en viktig roll för att minska arbetslösheten, öka den sociala integrationen och bekämpa fattigdomen, men han anser att det behövs bättre jämvikt mellan behoven på landet och i städerna. Därför har föredraganden gjort några tillägg till texten med fokus på landsbygden och samhällena där. Ibland pratar vi bara om EU:s städer och tätorter när vi diskuterar utbildning och nya jobb. Därför föreslår föredraganden att landsbygden ska uppmärksammas mer (ändringsförslag 6). Han har också lagt till ett par nya aspekter på texten, t.ex. jordbrukare som är marginaliserade för att de arbetar långt bort och isolerat samt säsongsarbetare som ofta har svårt att integreras i landsbygdssamhällen. Föredraganden anser att det är angeläget att främja innovation och digitalisering och rekommenderar därför att anslagen till PO 1 ökas från 60 % till 65 % (ändringsförslag 10). Tillgång till internet är av avgörande betydelse för jordbrukare, och föredraganden var inte nöjd med att Eruf och Sammanhållningsfonden inte skulle kunna användas för att stödja investeringar i bredbandsinfrastruktur i områden där det finns minst två bredbandsnät. Föredraganden tycker att detta är fel. Det bör vara upp till medlemsstaterna och regionerna att bestämma var pengarna bäst behövs. Bredbandsnät kanske redan finns, men om de inte har tillräcklig kapacitet och inte ger tillräckligt bra tillgång till internet för jordbrukare i EU:s mest avlägsna områden bör medlemsstaterna kunna investera mer i förbättringar (ändringsförslag 12).

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Enligt artikel 176 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) är Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) syfte att bistå med att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen. Enligt den artikeln samt artikel 174 andra och tredje stycket i EUF-fördraget ska Eruf bidra till att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna, där särskild uppmärksamhet bör fästas vid regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, såsom de nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet, öregioner, gränsregioner och bergsregioner.

(1)  Enligt artikel 176 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) är Europeiska regionala utvecklingsfondens (Eruf) syfte att bistå med att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen. Enligt den artikeln samt artikel 174 andra och tredje stycket i EUF-fördraget ska Eruf bidra till att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna, med särskild uppmärksamhet på landsbygdsområden, områden som påverkats av strukturomvandling och regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, såsom de nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet, öregioner, gränsregioner och bergsregioner.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Dessutom inriktas Sammanhållningsfondens investeringar på ett antal prioriterade områden där den ekonomiska och sociala klyftan fortsätter att växa, med särskilt fokus på skillnaderna mellan landsbygdsområden och stadsområden, vilket leder till att man försummar landsbygdsområden som drabbats av fattigdom och stagnation.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [new CPR]16 fastställs de gemensamma bestämmelserna för olika fonder, inklusive Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Sammanhållningsfonden, Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering, som verkar inom en gemensam ram (nedan kallade fonderna).

(3)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [new CPR]16 fastställs de gemensamma bestämmelserna för olika fonder, inklusive Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Sammanhållningsfonden, Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering, som verkar inom en gemensam ram (nedan kallade fonderna).

_________________

_________________

16 [Full reference - new CPR].

16 [Full reference - new CPR].

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  De övergripande principerna i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och i artikel 10 i EUF-fördraget, inklusive subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i EU-fördraget, bör respekteras vid genomförandet av Eruf och Sammanhållningsfonden, med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna bör även respektera skyldigheterna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och säkerställa tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i den konventionen och den unionslagstiftning som harmoniserar tillgänglighetskraven för produkter och tjänster. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja ojämlikhet och främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera ett genusperspektiv, samt bekämpa diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Fonderna får inte stödja åtgärder som bidrar till någon form av segregering. Målen för Eruf och Sammanhållningsfonden bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling och unionens arbete för att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar. För att skydda den inre marknadens integritet bör insatser som gynnar företag uppfylla bestämmelserna om statligt stöd i artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

(5)  De övergripande principerna i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och i artikel 10 i EUF-fördraget, inklusive subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i EU-fördraget, bör respekteras vid genomförandet av Eruf och Sammanhållningsfonden, med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna bör även respektera skyldigheterna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och säkerställa tillgänglighet i enlighet med artikel 9 i den konventionen och den unionslagstiftning som harmoniserar tillgänglighetskraven för produkter och tjänster. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja ojämlikhet och främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera ett genusperspektiv, samt bekämpa diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Fonderna får inte stödja åtgärder som bidrar till någon form av segregering eller utestängning. Målen för Eruf och Sammanhållningsfonden bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling och unionens arbete för att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet och motverka klimatförändringarna i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar. För att skydda den inre marknadens integritet bör insatser som gynnar företag uppfylla bestämmelserna om statligt stöd i artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att identifiera den typ av verksamhet som kan få stöd från Eruf och Sammanhållningsfonden bör särskilda politiska mål för stöd från dessa fonder fastställas för att säkerställa att de bidrar till ett eller flera av de gemensamma politiska mål som fastställts i artikel 4.1 i förordning (EU) 2018/xxx [new CPR].

(7)  För att identifiera den typ av verksamhet som kan få stöd från Eruf och Sammanhållningsfonden bör harmoniserade särskilda politiska mål, som anpassats till olika situationer, för stöd från dessa fonder fastställas för att säkerställa att de bidrar till ökat mervärde i varje region och ökad sysselsättning. Dessa mål bör inte på något sätt inkräkta på det centrala övergripande målet att minska skillnaderna mellan de olika EU‑regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Universella offentliga tjänster av hög kvalitet är avgörande för att åtgärda de regionala och sociala skillnaderna, främja social sammanhållning och regional utveckling och uppmuntra människor och företag att stanna kvar i sina närområden, särskilt i de minst utvecklade regionerna.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b)  Investeringar genom Eruf och Sammanhållningsfonden bör ledas till hållbar och tillgänglig nationell, regional och lokal rörlighet, särskilt i regioner som saknar resurser för ekonomisk förnyelse och tillväxt samt regioner med låg befolkningstäthet, där den allvarliga bristen på rörlighet utgör ett strukturellt hinder för tillväxt.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Dessutom bör investeringar genom Eruf bidra till att utveckla en heltäckande digital infrastruktur för höghastighetsnät och främja ren och hållbar multimodal mobilitet i städerna.

(10)  Dessutom bör investeringar genom Eruf bidra till att utveckla en heltäckande digital infrastruktur för höghastighetsnät som även omfattar landsbygdsområden och främja ren och hållbar multimodal mobilitet i städerna och på landet, för att därigenom främja större ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som effektivt kan motverka klimatförändringar.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Investeringar i digitala nät i EU:s landsbygdsområden är en källa till outnyttjad potential och är avgörande för att kunna utnyttja nya ekonomiska möjligheter, t.ex. precisionsjordbruk och utveckling av en biobaserad ekonomi, och kan bidra till att uppnå EU:s mål att utveckla ett digitalt infrastrukturnät och främja grön och hållbar multimodal rörlighet.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  Insatser inom ramen för Eruf och Sammanhållningsfonden bör bidra till de mål som fastställs i de integrerade nationella energi- och klimatplaner som ska utarbetas enligt [förordningen om styrningen av energiunionen], med beaktande av kommissionens rekommendationer om dessa planer, angående såväl innehåll som tilldelning av medel.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Eruf bör bidra till att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen och till att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna, inklusive i dem som står inför utmaningar till följd av åtagandena om minskade koldioxidutsläpp. Erufs stöd inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt bör därför koncentreras till unionens viktigaste prioriteringar i linje med de politiska mål som fastställts i förordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. Stöd från Eruf bör därför koncentreras till de politiska målen ”Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling” och ”Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering”. Den tematiska koncentrationen bör nås på nationell nivå och utrymme för flexibilitet ges på de enskilda programmens nivå och mellan de tre grupperna av medlemsstater som bildats utgående från deras respektive bruttonationalinkomst. Metoden för att klassificera medlemsstaterna bör dessutom fastställas i detalj, med beaktande av den särskilda situationen i de yttersta randområdena.

(17)  Eruf bör bidra till att främja verklig konvergens för att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen och till att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna, inklusive i dem som står inför utmaningar till följd av åtagandena om minskade koldioxidutsläpp, med beaktande av varje medlemsstats legitima val, prioriteringar och behov, beroende på deras specifika situation. Erufs stöd inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt bör också ta hänsyn till kollektivt definierade prioriteringar i linje med de politiska mål som fastställts i förordning (EU) 2018/xxx [new CPR]. Stöd från Eruf bör därför särskilt beakta de politiska målen ”Ett mer sammanhängande och solidariskt Europa som bidrar till att minska de ekonomiska, sociala och territoriella skillnaderna och genomföra en smart och innovativ ekonomisk omvandling” och ”Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis energiomställning, minskning av industrins påverkan på miljön, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, bekämpning av och anpassning till klimatförändringarna och riskförebyggande och riskhantering”. Den tematiska koncentrationen bör nås på nationell nivå och utrymme för flexibilitet ges på de enskilda programmens nivå och mellan de tre grupperna av medlemsstater som bildats utgående från deras respektive bruttonationalinkomst. Metoden för att klassificera medlemsstaterna bör dessutom fastställas i detalj, med beaktande av den särskilda situationen i de yttersta randområdena.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Denna förordning bör fastställa de olika typer av verksamhet som kan få stöd för sina kostnader i form av investeringar från Eruf och Sammanhållningsfonden inom ramen för sina respektive mål i EUF‑fördraget. Sammanhållningsfonden bör stödja investeringar i miljö och TEN-T. När det gäller Eruf bör förteckningen över verksamheter förenklas och det bör vara möjligt att stödja investeringar i infrastruktur, investeringar i tillgång till tjänster, produktiva investeringar i små och medelstora företag, utrustning, mjukvara och immaterilla tillgångar samt åtgärder med avseende på information, kommunikation, studier, nätverk, samarbete, utbyte av erfarenheter och verksamhet som hänför sig till kluster. För att stödja genomförandet av ett program bör båda fonderna också kunna stödja tekniskt stöd. För att stödja fler typer av interventioner för Interreg-program bör tillämpningsområdet slutligen utvidgas till att även omfatta gemensam användning av olika slag av anläggningar, personella resurser och kostnader som hänger samman med åtgärder inom tillämpningsområdet för ESF+.

(19)  Denna förordning bör fastställa de olika typer av verksamhet som kan få stöd för sina kostnader i form av investeringar från Eruf och Sammanhållningsfonden inom ramen för sina respektive mål i EUF‑fördraget. Sammanhållningsfonden bör stödja investeringar i miljö och TEN-T. När det gäller Eruf bör förteckningen över verksamheter förenklas och det bör vara möjligt att stödja investeringar i infrastruktur, investeringar i tillgång till tjänster, med särskilt fokus på missgynnade, marginaliserade och segregerade samhällsgrupper, produktiva investeringar i små och medelstora företag, utrustning, mjukvara och immateriella tillgångar samt åtgärder med avseende på information, kommunikation, studier, nätverk, samarbete, utbyte av erfarenheter och verksamhet som hänför sig till kluster. För att stödja genomförandet av ett program bör båda fonderna också kunna stödja tekniskt stöd. För att stödja fler typer av interventioner för Interreg-program bör tillämpningsområdet slutligen utvidgas till att även omfatta gemensam användning av olika slag av anläggningar, personella resurser och kostnader som hänger samman med åtgärder inom tillämpningsområdet för ESF+.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Inom ramen för en hållbar stadsutveckling anses det nödvändigt att stödja integrerad territoriell utveckling för att mer effektivt tackla de såväl ekonomiska, miljö- och klimatmässiga som demografiska och samhälleliga utmaningar som påverkar stadsområdena, inbegripet funktionella stadsområden, samtidigt som behovet av att främja kopplingar mellan stad och landsbygd beaktas. Kriterier för urval av stadsområden där integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling ska genomföras, och vägledande belopp för dessa åtgärder, bör fastställas i programmen inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt, och ett minimimål på 6 % av Eruf-medlen som tilldelas på nationell nivå bör gå till detta ändamål. Det bör även fastställas att denna procentandel bör respekteras under hela programperioden när anslag överförs mellan prioriteringar i ett program eller mellan program, inklusive vid halvtidsöversynen.

(25)  Inom ramen för en hållbar stadsutveckling anses det nödvändigt att stödja integrerad territoriell utveckling för att mer effektivt tackla de såväl ekonomiska, miljö- och klimatmässiga som demografiska och samhälleliga utmaningar som påverkar stadsområdena och landsbygdsområdena, samtidigt som man beaktar behovet av att främja kopplingar mellan stad och landsbygd och ökat samarbete. Kriterier för urval av stadsområden där integrerade åtgärder för hållbar stadsutveckling ska genomföras, och vägledande belopp för dessa åtgärder, bör fastställas i programmen inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt, och ett minimimål på 6 % av Eruf-medlen som tilldelas på nationell nivå bör gå till detta ändamål. Det bör även fastställas att denna procentandel bör respekteras under hela programperioden när anslag överförs mellan prioriteringar i ett program eller mellan program, inklusive vid halvtidsöversynen.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I denna förordning fastställs också de särskilda målen och tillämpningsområdet för stöd från Sammanhållningsfonden vad gäller målet Investering för sysselsättning och tillväxt som avses i artikel [4.2 a] i förordning (EU) 2018/xxxx [new CPR].

2.  I denna förordning fastställs också de särskilda målen och tillämpningsområdet för stöd från Sammanhållningsfonden vad gäller målet Investering för sysselsättning och tillväxt som avses i artikel [4.2 a] i förordning (EU) 2018/xxxx [new CPR]. Förordningen kompletterar också politiken för landsbygdsutveckling vad gäller stöd till en balanserad territoriell utveckling.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  ”Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling” (PO 1) genom att

(a)  ”Ett mer sammanhängande och solidariskt Europa genom att bidra till minskade ekonomiska, sociala och territoriella skillnader och främja innovativ och smart ekonomisk omvandling” (PO1) genom att

Motivering

Eruf och Sammanhållningsfonden är avgörande instrument för sammanhållningspolitiken, och målen bör därför omfatta strävan att säkerställa sammanhållning och förebygga skillnader.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik,

i)  förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik, och förbättra tillgången till och användningen av teknik samt teknikens kvalitet,

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  säkra nyttan av digitaliseringen för invånare, företag och myndigheter,

ii)  säkra nyttan av digitaliseringen för invånare, företag, offentliga tjänster och myndigheter,

Motivering

Offentliga tjänster är av avgörande betydelse för sammanhållningen och den regionala utvecklingen, företagsverksamhet och bibehållna befolkningsnivåer, särskilt i de mindre utvecklade regionerna.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – led iia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iia)  främja moderniserade och universella offentliga tjänster av hög kvalitet,

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  förbättra de små och medelstora företagens tillväxt och konkurrenskraft,

iii)  förbättra och främja de små och medelstora företagens tillväxt och konkurrenskraft på landsbygden,

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap.

iv)  utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling, landsbygdsutveckling och infrastruktur för smart specialisering, återindustrialisering för regioner som drabbats av avindustrialisering samt entreprenörskap.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – led iva (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iva)   främja förnyelse och ekonomisk nystart i regioner som avfolkas och områden med naturbetingade svårigheter,

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a – led ivb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ivb)  stödja ekosystem för uppstartsföretag.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  ”Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering” (PO 2) genom att

(b)  ”Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom att främja och stödja ren och rättvis energiomställning, gröna och blå investeringar samt minskad konsumtion, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering” (PO 2) genom att

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  utveckla smarta energisystem, smarta nät och smart lagring på lokal nivå,

iii)  utveckla smarta energisystem, smarta nät, lagring på lokal nivå samt etablera energikooperativ,

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iiia)  främja minskad konsumtion,

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  främja anpassning, riskförebyggande och motståndskraft mot katastrofer i samband med klimatförändringen,

iv)  främja anpassning till klimatförändringen, riskförebyggande och riskhantering samt motståndskraft mot naturkatastrofer, särskilt ekosystembaserade metoder,

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b – led vii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

vii)  främja biologisk mångfald och grön infrastruktur i stadsmiljö samt minska föroreningarna.

vii)  främja biologisk mångfald och grön infrastruktur i stadsmiljö och på landsbygden, minska luft-, vatten-, mark-, buller- och ljusföroreningarna och minska avfallet,

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led c – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  förbättra digital konnektivitet,

i)  förbättra digital konnektivitet och tillgång till snabbt bredband, särskilt i landsbygdsområden med lägre befolkningstäthet som inte är lika attraktiva för kommersiella aktörer,

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led c – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  utveckla ett hållbart, klimattåligt, intelligent, säkert och intermodalt TEN-T,

ii)  utveckla ett hållbart, klimattåligt, intelligent, säkert och intermodalt TEN-T, med särskild tonvikt på att skapa ett transportnät inom EU som skapar förbindelser mellan knutpunkter på landsbygden och inte endast linjer till huvudstäder eller stora urbana centrum,

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led c – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  främja hållbar multimodal mobilitet i städerna.

iv)  främja hållbar multimodal mobilitet både i städerna och på landsbygden.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led c – led iva (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iva)  använda digital teknik för utmaningarna på landsbygden i Europa,

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led c – led ivba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ivba)  främja rörlighet på landet,

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  effektivisera arbetsmarknaderna och förbättra tillgången till sysselsättning av god kvalitet genom att utveckla social innovation och social infrastruktur,

i)  effektivisera arbetsmarknaderna och förbättra tillgången till sysselsättning av god kvalitet och stöd till arbetstagarrörlighet genom att utveckla social innovation och social infrastruktur som uppmuntrar till bättre jämvikt i den territoriella utvecklingen över hela EU, särskilt för kvinnor på landsbygden, med särskild tonvikt på utbildning, kompetensutveckling och arbetstillfällen på landsbygden,

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ia)  uppnå en balanserad territoriell utveckling av ekonomier och samhällen på landsbygden, inbegripet skapande och upprätthållande av sysselsättning,

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d – led ib (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ib)  hjälpa landsbygdsbefolkningen att få tillgång till värdefulla sysselsättningsalternativ,

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  förbättra tillgången till tjänster av god kvalitet för alla inom utbildning och livslångt lärande genom att utveckla infrastruktur,

ii)  förbättra tillgången till tjänster av god kvalitet för alla inom utbildning, förskola – särskilt genom att stärka banden mellan utbildning och näringsliv – och livslångt lärande genom att utveckla infrastruktur,

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  förbättra den socioekonomiska integrationen av marginaliserade grupper, migranter och missgynnade grupper, genom integrerade åtgärder, bl.a. bostäder och sociala tjänster,

iii)  förbättra den socioekonomiska integrationen av marginaliserade grupper och missgynnade grupper, inbegripet personer som arbetar på landsbygden, t.ex. jordbrukare och fiskare, genom integrerade åtgärder, bl.a. bostäder, utbildning och sociala tjänster,

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iiia)  förbättra tillgången till systemet för äldrevård, med tonvikt på vård i hemmet och tillhandahållande av sådana tjänster utanför ramarna för institutionell vård,

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iiib (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iiib)  stödja migranter på landsbygden, särskilt säsongsarbetare som kan ha svårt att integreras i landsbygdssamhällen.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d – led iv

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iv)  säkerställa lika tillgång till hälso- och sjukvård genom att utveckla infrastruktur.

iv)  främja lika tillgång till hälso- och sjukvård genom att utveckla infrastruktur, inklusive primärvård och mödravård, särskilt i avlägset belägna landsbygdsområden,

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led e – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  ”Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av stads-, landsbygds- och kustområden och lokala initiativ” (PO 5) genom att

(e)  ”Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av stads-, landsbygds-, ö- och kustområden, partnerskap mellan stad och land samt lokala initiativ” (PO 5) genom att

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led e – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  främja en integrerad, social, ekonomisk och miljömässig lokal utveckling, kulturarvet och säkerhet, inklusive på landsbygden och i kustområden, även genom lokalt ledd utveckling.

ii)  främja en integrerad, social, ekonomisk och miljömässig lokal utveckling, kulturarvet och säkerhet, särskilt på landsbygden och i ö- och kustområden, även genom lokalt ledd utveckling med lokala aktionsgrupper som mellanhand.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led e – led -iia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iia)  vidta åtgärder för kopplingar mellan stad och landsbygd för att lösa de problem som finns i funktionella områden i fråga om sysselsättning och arbetsmarknader, inbördes beroenden mellan olika sektorer, pendlingsmönster, demografiska trender, kultur- och naturarv, sårbarhet för klimatförändringar, markanvändning och resursförvaltning, institutionella arrangemang och styrformer, konnektivitet och tillgänglighet,

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led e – led iib (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iib)  främja begreppet ”smarta byar” för att minska utvecklingsklyftan mellan stads- och landsbygdsområden,

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Medlemsstater i grupp 1 ska tilldela de politiska målen PO 1 och PO 2 minst 85 % av sina totala Eruf-medel som har öronmärkts för andra prioriteringar än tekniskt stöd och det politiska målet PO 1 minst 60 %.

(a)  Medlemsstater i grupp 1 ska tilldela de politiska målen PO 1 och PO 2 minst 85 % av sina totala Eruf-medel som har öronmärkts för andra prioriteringar än tekniskt stöd och det politiska målet PO 1 minst 65 %.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Medlemsstater i grupp 2 ska tilldela det politiska målet PO 1 minst 45 % av sina totala Eruf-medel som har öronmärkts för andra prioriteringar än tekniskt stöd och det politiska målet PO 2 minst 30 %.

(b)  Medlemsstater i grupp 2 ska tilldela det politiska målet PO 1 minst 45 % av sina totala Eruf-medel som har öronmärkts för andra prioriteringar än tekniskt stöd och det politiska målet PO 2 minst 35 %.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Investeringar i infrastruktur.

(a)  Investeringar i infrastruktur, med fokus på IKT-infrastruktur på landet.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Investeringar i tillgång till tjänster.

(b)  Investeringar i tillgång till tjänster och kompetensutveckling med särskilt fokus på missgynnade, marginaliserade och segregerade samhällsgrupper.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Innovation och forskning.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Information, kommunikation, studier, nätverk, samarbete, utbyte av erfarenheter och verksamhet som hänför sig till kluster.

Information, kommunikation, studier, upprättande och underhåll av nätverk, samarbete, utbyte av erfarenheter och verksamhet som hänför sig till kluster.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ea)  Investeringar i innovation, inbegripet social innovation, och teknik för att främja landsbygdsutveckling och säkerställa goda framtidsutsikter för EU:s landsbygdsområden.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Koldioxidsnål ekonomi.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Miljöinvesteringar, inklusive investeringar som rör hållbar utveckling och energi med miljömässiga fördelar.

(a)  Miljöinvesteringar, inklusive investeringar som rör hållbar utveckling och energi, med fokus på att stärka energikooperativ och decentralisera elmarknader, med miljömässiga fördelar.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Minskade ekonomiska och sociala skillnader.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Främjande av hållbar utveckling.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa en lämplig balans mellan investeringarna i punkterna a och b.

Medlemsstaterna ska säkerställa en balans mellan investeringarna i punkterna a och b som är rättvis ur nationell synvinkel, proportionerlig och lämplig.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  Investeringar i bredbandsinfrastruktur i områden med minst två likvärdiga bredbandsnät.

utgår

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Hållbar stadsutveckling

Hållbar stads- och landsbygdsutveckling

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Eruf ska stödja integrerad territoriell utveckling som grundar sig på de territoriella strategierna i artikel [23] i förordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] och som är inriktade på stadsområden (nedan kallad hållbar stadsutveckling) som ingår i program inom de båda mål som avses i artikel 4.2 i den förordningen.

1.  Eruf ska stödja integrerad territoriell utveckling som grundar sig på de territoriella strategierna i artikel [23] i förordning (EU) 2018/xxxx [new CPR] och som är inriktade på stads- och landsbygdsområden (nedan kallad hållbar stads- och landsbygdsutveckling) som ingår i program inom de båda mål som avses i artikel 4.2 i den förordningen.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Minst 6 % av Eruf-medlen på nationell nivå inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt som har öronmärkts för annat än tekniskt stöd ska tilldelas hållbar stadsutveckling i form av lokalt ledd utveckling, integrerade territoriella investeringar eller något annat territoriellt verktyg som sorterar under det politiska målet PO 5.

Minst 6 % av Eruf-medlen på nationell nivå inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt som har öronmärkts för annat än tekniskt stöd ska tilldelas hållbar stads- och landsbygdsutveckling i form av lokalt ledd utveckling, integrerade territoriella investeringar eller något annat territoriellt verktyg som sorterar under det politiska målet PO 5.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Bilaga I – Tabell 1 – Politiskt mål 2 – Output – RCO 22 och RCO 97

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

RCO 22 – Extra produktionskapacitet för förnybar energi (fördelad per el, värme)

RCO 22 – Extra produktionskapacitet för hållbar förnybar energi (fördelad per el, värme)

RCO 97 – Antal lokala energisamhällen och lokala samhällen med förnybar energi som får stöd*

RCO 97 – Antal lokala energisamhällen och lokala samhällen med förnybar hållbar energi som får stöd*

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Bilaga I – Tabell 1 – Politiskt mål 2 – Resultat – RCR 31 och RCR 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

RCR 31 – Total mängd förnybar energi som producerats (fördelad per el, värme)

RCR 31 – Total mängd hållbar förnybar energi som producerats (fördelad per el, värme)

RCR 32 – Förnybar energi: (drifts)kapacitet ansluten till nät*

RCR 32 – Hållbar förnybar energi: (drifts)kapacitet ansluten till nät*

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Bilaga I – Tabell 1 – Politiskt mål 2 – Resultat – RCR 51

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

RCR 51 – Antal människor som omfattas av åtgärder för bullerminskning

RCR 51 – Antal människor som omfattas av åtgärder för att minska luft-, vatten-, mark-, buller- och ljusföroreningarna

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Bilaga I – Tabell 1 – Politiskt mål 2 – Output – RCO 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

RCO 39 – Installerade system för övervakning av luftföroreningar

RCO 39 – Installerade system för övervakning av luft-, vatten-, mark-, buller- och ljusföroreningarna

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden

Referensnummer

COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

11.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren