Процедура : 2018/2213(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0095/2019

Внесени текстове :

A8-0095/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.47

Приети текстове :

P8_TA(2019)0288

ДОКЛАД     
PDF 208kWORD 61k
27.2.2019
PE 626.827v02-00 A8-0095/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2017 година

(2018/2213(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Мартина Длабайова

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2017 година

(2018/2213(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2017 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на предприятието във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05827/2019 – C8‑0102/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/20124, и по-специално член 71 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 558/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие „Чисто небе 2“(4), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(5),

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0095/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Чисто небе 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2017 година

(2018/2213(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2017 година, придружен от отговора на съвместното предприятие(6),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(7) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на предприятието във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05827/2019 – C8‑0102/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(8) на Съвета, и по-специално член 209 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/20124, и по-специално член 71 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 558/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие „Чисто небе 2“(9), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 110/2014 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно модел на финансов регламент за органите, осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 209 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10),

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0095/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на съвместното предприятие „Чисто небе 2“, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2017 година

(2018/2213(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0095/2019),

А.  като има предвид, че съвместното предприятие започна своята самостоятелна дейност на 16 ноември 2009 г.;

Б.  като има предвид, че съвместното предприятие „Чисто небе 2“ („съвместното предприятие“), създадено по силата на Регламент № 558/2014(11), заменя, считано от 27 юни 2014 г., съвместното предприятие „Чисто небе“ в рамките на „Хоризонт 2020“;

В.  като има предвид, че основните цели на съвместно предприятие са да подобри значително въздействието на въздухоплавателните технологии върху околната среда и да укрепи конкурентоспособността на европейската авиация; като има предвид, че срокът на дейността на съвместното предприятие беше удължен до 31 декември 2024 г.;

Г.  като има предвид, че учредителите на съвместното предприятие са Съюзът, представляван от Комисията, ръководителите на „Интегрирани технологични демонстрационни системи“ (ИТДС), „Платформи за разработване на новаторски въздухоплавателни средства“ и хоризонталните дейности , както и асоциираните членове на ИТДС;

Д.  като има предвид, че максималната вноска от Съюза за съвместното предприятие за втората фаза от неговата дейност е в размер на 1 755 000 000 EUR, платима от бюджета на „Хоризонт 2020“;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва, че Сметната палата („Палатата“) счита, че отчетите на съвместното предприятие за годината, приключваща на 31 декември 2017 г., дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2017 г., както и за резултатите от неговата дейност, паричните потоци и промените в нетните активи и като има предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на съвместното предприятие във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05827/2019 – C8-102/2019), в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на съвместното предприятие и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

2.  отбелязва, че Палатата, в своя доклад („доклада на Палатата“) относно съвместното предприятие „Чисто небе 2“, посочва, че операциите, свързани с годишните отчети, са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

3.  отбелязва, че окончателният бюджет на съвместното предприятие за финансовата 2017 година включва бюджетни кредити за поети задължения в размер на 313 429 392 EUR и бюджетни кредити за плащания в размер на 243 503 223 EUR;

4.  отбелязва, че процентът на усвояване на бюджетните кредити за поети задължения се равнява на 99,6% (в сравнение с 97,5% през 2016 г.), а процентът на бюджетните кредити за плащания — на 98,5% (в сравнение с 87,9% през 2016 г.);

Изпълнение на многогодишния бюджет по Седма рамкова програма (7РП)

5.  отбелязва, че от общо 817 200 000 EUR за оперативни и административни дейности, подлежащи на финансиране по Седмата рамкова програма (в т.ч. парични вноски от Съюза в размер на 800 000 000 EUR, парични вноски от частни членове в размер на 14 900 000 EUR за покриване на административни разходи и лихви в размер на 2 300 000 EUR, получени по авансовото финансиране по Седмата рамкова програма), съвместното предприятие е поело задължения в размер на 815 200 000 EUR (99,75%) и извършило плащания в размер на 815 100 000 EUR (99,74%) до края на 2017 г.; отбелязва, че Съюзът е направил парични вноски в размер на 800 000 000 EUR; приветства факта, че „Чисто небе“ беше първото европейско съвместно предприятие, което успешно приключи изпълнението на 7РП;

6.  отбелязва, че до края на 2017 г. управителният съвет е валидирал непарични вноски от други членове в размер на 594 100 000 EUR, а паричните вноски от другите членове за административни разходи възлизат на 14 900 000 EUR;

Изпълнение на многогодишния бюджет по програма „Хоризонт 2020“

7.  отбелязва, че от общо 1 794 000 000 EUR за оперативни и административни дейности, подлежащи на финансиране по „Хоризонт 2020“ (в т.ч. парични вноски от Съюза в размер на 1 755 000 000 EUR и парични вноски от частни членове в размер на 39 000 000 EUR), съвместното предприятие е поело задължения в размер на 1 009 600 000 EUR и извършило плащания в размер на 493 000 000 EUR;

8.  отбелязва, че към края на 2017 г. управителният съвет е валидирал непарични вноски в размер на 54 000 000 EUR, като са били докладвани допълнителни средства в размер на 211 600 000 EUR; отбелязва освен това, че паричните вноски на представителите на промишлеността за административни разходи възлизат на  9 500 000 EUR;

Покани за представяне на предложения

9.  отбелязва, че през 2017 г. съвместното предприятие е обявило две покани за представяне на предложения, получило е 263 допустими предложения (от общо 265) и е подбрало 73 проекта, които да бъдат финансирани(12);

10.  приветства успешното приключване на програмата „Чисто небе“ с доставката през 2017 г. на общо 28 значими демонстрационни проекта (наземни и полетни изпитания), заедно с подбора на всички негови основни партньори и постигане на добавянето на партньорите към програмата, с което общият брой на участниците достигна 497;

11.  отбелязва със задоволство, че окончателната покана за основни партньори доведе до създаването на пълно допълнение от 245 частни членове на програмата (включително техните участващи филиали), 192 от които бяха избрани чрез покани за основни партньори;

Изпълнение

12.  приветства факта, че липсата на установени ключови показатели за ефективност (КПЕ) вече не е проблем в рамките на „Хоризонт 2020“; изразява съжаление, че все още не е на разположение информация относно третия набор от ключови показатели за ефективност (КПЕ); отбелязва призива на експертите за допълнителна дейност за мониторинг и анализ, като се прави ясно разграничение между действително постигнатите КПЕ в края на всяка година и прогнозните КПЕ;

13.  отбелязва, че съотношението на разходите за управление (административен и оперативен бюджет) остава под 5%, което е знак за доста стройната и ефективна организационна структура на съвместното предприятие;

14.  приветства междинната стойност на ефекта на лоста от 1,55 за 2016 г., която надвишава целевата стойност на ефекта на лоста за целия период от 2014 до 2020 г.;

15.  приветства факта, че всички покани за представяне на предложения бяха публикувани и приключени в съответствие със съответните работни планове и че резултатите относно сроковете за отпускане на безвъзмездни средства и сроковете за плащане остават доста под определените цели;

Основни проверки и системи за надзор

16.  отбелязва, че съвместното предприятие е въвело процедури за предварителен контрол, основа на финансови и оперативни документни проверки, последващи одити при бенефициерите на безвъзмездни средства за междинни и окончателни плащания по Седмата рамкова програма, докато отговорността за последващите одити на заявените проектни разходи по проекти по „Хоризонт 2020“ се пада на Комисията;

17.  отбелязва, че остатъчният процент грешки за последващите одити, докладван от съвместното предприятие е 1,40% за проектите по Седмата рамкова програма и 1,6% за проектите по програма „Хоризонт 2020“, за което се счита, че е под прага на същественост;

Стратегия за борба с измамите

18.  отбелязва, че през 2017 г. съвместното предприятие е взело решение да се съсредоточи върху мерките за предотвратяване и откриване на двойно финансиране в резултат на данните от оценката на риска за борба с измамите след специализирано проучване на персонала;

Вътрешен одит

19.  отбелязва, че бяха извършени окончателната оценка на Комисията за съвместното предприятие за периода между 2008 и 2016 г. и междинната оценка на съвместното предприятие, извършващо дейност в рамките на програмата „Хоризонт 2020“ за периода 2014—2016 г., както и че управителният съвет одобрил план за действие за изпълнение на някои препоръки, по отношение на които вече са започнати няколко действия;

20.  отбелязва, че през 2017 г. Службата за вътрешен одит (IAS) е приключила одит на управлението на изпълнението на съвместните дейности; отбелязва, че одитът е установил два „много важни“ въпроса в областта на измерването на степента на постигане на стратегическите цели и на въздействието на дейностите на съвместното предприятие; отбелязва със съжаление, че Службата за вътрешен одит не е изготвила доклад за вътрешния одит за 2017 г. относно изпълнението на договорените действия, произтичащи от одити и оценки на риска от предишни години;

Други коментари

21.  приветства създаването на работна група през 2017 г. относно полезните взаимодействия между националните и регионалните програми и съвместното предприятие, като целта е да се определят областите на сътрудничество и да се допринесе за плана за действие и дейностите на съвместното предприятие относно полезните взаимодействия с европейските структурни и инвестиционни фондове и сътрудничеството с държавите членки и регионите.

22.  приветства засилването през 2017 г. на цифровата стратегия на съвместното предприятие на неговия уебсайт и в каналите на социалните медийни и други дейности, което доведе до засилена видимост на „Чисто небе 2“, и освен това приветства засилената координация със заинтересованите страни;

Човешки ресурси

23.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. съвместното предприятие е разполагало с 39 запълнени длъжности; отбелязва, че през 2017 г. съвместното предприятие е стартирало процедура за набиране на персонал за две длъжности.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

OВ C 452,14.12.2018 г., стр. 10.

(2)

OВ C 452,14.12.2018 г., стр. 12.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

(6)

OВ C 452,14.12.2018 г., стр. 10.

(7)

OВ C 452,14.12.2018 г., стр. 12.

(8)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(9)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 38, 7.2.2014 г., стр. 2.

(11)

  Регламент (ЕС) № 558/2014 на Съвета от 6 май 2014 г. за създаване на съвместното предприятие „Чисто небе 2“ (OВ L 169, 7.6.2014 г., стр. 77).

(12)

Годишен отчет за дейността, стр. 5.

Последно осъвременяване: 14 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност