Postup : 2018/2213(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0095/2019

Předložené texty :

A8-0095/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.47

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0288

ZPRÁVA     
PDF 191kWORD 56k
27.2.2019
PE 626.827v02-00 A8-0095/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2017

(2018/2213(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Martina Dlabajová

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2017

(2018/2213(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku Clean Sky 2 za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku Clean Sky 2 za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2019 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0102/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 558/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku Clean Sky 2(5), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0095/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky 2 absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2017

(2018/2213(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku Clean Sky 2 za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku Clean Sky 2 za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí společného podniku(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2019 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0102/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 209 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 71 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 558/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku Clean Sky 2(11), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 110/2014 ze dne 30. září 2013 o vzorovém finančním nařízení pro subjekty partnerství veřejného a soukromého sektoru uvedené v článku 209 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0095/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky 2, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2017

(2018/2213(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0095/2019),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik začal pracovat samostatně dne 16. listopadu 2009;

B.  vzhledem k tomu, že společný podnik Clean Sky 2 (dále jen „společný podnik“) založený nařízením č. 558/2014(13) s účinností ode dne 27. června 2014 nahradil společný podnik Clean Sky v rámci programu Horizont 2020;

C.  vzhledem k tomu, že hlavními cíli společného podniku je výrazně zmírnit dopad leteckých technologií na životní prostředí a zvýšit konkurenceschopnost evropského letectví; vzhledem k tomu, že trvání společného podniku bylo prodlouženo do 31. prosince 2024;

D.  vzhledem k tomu, že zakládajícími členy společného podniku jsou Unie zastoupená Komisí, hlavní představitelé integrovaných technologických demonstrátorů (ITD), demonstrační platformy pro inovativní letadla (IADP) a průřezové oblasti spolu s přidruženými členy ITD;

E.  vzhledem k tomu, že maximální příspěvek Unie na provádění druhé fáze činnosti společného podniku činí 1 755 000 000 EUR a vyplácí se z rozpočtu programu Horizont 2020;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  poznamenává, že Účetní dvůr konstatoval, že účetní závěrka společného podniku za rok 2017 končící dnem 31. prosince 2017 zobrazuje věrně ve všech významných ohledech finanční situaci společného podniku k 31. prosinci 2017, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a, s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2019 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-102/2019), změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise;

2.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě o společném podniku Clean Sky 2 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka, jsou ve všech významných ohledech legální a správné;

3.  konstatuje, že konečný rozpočet společného podniku na rok 2017 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 313 429 392 EUR a prostředky na platby ve výši 243 503 223 EUR;

4.  poznamenává, že míra využití prostředků na závazky činila 99,6 % (ve srovnání s 97,5 % v roce 2016) a u prostředků na platby činila 98,5 % (ve srovnání s 87,9 % v roce 2016);

Plnění víceletého rozpočtu financovaného ze 7. rámcového programu

5.  poznamenává, že z celkové částky 817 200 000 EUR na správní a provozní činnosti, jež měly být financovány ze sedmého rámcového programu (včetně 800 000 000 EUR peněžních příspěvků Unie, 14 900 000 EUR peněžních příspěvků soukromých partnerů na pokrytí správních výdajů a 2 300 000 na úrocích v souvislosti s předběžným financováním sedmého rámcového programu), přijal společný podnik do konce roku 2017 závazky v hodnotě 815 200 000 EUR (99,75 %) a provedl platby ve výši 815 100 000 EUR (99,74 %); konstatuje, že Unie přispěla peněžitou částkou ve výši 800 000 000 EUR; vítá, že Clean Sky byl prvním evropským společným podnikem, který úspěšně uzavřel 7. rámcový program;

6.  bere na vědomí, že správní rada do konce roku 2017 ověřila věcné příspěvky od jiných členů ve výši 594 100 000 EUR a že peněžní příspěvky jiných členů na správní náklady činily 14 900 000 EUR;

Plnění víceletého rozpočtu financovaného z programu Horizont 2020

7.  konstatuje, že z celkových prostředků ve výši 1 794 000 000 EUR na operativní a správní činnosti, které se financují z programu Horizont 2020 (včetně peněžních příspěvků Unie ve výši 1 755 000 000 a peněžních příspěvků soukromých partnerů ve výši 39 000 000 EUR), přijal společný podnik závazky ve výši 1 009 600 000 EUR a provedl platby ve výši 493 000 000 EUR;

8.  konstatuje, že koncem roku 2017 správní rada ověřila věcné příspěvky v hodnotě 54 000 000 EUR a dalších 211 600 000 EUR bylo vykázáno; poznamenává mimoto, že peněžní příspěvky průmyslových partnerů na správní náklady činily 9 500 000 EUR;

Výzvy k předkládání návrhů

9.  bere na vědomí, že v roce 2017 vydal společný podnik dvě výzvy k předkládání návrhů, obdržel 263 způsobilých návrhů (z celkových 265) a vybral 73 návrhů k financování(14);

10.  vítá úspěšné uzavření programu Clean Sky, který v roce 2017 představil celkem 28 významných demonstrátorů (testovaných na zemi i ve vzduchu) a zároveň vybral všechny své klíčové partnery a dokončil doplnění partnerů do programu, čímž celkový počet dosáhl 497 účastníků;

11.  bere s uspokojením na vědomí, že se závěrečnou výzvou pro klíčové partnery, která vedla k celkovému počtu 245 soukromých partnerů programu (včetně jejich zúčastněných přidružených subjektů), bylo 192 z nich vybráno prostřednictvím výzev pro klíčové partnery;

Výkonnost

12.  vítá skutečnost, že neexistence zavedených klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) již v programu Horizont 2020 nepředstavuje problém; lituje, že z důvodu povahy projektů dosud nejsou k dispozici informace o třetím souboru klíčových ukazatelů výkonnosti; bere na vědomí, že odborníci vyzývají k další monitorovací činnosti a analýze, přičemž jasně rozlišují mezi skutečně dosaženými klíčovými ukazateli výkonnosti na konci každého roku a odhadovanými klíčovými ukazateli výkonnosti;

13.  poukazuje na to, že poměr manažerských nákladů (správní a provozní rozpočet) zůstává nižší než 5%, což poukazuje spíše na štíhlou a účinnou organizační strukturu společného podniku;

14.  vítá skutečnost, že přechodná hodnota pákového efektu 1,55 v roce 2016 byla vyšší než cílová míra pákového efektu pro celé období 2014–2020;

15.  vítá skutečnost, že všechny výzvy k předkládání návrhů byly zveřejněny a uzavřeny v souladu s příslušnými pracovními plány a že výsledky týkající se „doby pro udělení grantu“ a „doby pro vyplacení prostředků“ zůstaly hluboko pod definovanými cíli;

Klíčové systémy dohledu a kontroly

16.  bere na vědomí, že společný podnik zavedl kontrolní postupy ex-ante založené na finančních a operačních dokumentárních přezkumech, auditech ex-post u příjemců grantů pro průběžné a konečné platby v rámci sedmého rámcového programu a pro výkazy projektových nákladů v programu Horizont 2020, přičemž za audity ex-post odpovídá Komise;

17.  konstatuje, že zbytková míra chyb zjištěná při auditech ex post, kterou společný podnik vykázal, činila u projektů sedmého rámcového programu 1,40 % a u projektů programu Horizont 2020 to bylo 1,6 %, což se považuje za hodnotu pod prahem významnosti;

Strategie boje proti podvodům

18.  poukazuje na to, že se společný podnik v roce 2017 rozhodl zaměřit na opatření pro prevenci a zjišťování dvojího financování, přičemž zohlednil výsledek posouzení rizik v oblasti boje proti podvodům v návaznosti na zvláštní průzkum mezi zaměstnanci;

Interní audit

19.  poukazuje na to, že Komise provedla konečné hodnocení společného podniku za období 2008 až 2016 a průběžné hodnocení společného podniku působícího v rámci programu Horizont 2020 za období 2014 až 2016 a že správní rada schválila akční plán s cílem provést některá doporučení, u nichž již byla zahájena řada opatření;

20.  konstatuje, že v roce 2017 útvar interního auditu (IAS) dokončil audit řízení výkonnosti společných činností; konstatuje, že audit zjistil dva „velmi závažné“ problémy v oblasti měření stupně dosažení strategických cílů a dopadu činností společného podniku; s politováním konstatuje, že útvar interního auditu nevydal zprávu o interním auditu za rok 2017, pokud jde o provádění dohodnutých opatření na základě auditů a posouzení rizik z předchozích let;

Další připomínky

21.  vítá, že v roce 2017 byla vytvořena pracovní skupina pro synergie mezi vnitrostátními a regionálními programy a společným podnikem, jejímž cílem je zjišťovat oblasti spolupráce a přispívat k akčnímu plánu společného podniku a k činnostem zaměřeným na synergie s evropskými strukturálními a investičními fondy a na spolupráci s členskými státy a regiony.

22.  vítá, že v roce 2017 byla na internetové stránce společného podniku a prostřednictvím sociálních médií posílena jeho digitální strategie i další činnosti vedoucí ke zviditelnění Clean Sky 2, a vítá dále větší koordinaci se zúčastněnými stranami;

Lidské zdroje

23.  konstatuje, že ke dni 31. prosince 2017 bylo ve společném podniku obsazeno 39 pracovních míst; konstatuje, že v roce 2017 společný podnik vyhlásil výběrové řízení na 2 pracovní místa.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s. 10.

(2)

Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s. 12.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 77.

(6)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(7)

Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s. 10.

(8)

Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s. 12.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 77.

(12)

Úř. věst. L 38, 7.2.2014, s. 2.

(13)

Nařízení Rady (EU) č. 558/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku Clean Sky 2 (Úř. věst. L 169, 7.6.2014, s. 77)

(14)

Výroční zpráva o činnosti, s.5

Poslední aktualizace: 15. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí