Procedure : 2018/2213(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0095/2019

Indgivne tekster :

A8-0095/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.47

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0288

BETÆNKNING     
PDF 180kWORD 59k
27.2.2019
PE 626.827v01-00 A8-0095/2019

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2017

(2018/2213(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Martina Dlabajová

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2017

(2018/2213(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2017 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2019 om decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05827/2019 – C8-0102/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/20124, særlig artikel 71,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky 2(4), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2013(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0095/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet Clean Sky 2 decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet Clean Sky 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2017

(2018/2213(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2017 med fællesforetagendets svar(6),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(7) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2019 om decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05827/2019 – C8-0102/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(8), særlig artikel 209,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/20124, særlig artikel 71,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky 2(9), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2013(10),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0095/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet Clean Sky 2, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2017

(2018/2213(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky 2 for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0095/2019),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet begyndte at arbejde uafhængigt den 16. november 2009;

B.  der henviser til, at fællesforetagendet Clean Sky 2 (i det følgende benævnt "fællesforetagendet"), der blev oprettet ved forordning nr. 558/2014(11), med virkning fra den 27. juni 2014 erstattede fællesforetagendet Clean Sky under Horisont 2020;

C.  der henviser til, at de vigtigste målsætninger for fællesforetagendet er at forbedre luftfartsteknologiens miljøpåvirkning væsentligt og at styrke den europæiske luftfarts konkurrenceevne; der henviser til, at fællesforetagendets levetid er blevet forlænget frem til den 31. december 2024;

D.  der henviser til, at de stiftende medlemmer af fællesforetagendet er Den Europæiske Union, repræsenteret ved Kommissionen, lederne af de integrerede teknologidemonstratorer, udviklingsplatformene for innovative luftfartøjer og de tværgående områder samt de associerede medlemmer af de integrerede teknologidemonstratorer;

E.  der henviser til, at Unionens maksimale bidrag til fællesforetagendets anden aktivitetsfase er 1 755 000 000 EUR, som afholdes over budgettet for Horisont 2020;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  noterer sig, at Revisionsretten konstaterede, at fællesforetagendets årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2017, i alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2017 og af resultaterne af dets transaktioner, pengestrømme og – for så vidt angår Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05827/2019 – C8-102/2019) – bevægelser i nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår i overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastlagt;

2.  bemærker, at Revisionsretten i sin beretning om Clean Sky 2 (i det følgende benævnt "Revisionsrettens beretning") har angivet, at de transaktioner, der ligger til grund for årsregnskabet, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

3.  bemærker, at der på fællesforetagendets endelige budget for 2017 var opført 313 429 392 EUR i forpligtelsesbevillinger og 243 503 223 EUR i betalingsbevillinger;

4.  bemærker, at udnyttelsesgraden for forpligtelsesbevillingerne var på 99,6 % (mod 97,5 % i 2016), og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 98,5 % (mod 87,9 % i 2016);

Gennemførelse af det flerårige budget under RP7

5.  bemærker, at fællesforetagendet ud af det samlede beløb på 817 200 000 EUR til de operationelle og administrative aktiviteter, der skal finansieres under det syvende rammeprogram (herunder 800 000 000 EUR i kontante bidrag fra Unionen, 14 900 000 EUR i kontante bidrag fra private medlemmer til dækning af administrative omkostninger og 2 300 000 EUR i modtagne renter af de forudbetalte midler fra det syvende rammeprogram), indgik forpligtelser for 815 200 000 EUR (99,75 %) og betalinger for 815 100 000 EUR (99,74 %) inden udgangen af 2017; bemærker, at Unionen havde bidraget med 800 000 000 EUR i kontant bidrag; glæder sig over, at Clean Sky var det første europæiske fællesforetagende, som på vellykket vis afsluttede RP7-programmet;

6.  noterer sig, at bestyrelsen ved udgangen af 2017 havde valideret bidrag i naturalier fra andre medlemmer for 594 100 000 EUR, og at andre medlemmers kontante bidrag til de administrative omkostninger beløb sig til 14 900 000 EUR;

Gennemførelse af det flerårige budget under Horisont 2020

7.  bemærker, at fællesforetagendet ud af det samlede beløb på 1 794 000 000 EUR til de operationelle og administrative aktiviteter, der skal finansieres under Horisont 2020 (herunder 1 755 000 000 EUR i kontante bidrag fra Unionen og 39 000 000 EUR i kontante bidrag fra private medlemmer), indgik forpligtelser for 1 009 600 000 EUR og betalinger på 493 000 000 EUR;

8.  bemærker, at bestyrelsen ved udgangen af 2017 havde valideret bidrag i naturalier på 54 000 000 EUR, og at der var blevet indberettet yderligere 211 600 000 EUR; bemærker endvidere, at de industrielle medlemmers kontante bidrag til de administrative omkostninger beløb sig til 9 500 000 EUR;

Indkaldelser af forslag

9.  bemærker, at fællesforetagendet i 2017 iværksatte to indkaldelser af forslag, modtog 263 støtteberettigede forslag (ud af i alt 265) og udvalgte 73 forslag, der skulle finansieres(12);

10.  glæder sig over den vellykkede afslutning af Clean Sky-programmet med levering i 2017 af i alt 28 vigtige demonstratorer (afprøvet på jorden og under flyvning) og over, at det har udvalgt alle sine centrale partnere og opnået tilslutning fra partnerne til programmet, hvilket bringer det samlede antal op på 497 deltagere;

11.  noterer sig med tilfredshed, at den endelige indkaldelse af centrale partnere førte til en fuld bemanding på 245 private medlemmer i programmet (herunder deres deltagende affilierede virksomheder), hvoraf 192 blev udvalgt via indkaldelsen af centrale partnere;

Performance

12.  glæder sig over, at fraværet af faste centrale resultatindikatorer ikke længere er et problem i forbindelse med Horisont 2020; beklager, at oplysninger om tredje sæt af centrale resultatindikatorer endnu ikke er tilgængelige på grund af projekternes art; noterer sig, at eksperterne opfordrer til yderligere overvågning og analyse ved klart at skelne mellem de faktisk opnåede centrale resultatindikatorer ved udgangen af hvert år og de forventede centrale resultatindikatorer;

13.  bemærker, at forholdet mellem forvaltningsomkostningerne (administrations- og aktionsbudgettet) fortsat ligger på under 5 %, hvilket tyder på, at fællesforetagendet har en ret enkel og effektiv organisationsstruktur;

14.  glæder sig over, at den foreløbige værdi i 2016 af løftestangseffekten på 1,55 oversteg den ønskede løftestangseffekt i hele perioden 2014-2020;

15.  glæder sig over, at alle indkaldelser af forslag blev offentliggjort og afsluttet i overensstemmelse med de respektive arbejdsplaner, og at resultaterne for så vidt angår den tid, der gik, før tilskuddene blev udbetalt, og den tid, der gik, før betalingerne blev afholdt, forblev et godt stykke under de fastsatte mål;

Centrale kontroller og overvågningssystemer

16.  bemærker, at fællesforetagendet har indført procedurer for forudgående kontrol på grundlag af finansielle og operationelle skrivebordsgennemgange, efterfølgende revisioner hos modtagere af tilskud for så vidt angår foreløbige og endelige betalinger under det syvende rammeprogram og projektomkostninger under Horisont 2020, og at Kommissionen er ansvarlig for de efterfølgende revisioner;

17.  noterer sig, at restfejlforekomsten for de efterfølgende revisioner ifølge fællesforetagendet var på 1,40 % for så vidt angår projekter under det syvende rammeprogram og på 1,6 % for så vidt angår Horisont 2020-projekter, hvilket anses for at være under væsentlighedstærsklen;

Strategi for bekæmpelse af svig

18.  bemærker, at fællesforetagendet i 2017 besluttede at fokusere på foranstaltninger til forebyggelse og afsløring af dobbeltfinansiering som følge af resultatet af en risikovurdering vedrørende bekæmpelse af svig i forbindelse med en særlig personaleundersøgelse;

Intern revision

19.  bemærker, at Kommissionens endelige evaluering af fællesforetagendet for perioden 2008-2016 og den foreløbige evaluering af fællesforetagendet i henhold til Horisont 2020, der dækker perioden fra 2014 til 2016, er blevet gennemført, og at bestyrelsen har godkendt en handlingsplan med henblik på at gennemføre en række henstillinger, i henhold til hvilke der allerede er blevet iværksat flere handlinger;

20.  bemærker, at Den Interne Revisionstjeneste (IAS) i 2017 afsluttede en revision af resultatstyringen af de fælles aktiviteter; bemærker, at revisionen påpegede to "meget vigtige" spørgsmål på området for måling af opfyldelsen af de strategiske mål og virkningen af fællesforetagendets aktiviteter; bemærker med beklagelse, at Den Interne Revisionstjeneste ikke havde udarbejdet en intern revisionsberetning for 2017 om gennemførelsen af de aftalte handlinger, der stammer fra tidligere års revisioner og risikovurderinger;

Andre bemærkninger

21.  glæder sig over nedsættelsen af en arbejdsgruppe i 2017 om synergier mellem nationale og regionale programmer og fællesforetagendet med henblik på at fastlægge samarbejdsområder og bidrage til fællesforetagendets handlingsplan og aktiviteter for så vidt angår synergier med de europæiske struktur- og investeringsfonde og samarbejde med medlemsstaterne og regionerne;

22.  glæder sig over styrkelsen i 2017 af fællesforetagendets digitale strategi på dets websted og i forbindelse med de sociale mediekanaler og andre aktiviteter, der fører til øget synlighed af Clean Sky 2, og glæder sig endvidere over stærkere koordinering med dets interessenter;

Menneskelige ressourcer

23.  bemærker, at fællesforetagendet pr. 31. december 2017 havde 39 besatte stillinger; bemærker, at fællesforetagendet i 2017 iværksatte en ansættelsesprocedure for 2 stillinger.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Karin Kadenbach

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 452 af 14.12.2018, s. 10.

(2)

EUT C 452 af 14.12.2018, s. 12.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(5)

EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

(6)

EUT C 452 af 14.12.2018, s. 10.

(7)

EUT C 452 af 14.12.2018, s. 12.

(8)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(10)

EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

(11)

  Rådets forordning (EU) nr. 558/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky 2 (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 77).

(12)

Årlig aktivitetsrapport , s. 5.

Seneste opdatering: 15. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik