Menettely : 2018/2213(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0095/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0095/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.47

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0288

MIETINTÖ     
PDF 174kWORD 61k
27.2.2019
PE 626.827v02-00 A8-0095/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2213(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Martina Dlabajová

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2213(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Clean Sky 2 -yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Clean Sky 2 -yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä yhteisyrityksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05827/2019 – C8‑0102/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 71 artiklan,

–  ottaa huomioon Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 558/2014(5) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0095/2019),

1.  myöntää Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimitusjohtajalle vastuuvapauden yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Clean Sky 2 -yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2213(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Clean Sky 2 -yhteisyrityksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Clean Sky 2 -yhteisyrityksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä yhteisyrityksen vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 20. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05827/2019 – C8‑0102/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 209 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(10) ja erityisesti sen 71 artiklan,

–  ottaa huomioon Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä 6. toukokuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 558/2014(11) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 209 artiklassa tarkoitettujen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuvien elinten varainhoidon malliasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 110/2014(12),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0095/2019),

1.  hyväksyy Clean Sky 2 -yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Clean Sky 2 -yhteisyrityksen toimitusjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2213(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Clean Sky 2 ‑yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0095/2019),

A.  toteaa, että yhteisyritys aloitti itsenäisen toimintansa 16. marraskuuta 2009;

B.  ottaa huomioon, että asetuksella (EU) N: o 558/2014(13) perustettu Clean Sky 2 ‑yhteisyritys korvasi 27. kesäkuuta 2014 alkaen Horisontti 2020 -puiteohjelman mukaisen Clean Sky -yhteisyrityksen;

C.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen päätavoitteena on edistää merkittävästi ilmailualan teknologioiden ympäristövaikutusten vähentämistä ja parantaa Euroopan ilmailualan kilpailukykyä; ottaa huomioon, että yhteisyrityksen toiminnan kestoa on jatkettu 31. joulukuuta 2024 asti;

D.  ottaa huomioon, että yhteisyrityksen perustajaosakkaita ovat komission edustama Euroopan unioni, ITD-toimien (integroitujen teknologioiden demonstraatiot), IADP-toimien (innovatiiviset ilma-aluskehitysalustat) ja poikittaistoimien vetäjät sekä ITD:n assosiaatiojäsenet;

E.  ottaa huomioon, että unioni rahoittaa yhteisyrityksen toista vaihetta enintään 1 755 000 000 eurolla Horisontti 2020 -puiteohjelman talousarviosta;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin katsoo, että yhteisyrityksen tilinpäätös 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä varainhoitovuodelta antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisyrityksen taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2017, sen toimien tuloksista ja rahavirroista sekä – ottaen huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä yhteisyritykselle (05827/2019 – C8‑0102/2019) – nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta yhteisyrityksen varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti;

2.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan Clean Sky 2 ‑yhteisyrityksen tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset;

3.  toteaa, että yhteisyrityksen vuoden 2017 lopullinen talousarvio sisälsi maksusitoumusmäärärahoja 313 429 392 euroa ja maksumäärärahoja 243 503 223 euroa;

4.  panee merkille, että maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 99,6 prosenttia (97,5 prosenttia vuonna 2016) ja maksumäärärahojen käyttöaste 98,5 prosenttia (87,9 prosenttia vuonna 2016);

Monivuotisen talousarvion toteuttaminen seitsemännen puiteohjelman yhteydessä

5.  panee merkille, että seitsemännestä puiteohjelmasta rahoitettaviin operatiivisiin ja hallinnollisiin toimiin varatusta 817 200 000 euron kokonaismäärästä (joka sisältää 800 000 000 euroa EU:n käteissuorituksena, 14 900 000 euroa yksityisten osakkaiden käteissuorituksena hallinnollisten menojen kattamiseksi ja 2 300 000 euroa seitsemännen puiteohjelman ennakkorahoituksen perusteella saatuina korkotuloina) yhteisyritys oli tehnyt vuoden 2017 loppuun mennessä sitoumuksia 815 200 000 euron verran (99,75 prosenttia) ja suorittanut maksuja 815 100 000 euron verran (99,74 prosenttia); toteaa, että unionin käteissuoritus oli 800 000 000 euroa; pitää myönteisenä, että Clean Sky oli ensimmäinen eurooppalainen yhteisyritys, joka päätti onnistuneesti seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman;

6.  panee merkille, että hallintoneuvosto oli validoinut vuoden 2017 loppuun mennessä muiden osakkaiden 594 100 000 euron luontoissuoritukset ja että muiden osakkaiden käteissuoritukset hallinnollisiin menoihin olivat 14 900 000 euroa;

Monivuotisen talousarvion toteuttaminen Horisontti 2020 -ohjelman yhteydessä

7.  panee merkille, että Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettaviin operatiivisiin ja hallinnollisiin toimiin varatusta 1 794 000 000 euron kokonaismäärästä (joka sisältää 1 755 000 000 euroa unionin käteissuorituksena ja 39 000 000 euroa yksityisten osakkaiden käteissuorituksena) yhteisyritys oli tehnyt sitoumuksia 1 009 600 000 euron verran ja suorittanut maksuja 493 000 000 euron verran;

8.  toteaa, että vuoden 2017 loppuun mennessä hallintoneuvosto oli validoinut 54 000 000 euron luontoissuoritukset ja lisäksi oli raportoitu 211 600 000 euron luontoissuoritukset; toteaa lisäksi, että teollisuutta edustavat osakkaat myönsivät hallinnollisiin menoihin käteissuorituksina 9 500 000 euroa;

Ehdotuspyynnöt

9.  panee merkille, että vuonna 2017 yhteisyritys käynnisti kaksi ehdotuspyyntöä, sai 263 tukikelpoista ehdotusta (kaikkiaan ehdotuksia oli 265) ja valitsi rahoitettaviksi 73 ehdotusta(14);

10.  pitää myönteisenä, että Clean Sky -ohjelma on päätetty onnistuneesti, kun vuonna 2017 toimitettiin yhteensä 28 merkittävää (maan pinnalla tai ilmassa testattua) demonstraatioalustaa ja valittiin kaikki sen ydinkumppanit ja saavutettiin kumppanien lisääminen ohjelmaan siten, että osallistujien kokonaismäärä on 497;

11.  panee tyytyväisenä merkille, että viimeisimmän ydinkumppanipyynnön tuloksena vahvistettiin täydet 245 ohjelman yksityistä jäsentä (mukaan luettuina niiden osallistuvat sidosyritykset), joista 192 valittiin ydinkumppanipyyntöjen kautta;

Toiminnan tuloksellisuus

12.  pitää myönteisenä, että määritettyjen keskeisten tulosindikaattoreiden (KPI) puuttuminen ei enää ole ongelma Horisontti 2020 -ohjelmassa; pitää valitettavana, että kolmansia tulosindikaattoreita ei ole vielä saatavilla hankkeiden luonteen vuoksi; toteaa, että asiantuntijat vaativat lisäämään valvontatoimintaa ja analyyseja sekä erottamaan selkeästi toisistaan kunkin vuoden lopussa saavutetut keskeiset tulosindikaattorit ja suunnitellut tulosindikaattorit;

13.  toteaa, että hallintokulujen osuus (hallinto- ja toimintabudjetti) on alle 5 prosenttia, mikä viittaa siihen, että yhteisyrityksen organisaatiorakenne on varsin kevyt ja tehokas;

14.  pitää myönteisenä, että vuoden 2016 alustava vipuvaikutus 1,55 ylitti vipuvaikutuksen tavoitetason koko jaksolle 2014–2020;

15.  pitää myönteisenä, että kaikki ehdotuspyynnöt julkaistiin ja saatettiin päätökseen niitä koskevien työsuunnitelmien mukaisesti ja että tulokset hakuajan ja myöntämisajan sekä maksuajan osalta olivat runsaasti määriteltyjen tavoitteiden alapuolella;

Keskeiset kontrollit ja valvontajärjestelmät

16.  ottaa huomioon, että yhteisyritys on ottanut käyttöön rahoitusta ja operatiivista toimintaa koskeviin asiakirjatarkastuksiin perustuvat ennakkotarkastusmenettelyt, avustusten saajien jälkitarkastukset seitsemännen puiteohjelman väli- ja loppumaksujen osalta sekä Horisontti 2020 -hankkeiden kuluilmoitusten osalta, ja että komissio vastaa jälkitarkastuksista;

17.  toteaa, että yhteisyritys raportoi jälkitarkastusten jäännösvirhetasoksi 1,40 prosenttia seitsemännen puiteohjelman hankkeiden ja 1,6 prosenttia Horisontti 2020 ‑puiteohjelman hankkeiden kohdalla, mikä jää alle olennaisuusrajan;

Petostentorjuntastrategia

18.  toteaa, että yhteisyritys päätti vuonna 2017 keskittyä toimenpiteisiin, joilla estetään ja havaitaan päällekkäinen rahoitus, kun saatiin erityisestä henkilöstötutkimuksesta saatujen petostentorjuntariskin arviointien tulokset;

Sisäinen tarkastus

19.  panee merkille komission lopullisen arvion yhteisyrityksestä vuosilta 2008–2016 sekä Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa toimineen yhteisyrityksen väliarvioinnin, joka kattaa vuodet 2014–2016, ja toteaa, että hallintoneuvosto on hyväksynyt toimintasuunnitelman pannakseen täytäntöön joitakin suosituksia, joiden osalta on jo käynnistetty useita toimia;

20.  toteaa, että komission sisäinen tarkastus saattoi vuonna 2017 päätökseen yhteisten toimien tulosjohtamisen tarkastuksen; toteaa, että sisäinen tarkastus havaitsi kaksi ”erittäin tärkeää” kysymystä strategisten tavoitteiden saavuttamisen mittaamisen ja yhteisyrityksen toiminnan vaikutusten alalla; toteaa huolestuneena, että sisäinen tarkastus ei ole esittänyt vuodelta 2017 sisäistä tarkastuskertomusta edellisvuosien tarkastuksiin ja riskinarviointeihin perustuvien suositeltujen toimien täytäntöönpanosta;

Muita huomautuksia

21.  pitää myönteisenä, että vuonna 2017 asetettiin työryhmä tarkastelemaan kansallisten ja alueellisten ohjelmien ja yhteisyrityksen välisiä synergioita ja että tavoitteena on yksilöidä yhteistyöalueita ja vaikuttaa osaltaan yhteisyrityksen toimintasuunnitelmaan ja toimintoihin, jotka liittyvät synergioihin Euroopan rakenne- ja investointirahastojen kanssa sekä yhteistyöhön jäsenvaltioiden ja alueiden kanssa;

22.  pitää myönteisenä yhteisyrityksen digitaalisen strategian vahvistamista sen verkkosivustolla ja sosiaalisen median kanavilla vuonna 2017 sekä muita toimia, jotka edistävät Clean Sky 2 -yhteisyrityksen suurempaa näkyvyyttä, ja pitää lisäksi myönteisenä vahvempaa koordinointia sen sidosryhmien kanssa;

Henkilöresurssit

23.  toteaa, että 31. joulukuuta 2017 yhteisyrityksessä oli 39 täytettyä toimea; toteaa, että vuonna 2017 yhteisyritys käynnisti palvelukseenottomenettelyn kahteen avoimeen toimeen.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 452, 14.12.2018, s. 10.

(2)

EUVL C 452, 14.12.2018, s. 12.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUVL L 169, 7.6.2014, s. 77.

(6)

EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.

(7)

EUVL C 452, 14.12.2018, s. 10.

(8)

EUVL C 452, 14.12.2018, s. 12.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUVL L 169, 7.6.2014, s. 77.

(12)

EUVL L 38, 7.2.2014, s. 2.

(13)

Neuvoston asetus (EU) N: o 558/2014, annettu 6. toukokuuta 2014, Clean Sky 2 -yhteisyrityksestä (EUVL L 169, 7.6.2014, s. 77).

(14)

Vuotuinen toimintakertomus, s. 5.

Päivitetty viimeksi: 13. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö