Postupak : 2018/2213(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0095/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0095/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.47

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0288

IZVJEŠĆE     
PDF 183kWORD 63k
27.2.2019
PE 626.827v02-00 A8-0095/2019

o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2017.

(2018/2213(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Martina Dlabajová

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2017.

(2018/2213(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2017. s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05827/2019 – C8-0102/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3) Vijeća, a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/20124, a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 558/2014 od 6. svibnja 2014. o uspostavljanju zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”(4), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(5),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0095/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zatvaranju računa Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2017.

(2018/2213(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2017. s odgovorom Zajedničkog poduzeća(6),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(7) u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Zajedničko poduzeće za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05827/2019 – C8-0102/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002(8) Vijeća, a posebno njezin članak 209.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/20124, a posebno njezin članak 71.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 558/2014 od 6. svibnja 2014. o uspostavljanju zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”(9), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 110/2014 od 30. rujna 2013. o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 209. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(10),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0095/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2”, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio odluke o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2017.

(2018/2213(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0095/2019),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće započelo samostalno djelovati 16. studenog 2009.;

B.  budući da je zajedničko poduzeće „Clean Sky 2” („Zajedničko poduzeće”), osnovano Uredbom br. 558/2014(11), s učinkom od 27. lipnja 2014. zamijenilo zajedničko poduzeće „Clean Sky” u okviru programa Obzor 2020.;

C.  budući da su glavni ciljevi Zajedničkog poduzeća znatno poboljšati učinak zrakoplovnih tehnologija na okoliš i povećati konkurentnost europskog zrakoplovstva; budući da je trajanje Zajedničkog poduzeća produljeno do 31. prosinca 2024.;

D.  budući da su članovi osnivači Zajedničkog poduzeća Unija, koju predstavlja Komisija, voditelji „integriranih tehnoloških demonstratora” (ITD), platforme za inovativni razvoj zrakoplova (IADP) i transverzalna područja (TA) zajedno s pridruženim članovima ITD-a;

E.  budući da maksimalni doprinos Unije za drugu fazu aktivnosti Zajedničkog poduzeća iznosi 1 755 000 000 EUR te se isplaćuje iz proračuna programa Obzor 2020.;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je Revizorski sud ustvrdio da godišnja računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Zajedničkog poduzeća na dan 31. prosinca 2017. te rezultate poslovanja, novčane tokove te uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2019. o razrješnici za Zajedničko poduzeće za provedbu proračuna za financijsku godinu 2017. (05827/2019 – C8-102/2019) promjene u neto imovini za godinu završenu tim danom, u skladu s financijskim propisima Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

2.  napominje da je Revizorski sud u svojem izvješću o „Clean Sky 2” („izvješće Revizorskog suda”) naveo da su transakcije na kojima se temelji godišnja računovodstvena dokumentacija u svim značajnim aspektima zakonite i pravilne;

3.  napominje da je konačni proračun Zajedničkog poduzeća za 2017. obuhvaćao odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 313 429 392 EUR i odobrena sredstva za plaćanje u iznosu od 243 503 223 EUR;

4.  napominje da je stopa iskorištenosti za odobrena sredstva za preuzimanje obveza iznosila 99,6 % (u usporedbi s 97,5 % 2016.), a stopa za odobrena sredstva za plaćanje 98,5 % (u usporedbi s 87,9 % 2016.);

Višegodišnje izvršenje proračuna u sklopu Sedmog okvirnog programa

5.  napominje da je od ukupnog iznosa od 817 200 000 EUR za operativne i administrativne aktivnosti koje će se financirati u sklopu Sedmog okvirnog programa (uključujući 800 000 000 EUR novčanih doprinosa Unije, 14 900 000 EUR novčanih doprinosa privatnih članova za pokrivanje administrativnih troškova i kamata u iznosu od 2 300 000 EUR primljenih u okviru pretfinanciranja iz Sedmog okvirnog programa) Zajedničko poduzeće do kraja 2017. preuzelo obveze u iznosu od 815 200 000 EUR (99,75 %) i plaćanja u iznosu od 815 100 000 EUR (99,74 %); napominje da je novčani doprinos Unije iznosio 800 000 000 EUR; pozdravlja činjenicu da je „Clean Sky” prvo europsko zajedničko poduzeće koje je uspješno zatvorilo Sedmi okvirni program;

6.  prima na znanje da je Upravni odbor do kraja 2017. potvrdio doprinose u naravi ostalih članova u iznosu od 594 100 000 EUR i da je novčani doprinos ostalih članova za administrativne troškove iznosio 14 900 000 EUR;

Višegodišnje izvršenje proračuna u okviru programa Obzor 2020.

7.  napominje da je od ukupnog iznosa od 1 794 000 000 EUR za operativne i administrativne aktivnosti koje će se financirati u okviru programa Obzor 2020. (uključujući 1 755 000 000 novčanih doprinosa Unije i 39 000 000 EUR novčanih doprinosa privatnih članova) Zajedničko poduzeće preuzelo obveze u iznosu od 1 009 600 000 EUR i plaćanja u iznosu od 493 000 000 EUR;

8.  napominje da je Upravni odbor na kraju 2017. potvrdio doprinose u naravi u iznosu od 54 000 000 EUR i da je prijavljeno još 211 600 000 EUR; nadalje, napominje da je novčani doprinos članova iz sektora za administrativne troškove iznosio 9 500 000 EUR;

Postupci javne nabave

9.  prima na znanje da je Zajedničko poduzeće 2017. pokrenulo dva postupka javne nabave, da je primilo 263 prihvatljiva prijedloga (od ukupno 265) i da je odabralo 73 prijedloga koja će se financirati(12);

10.  pozdravlja uspješno zaključenje programa „Clean Sky”, s ukupno 28 važnih demonstratora 2017. (testiranih na zemlji i u letu) zajedno s odabirom svih glavnih partnera i uključivanjem partnera u program, čime se ukupni broj sudionika popeo na 497;

11.  sa zadovoljstvom prima na znanje da je s konačnim pozivom za glavne partnere, zahvaljujući kojem je uspostavljeno ukupno 245 privatnih članova programa (uključujući njihove pridružene članove koji sudjeluju u programu), izabrano njih 192 u okviru poziva za glavne partnere;

Uspješnost

12.  pozdravlja činjenicu da nedostatak utvrđenih ključnih pokazatelja uspješnosti više nije problem u okviru programa Obzor 2020.; izražava žaljenje zbog toga što informacije o trećem skupu ključnih pokazatelja uspješnosti još nisu dostupne zbog naravi projekata; prima na znanje da stručnjaci pozivaju na daljnje praćenje aktivnosti i analizu, uz jasno razlikovanje stvarno ostvarenih ključnih pokazatelja uspješnosti na kraju svake godine i predviđenih ključnih pokazatelja uspješnosti;

13.  primjećuje da je omjer troškova upravljanja (administrativni i operativni proračun) i dalje ispod 5 %, što upućuje na prilično jednostavnu i učinkovitu organizacijsku strukturu Zajedničkog poduzeća;

14.  pozdravlja činjenicu da je privremena vrijednost učinka poluge iz 2016. od 1,55 premašila ciljani učinak financijske poluge za cijelo razdoblje od 2014. do 2020.;

15.  pozdravlja činjenicu da su svi pozivi na podnošenje prijedloga objavljeni i zaključeni u skladu s odgovarajućim planovima rada te da su rezultati u pogledu vremena potrebnog za dodjelu bespovratnih sredstava i vremena isplate ostali znatno ispod utvrđenih ciljeva;

Ključne kontrole i nadzorni sustavi

16.  prima na znanje da je Zajedničko poduzeće uspostavilo postupke ex ante kontrole koji se temelje na pregledima financijske i operativne dokumentacije, ex post revizijama korisnika bespovratnih sredstava za Sedmi okvirni program i završnim plaćanjima te zahtjevima za povrat troškova projekata u okviru programa Obzor 2020., dok je Komisija odgovorna za ex post revizije;

17.  napominje da je stopa preostale pogreške za ex post revizije o kojima je Zajedničko poduzeće izvijestilo iznosila 1,40 % za projekte u okviru Sedmog okvirnog programa i 1,6 % za projekte u okviru programa Obzor 2020., što je znatno ispod praga značajnosti;

Strategija za borbu protiv prijevara

18.  primjećuje da je Zajedničko poduzeće 2017. odlučilo usmjeriti se na mjere za sprečavanje i otkrivanje dvostrukog financiranja, kao rezultat ishoda procjene rizika za borbu protiv prijevara, koja je uslijedila nakon posebnog istraživanja zaposlenika;

Unutarnja revizija

19.  primjećuje da su provedene konačna evaluacija Komisije o Zajedničkom poduzeću za razdoblje od 2008. do 2016. godine i privremena evaluacija Zajedničkog poduzeća u okviru programa Obzor 2020. za razdoblje od 2014. do 2016. te da je Odbor potvrdio akcijski plan kako bi proveo neke preporuke za koje je već pokrenuto nekoliko mjera;

20.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju 2017. završila reviziju upravljanja rezultatima zajedničkih aktivnosti; napominje da su revizijom utvrđena dva „vrlo važna” pitanja u području mjerenja postignuća strateških ciljeva i učinka aktivnosti Zajedničkog poduzeća; sa žaljenjem napominje da Služba za unutarnju reviziju nije izdala izvješće o unutarnjoj reviziji za 2017. o provedbi dogovorenih mjera koje proizlaze iz revizija i procjena rizika iz prethodnih godina;

Ostale primjedbe

21.  pozdravlja činjenicu da je 2017. uspostavljena radna skupina za sinergiju između nacionalnih i regionalnih programa i Zajedničkog poduzeća u cilju utvrđivanja područja suradnje i doprinosa akcijskom planu i aktivnostima Zajedničkog poduzeća u pogledu sinergije s europskim strukturnim i investicijskim fondovima i suradnjom s državama članicama i regijama;

22.  pozdravlja jačanje digitalne strategije Zajedničkog poduzeća tijekom 2017. na njegovim mrežnim stranicama i društvenim medijima, kao i druge aktivnosti koje vode do veće vidljivosti zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” te nadalje pozdravlja jaču koordinaciju s njegovim dionicima;

Ljudski resursi

23.  prima na znanje da je na dan 31. prosinca 2017. Zajedničko poduzeće zapošljavalo 39 članova osoblja; prima na znanje da je 2017. Zajedničko poduzeće pokrenulo postupak zapošljavanja u svrhu popunjavanja dvaju radnih mjesta.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 452,14.12.2018., str. 10.

(2)

SL C 452,14.12.2018, str. 12.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(5)

SL L 38, 7.2.2014., str. 2.

(6)

SL C 452,14.12.2018., str. 10.

(7)

SL C 452,14.12.2018, str. 12.

(8)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(9)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(10)

SL L 38, 7.2.2014., str. 2.

(11)

Uredba Vijeća (EU) br. 558/2014 od 6. svibnja 2014. o osnivanju Zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” (SL L 169, 7.6.2014., str. 77.).

(12)

Godišnje izvješće o radu, str. 5.

Posljednje ažuriranje: 15. ožujka 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti