Procedūra : 2018/2213(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0095/2019

Pateikti tekstai :

A8-0095/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.47

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0288

PRANEŠIMAS     
PDF 194kWORD 54k
27.2.2019
PE 626.827v02-00 A8-0095/2019

dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2213(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėja: Martina Dlabajová

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2213(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05827/2019 – C8-0102/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209, straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 558/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Švarus dangus 2“(5), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2015 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0095/2019),

1.  patvirtina bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ vykdomajam direktoriui, kad Bendrosios įmonės 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2213(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05827/2019 – C8-0102/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 209, straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10), ypač į jo 71 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) 558/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Švarus dangus 2“(11), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2015 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(12),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0095/2019),

1.  pritaria bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2213(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0095/2019),

A.  kadangi Bendroji įmonė pradėjo savarankiškai veikti 2009 m. lapkričio 16 d.;

B.  kadangi Reglamentu (ES) Nr. 558/2014(13) įsteigta bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ (toliau – Bendroji įmonė) nuo 2014 m. birželio 27 d. pakeitė bendrąją įmonę „Švarus dangus“ pagal programą „Horizontas 2020“;

C.  kadangi Bendrosios įmonės pagrindiniai tikslai yra iš esmės pagerinti aeronautikos technologijų poveikį aplinkai ir padidinti Europos aviacijos konkurencingumą; kadangi Bendrosios įmonės veikimo laikotarpis buvo pratęstas iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

D.  kadangi Bendrosios įmonės nariai steigėjai yra Sąjunga, kuriai atstovauja Komisija, integruotųjų technologijų parodomųjų pavyzdžių padalinių (ITPPP), naujoviškų orlaivių kūrimo platformų (NOKP) ir horizontaliųjų pramonės sričių lyderiai ir ITPPP asocijuotieji nariai;

E.  kadangi didžiausias galimas Sąjungos įnašas, skiriamas Bendrosios įmonės antram veiklos laikotarpiui finansuoti, yra 1 755 000 000 EUR ir turi būti išmokėtas iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  atkreipia dėmesį į tai, jog Audito Rūmai nurodė, kad 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų Bendrosios įmonės 2017 m. metinėse finansinėse ataskaitose Bendrosios įmonės finansinė būklė 2017 m. gruodžio 31 d., tą dieną pasibaigusių finansinių metų operacijų ir pinigų srautų rezultatai bei, remiantis Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendacija dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą, grynojo turto pokyčiai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalaujama pagal jos finansinį reglamentą ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtas apskaitos taisykles;

2.  pažymi, jog Rūmai savo ataskaitoje dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodė, kad metinėse ataskaitose nurodomos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

3.  pažymi, kad Bendrosios įmonės galutiniame 2017 m. biudžete buvo numatyta 313 429 392 EUR dydžio įsipareigojimų asignavimų ir 243 503 223 EUR dydžio mokėjimų asignavimų suma;

4.  pažymi, kad buvo panaudota 99,6 proc. įsipareigojimų asignavimų (palyginti su 97,5 proc. 2016 m.) ir 98,5 proc. mokėjimų asignavimų (palyginti su 87,9 proc. 2016 m.);

Daugiametis biudžeto vykdymas pagal BP 7

5.  pažymi, kad iš bendros 817 200 000 EUR dydžio sumos, skirtos pagal Septintąją bendrąją programą veiklos ir administracinėms išlaidoms finansuoti (įskaitant 800 000 000 EUR Sąjungos piniginių įnašų, 14 900 000 EUR privačių narių piniginių įnašų administracinėms sąnaudoms padengti ir 2 300 000 EUR palūkanų, gautų iš išankstinio Septintosios bendrosios programos biudžeto) Bendroji įmonė iki 2017 m. pabaigos prisiėmė įsipareigojimų už 815 200 000 EUR (99,75 proc.) ir padarė mokėjimų, kurie siekia 815 100 000 EUR (99,74 proc.); pažymi, kad Sąjunga skyrė 800 000 000 EUR įnašą grynaisiais pinigais; palankiai vertina tai, kad bendroji įmonė „Švarus dangus“ buvo pirmoji Europos bendroji įmonė, kuri sėkmingai baigė įgyvendinti Septintąją bendrąją programą (BP 7);

6.  pažymi, kad iki 2017 m. pabaigos valdyba patvirtino kitų narių 594 100 000 EUR dydžio nepiniginių įnašų, o kitų narių įnašas grynaisiais pinigais administracinėms išlaidoms padengti sudarė 14 900 000 EUR;

Daugiametis biudžeto vykdymas pagal programą „Horizontas 2020“

7.  pažymi, kad iš bendros 1 794 000 000 EUR dydžio sumos, skirtos veiklos ir administracinėms išlaidoms finansuoti pagal programą „Horizontas 2020“ (įskaitant 1 755 000 000 EUR Sąjungos piniginių įnašų, 39 000 000 EUR privačių narių piniginių įnašų), Bendroji įmonė prisiėmė įsipareigojimų už 1 009 600 000 EUR ir padarė mokėjimų už 493 000 000 EUR;

8.  pažymi, kad iki 2017 m. pabaigos valdyba patvirtino 54 000 000 EUR dydžio nepiniginių įnašų ir dar pranešta apie 211 600 000 EUR siekiančių įnašų sumą; vis dėlto pažymi, kad pramonės sektoriui atstovaujančių narių piniginiai įnašai administracinėms išlaidoms padengti sudarė 9 500 000 EUR;

Kvietimai teikti pasiūlymus

9.  pažymi, kad 2017 m. Bendroji įmonė paskelbė du kvietimus teikti pasiūlymus, gavo 263 reikalavimus atitinkančius pasiūlymus (iš viso 265) ir atrinko finansuoti 73 pasiūlymus(14);

10.  džiaugiasi, kad sėkmingai užbaigta programa „Švarus dangus“ ir 2017 m. pateikti 28 svarbūs parodomieji įrenginiai (išbandyta ant žemės ir skrydžio metu), taip pat atrinkti pagrindiniai partneriai ir įgyta papildomų partnerių, iš viso suburti 497 dalyviai;

11.  su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į tai, kad pateikus galutinį kvietimą teikti pasiūlymus pagrindiniams partneriams programa visapusiškai papildyta – joje dalyvauja 245 privatūs nariai (įskaitant jų dalyvaujančias susijusias įmones), iš kurių 192 buvo atrinkti vykdant kvietimo teikti pasiūlymus dėl pagrindinių partnerių procedūrą;

Veiklos rezultatai

12.  palankiai vertina tai, kad vykdant programą „Horizontas 2020“ nebekyla nustatytų pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių nebuvimo klausimas; apgailestauja, kad dar nesama informacijos apie trečiąjį pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių rinkinį, o to priežastis – projektų pobūdis; atkreipia dėmesį į tai, kad ekspertai ragina toliau stebėti ir analizuoti, aiškiai atskiriant faktiškai pasiektus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius kiekvienų metų pabaigoje ir suplanuotus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius;

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad valdymo išlaidų santykis (administracinis ir veiklos biudžetas) išlieka mažesnis nei 5 proc. – tai rodo, kad Bendrosios įmonės organizacinė struktūra yra gana paprasta ir efektyvi;

14.  palankiai vertina tai, kad 2016 m. tarpinė sverto poveikio vertė buvo 1,55 ir viršijo tikslinį sverto poveikį per visą 2014–2020 m. laikotarpį;

15.  palankiai vertina tai, kad visi kvietimai teikti pasiūlymus buvo paskelbti ir baigti pagal atitinkamus darbo planus ir kad laikas iki dotacijos suteikimo ir laikas iki mokėjimo buvo gerokai trumpesnį už nustatytą tikslinį laiką;

Pagrindinės kontrolės ir priežiūros sistemos

16.  pažymi, kad Bendroji įmonė įdiegė ex ante kontrolės procedūras, pagrįstas finansinių ir pagrindinės veiklos dokumentų peržiūra, Septintosios bendrosios programos biudžeto tarpinių ir galutinių mokėjimų ex post auditus dotacijų gavėjų įstaigose, o programos „Horizontas 2020“ projektų išlaidų deklaracijų atžvilgiu Komisijai tenka atsakomybė užtikrinti ex post auditą;

17.  pažymi, kad atlikus ex post auditus likutinis klaidų lygis, apie kurį pranešė Bendroji įmonė, buvo 1,40 proc. Septintosios bendrosios programos projektų atveju ir 1,6 proc. programos „Horizontas 2020“ projektų atveju, ir kad jis traktuotinas kaip mažesnis už reikšmingumo lygį;

Kovos su sukčiavimu strategija

18.  pažymi, kad 2017 m. Bendroji įmonė, remdamasi kovos su sukčiavimu rizikos vertinimu, atliktu po specialios darbuotojų apklausos, nusprendė daugiausia dėmesio skirti dvigubo finansavimo prevencijos ir nustatymo priemonėms;

Vidaus auditas

19.  pažymi, kad buvo atliktas Komisijos galutinis Bendrosios įmonės 2008–2016 m. laikotarpio veiklos vertinimas ir tarpinis jos veiklos 2014–2016 m. laikotarpiu pagal programą „Horizontas 2020“ vertinimas ir kad valdyba patvirtino veiksmų planą, kad būtų įgyvendintos kelios rekomendacijos, ir kad atsižvelgiant į jas jau imtasi kelių veiksmų;

20.  pažymi, kad 2017 m. Vidaus audito tarnyba (IAS) užbaigė bendros veiklos valdymo auditą; pažymi, kad atlikus auditą nustatyti du labai svarbūs klausimai strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimo ir Bendrosios įmonės veiklos poveikio srityje; apgailestaudamas pažymi, kad Vidaus audito tarnyba neparengė 2017 m. vidaus audito ataskaitos dėl sutartų veiksmų, nurodytų ankstesnių metų audito ir rizikos vertinimuose, įgyvendinimo;

Kitos pastabos

21.  džiaugiasi, kad 2017 m. įsteigta darbo grupė nacionalinių ir regioninių programų ir Bendrosios įmonės sinergijos klausimu, siekiant nustatyti bendradarbiavimo sritis ir prisidėti prie Bendrosios įmonės veiksmų plano ir veiklos, kuria siekiama užtikrinti sinergiją su Europos struktūriniais ir investicijų fondais ir bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis ir regionais;

22.  palankiai vertina tai, kad 2017 m. Bendrosios įmonės interneto svetainėje ir socialinės žiniasklaidos kanaluose pagerinta jos skaitmeninė strategija, taip pat kitą veiklą, dėl kurios padidėjo bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ matomumas, ir taip pat palankiai vertina geresnį veiksmų su suinteresuotaisiais subjektais koordinavimą;

Žmogiškieji ištekliai

23.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. bendrojoje įmonėje buvo užimti 39 etatai; pažymi, kad 2017 m. Bendroji įmonė pradėjo įdarbinimo procedūrą dviem pareigybėms užimti.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 452,2018 12 14 p.10.

(2)

OL C 452,2018 12 14 p.12.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL 193 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL 169 2014 6 7, p. 77.

(6)

OL L 38 2014 2 7, p. 2.

(7)

OL C 452,2018 12 14 p.10.

(8)

OL C 452,2018 12 14 p.12.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL 193 2018 7 30, p. 1.

(11)

OL 169 2014 6 7, p. 77.

(12)

OL L 38 2014 2 7, p. 2.

(13)

2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 558/2014, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „Švarus dangus 2“ (OL L 169, 2014 6 7, p. 77).

(14)

Metinės veiklos ataskaita, p. 5.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika