Procedūra : 2018/2213(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0095/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0095/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 13.47

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0288

ZIŅOJUMS     
PDF 193kWORD 57k
27.2.2019
PE 626.827v02-00 A8-0095/2019

par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2213(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referente: Martina Dlabajová

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2213(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma Clean Sky 2 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2017. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05827/2019 – C8-0102/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(4), un jo īpaši tās 71. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 558/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu Clean Sky 2(5), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(6),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0095/2019),

1.  sniedz kopuzņēmuma Clean Sky 2 izpilddirektoram apstiprinājumu par Kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt kopuzņēmuma Clean Sky 2 izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2017. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2018/2213(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā kopuzņēmuma Clean Sky 2 2017. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2017. finanšu gada pārskatiem un Kopuzņēmuma atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2017. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 20. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05827/2019 – C8-0102/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012(10), un jo īpaši tās 71. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 558/2014, ar ko izveido Kopuzņēmumu Clean Sky 2(11), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(12),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0095/2019),

1.  apstiprina kopuzņēmuma Clean Sky 2 2017. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt kopuzņēmuma Clean Sky 2 izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2018/2213(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par kopuzņēmuma Clean Sky 2 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un IV pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0095/2019),

A.  tā kā 2009. gada 16. novembrī Kopuzņēmums sāka darboties patstāvīgi;

B.  tā kā kopuzņēmums Clean Sky 2 (“Kopuzņēmums”), kas izveidots ar Padomes Regulu (ES) Nr. 558/2014(13), pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” aizstāja kopuzņēmumu Clean Sky, sākot ar 2014. gada 27. jūniju;

C.  tā kā galvenie Kopuzņēmuma mērķi ir būtiski uzlabot aeroinženierijas tehnoloģiju ietekmi uz vidi un veicināt Eiropas aviācijas konkurētspēju; tā kā Kopuzņēmuma darbības laiks ir pagarināts līdz 2024. gada 31. decembrim;

D.  tā kā Kopuzņēmuma dibinātāji ir Savienība, kuru pārstāv Komisija, integrētu tehnoloģiju demonstrācijas projektu (ITD), inovatīvo gaisa kuģu demonstrējumu platformu (IGDP) un transversālu pasākumu vadītāji, kā arī ITD asociētie locekļi;

E.  tā kā Savienības maksimālais ieguldījums Kopuzņēmuma otrajā darbības posmā ir 1 755 000 000 EUR un tas jāsedz no “Apvārsnis 2020” budžeta,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  norāda, ka Revīzijas palāta ir konstatējusi, ka Kopuzņēmuma pārskati par 2017. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2017. gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un — ņemot vērā Padomes 2019. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2017. finanšu gada budžeta izpildi (05827/2019 – C8-102/2019) — neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem;

2.  pieņem zināšanai to, ka Revīzijas palāta ziņojumā par kopuzņēmumu Clean Sky 2 (“Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi;

3.  norāda, ka Kopuzņēmuma 2017. gada galīgais budžets ietvēra saistību apropriācijas 313 429 392 EUR apmērā un maksājumu apropriācijas 243 503 223 EUR apmērā;

4.  norāda, ka saistību apropriāciju izlietojuma līmenis bija 99,6 % (2016. gadā — 97,5 %) un maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis bija 98,5 % (2016. gadā — 87,9 %);

Daudzgadu budžeta izpilde saskaņā ar Septīto pamatprogrammu

5.  norāda, ka no pamatdarbībai un administratīvajiem pasākumiem paredzētās kopējās summas, proti, 817 200 000 EUR, kas jāfinansē no Septītās pamatprogrammas (tostarp Savienības naudas ieguldījuma 800 000 000 EUR apmērā, administratīvo izmaksu segšanai paredzētā privāto locekļu naudas ieguldījuma 14 900 000 EUR apmērā un 2 300 000 EUR, kas saņemti kā procentu maksājumi par priekšfinansētajiem Septītās pamatprogrammas līdzekļiem), Kopuzņēmums līdz 2017. gada beigām uzņēmās saistības 815 200 000 EUR (99,75 %) apmērā un veica maksājumus 815 100 000 EUR (99,74 %) apmērā; norāda, ka Savienības ieguldījums bija 800 000 000 EUR skaidrā naudā; atzinīgi vērtē to, ka Clean Sky bija pirmais Eiropas kopuzņēmums, kas veiksmīgi slēdza Septīto pamatprogrammu;

6.  pieņem zināšanai, ka līdz 2017. gada beigām valde bija validējusi citu locekļu ieguldījumus natūrā 594 100 000 EUR vērtībā un ka citu locekļu naudas ieguldījums administratīvo izmaksu segšanai bija 14 900 000 EUR;

Daudzgadu budžeta izpilde saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”

7.  norāda, ka no pamatdarbībai un administratīvajiem pasākumiem paredzētās kopējās summas, proti, 1 794 000 000 EUR, kas jāfinansē no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (tostarp Savienības naudas ieguldījuma 1 755 000 000 EUR apmērā un privāto locekļu naudas ieguldījuma 39 000 000 EUR apmērā), Kopuzņēmums uzņēmās saistības 1 009 600 000 EUR apmērā un veica maksājumus 493 000 000 EUR apmērā;

8.  norāda, ka 2017. gada beigās valde bija validējusi ieguldījumus natūrā 54 000 000 EUR apmērā un vēl par 211 600 000 EUR bija ziņots; norāda arī to, ka nozari pārstāvošo locekļu naudas ieguldījums administratīvo izmaksu segšanai bija 9 500 000 EUR;

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus

9.  norāda, ka 2017. gadā Kopuzņēmums izsludināja divus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, saņēma 263 atbalsttiesīgus priekšlikumus (no pavisam 265) un atlasīja 73 priekšlikumus finansēšanai(14);

10.  atzinīgi vērtē programmas Clean Sky veiksmīgo noslēgšanu, 2017. gadā īstenojot pavisam 28 nozīmīgus demonstrējumus (pārbaudīti uz zemes un lidojumā), kā arī izraugoties visus galvenos partnerus un panākot partneru pievienošanu programmai, tādējādi nodrošinot, ka kopējais dalībnieku skaits sasniedz 497;

11.  ar gandarījumu norāda, ka līdz ar pēdējo galvenajiem partneriem paredzēto uzaicinājumu programmai tika noteikts pilns privāto locekļu sastāvs, proti, 245 privātie locekļi (tostarp līdzdalīgās ar tiem saistītās struktūras), no kuriem 192 bija atlasīti, izmantojot galvenajiem partneriem paredzētus uzaicinājumus;

Sniegums

12.  atzinīgi vērtē to, ka pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” ir atrisināta problēma saistībā ar konkrētu galveno snieguma rādītāju trūkumu; pauž nožēlu par to, ka projektu rakstura dēļ vēl nav pieejama informācija par galveno snieguma rādītāju trešo kopumu; pieņem zināšanai to, ka eksperti prasa veikt turpmāku uzraudzību un analīzi, skaidri nodalot katra gada beigās faktiski sasniegtos galvenos snieguma rādītājus un plānotos galvenos snieguma rādītājus;

13.  konstatē, ka pārvaldības izmaksu īpatsvars (administratīvais un darbības budžets) joprojām ir zem 5 %, kas liecina par salīdzinoši racionālu un efektīvu Kopuzņēmuma organizatorisko struktūru;

14.  atzinīgi vērtē 2016. gada piesaistes koeficienta vērtību, kas ir 1,55 un pārsniedz visam laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam noteikto piesaistes koeficienta mērķrādītāju;

15.  atzinīgi vērtē to, ka visi uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus tika publicēti un noslēgti saskaņā ar attiecīgajiem darba plāniem un ka tādu rādītāju kā laiks līdz dotācijas piešķiršanai un laiks līdz izmaksai rezultāti bija daudz labāki par izvirzītajiem mērķiem;

Galvenie kontroles mehānismi un pārraudzības sistēmas

16.  norāda, ka Kopuzņēmums ir ieviesis ex ante kontroles procedūras, kuru pamatā ir finanšu un pamatdarbības dokumentārās pārbaudes, un veic to dotāciju saņēmēju ex post revīzijas, kas ir saņēmuši Septītās pamatprogrammas starpposma un galīgos maksājumus, savukārt par “Apvārsnis 2020” projektu izmaksu deklarāciju ex post revīzijām atbildīga ir Komisija;

17.  norāda, ka Kopuzņēmuma norādītais ex post revīzijās konstatētais atlikušo kļūdu īpatsvars bija 1,40 % Septītās pamatprogrammas projektos un 1,6 % — “Apvārsnis 2020” projektos un ka tas nav uzskatāms par būtisku;

Krāpšanas apkarošanas stratēģija

18.  konstatē, ka Kopuzņēmums 2017. gadā nolēma koncentrēties uz dubulta finansējuma nepieļaušanas un atklāšanas pasākumiem, pamatojoties uz rezultātiem, kas gūti ar cīņu pret krāpšanu saistītā riska novērtējumā, kurš tika veikts pēc šai tēmai veltītas darbinieku aptaujas;

Iekšējā revīzija

19.  konstatē, ka Komisija ir veikusi Kopuzņēmuma galīgo novērtējumu par laikposmu no 2008. līdz 2016. gadam, kā arī saskaņā ar pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” strādājošā Kopuzņēmuma starpposma novērtējumu par laikposmu no 2014. līdz 2016. gadam un ka valde ir apstiprinājusi rīcības plānu dažu ieteikumu īstenošanai, saistībā ar ko vairākas darbības jau ir uzsāktas;

20.  norāda, ka 2017. gadā Iekšējās revīzijas dienests (IAS) pabeidza revīziju par kopīgo darbību snieguma pārvaldību; norāda, ka revīzijā tika konstatētas divas ļoti svarīgas problēmas stratēģisko mērķu sasniegšanas mērījumu un Kopuzņēmuma darbību ietekmes jomā; ar nožēlu norāda, ka IAS nav sagatavojis 2017. gada iekšējās revīzijas ziņojumu par to apstiprināto darbību īstenošanu, kuras izriet no iepriekšējo gadu revīzijām un riska novērtējumiem;

Citi komentāri

21.  atzinīgi vērtē to, ka 2017. gadā tika izveidota darba grupa jautājumā par sinerģiju starp dalībvalstu un reģionu programmām un Kopuzņēmumu, kuras mērķis bija noteikt sadarbības jomas un dot ieguldījumu Kopuzņēmuma rīcības plānā un pasākumos, kas paredzēti sinerģijai ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem un sadarbībai ar dalībvalstīm un reģioniem;

22.  atzinīgi vērtē 2017. gadā veikto Kopuzņēmuma digitālās stratēģijas nostiprināšanu tā tīmekļa vietnē un sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālos un citus pasākumus, kuri palielina kopuzņēmuma Clean Sky 2 atpazīstamību, un atzinīgi vērtē arī ciešāku koordināciju ar ieinteresētajām personām;

Cilvēkresursi

23.  norāda, ka 2017. gada 31. decembrī Kopuzņēmumā bija aizpildītas 39 štata vietas; norāda, ka 2017. gadā Kopuzņēmums sāka darbā pieņemšanas procedūras saistībā ar divām štata vietām.

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

20.2.2019

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karin Kadenbach

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

(1)

OV C 452,14.12.2018., 10.lpp.

(2)

OV C 452,14.12.2018., 12. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(5)

OV L 169, 7.6.2014., 77. lpp.

(6)

OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

(7)

OV C 452,14.12.2018., 10.lpp.

(8)

OV C 452,14.12.2018., 12.lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(11)

OV L 169, 7.6.2014., 77. lpp.

(12)

OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.

(13)

  Padomes 2014. gada 6. maija Regula (ES) Nr. 558/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu Clean Sky 2 (OV L 169, 7.6.2014., 77. lpp.).

(14)

Gada darbības pārskats, 5. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 15. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika