Procedure : 2018/2213(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0095/2019

Ingediende teksten :

A8-0095/2019

Debatten :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Stemmingen :

PV 26/03/2019 - 13.47

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0288

VERSLAG     
PDF 177kWORD 59k
27.2.2019
PE 626.827v02-00 A8-0095/2019

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (SKY2) voor het begrotingsjaar 2017

(2018/2213(DEC))

Commissie begrotingscontrole

Rapporteur: Martina Dlabajová

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2017

(2018/2213(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2017,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2017, vergezeld van het antwoord van de Gemeenschappelijke Onderneming(1),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2017 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd(2), overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 20 februari 2019 betreffende de aan de Gemeenschappelijke Onderneming te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2017 (05827/2019 – C8‑0102/2019),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(3), en met name artikel 209,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20124, en met name artikel 71,

–  gezien Verordening (EU) nr. 558/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2(4), en met name artikel 12,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 110/2014 van de Commissie van 30 september 2013 tot vaststelling van de financiële modelregeling voor publiek-private partnerschapsorganen bedoeld in artikel 209 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(5),

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0095/2019),

1.  verleent de uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het begrotingsjaar 2017;

2.  formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel uitmaakt, te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2017

(2018/2213(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien de definitieve jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2017,

–  gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2017, vergezeld van het antwoord van de Gemeenschappelijke Onderneming(6),

–  gezien de verklaring van de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2017 waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd(7), overeenkomstig artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 20 februari 2019 betreffende de aan de Gemeenschappelijke Onderneming te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2017 (05827/2019 – C8‑0102/2019),

–  gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002(8), en met name artikel 209,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/20124, en met name artikel 71,

–  gezien Verordening (EU) nr. 558/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2(9), en met name artikel 12,

–  gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 110/2014 van de Commissie van 30 september 2013 tot vaststelling van de financiële modelregeling voor publiek-private partnerschapsorganen bedoeld in artikel 209 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad(10),

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0095/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van de Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2017;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de uitvoerend directeur van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2017

(2018/2213(DEC))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 voor het begrotingsjaar 2017,

–  gezien artikel 94 en bijlage IV van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0095/2019),

A.  overwegende dat de Gemeenschappelijke Onderneming autonoom begon te functioneren op 16 november 2009;

B.  overwegende dat de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (de "Gemeenschappelijke Onderneming"), opgericht bij Verordening (EU) nr. 558/2014(11), met ingang van 27 juni 2014 de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky, opgericht in het kader van Horizon 2020, heeft vervangen;

C.  overwegende dat het kerndoel van de Gemeenschappelijke Onderneming is om de milieueffecten van luchtvaarttechnologieën aanzienlijk te verbeteren en het concurrentievermogen van de Europese luchtvaart te versterken; overwegende dat de levensduur van de Gemeenschappelijke Onderneming is verlengd tot 31 december 2024;

D.  overwegende dat de oprichtende leden van de Gemeenschappelijke Onderneming de Unie, vertegenwoordigd door de Commissie, de leiders van de "Integrated Technology Demonstrators" (ITD's), de "Innovative Aircraft Demonstrator Platforms" (IADP's) en de transversale gebieden zijn, tezamen met de geassocieerde leden van de ITD's;

E.  overwegende dat de maximale bijdrage van de Unie aan de Gemeenschappelijke Onderneming 1 755 000 000 EUR bedraagt, te betalen uit de begroting van Horizon 2020;

Financieel en begrotingsbeheer

1.  merkt op dat het Rekenkamer heeft bepaald dat de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het op 31 december 2017 afgesloten jaar op alle materiële punten een getrouw beeld geeft van de financiële situatie van de Gemeenschappelijke Onderneming per 31 december 2017, de resultaten van haar verrichtingen, haar kasstromen en, gezien de aanbeveling van de Raad van 20 februari 2019 betreffende de aan de Gemeenschappelijke Onderneming te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2017 (05827/2019 – C8-102/2019), de mutaties van haar nettoactiva over het desbetreffende jaar, overeenkomstig haar financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie vastgestelde boekhoudregels;

2.  neemt nota van het feit dat de Rekenkamer in haar verslag over de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 ("het verslag van de Rekenkamer") stelt dat de onderliggende verrichtingen van de jaarrekening op alle materiële punten wettig en regelmatig zijn;

3.  stelt vast dat de definitieve begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor 2017 in totaal 313 429 392 EUR aan vastleggingskredieten en 243 503 223 EUR aan betalingskredieten omvatte;

4.  merkt op dat de vastleggingskredieten voor 99,6 % zijn gebruikt (vergeleken met 97,5 % in 2016) en dat de betalingskredieten voor 98,5 % zijn gebruikt (vergeleken met 87,9 % in 2016);

Meerjarige begrotingsuitvoering in het kader van KP7

5.  stelt vast dat de Gemeenschappelijke Onderneming van het totaalbedrag van 817 200 000 EUR voor de financiering van de operationele en administratieve activiteiten uit hoofde van het zevende kaderprogramma (waaronder 800 000 000 EUR aan bijdragen in contanten van de Unie, 14 900 000 EUR aan bijdragen in contanten van particuliere leden ter dekking van de administratieve kosten, en 2 300 000 EUR uit ontvangen rente over voorgefinancierde KP7-middelen) tegen het einde van 2017 voor een bedrag van 815 200 000 EUR (99,75 %) aan vastleggingen en voor een bedrag van 815 100 000 EUR (99,74 %) aan betalingen heeft gedaan; stelt vast dat de contante bijdrage van de Unie 800 000 000 EUR bedroeg; is verheugd dat Clean Sky de eerste Europese gemeenschappelijke onderneming was die het KP7-programma met succes heeft afgesloten;

6.  neemt ter kennis dat de raad van bestuur eind 2017 bijdragen in natura van de overige leden had gevalideerd ter waarde van 594 100 000 EUR en dat de contante bijdrage van de overige leden aan de administratieve kosten 14 900 000 EUR bedroeg;

Meerjarige begrotingsuitvoering in het kader van Horizon 2020

7.  stelt vast dat de Gemeenschappelijke Onderneming van het totale bedrag van 1 794 000 000 EUR voor de in het kader van Horizon 2020 te financieren operationele en administratieve activiteiten (waaronder 1 755 000 000 van de contante bijdrage van de Unie en 39 000 000 EUR van de contante bijdrage van particuliere leden), voor 1 009 600 000 EUR aan vastleggingen en voor 493 000 000 EUR aan betalingen heeft gedaan;

8.  stelt vast dat de raad van bestuur aan het eind van 2017 bijdragen in natura ter waarde van 54 000 000 EUR had gevalideerd, en dat daarnaast nog eens een bedrag van 211 600 000 EUR is gerapporteerd; stelt voorts vast dat de contante bijdragen van de brancheleden aan de administratieve kosten 9 500 000 EUR bedroegen;

Oproepen tot het indienen van voorstellen

9.  stelt vast dat de Gemeenschappelijke Onderneming in 2017 twee oproepen tot het indienen van voorstellen heeft gedaan, 263 in aanmerking komende voorstellen heeft ontvangen (van in totaal 265) en 73 voorstellen voor financiering heeft geselecteerd(12);

10.  is ermee ingenomen dat het Clean Sky-programma succesvol is afgerond met de levering in 2017 van in totaal 28 belangrijke demonstratiemodellen (die zowel op de grond als in de lucht zijn getest), met de selectie van alle kernpartners en met de toevoeging van partners aan het programma, waarmee het aantal deelnemers aan het programma op 497 is gebracht;

11.  stelt met tevredenheid vast dat de laatste oproep voor kernpartners, die heeft geleid tot een volledige bezetting van 245 particuliere leden van het programma (waaronder bij hen aangesloten deelnemers), waarvan 192 zijn geselecteerd naar aanleiding van de oproepen voor kernpartners;

Prestaties

12.  is ermee ingenomen dat het ontbreken van vastgelegde kernprestatie-indicatoren (KPI's) niet langer een probleem is in het kader van Horizon 2020; betreurt het dat vanwege de aard van de projecten nog geen informatie beschikbaar is over de derde reeks KPI's; neemt ter kennis dat de deskundigen oproepen tot nadere monitoring en analyse, waarbij zij een duidelijk onderscheid maken tussen de daadwerkelijk gerealiseerde KPI's aan het einde van elk jaar, en de verwachte KPI's;

13.  merkt op dat de beheerkostenratio (administratieve en operationele begroting) onder de 5% blijft, wat wijst op een vrij slanke en efficiënte organisatiestructuur van de Gemeenschappelijke Onderneming;

14.  is ingenomen met 1,55 als de tussentijdse waarde van het hefboomeffect in 2016, welke de hefboomdoelstelling voor de gehele periode 2014-2020 overschrijdt;

15.  is ingenomen met het feit dat alle oproepen tot het indienen van voorstellen zijn gepubliceerd en afgesloten volgens de respectieve werkprogramma's en dat de resultaten met betrekking tot de termijnen voor subsidietoekenning en betaling ruim onder de vastgestelde doelstellingen bleven;

Essentiële controles en toezichtsystemen

16.  stelt vast dat de Gemeenschappelijke Onderneming procedures voor controles vooraf heeft opgezet die zijn gebaseerd op controles van financiële en operationele stukken, ex post audits van begunstigden van subsidies voor tussentijdse en eindbetalingen in het kader van het zevende kaderprogramma en voor kostendeclaraties voor Horizon 2020-projecten, en dat de Commissie verantwoordelijk is voor de ex post audits;

17.  stelt vast dat het restfoutenpercentage voor ex post audits dat werd gerapporteerd door de Gemeenschappelijke Onderneming 1,40 % voor projecten in het kader van het zevende kaderprogramma en 1,6 % voor Horizon 2020-projecten bedroeg, waarmee dit percentage onder de materialiteitsdrempel valt;

Fraudebestrijdingsstrategie

18.  merkt op dat de Gemeenschappelijke Onderneming naar aanleiding van de uitkomsten van een op fraudebestrijding gerichte risicobeoordeling die volgde op een personeelsenquête over dit onderwerp in 2017 heeft besloten zich te concentreren op maatregelen ter voorkoming en opsporing van dubbele financiering;

Interne audit

19.  merkt op dat de eindevaluatie van de Gemeenschappelijke Onderneming voor de periode 2008-2016 en de tussentijdse evaluatie van de Gemeenschappelijke Onderneming in het kader van Horizon 2020 voor de periode 2014-2016 door de Commissie werden uitgevoerd en dat dat raad van bestuur akkoord is gegaan met een actieplan om uitvoering te geven aan bepaalde aanbevelingen waarvoor reeds diverse acties zijn opgestart;

20.  stelt vast dat de dienst Interne Audit (IAS) in 2017 een audit van het prestatiebeheer van de gezamenlijke activiteiten heeft afgerond; merkt op dat bij de audit twee 'zeer belangrijke' kwesties aan het licht zijn gekomen die betrekking hebben op het meten van de verwezenlijking van de strategische doelstellingen en op de effecten van de activiteiten van de Gemeenschappelijke Onderneming; stelt tot zijn spijt vast dat de IAS in 2017 geen intern controleverslag heeft gepubliceerd over de uitvoering van de overeengekomen acties die verband hielden met de audits en risicoanalyses van de voorgaande jaren;

Overige opmerkingen

21.  is ingenomen met de oprichting in 2017 van een werkgroep voor synergieën tussen nationale en regionale programma's en de Gemeenschappelijke Onderneming, die samenwerkingsgebieden aanwijst en bijdraagt aan het actieplan en de activiteiten van de Gemeenschappelijke Onderneming die zijn gericht op synergieën met de Europese structuur- en investeringsfondsen en op samenwerking met de lidstaten en de regio's.

22.  is verheugd over de versterking in 2017 van de digitale strategie van de Gemeenschappelijke Onderneming op haar website en sociale-mediakanalen en andere activiteiten die leiden tot een grotere zichtbaarheid van Clean Sky 2 en is voorts verheugd over de sterkere coördinatie met haar belanghebbenden;

Personele middelen

23.  stelt vast dat de Gemeenschappelijke Onderneming op 31 december 2017 39 posten bezet had; merkt op dat de Gemeenschappelijke Onderneming in 2017 de aanwervingsprocedure voor twee posten heeft opgestart.

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

20.2.2019

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

19

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Karin Kadenbach

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

(1)

PB C 452 van 14.12.2018, blz.10.

(2)

PB C 452 van 14.12.2018, blz.12.

(3)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(4)

PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.

(5)

PB L 38 van 7.2.2014, blz. 2.

(6)

PB C 452 van 14.12.2018, blz.10.

(7)

PB C 452 van 14.12.2018, blz. 12.

(8)

PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(9)

PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.

(10)

PB L 38 van 7.2.2014, blz. 2.

(11)

Verordening (EU) nr. 558/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (PB L 169 van 7.6.2014, blz. 77).

(12)

Jaarlijks activiteitenverslag, blz. 5.

Laatst bijgewerkt op: 13 maart 2019Juridische mededeling - Privacybeleid