Procedura : 2018/2213(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0095/2019

Teksty złożone :

A8-0095/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.47

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0288

SPRAWOZDANIE     
PDF 197kWORD 62k
27.2.2019
PE 626.827v02-00 A8-0095/2019

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2017

(2018/2213(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Rapporteur: Martina Dlabajová

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2017

(2018/2213(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05827/2019 - C8‑0093/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002, w szczególności jego art. 209(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2”(5), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0095/2019),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2”, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2017

(2018/2213(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(7),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(8) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05827/2019 - C8‑0093/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 209,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 71,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2”(11), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 110/2014 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 209 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0095/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2”, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2017

(2018/2213(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0095/2019),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie rozpoczęło autonomiczną działalność w dniu 16 listopada 2009 r.;

B.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2” („Wspólne Przedsięwzięcie”) ustanowione na mocy rozporządzenia nr 558/2014(13) zastąpiło ze skutkiem od dnia 27 czerwca 2014 r. Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste Niebo” na podstawie programu „Horyzont 2020”;

C.  mając na uwadze, że główne cele Wspólnego Przedsięwzięcia to przyczynienie się do znacznej poprawy wpływu technologii aeronautycznych na środowisko oraz zwiększenie konkurencyjności lotnictwa europejskiego; mając na uwadze, że czas trwania Wspólnego Przedsięwzięcia został wydłużony do dnia 31 grudnia 2024 r.;

D.  mając na uwadze, że członkami założycielami Wspólnego Przedsięwzięcia są Unia Europejska, reprezentowana przez Komisję Europejską, liderzy zintegrowanych demonstratorów technologii (zwanych dalej „ZDT”), platform demonstracyjnych dla innowacyjnych statków powietrznych („PDISP”) oraz działań poprzecznych, a także członkowie stowarzyszeni z poszczególnymi ZDT;

E.  mając na uwadze, że maksymalna wysokość wkładu Unii na rzecz drugiego etapu działalności Wspólnego Przedsięwzięcia wynosi 1 755 000 000 EUR i ma zostać wypłacona z budżetu programu „Horyzont 2020”;

Zarządzanie budżetem i finansami

1.  zauważa, że Europejski Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, że sprawozdanie Wspólnego Przedsięwzięcia za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i ­ mając na uwadze zlecenie Rady z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05827/2019 – C8-0103/2019) ­ zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

2.  zwraca uwagę, że w swoim sprawozdaniu na temat Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo” („sprawozdanie Trybunału”) Trybunał wskazał transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego jako legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

3.  zwraca uwagę, że ostateczny budżet Wspólnego Przedsięwzięcia na rok 2017 obejmował łączną kwotę środków na zobowiązania wynoszącą 313 429 392 EUR oraz kwotę środków na płatności w wysokości 243 503 223 EUR;

4.  odnotowuje, że poziom wykorzystania środków na zobowiązania wyniósł 99,6 % (w porównaniu z 97,5 % w roku 2016), a poziom wykorzystania środków na płatności wyniósł 98,5 % (w porównaniu z 87,9 % w roku 2016);

Wykonanie budżetu wieloletniego w ramach 7PR

5.  zauważa, że z całkowitej kwoty 817 200 000 EUR na działania operacyjne i administracyjne finansowane w ramach siódmego programu ramowego (w tym 800 000 000 EUR wkładów pieniężnych Unii, 14 900 000 EUR wkładów pieniężnych członków prywatnych na pokrycie kosztów administracyjnych oraz 2 300 000 EUR otrzymanych na poczet odsetek od finansowanych z góry funduszy w ramach siódmego programu ramowego) do końca 2017 r. Wspólne Przedsięwzięcie zaciągnęło zobowiązania na kwotę 815 200 000 EUR (99,75 %) i płatności w wysokości 815 100 000 EUR (99,74 %); zauważa, że wkład pieniężny Unii wyniósł 800 000 000 EUR; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że „Czyste Niebo” było pierwszym europejskim wspólnym przedsięwzięciem, które z powodzeniem zakończyło program 7PR;

6.  zauważa, że do końca 2017 r. zarząd zatwierdził wkłady niepieniężne od innych członków w wysokości 594 100 000 EUR oraz że wkład pieniężny innych członków na pokrycie kosztów administracyjnych wyniósł 14 900 000 EUR;

Wykonanie budżetu wieloletniego w ramach programu „Horyzont 2020”

7.  zauważa, że z całkowitej kwoty 1 794 000 000 EUR na działania operacyjne i administracyjne finansowane w ramach programu „Horyzont 2020” (w tym 1 755 000 000 EUR wkładu pieniężnego Unii i 39 000 000 EUR wkładu pieniężnego członków prywatnych) Wspólne Przedsięwzięcie zaciągnęło zobowiązania na kwotę 1 009 600 000 EUR i płatności w wysokości 493 000 000 EUR;

8.  zauważa, że pod koniec 2017 r. zarząd zatwierdził wkłady niepieniężne w wysokości 54 000 000 EU i zgłoszono dalsze 211 600 000 EUR; zauważa ponadto, że wkłady pieniężne członków z branży na rzecz kosztów administracyjnych wyniosły 9 500 000 EUR;

Zaproszenia do składania wniosków

9.  odnotowuje, że w 2017 r. Wspólne Przedsięwzięcie ogłosiło dwa zaproszenia do składania wniosków, otrzymało 263 kwalifikujących się wniosków (spośród 265 wszystkich wniosków) i dokonało wyboru 73 wniosków do finansowania(14);

10.  z zadowoleniem przyjmuje pomyślne zamknięcie programu „Czyste niebo”, w ramach którego w 2017 r. opracowano łącznie 28 poważnych projektów demonstracyjnych (testowanych na ziemi i w powietrzu) i wyłoniono wszystkich głównych partnerów, a także pozyskano dodatkowych partnerów do programu, co daje łącznie 497 uczestników;

11.  zauważa z zadowoleniem, że po ostatecznym zaproszeniu do składania wniosków przez głównych partnerów powołano dodatkowych 245 prywatnych członków programu (w tym ich podmiotów powiązanych), z których 192 wybrano w drodze zaproszenia do składania wniosków przez głównych partnerów;

Wyniki

12.  z zadowoleniem przyjmuje rozwiązanie kwestii braku ustalonych kluczowych wskaźników skuteczności działania w ramach programu „Horyzont 2020”; ubolewa, że informacje na temat trzeciego zestawu tych wskaźników nie są jeszcze dostępne z uwagi na charakter projektów; odnotowuje, że eksperci apelują o dalsze działania i analizy w zakresie monitorowania, z wyraźnym rozróżnieniem między faktycznie osiągniętymi kluczowymi wskaźnikami efektywności na koniec każdego roku a przewidywanymi kluczowymi wskaźnikami efektywności;

13.  zauważa, że wskaźnik kosztów zarządzania (budżet administracyjny/operacyjny) utrzymuje się poniżej 5 %, co wskazuje na raczej nierozbudowaną i efektywną strukturę organizacyjną Wspólnego Przedsięwzięcia;

14.  z zadowoleniem odnotowuje tymczasową wartość efektu dźwigni w roku 2016 (1,55), która przekracza docelową wartość efektu dźwigni w całym okresie 2014–2020;

15.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wszystkie zaproszenia do składania wniosków zostały opublikowane i zamknięte zgodnie z odpowiednimi planami prac, a wyniki pod kątem czasu oczekiwania na przyznanie dotacji i czasu oczekiwania na wypłacenie dotacji były znacznie poniżej określonych celów;

Główne systemy kontroli i nadzoru

16.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło procedury kontroli ex ante na podstawie przeglądów dokumentacji finansowej i operacyjnej, audytów ex post przeprowadzanych u beneficjentów dotacji w ramach płatności zaliczkowych i końcowych siódmego programu ramowego oraz natomiast w odniesieniu do zestawień wydatków poniesionych w związku z projektami w ramach programu „Horyzont 2020” to Komisja jest odpowiedzialna za audyty ex post;

17.  zauważa, że w ramach kontroli ex post Wspólne Przedsięwzięcie zgłosiło poziom błędu resztowego wynoszący 1,40 % w przypadku projektów siódmego programu ramowego i 1,6 % w przypadku projektów programu „Horyzont 2020”; są to liczby poniżej progu istotności;

Strategia zwalczania nadużyć finansowych

18.  zauważa, że w 2017 r. – w oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka związanego ze zwalczaniem nadużyć finansowych w następstwie specjalnego badania personelu – Wspólne Przedsięwzięcie podjęło decyzję o skoncentrowaniu się na środkach zapobiegania przypadkom podwójnego finansowania i ich wykrywania;

Audyt wewnętrzny

19.  zauważa, że Komisja przeprowadziła ocenę końcową Wspólnego Przedsięwzięcia za okres 2008–2016 oraz ocenę śródokresową działalności Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont 2020” obejmującą okres od 2014 do 2016 r. oraz że zarząd zatwierdził plan działania w celu wdrożenia niektórych zaleceń, w odniesieniu do których podjęto już szereg działań;

20.  zwraca uwagę, że w 2017 r. Służba Audytu Wewnętrznego zakończyła badanie zarządzania realizacją celów wspólnego działania; zauważa, że w wyniku badania zidentyfikowano dwie „bardzo ważne” kwestie dotyczące pomiaru zakresu osiągnięcia celów strategicznych i wpływu działalności Wspólnego Przedsięwzięcia; zauważa z ubolewaniem, że Służba Audytu Wewnętrznego nie wydała sprawozdania z audytu wewnętrznego za rok 2017 w sprawie realizacji uzgodnionych działań wynikających z kontroli i ocen ryzyka z poprzednich lat;

Inne uwagi

21.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie w 2017 r. grupy roboczej ds. synergii między programami krajowymi i regionalnymi a Wspólnym Przedsięwzięciem w celu określenia obszarów współpracy, a także wniesienia wkładu do planu działania Wspólnego Przedsięwzięcia i działań w zakresie synergii z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi oraz współpracy z państwami członkowskimi i regionami.

22.  z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie w 2017 r. strategii cyfrowej Wspólnego Przedsięwzięcia na jego stronie internetowej i w kanałach mediów społecznościowych oraz inne działania prowadzące do zwiększenia widoczności Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” i z zadowoleniem przyjmuje ściślejszą koordynację między zainteresowanymi stronami;

Zasoby ludzkie

23.  odnotowuje, że na dzień 31 grudnia 2017 r. Wspólne Przedsięwzięcie zatrudniało 39 pracowników; zauważa, że w 2017 r. Wspólne Przedsięwzięcie zainicjowało procedurę rekrutacji na 2 stanowiska.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 452 z 14.12.2018 s.10.

(2)

Dz.U. C 452 z 14.12.2018 s.12.

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(5)

Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 77.

(6)

Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.

(7)

Dz.U. C 452 z14.12.2018 s.10.

(8)

Dz.U. C 452 z 14.12.2018 s.12

(9)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(11)

Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 77.

(12)

Dz.U. L 38 z 7.2.2014, s. 2.

(13)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 558/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia „Czyste Niebo 2” (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 77).

(14)

Roczne sprawozdanie z działalności, s. 5.

Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności