Förfarande : 2018/2213(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0095/2019

Ingivna texter :

A8-0095/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.47

Antagna texter :

P8_TA(2019)0288

BETÄNKANDE     
PDF 175kWORD 59k
27.2.2019
PE 626.827v02-00 A8-0095/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2017

(2018/2213(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Martina Dlabajová

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2017

(2018/2213(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2017, med det gemensamma företagets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2019 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05827/2019 – C8‑0102/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/20124, särskilt artikel 71,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 558/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky 2(4), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(5),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0095/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för det gemensamma företaget Clean Sky 2 ansvarsfrihet för genomförandet av det gemensamma företagets budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för det gemensamma företaget Clean Sky 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2017

(2018/2213(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2017, med det gemensamma företagets svar(6),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(7), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2019 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05827/2019 – C8‑0102/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(8), särskilt artikel 209,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/20124, särskilt artikel 71,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) nr 558/2014 av den 6 maj 2014 om bildande av det gemensamma företaget Clean Sky 2(9), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 110/2014 av den 30 september 2013 om den modellbudgetförordning för offentlig-privata partnerskap som avses i artikel 209 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10),

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0095/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande direktören för det gemensamma företaget Clean Sky 2, rådet, kommissionen och revisionsrätten, samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2017

(2018/2213(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0095/2019), och av följande skäl:

A.  Det gemensamma företaget började arbeta självständigt den 16 november 2009.

B.  Det gemensamma företaget Clean Sky 2 (nedan kallat det gemensamma företaget), som inrättades genom förordning (EU) nr 558/2014(11), ersatte med verkan från den 27 juni 2014 det gemensamma företaget Clean Sky inom Horisont 2020.

C.  Det gemensamma företagets främsta mål är att bidra till en avsevärd förbättring av flygteknikens miljöpåverkan och att öka den europeiska luftfartens konkurrenskraft. Det gemensamma företagets livslängd har förlängts till den 31 december 2024.

D.  De grundande medlemmarna i det gemensamma företaget är EU, företrätt av kommissionen, ledare från integrerade teknikdemonstratorer (ITD), demonstrationsplattformar för innovativa luftfartyg (IADP) och tvärgående verksamheter (TA) samt ITS:s anknutna medlemmar.

E.  Det maximala bidraget från EU till det gemensamma företagets andra verksamhetsfas är 1 755 000 000 EUR, som ska tas från budgeten för Horisont 2020.

Budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten har förklarat att det gemensamma företagets räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2017 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2017, det finansiella resultatet och kassaflödena, och med beaktande av rådets rekommendation av den 20 februari 2019 om att bevilja det gemensamma företaget ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05827/2019 – C8-102/2019, förändringarna i nettotillgångar för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport om Clean Sky 2 (nedan kallad revisionsrättens rapport) angav att de transaktioner som ligger till grund för årsredovisningen i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

3.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företagets slutliga budget 2017 omfattade åtagandebemyndiganden på 313 429 392 EUR och betalningsbemyndiganden på 243 503 223 EUR.

4.  Europaparlamentet noterar att utnyttjandegraden för åtagandebemyndiganden var 99,6 % (jämfört med 97,5 % 2016) och att utnyttjandegraden för betalningsbemyndiganden var 98,5 % (jämfört med 87,9 % 2016).

Genomförandet av den fleråriga budgeten inom sjunde ramprogrammet

5.  Europaparlamentet noterar att av det totala beloppet på 817 200 000 EUR för operativ och administrativ verksamhet som skulle finansieras inom ramen för det sjunde ramprogrammet (inklusive EU:s kontantbidrag på 800 000 000 EUR i kontantbidrag från EU, 14 900 000 EUR i kontantbidrag från privata medlemmar för att täcka de administrativa kostnaderna och 2 300 000 EUR i ränta på förhandsfinansieringen av medel från sjunde ramprogrammet), hade det gemensamma företaget i slutet av 2017 gjort åtaganden på 815 200 000 EUR (99,75 %) och betalningar på 815 100 000 EUR (99,74 %). Parlamentet noterar att EU hade bidragit med 800 000 000 EUR i kontanter. Parlamentet välkomnar att Clean Sky var det första europeiska gemensamma företag som framgångsrikt avslutade det sjunde ramprogrammet för forskning.

6.  Europaparlamentet noterar att styrelsen i slutet av 2017 hade godkänt naturabidrag från andra medlemmar på 594 100 000 EUR, och att andra medlemmars kontantbidrag till de administrativa kostnaderna uppgick till 14 900 000 EUR.

Genomförandet av den fleråriga budgeten inom Horisont 2020

7.  Europaparlamentet noterar att av det totala beloppet på 1 794 000 000 EUR för operativ och administrativ verksamhet finansierad inom ramen för Horisont 2020 (inklusive 1 755 000 000 EUR i kontantbidrag från EU och 39 000 000 EUR i kontantbidrag från privata medlemmar), hade det gemensamma företaget gjort åtaganden på 1 009 600 000 EUR och betalningar på 493 000 000 EUR.

8.  Europaparlamentet noterar att styrelsen i slutet av 2017 hade godkänt naturabidrag på 54 000 000 EUR och att ytterligare 211 600 000 EUR hade rapporterats. Parlamentet noterar dessutom att industrimedlemmarnas kontantbidrag till de administrativa kostnaderna var 9 500 000 EUR.

Ansökningsomgångar

9.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget 2017 inledde två ansökningsomgångar, mottog 263 valbara förslag (av totalt 265) och valde ut 73 förslag för finansiering(12).

10.  Europaparlamentet välkomnar det framgångsrika avslutandet av programmet Clean Sky med leverans av totalt 28 signifikanta demonstratorer (mark- och lufttestade) under 2017. Det gemensamma företaget hade också valt ut alla sina huvudpartner och lyckats lägga till partnerna till programmet, som därmed hade totalt 497 deltagare.

11.  Europaparlamentet välkomnar att den sista ansökningsomgången för huvudpartner, som ledde till att medlemsantalet för programmet fylldes helt, med 245 privata medlemmar (inklusive deras deltagande anknutna enheter), av vilka 192 stycken utsågs via ansökningsomgångarna för huvudpartner.

Resultat

12.  Europaparlamentet välkomnar att avsaknaden av fastställda centrala resultatindikatorer inte längre är ett problem inom ramen för Horisont 2020. Parlamentet beklagar att information om den tredje uppsättningen centrala resultatindikatorer ännu inte är tillgänglig på grund av projektens karaktär. Parlamentet noterar att experterna efterlyser ytterligare övervakningsverksamhet och analys, och gör en tydlig åtskillnad mellan de faktiskt uppnådda resultatindikatorerna i slutet av varje år och de beräknade resultatindikatorerna.

13.  Europaparlamentet konstaterar att förvaltningskostnadsgraden (administrations- och driftsbudget) ligger kvar under 5 %, vilket tyder på att det gemensamma företagets organisationsstruktur är tämligen strömlinjeformad och effektiv.

14.  Europaparlamentet välkomnar 2016 års interimsvärde på hävstångseffekten, 1,55, vilket överstiger målet för hävstångseffekten för hela perioden 2014–2020.

15.  Europaparlamentet välkomnar att alla ansökningsomgångar offentliggjordes och avslutades i enlighet med respektive arbetsplan, och att handläggningstiderna för att bevilja stöd och utbetalningstiderna var betydligt kortare än de fastställda målen.

Nyckelkontroller och övervakningssystem

16.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget har infört förfaranden för förhandskontroll som bygger på finansiella och operativa skrivbordsgranskningar, efterhandsrevisioner hos stödmottagare som beviljats bidrag för mellanliggande betalningar och slutbetalningar inom sjunde ramprogrammet och för ersättningsanspråk från projekt inom Horisont 2020, och att det är kommissionen som ansvarar för efterhandsrevisionerna.

17.  Europaparlamentet noterar att de av det gemensamma företaget rapporterade procentsatserna för kvarstående fel i efterhandsrevisionerna var 1,40 % för projekt inom sjunde ramprogrammet och 1,6 % för Horisont 2020-projekt, vilket anses ligga under väsentlighetsgränsen.

Strategi för bedrägeribekämpning

18.  Europaparlamentet noterar att det gemensamma företaget 2017 beslutade att fokusera på åtgärder för att förebygga och upptäcka dubbelfinansiering, som ett resultat av en bedömning av risken för bedrägerier efter en särskild personalundersökning.

Internrevision

19.  Europaparlamentet noterar att kommissionen utförde en slututvärdering av det gemensamma företaget för perioden 2008–2016 och en preliminär utvärdering av det gemensamma företagets insatser inom Horisont 2020 för perioden 2014–2016, och att en handlingsplan har godkänts av styrelsen för genomförande av vissa rekommendationer för vilka flera åtgärder redan har inletts.

20.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens tjänst för internrevision 2017 slutförde en revision av det gemensamma företagets resultatram. Parlamentet noterar att revisionen fann två ”mycket viktiga” problem, på området för att mäta framsteg i förhållande till de strategiska målen och effekterna av det gemensamma företagets verksamhet. Parlamentet beklagar att tjänsten för internrevision inte hade utfärdat någon intern revisionsrapport för 2017 om genomförandet av de överenskomna åtgärderna från tidigare års revisioner och riskbedömningar.

Övriga kommentarer

21.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet 2017 av en arbetsgrupp för synergieffekter mellan nationella och regionala program och det gemensamma företaget, som syftar till att fastställa samarbetsområden och bidra till det gemensamma företagets handlingsplan och verksamhet för synergieffekter med de europeiska struktur- och investeringsfonderna och samarbete med medlemsstaterna och regionerna.

22.  Europaparlamentet välkomnar 2017 års förstärkning av det gemensamma företagets digitala strategi på dess webbplats och i dess kanaler på sociala medier och andra insatser, vilket har lett till ökad synlighet för Clean Sky 2, och välkomnar dessutom en starkare samordning med berörda aktörer.

Personalresurser

23.  Europaparlamentet konstaterar att den 31 december 2017 hade det gemensamma företaget 39 tjänster tillsatta. Parlamentet noterar att det gemensamma företaget 2017 inledde ett rekryteringsförfarande för två tjänster.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT L 452,14.12.2018, s. 2.

(2)

EUT L 452,14.12.2018, s. 2.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

(6)

EUT L 452,14.12.2018, s. 2.

(7)

EUT L 452,14.12.2018, s. 2.

(8)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(10)

EUT L 38, 7.2.2014, s. 2.

(11)

  Rådets förordning (EU) nr 558/2014 av den 6 maj 2014 om bildandet av det gemensamma företaget Clean Sky 2 (EUT L 169, 7.6.2014, s. 77).

(12)

Årlig verksamhetsrapport, s. 5.

Senaste uppdatering: 12 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy