Postup : 2018/2168(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0096/2019

Předložené texty :

A8-0096/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.5

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0246

ZPRÁVA     
PDF 178kWORD 57k
5.3.2019
PE 626.816v03-00 A8-0096/2019

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl II – Evropská rada a Rada

(2018/2168(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Arndt Kohn

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl II – Evropská rada a Rada

(2018/2168(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0320/2018)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Rady orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2017,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na články 59, 118, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0096/2019),

1.  odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Rady za plnění rozpočtu Evropské rady a Rady na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie a Účetnímu dvoru, jakož i evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2017, oddíl II – Evropská rada a Rada

(2018/2168(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl II – Evropská rada a Rada,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0096/2019),

A.  vzhledem k tomu, že všechny orgány a instituce Unie by měly být transparentní a měly by v plném rozsahu skládat účty občanům Unie z využívání finančních prostředků, které jim byly jako orgánům a institucím Unie svěřeny;

B.  vzhledem k tomu, že otevřenost a transparentnost správy Unie a nutnost chránit finanční zájmy Unie vyžadují otevřený a transparentní postup udělování absolutoria, při němž se každý orgán a instituce Unie zodpovídá z plnění svého rozpočtu,

C.  vzhledem k tomu, že Evropská rada a Rada by se jakožto orgány Unie měly demokraticky zodpovídat občanům Unie v souvislosti s tím, že jsou příjemci prostředků ze souhrnného rozpočtu Evropské unie;

D.  vzhledem k tomu, že úloha Parlamentu při udělování absolutoria za plnění rozpočtu je přesně stanovena ve Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU) a ve finančním nařízení;

1.  konstatuje, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě za rok 2017 uvedl, že u Evropské rady a Rady nebyly shledány žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích týkajících se lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

2.  konstatuje, že celkový rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2017 činil 561 576 000 EUR (ve srovnání s 545 054 500 EUR v roce 2016), přičemž úhrnná míra plnění dosáhla 93,5 % oproti 93,5 % v roce 2016;

3.  vítá snahu dále zlepšovat finanční řízení a výkonnost obou orgánů, například harmonizaci rozpočtového plánování na centrální úrovni, které nově zahrnuje víceleté plánování činností a rozpočtů; bere na vědomí, že plány výdajů a návrh rozpočtu jsou založeny na činnostech (projekty, programy a opakující se činnosti);

4.  bere na vědomí zvýšení o 16,5 milionu EUR (tj. o +3 %) v rozpočtu Evropské rady a Rady v roce 2018 oproti zvýšení o0,6 % v roce 2016;

5.  opakuje, že je znepokojen značnou výší prostředků přenesených z roku 2017 do roku 2018, zejména prostředků na nábytek, technické zařízení, vybavení, dopravu a počítačové systémy; připomíná Radě, že přenesené prostředky představují výjimku ze zásady ročního rozpočtu a měly by odrážet aktuální potřeby;

6.  opakuje, že rozpočet Evropské rady a rozpočet Rady by měly být odděleny, což by přispělo k transparentnosti ve finančním řízení těchto orgánů a zlepšilo jejich zodpovědnost;

7.  vítá skutečnost, že se podařilo provést 5 % snížení stavu zaměstnanců v období 2013–2017 v souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, o spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(7); bere na vědomí snahu racionalizovat organizaci prostřednictvím transformací v plánu pracovních míst jako součásti pokračující modernizace správy;

8.  bere na vědomí, že v Radě bylo zaměstnáno 1 629 žen a 1 141 mužů; konstatuje, že pouze 29 % pozic ve vrcholném vedení zastávaly ženy; vyzývá Radu, aby učinila potřebná opatření k vyváženějšímu zastoupení mužů a žen ve vedoucích pozicích;

9.  bere na vědomí, že na internetových stránkách Rady je zveřejněn přehled lidských zdrojů rozepsaný podle pohlaví a státní příslušnosti; opětovně žádá Radu, aby poskytla ještě podrobnější přehled rozčleněný podle typu smlouvy, platové třídy, pohlaví a státní příslušnosti a přehled toho, jak se tyto údaje změnily ve srovnání s předchozím rokem;

10.  vítá informace o pracovních aktivitách bývalých vysokých vedoucích pracovníků generálního sekretariátu Rady, jejichž služební poměr skončil v roce 2017;

11.  vítá informace o strategii Rady v oblasti budov poskytnuté v konečných finančních výkazech za rok 2017; bere na vědomí, že v červenci 2017 uzavřel belgický stát a generální sekretariát Rady jednání o konečné ceně za budovu Europa s dohodou na její výši 312 143 710,53 EUR a také o zakoupení čtyř dalších parcel kolem budov Rady za částku 4 672 944 EUR; bere na vědomí, že konečná dohoda měla podle očekávání být podepsána v roce 2018; bere na vědomí, že veškeré částky na konečné vyrovnání za budovu Europa byly zaplaceny nebo shromážděny v roce 2017;

12.  vítá přechod k nové verzi systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a k normě ISO 14001 a zveřejnění „Environmentálního prohlášení 2017“, ve kterém je popsán systém environmentálního řízení v Radě; vítá opatření Rady ke zlepšení svého nakládání s odpady, ke zvýšení své energetické účinnosti a ke snížení své uhlíkové stopy a podněcuje ji k tomu, aby v tomto směru ve svém úsilí pokračovala;

13.  bere na vědomí, že vnitřní pravidla pro oznamování závažných nesrovnalostí jsou zveřejněna na internetových stránkách Rady stejně jako průvodce etikou a chováním zaměstnanců Rady; vyzývá Radu, aby zvýšila informovanost o těchto pravidlech a zajistila, aby byli všichni zaměstnanci řádně informováni o svých právech;

14.  bere na vědomí, že i přes mandát k zahájení jednání s Radou a Komisí o účasti Rady v rejstříku transparentnosti ze dne 6. prosince 2017 se Rada stále ještě k rejstříku nepřipojila; žádá Radu, aby pokračovala v jednání a dosáhla se zástupci Parlamentu a Komise úspěšného výsledku tak, aby se Rada nakonec připojila k rejstříku transparentnosti;

Budoucí spolupráce mezi Radou a Parlamentem

15.  lituje toho, že Rada znovu neodpověděla na písemné otázky zaslané Parlamentem a že generální tajemník Rady se nezúčastnil slyšení konaného dne 27. listopadu 2018 v rámci každoročního postupu udělování absolutoria, což znovu svědčí o tom, že Rada naprosto nejeví zájem spolupracovat; zdůrazňuje, že výdaje Rady musí podléhat stejné kontrole jako výdaje jakéhokoli jiného orgánu nebo instituce a že základní prvky takovéto kontroly byly stanoveny v jeho usneseních o udělení absolutoria v posledních letech; upozorňuje, že Evropský parlament je jediným orgánem přímo voleným občany Unie a že jeho úloha v postupu udělování absolutoria přímo souvisí s právem občanů být informováni o tom, jak jsou vynakládány veřejné prostředky;

16.  zdůrazňuje, že podle Smluv je Parlament jediným orgánem Unie příslušným k udělování absolutoria a že při plném respektování úlohy Rady coby orgánu, který v rámci postupu udělování absolutoria předkládá doporučení, je nezbytně nutné rozlišovat mezi odlišnými úlohami Parlamentu a Rady, aby byl zachován soulad s institucionálním rámcem stanoveným Smlouvami a finančním nařízením;

17.  připomíná potíže, s nimiž se až doposud opakovaně setkával při postupech udělování absolutoria kvůli tomu, že Rada nespolupracovala, a připomíná, že Parlament odmítl udělit generálnímu tajemníkovi Rady absolutorium za rozpočtové roky 2009 až 2016;

18.  bere na vědomí, že Parlament předložil dne 9. listopadu 2018 návrh postupu spolupráce mezi oběma orgány; bere na vědomí, že Rada odpověděla na návrh Parlamentu týkající se postupu udělování absolutoria Radě dne 2. května 2018 pozměněným návrhem a že parlamentní Výbor pro rozpočtovou kontrolu zaslal svou reakci na pozměněný návrh Rady dne 21. července 2018; naléhavě vyzývá Radu, aby urychleně reagovala na nejnovější návrhy Výboru pro rozpočtovou kontrolu, aby mohlo být nové ujednání pro postup udělování absolutoria uplatněno co nejdříve;

19.  vítá skutečnost, že Rada považuje za nutné se zabývat postupem udělování absolutoria a je přístupna dosažení dohody s Parlamentem na tom, jak v této záležitosti spolupracovat;

20.  připomíná, že v článku 335 SFEU se praví, že „v otázkách spojených s fungováním svých jednotlivých orgánů je Unie zastupována vzhledem k jejich správní samostatnosti každým z nich“, a že jsou tudíž, se zřetelem k článku 55 finančního nařízení, orgány jednotlivě odpovědné za plnění svých rozpočtů;

21.  zdůrazňuje výsadní pravomoc Parlamentu udělovat absolutorium podle článků 316, 317 a 319 SFEU tak, jak byly dosud interpretovány a prováděny, konkrétně pravomoc udělovat absolutorium pro každý oddíl rozpočtu Unie samostatně, aby byla zachována transparentnost a byla zajištěna demokratická zodpovědnost vůči daňovým poplatníkům v Unii.

22.  vyzývá Radu, aby zrychlila svůj postup formulování doporučení k absolutoriu s cílem umožnit udělování absolutoria v roce n+1; žádá Radu, aby plnila svou specifickou úlohu a dávala doporučení k absolutoriu ostatním institucím Unie;

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. L 51, 28.2.2017.

(2)

Úř. věst. C 348, 28.9.2018, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 9.

(5)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(7)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

Poslední aktualizace: 19. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí