Procedure : 2018/2168(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0096/2019

Indgivne tekster :

A8-0096/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.5

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0246

BETÆNKNING     
PDF 171kWORD 60k
5.3.2019
PE 626.816v02-00 A8-0096/2019

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet

(2018/2168(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Arndt Kohn

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet

(2018/2168(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521 – C8-0320/2018)(2),

–  der henviser til Rådets årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2017, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 59, 118, 260, 261 og 262,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0096/2019),

1.  udsætter sin afgørelse om decharge til Rådets generalsekretær for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Råd og Rådet for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet

(2018/2168(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2017, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0096/2019),

A.  der henviser til, at alle Unionens institutioner burde være gennemsigtige og fuldt ansvarlige over for unionsborgerne for de midler, de i deres egenskab af EU-institutioner er blevet betroet;

B.  der henviser til, at åbenhed og gennemsigtighed i EU-forvaltningen og beskyttelsen af Unionens finansielle interesser kræver en åben og gennemsigtig dechargeprocedure, hvorved hver EU-institution er ansvarlig for det budget, den gennemfører,

C.  der henviser til, at Det Europæiske Råd og Rådet som EU-institutioner bør stå til regnskab over for EU-borgerne, eftersom de finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget;

D.  der henviser til, at Parlamentets rolle i forbindelse med decharge er fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og i finansforordningen;

1.  noterer sig, at Revisionsretten i sin årsberetning for 2017 bemærkede, at den ikke havde fundet nogen væsentlige svagheder med hensyn til revisionen af de emner, som vedrører menneskelige ressourcer og indkøb for så vidt angår Det Europæiske Råd og Rådet;

2.  konstaterer, at Det Europæiske Råd og Rådet i 2017 havde et samlet budget på 561 576 000 EUR (i forhold til 545 054 000 EUR i 2016) med en gennemførelsesgrad på 93,8 % i forhold til 93,5 % i 2016;

3.  glæder sig over bestræbelserne for at forbedre den finansielle forvaltning og performance yderligere, f.eks. harmoniseringen af budgetplanlægningen på centralt plan ved at integrere den flerårige aktivitets- og budgetplanlægning (MABP); bemærker, at udgiftsplaner og budgetforslag er aktivitetsbaserede (projekter, programmer og tilbagevendende aktiviteter);

4.  bemærker forhøjelsen på 16,5 mio. EUR (+3 %) i Det Europæiske Råds og Rådets budget for 2017 sammenlignet med en stigning på 0,6 % i 2016;

5.  gentager sin bekymring over det meget store beløb af bevillinger, der er blevet fremført fra 2017 til 2018, navnlig dem til inventar, teknisk udstyr, transport og IT-systemer; minder Rådet om, at fremførsler er undtagelser fra princippet om etårighed og bør afspejle faktiske behov;

6.  gentager, at Det Europæiske Råds budget og Rådets budget bør adskilles med henblik på at bidrage til gennemsigtighed i deres økonomiske forvaltning og til større ansvarlighed i begge institutioner;

7.  bifalder, at der er opnået en personalereduktion på 5 % i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(7); noterer sig bestræbelserne på at strømline organisationen gennem ændringer i stillingsfortegnelsen som en del af den fortsatte administrative modernisering;

8.  bemærker, at der var i alt 1 629 kvinder og 1 141 mænd ansat i Rådet; bemærker, at kun 29 % af de ledende stillinger var besat af kvinder; opfordrer Rådet til at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at forbedre kønsbalancen i de ledende stillinger;

9.  bemærker, at der på Rådets websteder er offentliggjort en oversigt over de menneskelige ressourcer, opdelt efter køn og nationalitet; gentager sin opfordring til Rådet om at give et mere detaljeret overblik opdelt efter kontrakttype, lønklasse, køn og nationalitet samt en oversigt over, hvordan disse tal ser ud i forhold til det foregående år;

10.  glæder sig over oplysningerne vedrørende de erhvervsmæssige aktiviteter, som en tidligere højtstående tjenestemand i Generalsekretariatet for Rådet tog del i efter vedkommendes udtrædelse af tjenesten i 2017;

11.  glæder sig over de oplysninger, der er givet i de endelige årsopgørelser for 2017 vedrørende Rådets bygningsstrategi; bemærker, at den belgiske stat og Rådets Generalsekretariat i juli 2017 afsluttede forhandlingerne om den endelige pris for Europa-bygningen, hvor de nåede til enighed om en endelig pris på 312 143 710,53 EUR, samt om erhvervelsen af yderligere fire jordlodder omkring Rådets bygninger til et samlet beløb på 4 672 944 EUR; bemærker, at den endelige aftale forventedes undertegnet i 2018; bemærker, at alle beløb, der vedrører den endelige afslutning af Europa-bygningen, blev betalt eller er påløbet i 2017;

12.  glæder sig over overgangen til den nye udgave af fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og ISO 14001 og offentliggørelsen af "miljøredegørelse 2017", som fastlægger Rådets miljøledelsessystem; glæder sig over Rådets foranstaltninger med henblik på at forbedre affaldshåndtering, øge dets energieffektivitet og reducere dets CO2-fodaftryk og tilskynder det til at fortsætte sine bestræbelser i denne retning;

13.  bemærker, at der på Rådets websted er offentliggjort interne regler for indberetning af alvorlige uregelmæssigheder sammen med en vejledning i etik og adfærd for medlemmer af personalet i Rådet; opfordrer Rådet til at øge bevidstheden om disse regler og til at sikre, at alle ansatte informeres behørigt om deres rettigheder;

14.  noterer sig, at Rådet på trods af mandatet til at indlede forhandlinger med Parlamentet og Kommissionen om Rådets deltagelse i åbenhedsregistret, som blev vedtaget den 6. december 2017, stadig ikke har tilsluttet sig åbenhedsregistret; opfordrer Rådet til at følge op på forhandlingerne og nå frem til et vellykket resultat med repræsentanter for Parlamentet og Kommissionen, således at Rådet endelig kan tilslutte sig åbenhedsregistret;

Det fremtidige samarbejde mellem Rådet og Parlamentet

15.  beklager, at Rådet igen ikke har besvaret de skriftlige forespørgsler fra Parlamentet, og at Rådets generalsekretær ikke deltog i den høring, der blev afholdt den 27. november 2018 i forbindelse med den årlige decharge, hvilket endnu en gang viser en fuldstændig mangel på samarbejdsvilje fra Rådets side; understreger, at Rådets udgifter skal gennemgås på samme måde som de øvrige institutioners udgifter, og påpeger, at grundelementerne i en sådan kontrol er blevet fastlagt i Parlamentets dechargebeslutninger i de seneste år; påpeger, at Europa-Parlamentet er den eneste EU-institution, der er valgt direkte af unionsborgerne, og at dets rolle i dechargeproceduren hænger direkte sammen med borgernes ret til at blive informeret om, hvordan offentlige midler anvendes;

16.  understreger, at Parlamentet i henhold til traktaterne er Unionens eneste dechargemyndighed, og at der – i fuld anerkendelse af Rådets rolle som en institution, der fremsætter henstillinger i forbindelse med dechargeproceduren – bør opretholdes en skelnen mellem Parlamentets og Rådets forskellige roller i forbindelse med dechargeproceduren for at sikre overholdelse af den institutionelle ramme, der er fastlagt i traktaterne og i finansforordningen;

17.  minder om de vanskeligheder, der gentagne gange er opstået i forbindelse med de hidtidige dechargeprocedurer på grund af manglende samarbejde fra Rådets side, og minder om, at Parlamentet nægtede at meddele Rådets generalsekretær decharge for regnskabsårene 2009-2016;

18.  bemærker, at Parlamentet den 9. november 2018 forelagde et forslag til en samarbejdsprocedure mellem de to institutioner; bemærker, at Rådet den 2. maj 2018 besvarede Parlamentets forslag om Rådets dechargeprocedure med et ændret forslag, og at Parlamentets Budgetkontroludvalg den 21. juli 2018 sendte sin reaktion på Rådets ændrede forslag; opfordrer indtrængende Rådet til at reagere hurtigt på de seneste forslag fra Budgetkontroludvalget, således at de nye ordninger for dechargeproceduren kan anvendes så hurtigt som muligt;

19.  glæder sig over, at Rådet anser det for nødvendigt at tage fat på dechargeproceduren og er åben for at nå frem til en løsning med Parlamentet om, hvordan der kan samarbejdes på dette område;

20.  minder om, at Unionen i henhold til artikel 335 i TEUF "repræsenteres af hver af institutionerne inden for rammerne af deres administrative autonomi for så vidt angår de spørgsmål, der vedrører deres respektive funktioner", hvilket under hensyntagen til artikel 55 i finansforordningen betyder, at institutionerne er individuelt ansvarlige for gennemførelsen af deres budget;

21.  fremhæver, at det er Parlamentets særret at meddele decharge i medfør af artikel 316, 317 og 319 i TEUF på linje med den nuværende fortolkning og praksis, nemlig at meddele decharge separat for hver budgetpost med henblik på at sikre gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed over for Unionens skatteydere;

22.  opfordrer Rådet til at fremskynde proceduren for dechargehenstillinger med det formål at muliggøre decharge i år n+1; anmoder Rådet om at opfylde sin særlige rolle og om at meddele decharge til de øvrige EU-institutioner.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT L 51 af 28.2.2018.

(2)

EUT C 348 af 28.9.2018, s. 1.

(3)

EUT C 357 af 4.10.2018, s. 1.

(4)

EUT C 357 af 4.10.2018, s. 9.

(5)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(6)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(7)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

Seneste opdatering: 19. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik