Διαδικασία : 2018/2168(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0096/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0096/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0246

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 187kWORD 63k
5.3.2019
PE 626.816v03-00 A8-0096/2019

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

(2018/2168(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Arndt Kohn

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

(2018/2168(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521 – C8‑0320/2018)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2017,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(6), και ιδίως τα άρθρα 59, 118, 260, 261 και 262,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0096/2019),

1.  αναβάλλει την απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

(2018/2168(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0096/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια και να λογοδοτούν πλήρως στους πολίτες της Ένωσης για τα κονδύλια που τους διατίθενται στο πλαίσιο του ρόλου τους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για να είναι ανοικτή και διαφανής η διοίκηση της Ένωσης και για να προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης απαιτείται μια ανοικτή και διαφανής διαδικασία χορήγησης απαλλαγής, στο πλαίσιο της οποίας κάθε θεσμικό όργανο λογοδοτεί για τον προϋπολογισμό που εκτελεί·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο, ως θεσμικά όργανα της Ένωσης, οφείλουν να λειτουργούν σε πλαίσιο δημοκρατικής λογοδοσίας έναντι των πολιτών της Ένωσης, δεδομένου ότι λαμβάνουν πόρους από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου σε σχέση με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στον δημοσιονομικό κανονισμό·

1.  σημειώνει ότι, στην ετήσια έκθεσή του για το 2017, το Ελεγκτικό Συνέδριο παρατηρεί ότι δεν εντοπίστηκαν σημαντικές αδυναμίες σε σχέση με τους ελεγχθέντες τομείς των ανθρώπινων πόρων και των συμβάσεων, για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο·

2.  σημειώνει ότι, το 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο είχαν συνολικό προϋπολογισμό 561 576 000 EUR (έναντι 545 054 000 EUR το 2016), με συνολικό ποσοστό εκτέλεσης 93,8 % (έναντι 93,5 % το 2016)·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για κάθε προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης της δημοσιονομικής διαχείρισης και επίδοσης, όπως είναι η εναρμόνιση του σχεδιασμού του προϋπολογισμού σε κεντρικό επίπεδο μέσω της ενσωμάτωσης του πολυετούς προγραμματισμού των δραστηριοτήτων και της κατάρτισης του προϋπολογισμού (MABP)· σημειώνει ότι τα σχέδια δαπανών και το σχέδιο προϋπολογισμού βασίζονται σε δραστηριότητες (σχέδια, προγράμματα και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες)·

4.  σημειώνει την αύξηση κατά 16,5 εκατομμύρια EUR (+3 %) στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου το 2017 σε σύγκριση με την αύξηση κατά 0,6 % το 2016·

5.  εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του για τον πολύ υψηλό αριθμό πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2017 στο 2018, και ιδίως σε σχέση με επίπλωση, εξοπλισμό τεχνικής φύσης, οχήματα και συστήματα πληροφορικής· υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι οι μεταφορές αποτελούν εξαιρέσεις από την αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού και θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν πραγματικές ανάγκες·

6.  επαναλαμβάνει ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να διαχωριστεί από τον προϋπολογισμό του Συμβουλίου προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια της δημοσιονομικής διαχείρισης των θεσμικών οργάνων και να βελτιωθεί η λογοδοσία και των δύο θεσμικών οργάνων·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι επετεύχθη μείωση του προσωπικού κατά 5 % στο χρονικό διάστημα 2013-2017 σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(7)· λαμβάνει υπό σημείωση τις προσπάθειες εξορθολογισμού της οργάνωσης μέσω μεταβολών του οργανογράμματος στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου διοικητικού εκσυγχρονισμού·

8.  σημειώνει ότι το Συμβούλιο απασχολεί συνολικά 1629 γυναίκες και 1141 άνδρες· σημειώνει, ωστόσο, ότι μόλις το 29 % των ανώτερων διευθυντικών θέσεων καταλαμβάνονται από γυναίκες· καλεί το Συμβούλιο να λάβει εκείνα τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα για να βελτιώσει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις διευθυντικές θέσεις·

9.  σημειώνει ότι επισκόπηση του ανθρώπινου δυναμικού κατανεμημένου ανά φύλο και εθνικότητα έχει δημοσιευτεί στους ιστότοπους του Συμβουλίου· καλεί εκ νέου το Συμβούλιο να παράσχει λεπτομερέστερη επισκόπηση του ανθρώπινου δυναμικού κατανεμημένου ανά τύπο συμβολαίου, βαθμό, φύλο και εθνικότητα και σύνοψη του συσχετισμού των δεδομένων αυτών με τα αντίστοιχα περσινά·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες πρώην ανώτερου υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου που αποχώρησε από την υπηρεσία το 2017·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πληροφορίες σχετικά με την κτιριακή στρατηγική του Συμβουλίου που παρέχονται στις οριστικές δημοσιονομικές καταστάσεις του 2017· σημειώνει ότι, τον Ιούλιο του 2017, το Βελγικό κράτος και η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την οριστική τιμή του κτιρίου Europa, συμφωνώντας σε τελικό ποσό ύψους 312 143 710,53 EUR, καθώς και σχετικά με την απόκτηση τεσσάρων συμπληρωματικών οικοπέδων γύρω από τα κτίρια του Συμβουλίου αντί ποσού ύψους 4 672 944 EUR· σημειώνει ότι η τελική συμφωνία αναμενόταν να υπογραφεί το 2018· σημειώνει ότι όλα τα ποσά σχετικά με την τελική εκκαθάριση του κτιρίου Europa καταβλήθηκαν ή ήταν καταβλητέα το 2017·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την μετάβαση στη νέα έκδοση του Κοινοτικού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και στο ISO 14001, καθώς και για τη δημοσίευση της «Περιβαλλοντικής Δήλωσης 2017», στην οποία περιγράφεται το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Συμβουλίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έλαβε το Συμβούλιο προκειμένου να βελτιώσει την διαχείριση των αποβλήτων του, να αυξήσει την ενεργειακή του απόδοση και να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα· προτρέπει το Συμβούλιο να συνεχίσει τις προσπάθειές του προς αυτήν την κατεύθυνση·

13.  σημειώνει ότι οι εσωτερικοί κανόνες για την καταγγελία σοβαρών παρατυπιών έχουν δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Συμβουλίου,όπως έχει δημοσιευθεί και οδηγός δεοντολογίας και διαγωγής για τα μέλη του προσωπικού του Συμβουλίου· καλεί το Συμβούλιο να καταβάλει προσπάθειες για να ενημερωθούν όλοι για τους κανόνες αυτούς και να μεριμνήσει ώστε όλοι οι υπάλληλοι να γνωρίζουν επαρκώς τα δικαιώματά τους·

14.  σημειώνει ότι, παρά την εντολή για έναρξη διαπραγματεύσεων με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη συμμετοχή του Συμβουλίου στο Μητρώο Διαφάνειας που δόθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2017, το Συμβούλιο εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός Μητρώου Διαφάνειας· καλεί το Συμβούλιο να δώσει συνέχεια στις διαπραγματεύσεις με σκοπό την εξεύρεση μιας ευτυχούς έκβασης με τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής προκειμένου να ενταχθεί επιτέλους το Συμβούλιο στο Μητρώο Διαφάνειας·

Μελλοντική συνεργασία Συμβουλίου και Κοινοβουλίου

15.  εκφράζει τη λύπη του διότι το Συμβούλιο αμέλησε και πάλι να απαντήσει στις ερωτήσεις που του διαβίβασε γραπτώς το Κοινοβούλιο και διότι ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου δεν παρέστη στην ακρόαση που οργανώθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2018 στο πλαίσιο της ετήσιας απαλλαγής, κάτι που δείχνει, για μια ακόμη φορά, την πλήρη απουσία πνεύματος συνεργασίας εκ μέρους του Συμβουλίου· τονίζει ότι οι δαπάνες του Συμβουλίου πρέπει να ελέγχονται με τον ίδιο τρόπο όπως εκείνες των άλλων θεσμικών οργάνων και επισημαίνει ότι τα θεμελιώδη στοιχεία αυτού του ελέγχου έχουν οριστεί στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για την απαλλαγή των προηγούμενων ετών· επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο όργανο που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες της Ένωσης και ότι ο ρόλος του στη διαδικασία απαλλαγής συνδέεται άμεσα με το δικαίωμα των πολιτών να ενημερώνονται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δαπανάται το δημόσιο χρήμα·

16.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες, το Κοινοβούλιο αποτελεί τη μοναδική αρμόδια για την απαλλαγή αρχή της Ένωσης, και ότι, αν και αναγνωρίζεται απολύτως ο ρόλος του Συμβουλίου ως θεσμικού οργάνου που παρέχει συστάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, πρέπει ωστόσο να συνεχίζει να γίνεται η διάκριση όσον αφορά τους διαφορετικούς ρόλους που έχουν αναλάβει Κοινοβούλιο και Συμβούλιο προκειμένου να συμμορφώνονται προς το θεσμικό πλαίσιο που ορίζεται στις Συνθήκες και στον δημοσιονομικό κανονισμό·

17.  υπενθυμίζει τις δυσκολίες που έχουν προκύψει κατ`επανάληψη μέχρι σήμερα στις διαδικασίες απαλλαγής λόγω της έλλειψης συνεργασίας εκ μέρους του Συμβουλίου και υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο αρνήθηκε να χορηγήσει απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου για τα οικονομικά έτη 2009 - 2016·

18.  σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο υπέβαλε πρόταση για διαδικασία συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων στις 9 Νοεμβρίου 2018· σημειώνει ότι το Συμβούλιο απάντησε στην πρόταση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής του Συμβουλίου στις 2 Μαΐου 2018 με τροποποιημένη πρόταση και ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου απέστειλε την απάντησή της στην τροποποιημένη πρόταση του Συμβουλίου στις 21 Ιουλίου 2018· προτρέπει το Συμβούλιο να ανταποκριθεί χωρίς χρονοτριβή στις τελευταίες προτάσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, ούτως ώστε οι νέες ρυθμίσεις για τη διαδικασία απαλλαγής να μπορέσουν να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Συμβούλιο θεωρεί αναγκαία την επίλυση του ζητήματος της διαδικασίας απαλλαγής και δηλώνει πρόθυμο να καταλήξει σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας στο θέμα αυτό·

20.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 335 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), «η Ένωση αντιπροσωπεύεται από το κάθε θεσμικό όργανο, δυνάμει της διοικητικής αυτονομίας του, για τα θέματα που αφορούν την αντίστοιχη λειτουργία του»· τούτο σημαίνει, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 55 του δημοσιονομικού κανονισμού, ότι τα θεσμικά όργανα είναι ατομικώς υπεύθυνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους·

21.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει την εξουσία να χορηγεί απαλλαγή δυνάμει των άρθρων 316, 317 και 319 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με την τρέχουσα ερμηνεία και πρακτική, δηλαδή τη χορήγηση απαλλαγής για κάθε τομέα του προϋπολογισμού χωριστά, προκειμένου να διαφυλάσσονται η διαφάνεια και η δημοκρατική λογοδοσία προς τους φορολογούμενους της Ένωσης·

22.  καλεί το Συμβούλιο να επισπεύσει τη διαδικασία του για τις συστάσεις απαλλαγής προκειμένου να καταστούν δυνατές οι απαλλαγές κατά το έτος ν + 1· ζητεί από το Συμβούλιο να επιτελεί τα ειδικά του καθήκοντα και να δίνει συστάσεις απαλλαγής στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ένωσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ L 51 της 28.2.2017.

(2)

EE C 348 της 28.9.2018, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 357 της 4.10.2018, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 357 της 04.10.2018, σ. 9.

(5)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(7)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου