RAPORT Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

  5.3.2019 - (2018/2168(DEC))

  Eelarvekontrollikomisjon
  Raportöör: Arndt Kohn

  Menetlus : 2018/2168(DEC)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0096/2019
  Esitatud tekstid :
  A8-0096/2019
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

  Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

  (2018/2168(DEC))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarvet[1],

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2018)0521 – C8‑0320/2018)[2],

  –  võttes arvesse nõukogu aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile 2017. aastal tehtud siseauditite kohta,

  –  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2017 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega[3],

  –  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust[4] 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319,

  –  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[5], eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

  –  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)[6], eriti selle artikleid 59, 118, 260, 261 ja 262,

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

  –  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0096/2019),

  1.  lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta nõukogu peasekretäri tegevusele Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2017. aasta eelarve täitmisel;

  2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

  3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

  2. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

  tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

  (2018/2168(DEC))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu,

  –  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

  –  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0096/2019),

  A.  arvestades, et kõigi liidu institutsioonide tegevus peaks olema läbipaistev ja nad peaksid olema liidu kodanike ees täielikult vastutavad neile kui liidu institutsioonidele usaldatud rahaliste vahendite kasutamise eest;

  B.  arvestades, et liidu halduse avatus ja läbipaistvus ning liidu finantshuvide kaitse nõuavad, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus oleks avatud ja läbipaistev ning et iga liidu institutsioon vastutaks eelarve eest, mida ta täidab,

  C.  arvestades, et Euroopa Ülemkogul ja nõukogul peaks liidu institutsioonidena olema demokraatlik aruandekohustus liidu kodanike ees, kuna nad saavad vahendeid Euroopa Liidu üldeelarvest;

  D.  arvestades, et parlamendi roll eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses tuleneb Euroopa Liidu toimimise lepingust ja finantsmäärusest;

  1.  märgib, et kontrollikoda täheldas oma 2017. aastat käsitlevas aruandes, et ei leidnud Euroopa Ülemkogu ja nõukogu juures inimressursse ja hankeid puudutavates auditeeritud osades olulisi puudusi;

  2.  märgib, et 2017. aastal oli Euroopa Ülemkogu ja nõukogu eelarve kogumaht 561 576 000 eurot (2016. aastal oli see 545 054 000 eurot) ning selle täitmise määr oli 93,8 % (2016. aastal 93,5 %);

  3.  peab kiiduväärseks jõupingutusi (näiteks mitmeaastase tegevuspõhise eelarve kavandamise süsteemi kasutuselevõttu eelarve kavandamise keskseks ühtlustamiseks), mida on tehtud finantsjuhtimise ja tulemuslikkuse parandamiseks; märgib, et kulude kavandamisel ja eelarveprojekti koostamisel lähtutakse tegevusest (projektid, programmid ja korduv tegevus);

  4.  võtab teadmiseks, et Euroopa Ülemkogu ja nõukogu eelarve oli 2017. aastal 16,5 miljoni euro võrra suurem (+3 %) kui 2016. aastal, mil see kasvas ainult 0,6 %;

  5.  kordab, et tunneb muret 2017. aastast 2018. aastasse üle kantud assigneeringute väga suure summa pärast, kusjuures eriti seonduvad need ülekandmised mööbli, tehnilise sisseseade, transpordi ja arvutisüsteemidega; tuletab nõukogule meelde, et assigneeringute ülekandmine on siiski eelarve aastasuse põhimõttest tehtav erand ja peaks kajastama tegelikke vajadusi;

  6.  kordab, et Euroopa Ülemkogu eelarve ja nõukogu eelarve tuleks teineteisest lahutada, et suurendada institutsioonide finantsjuhtimise läbipaistvust ja parandada kummagi institutsiooni vastutust;

  7.  peab kiiduväärseks asjaolu, et töötajate arvu on aastatel 2013–2017 vähendatud (5 %, nagu nähti ette Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[7]); võtab teadmiseks organisatsiooni struktuuri lihtsustamiseks tehtud jõupingutused, mis hõlmasid ametikohtade loetelu muutmist (haldustegevuse pideva ajakohastamise raames);

  8.  märgib, et nõukogus töötab kokku 1629 naist ja 1141 meest; märgib, et kõrgema juhtkonna seas oli naisi vaid 29 %; kutsub nõukogu üles võtma meetmeid soolise tasakaalu parandamiseks juhtivatel ametikohtadel;

  9.  märgib, et nõukogu veebisaitidel on avaldatud ülevaade inimressurssidest soo ja rahvuse alusel; kordab nõukogule esitatud üleskutset esitada üksikasjalikum ülevaade lepingu liigi, palgaastme, soo ja rahvuse järgi ning olukorra võrdlus eelmise aastaga;

  10.  väljendab rahulolu teabe üle, mis puudutab nõukogu peasekretariaadi ühe endise kõrgema ametniku kutsealast tegevust pärast 2017. aastal teenistusest lahkumist;

  11.  peab kiiduväärseks, et nõukogu 2017. aasta lõplikes finantsaruannetes esitati teavet ka nõukogu kinnisvarastrateegia kohta; märgib, et 2017. aasta juulis jõudsid Belgia riik ja nõukogu peasekretariaat kokkuleppele Europa hoone lõplikus hinnas, milleks sai 312 143 710,53 eurot, ning nõukogu hooneid ümbritseva nelja lisakrundi omandamises 4 672 944 euro eest; märgib, et lõplikule kokkuleppele oleks pidanud alla kirjutama 2018. aastal; märgib, et kõik Europa hoonega seotud lõplikud maksed tehti 2017. aastal ära;

  12.  peab kiiduväärseks üleminekut liidu uuele keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemile (EMAS) ning ISO 14001 kasutuselevõttu ja 2017. aasta keskkonnaaruande avaldamist (selles on esitatud nõukogu keskkonnajuhtimissüsteem); tunnustab nõukogu meetmeid, mille eesmärk on parandada jäätmekäitlust, suurendada energiatõhusust ja vähendada CO2-jalajälge, ning ergutab nõukogu jätkama sellealaste pingutuste tegemist;

  13.  märgib, et nõukogu veebisaidil on avaldatud tõsistest rikkumistest teatamise sise-eeskiri ning nõukogu töötajatele mõeldud eetika- ja käitumisjuhend; palub, et nõukogu suurendaks inimeste teadlikkust sellest eeskirjast ning tagaks, et kõiki töötajaid teavitatakse nende õigustest;

  14.  võtab teadmiseks, et hoolimata volitusest alustada läbirääkimisi Euroopa Parlamendi ja komisjoniga nõukogu osalemise üle läbipaistvusregistris, mis võeti vastu 6. detsembril 2017, ei ole nõukogu veel läbipaistvusregistriga ühinenud; kutsub nõukogu üles jätkama läbirääkimisi ning saavutama edukat tulemust Euroopa Parlamendi ja komisjoni esindajatega, et nõukogu saaks lõpuks läbipaistvusregistriga ühineda;

  Nõukogu ja Euroopa Parlamendi edasine koostöö

  15.  peab kahetsusväärseks, et nõukogu ei vastanud jälle parlamendi esitatud kirjalikele küsimustele ning et nõukogu peasekretär ei osalenud 27. novembril 2018. aastal eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames toimunud kuulamisel, mis näitab veel kord nõukogupoolse koostöö täielikku puudumist; rõhutab, et nõukogu kulutusi tuleb kontrollida samamoodi nagu teiste institutsioonide kulutusi ning juhib tähelepanu asjaolule, et kontrolli põhielemendid on esitatud viimaste aastate eelarve täitmisele heakskiidu andmise resolutsioonides; juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Parlament on ainus kodanike poolt otse valitud institutsioon ning tema roll eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses on otseselt seotud kodanike õigusega saada teavet selle kohta, kuidas avaliku sektori raha kasutatakse;

  16.  rõhutab, et vastavalt aluslepingutele on parlament liidu ainus eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon ning et kuigi tuleb täielikult tunnustada nõukogu rolli eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses soovitusi andva institutsioonina, tuleb parlamendi ja nõukogu eri rollidel vahet teha, et järgida aluslepingutes ja finantsmääruses sätestatud institutsioonilist raamistikku;

  17.  tuletab meelde, et nõukogu koostöövalmiduse puudumine on eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust varasematel aastatel korduvalt takistanud, ning tuletab samuti meelde, et Euroopa Parlament ei andnud heakskiitu nõukogu peasekretäri tegevusele aastate 2009–2016 eelarve täitmisel;

  18.  märgib, et parlament esitas 9. novembril 2018 institutsioonidevahelist koostöömenetlust käsitleva ettepaneku; märgib, et nõukogu vastas parlamendi ettepanekule nõukogu eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse kohta 2. mail 2018 muudetud ettepanekuga ning et parlamendi eelarvekontrollikomisjon vastas nõukogu muudetud ettepanekule 21. juulil 2018; nõuab, et nõukogu võtaks eelarvekontrollikomisjoni viimaste ettepanekute suhtes kiiresti seisukoha, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse uut korda saaks kohaldama hakata võimalikult kiiresti;

  19.  peab kiiduväärseks, et nõukogu meelest on eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse küsimusega tegelemine vajalik ning et ta on valmis leppima parlamendiga kokku, kuidas selles küsimuses koostööd teha;

  20.  tuletab meelde, et ELi toimimise lepingu artikli 335 kohaselt esindab iga institutsioon „liitu siiski oma haldusliku iseseisvuse alusel oma tegevusalaga seotud küsimustes” ning vastavalt sellele vastutab iga institutsioon finantsmääruse artiklit 55 arvesse võttes oma eelarve täitmise eest ise;

  21.  tõstab esile Euroopa Parlamendi õigust anda eelarve täitmisele heakskiit vastavalt ELi toimimise lepingu artiklitele 316, 317 ja 319 ning kooskõlas praeguse tõlgenduse ja praktikaga, mille kohaselt tuleb heakskiit anda igale rubriigile eraldi, et säilitada läbipaistvus ja tagada demokraatlik vastutus liidu maksumaksjate ees.

  22.  kutsub nõukogu üles kiirendama eelarve täitmisele heakskiidu andmise soovituste menetlust, et võimaldada eelarve täitmisele heakskiidu andmist aastal n+1; palub nõukogul täita oma erilist rolli ja anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise soovitusi muudele liidu institutsioonidele;

  TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

  Vastuvõtmise kuupäev

  20.2.2019

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Karin Kadenbach

  NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

  19

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Jean-François Jalkh

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  PPE

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

  VERTS/ALE

  Bart Staes

  0

   

   

  0

  0

   

   

  Kasutatud tähised:

  +  :  poolt

  –  :  vastu

  0  :  erapooletu

  • [1]  ELT L 51, 28.2.2017.
  • [2]  ELT C 348, 28.9.2018, lk 1.
  • [3]  ELT C 357, 4.10.2018, lk 1.
  • [4]  ELT C 357, 4.10.2018, lk 9.
  • [5]  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
  • [6]  ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
  • [7]  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
  Viimane päevakajastamine: 19. märts 2019
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika