Procedură : 2018/2168(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0096/2019

Texte depuse :

A8-0096/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.5

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0246

RAPORT     
PDF 174kWORD 61k
5.3.2019
PE 626.816v03-00 A8-0096/2019

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul

(2018/2168(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Arndt Kohn

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul

(2018/2168(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 (COM(2018)0521 – C8-0320/2018)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Consiliului către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfășurate în anul 2017,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(6), în special articolele 59, 118, 260, 261 și 262,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0096/2019),

1.  amână decizia sa de a acorda Secretarului General al Consiliului descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Consiliului European și al Consiliului aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul

(2018/2168(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0096/2019),

A.  întrucât toate instituțiile Uniunii ar trebui să fie transparente și răspunzătoare pe deplin față de cetățenii Uniunii pentru fondurile care le sunt încredințate în calitate de instituții ale Uniunii;

B.  întrucât, atât o administrație deschisă și transparentă a Uniunii, cât și protejarea intereselor financiare ale Uniunii necesită o procedură de descărcare deschisă și transparentă, în cadrul căreia fiecare instituție a Uniunii să fie răspunzătoare pentru bugetul pe care îl execută;

C.  întrucât, în calitate de instituții ale Uniunii, Consiliul European și Consiliul ar trebui să dea dovadă de responsabilitate democratică față de cetățenii Uniunii, în măsura în care beneficiază de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene,

D.  întrucât rolul Parlamentului în ceea ce privește descărcarea de gestiune este specificat în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și în Regulamentul financiar;

1.  remarcă faptul că, în Raportul său anual pe 2017, Curtea de Conturi nu a constatat nicio deficiență semnificativă în ceea ce privește aspectele supuse auditului referitoare la resursele umane și procedurile de achiziții în cazul Consiliului European și Consiliului;

2.  observă că, în 2017, Consiliul European și Consiliul au dispus de un buget global de 561 576 000 EUR (față de 545 054 000 EUR în 2016), iar rata generală de execuție a fost de 93,8 %, față de 93,5 % în 2016;

3.  salută eforturile de îmbunătățire continuă a gestiunii și performanței sale financiare, cum ar fi armonizarea planificării bugetare la nivel central, prin integrarea planificării multianuale a activității și bugetului (MABP); ia act de faptul că planurile de cheltuieli și proiectul de buget se bazează pe activități (proiecte, programe și activități recurente);

4.  ia act de majorarea cu 16,5 milioane EUR (+3 %) a bugetului Consiliului European și al Consiliului din 2017, în comparație cu majorarea de 0,6 % din 2016;

5.  își exprimă din nou preocuparea față de volumul foarte ridicat de credite reportate din 2017 în 2018, în special în ceea ce privește mobilierul, echipamentele tehnice, transportul și sistemele informatice; reamintește Consiliului că reportările sunt excepții de la principiul anualității și ar trebui să reflecte nevoile reale;

6.  reiterează faptul că bugetul Consiliului European ar trebui să fie separat de cel al Consiliului, pentru a contribui la transparența gestiunii financiare și a îmbunătăți răspunderea ambelor instituții;

7.  salută faptul că s-a realizat o reducere cu 5 % a personalului, în perioada 2013-2017, în conformitate cu Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(7); ia act de eforturile de eficientizare a organizării, prin modificări ale organigramei, ca parte a continuării modernizării administrative;

8.  ia act de faptul că, în total, 1 629 de femei și 1 141 de bărbați erau angajați ai Consiliului; ia act de faptul că doar 29 % din posturile de conducere de nivel superior erau ocupate de femei; invită Consiliul să adopte măsurile necesare pentru a îmbunătăți echilibrul de gen în pozițiile de conducere;

9.  ia act de faptul că, pe site-urile Consiliului, este publicată o prezentare generală a resurselor umane, defalcată în funcție de gen și naționalitate; solicită din nou Consiliului să furnizeze o prezentare mai detaliată, defalcată în funcție de tipul de contract, grad, gen și naționalitate, precum și o prezentare a modului în care aceste cifre se compară cu cele ale anului precedent;

10.  salută informațiile cu privire la activitățile profesionale ale unui fost înalt funcționar al Secretariatului General al Consiliului (GSC) care și-a părăsit postul în 2017;

11.  salută informațiile furnizate cu privire la strategia imobiliară a Consiliului în situațiile financiare finale din 2017; ia act de faptul că, în iulie 2017, statul belgian și SGC au încheiat negocierile referitoare la prețul final al clădirii Europa, convenind un preț final de 312 143 710, 53 EUR, precum și la achiziționarea a patru parcele suplimentare de terenuri din jurul clădirilor Consiliului pentru suma de 4 672 944 EUR; constată că s-a preconizat ca acordul final să fie semnat în 2018; observă că toate sumele aferente decontării finale a clădirii Europa au fost plătite sau erau scadente în 2017;

12.  salută tranziția către noua versiune a sistemului comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și a standardului ISO 14001 și publicarea „Declarației de mediu 2017”, care stabilește sistemul de management de mediu al Consiliului; salută măsurile Consiliului de a-și îmbunătăți gestionarea deșeurilor, de a-și spori eficiența energetică și de a-și reduce amprenta de carbon și îl încurajează să își continue eforturile în această direcție;

13.  ia act de faptul că normele interne de raportare a neregulilor grave sunt publicate pe site-ul Consiliului, împreună cu un ghid de etică și conduită pentru personalul Consiliului; invită Consiliul să sensibilizeze opinia publică cu privire la aceste norme și să se asigure că toți membrii personalului sunt informați în mod corespunzător cu privire la drepturile lor;

14.  constată că, în pofida mandatului de a începe negocierile cu Parlamentul și Comisia privind participarea Consiliului la Registrul de transparență, adoptat la 6 decembrie 2017, Consiliul nu a aderat încă la Registrul de transparență; invită Consiliul să continue negocierile și să ajungă la un rezultat pozitiv cu reprezentanții Parlamentului și ai Comisiei astfel încât Consiliul să adere, în cele din urmă, la Registrul de transparență;

Viitoarea cooperare dintre Consiliu și Parlament

15.  regretă faptul că, din nou, Consiliul nu a răspuns la întrebările cu solicitare de răspuns scris trimise de Parlament și că Secretarul General al Consiliului nu a participat la audierea organizată la 27 noiembrie 2018 în contextul descărcării anuale de gestiune, ceea ce demonstrează din nou lipsa totală de cooperare din partea Consiliului; subliniază că cheltuielile Consiliului trebuie controlate la fel ca și cele ale altor instituții, reamintind că elementele fundamentale ale acestui control au fost prezentate în rezoluțiile sale privind descărcarea de gestiune din ultimii ani; atrage atenția că Parlamentul European este singura instituție aleasă în mod direct de către cetățenii Uniunii și că rolul său în cadrul procedurii de descărcare de gestiune este direct legat de dreptul cetățenilor de a fi informați cu privire la modul în care sunt cheltuite fondurile publice;

16.  subliniază că, în temeiul tratatelor, Parlamentul este singura autoritate de descărcare de gestiune a Uniunii, și că, recunoscând întru totul rolul Consiliului ca instituție care oferă recomandări în cadrul procedurii de descărcare de gestiune, trebuie menținută o distincție în ceea ce privește rolurile diferite ale Parlamentului și Consiliului pentru conformitatea cu cadrul instituțional stabilit în tratate și în Regulamentul financiar;

17.  reamintește dificultățile întâlnite în mod repetat în procedurile de descărcare de gestiune până în prezent, din cauza lipsei de cooperare a Consiliului și reamintește că Parlamentul a refuzat să acorde descărcarea de gestiune Secretarului General al Consiliului pentru exercițiile financiare 2009-2016;

18.  ia act de faptul că Parlamentul a prezentat o propunere de procedură de cooperare între cele două instituții la 9 noiembrie 2018; constată că, la 2 mai 2018, Consiliul a răspuns la propunerea Parlamentului privind procedura de descărcare de gestiune a Consiliului, cu o propunere modificată, iar Comisia pentru control bugetar a Parlamentului a transmis, la 21 iulie 2018, reacția sa la propunerea modificată a Consiliului; îndeamnă Consiliul să reacționeze rapid la cele mai recente propuneri ale Comisiei pentru control bugetar, astfel încât noile dispoziții privind exercițiul de descărcare de gestiune să poată fi aplicate cât mai curând posibil;

19.  salută opinia Consiliului, care consideră necesar să se ocupe de procedura de descărcare de gestiune și faptul că este deschis la ideea de a ajunge la o soluție cu Parlamentul cu privire la modul în care să coopereze în această privință;

20.  reamintește că, în temeiul articolului 335 din TFUE, „Uniunea este reprezentată de fiecare instituție, în temeiul autonomiei lor administrative, pentru chestiunile referitoare la funcționarea lor” și că, în consecință, ținând seama de articolul 55 din Regulamentul financiar, instituțiile sunt responsabile individual pentru execuția bugetelor lor;

21.  reliefează prerogativele Parlamentului de a acorda descărcarea de gestiune în temeiul articolelor 316, 317 și 319 din TFUE, în conformitate cu interpretarea și practica actuală, și anume de a acorda descărcarea de gestiune pentru fiecare rubrică bugetară în mod separat, cu scopul de a menține transparența și a asigura răspunderea democratică față de contribuabilii Uniunii.

22.  invită Consiliul să își accelereze procedura pentru recomandările de descărcare de gestiune, cu scopul de a permite descărcarea de gestiune în exercițiul n+1; solicită Consiliului să își îndeplinească rolul specific și să prezinte recomandări de descărcare de gestiune celorlalte instituții ale Uniunii;

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO L 51, 28.2.2017.

(2)

JO C 348, 28.9.2018, p. 1.

(3)

JO C 357, 04.10.2018, p. 1.

(4)

JO C 357, 04.10.2018, p. 9.

(5)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(6)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(7)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1

Ultima actualizare: 18 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate