Postup : 2018/2168(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0096/2019

Predkladané texty :

A8-0096/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.5

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0246

SPRÁVA     
PDF 178kWORD 60k
5.3.2019
PE 626.816v03-00 A8-0096/2019

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel II – Európska rada a Rada

(2018/2168(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Arndt Kohn

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel II – Európska rada a Rada

(2018/2168(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8‑0320/2018)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Rady o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2017 pre orgán udeľujúci absolutórium,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho články 59, 118, 260, 261 a 262,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0096/2019),

1.  odkladá svoje rozhodnutie o absolutóriu generálnemu tajomníkovi Rady za plnenie rozpočtu Európskej rady a Rady za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel II – Európska rada a Rada

(2018/2168(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel II – Európska rada a Rada,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0096/2019),

A.  keďže všetky inštitúcie Únie by mali byť transparentné a v plnej miere skladať účty občanom Únie za využívanie finančných prostriedkov, ktoré im ako inštitúciám Únie boli zverené;

B.  keďže otvorenosť a transparentnosť administratívy Únie aj ochrana finančných záujmov Únie si vyžadujú otvorený a transparentný postup udeľovania absolutória, v rámci ktorého je každá inštitúcia Únie zodpovedná za rozpočet, ktorý plní;

C.  keďže Európska rada a Rada by mali byť ako inštitúcie Únie demokraticky zodpovedné voči občanom Únie, keďže sú príjemcami prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Európskej únie;

D.  keďže úloha Parlamentu, pokiaľ ide o plnenie rozpočtu, je vymedzená v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a v nariadení o rozpočtových pravidlách;

1.  berie na vedomie, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2017 uviedol, že v prípade Európskej rady a Rady neboli zistené žiadne významné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými oblasťami ľudských zdrojov a verejného obstarávania;

2.  konštatuje, že v roku 2017 predstavoval celkový rozpočet Európskej rady a Rady 561 576 000 EUR (v porovnaní s 545 054 000 EUR v roku 2016) a celková miera plnenia dosiahla 93,8 % v porovnaní s 93,5 % v roku 2016;

3.  víta úsilie o ďalšie zlepšenie jej finančného riadenia a výkonnosti, ako je harmonizácia plánovania rozpočtu na ústrednej úrovni, a to začlenením viacročného plánovania činností a rozpočtu (MABP); konštatuje, že plány výdavkov a návrh rozpočtu sú založené na činnostiach (projektoch, programoch a opakujúcich sa činnostiach);

4.  berie na vedomie zvýšenie rozpočtu Európskej rady a Rady o 16,5 milióna EUR (+3 %) v roku 2017 v porovnaní s nárastom o 0,6 % v roku 2016;

5.  znova vyjadruje znepokojenie nad veľmi vysokou sumou rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2017 do roku 2018, najmä rozpočtových prostriedkov na nábytok, technické vybavenie, dopravu a počítačové systémy; pripomína Rade, že prenosy sú výnimkou zo zásady ročnej platnosti rozpočtu a mali by odrážať skutočné potreby;

6.  opakuje, že rozpočet Európskej rady a rozpočet Rady by sa mali oddeliť, aby sa zvýšila transparentnosť finančného riadenia oboch inštitúcií a posilnila ich zodpovednosť;

7.  víta skutočnosť, že zníženie počtu pracovných miest o 5 % počas obdobia 2013 – 2017 sa dosiahlo v súlade s Medziinštitucionálnou dohodou z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(7); berie na vedomie úsilie o zjednodušenie organizácie prostredníctvom transformácie v pláne pracovných miest v rámci pretrvávajúcej administratívnej modernizácie;

8.  poznamenáva, že v Rade bolo celkovo zamestnaných 1 629 žien a 1 141 mužov; konštatuje, že len 29 % vyšších riadiacich pozícií bolo obsadených ženami; vyzýva Radu, aby prijala opatrenia potrebné na zlepšenie rodovej rovnováhy v riadiacich pozíciách;

9.  konštatuje, že prehľad ľudských zdrojov rozdelených podľa pohlavia a štátnej príslušnosti je uverejnený na webových stránkach Rady; opakuje svoju výzvu Rade, aby poskytla podrobnejší prehľad podľa typu zmluvy, platovej triedy, pohlavia a štátnej príslušnosti, ako aj prehľad o porovnaní týchto údajov s predchádzajúcim rokom;

10.  víta informácie o pracovnej činnosti bývalého vysokého úradníka Generálneho sekretariátu Rady (GSR), ktorý odišiel zo služby v roku 2017;

11.  víta informácie o stratégii Rady v oblasti budov poskytnuté v záverečných finančných výkazoch za rok 2017; konštatuje, že v júli 2017 belgický štát a GSR ukončili rokovania o konečnej cene za budovu Europa dohodou o jej konečnej cene 312 143 710,53 EUR, ako aj o nadobudnutí štyroch ďalších pozemkov v okolí budov Rady za sumu 4 672 944 EUR; konštatuje, že konečná dohoda mala byť podpísaná v roku 2018; konštatuje, že všetky sumy súvisiace s konečným vyrovnaním v súvislosti s budovou Europa boli alebo mali byť vyplatené v roku 2017;

12.  víta prechod na novú verziu schémy Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a ISO 14001 a uverejnenie environmentálneho vyhlásenia za rok 2017, v ktorom sa stanovuje systém environmentálneho manažérstva Rady; víta opatrenia Rady na zlepšenie jej odpadového hospodárstva, zvýšenie jej energetickej efektívnosti a zníženie jej uhlíkovej stopy a nabáda ju, aby pokračovala vo svojom úsilí v tomto smere;

13.  konštatuje, že vnútorné pravidlá oznamovania závažných nezrovnalostí sú uverejnené na webovom sídle Rady spolu s príručkou pre etiku a správanie zamestnancov Rady; vyzýva Radu, aby zvýšila informovanosť o týchto pravidlách a zabezpečila, aby všetci zamestnanci boli riadne informovaní o svojich právach;

14.  berie na vedomie, že napriek mandátu na začatie rokovaní s Parlamentom a Komisiou o účasti Rady v registri transparentnosti prijatému 6. decembra 2017 sa Rada k registru transparentnosti stále nepripojila; vyzýva Radu, aby nadviazala na rokovania a dosiahla úspešný výsledok so zástupcami Parlamentu a Komisie, aby sa tak konečne pripojila k registru transparentnosti;

Budúca spolupráca medzi Radou a Parlamentom

15.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada opäť neposkytla odpovede na písomné otázky, ktoré zaslal Parlament, a že generálny tajomník Rady sa nezúčastnil na vypočutí, ktoré sa konalo 27. novembra 2018 v súvislosti s každoročným absolutóriom, čo opäť poukazuje na to, že Rada vôbec nejaví záujem spolupracovať; zdôrazňuje, že výdavky Rady musia byť kontrolované rovnakým spôsobom ako výdavky ostatných inštitúcií, a poukazuje na to, že základné prvky tejto kontroly boli stanovené v jeho uzneseniach o absolutóriu za minulé roky; upozorňuje, že Európsky parlament je jedinou inštitúciou, ktorú priamo volia občania Únie, a že jeho úloha v rámci postupu udeľovania absolutória je priamo spojená s právom občanov na informovanosť o tom, ako sa vynakladajú verejné peniaze;

16.  zdôrazňuje, že podľa zmlúv je Parlament jediným orgánom Únie udeľujúcim absolutórium a že pri plnom uznaní úlohy Rady ako inštitúcie, ktorá poskytuje odporúčania v postupe udeľovania absolutória, sa musí naďalej rozlišovať v súvislosti s rôznymi úlohami Parlamentu a Rady s cieľom dosiahnuť súlad s inštitucionálnym rámcom stanoveným v zmluvách a v nariadení o rozpočtových pravidlách;

17.  pripomína ťažkosti, ktoré sa opakovane vyskytujú v postupoch udeľovania absolutória z dôvodu nedostatočnej spolupráce Rady, a pripomína, že Parlament odmietol udeliť absolutórium generálnemu tajomníkovi Rady za rozpočtové roky 2009 až 2016;

18.  poznamenáva, že Parlament 9. novembra 2018 predložil návrh na postup spolupráce medzi oboma inštitúciami; berie na vedomie, že Rada odpovedala na návrh Parlamentu o postupe udelenia absolutória Rade 2. mája 2018 prostredníctvom zmeneného návrhu a že Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu poslal 21. júla 2018 svoju reakciu na zmenený návrh Rady; naliehavo vyzýva Radu, aby pohotovo reagovala na najnovšie návrhy Výboru pre kontrolu rozpočtu, aby mohli byť čo najskôr uplatnené nové opatrenia na udeľovanie absolutória;

19.  víta skutočnosť, že Rada považuje za potrebné riešiť postup udeľovania absolutória a že je ochotná dosiahnuť s Parlamentom dohodu o tom, ako v tejto záležitosti spolupracovať;

20.  pripomína, že podľa článku 335 ZFEÚ je Únia „zastúpená aj každou z inštitúcií na základe ich administratívnej autonómie v záležitostiach týkajúcich sa ich fungovania“ a že so zreteľom na článok 55 nariadenia o rozpočtových pravidlách to znamená, že každá inštitúcia zodpovedá za plnenie svojho vlastného rozpočtu;

21.  zdôrazňuje právomoc Európskeho parlamentu udeľovať absolutórium podľa článkov 316, 317 a 319 ZFEÚ v súlade so súčasným výkladom a praxou, konkrétne udeľovať absolutórium za každý okruh rozpočtu osobitne s cieľom zachovať transparentnosť a zabezpečiť demokratickú zodpovednosť voči daňovníkom Únie;

22.  vyzýva Radu, aby urýchlila svoj postup týkajúci sa odporúčaní na udelenie absolutória s cieľom umožniť absolutórium v roku n+1; žiada Radu, aby plnila svoju osobitnú úlohu a vydávala odporúčania k absolutóriu ostatným inštitúciám Únie.

INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníčka prítomná na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017.

(2)

Ú. v. EÚ C 348, 28.9.2018, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 9.

(5)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(7)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

Posledná úprava: 19. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia