Betänkande - A8-0096/2019Betänkande
A8-0096/2019

  BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

  5.3.2019 - (2018/2168(DEC))

  Budgetkontrollutskottet
  Föredragande: Arndt Kohn

  Förfarande : 2018/2168(DEC)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0096/2019
  Ingivna texter :
  A8-0096/2019
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

  om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

  (2018/2168(DEC))

  Europaparlamentet fattar detta beslut

  –  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017[1],

  –  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2017 (COM(2018)0521 – C8‑0320/2018)[2],

  –  med beaktande av rådets årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de internrevisioner som genomförts under 2017,

  –  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2017, med institutionernas svar[3],

  –  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet[4], som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[5], särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

  –  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[6] särskilt artiklarna 59, 118, 260, 261 och 262,

  –  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0096/2019).

  1.  Europaparlamentet uppskjuter beslutet att bevilja rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska rådets och rådets budget för budgetåret 2017.

  2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska rådet, rådet, kommissionen, EU-domstolen, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

  2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

  med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

  (2018/2168(DEC))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet,

  –  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0096/2019), och av följande skäl:

  A.  Samtliga EU-institutioner bör vara transparenta och skyldiga att för unionens medborgare redovisa de medel de anförtros i sin egenskap av EU-institutioner.

  B.  Öppenhet och transparens i unionens förvaltning och skyddet av unionens ekonomiska intressen kräver ett öppet och transparent förfarande för beviljande av ansvarsfrihet, där alla unionens institutioner är ansvariga för den budget de genomför.

  C.  Europeiska rådet och rådet bör i egenskap av EU-institutioner vara demokratiskt ansvariga inför unionens medborgare med avseende på då medel som de mottar från Europeiska unionens allmänna budget.

  D.  Parlamentets roll i samband med beviljandet av ansvarsfrihet anges i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och i budgetförordningen.

  1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport för 2017 inte funnit några betydande brister med avseende på de områden som granskats som rörde personalresurser och upphandlingar för Europeiska rådet och rådet.

  2.  Europaparlamentet konstaterar att Europeiska rådet och rådet under 2017 hade en total budget på 561 576 000 EUR (jämfört med 545 054 000 för 2016), med en total utnyttjandegrad på 93,8 %, jämfört med 93,5 % 2016.

  3.  Europaparlamentet välkomnar insatserna för att ytterligare förbättra den ekonomiska förvaltningen och resultatet, såsom harmoniseringen av budgetplaneringen på central nivå genom att integrera den fleråriga verksamheten och budgetplaneringen. Parlamentet noterar att utgiftsplanerna och budgetförslaget bygger på verksamhet (projekt, program och återkommande verksamhet).

  4.  Europaparlamentet noterar ökningen med 16,5 miljoner EUR (+3 %) i Europeiska rådets och rådets budget 2017, jämfört med en ökning på 0,6 % under 2016.

  5.  Europaparlamentet upprepar sin oro över de mycket stora anslagsbelopp som fördes över från 2017 till 2018, i synnerhet när det gäller anslag till möbler, teknisk utrustning, transport och datorsystem. Parlamentet påminner rådet om att överföringar är undantag från principen om ettårighet och bör återspegla faktiska behov.

  6.  Europaparlamentet upprepar att Europeiska rådets och rådets budgetar bör skiljas åt, vilket skulle bidra till att göra institutionernas ekonomiska förvaltning mer transparent och till att förbättra deras redovisningsskyldighet.

  7.  Europaparlamentet välkomnar att en minskning av personalstyrkan med 5 % under perioden 2013–2017 har uppnåtts, i enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[7]. Parlamentet noterar de ansträngningar som gjorts för att rationalisera organisationen genom ändringar i tjänsteförteckningen som en del av en fortlöpande administrativ modernisering.

  8.  Europaparlamentet konstaterar att totalt 1 629 kvinnor och 1 141 män var anställda vid rådet. Parlamentet noterar att endast 29 % av samtliga högre chefsbefattningar innehades av kvinnor. Parlamentet uppmanar rådet att vidta de åtgärder som krävs för att förbättra könsbalansen bland chefsbefattningarna.

  9.  Europaparlamentet noterar att en översikt över personalresurserna, uppdelad efter kön och nationalitet, offentliggörs på rådets webbplatser. Parlamentet upprepar sin uppmaning till rådet att tillhandahålla en mer detaljerad översikt, uppdelad efter typ av kontrakt, lönegrad, kön och nationalitet, samt en översikt över dessa siffror jämfört med tidigare år.

  10.  Europaparlamentet välkomnar uppgifterna om den yrkesverksamhet som en tidigare högre tjänsteman vid rådets generalsekretariat ägnar sig åt efter att ha lämnat sin tjänst 2017.

  11.  Europaparlamentet välkomnar uppgifterna om rådets fastighetsstrategi i den slutliga årsredovisningen för 2017. Parlamentet noterar att den belgiska staten och rådets generalsekretariat i juli 2017 avslutade förhandlingarna om det slutliga priset för Europabyggnaden, och kom överens om ett slutligt pris på 312 143 710, 53 EUR, samt om förvärvet av ytterligare fyra tomter i området kring rådets fastigheter till ett pris på 4 672 944 EUR. Parlamentet noterar att det slutliga avtalet förväntades undertecknas under 2018. Parlamentet noterar att alla belopp som hänför sig till den slutliga betalningsregleringen för Europabyggnaden betalades eller förföll 2017.

  12.  Europaparlamentet välkomnar övergången till den nya versionen av gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och ISO 14001 och offentliggörandet av ”miljöredovisningen 2017”, som fastställer rådets miljöledningssystem. Parlamentet välkomnar rådets åtgärder för att förbättra sin avfallshantering, öka sin energieffektivitet och minska sitt koldioxidavtryck, och uppmanar rådet att fortsätta sina insatser i denna riktning.

  13.  Europaparlamentet noterar att interna regler för rapportering av allvarliga oriktigheter offentliggörs på rådets webbplats, tillsammans med en vägledning för etik och uppförande för rådets personal. Rådet uppmanas att öka medvetenheten om dessa bestämmelser och se till att alla anställda på lämpligt sätt informeras om sina rättigheter.

  14.  Europaparlamentet noterar att rådet fortfarande inte har anslutit sig till öppenhetsregistret, trots mandatet av den 6 december 2017 att inleda förhandlingar med parlamentet och kommissionen om rådets deltagande i öppenhetsregistret. Parlamentet uppmanar rådet att följa upp förhandlingarna och att nå ett framgångsrikt resultat med företrädare för parlamentet och kommissionen för att rådet till slut ska kunna ansluta sig till öppenhetsregistret.

  Framtida samarbete mellan rådet och parlamentet

  15.  Europaparlamentet beklagar att rådet på nytt avstod från att svara på parlamentets skriftliga frågor, och att rådets generalsekreterare inte deltog i den utfrågning som anordnades den 27 november 2018 i samband med det årliga ansvarsfrihetsförfarandet, vilket återigen visar på en total brist på samarbete från rådets sida. Parlamentet betonar att rådets utgifter måste granskas på samma sätt som övriga institutioners utgifter och påpekar att huvudinslagen i en sådan granskning har fastställts i parlamentets ansvarsfrihetsresolutioner från de senaste åren. Europaparlamentet är den enda institution som väljs direkt av unionsmedborgarna och parlamentet påpekar att dess roll i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet är direkt kopplad till medborgarnas rätt att informeras om hur offentliga medel används.

  16.  Europaparlamentet understryker att enligt fördragen är parlamentet unionens enda ansvarsfrihetsbeviljande myndighet och att, samtidigt som man fullt ut erkänner rådets roll som den institution som utfärdar rekommendationer i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, måste en åtskillnad upprätthållas mellan parlamentets och rådets olika roller i syfte att följa den institutionella ram som fastställs i fördragen och i budgetförordningen.

  17.  Europaparlamentet påminner om de ständigt återkommande svårigheter som man hittills stött på i samband med ansvarsfrihetsförfarandena och som orsakats av rådets bristande samarbetsvilja, och påminner om att parlamentet vägrade att bevilja rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för budgetåren 2009–2016.

  18.  Europaparlamentet konstaterar att man den 9 november 2018 lade fram ett förslag till ett samarbetsförfarande mellan de båda institutionerna. Parlamentet noterar att rådet svarade på parlamentets förslag avseende förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för rådet den 2 maj 2018 med ett ändrat förslag, och att parlamentets budgetkontrollutskott skickade sitt svar på rådets ändrade förslag den 21 juli 2018. Parlamentet uppmanar rådet att snabbt reagera på budgetkontrollutskottets senaste förslag så att de nya bestämmelserna för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet kan tillämpas så snart som möjligt.

  19.  Europaparlamentet välkomnar att rådet anser att det är nödvändigt att behandla förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet och att det är öppet för att nå en överenskommelse med parlamentet om hur samarbetet ska föras i denna fråga.

  20.  Europaparlamentet påminner om att i enlighet med artikel 335 i EUF-fördraget ska unionen ”i frågor som rör en viss institutions funktion företrädas av den institutionen i enlighet med dess administrativa självständighet”. Detta innebär – med beaktande av artikel 55 i budgetförordningen – att institutionerna har ett individuellt ansvar för genomförandet av sina budgetar.

  21.  Europaparlamentet betonar parlamentets befogenhet att bevilja ansvarsfrihet enligt artiklarna 316, 317 och 319 i EUF-fördraget i enlighet med den tolkning och praxis som för närvarande gäller, dvs. att bevilja ansvarsfrihet separat för varje budgetrubrik i syfte att säkra transparensen och den demokratiska redovisningsskyldigheten gentemot EU:s skattebetalare.

  22.  Europaparlamentet uppmanar rådet att påskynda sitt förfarande för utfärdande av rådets ansvarsfrihetsrekommendationer, med målet att göra det möjligt att bevilja ansvarsfrihet under år n + 1. Parlamentet uppmanar rådet att fullgöra sitt särskilda uppdrag och utfärda rådets ansvarsfrihetsrekommendationer till unionens övriga institutioner.

  INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Antagande

  20.2.2019

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Karin Kadenbach

  SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  19

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Jean-François Jalkh

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  PPE

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

  VERTS/ALE

  Bart Staes

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Teckenförklaring:

  +  :  Ja-röster

  -  :  Nej-röster

  0  :  Nedlagda röster

  • [1]  EUT L 51, 28.2.2017.
  • [2]  EUT C 348, 28.9.2018, s. 1.
  • [3]  EUT C 357, 4.10.2018, s. 1.
  • [4]  EUT C 357, 4.10.2018, s. 9.
  • [5]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [6]  EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
  • [7]  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1
  Senaste uppdatering: 19 mars 2019
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy