ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl V – Účetní dvůr

27.2.2019 - (2018/2171(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu
Zpravodaj: Arndt Kohn

Postup : 2018/2171(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0097/2019
Předložené texty :
A8-0097/2019
Přijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl V – Účetní dvůr

(2018/2171(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017[1],

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0322/2018)[2],

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2017,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 spolu s odpověďmi orgánů[3],

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti[4] účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[5], a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012[6], a zejména na články 59, 118, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0097/2019),

1.  uděluje absolutorium generálnímu tajemníkovi Účetního dvora za plnění rozpočtu Účetního dvora na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Účetnímu dvoru, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2017, oddíl V – Účetní dvůr

(2018/2171(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl V – Účetní dvůr,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0097/2019),

A.  vzhledem k tomu, že orgán příslušný k udělování absolutoria klade v souvislosti s postupem udělování absolutoria zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, realizací konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným spravováním lidských zdrojů,

1.  bere na vědomí, že roční účetní závěrku Účetního dvora kontroluje nezávislý externí auditor, aby bylo zajištěno dodržování stejných zásad transparentnosti a odpovědnosti, jaké Účetní dvůr uplatňuje na jím kontrolované subjekty; bere na vědomí výrok auditora, že účetní závěrka Účetního dvora podává věrný a poctivý obraz jeho finanční situace;

2.  konstatuje, že v roce 2017 činily konečné prostředky Účetního dvora celkem 141 240 000 EUR (ve srovnání se 137 557 000 EUR v roce 2016) a že celková míra plnění rozpočtu dosáhla 97,73 % (oproti 99 % v roce 2016);

3.  zdůrazňuje, že rozpočet Účetního dvora je čistě administrativní a že jeho významná část se využívá na výdaje v souvislosti s pracovníky v instituci (hlava 1) a v souvislosti s budovami, movitým majetkem a zařízením a na různé provozní výdaje (hlava 2); vyzývá Účetní dvůr, aby i nadále zlepšoval míry provádění plateb, zejména u hlavy 2, v níž činila míra plateb 55,75 % konečných prostředků a 57,13 % prostředků na závazky (oproti 52,8 %, resp. 53,8 % v roce 2016);

4.  konstatuje, že míra prostředků na služební cesty zaměstnanců činila 87,98 % konečných prostředků (oproti 93,76 % v roce 2016); vítá závazek Účetního dvora přijmout veškerá potřebná opatření k tomu, aby zajistil, aby se prostředky na služební cesty využívaly v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti;

5.  vítá účast Účetního dvora v interinstitucionálním projektu integrovaného finančního plánování a plánování činnosti (IFAP), který je prvním krokem k sestavování rozpočtu na základě výkonnosti jako součásti iniciativy Rozpočet EU zaměřený na výsledky; vyzývá Účetní dvůr, aby podal parlamentnímu Výboru pro rozpočtovou kontrolu zprávu o pokroku v příští výroční zprávě o činnosti;

6.  vítá spuštění internetového portálu „Veřejný audit v Evropské unii“, na němž lze získat informace o činnosti a úloze 29 nejvyšších kontrolních institucí Unie a členských států; vyzývá Účetní dvůr, aby na portálu zveřejňoval stručné zprávy o činnosti, v nichž budou uvedeny konkrétní údaje o analýzách, jež provádí Účetní dvůr a nejvyšší kontrolní instituce, a jejich konkrétní výsledky, včetně analýz přínosů a nákladů a včetně údajů o zpětně získaných částkách;

7.  bere na vědomí skutečnost, že útvar interního auditu zkoumal plnění strategie Účetního dvora na období 2013–2017 a operační strukturu ředitelství pro předsednictví v souvislosti s tématy jako softwarové licence a řízení rizik; vítá skutečnost, že útvar interního auditu má za to, že zavedené postupy v oblasti řádné správy, řízení rizik a interní kontroly skýtají přiměřené ujištění o dosahování cílů Účetního dvora;

8.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr zveřejnil svou účetní závěrku do 31. března 2018, jak mu doporučil Parlamentu ve svém předchozím usnesení o udělení absolutoria; vybízí Účetní dvůr, aby racionalizoval své postupy tak, aby zajistil také zveřejnění své výroční zprávy o činnosti do 31. března, což by vedlo k optimalizaci a zrychlení postupu udělování absolutoria; navrhuje, aby se Účetní dvůr ve svých nadcházejících stanoviscích zabýval tím, do jaké míry by navrhované mechanismy umožňovaly zkrácení postupu udělování absolutoria;

9.  lituje, že od roku 2012 Účetní dvůr nezveřejnil žádnou zvláštní zprávu o řízení střetů zájmů ve vybraných agenturách Unie; žádá Účetní dvůr, aby každoročně vydával zvláštní zprávu o řízení střetů zájmů v agenturách Unie, které spolupracují s průmyslem, zejména v Evropské agentuře pro bezpečnost letectví (EASA), Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA), Evropském úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA); konstatuje, že riziko střetu zájmů je v agenturách Unie spolupracujících s průmyslem vyšší než v jiných agenturách Unie;

10.  oceňuje spolupráci mezi Účetním dvorem a parlamentním Výborem pro rozpočtovou kontrolu; vítá skutečnost, že je pracovní program představen parlamentní Konferenci předsedů výborů s přizváním všech stálých parlamentních výborů, aby doporučily potenciální úkoly auditu; vítá skutečnost, že zhruba dvě třetiny těchto námětů budou mít dopad na práci Účetního dvora; konstatuje, že se v Parlamentu uskutečnilo 60 prezentací a proběhlo mnoho dvoustranných schůzek;

11.  konstatuje, že auditní riziko v oblasti správních výdajů je nízké a že odhady chybovosti byly již několik let pod úrovní významnosti; konstatuje, že se Účetní dvůr proto domnívá, že počet testovaných operací je dostatečný k vyvození závěrů pro jeho audit; lituje však toho, že záběr úvah v kapitole 10 výročních zpráv „Správa“ umožňuje pouze velmi omezený vhled do nedostatků u správních výdajů v každé instituci; lituje toho, že analýza Účetního dvora týkající se pokroku Parlamentu a Evropského hospodářského a sociálního výboru při plnění doporučení z roku 2014 pro „správu“ nebyla provedena, protože audit Účetního dvora za rok 2017 nezahrnoval posouzení správních výdajů těchto orgánů; vyzývá Účetní dvůr, aby v brzké době zkontroloval plnění těchto doporučení a v budoucnu zrychlil kontrolu doporučení vydaných v této kapitole;

12.  vítá spolupráci Účetního dvora s dalšími veřejnými institucemi a zúčastněnými stranami; s oceněním kvituje spolupráci mezi nejvyššími kontrolními úřady a přijímání společného pracovního plánu od roku 2018; mimoto podporuje partnerství, do kterých Účetní dvůr vstoupil s různými univerzitami v rámci své politiky rozšířit záběr svého školení;

13.  vítá skutečnost, že 92 % doporučení Účetního dvora vydaných v roce 2014 bylo uskutečněno do konce roku 2017 a stejně tak i 53 % doporučení vydaných v roce 2017;

14.  konstatuje, že podle finančního nařízení je povinností Účetního dvora zajistit, aby zvláštní zprávy byly vypracovávány a přijímány v přiměřené lhůtě, která obecně nesmí překročit třináct měsíců; konstatuje, že v roce 2017 uplynuly od zahájení auditního úkolu do přijetí zvláštní zprávy v průměru 14,6 měsíce a že třináctiměsíční lhůta pro vydávání zvláštních zpráv nebyla dodržována ani v předchozím roce; lituje však toho, že třináctiměsíční časový rámec byl dodržen pouze u osmi těchto zvláštních zpráv (tj. 29 %) vydaných během roku 2017; všímá si toho, že zprávy byly vydávány v průměru po 16 měsících, což o dva měsíce méně než v roce 2016, a vyzývá Účetní dvůr, aby i nadále zlepšoval svůj výkon, aniž by se to však projevilo na kvalitě zpráv a cílené povaze jeho doporučení;

15.  se zájmem bere na vědomí, že Účetní svůj stále větší měrou zapojuje do svých základních činností překladatele, a vytváří tak další synergie s auditory; konstatuje, že překladatelé poskytli auditorům pomoc při vypracovávání zvláštních zpráv a výroční zprávy a také při 38 kontrolních návštěvách;

16.  vítá komunikační strategii Účetního dvora „Přinášet zainteresovaným stranám jasná sdělení“ a jeho komunikační činnosti s cílem více se zviditelnit a zvýšit svou přítomnost v médiích, včetně zvýšení svého působení v sociálních médiích; vítá využívání rozsáhlých analýz sociálních médií ve snaze lépe pochopit, do jaké míry se daří oslovit cílové skupiny a zda byly mediální kampaně úspěšné; podněcuje Účetní dvůr k tomu, aby se i nadále snažil co nejlépe využívat různé komunikační kanály ke zvyšování informovanosti občanů o své práci;

17.  vítá podrobný přehled využívání služebních vozů členy Účetního dvora a generálním tajemníkem rozčleněný podle uživatele, ujeté vzdálenosti a hrazených nákladů, který předložil Účetní dvůr v rámci postupu udělování absolutoria za rok 2017; zjišťuje, že se uplatňují odlišné režimy na cesty v rámci příkazu ke služební cestě a na jiné cesty při výkonu úředních povinností, a to s limitem pro úhradu do 10 000 km ročně; dále konstatuje, že při všech ostatních cestách si hradí členové a generální tajemník jakékoli s nimi spojené náklady sami; konstatuje, že služební vozy se ze 17 % využívají k jiným než pracovním účelům; konstatuje, že podle informací poskytnutých Účetním dvorem v rámci postupu udělování absolutoria za rok 2017 plní řidiči, jejichž hlavním úkolem je vozit členy na oficiálních misích a protokolárních cestách, také různé administrativní úkoly; vyzývá Účetní dvůr, aby provedl podrobnou analýzu cest v kategorii „Další cesty uskutečněné při plnění služebních povinností“;

18.  vítá skutečnost, že rozhodnutí 81-2016, kterým byl snížen roční limit pro úhradu cest v rámci výkonu úředních povinností z 15 000 na 10 000 km, přineslo úspory ve výši přibližně 15 %; je nicméně znepokojen tím, že současný režim stále způsobuje neúměrnou zátěž z hlediska administrativy a dokumentace; vyzývá Účetní dvůr, aby provedl další zjednodušení a současně zvýšil spolehlivost systému vypořádávání; navrhuje, aby členům Účetního dvora byl vyplácen měsíční příspěvek vypočtený podle ceníkové ceny jejich konkrétního služebního vozu, a ten by nahradil současný systém založený na ujeté vzdálenosti;

19.  bere na vědomí, že jednotlivým služebním vozům jsou přiřazeny karty na pohonné hmoty a že řidič vozidla je může používat k úhradě paliva a mýtného na služebních cestách; bere na vědomí, že členové Účetního dvora a generální tajemník mohou pořádat o karty na pohonné hmoty pro svůj vlastní diplomatický vůz, ale vynaložené náklady na palivo hradí v plné výši sami;

20.  bere na vědomí skutečnost, že probíhající projekt Účetního dvora k posílení bezpečnosti instituce a zaměstnanců pokročil podle plánu; bere na vědomí, že bylo zprovozněno nové ústředí pro bezpečnostní kontrolu, ústředí pro externí akreditaci a ústředí pro vstupní kontrolu zaměstnanců a návštěvníků;

21.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr získal certifikaci v rámci systému pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS); vítá opatření Účetního dvora ke zlepšení svého nakládání s odpady, ke zvýšení své energetické účinnosti a ke snížení své uhlíkové stopy a podněcuje jej k tomu, aby v tomto směru ve svém úsilí pokračoval; vítá výrazné snížení nákladů na energie;

22.  bere na vědomí, že bylo dovršeno 5% snížení stavu zaměstnanců v období 2013–2017 v souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, o spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[7] s celkovým zrušením 45 míst; konstatuje, že Účetní dvůr snížil personální stavy o jedno místo nad rámec cíle pro období 2013–2017; bere na vědomí, že v tomtéž období se počet smluvních zaměstnanců zvýšil z 59 na 73, a to především z důvodu posílení bezpečnostních opatření v prostorách Účetního dvora; bere na vědomí, že Účetní dvůr zjednodušil postupy využitím nástrojů IT a digitalizace a svěřením některých úkolů externě Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků v Komisi, aby splnil cíle snížení stavu zaměstnanců;

23.  bere na vědomí, že Účetní dvůr se snaží zajistit, aby auditoři dostávali ročně v průměru 40 hodin (pět dnů) odborné přípravy, a splnil tak doporučení Mezinárodní federace účetních; všímá si toho, že v roce 2017 byl tento cíl překročen o 6,7 dne vzdělávání na jednoho auditora;

24.  je znepokojen zvýšením nemocenské dovolené, kterou si vzali zaměstnanci v roce 2017, z celkových 8 636 dnů (při 687 zaměstnancích) v roce 2015 na 10 327 dnů (při 677 zaměstnancích); vítá transparentnost Účetního dvora, pokud jde o počet případů zaměstnanců, u nichž se v roce 2017 projevil syndrom vyhoření; vyzývá Účetní dvůr, aby vzal na vědomí tento znepokojivý trend, vypracoval akční plán na zlepšení pracovních podmínek svých zaměstnanců, a zvýšil tak své úsilí o zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a vyváženosti jejich pracovního a soukromého života;

25.  bere na vědomí skutečnost, že nízká úroveň základních platů v nástupních platových třídách a omezené možnosti kariérního rozvoje v Lucemburku vzhledem k malému počtu tam sídlících institucí mají bezprostřední dopad postupy náboru zaměstnanců na Účetní dvůr; vítá skutečnost, že v listopadu 2017 byla vytvořena interinstitucionální pracovní skupina, která vydala 24 doporučení týkajících se lepších kariérních vyhlídek a flexibility při přijímání, lepších podmínek přijetí a usídlení v dané zemi, lepší integrace zaměstnanců instituce do místní společnosti a zlepšené komunikace;

26.  vítá skutečnost, že mezi auditory a administrátory bylo v roce 43 % žen a že bylo dosaženo vyvážené zastoupení obou pohlaví v rámci akčního plánu pro politiku rovných příležitostí na období 2013–2017; bere na vědomí, že podíl žen ve vedoucích funkcích v auditních senátech se zvýšil ze 7 % v roce 2015 na téměř 20 % v roce 2017; lituje však toho, že v roce 2017 byly mezi 11 řediteli pouze 2 ženy a mezi 29 vedoucími kabinetu člena pouze 7 žen; vítá přijetí akčního plánu pro rovné příležitosti na období 2018–2020 a vyzývá Účetní dvůr, aby pokračoval ve svém úsilí o prosazování vyváženého zastoupení obou pohlaví ve vedoucích funkcích;

27.  lituje toho, že k 1. květnu 2018 bylo mezi 28 členy Účetního dvora pouhých 6 žen; připomíná, že Parlament zdůraznil otázku nerovnovážného zastoupení mužů a žen mezi členy Účetního dvora ve svém usnesení ze dne 4. února 2014 o budoucí úloze Účetního dvora. Postup jmenování členů Účetního dvora: konzultace s Evropským parlamentem[8] a naléhavě vyzývá členské, aby aktivněji podněcovaly ženy k ucházení se o posty, které se mají uvolnit; opakuje, že při postupu jmenování nového člena by Rada měla předložit Parlamentu vždy alespoň dva kandidáty, jednu ženu a jednoho muže;

28.  konstatuje, že v roce 2017 nebyl hlášen, vyšetřován ani uzavřen žádný případ obtěžování; vítá skutečnost, že Účetní dvůr přijímá různá opatření ke zvýšení informovanosti o problematice obtěžování v pracovním prostředí, a to i při školení pro nově příchozí; s uspokojením konstatuje, že se v takovýchto případech s řízeními a sankcemi, které by měly následovat po stížnostech na zaměstnance i na členy Účetního dvora; podněcuje Účetní dvůr k tomu, aby pečlivě sledoval, jak je jeho politika v tomto ohledu účinná, aby i nadále zvyšoval informovanost o obtěžování na pracovišti a pěstoval kulturu nulové tolerance vůči obtěžování;

29.  konstatuje, že v roce 2017 se nevyskytly žádné případy „whistleblowingu“; bere na vědomí, že právní služba Účetního dvora působí jako subjekt pro informování, poradenství a řešení předložených případů nahlášených interními i externími oznamovateli; dále bere na vědomí, že je vytvořena síť etických poradců, kteří mají poskytovat poradenství ohledně poskytování informací v případech závažných nedostatků, jak je stanoveno v jednacím řádu Účetního dvora; zdůrazňuje, že každý pracovník má povinnost oznamovat právní službě Účetního dvora veškeré nesrovnalosti, bez ohledu na to, zda je za nimi podvodný záměr; vyzývá Účetní dvůr, aby chránil identitu pracovníků, kteří takové oznámení podají, a umožnil tak řádné vyšetřování; vyzývá Účetní dvůr, aby zajistil, aby byli všichni zaměstnanci řádně informováni o svých právech, například během postupů seznamování nových zaměstnanců s institucí; vítá stanovisko Účetního dvora zveřejněné v říjnu 2018 poté, co Komise dne 23. dubna 2018 zveřejnila návrh směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie; zdůrazňuje důležitost osvětových akcí a školení zaměstnanců jako nástroje, který podporuje pozitivní prostředí, v němž panuje důvěra a v němž je oznamování případů porušení pravidel akceptovanou součástí podnikové kultury;

30.  konstatuje, že Účetní dvůr v roce 2017 oznámil Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) 13 případů podezření na podvod, oproti 11 případům v roce 2016, a tyto případy byly zjištěny během práce na prohlášení o věrohodnosti za rozpočtové roky 2016 a 2017 a v rámci jiných auditních úkolů; vítá probíhající jednání mezi Účetním dvorem a úřadem OLAF o novém způsobu administrativní spolupráce; žádá, aby byl průběžně informován o vývoji situace, pokud jde o vztahy s úřadem OLAF, a také o přípravách na spolupráci s navrhovaným Úřadem evropského veřejného žalobce;

31.  vyjadřuje politování nad tím, že členové Účetního dvora mohou být jeden či více dnů v instituci nepřítomni bez udání důvodu nebo nutnosti požádat o dovolenou; bere na vědomí a oceňuje, že Účetní dvůr zavedl prezenční listinu, která zaznamenává přítomnost členů na jeho zasedáních a v jeho komorách a výborech; konstatuje, že Účetní dvůr zveřejňuje kalendář všech těchto zasedání na svých internetových stránkách; žádá Účetní dvůr, aby vytvořil postupy pro vedení registru roční dovolené členů, nemocenské dovolené a nepřítomnosti na pracovišti z jiného důvodu a zajistil tak, že volno vybírané členy bude řádně zaznamenáváno; zdůrazňuje, že současná praxe by mohla oslabit důvěru občanů a institucí Unie v Účetní dvůr;

32.  připomíná, že podle článku 285 Smlouvy o fungování Evropské unie členové Účetního dvora vykonávají své funkce naprosto nezávisle v obecném zájmu Unie; je znepokojen současným vlastním vykládáním si způsobu dodržování tohoto kritéria a naléhavě vyzývá Účetní dvůr, aby zavedl důslednější kontroly vnějších činností členů ve snaze zajistit, aby předkládali prohlášení o zájmech namísto prohlášení o tom, že se nenacházejí ve střetu zájmů; zdůrazňuje, že je třeba posílit současné postupy, včetně etického výboru, a zajistit tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů; vítá probíhající vnější vzájemné hodnocení etického rámce Účetního dvora a žádá, aby byl informován o jeho závěrech;

33.  lituje toho, že informace, které byly v minulosti požadovány v příkazech ke služební cestě, nebyly nedostatečné a neumožňovaly Účetnímu dvoru posoudit, zda činnost plánovaná jeho členy spadala do oblasti zájmu Účetního dvora; vyzývá Účetní dvůr, aby odpovídajícím způsobem zvýšil množství požadovaných informací, aby zabránil možným zneužitím, a žádá je, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria posléze sdělil, jaké změny byly provedeny; konstatuje, že po revizi pravidel pro oficiální mise členů Účetního dvora[9] se každého čtvrt roku zveřejňují základní informace o těchto misích;

34.  se zájmem však sleduje, že Účetní dvůr od října 2016 začal posilovat vnitřní kontroly a finanční postupy u cestovních výdajů a správy služebních vozů a přijal nová pravidla pro používání vozů a řidičů, řízených nyní centrálním týmem[10], nová pravidla pro výdaje na služební cesty[11] a nová pravidla na reprezentační výdaje členů Účetního dvora[12] , přičemž generální tajemník je nyní pověřenou schvalující osobou pro výdaje při služebních cestách členů Účetního dvora[13] a používá se stejný systém, jakým jsou řízeny mise ostatních pracovníků Účetního dvora;

35.  bere na vědomí rozhodnutí Účetního dvora, týkající se období 2012–2018, že bude dokončen komplexní interní audit výdajů na služební cesty všech členů Účetního dvora, generálního tajemníka a ředitelů a jejich používání služebních vozů s cílem zjistit potenciální nesrovnalosti a získat zpět částky poznamenané těmito nesrovnalostmi; žádá, aby byl rychle informován o výsledcích, jakmile bude audit dokončen, a vyzývá Účetní dvůr, aby promptně přijal veškerá opatření nutná k odstranění potenciálních nedostatků zjištěných při tomto auditu; vyzývá dále Účetní dvůr, aby poskytl každoroční seznam uskutečněných služebních cest a u každé z nich uvedl data, celkové náklady a její účel;

36.  připomíná doporučená kritéria pro jmenování členů Účetního dvora členskými státy a Radou, jak je podpořil Parlament ve svém usnesení ze dne 4. února 2014; zdůrazňuje, že důležitým kritériem byly vysoké standardy bezúhonnosti a etičnosti a že kandidáti by neměli ke dni svého jmenování zastávat žádnou volenou funkci ani mít jakékoli odpovědnosti ve vztahu k nějaké politické straně; je toho názoru, že postup výběru kandidátů by měl být ještě více uzpůsoben tak, aby bylo zajištěno, že budou mít kandidáti příslušné kvalifikační předpoklady a budou splňovat příslušné podmínky; konstatuje, že postup předběžného výběru soudců u Evropského soudního dvora by mohl sloužit za vzor pro nezávislý předběžný postup výběru členů Účetního dvora;

37.  bere na vědomí, že rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Evropské unie nebude mít větší dopad na strukturu a lidské zdroje Účetního dvora; vítá skutečnost, že se Účetní dvůr rozhodl postupovat při prodlužování smluv britských dočasných a smluvních zaměstnanců případ od případu a nepropouštět je pouze z toho důvodu, že již nejsou občany členského státu; vyzývá Účetní dvůr, aby urychleně vypracoval koherentní strategii, která dá dotčeným osobám jistotu; mimoto bere na vědomí, že člen Účetního dvora ze Spojeného království nebude již od 1. dubna 2019 ve službě a že dopad jeho odchodu na rozpočet osm měsíců před skončením jeho původního mandátu bude činit 108 000 EUR.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

 • [1]  Úř. věst. L 51, 28.2.2017.
 • [2]  Úř. věst. C 348, 28.9.2018, s. 1.
 • [3]  Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 1.
 • [4]  Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 9.
 • [5]  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [6]  Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
 • [7]  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1
 • [8]  Přijaté texty, P7_TA(2014)0060.
 • [9]  Rozhodnutí č. 61-2017 ze dne 14. prosince 2017 o výdajích na pracovní cesty členů Účetního dvora.
 • [10]  Zápis z 218. schůze správního výboru konané ve čtvrtek 6. října 2016, bod 7.
 • [11]  Rozhodnutí č. 61-2017 ze dne 14. prosince 2017 o výdajích na pracovní cesty členů Účetního dvora.
 • [12]  Rozhodnutí č. 60-2017 ze dne 14. prosince 2017 o pravidlech pro řízení reprezentačních výdajů členů.
 • [13]  Rozhodnutí Evropského účetního dvora č. 58-2017 ze dne 14. prosince 2017, kterým se stanoví vnitřní předpisy pro plnění rozpočtu; rozhodnutí č. 59-2017 ze dne 14. prosince 2017 o listině a povinností pověřených schvalujících osob a dále pověřených schvalujících osob.
Poslední aktualizace: 15. března 2019
Právní upozornění - Ochrana soukromí