Postup : 2018/2171(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0097/2019

Predkladané texty :

A8-0097/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.7

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0248

SPRÁVA     
PDF 190kWORD 66k
27.2.2019
PE 626.820v02-00 A8-0097/2019

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel V – Dvor audítorov

(2018/2171(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Arndt Kohn

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel V – Dvor audítorov

(2018/2171(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0322/2018)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2017 pre orgán udeľujúci absolutórium,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho články 59, 118, 260, 261 a 262,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0097/2019),

1.  udeľuje generálnemu tajomníkovi Dvora audítorov absolutórium za plnenie rozpočtu Dvora audítorov za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Dvoru audítorov, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel V – Dvor audítorov

(2018/2171(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel V – Dvor audítorov,

–  so zreteľom na článok 94 rokovacieho poriadku a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0097/2019),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium zdôrazňuje osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie prostredníctvom zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti a vykonávaním koncepcie zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti a dobrého riadenia ľudských zdrojov;

1.  konštatuje, že audit ročnej účtovnej závierky Dvora audítorov vykonáva nezávislý externý audítor, aby sa zabezpečilo uplatnenie rovnakých zásad transparentnosti a zodpovednosti, aké Dvor audítorov uplatňuje na subjekty, ktoré kontroluje; berie na vedomie stanovisko audítora, že účtovná závierka Dvora audítorov poskytuje pravdivý a reálny obraz o jeho finančnej situácii;

2.  zdôrazňuje, že v roku 2017 mal Dvor audítorov k dispozícii konečné rozpočtové prostriedky v celkovej výške 141 240 000 EUR (v roku 2016 to bolo 137 557 000 EUR) a že celková miera plnenia rozpočtu dosiahla 97,73 % (v porovnaní s 99 % v roku 2016);

3.  zdôrazňuje, že rozpočet Dvora audítorov je čisto administratívny a jeho veľká časť pokrýva výdavky týkajúce sa osôb, ktoré v tejto inštitúcii pracujú (hlava 1), a výdavky týkajúce sa budov, hnuteľného majetku, zariadenia, ako aj rôzne operačné výdavky (hlava 2); vyzýva Dvor audítorov, aby naďalej zlepšoval mieru plnenia platieb, najmä v súvislosti s hlavou 2, v ktorej bola miera platieb 55,75 % konečných rozpočtových prostriedkov a 57,13 % záväzkov (v porovnaní s 52,8 % a 53,8 % v roku 2016);

4.  konštatuje, že miera rozpočtových prostriedkov na služobné cesty zamestnancov predstavovala 87,98 % konečných rozpočtových prostriedkov (v porovnaní s 93,76 % v roku 2016); víta záväzok Dvora audítorov prijať všetky potrebné opatrenia, aby zaistil, že pri používaní rozpočtových prostriedkov na služobné cesty sa dodržiavajú zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti;

5.  víta účasť Dvora audítorov na medziinštitucionálnom projekte integrovaného finančného plánovania a plánovania činnosti (IFAP), ktorý je prvým krokom smerom k vykonávaniu zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti v rámci iniciatívy rozpočtu EÚ zameraného na výsledky; vyzýva Dvor audítorov, aby Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu informoval o pokroku v budúcej výročnej správe o činnosti;

6.  víta spustenie internetového portálu Public Audit in the European Union, ktorý obsahuje informácie o práci a úlohe 29 najvyšších kontrolných inštitúcií Únie a členských štátov; vyzýva Dvor audítorov, aby zverejňoval krátke správy o činnosti online portálu, ktoré by obsahovali konkrétne údaje o analýzach, ktoré vykonal Dvor audítorov a najvyššie kontrolné inštitúcie, a konkrétne výsledky vrátane analýz nákladov a prínosov a vrátených súm;

7.  uznáva skutočnosť, že Útvar pre vnútorný audit preskúmal vykonávanie stratégie Dvora audítorov na roky 2013 – 2017 a operačnú štruktúru riaditeľstva pre predsedníctvo v súvislosti s témami, ako sú softvérové licencie a riadenie rizík; víta skutočnosť, že Útvar pre vnútorný audit zastáva názor, že správa, riadenie rizík a zavedené postupy vnútornej kontroly poskytujú primerané uistenie v súvislosti s dosahovaním cieľov Dvora audítorov;

8.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov zverejnil konečnú účtovnú závierku do 31. marca 2018, ako odporučil Parlament vo svojom predchádzajúcom udelení absolutória; nabáda Dvor audítorov, aby zefektívnil svoje postupy tak, aby sa zabezpečilo aj uverejnenie jeho výročnej správy o činnosti do 31. marca s cieľom optimalizovať a urýchliť postup udeľovania absolutória; navrhuje, aby Dvor audítorov vo svojich nadchádzajúcich stanoviskách preskúmal, v akom rozsahu by navrhované opatrenia umožnili skrátiť postup udeľovania absolutória;

9.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov od roku 2012 nezverejnil žiadnu osobitnú správu o riadení konfliktu záujmov vo vybraných agentúrach Únie; naliehavo vyzýva Dvor audítorov, aby uverejnil osobitnú výročnú správu o riadení konfliktu záujmov v agentúrach Únie, ktoré pracujú v odvetviach priemyslu, konkrétne Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA), Európskej chemickej agentúry (ECHA), Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európskej agentúry pre lieky (EMA); konštatuje, že riziko konfliktu záujmov je vyššie v prípade agentúr Únie, ktoré pracujú s priemyselnými odvetviami, než v prípade iných agentúr Únie;

10.  oceňuje spoluprácu medzi Dvorom audítorov a Výborom Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu; víta prezentáciu pracovného programu Konferencii predsedov výborov Parlamentu s výzvou pre všetky parlamentné stále výbory, aby odporučili možné úlohy auditu; víta skutočnosť, že približne dve tretiny týchto návrhov budú mať vplyv na prácu Dvora audítorov; konštatuje, že v Parlamente bolo zorganizovaných 60 prezentácií a že sa uskutočnilo mnoho dvojstranných stretnutí;

11.  konštatuje, že audítorské riziko v oblasti administratívnych výdavkov je nízke a že odhady miery chybovosti už niekoľko rokov nedosahujú úroveň významnosti; berie na vedomie, že Dvor audítorov sa preto domnieva, že počet testovaných operácií je dostatočný na to, aby bolo možné dospieť k záverom pre jeho audit; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že rozsah úvah v kapitole 10 výročných správ o správe umožňuje len veľmi obmedzené preskúmanie nedostatkov v administratívnych výdavkoch v každej inštitúcii; vyjadruje poľutovanie nad tým, že analýza Dvora audítorov týkajúca sa pokroku, ktorý Parlament a Európsky hospodársky a sociálny výbor dosiahli v porovnaní s odporúčaniami správy z roku 2014 pre administratívu, nebola vykonaná vzhľadom na to, že audit Dvora audítorov za rok 2017 nezahŕňal preskúmanie administratívnych výdavkov pre tieto inštitúcie; vyzýva Dvor audítorov, aby v blízkej budúcnosti prijal následné opatrenia k týmto odporúčaniam a v budúcnosti urýchlil opatrenia nadväzujúce na odporúčania vydané v tejto kapitole;

12.  víta spoluprácu Dvora audítorov s inými verejnými inštitúciami a zainteresovanými stranami; s uznaním berie na vedomie spoluprácu medzi vedúcimi najvyšších kontrolných inštitúcií a prijatie spoločného pracovného plánu od roku 2018; okrem toho podporuje partnerstvá uzatvorené s rôznymi univerzitami v rámci politiky Dvora audítorov s cieľom rozšíriť rozsah jeho odbornej prípravy;

13.  víta skutočnosť, že 92 % odporúčaní Dvora audítorov vydaných v roku 2014 bolo vykonaných do konca roku 2017, ako aj 53 % odporúčaní vydaných v roku 2017;

14.  konštatuje, že podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách Dvor audítorov zabezpečí, aby sa osobitné správy vypracovali a prijali v primeranej lehote, ktorá vo všeobecnosti nepresiahne 13 mesiacov; konštatuje, že v roku 2017 trvalo v priemere 14,6 mesiacov od začiatku audítorskej úlohy až po prijatie osobitnej správy, pričom ani v predchádzajúci rok nebola splnená 13-mesačná lehota na predloženie osobitných správ; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že iba osem z osobitných správ (29 %) uverejnených v roku 2017 bolo v súlade s cieľovým harmonogramom 13 mesiacov; konštatuje, že čas potrebný na uverejnenie bol v priemere 16 mesiacov, čo je o dva mesiace menej ako v roku 2016, a v tejto súvislosti vyzýva Dvor audítorov, aby naďalej zlepšoval svoju výkonnosť a neohrozoval kvalitu osobitných správ a cielený charakter svojich odporúčaní;

15.  so záujmom berie na vedomie, že Dvor audítorov do svojich hlavných činností čoraz viac zapája prekladateľov, čím vytvára ďalšie synergie s audítormi; konštatuje, že prekladatelia poskytli audítorom podporu pri vypracúvaní osobitných správ a výročnej správy, ako aj pri 38 audítorských návštevách;

16.  víta úspechy, ktoré Dvor audítorov dosiahol v súvislosti s komunikačnými činnosťami zameranými na zvýšenie svojej viditeľnosti a prítomnosti v médiách, ako aj zvýšenie svojho dosahu na sociálne médiá; víta využívanie rozsiahlych analýz sociálnych médií v rámci úsilia o lepšie pochopenie toho, do akej miery sa darí osloviť cieľové skupiny a či boli mediálne kampane úspešné; nabáda Dvor audítorov, aby pokračoval v úsilí o čo najlepšie využitie rôznych komunikačných kanálov na zvýšenie informovanosti o svojej práci medzi občanmi;

17.  víta podrobné preskúmanie používania služobných vozidiel členmi Dvora audítorov a generálnym tajomníkom rozčlenené podľa používateľov, precestovanej vzdialenosti a uhradených nákladov, ktoré poskytol Dvor audítorov v rámci postupu udelenia absolutória za rok 2017; konštatuje, že na cesty, na ktoré sa vzťahuje príkaz na služobnú cestu, a iné cesty uskutočnené počas plnenia služobných povinností sa uplatňujú rôzne režimy, a to až do výšky úhrady na 10 000 km za rok; okrem toho konštatuje, že v prípade všetkých ostatných ciest znášajú akékoľvek ďalšie súvisiace náklady členovia a generálny tajomník; konštatuje, že 17 % celkového využívania služobných vozidiel je určených na neprofesionálne použitie; konštatuje, že vodiči, ktorí sú zodpovední za prepravu úradníkov počas služobných ciest a protokolových ciest, vykonávajú aj rôzne administratívne úlohy, ako uviedol Dvor audítorov v rámci postupu udelenia absolutória za rok 2017; vyzýva Dvor audítorov, aby vykonal podrobnú analýzu ciest v kategórii iné cesty uskutočnené počas plnenia služobných povinností;

18.  víta skutočnosť, že rozhodnutie č. 81-2016, ktoré znížilo ročný limit pre úhradu ciest uskutočnených v rámci výkonu služobných povinností z 15 000 na 10 000 km, prinieslo úspory vo výške približne 15 %; je však znepokojený tým, že súčasný režim stále vedie k neprimeranej záťaži, pokiaľ ide o administratívu a dokumentáciu; vyzýva Dvor audítorov, aby vykonal ďalšie zjednodušenia a zároveň zlepšil spoľahlivosť systému pre vyrovnanie; navrhuje, aby sa členom Dvora audítorov vyplácal mesačný príspevok vypočítaný v pomere ku katalógovej cene ich príslušného služobného vozidla namiesto súčasného systému, ktorý je založený na prejazdenej vzdialenosti;

19.  konštatuje, že palivové karty sú pridelené osobitným služobným vozidlám a že osoba, ktorá vedie toto vozidlo, ich môže použiť na zaplatenie benzínu a mýta počas služobných ciest; konštatuje, že členovia Dvora audítorov a generálny tajomník môžu požiadať o vydanie palivových kariet pre svoje vlastné diplomatické vozidlo, ale všetky skutočné náklady na benzín hradia sami;

20.  berie na vedomie skutočnosť, že prebiehajúci projekt Dvora audítorov na posilnenie bezpečnosti inštitúcie a zamestnancov pokročil podľa plánu; berie na vedomie, že nové bezpečnostné kontrolné stredisko, stredisko pre externú akreditáciu a stredisko pre vstupnú kontrolu zamestnancov a návštevníkov už v súčasnosti fungujú;

21.  víta skutočnosť, že Dvor audítorov získal osvedčenie v rámci schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS); víta opatrenia Dvora audítorov na zlepšenie svojho odpadového hospodárstva, zvýšenie svojej energetickej efektívnosti a zníženie svojej uhlíkovej stopy a nabáda ho, aby pokračoval vo svojom úsilí v tomto smere; víta pozoruhodné zníženie nákladov na energiu;

22.  konštatuje, že zníženie počtu pracovných miest o 5 % (s celkovým príspevkom 45 pracovných miest) počas obdobia 2013 – 2017 sa dosiahlo v súlade s Medziinštitucionálnou dohodou z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(7); konštatuje, že Dvor audítorov znížil o jedno miesto viac, ako bolo cieľom na obdobie 2013 – 2017; konštatuje, že počet zmluvných zamestnancov sa za rovnaké obdobie zvýšil z 59 na 73, a to najmä z dôvodu posilnenia bezpečnostných opatrení v priestoroch Dvora audítorov; berie na vedomie, že Dvor audítorov zjednodušil postupy využívaním IT nástrojov a digitalizácie a outsourcingom rôznych úloh do Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov Komisie s cieľom splniť ciele v oblasti znižovania počtu zamestnancov;

23.  konštatuje, že Dvor audítorov sa s cieľom splniť odporúčania Medzinárodnej federácie účtovníkov snaží poskytovať svojim audítorom v priemere 40 hodín (päť dní) odborného vzdelávania za rok; poznamenáva, že v roku 2017 bol tento cieľ prekročený o 6,7 dní odbornej prípravy na audítora;

24.  je znepokojený nárastom počtu dní pracovného voľna zo zdravotných dôvodov, ktoré čerpali zamestnanci, z celkového počtu 8 636 dní (pre 687 zamestnancov) v roku 2015 na 10 327 dní (pre 677 zamestnancov) v roku 2017; víta transparentnosť Dvora audítorov, pokiaľ ide o počet prípadov syndrómu vyhorenia zamestnancov, ku ktorým došlo v roku 2017; vyzýva Dvor audítorov, aby uznal tento znepokojujúci trend a vypracoval akčný plán na zlepšenie podmienok zamestnancov, a tým posilnil svoje úsilie o zlepšenie podmienok zamestnancov a ich rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom;

25.  konštatuje, že nízka úroveň základných platov pre začínajúce platové triedy a obmedzené možnosti rozvoja kariéry v Luxembursku z dôvodu nízkeho počtu inštitúcií, ktoré sa tam nachádzajú, majú priamy vplyv na postupy prijímania zamestnancov Dvora audítorov; víta, že v novembri 2017 bola vytvorená medziinštitucionálna pracovná skupina, ktorá vypracovala 24 odporúčaní týkajúcich sa lepších vyhliadok na kariérny postup a flexibility pri prijímaní do zamestnania, lepších podmienok prijatia a usadenia sa v krajine, lepšej integrácie zamestnancov inštitúcie do miestnej spoločnosti a lepšej komunikácie;

26.  víta skutočnosť, že v roku 2017 tvorili 43 % audítorov a administrátorov ženy a že v rámci akčného plánu pre politiku v oblasti rovnakých príležitostí na roky 2013 – 2017 sa dosiahla rodová rovnováha v rámci kariérneho postupu; konštatuje, že podiel žien na riadiacich pozíciách v audítorských komorách sa zvýšil zo 7 % v roku 2015 na takmer 20 % v roku 2017; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že v roku 2017 boli len 2 ženy z 11 riaditeľov a 7 žien z 29 vedúcich kabinetov; víta prijatie akčného plánu pre rovnosť príležitostí na roky 2018 – 2020 a vyzýva Dvor audítorov, aby pokračoval vo svojom úsilí o presadzovanie rodovej rovnováhy vo vedúcich pozíciách;

27.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že k 1. máju 2018 bolo len 6 žien z 28 členov Dvora audítorov; pripomína, že Parlament zdôraznil otázku rodovej nerovnosti členov Dvora audítorov v uznesení Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 o budúcej úlohe Dvora audítorov. Postup vymenovania členov Dvora audítorov: konzultácia s Európskym parlamentom (8) a naliehavo vyzýva členské štáty, aby aktívnejšie podporovali ženy pri uchádzaní sa o pozície so zreteľom na budúce voľné pracovné miesta; opätovne zdôrazňuje, že Rada by mala v priebehu postupu vymenovania predložiť Parlamentu najmenej dvoch kandidátov, z ktorých je jedna žena a jeden muž;

28.  konštatuje, že v roku 2017 neboli nahlásené, vyšetrované ani uzavreté žiadne prípady obťažovania; víta skutočnosť, že Dvor audítorov prijíma rôzne opatrenia na zvýšenie informovanosti o obťažovaní v pracovnom prostredí vrátane odbornej prípravy pre nových zamestnancov; s uznaním berie na vedomie, že sú stanovené postupy a sankcie v nadväznosti na sťažnosti na zamestnancov, ako aj na členov Dvora audítorov; nabáda Dvor audítorov, aby dôsledne monitoroval účinnosť svojej politiky v tomto smere, pokračoval vo zvyšovaní povedomia o obťažovaní na pracovisku a podporoval kultúru nulovej tolerancie voči obťažovaniu;

29.  konštatuje, že v roku 2017 nedošlo k žiadnemu prípadu oznamovania protispoločenskej činnosti; poznamenáva, že právny servis Súdneho dvora koná ako orgán pre zverejňovanie, poradenstvo a postúpenie pre interných a externých oznamovateľov; ďalej konštatuje, že existuje sieť etických poradcov, ktorá poskytuje poradenstvo v oblasti poskytovania informácií v prípadoch nezrovnalostí, ako sa uvádza v rokovacom poriadku Dvora audítorov; zdôrazňuje, že každý zamestnanec má povinnosť podávať právnej službe Dvora audítorov správy o nezrovnalostiach, a to podvodných aj nepodvodných; vyzýva Dvor audítorov, aby chránil totožnosť zamestnancov, ktorí oznamujú nezrovnalosti, s cieľom umožniť riadne vyšetrovanie; vyzýva Dvor audítorov, aby zabezpečil, že všetci zamestnanci budú riadne informovaní o svojich právach, napríklad počas postupov zaškolenia nových zamestnancov; víta stanovisko Dvora audítorov uverejnené v októbri 2018 v nadväznosti na navrhovanú smernicu Komisie o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie, ktoré bolo uverejnené 23. apríla 2018; zdôrazňuje význam zvyšovania informovanosti a odbornej prípravy zamestnancov ako spôsobu vytvárania pozitívnej atmosféry dôvery, v rámci ktorej sa oznamovanie protispoločenskej činnosti akceptuje ako súčasť kultúry organizácie;

30.  konštatuje, že v roku 2017 Dvor audítorov oznámil 13 prípadov podozrenia z podvodu Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) v porovnaní s 11 prípadmi v roku 2016, pričom tieto prípady boli zistené počas práce na vyhlásení o vierohodnosti za rozpočtové roky 2016 a 2017 a v rámci iných audítorských úloh; víta prebiehajúce rokovania medzi Dvorom audítorov a úradom OLAF o novej administratívnej dohode; žiada, aby bol informovaný o vývoji v oblasti vzťahov s úradom OLAF, ako aj o prípravách na spoluprácu s navrhovanou Európskou prokuratúrou (EPPO);

31.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že členovia Dvora audítorov môžu byť bez odôvodnenia a bez podania žiadosti o dovolenku jeden alebo viac dní na pracovisku neprítomní; s uznaním berie na vedomie skutočnosť, že Dvor audítorov zaviedol register účasti na zaznamenávanie prítomnosti členov na schôdzach Dvora audítorov, jeho komôr a výborov; berie na vedomie, že Dvor audítorov uverejňuje kalendár všetkých takýchto zasadnutí na svojej webovej stránke; vyzýva Dvor audítorov, aby zaviedol postupy na vedenie registra ročnej dovolenky, pracovnej neschopnosti a neprítomnosti z práce z iných dôvodov s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky prípady neprítomnosti členov riadne zaznamenávali; zdôrazňuje, že súčasná prax by mohla oslabiť dôveru občanov a inštitúcií Únie v Dvor audítorov;

32.  pripomína, že v súlade s článkom 285 Zmluvy o fungovaní Európskej únie členovia Dvora audítorov vykonávajú svoju funkciu úplne nezávisle a konajú výlučne vo všeobecnom záujme Únie; je znepokojený súčasným vlastným spôsobom výkladu dodržiavania týchto kritérií a naliehavo vyzýva Dvor audítorov, aby vypracoval prísnejšie kontroly týkajúce sa vonkajších činností členov s cieľom zabezpečiť, aby namiesto vyhlásení o neexistencii konfliktu záujmov predkladali vyhlásenia o záujmoch; zdôrazňuje, že je potrebné posilniť súčasné postupy vrátane etickej komisie, aby sa zabezpečil nedostatok konfliktu záujmov; víta prebiehajúce externé partnerské preskúmanie etického rámca Dvora audítorov a žiada, aby bol informovaný o výsledku;

33.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že informácie, ktoré sa v minulosti požadovali v príkazoch na služobné cesty, boli nedostatočné a neumožňovali Dvoru audítorov posúdiť, či činnosť, ktorú členovia Dvora audítorov plánovali, patrila do oblasti záujmu Dvora audítorov; vyzýva Dvor audítorov, aby zodpovedajúcim spôsobom zvýšil objem požadovaných informácií s cieľom zabrániť prípadnému zneužitiu a informoval orgán udeľujúci absolutórium o zavedených zmenách; konštatuje, že po revízii pravidiel oficiálnych návštev členov Dvora audítorov(9) Dvor audítorov štvrťročne zverejňuje informácie o služobnej ceste poslancov;

34.  so záujmom však konštatuje, že Dvor audítorov od októbra 2016 začal posilňovať vnútorné kontroly a finančné postupy v súvislosti s cestovnými nákladmi a riadením služobných vozidiel tým, že prijal nové pravidlá používania automobilov a vodičov, ktoré v súčasnosti riadi ústredný tím(10), nové pravidlá pre výdavky na služobné cesty(11) a nové pravidlá pre výdavky na reprezentáciu členov Dvora audítorov(12) s generálnym tajomníkom ako povoľujúcim úradníkom vymenovaným delegovaním na výdavky súvisiace so služobnými cestami členov Dvora audítorov(13) a s použitím rovnakého systému, ktorý riadi misie všetkých ostatných zamestnancov inštitúcie;

35.  v súvislosti s obdobím 2012 – 2018 berie na vedomie rozhodnutie Dvora audítorov dokončiť komplexný vnútorný audit výdavkov na služobné cesty a používanie služobných vozidiel všetkými členmi Dvora audítorov, generálnym tajomníkom a riaditeľmi s cieľom identifikovať možné nezrovnalosti a vymáhať sumy súvisiace s týmito nezrovnalosťami; žiada, aby bol pri ukončení auditu bezodkladne informovaný o výsledkoch a vyzýva Dvor audítorov, aby urýchlene prijal všetky opatrenia potrebné na odstránenie prípadných nedostatkov zistených v tomto procese; okrem toho vyzýva Dvor audítorov, aby predložil ročný zoznam uskutočnených služobných ciest, a to aj pokiaľ ide o všetky služobné cesty, dátumy, celkové náklady a účel ;

36.  pripomína odporúčané kritériá na vymenovanie členov Dvora audítorov členskými štátmi a Radou, ktoré schválil Parlament vo svojom uznesení zo 4. februára 2014; zdôrazňuje, že dôležitým kritériom boli vysoké normy integrity a morálky a že kandidáti by k dátumu svojho vymenovania nemali zastávať žiadnu volenú funkciu ani mať žiadnu zodpovednosť voči ktorejkoľvek politickej strane; zastáva názor, že výberový postup by sa mal ďalej upraviť, aby sa zabezpečilo, že kandidáti budú mať príslušné kvalifikácie a budú spĺňať príslušné podmienky; navrhuje, aby postup predbežného výberu sudcov Európskeho súdneho dvora slúžil ako vzor pre nezávislý predbežný výber členov Dvora audítorov;

37.  konštatuje, že rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie nebude mať väčší dosah na štruktúru a ľudské zdroje Dvora audítorov; víta skutočnosť, že Dvor audítorov sa rozhodol uplatniť individuálny prístup pri rozhodovaní o predĺžení zmlúv britských dočasných a zmluvných zamestnancov, a nie o ich prepustení len preto, že už nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu; vyzýva Dvor audítorov, aby urýchlene vypracoval ucelenú stratégiu s cieľom poskytnúť dotknutým osobám istotu; okrem toho konštatuje, že člen Dvora audítorov zo Spojeného kráľovstva nebude od 1. apríla 2019 vo funkcii a že rozpočtový vplyv jeho odchodu – osem mesiacov pred ukončením mandátu – bude predstavovať približne 108 000 EUR.

INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníčka prítomná na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017.

(2)

Ú. v. EÚ C 348, 28.9.2018, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 9.

(5)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(7)

  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(8)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0060.

(9)

  rozhodnutie č. 61-2017 zo 14. decembra 2017 o výdavkoch členov Dvora audítorov na služobné cesty

(10)

  zápisnica z 218. schôdze Administratívneho výboru, ktorá sa konala vo štvrtok 6. októbra 2016, bod 7

(11)

  rozhodnutie č. 61-2017 zo 14. decembra 2017 o výdavkoch členov Dvora audítorov na služobné cesty

(12)

  rozhodnutie č. 60-2017 zo 14. decembra o pravidlách riadenia výdavkov poslancov na reprezentáciu

(13)

  rozhodnutie Európskeho dvora audítorov č. 58-2017 zo 14. decembra 2017, ktorým sa stanovujú vnútorné pravidlá pre plnenie rozpočtu; rozhodnutie Dvora audítorov č. 59-2017 zo 14. decembra 2017 o charte úloh a povinností povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním a povoľujúcich úradníkov vymenovaných subdelegovaním

Posledná úprava: 14. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia