Förfarande : 2018/2171(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0097/2019

Ingivna texter :

A8-0097/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.7

Antagna texter :

P8_TA(2019)0248

BETÄNKANDE     
PDF 171kWORD 66k
27.2.2019
PE 626.820v02-00 A8-0097/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt V – revisionsrätten

(2018/2171(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Arndt Kohn

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt V – revisionsrätten

(2018/2171(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2017 (COM(2018)0521 – C8‑0322/2018)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de internrevisioner som genomförts under 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2017, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artiklarna 59, 118, 260, 261 och 262,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0097/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar revisionsrättens generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av revisionsrättens budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till revisionsrätten, Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt V – revisionsrätten

(2018/2171(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt V – revisionsrätten,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0097/2019), och av följande skäl:

A.  Inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet betonar den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten vikten av att ytterligare stärka EU‑institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet och genom införandet av begreppet resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

1.  Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens årsredovisning granskas av en oberoende extern revisionsbyrå så att samma principer avseende transparens och redovisningsskyldighet tillämpas på revisionsrätten som på de av revisionsrätten granskade organen. Parlamentet noterar att revisionsbyrån anser att revisionsrättens årsredovisning ger en sann och rättvisande bild av dess finansiella ställning.

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrättens slutliga anslag för 2017 uppgick till totalt 141 240 000 EUR (jämfört med 137 557 000 EUR för 2016), och att budgetens utnyttjandegrad var 97,73 % (jämfört med 99 % för 2016).

3.  Europaparlamentet betonar att revisionsrättens budget är en rent administrativ budget, där en stor del av anslagen går till kostnader för personal som arbetar inom institutionen (avdelning 1) och till fastigheter, lös egendom, utrustning och diverse driftsutgifter (avdelning 2). Parlamentet uppmanar revisionsrätten att fortsätta att förbättra genomförandegraden för betalningar, särskilt med avseende på avdelning 2, där betalningsgraden var 55,75 % av de slutliga anslagen och 57,13 % av åtagandena (jämfört med 52,8 % respektive 53,8 % för 2016).

4.  Europaparlamentet noterar att genomförandegraden för anslagen för tjänsteresor uppgick till 87,98 % av de slutliga anslagen (jämfört med 93,76 % för 2016). Parlamentet välkomnar revisionsrättens åtagande om att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att anslagen för tjänsteresor används i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet.

5.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens deltagande i det interinstitutionella projektet för integrerad finansiell planering och verksamhetsplanering (Ifap), vilket är ett första steg mot genomförandet av en av resultatbaserad budgetering som en del av initiativet om en resultatinriktad EU-budget. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att rapportera till parlamentets budgetkontrollutskott om framsteg i nästa årliga verksamhetsrapport.

6.  Europaparlamentet välkomnar lanseringen av webbportalen för offentlig revision i Europeiska unionen som innehåller information om hur unionens 29 högre revisionsorgan och medlemsstaterna arbetar och deras roll. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att offentliggöra korta verksamhetsrapporter på webbportalen, med konkreta uppgifter om de analyser som gjorts av revisionsrätten och de högre revisionsorganen samt de konkreta resultaten, inbegripet kostnads-nyttoanalyser och de belopp som återvunnits.

7.  Europaparlamentet konstaterar att tjänsten för internrevision har granskat genomförandet av revisionsrättens strategi för 2013–2017 och den operativa strukturen vid ordförandens direktorat när det gäller frågor såsom programvarulicenser och riskhantering. Parlamentet välkomnar att tjänsten för internrevision anser att de förfaranden för styrning, riskhantering och internkontroll som tillämpas ger rimlig säkerhet om att revisionsrättens mål har uppnåtts.

8.  Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten offentliggjorde sin slutliga redovisning före den 31 mars 2018, i enlighet med parlamentets rekommendation i dess tidigare ansvarsfrihetsförfarande. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att rationalisera sina förfaranden för att se till att även dess årliga verksamhetsrapport senast den 31 mars offentliggörs i syfte att optimera och påskynda ansvarsfrihetsförfarandet. Parlamentet föreslår att revisionsrätten i sina kommande yttranden undersöker i vilken utsträckning de föreslagna arrangemangen skulle leda till ett kortare ansvarsfrihetsförfarande.

9.  Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten sedan 2012 inte har offentliggjort någon särskild rapport om hanteringen av intressekonflikter vid utvalda unionsorgan. Parlamentet uppmanar med kraft revisionsrätten att offentliggöra en årlig särskild rapport om hanteringen av intressekonflikter vid unionsorgan som arbetar med industrier, nämligen Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa), Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa), Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Parlamentet noterar att risken för intressekonflikter är högre för unionsorgan som arbetar med industrier än för andra unionsorgan.

10.  Europaparlamentet uppskattar samarbetet mellan revisionsrätten och parlamentets budgetkontrollutskott. Parlamentet välkomnar presentationen av arbetsprogrammet för parlamentets utskottsordförandekonferens, med en inbjudan till alla ständiga parlamentariska utskott att rekommendera potentiella revisionsuppgifter. Parlamentet välkomnar att omkring två tredjedelar av dessa förslag kommer att påverka revisionsrättens arbete. Parlamentet noterar att det har hållits 60 presentationer för parlamentet och att många bilaterala möten har ägt rum.

11.  Europaparlamentet noterar att revisionsrisken för administrativa utgifter är låg och att den uppskattade felprocenten har legat under väsentlighetsgränsen under flera år. Parlamentet noterar att revisionsrätten därför anser att antalet granskade transaktioner är tillräckligt för att man ska kunna dra slutsatser för dess revision. Parlamentet beklagar dock att utrymmet för överväganden i kapitel 10 i årsrapporterna om administration endast möjliggör en mycket begränsad granskning av bristerna i de administrativa utgifterna vid varje institution. Parlamentet beklagar att revisionsrättens analys av de framsteg som gjorts av parlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén jämfört med 2014 års rekommendationer för administration inte genomfördes, eftersom revisionsrättens granskning för 2017 inte omfattade en granskning av administrativa utgifter för dessa institutioner. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att snart följa upp dessa rekommendationer och påskynda uppföljningen av de rekommendationer som utfärdas i detta kapitel i framtiden.

12.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens samarbete med andra offentliga institutioner och intressenter. Parlamentet noterar med tillfredsställelse samarbetet mellan de högre revisionsorganens chefer och antagandet av en gemensam arbetsplan från och med 2018. Parlamentet stöder dessutom de partnerskap som har ingåtts med olika universitet inom ramen för revisionsrättens politik för att utöka utbildningsutbudet.

13.  Europaparlamentet välkomnar att 92 % av de rekommendationer som revisionsrätten utfärdade 2014 hade genomförts i slutet av 2017, liksom 53 % av de som utfärdades 2017.

14.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten enligt budgetförordningen ska säkerställa att särskilda rapporter utarbetas och antas inom en rimlig tidsperiod som i regel inte får överstiga 13 månader. Parlamentet noterar att det under 2017 i genomsnitt tog 14,6 månader från det att en revision inleddes till antagandet av den särskilda rapporten, och att den eftersträvade tidsfristen på 13 månader för att utarbeta särskilda rapporter inte heller hölls året innan. Parlamentet beklagar att endast åtta av de särskilda rapporter (29 %) som offentliggjordes 2017 höll den eftersträvade tidsfristen på 13 månader. Parlamentet konstaterar att tiden fram till offentliggörandet i genomsnitt var 16 månader, vilket var ungefär två månader mindre än 2016, och uppmanar mot bakgrund av detta revisionsrätten att fortsätta att förbättra sina resultat, utan att äventyra de särskilda rapporternas kvalitet och den målinriktade karaktären i dess rekommendationer.

15.  Europaparlamentet noterar med intresse att revisionsrätten i allt större utsträckning involverar översättare i sin kärnverksamhet och därmed skapar ytterligare synergier med revisorerna. Parlamentet noterar att översättarna tillhandahöll stöd till revisorerna för utarbetandet av de särskilda rapporterna och den årliga rapporten samt för 38 revisionsbesök.

16.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens kommunikationsstrategi Nå ut med tydliga budskap till våra målgrupper och kommunikationsverksamheten för att öka synligheten och genomslaget i medierna, inklusive en ökad närvaro på sociala medier. Parlamentet välkomnar användningen av omfattande analysverktyg för sociala medier för att bättre förstå i vilken utsträckning målgrupper nås och huruvida mediekampanjer har varit framgångsrika. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att fortsätta att sträva efter att använda olika kommunikationskanaler på bästa sätt för att öka medvetenheten om sitt arbete bland medborgarna.

17.  Europaparlamentet välkomnar den detaljerade granskningen av hur revisionsrättens ledamöter och generalsekreterare använder tjänstebilarna, uppdelad på användare, tillryggalagd sträcka och betald kostnad, och som tillhandahålls av revisionsrätten inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för 2017. Parlamentet konstaterar att olika system gäller för resor som omfattas av ett reseförordnande och andra resor som görs för att utföra officiella uppdrag, med ersättning upp till 10 000 km per år. Parlamentet noterar dessutom att ledamöterna och generalsekreteraren ska stå för alla andra relaterade kostnader för alla övriga resor. Parlamentet konstaterar att 17 % av all användning av tjänstefordon är för icke yrkesmässig användning. Parlamentet noterar att chaufförer som har i uppdrag att köra ledamöter i samband med tjänsteresor och protokollresor också är anställda för olika administrativa uppgifter, vilket uppges av revisionsrätten inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för 2017. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att göra en ingående analys av de kompletterande resor som görs för att utföra officiella uppdrag.

18.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att beslut 81–2016, som minskade den årliga ersättningen för resor som gjorts för att utföra officiella uppdrag från 15 000 till 10 000 km, resulterade i besparingar på ungefär 15 %. Parlamentet är dock oroat över att det nuvarande systemet fortfarande medför en oproportionerligt stor börda i termer av administration och dokumentation. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att göra ytterligare förenklingar samtidigt som man förbättrar avräkningssystemets tillförlitlighet. Parlamentet föreslår att revisionsrättens ledamöter ska få ett månatligt bidrag som beräknas i proportion till listpriset för deras respektive tjänstefordon, i stället för det nuvarande systemet som baseras på det tillryggalagda avståndet.

19.  Europaparlamentet noterar att bränslekort tilldelas specifika tjänstefordon och att den person som kör fordonet kan använda dem för att betala för bensin och vägtullar under tjänsteresor. Parlamentet noterar att revisionsrättens ledamöter och generalsekreteraren kan begära bränslekort för sina egna diplomatfordon, men att de själva betalar hela den faktiska kostnaden för bensinen.

20.  Europaparlamentet noterar att revisionsrättens pågående projekt för att öka säkerheten för institutionen och personalen fortskred planenligt. Parlamentet noterar att den nya centralen för säkerhetskontroll, extern ackreditering och tillträdeskontroll för personal och besökare nu är i drift.

21.  Europaparlamentet välkomnar att revisionsrätten erhöll certifieringen avseende EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas). Parlamentet välkomnar revisionsrättens åtgärder för att förbättra sin avfallshantering, öka sin energieffektivitet och minska sitt koldioxidavtryck och uppmanar revisionsrätten att fortsätta sina insatser i denna riktning. Parlamentet välkomnar den anmärkningsvärda minskningen av energikostnaderna.

22.  Europaparlamentet noterar att minskningen av personalstyrkan med 5 % under perioden 2013–2017 har uppnåtts, i enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(7), och att 45 tjänster dragits in. Parlamentet noterar att revisionsrätten drog in en tjänst mer än målet för perioden 2013–2017. Parlamentet noterar att antalet kontraktsanställda ökade från 59 till 73 under samma period, vilket huvudsakligen beror på förstärkta säkerhetsåtgärder i revisionsrättens lokaler. Parlamentet noterar att revisionsrätten effektiviserade förfarandena med hjälp av it-verktyg och digitalisering och genom att lägga ut olika uppgifter på kommissionens byrå för löneadministration, i syfte att genomföra personalnedskärningsmålen.

23.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten, för att vara i linje med Internationella revisorsförbundets (IFAC) rekommendationer, strävar efter att tillhandahålla ett årligt genomsnitt på 40 timmar (fem dagar) fortbildning för sina revisorer. Parlamentet konstaterar att under 2017 överskreds målet med 6,7 dagar fortbildning per revisor.

24.  Europaparlamentet är bekymrat över ökningen av antalet sjukdagar som har tagits ut av personalen från totalt 8 636 dagar (för 687 anställda) under 2015 till 10 327 dagar (för 677 anställda) under 2017. Parlamentet välkomnar transparensen hos revisionsrätten i fråga om antalet fall av utbrändhet bland personalen under 2017. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att erkänna denna oroväckande tendens och att utarbeta en handlingsplan för att förbättra personalens välbefinnande och därför stärka sina insatser för att förbättra personalens välbefinnande och balansen mellan arbetsliv och privatliv.

25.  Europaparlamentet noterar att den låga grundlönen i de första lönegraderna och de begränsade karriärmöjligheterna i Luxemburg, på grund av det finns så få institutioner där, har en direkt inverkan på revisionsrättens rekryteringsförfaranden. Parlamentet välkomnar att det i november 2017 inrättades en interinstitutionell arbetsgrupp som har gjort 24 rekommendationer om bättre karriärutsikter och större flexibilitet, bättre mottagnings- och bosättningsvillkor i landet, bättre integrering av institutionens personal i det lokala samhället och förbättrad kommunikation.

26.  Europaparlamentet välkomnar att 43 % av revisorerna och handläggarna var kvinnor under 2017 och att en jämn könsfördelning i befordringsförfarandet uppnåddes inom ramen för handlingsplanen för politik för lika möjligheter 2013–2017. Parlamentet noterar att andelen kvinnor i ledande befattningar i revisionsavdelningarna ökade från 7 % 2015 till nästan 20 % 2017. Parlamentet beklagar dock att endast 2 av 11 direktörer och 7 av 29 kanslichefer var kvinnor år 2017. Parlamentet välkomnar antagandet av en handlingsplan för lika möjligheter för 2018–2020 och uppmanar revisionsrätten att fortsätta sina ansträngningar för att främja en jämn könsfördelning för ledande befattningar.

27.  Europaparlamentet beklagar att endast 6 av 28 ledamöter av revisionsrätten var kvinnor per den 1 maj 2018. Parlamentet påminner om att parlamentet betonade den ojämna könsfördelningen bland revisionsrättens ledamöter i Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2014 om revisionsrätten framtid. Förfarandet för utnämning av Europeiska revisionsrättens ledamöter: samråd med Europaparlamentet(8) och uppmanar med kraft medlemsstaterna att mer aktivt uppmuntra kvinnor att söka framtida lediga tjänster. Parlamentet upprepar att rådet bör presentera minst två kandidater för parlamentet, dvs. en kvinna och en man, i samband med utnämningsförfarandet.

28.  Europaparlamentet noterar att inga fall av trakasserier rapporterades, utreddes eller slutfördes under 2017. Parlamentet välkomnar att revisionsrätten vidtar olika åtgärder för att öka medvetenheten om trakasserier i arbetsmiljön, inklusive utbildning för nyanställda. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att förfaranden och sanktioner planeras för att följa upp klagomål mot både personal och ledamöter av revisionsrätten. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att noggrant följa upp hur effektiv dess politik är i detta avseende, fortsätta öka medvetenheten om trakasserier på arbetsplatsen samt främja en kultur med nolltolerans mot trakasserier.

29.  Europaparlamentet konstaterar att inga fall om visselblåsning rapporterades under 2017. Parlamentet noterar att revisionsrättens rättstjänst agerar som informations-, rådgivnings- och hänvisningsorgan för interna och externa visselblåsare. Parlamentet noterar vidare att det har inrättats ett nätverk av etikrådgivare för att ge råd om tillhandahållande av information vid oegentligheter, i enlighet med revisionsrättens arbetsordning. Parlamentet understryker att varje anställd är skyldig att rapportera oegentligheter, både bedrägerier och andra oriktigheter, till revisionsrättens rättstjänst. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att skydda identiteten för de anställda som rapporterar oegentligheter för att möjliggöra ordentliga utredningar. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att se till att all personal får ordentlig information om sina rättigheter, till exempel i samband med introduktionsförfaranden för nyanställda. Parlamentet välkomnar revisionsrättens yttrande, som offentliggjordes i oktober 2018, till följd av kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, som offentliggjordes den 23 april 2018. Parlamentet understryker vikten av att öka medvetenheten hos och utbildningen av personal för att främja en positiv och förtroendefull atmosfär, där visselblåsning är en accepterad del av företagskulturen.

30.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten under 2017 meddelade 13 fall av misstänkta bedrägerier till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), jämfört med 11 under 2016, som identifierades i samband med revisionsförklaringen för budgetåren 2016 och 2017 och inom ramen för övriga revisionsuppgifter. Parlamentet välkomnar de pågående förhandlingarna mellan revisionsrätten och Olaf om ett nytt administrativt arrangemang. Parlamentet begär att få information om utvecklingen avseende förbindelserna med Olaf och om förberedelserna av samarbetet med den föreslagna europeiska åklagarmyndigheten.

31.  Europaparlamentet beklagar att revisionsrättens ledamöter utan motivering får vara frånvarande utan att ansöka om ledighet för en eller flera dagar. Parlamentet välkomnar att revisionsrätten har infört ett närvaroregister för att registrera ledamöternas närvaro vid sammanträden inom revisionsrätten samt dess avdelningar och kommittéer. Parlamentet noterar att revisionsrätten offentliggör en kalender över alla sådana sammanträden på sin webbplats. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att fastställa förfaranden för att föra ett register över ledamöternas årliga semester, sjukledighet och frånvaro från arbetet av andra skäl för att se till att all ledighet registreras på ett effektivt sätt. Parlamentet betonar att nuvarande praxis skulle kunna undergräva unionsmedborgarnas och unionsinstitutionernas förtroende för revisionsrätten.

32.  Europaparlamentet påminner om att i enlighet med artikel 285 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska ledamöterna av revisionsrätten fullgöra sina skyldigheter under full oavhängighet och agera i unionens allmänna intresse. Parlamentet är bekymrat över den nuvarande självdeklarerade överensstämmelsen med detta kriterium, och uppmanar revisionsrätten att utveckla strängare kontroller av ledamöternas externa aktiviteter och se till att de inger intresseförklaringar i stället för förklaringar om att det inte föreligger några intressekonflikter. Parlamentet understryker att de nuvarande förfarandena, inbegripet etikkommittén, måste stärkas för att säkerställa att det inte föreligger några intressekonflikter. Parlamentet välkomnar den pågående externa sakkunnighetsbedömningen av revisionsrättens etiska ramverk och begär att få information om resultatet.

33.  Europaparlamentet beklagar att den information som tidigare begärdes i reseförordnanden var otillräcklig och inte gav revisionsrätten möjlighet att bedöma huruvida den verksamhet som planerades av revisionsrättens ledamöter låg i revisionsrättens intresse. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att därför öka den information som krävs för att förhindra eventuellt missbruk och rapportera tillbaka till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de ändringar som gjorts. Parlamentet noterar att efter revisionsrättens översyn av reglerna för ledamöternas tjänsteresor(9), offentliggör revisionsrätten kvartalsvis information om ledamöternas tjänsteresor.

34.  Europaparlamentet noterar dock med intresse att revisionsrätten sedan oktober 2016 har börjat stärka de interna kontrollerna och de finansiella förfarandena när det gäller resekostnader och förvaltning av tjänstefordon genom att anta nya regler för användningen av fordon och chaufförer som nu förvaltas av en central grupp(10), nya regler för kostnader för tjänsteresor(11) och nya regler för revisionsrättsledamöternas representationskostnader(12) med generalsekreteraren som den delegerade utanordnaren för utgifter för revisionsrättsledamöternas tjänsteresor(13) och genom att använda samma system för förvaltning av tjänsteresor som för all annan personal vid institutionen.

35.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens beslut att för perioden 2012–2018 slutföra en omfattande internrevision av utgifterna för alla revisionsrättsledamöternas, generaldirektörens och direktörernas tjänsteresor samt deras användning av tjänstefordon i syfte att identifiera potentiella oriktigheter och att återkräva beloppen i samband med sådana oriktigheter. Parlamentet begär att få information om resultaten så snart revisionen har avslutats och uppmanar revisionsrätten att snabbt vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att ta itu med potentiella svagheter som identifierats i denna process. Parlamentet uppmanar dessutom revisionsrätten att tillhandahålla en årlig förteckning över de tjänsteresor som gjorts, inbegripet datum, fullständig kostnad och syfte för varje uppdrag.

36.  Europaparlamentet påminner om de rekommenderade kriterierna för utnämning av ledamöter till revisionsrätten av medlemsstaterna och rådet, som godkändes av parlamentet i parlamentets resolution av den 4 februari 2014. Parlamentet understryker att höga normer för integritet och moral var ett viktigt kriterium och att kandidater inte bör inneha något uppdrag som de valts till eller ha något ansvar i förhållande till ett politiskt parti från och med dagen för deras utnämning. Parlamentet anser att urvalsförfarandet bör anpassas ytterligare för att säkerställa att kandidaterna har de relevanta kvalifikationerna och uppfyller de relevanta villkoren. Parlamentet föreslår att förfarandet för ett första urval av domare vid Europeiska unionens domstol skulle kunna tjäna som modell för ett oberoende första urvalsförfarande för revisionsrättens ledamöter.

37.  Europaparlamentet noterar att Förenade kungarikets beslut att lämna Europeiska unionen inte kommer att ha någon väsentlig inverkan på revisionsrättens struktur och personal. Parlamentet välkomnar att revisionsrätten har beslutat att från fall till fall besluta om förlängning av kontrakt för brittiska tillfälligt anställda och kontraktsanställda och att inte säga upp dem enbart på grund av att de inte längre är medborgare i en medlemsstat. Parlamentet uppmanar revisionsrätten att snabbt utarbeta en sammanhängande strategi för att skapa säkerhet för de berörda personerna. Parlamentet noterar dessutom att Förenade kungarikets ledamot av revisionsrätten inte kommer att vara i tjänst från och med den 1 april 2019 och att budgetkonsekvenserna av hans avgång, åtta månader tidigare än slutet på mandatet, kommer att uppgå till cirka 108 000 EUR.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean‑François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

17

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT L 51, 28.2.2017, s. 1.

(2)

EUT L 348, 28.9.2018, s. 1.

(3)

EUT L 357, 04.10.2018, s. 1.

(4)

EUT L 357, 04.10.2018, s. 9.

(5)

EGT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

EGT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(7)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1

(8)

Antagna texter, P7_TA(2014)0060.

(9)

Beslut nr 61-2017 av den 14 december 2017 om utgifter för revisionsrättsledamöternas tjänsteresor

(10)

Protokoll från det 218:e sammanträdet i den administrativa kommittén, som hölls torsdagen den 6 oktober 2016, punkt 7.

(11)

Beslut nr 61-2017 av den 14 december 2017 om utgifter för revisionsrättsledamöternas tjänsteresor

(12)

Beslut nr 60-2017 av den 14 december om reglerna för förvaltningen av ledamöternas representationskostnader.

(13)

Europeiska revisionsrättens beslut nr 58-2017 av den 14 december 2017 om interna regler för genomförandet av budgeten; Europeiska revisionsrättens beslut nr 59-2017 av den 14 december 2017 om stadgan för den delegerade utanordnarens och de vidaredelegerade utanordnarnas uppdrag och ansvar.

Senaste uppdatering: 15 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy