Процедура : 2018/2169(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0098/2019

Внесени текстове :

A8-0098/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.6

Приети текстове :

P8_TA(2019)0247

ДОКЛАД     
PDF 211kWORD 72k
27.2.2019
PE 626.818v02-00 A8-0098/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IV ‒ Съд

(2018/2169(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Арндт Кон

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IV ‒ Съд

(2018/2169(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8‑0321/2018)(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Съда пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2017 г.,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(6), и по-специално членове 59, 118, 260, 261 и 262 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по правни въпроси (A8-0098/2019),

1.  освобождава от отговорност секретаря на Съда на ЕС във връзка с изпълнението на бюджета на Съда на ЕС за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съда на Европейския съюз, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел V – Съд

(2018/2169(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0098/2019),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и управленската отговорност и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  отбелязва със задоволство, че в своя годишен доклад за 2017 г. Сметната палата не установява съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Съда на Европейския съюз („Съда“);

2.  приветства факта, че въз основа на извършената одитна дейност Сметната палата заключава, че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2017 г., плащанията за административни и други разходи на Съда не са засегнати от съществени грешки;

3.  отбелязва, че през 2017 г. бюджетните кредити са възлизали на 399 344 000 EUR (380 002 000 EUR през 2016 г.), а степента на изпълнение през 2017 е била 98,69% (98,23% през 2016 г.); отбелязва високата степен на изпълнение на бюджета за дял 1 (лица, работещи в институцията) и дял 2 (сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи), която се равнява съответно на 98,6% и 99,1% в сравнение с 98,1% и 98,6% през 2016 г.;

4.  отбелязва, че пренесените от 2016 към 2017 г. бюджетни кредити са били 22 240 120,22 EUR, от които 86,26% (19 188 159,20 EUR) са били използвани през 2017 г. в сравнение с 90% през 2016 г.;

5.  отбелязва, че установените през финансовата 2017 година вземания са възлизали на 51 677 001 EUR и са били с 3,6% по-ниски от прогнозираните приходи в размер на над 53 595 000,00 EUR; отбелязва, че това несъответствие се дължи главно на късното определяне на 3 от общо 19-те нови съдии в контекста на реформата на Съда на ЕС, което доведе до по-ниски от очакваното разходи за персонал;

6.  отбелязва, че през 2017 г. Съдът на ЕС е предоставил 850 000 EUR за изплащане на обезщетения за вреди, присъдени от Общия съд поради непостановяване на решение в рамките на разумен период от време в контекста на три дела, приключени от Общия съд през 2011 и 2013 г.;

7.  отбелязва, че Съдът на ЕС е завишил оценката на бюджетните си кредити за различни бюджетни редове в глава 14 „Друг персонал и външни услуги“, наред с другото за командировки (бюджетен ред 162), за който са поети задължения в размер на 342 000 EUR през 2017 г., докато плащанията възлизат само на 204 795,27 EUR; завишена е също така оценката за обучение (бюджетен ред 1612), за който са поети задължения в размер на 1 457 644,07 EUR, докато плащанията възлизат само на 579 000,04 EUR; отбелязва, че Съдът на ЕС е намалил своето искане за бюджетни кредити за командировки на членовете на ЕП на 299 750 EUR при изготвянето на прогнозните си оценки за 2019 г. в отговор на констатацията на Парламента в неговия доклад за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.; призовава Съда на ЕС да продължи да полага усилия, за да гарантира добро финансово управление, с цел да се избегнат значителни несъответствия между поетите задължения и плащанията;

8.  приема за сведение, че процентът на изпълнение на окончателните бюджетни кредити по главата, свързана със заседания и конференции през 2017 г., е 81,40%, в сравнение с 95,5% през 2016 г.; призовава Съда на ЕС да продължи да работи по този въпрос, за да може отново да достигне поне същия процент на изпълнение на окончателните бюджетни кредити за тази глава, като процента, достигнат през 2016 г.;

9.  отбелязва, че 8,72 милиона евро са прехвърлени към бюджетен ред 2001 (отдаване под наем/закупуване) за проекта за петото разширение на сградите на Съда на ЕС вследствие на бюджетен излишък; отбелязва, че трансферът на бюджетни кредити беше предмет на уведомление до бюджетния орган в съответствие с разпоредбите на член 25, параграфи 1 и 2 от Финансовия регламент; отбелязва, че до момента авансовите плащания, извършвани със съгласието на бюджетния орган от 2007 г. насам, в размер на 57,3 милиона евро, дадоха възможност за значително намаляване на бюджетното въздействие на плащанията за отдаване под наем/закупуване, предвидени до 2026 г.;

10.  отбелязва, че почти 75% от бюджета на Съда на ЕС са разпределени за разходи за членовете и служителите (дял 1), а почти 25% са предназначени за инфраструктурни разходи (дял 2), особено за сградите и информационните технологии; приветства ангажимента на Съда да прилага методологията за основано на изпълнението бюджетиране, към подходящи части от своя бюджет; призовава Съда да информира органа по освобождаване от отговорност относно резултатите, свързани с прилагането на принципите за основано на изпълнението бюджетиране;

11.  подчертава обаче, че въвеждането на бюджетиране, основано на изпълнението, не следва да се прилага по отношение на бюджета на Съда на ЕС единствено като цяло, а следва да включва също така поставянето на конкретни, измерими, постижими, реалистични и обвързани с времето цели в годишните планове на отделните структурни единици, отдели и на служителите и да определя подходящи показатели за изготвяне на прогнозите на институцията; ето защо призовава Съда на ЕС да въведе принципа на бюджетиране, основано на изпълнението, по-широко в своите дейности;

12.  изказва обаче загриженост поради факта, че важни понятия като легитимност, отговорност, прозрачност или отчетност засега имат малка роля при определянето на правомощията на Съда;

13.  приветства намерението на Съда да рационализира своите процедури, за да публикува своя годишен доклад за дейността не по-късно от 31 март 2019 г. с цел оптимизиране и ускоряване на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

14.  приветства факта, че Съдът на ЕС е започнал работа по разработването на интегрирана система за управление на делата (ICMS), която ще замени набора от приложения, разработени през последните 25 години, и ще включва компонент относно компютризацията на показателите за изпълнение и инструментите за докладване;

15.  приветства препоръката на Сметната палата, че Съдът на ЕС следва да обмисли приемането на по-активни процедури за управление на делата, основаващи се на индивидуален подход и реалистични срокове, като същевременно следи отблизо използването на заетите човешки ресурси и приема допълнителни методи за административна рационализация;

16.  отбелязва, че само 4,8% от общия бюджет на Съда на ЕС са предназначени за информационни технологии и телекомуникации; подчертава значението на въвеждането на системи за информация и документация без документи на хартиен носител с цел гарантиране на бързи и ефикасни комуникации и призовава Съда на ЕС да продължи да предприема необходимите мерки за постигане на тази цел; приветства в тази връзка засиленото използване на приложението „e-Curia“ и призовава Съда на ЕС да се стреми към пълно подаване на всички процесуални документи чрез това приложение в близко бъдеще; приветства факта, че през 2016 г. всички държави членки са използвали „e-Curia“, което показва ефективното повишаване на осведомеността на обществеността за съществуването и предимствата на това приложение;

17.  посочва, че общият брой на делата, заведени пред Съда на ЕС през 2017 г. (1656 дела) е по-висок отколкото през 2016 г. (1604 дела), както и че броят на приключените през 2017 г. дела остава висок (1594 дела спрямо 1628 през 2016 г.); отбелязва, че средната продължителност на производствата е намаляла от 16,7 месеца през 2016 г. на 16,3 месеца през 2017 г.; приветства подобренията на ефективността, които доведоха до увеличаване на броя на годишно приключените дела с 29,6% през периода 2010—2017 г., докато броят на новите дела непрекъснато нараства;

18.  стига до заключението, че Съдът на ЕС би могъл да постигне още по-добри резултати, ако предприеме мерки за по-активно управление на отделните дела, като прилага съобразени с конкретните дела срокове и води наблюдение на степента на действително използване на наличните човешки ресурси; подчертава, че измерването на ефективността на работата на тази основа, вместо прилагането на индикативни срокове, които да се спазват приблизително, ще даде информация на ръководителите както за проблемните случаи, така и за елементите на добра практика; подчертава, че тази информация би могла да се използва и за по-добро докладване относно ефективността на работата, с цел да се подобри нейната отчетност, което ще създаде възможност да се следи по-отблизо за правилното функциониране на Съда на ЕС и използването на наличните ресурси;

19.  признава усилията на Съда да подобри ефикасността при разглеждането на делата, следвайки препоръките, изказани от Сметната палата в нейния преглед на ефикасността на управлението на делата на Съда на ЕС(7); приветства факта, че Съдът на ЕС е разработил срокове и инструменти за мониторинг, адаптирани към определени видове производства; отбелязва, че продължителността на производствата е един от факторите, които трябва да бъдат взети предвид при оценката на дадена съдебна система; призовава Съда на ЕС да продължи да подобрява своите резултати, като следва препоръките на Сметната палата, и същевременно не прави компромис с качеството, ефикасността и независимостта на своите решения;

20.  отбелязва, че Съдът на Европейския съюз (Съдът на ЕС) трябва да осигурява правосъдие с безупречно качество и в разумни срокове, и същевременно като институция на Съюза да гарантира, че използва определените за него публични средства по възможно най-ефикасния и най-ефективния начин и в съответствие с принципите на доброто финансово управление;

21.   приема за сведение обясненията на Съда на ЕС в неговите последващи действия във връзка с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г., а именно, че съдебната ваканция не съответства на период на прекъсване на съдебната дейност; отбелязва, че съдиите и техните кабинети считат белите седмици за привилегировано време за работа по техните собствени дела, т.е. случаите, в които те са съдия докладчик;

22.  приветства инициативата за създаване на „съдебна мрежа на Европейския съюз“, която да обхваща конституционните съдилища и върховните съдилища на държавите членки за утвърждаване на съдебната практика на Съюза и съдилища на държавите членки;

23.  приветства постиженията на Съда на ЕС по отношение на комуникационните дейности за повишаване на неговата видимост и медийно въздействие, включително разширяване на присъствието му в социалните медии и организацията на информационни семинари за журналисти; насърчава Съда на ЕС да продължи да полага усилия за оптимално използване на различните комуникационни канали за повишаване на осведомеността относно неговата работа сред гражданите;

24.  отбелязва, че през периода 2013–2017 г. броят на служителите беше намален с 5% в съответствие с Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(8), като общо бяха съкратени 98 длъжности; отбелязва, че междувременно бяха създадени 130 нови длъжности предвид увеличения брой съдии и генерални адвокати, както и седем нови длъжности за мерки за сигурност, 63 нови длъжности за присъединяването на Хърватия и девет за писмените преводи на ирландски;

25.  отбелязва, че намаляването на персонала оказва значителен натиск върху някои служби за подкрепа; изразява загриженост по-специално във връзка с факта, че езиковите служби са загубили 64 длъжности, което представлява приблизително 60% от общото намаление; отбелязва, че съкращаването на длъжности е засегнало вътрешния производствен капацитет на езиковите отдели и е довело до засилено сътрудничество с преводачи на свободна практика;

26.  приветства междуинституционалното сътрудничество за преразпределение на конферентните преводачи със спомагателни функции, което трябваше да бъде отменено в контекста на промените в подхода на Съда на ЕС към конферентния превод;

27.  приветства високата степен на запълване на длъжностите във всички служби (почти 98%); отбелязва обаче, че ниските основни заплати за длъжностите в най-ниските степени и ограничените възможности за професионално развитие в Люксембург поради малкия брой институции там имат пряко въздействие върху процедурите за назначаване на служители в Съда на ЕС; приветства създаването на междуинституционална работна група през ноември 2017 г., която отправи 24 препоръки относно по-добрите професионални перспективи и гъвкавостта при назначаване, по-добрите условия за прием и установяване в страната, както и по-добрата интеграция на служителите на институцията в местното общество и подобрената комуникация;

28.  посочва, че едно по-гъвкаво разпределение на съществуващите съдебни помощници би могло да има положително въздействие върху цялостната ефективност на Съда;

29.  отбелязва лекото увеличение на броя на жените на ръководни длъжности, който се равняваше на 36% през 2017 г. в сравнение с 35% през 2016 г.; призовава Съда на ЕС да продължава на подобрява баланса между половете на равнището на ръководните длъжности; приветства пилотния проект за развитие на административни и управленски умения, насочен по-специално към насърчаване на жените да кандидатстват за ръководни длъжности; насърчава Съда на ЕС да насърчава мерки за постигане на равновесие между професионалния и личния живот, насочени към служителите от всички полове;

30.  приветства предоставяната информация на всички служители при постъпването на служба, както достъпна в наръчника за персонала, за осигуряване на осведоменост относно съществуващите гъвкави схеми на работа; приветства прозрачността на Съда на ЕС по отношение на служителите, които страдат от синдрома на изтощението, и насърчава Съда на ЕС да извърши оценка на разпределението на работното натоварване в рамките на организацията и да провери съответствието между задачите и ресурсите;

31.  отбелязва, че през 2016 г. беше открита дисциплинарна процедура с цел разследване на жалба за тормоз, която беше приключена през 2017 г.; приветства назначаването на мрежа от доверени съветници, които могат да бъдат потърсени за съвет или помощ в случай на психически или сексуален тормоз; насърчава Съда на ЕС да следи отблизо ефикасността на своята политика в това отношение, да продължи да повишава осведомеността относно тормоза на работното място и да поощрява култура на нулева толерантност към тормоза;

32.  отново заявява, че географският баланс, т.е. разпределението на персонала по националност въз основа на дела на населението на съответната държава членка като дял от общото население на Съюза, и по-специално на ръководни позиции, следва да се наблюдава отблизо; отново заявява със загриженост, че само 15 от 56-те началници на отдели на Съда на ЕС и двама от неговите 13 директори са били от държави членки, присъединили се към Европейския съюз след май 2004 г.; отбелязва също така, че 31% от служителите на Съда на ЕС са от тези държави членки; насърчава Съда на ЕС да разработи политика за преодоляване на географския дисбаланс и да докладва на органа по освобождаване от отговорност;

33.  приветства увеличаването на броя на платените стажове в Съда на ЕС от 57 през 2016 г. на 82 през 2017 г.; приветства освен това факта, че Съдът на ЕС е поискал допълнителна сума в размер на 550 000 EUR в бюджета за 2019 г.; изразява съжаление обаче, че 215-те стажанти, назначени в кабинетите на членовете през 2017 г., все още не са получили възнаграждение; призовава Съда на ЕС да гарантира подходящ размер на стипендията за всички свои стажанти, за да се осигури достатъчно заплащане за труда, положен от стажантите, и да се избегне засилването на дискриминацията по икономически причини;

34.  отбелязва, че членовете на Съда на ЕС могат да използват служебни автомобили извън изпълнението на своите задължения и че разходите за подобна употреба се поемат изцяло от ползвателя; отбелязва, че средният разход на член за използването на автомобил извън изпълнението на техните задължения възлиза на 440 EUR през 2017 г., които се възстановяват изцяло от възнагражденията на членовете;

35.  отбелязва, че шофьорите са пътували до страните по произход на членовете на Съда на ЕС без да придружават съответния член 26 пъти и че във връзка с тези пътувания на шофьорите са били възстановени 53 нощувки; освен това отбелязва, че са били насрочени 22 полета, пет пътувания с влак и едно пътуване с кораб за шофьори, в рамките на официални командировки, придружавайки член на Съда на ЕС в неговата страна; подчертава, че службите за превоз следва да придружават членовете в тяхната държава по произход само в надлежно обосновани случаи;

36.  отбелязва, че на уебсайта на Съда e публикуван списък на външните дейности на членовете на Съда; изразява съжаление, че в този списък не се уточнява целта, датата, мястото и пътните и дневните разходи, свързани със съответните събития, нито това дали те са били платени от Съда на ЕС или от трета страна; призовава Съда на ЕС да продължи да публикува списък на външните дейности на своите членове и да бъде по-конкретен по отношение на горепосочените аспекти;

37  подновява призива си към Съда на ЕС да публикува на своя уебсайт автобиографиите и декларациите за интереси на всички свои членове; отбелязва, че на уебсайта са публикувани кратки биографии на всички членове, които обаче не съдържат информация за членството им в други организации; отбелязва, че от членовете се изисква да представят декларация за своите финансови интереси на председателя на съда, на който са членове при встъпването си в длъжност, в съответствие с новия Кодекс за поведение на членовете; призовава Съда на ЕС да публикува тези декларации на своя уебсайт;

38.  приветства преразглеждането на Кодекса за поведение на членовете, който влезе в сила на 1 януари 2017 г., и предвижданите в него нови правила за предотвратяване на случаи на конфликт на интереси и за гарантиране на независимостта на членовете;

39.  отбелязва, че администрацията на Съда на ЕС подготвя нови правила относно кадровата въртележка между държавния и частния сектор за членовете на своя персонал; отново призовава Съда на ЕС бързо да установи и прилага строги задължения в това отношение;

40.  изисква от Съда на ЕС да въведе ясни и строги правила за спонсориране, които да гарантират равно третиране на събитията, след като отбележи, че Съдът на ЕС отказа да изпълнява каквито и да било дейности по спонсориране, въпреки че същият предостави на 18-ия конгрес на Международната федерация по европейско право (FIDE), проведен през май 2018 г. в Португалия, услугите на 12 устни преводачи на стойност 10 859,05 EUR;

41.  отбелязва, че през 2017 г. не са докладвани случаи на подаване на сигнали за нередности; приветства приемането през 2017 г. на нови вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности; призовава Съда на ЕС да гарантира, че всички служители са надлежно информирани за своите права, например по време на официалното въвеждане в длъжност на новите служители;

42.  приветства ангажимента на Съда на ЕС за амбициозни цели в областта на околната среда, по-специално с оглед на текущия му строителен проект, и го насърчава да постигне своевременно тези цели; приветства факта, че целта за намаляване на офертите, имащи значително въздействие върху околната среда, е била преизпълнена през 2017 г.; приветства освен това създаването на междуинституционална служба за предоставяне на помощ в областта на екологосъобразните обществени поръчки; насърчава Съда на ЕС да продължи да подобрява начина, по който управлява отпадъците, да повиши енергийната си ефективност и намали въглеродния си отпечатък;

43.  отбелязва, че британските членове на Съда и на Общия съд ще престанат да изпълняват своите функции, когато Обединеното кралство се оттегли от Европейския съюз; отбелязва, че обемът на съдебните спорове би могъл да се увеличи в краткосрочен и средносрочен план предвид на правните проблеми, които могат да бъдат породени от определено споразумение за оттегляне и съответните разпоредби на правото на Обединеното кралство;

44.  отбелязва, че бивш член на Съда на публичната служба понастоящем е служител на Съда на ЕС като специален съветник, по-специално по въпроси, свързани с решението на Обединеното кралство да се оттегли от Европейския съюз; отбелязва, че неговото назначаване е извършено съгласно член 123, параграф 2 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз;

45.  отбелязва, че през 2017 г. 63 души от членовете на персонала на Съда на ЕС са били с британско гражданство, от които 36 длъжностни лица, 24 срочно наети служители и трима договорно наети служители; приветства намерението на Съда на ЕС да следва индивидуализиран подход за всеки отделен случай при вземането на решение относно удължаването на срока на договорите на договорно и срочно наетите служители с британско гражданство, след оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз; призовава Съда на ЕС бързо да разработи съгласувана стратегия за предоставяне на сигурност на засегнатите лица.

11.12.2018

СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел IV ‒ Съд

(2018/2169(DEC))

Докладчик по становище: Павел Свобода

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  оценява факта, че изпълнението на бюджета за финансовата 2017 г. отчита много висок процент на усвояване на окончателните бюджетни кредити (98,69%), по-висок от процента за 2016 г. (98,23%);

2.  отбелязва, че Съдът на Европейския съюз (Съдът на ЕС) трябва да осигурява правосъдие с безупречно качество и в разумни срокове, и същевременно като институция на ЕС да гарантира, че използва определените за него публични средства по възможно най-ефикасния и най-ефективния начин и в съответствие с принципите на доброто финансово управление;

3.  подчертава, че бюджетът на Съда на ЕС е с чисто административен характер, като приблизително 75% от него са предназначени за работещите в институцията, а останалата част – за сгради, обзавеждане, информационни технологии и различни оперативни разходи;

4.  подчертава обаче, че въвеждането на бюджетиране, основано на изпълнението, не следва да се прилага по отношение на бюджета на Съда на ЕС единствено като цяло, а следва да включва също така поставянето на конкретни, измерими, постижими, реалистични и обвързани с времето цели в годишните планове на отделните структурни единици, отдели и на служителите и да определя подходящи показатели за изготвяне на прогнозите на институцията; ето защо призовава Съда на ЕС да въведе принципа на бюджетиране, основано на изпълнението, по-широко в своите дейности;

5.  отбелязва, че в своя годишен доклад за 2017 г. Сметната палата не е направила забележки относно Съда, както е вече от 2010 г. насам;

6.  отбелязва, че в своя специален доклад № 14/2017 относно разглеждането на изпълнението в управлението на делата в Съда на ЕС, публикуван през септември 2017 г., Сметната палата признава значителните организационни и процедурни действия, предприети от Съда за подобряване на ефикасността на разглеждането на делата;

7.  отбелязва, че Сметната палата е предложила и възможности за по-нататъшни подобрения, по-специално прилагането на интегрирана система за управление на делата;

8.  приветства препоръката на Сметната палата, че Съдът на ЕС следва да обмисли приемането на по-активни процедури за управление на делата, основаващи се на индивидуален подход и реалистични срокове, като същевременно следи отблизо използването на заетите човешки ресурси и приема допълнителни методи за административна рационализация;

9.  посочва, че едно по-гъвкаво разпределение на съществуващите съдебни помощници би могло да има положително въздействие върху цялостната ефективност на Съда;

10.  отбелязва, че статистическите данни за 2017 г. за двете съдилища на Европейския съюз, потвърждават тенденцията, наблюдавана през последните години по отношение на средната продължителност на делата, която продължава да бъде задоволителна както за Общия съд, в който увеличените усилия за ефективност са довели до допълнително намаляване на продължителността (средно намаление с 2,4 месеца в сравнение с 2016 г. и с 10,6 месеца в сравнение с 2013 г.), така и за Съда на Европейския съюз, който успя да запази средната продължителност на производствата по преюдициални запитвания под 16 месеца (15,7 месеца през 2017 г.), с много малко увеличение спрямо 2016 г. (0,7 месеца), в обяснение на което беше изтъкнато изключително сложното законодателство, което се представя пред него за тълкуване;

11.  приветства препоръката на Сметната палата определянето на сроковете да бъде допълнително прецизирано, като се вземат предвид специфичният характер на всеки вид дело и сложността на делата;

12.  приветства факта, че като цяло двете съдилища на Съюза са приключили 1594 дела през 2017 г., което потвърждава общата тенденция за силно увеличаване на съдебната дейност през периода 2010—2017 г., и подчертава значението на този процес, за който се надяваме да продължи в бъдеще;

13.  стига до заключението, че Съдът на ЕС би могъл да постигне още по-добри резултати, ако предприеме мерки за по-активно управление на отделните дела, като прилага съобразени с конкретните дела срокове и води наблюдение на степента на действително използване на наличните човешки ресурси; подчертава, че измерването на ефективността на работата на тази основа, вместо прилагането на инструктивни срокове, които да се спазват приблизително, ще даде информация на ръководителите както за проблемните случаи, така и за елементите на добра практика; подчертава, че тази информация би могла да се използва и за по-добро докладване относно ефективността на работата, с цел да се подобри нейната отчетност, което ще създаде възможност да се следи по-отблизо за правилното функциониране на Съда на ЕС и използването на наличните ресурси;

14.  посочва постоянно увеличаващия се брой профили за достъп до приложението „e-Curia“ (брой профили за достъп: 4354 през 2017 г. в сравнение с 3599 през 2016 г.), както и факта, че през 2016 г. всички държави членки са използвали „e-Curia“, което показва ефективното повишаване на осведомеността на обществеността за съществуването и предимствата на това приложение; при все това изразява съгласие с изразените от Сметната палата съображения, че евентуалното внедряване на напълно интегрирана информационно-технологична система би могло да увеличи ефективността на управлението на делата;

15.  изказва обаче загриженост поради факта, че важни понятия като легитимност, отговорност, прозрачност или отчетност засега имат малка роля за формирането на авторитета на Съда;

16.  приветства създаването на „Съдебната мрежа на Европейския съюз“, включваща конституционните и върховните съдилища на държавите членки, като координирането на нейната дейност се извършва от Съда на Европейския съюз;

17.  счита, че е от съществено значение институциите на Съюза да бъдат представителни за гражданите на ЕС и съответно подчертава значението на поставената от Парламента и Съвета цел за постигане на балансирана представеност на мъжете и жените при назначаването на съдиите в Общия съд.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ L 51, 28.2.2017 г.

(2)

ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.

(3)

ОВ С 357, 4.10.2018 г., стр. 1.

(4)

ОВ С 357, 4.10.2018 г., стр. 9.

(5)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(7)

Европейска сметна палата, Специален доклад № 14/2017: Преглед на ефективността на управление на делата в Съда на Европейския съюз

(8)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 14 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност