Izvješće - A8-0098/2019Izvješće
A8-0098/2019

IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IV. - Sud

27.2.2019 - (2018/2169(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Izvjestitelj: Arndt Kohn

Postupak : 2018/2169(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0098/2019
Podneseni tekstovi :
A8-0098/2019
Doneseni tekstovi :

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IV. - Sud

(2018/2169(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017.[1],

–  uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521 – C8-0321/2018)[2],

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Suda tijelu nadležnom za davanje razrješnice o unutarnjim revizijama provedenima tijekom 2017.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2017., kojemu su priloženi odgovori institucija[3],

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[4] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[5], a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012[6], a posebno njezine članke 59., 118., 260., 261. i 262.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za pravna pitanja (A8-0098/2019),

1.  daje razrješnicu tajniku Suda Europske unije za izvršenje proračuna Suda za financijsku godinu 2017;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Sudu Europske unije, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IV. – Sud

(2018/2169(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IV. – Sud,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0098/2019),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnice tijelo nadležno za davanje razrješnice želi istaknuti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna na temelju uspješnosti i dobrog upravljanja ljudskim resursima;

1.  sa zadovoljstvom prima na znanje da Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2017. nije utvrdio nikakve bitne manjkavosti u područjima u kojima je provedena revizija, a to su upravljanje ljudskim resursima i javna nabava za Sud Europske unije (Sud);

2.  pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud na temelju svojeg revizorskog rada zaključio da u plaćanjima za administrativne i druge rashode Suda za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. ukupno gledajući nije bilo značajnih pogrešaka;

3.  napominje da su odobrena sredstva 2017. iznosila 399 344 000 EUR (u odnosu na 380 002 000 EUR 2016.) i da je stopa izvršenja proračuna bila 98,69 % (u usporedbi s 98,23 % 2016.); prima na znanje visoku stopu izvršenja proračuna i za glavu 1. (osobe koje rade za instituciju) i za glavu 2. (zgrade, namještaj, oprema i razni poslovni izdaci) u iznosu od 98,6 % odnosno 99,1 % u usporedbi s 98,1 % odnosno 98,6 % 2016.;

4.  napominje da je iz 2016. u 2017. preneseno 22 240 120,22 EUR odobrenih sredstava, od čega je 86,26 % (19 188 159,20 EUR) upotrijebljeno 2017., u usporedbi s 90 % 2016.;

5.  napominje da su utvrđena prava u financijskoj godini 2017. iznosila 51 677 001 EUR te su bila za 3,6 % niža od procijenjenog prihoda koji premašuje 53 595 000,00 EUR; napominje da je to odstupanje uglavnom posljedica kašnjenja u imenovanju troje od 19 novih sudaca u kontekstu reforme Suda, što je dovelo do nižih rashoda za zaposlenike u odnosu na očekivanja;

6.  prima na znanje da je Sud 2017. dodijelio 850 000 EUR za isplatu naknade štete, koju je Opći sud dosudio na temelju propusta donošenja presuda u razumnom roku u kontekstu triju predmeta koje je Opći sud zaključio 2011. i 2013.;

7.  napominje da je Sud precijenio svoje obveze u pogledu različitih proračunskih linija iz poglavlja 14. „Ostalo osoblje i vanjske usluge”, među ostalim za službena putovanja (proračunska linija 162) s obzirom na to da su 2017. iznosile 342 000 EUR, dok su plaćanja iznosila samo 204 795,27 EUR, kao i za dodatno osposobljavanje (proračunska linija 1612) s obzirom na to da su obveze iznosile 1 457 644,07 EUR, a plaćanja samo 579 000,04 EUR; napominje da je Sud pri sastavljanju procjena za 2019. kao odgovor na primjedbu Parlamenta u njegovu izvješću o razrješnici za 2016. godinu smanjio svoj zahtjev za odobrena sredstva za službena putovanja članova na 299 750 EUR; poziva Sud da nastavi ulagati napore u dobro financijsko upravljanje kako bi se izbjegla znatna odstupanja između obveza i plaćanja;

8.  prima na znanje da je stopa izvršenja konačnih odobrenih sredstava iz poglavlja koje se odnosi na sastanke i konferencije 2017. iznosila 81,40 %, u usporedbi sa stopom od 95,5 % 2016.; poziva Sud da nastavi raditi na tom pitanju kako bi ponovno dosegnuo stopu konačnih odobrenih sredstava za to poglavlje koja je barem jednaka onoj iz 2016.;

9.  napominje da je 8,72 milijuna EUR preneseno u proračunsku liniju 2001 (zakup/kupnja) za projekt petog proširenja zgrada Suda zahvaljujući proračunskom višku; napominje da je prijenos odobrenih sredstava bio podložan obavijesti proračunskom tijelu u skladu s odredbama članka 25. stavaka 1. i 2. Financijske uredbe; napominje da su predujmi u ukupnom iznosu od 57,3 milijuna EUR, koji su uplaćeni od 2007. godine uz suglasnost proračunskog tijela, dosad omogućili znatno smanjenje proračunskog učinka zakupa/kupnje koji će se plaćati do 2026.;

10.  napominje da je gotovo 75 % proračuna Suda dodijeljeno za rashode za članove i osoblje (glava 1.) te da je gotovo 25 % dodijeljeno za infrastrukturne rashode (glava 2.), prije svega za zgrade i informacijske tehnologije; pozdravlja predanost Suda da primjenjuje metodologiju izrade proračuna na temelju uspješnosti na relevantne dijelove svojeg proračuna; poziva Sud da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o postignućima povezanim s primjenom načela izrade proračuna na temelju uspješnosti;

11.  ističe da se uvođenje izrade proračuna temeljene na uspješnosti ne bi trebalo primjenjivati samo na proračun Suda Europske unije u cjelini već bi trebalo obuhvaćati postavljanje „SMART” ciljeva (konkretnih, mjerljivih, dostižnih, realističnih i vremenski utvrđenih ciljeva) za godišnje planove pojedinačnih službi, odjela i osoblja te određivanje relevantnih pokazatelja za pripremu procjena institucije; stoga poziva Sud Europske unije da u svojem poslovanju što šire uvede načelo izrade proračuna temeljene na uspješnosti;

12.  izražava zabrinutost zbog toga što, za razliku od povezanih pojmova kao što su legitimnost, reaktivnost ili transparentnost, odgovornost zasad nije bila pretjerano važan pojam u utvrđivanju nadležnosti Suda Europske unije;

13.  pozdravlja namjeru Suda da racionalizira svoje postupke kako bi do 31. ožujka 2019. objavio svoje godišnje izvješće o radu u cilju optimizacije i ubrzanja postupka davanja razrješnice;

14.  pozdravlja činjenicu da je Sud započeo s radom na razvoju integriranog sustava upravljanja predmetima, kojim će se zamijeniti skup aplikacija razvijenih tijekom posljednjih 25 godina i koji će uključivati komponentu o informatizaciji pokazatelja uspješnosti i instrumenata za izvješćivanje;

15.  pozdravlja preporuku Revizorskog suda, prema kojoj bi Sud Europske unije trebao razmotriti usvajanje aktivnijih postupaka upravljanja predmetima koji se temelje na individualnom pristupu i realističnim rokovima, pri čemu treba pomno pratiti raspodjelu radne snage i primijeniti dodatne metode administrativnog pojednostavnjenja;

16.  napominje da je samo 4,8 % ukupnog proračuna Suda bilo namijenjeno za informacijske tehnologije i telekomunikacije; naglašava važnost uvođenja protoka informacija i dokumentacije bez papira kako bi se osigurala brza i učinkovita komunikacija te poziva Sud da nastavi provoditi potrebne mjere kako bi se taj cilj postigao; u tom pogledu pozdravlja povećanu uporabu aplikacije „e-Curia” i poziva Sud da u bliskoj budućnosti teži podnošenju svih postupovnih akata preko te aplikacije; pozdravlja činjenicu da se od 2016. sve države članice služe tom aplikacijom, što pokazuje da je došlo do djelotvornog podizanja osviještenosti javnosti o postojanju i prednostima te aplikacije;

17.  napominje da je ukupan broj predmeta pokrenutih pred Sudom 2017. (1656) bio veći nego 2016. (1604) te da je broj predmeta zaključenih 2017. ostao na visokoj razini (1594 predmeta u usporedbi s 1628 predmeta 2016.); napominje da se prosječno trajanje postupka smanjilo sa 16,7 mjeseci 2016. na 16,3 mjeseca 2017.; pozdravlja poboljšanja u pogledu učinkovitosti koja su dovela do povećanja godišnjeg broja zaključenih predmeta za 29,6 % u razdoblju 2010. – 2017., dok se broj novih predmeta stalno povećavao;

18.  zaključuje da bi Sud Europske unije mogao dodatno poboljšati navedene pozitivne rezultate aktivnijim upravljanjem pojedinačnim predmetima, upotrebljavanjem prilagođenih rokova i praćenjem mjere u kojoj su ljudski resursi stvarno iskorišteni; ističe da bi mjerenjem uspješnosti na taj način umjesto uporabom indikativnih rokova kojih se potrebno pridržavati u prosjeku, uprava dobila uvid i u problematične predmete i u elemente dobre prakse; ističe da bi se te informacije također mogle upotrijebiti za bolje izvješćivanje o uspješnosti u svrhu povećanja odgovornosti, čime bi se pružila slika o pravilnom funkcioniranju Suda i uporabi dostupnih resursa;

19.  prepoznaje napore koje je Sud uložio kako bi poboljšao učinkovitost upravljanja predmetima, u skladu s preporukama Revizorskog suda iz njegove revizije uspješnosti u upravljanju predmetima Suda[7]; pozdravlja činjenicu da je Sud razvio vremenske okvire i alate za praćenje koji su prilagođeni određenim vrstama postupaka; napominje da je trajanje postupaka jedan od čimbenika koje treba uzeti u obzir pri ocjeni sudskog sustava; poziva Sud da nastavi poboljšavati svoje rezultate u skladu s preporukama Revizorskog suda, ne dovodeći pritom u pitanje kvalitetu, učinkovitost i neovisnost svojih presuda;

20.  ističe da Sud mora zajamčiti pravdu besprijekorne kvalitete u razumnom roku, a kao institucija EU-a također treba voditi računa o tome da javna sredstva koja su mu na raspolaganju upotrebljava na što učinkovitiji i djelotvorniji način te u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja;

21.   prima na znanje objašnjenja Suda u okviru mjera poduzetih na temelju preporuka iz razrješnice za 2016., prema kojima sudski praznici ne odgovaraju razdoblju prekida sudske djelatnosti; napominje da suci i njihovi kabineti bijele tjedne smatraju prilikom za rad na svojim predmetima, tj. na predmetima za koje su oni suci izvjestitelji;

22.  pozdravlja inicijativu za stvaranje „Pravosudne mreže Europske unije”, koja bi obuhvaćala ustavne i vrhovne sudove država članica, radi promicanja sudske prakse Unije i država članica;

23.  pozdravlja postignuća Suda u pogledu komunikacijskih aktivnosti, kojima se želi povećati njegova vidljivost i medijski utjecaj, uključujući porast prisutnosti na društvenim mrežama i organizaciju informativnih seminara za novinare; potiče Sud da nastavi težiti najboljoj uporabi raznih komunikacijskih kanala kako bi se podigla razina osviještenosti o njegovu radu među građanima;

24.  napominje da je smanjenje broja zaposlenih od 5 % tijekom razdoblja 2013. – 2017. postignuto u skladu s Međuinstitucionalnim sporazumom od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[8], pri čemu je ukinuto 98 radnih mjesta; napominje da je u međuvremenu otvoreno 130 novih radnih mjesta s obzirom na povećan broj sudaca i nezavisnih odvjetnika, kao i sedam novih radnih mjesta za sigurnosne mjere, 63 nova radna mjesta za pristupanje Hrvatske i devet za prevođenje na irski jezik;

25.  napominje da se smanjenjem količine osoblja stvara znatan pritisak na neke usluge podrške; posebno je zabrinut zbog činjenice da su se jezične službe odrekle 64 radna mjesta, što predstavlja otprilike 60 % ukupnog smanjenja; napominje da je ukidanje radnih mjesta utjecalo na unutarnji kapacitet jezične produkcije i dovelo do povećane suradnje s vanjskim prevoditeljima;

26.  pozdravlja međuinstitucijsku suradnju u pogledu preraspodjele pomoćnih konferencijskih prevoditelja, čije su se usluge prestale koristiti u kontekstu promjene pristupa Suda u pogledu usluga konferencijskog prevođenja;

27.  pozdravlja visoku stopu popunjenosti radnih mjesta u svim službama (gotovo 98 %); napominje, međutim, da niska razina osnovnih plaća za početne platne razrede i ograničene mogućnosti za razvoj karijere u Luksemburgu zbog malog broja institucija koje se tamo nalaze izravno utječu na postupke zapošljavanja Suda; pozdravlja osnivanje međuinstitucijske radne skupine u studenom 2017., koja je sastavila 24 preporuke u vezi s boljim izgledima za razvoj karijere i fleksibilnosti u pogledu zapošljavanja, boljim uvjetima prihvata i nastanjivanja u zemlji, boljom integracijom osoblja institucije u lokalnu zajednicu i boljom komunikacijom;

28.  ističe da bi fleksibilnija raspodjela postojećih sudskih savjetnika mogla pozitivno utjecati na ukupnu učinkovitost Suda;

29.  primjećuje blagi porast broja žena na rukovodećim položajima, koji je 2017. iznosio 36 % u usporedbi s 35 % 2016.; poziva Sud da nastavi poboljšavati rodnu ravnotežu na višim i rukovodećim položajima; pozdravlja pilot-projekt za razvoj upravljačkih i rukovodećih vještina, koji je posebno usmjeren na poticanje žena da se prijavljuju za rukovodeće položaje; potiče Sud da promiče mjere za postizanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života koje se odnose na osoblje svih rodova;

30.  pozdravlja činjenicu da se informacije o postojećim fleksibilnim radnim uvjetima pružaju svim zaposlenicima odmah po stupanju na dužnost te da su dostupne u priručniku za osoblje; pozdravlja transparentnost Suda u pogledu slučajeva izgaranja osoblja na poslu (burnout) i potiče ga da ocijeni raspodjelu radnog opterećenja unutar organizacije te da provjeri odnos zadaća i resursa;

31.  napominje da je stegovni postupak pokrenut 2016. radi istrage pritužbe zbog uznemiravanja zaključen 2017.; pozdravlja imenovanje mreže povjerljivih savjetnika kojima se zaposlenici mogu obratiti za savjet ili pomoć u slučaju psihološkog ili seksualnog uznemiravanja; potiče Sud da pomno prati učinkovitost svoje politike u tom pogledu, da nastavi podizati razinu osviještenosti o uznemiravanju na radnom mjestu i da potiče kulturu nulte tolerancije prema uznemiravanju;

32.  ponavlja da bi trebalo pomno pratiti geografsku uravnoteženost, tj. raspodjelu osoblja prema državljanstvu na temelju udjela stanovništva predmetne države članice u ukupnom stanovništvu Unije, posebno na rukovodećim položajima; napominje da je samo 15 od 56 voditelja odjela na Sudu i dvoje od 13 direktora bilo iz država članica koje su pristupile Europskoj uniji nakon svibnja 2004.; također napominje da 31 % osoblja Suda dolazi iz tih država članica; potiče Sud da razvije politiku za poboljšanje geografske neravnoteže i da o tome izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

33.  pozdravlja porast broja plaćenih stažista na Sudu s 57 stažista 2016. na 82 stažista 2017.; osim toga, pozdravlja činjenicu da je Sud zatražio dodatni iznos od 550 000 EUR u okviru proračuna za 2019.; međutim, žali zbog toga što je 2017. godine 215 stažista i dalje radilo u kabinetima članova Suda bez naknade; poziva Sud da zajamči da su svi stažisti na odgovarajući način plaćeni kako bi dobili dovoljnu naknadu za svoje napore i kako bi se spriječilo jačanje diskriminacije na temelju ekonomskih razloga;

34.  napominje da članovi Suda mogu koristiti službene automobile izvan svojih dužnosti te da troškove takve uporabe u potpunosti snose korisnici; napominje da je prosječni trošak korištenja automobila izvan vršenja dužnosti po članu 2017. iznosio 440 EUR te da je taj trošak u potpunosti pokriven od naknada članova;

35.  napominje da su vozači u 26 prilika vozili u matične zemlje članova Suda bez dotičnog člana i da su dobili povrat troškova za 53 noćenja povezana s tim putovanjima; osim toga, napominje da su za vozače bila predviđena 22 leta, pet putovanja vlakom i jedno putovanje brodom kako bi mogli pratiti člana na službenom putovanju u njegovoj matičnoj zemlji; naglašava da bi vozači trebali pratiti članove na putovanjima u matičnoj zemlji samo u opravdanim slučajevima;

36.  napominje da je popis vanjskih aktivnosti članova Suda objavljen na internetskoj stranici Suda; izražava žaljenje zbog toga što u tom popisu nisu posebno navedeni svrha, datum, mjesto održavanja, putni troškovi i dnevnice za navedena događanja, kao ni je li te troškove pokrio Sud ili treća strana; poziva Sud da nastavi objavljivati popis vanjskih aktivnosti svojih članova te da bude precizniji u pogledu prethodno navedenih aspekata;

37  ponavlja svoj poziv Sudu da na svojoj internetskoj stranici objavi životopise i izjave o financijskim interesima svih svojih članova; napominje da su kratki životopisi svih članova objavljeni na internetskoj stranici, ali da oni ne sadržavaju informacije o članstvu u drugim organizacijama; napominje da članovi u skladu s novim Kodeksom ponašanja za članove po preuzimanju dužnosti moraju podnijeti izjavu o svojim financijskim interesima predsjedniku suda kojem pripadaju; poziva Sud da te izjave objavi na svojoj internetskoj stranici;

38.  pozdravlja revidirani Kodeks ponašanja za članove koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. i kojim se predviđaju nova pravila za sprečavanje slučajeva sukoba interesa i osiguravanje neovisnosti članova;

39.  napominje da uprava Suda priprema nova pravila o „rotirajućim vratima” za članove osoblja; ponavlja svoj poziv Sudu da brzo uspostavi i provede stroge obveze u tom pogledu;

40.  traži od Suda da uspostavi jasna i čvrsta pravila za sponzorstvo kojima će se zajamčiti jednako postupanje u vezi sa svim događajima, nakon što je primio na znanje da je Sud zanijekao izvršavanje bilo kakvih sponzorskih aktivnosti iako je za 18. kongres Međunarodne federacije europskog prava (FIDE), održan u svibnju 2018. u Portugalu, omogućio usluge 12 usmenih prevoditelja uz trošak od 10 859,05 EUR;

41.  napominje da 2017. nije zabilježen nijedan slučaj zviždača; pozdravlja usvajanje novih internih pravila o zaštiti zviždača 2017.; poziva Sud da osigura da su svi članovi osoblja primjereno upoznati sa svojim pravima, primjerice tijekom uvodnih predavanja za novo osoblje;

42.  pozdravlja predanost Suda ambicioznim ekološkim ciljevima, posebno s obzirom na građevinski projekt koji je u tijeku, te potiče Sud na pravovremeno postizanje tih ciljeva; pozdravlja činjenicu da je 2017. godine premašen cilj za smanjenje ponuda sa znatnim utjecajem na okoliš; k tome, pozdravlja uvođenje međuinstitucijske korisničke podrške u području zelene javne nabave; potiče Sud da nastavi poboljšavati svoje gospodarenje otpadom, povećavati energetsku učinkovitost i smanjivati ugljični otisak;

43.  napominje da će britanski članovi Suda i Općeg suda prestati obavljati svoje dužnosti kada se Ujedinjena Kraljevina povuče iz Europske unije; napominje da bi kratkoročno i srednjoročno moglo doći do povećanja broja sudskih sporova zbog pravnih problema izazvanih sporazumom o povlačenju i odgovarajućim odredbama prava Ujedinjene Kraljevine;

44.  napominje da je jedan bivši član Službeničkog suda trenutačno zaposlen na Sudu kao posebni savjetnik za pitanja u vezi s odlukom Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz Europske unije; napominje da je njegovo imenovanje izvršeno u skladu s člankom 123. stavkom 2. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika;

45.  napominje da je Sud 2017. imao 63 člana osoblja iz Ujedinjene Kraljevine, od čega 36 dužnosnika, 24 privremenih djelatnika i troje ugovornih djelatnika; pozdravlja namjeru Suda da pri donošenju odluka o produljenju ugovora za britansko ugovorno i privremeno osoblje nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije svaki slučaj uzme u obzir posebno; poziva Sud da brzo razvije dosljednu strategiju kako bi dotičnim osobama pružio sigurnost.

11.12.2018

MIŠLJENJE ODBORA ZA PRAVNA PITANJA

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IV. - Sud

(2018/2169(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Pavel Svoboda

PRIJEDLOZI

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja činjenicu da izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. pokazuje vrlo visoku stopu iskorištenosti završnih odobrenih sredstava (98,69 %), koja je viša od stope iz 2016. (98,23 %);

2.  ističe da Sud Europske unije mora zajamčiti pravdu besprijekorne kvalitete u razumnom roku, a kao institucija EU-a također treba voditi računa o tome da javna sredstva koja su mu na raspolaganju upotrebljava na što učinkovitiji i djelotvorniji način, u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja;

3.  ističe da je proračun Suda Europske unije namijenjen isključivo za administrativne potrebe te da se otprilike 75 % sredstava izdvaja za osobe koje rade za tu instituciju, dok se preostali dio koristi za zgrade, namještaj, informacijsku tehnologiju i razne operativne rashode;

4.  ističe da se uvođenje izrade proračuna temeljene na uspješnosti ne bi trebalo primjenjivati samo na proračun Suda Europske unije u cjelini već bi trebalo obuhvaćati postavljanje „SMART” ciljeva (konkretnih, mjerljivih, dostižnih, realističnih i vremenski utvrđenih ciljeva) za godišnje planove pojedinačnih službi, odjela i osoblja te određivanje relevantnih pokazatelja za pripremu procjena institucije; stoga poziva Sud Europske unije da u svojem poslovanju što šire uvede načelo izrade proračuna temeljene na uspješnosti;

5.  napominje da Revizorski sud još od 2010. godine, pa tako i u svojem godišnjem izvješću za 2017., nema nikakvih primjedbi u pogledu rada Suda Europske unije;

6.  prima na znanje da Revizorski sud u svojem tematskom izvješću br. 14/2017 o ispitivanju uspješnosti u upravljanju predmetima na Sudu Europske unije, objavljenom u rujnu 2017., prepoznaje značajne organizacijske i postupovne mjere koje je Sud Europske unije poduzeo kako bi poboljšao učinkovitost u postupanju s predmetima;

7.  napominje da je Revizorski sud također predložio načine za daljnja poboljšanja, osobito provedbu integriranog sustava upravljanja predmetima;

8.  pozdravlja preporuku Revizorskog suda, prema kojoj bi Sud Europske unije trebao razmotriti usvajanje aktivnijih postupaka upravljanja predmetima koji se temelje na individualnom pristupu i realističnim rokovima, pri čemu treba pomno pratiti raspodjelu radne snage i primijeniti dodatne metode administrativnog pojednostavnjenja;

9.  ističe da bi fleksibilnija raspodjela postojećih sudskih savjetnika mogla pozitivno utjecati na ukupnu učinkovitost Suda Europske unije;

10.  napominje da statistički podaci za 2017. godinu za dva sudska tijela koja čine Sud Europske unije potvrđuju trend zabilježen posljednjih godina u pogledu prosječnog trajanja postupka, koje je i dalje zadovoljavajuće i za Opći sud, gdje su povećani napori u pogledu učinkovitosti omogućili daljnje skraćenje postupaka (prosječno skraćenje od 2,4 mjeseca u usporedbi s 2016. i od 10,6 mjeseci u usporedbi s 2013.) i za Sud, koji je uspješno održao prosječno trajanje postupaka u vezi sa zahtjevima za prethodnu odluku ispod 16 mjeseci (15,7 mjeseci u 2017.), uz tek neznatno povećanje od 2016. (0,7 mjeseci), objašnjeno posebno složenim zakonodavstvom koje mu je podneseno na tumačenje;

11.  pozdravlja preporuku Revizorskog suda o dodatnoj razradi rokova na način da se uzmu u obzir specifičnost svake vrste postupka i složenost predmeta;

12.  pozdravlja činjenicu da su dva suda koja čine Sud Europske unije 2017. zaključila 1594 predmeta, što potvrđuje opći trend snažnog porasta pravosudne aktivnosti u razdoblju 2010. – 2017., i naglašava važnost tog trenda za koji se nada da će se nastaviti;

13.  zaključuje da bi Sud Europske unije mogao dodatno poboljšati navedene pozitivne rezultate aktivnijim individualiziranim upravljanjem predmetima, upotrebljavanjem prilagođenih rokova i praćenjem mjere u kojoj su ljudski resursi stvarno iskorišteni; ističe da bi mjerenjem uspješnosti na taj način, a ne uporabom indikativnih rokova kojih se potrebno pridržavati u prosjeku, uprava dobila uvid i u problematične predmete i u elemente dobre prakse; ističe da bi se te informacije također mogle upotrijebiti za bolje izvješćivanje o uspješnosti u svrhu povećanja odgovornosti, čime bi se pružila slika o pravilnom funkcioniranju Suda Europske unije i uporabi dostupnih resursa;

14.  pozdravlja stalan rast pristupa aplikaciji „e-Curia” (broj korisničkih računa za pristup 2017. je iznosio: 4 354, dok je 2016. iznosio 3 599) te činjenicu da se od 2016. sve države članice služe tom aplikacijom, što pokazuje da je došlo do djelotvornog podizanja osviještenosti javnosti o postojanju i prednostima te aplikacije; međutim, slaže se s razmatranjima koje je iznio Revizorski sud da bi moguća provedba potpuno integriranog IT sustava mogla povećati učinkovitost upravljanja predmetima;

15.  izražava zabrinutost zbog toga što, za razliku od povezanih pojmova kao što su legitimnost, reaktivnost ili transparentnost, odgovornost zasad nije bila pretjerano važan pojam u utvrđivanju nadležnosti Suda Europske unije;

16.  pozdravlja stvaranje „pravosudne mreže Europske unije”, koja obuhvaća ustavne i vrhovne sudove država članica, čije aktivnosti koordinira Sud Europske unije;

17.  smatra da je od ključne važnosti da institucije Unije predstavljaju građane EU-a te u skladu s time ističe važnost cilja koji su postavili Parlament i Vijeće, a koji se odnosi na postizanje uravnoteženog predstavljanja muškaraca i žena u imenovanju sudaca Općeg suda.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

10.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Julia Reda

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

0

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

  • [1]  SL L 51, 28.2.2017.
  • [2]  SL C 348, 28.9.2018., str. 1.
  • [3]  SL C 357, 4.10.2018., str. 1.
  • [4]  SL C 357, 4.10.2018., str. 9.
  • [5]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
  • [6]  SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
  • [7]  Tematsko izvješće Europskoga revizorskog suda br. 14/2017: Pregled uspješnosti upravljanja predmetima na Sudu Europske unije
  • [8]  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
Posljednje ažuriranje: 15. ožujka 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti