Postup : 2018/2174(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0099/2019

Předložené texty :

A8-0099/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.11

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0252

ZPRÁVA     
PDF 170kWORD 56k
27.2.2019
PE 626.823v02-00 A8-0099/2019

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

(2018/2174(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Arndt Kohn

POZM. NÁVRHY
1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

(2018/2174(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0325/2018)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Evropského veřejného ochránce práv orgánu příslušnému pro udělení absolutoria o provedených interních auditech v roce 2017,

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na články 59, 118, 260, 261 a 262 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0099/2019),

1.  uděluje absolutorium evropskému veřejnému ochránci práv za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, evropské veřejné ochránkyni práv, Evropské radě, Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropské unie, Účetnímu dvoru, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2017, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

(2018/2174(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0099/2019),

A.  vzhledem k tomu, že v rámci postupu udělování absolutoria hodlá orgán příslušný k udělení absolutoria klást zvláštní důraz na další posilování demokratické legitimity orgánů a institucí Unie zlepšováním transparentnosti a odpovědnosti, uplatňováním konceptu sestavování rozpočtu podle výkonnosti a řádným řízením lidských zdrojů;

1.  s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr v případě evropské veřejné ochránkyně práv (dále jen „veřejná ochránkyně práv“) neshledal žádné významné nedostatky v kontrolovaných okruzích, jež se týkaly lidských zdrojů a zadávání veřejných zakázek;

2.  zdůrazňuje skutečnost, že Účetní dvůr dospěl na základě svého auditu k závěru, že platby za rok končící 31. prosincem 2015 v oblasti správních výdajů veřejné ochránkyně práv nebyly ve svém celku ve významném rozsahu zatíženy chybami;

3.  konstatuje, že rozpočet veřejné ochránkyně práv je převážně administrativní a že jeho významná část se využívá na výdaje související s osobami, budovami, nábytkem, zařízením a různými provozními výdaji; podotýká, že v roce 2017 činil 10 905 441 EUR (10 658 951 EUR v roce 2016);

4.  vítá závazek veřejné ochránkyně práv zajistit, aby veškeré dostupné finanční prostředky byly vynakládány způsobem zaměřeným na výsledky, a vítá skutečnost, že jsou zohledněny výsledky řady měření a statistické údaje, které mají přímý dopad na práci úřadu; konstatuje, že ve vztahu ke klíčovým ukazatelům výkonnosti, které byly přijaty v rámci strategie „Směrem k roku 2019“, byla přijata opatření na zlepšení výsledků prostřednictvím průběžných přezkumů, racionalizace procesů a monitorování práce; konstatuje však, že klíčový ukazatel výkonnosti pro dosažení celkového souladu dosáhl pouze 85 % a nikoli cílové hodnoty 90 %; vybízí veřejnou ochránkyni práv, aby v tomto ohledu dále zlepšovala své výsledky;

5.  bere na vědomí, že 93,91 % celkové výše prostředků bylo přiděleno na závazky (oproti 95,40 % v roce 2016) a 86,20 % vyplaceno (v porovnání s 85,89 % v roce 2016) a že míra plnění činila 93,9 % (oproti 95,40 % v roce 2016);

6.  vítá rozhodnutí veřejné ochránkyně práv zveřejnit výroční zprávu o činnosti do 31. března 2019, aby tak byl optimalizován a urychlen postup udělování absolutoria;

7.  konstatuje, že snížení míry plnění v roce 2017 je do značné míry výsledkem nedočerpání rozpočtové položky pro Evropské školy; vítá, že tyto nové prostředky jsou určeny k financování systému na podporu využívání veřejné dopravy v různých pracovních místech;  

8.  připomíná, že poslední revize statutu veřejného ochránce práv byla provedena v roce 2008; poukazuje na to, že Parlament opakovaně požaduje, aby byl tento statut aktualizován s ohledem na nové skutečnosti a výzvy; zdůrazňuje zejména, že je třeba posílit pravomoci veřejného ochránce práv v případech týkajících se přístupu k dokumentům EU, nerespektování rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie či ochrany a obtěžování oznamovatelů;

9.  zdůrazňuje úlohu veřejného ochránce práv při podpoře řádné správy věcí veřejných, transparentnosti a předcházení střetům zájmů v orgánech a institucích EU; vítá skutečnost, že veřejná ochránkyně práv uzavřela čtyři strategická šetření, zahájila čtyři nová a v roce 2017 zahájila osm strategických iniciativ; uznává, že tato práce má význam pro to, aby orgány, instituce, agentury a jiné subjekty EU usilovaly o to, aby byly otevřené, odpovědné, etické a co nejvstřícnější vůči občanům;

10.  vítá, že veřejná ochránkyně práv dodržuje interinstitucionální dohodu o snížení počtu zaměstnanců v období let 2013 až 2017 o 5 % s celkovým příspěvkem v počtu 3 pracovních míst; konstatuje však, že v mezidobí se počet smluvních zaměstnanců zvýšil z 8 na 15 a počet placených stážistů z 5 na 9; je znepokojen tím, že část tohoto zvýšení vyplývá z potřeby kompenzovat celkové snížení stavu zaměstnanců a mohlo by mít negativní dopad na rozložení pracovní zátěže a na dlouhodobý organizační rozvoj instituce;

11.  bere na vědomí nárůst přijatých stížností o 20 %, a to z 1 839 v roce 2016 na 2 216 v roce 2017; konstatuje, že veřejná ochránkyně práv zahájila celkem 433 šetření na základě stížností (245 v roce 2016) a uzavřela 348 takových šetření (291 v roce 2016); konstatuje, že k tomuto navýšení došlo mimo jiné v důsledku nových prováděcích ustanovení, podle nichž je řada případů, které by byly dříve klasifikovány jako „žádné důvody pro šetření“, nyní uzavřena jako „šetření, v nichž nebyl zjištěn nesprávný úřední postup“;

12.  bere na vědomí, že celkový počet nových stížností, jež byly řešeny v roce 2017, byl 2 181, z toho 751 spadajících do působnosti, ve srovnání s 1 880 stížnostmi řešenými v roce 2016, z toho 711 spadajících do působnosti; konstatuje proto, že počet stížností spadajících do působnosti se zvýšil o 5,5 %;

13.  vítá skutečnost, že průměrná doba pro vyřízení stížnosti klesla z 86 dnů v roce 2013 na 64 dnů v roce 2017; vítá dále skutečnost, že průměrná doba pro vyřizování dotazů se zkrátila z 369 dnů v roce 2013 na 266 dnů v roce 2017;

14.  vítá trvalé úsilí veřejné ochránkyně práv o zvýšení účinnosti a účelnosti zpracování případů; v této souvislosti s uspokojením konstatuje, že všechny výsledky týkající se klíčových ukazatelů výkonnosti překročily stanovené cíle; dále vítá provádění urychleného postupu při vyřizování stížností týkajících se přístupu k dokumentům;

15.  vítá trvalé úsilí o snížení nákladů na překlad, které je primárně spojeno s vydáváním publikací; vítá skutečnost, že výdaje na překlad se snížily o 11 %, a sice z 293 000 EUR v roce 2016 na 263 000 EUR v roce 2017; bere na vědomí, že výroční zpráva o činnosti veřejného ochránce práv uznává, že byla dosažena prahová hodnota, kterou je do budoucna těžké překonat; proto vybízí veřejnou ochránkyni práv, aby vědomě pokračovala v úsilí o snížení nákladů na překlad, aniž by došlo k ohrožení řádného fungování při vzniku překladů a publikací;

16.  bere na vědomí, že úřad veřejného ochránce práv se sídlem ve Štrasburku se přestěhoval do nových prostor budovy HAV;

17.  vítá výsledky, kterých veřejná ochránkyně práv dosáhla v souvislosti s komunikační činností, s cílem zvýšit svou viditelnost a mediální dopad, včetně zvýšení dosahu svého působení na sociálních sítích s počtem 22 790 zmínek na Twitteru a nárůstem zájemců o tyto informace o 16 % na počet 19 200; vítá skutečnost, že veřejná ochránkyně práv přepracovala své internetové stránky tak, aby byly uživatelsky vstřícnější, a že externí dodavatel zajistil soulad internetových stránek s pokyny pro přístupnost webového obsahu; dále vítá skutečnost, že veřejná ochránkyně práv v roce 2017 udělila první „ocenění za řádnou správu“, což bylo iniciováno s cílem uznat příklady osvědčených postupů ve veřejné správě a zajistit jim větší pozornost veřejnosti;

18.  vítá strategické šetření týkající se přístupnosti internetových stránek a on-line nástrojů Komise; žádá, aby byl Parlament nadále informován o výsledcích vyšetřování, a vyzývá veřejnou ochránkyni práv, aby svá konečná doporučení sdílela s dalšími orgány a institucemi EU;

19.  vítá skutečnost, že bylo z větší části provedeno doporučení Účetního dvora, aby se zlepšil monitorovací systém pro včasnou aktualizaci osobní situace zaměstnanců, což může mít dopad na výpočet rodinných přídavků;

20.  vítá genderovou vyváženost na úrovni řízení, přičemž 50 % vedoucích pracovníků středního managementu tvoří ženy, i na úrovni administrátorů; vybízí veřejnou ochránkyni práv k tomu, aby v tomto trendu pokračovala; dále vítá přijetí rámce politiky lidských zdrojů, který se zaměřuje na vyvážené zastoupení žen a mužů, nábor a integraci osob se zdravotním postižením a politiku rozmanitosti; bere na vědomí účast veřejné ochránkyně práv v pracovní skupině Intercopec, která se zabývá rovnoměrným zastoupením mužů a žen v orgánech a institucích EU;

21.  znovu opakuje, že veřejná ochránkyně práv je podněcována k tomu, aby ve středně- až dlouhodobém výhledu usilovala o geografickou rovnováhu ve vztahu k řídícím funkcím a zajistila, aby mezi zaměstnanci byly poměrně zastoupeny všechny členské státy;

22.  vítá úsilí veřejné ochránkyně práv o zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem svých zaměstnanců; konstatuje, že od roku 2017 se pružná pracovní doba stala standardním pracovním režimem, který se vztahuje na všechny zaměstnance, včetně stážistů; dále konstatuje, že 58 z celkem 83 aktivních zaměstnanců využilo v roce 2017 možnosti práce na dálku; vybízí veřejnou ochránkyni práv, aby i nadále usilovala o příkladnou a inovační úlohu ve všech personálních záležitostech vzhledem ke své úloze v otázkách souvisejících s etikou a pracovními podmínkami v orgánech a institucích EU;

23.  konstatuje, že v roce 2017 v úřadu veřejného ochránce práv nedošlo k případům obtěžování; vítá přijetí politiky prevence a ochrany proti obtěžování, jakož i plánovaný programu odborné přípravy pro všechny zaměstnance, včetně vedoucích pracovníků; dále vítá přijetí příručky zaměřené na etiku a chování, jež je určena pro zaměstnance veřejného ochránce práv, a interní charty osvědčených postupů v oblasti řízení; vybízí veřejnou ochránkyni práv, aby pečlivě sledovala, jak je její politika v tomto ohledu účinná, aby i nadále zvyšovala informovanost o obtěžování na pracovišti a pěstovala kulturu nulové tolerance vůči obtěžování;

24.   s uspokojením konstatuje, že v příručce pro etiku a chování je řešen efekt otáčivých dveří“; vyzývá veřejnou ochránkyni práv, aby zajistila účinné uplatňování uvedených pokynů, a žádá ji, aby ve své příští výroční zprávě o činnosti informovala orgán příslušný k udělení absolutoria;

25.  vítá uzavření stížnosti evropského inspektora ochrany údajů týkající se postupu při zacházení s osobními údaji třetích stran při stížnostech a šetřeních; konstatuje, že evropský inspektor ochrany údajů byl s přezkumem a prováděním doporučení spokojen;

26.  poznamenává, že v roce 2017 nedošlo k žádnému případu oznamování; konstatuje, že pro všechny zaměstnance bylo zorganizováno školení v oblasti oznamovatelství („whistleblowing“); vyzývá evropskou inspektorku ochrany údajů, aby zajistila, aby všichni zaměstnanci byli řádně informováni o svých právech, například v rámci seznámení nových zaměstnanců s institucí; vítá úvahy veřejné ochránkyně práv ohledně toho, zda je v orgánech, institucích a agenturách EU nyní zapotřebí proaktivnější činnosti, pokud jde o pravidla a politiky týkající se oznamování nekalých praktik („whistleblowing“); vyzývá veřejnou ochránkyni práv, aby i nadále pokračovala ve své příkladnosti;

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. L 51, 28.2.2017.

(2)

Úř. věst. C 348, 28.9.2018, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 357, 4.10.2018, s. 9.

(5)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

Poslední aktualizace: 15. března 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí