BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand

27.2.2019 - (2018/2174(DEC))

Budgetkontroludvalget
Ordfører: Arndt Kohn


Procedure : 2018/2174(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0099/2019
Indgivne tekster :
A8-0099/2019
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand

(2018/2174(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017[1],

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521 – C8‑0325/2018)[2],

–  der henviser til Den Europæiske Ombudsmands årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2017, med institutionernes svar[3],

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring[4] for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[5], særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[6], særlig artikel 59, 118, 260, 261 og 262,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0099/2019),

1.  meddeler Den Europæiske Ombudsmand decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Den Europæiske Ombudsmand, Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand

(2018/2174(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0099/2019),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden, gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og sørge for god forvaltning af menneskelige ressourcer;

1.  bemærker med tilfredshed, at Revisionsretten ikke konstaterede væsentlige svagheder på de reviderede områder inden for menneskelige ressourcer og udbud hos Den Europæiske Ombudsmand ("Ombudsmanden");

2.  fremhæver, at Revisionsretten på grundlag af sin revision konkluderer, at Ombudsmandens betalinger af administrationsudgifter for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2017, som helhed betragtet var uden væsentlig fejlforekomst;

3.  bemærker, at Ombudsmandens budget hovedsageligt er af administrativ karakter, hvor et stort beløb anvendes til personer, ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter; bemærker, at det beløb sig til 10 905 441 EUR i 2017 (10 658 951 EUR i 2016);

4.  glæder sig over Ombudsmandens forpligtelse til at sikre, at alle disponible midler anvendes på en resultatorienteret måde, og glæder sig over, at der tages hensyn til resultaterne af en række målinger og statistiske data, der har direkte indvirkning på kontorets arbejde; bemærker, at der i forbindelse med centrale resultatindikatorer, der er vedtaget som en del af strategien "Hen imod 2019", er blevet truffet foranstaltninger til at forbedre resultaterne gennem løbende revisioner, strømlining af processer og overvågning af arbejdet; bemærker imidlertid, at den centrale resultatindikator for den generelle overholdelse kun nåede op på 85 % og dermed ikke opfyldte målet om 90 %; tilskynder Ombudsmanden til fortsat at forbedre sine resultater i denne henseende;

5.  noterer sig, at 93,91 % af de samlede bevillinger var forpligtede (i forhold til 95,40 % i 2016), og at 86,20 % var betalt (i forhold til 85,89 % i 2016) med en gennemførelsesgrad på 93,9 % (i forhold til 95,40 % i 2016);

6.  glæder sig over Ombudsmandens afgørelse om at offentliggøre sine årlige aktivitetsrapporter senest den 31. marts 2019 med henblik på at optimere og fremskynde dechargeproceduren;

7.  bemærker, at faldet i gennemførelsesgraden i 2017 i vid udstrækning er et resultat af underudnyttelsen af budgetposten for Europaskolerne; glæder sig over den nye budgetbevilling, som skal finansiere en støtteordning i forbindelse med brug af offentlig transport på de forskellige arbejdssteder;  

8.  minder om, at den seneste revision af Ombudsmandens statut blev foretaget i 2008; påpeger, at Parlamentet gentagne gange har opfordret til, at denne statut ajourføres i lyset af nye realiteter og udfordringer; understreger navnlig behovet for at styrke Ombudsmandens beføjelser i sager vedrørende aktindsigt i EU-dokumenter, manglende overholdelse af EU-Domstolens afgørelser, beskyttelse af whistleblowere og chikane;

9.  understreger Ombudsmandens rolle med hensyn til at fremme god forvaltning, gennemsigtighed og undgåelse af interessekonflikter i EU-institutionerne; glæder sig over, at Ombudsmanden afsluttede fire strategiske undersøgelser, indledte fire nye og iværksatte otte strategiske initiativer i 2017; anerkender betydningen af dette arbejde med at tilskynde EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer til at være så åbne, ansvarlige, etiske og lydhøre over for borgerne som muligt;

10.  glæder sig over, at Ombudsmanden har efterlevet den interinstitutionelle aftale om at reducere personalet med 5 % mellem 2013 og 2017 med et samlet bidrag på tre stillinger; bemærker dog, at antallet af kontraktansatte i mellemtiden steg fra otte til 15 og lønnede praktikanter fra fem til ni; er bekymret over, at en del af denne stigning skyldes behovet for at kompensere for den samlede personalereduktion og kan skade fordelingen af arbejdsbyrden og den langsigtede organisatoriske udvikling i institutionen;

11.  bemærker, at antallet af modtagne klager er steget med 20 %, fra 1 839 i 2016 til 2 216 i 2017; bemærker, at Ombudsmanden indledte i alt 433 undersøgelser på grundlag af klager (245 i 2016) og afsluttede 348 sådanne undersøgelser (291 i 2016); bemærker, at denne stigning bl.a. skyldes nye gennemførelsesbestemmelser, i henhold til hvilke en række sager, der tidligere var blevet klassificeret som "intet grundlag for undersøgelse", nu er afsluttet som "undersøgelser, hvor der ikke blev konstateret fejl eller forsømmelser";

12.  noterer sig, at det samlede antal af nye klager, der blev behandlet i 2017, var 2 181, hvoraf 751 var inden for mandatet, sammenlignet med 1 880 klager, som blev behandlet i 2016, hvoraf 711 var inden for mandatet; bemærker derfor, at antallet af klager inden for mandatet er steget med 5,5 %;

13.  glæder sig over, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en klage faldt fra 86 dage i 2013 til 64 i 2017; glæder sig desuden over, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for klager faldt fra 369 dage i 2013 til 266 i 2017;

14.  glæder sig over Ombudsmandens fortsatte bestræbelser på at forbedre effektiviteten og produktiviteten af sin sagsbehandling; bemærker med tilfredshed i denne forbindelse, at resultaterne af den centrale resultatindikator for "effektivitet" (KPI 7) alle overskred de fastsatte mål; glæder sig endvidere over gennemførelsen af en fast-track-procedure til at behandle klager vedrørende aktindsigt;

15.  glæder sig over den fortsatte indsats for at reducere oversættelsesomkostningerne, som primært er knyttet til produktionen af publikationer; glæder sig over, at udgifterne til oversættelse faldt med 11 % fra 293 000 EUR i 2016 til 263 000 EUR i 2017; noterer sig, at Ombudsmanden i sin årlige aktivitetsrapport erkender, at en tærskel er nået, og at det vil være vanskeligt at gå under denne tærskel i fremtiden; opfordrer derfor Ombudsmanden til med stor opmærksomhed at fortsætte arbejdet med at reducere oversættelsesomkostningerne uden at bringe driften af oversættelser og publikationer i fare;

16.  bemærker, at Ombudsmandens kontorer i Strasbourg flyttede til nye lokaler i HAV-Bygningen;

17.  glæder sig over de resultater, som Ombudsmanden har opnået med hensyn til kommunikationsaktiviteter, der har til formål at øge synligheden og gennemslagskraften i medierne, herunder den øgede aktivitet på de sociale medier med 22 790 omtaler på Twitter og en stigning på 16 % i antallet af følgere, som nåede op på 19 200; glæder sig over, at Ombudsmanden moderniserede sit websted for at gøre det mere brugervenligt, og at en ekstern kontrahent har kontrolleret, at webstedet er i overensstemmelse med retningslinjerne for webindholds tilgængelighed; glæder sig endvidere over, at Ombudsmanden tildelte den første pris for god forvaltning i 2017, som blev iværksat med henblik på at anerkende eksempler på god praksis i den offentlige forvaltning og synliggøre det for offentligheden;

18.  glæder sig over den strategiske undersøgelse af tilgængeligheden af Kommissionens websteder og onlineværktøjer; anmoder om at blive holdt underrettet om resultatet af undersøgelsen og opfordrer Ombudsmanden til at dele sine endelige anbefalinger med andre EU-organer og -institutioner;

19.  glæder sig over, at Revisionsrettens anbefalinger er blevet gennemført i de fleste henseender for så vidt angår forbedring af det system, der kontrollerer, at oplysningerne om de ansattes personlige situation ajourføres rettidigt, eftersom det kan have en indvirkning på beregningen af familietillæg;

20.  glæder sig over kønsbalancen på ledelsesniveau, idet 50 % af mellemlederne er kvinder, og på administratorniveau; opfordrer Ombudsmanden til at bibeholde denne tendens; glæder sig endvidere over vedtagelsen af en politisk ramme for menneskelige ressourcer, der tager fat på balancen mellem kønnene, rekruttering og integration af personer med handicap og politik for mangfoldighed; noterer sig Ombudsmandens deltagelse i den samarbejdsgruppe, der beskæftiger sig med ligestilling mellem kønnene i EU-institutionerne;

21.  gentager, at Ombudsmanden opfordres til at stræbe efter geografisk balance i de ledende stillinger på mellemlang og lang sigt og til at sikre, at der er en forholdsmæssig repræsentation af alle medlemsstater blandt de ansatte;

22.  glæder sig over Ombudsmandens bestræbelser på at forbedre balancen mellem arbejdsliv og privatliv for sit personale; bemærker, at flekstid fra og med 2017 er blevet den standardarbejdsordning, der gælder for alle medarbejdere, herunder praktikanter; bemærker endvidere, at et samlet antal på 58 ud af 83 aktive medarbejdere gjorde brug af muligheden for telearbejde i 2017; opfordrer Ombudsmanden til fortsat at stræbe efter at have en forbilledlig og innovativ rolle i forbindelse med alle personaleanliggender i betragtning af dets rolle i spørgsmål vedrørende etik og arbejdsvilkår inden for EU-institutionerne;

23.  bemærker, at Ombudsmanden ikke har haft nogen chikanesager i 2017; glæder sig over vedtagelsen af politikken for forebyggelse og bekæmpelse af chikane samt det planlagte uddannelsesprogram for alle medarbejdere, herunder ledere; glæder sig endvidere over vedtagelsen af vejledningen om etik og god praksis for Ombudsmandens personale og det interne charter om god forvaltningspraksis; tilskynder Ombudsmanden til nøje at overvåge effektiviteten af sin politik, til fortsat at øge bevidstheden omkring chikane på arbejdspladsen og til at fremme en nultolerancekultur med hensyn til chikane og anmoder Ombudsmanden om at rapportere tilbage til dechargemyndigheden i sin næste årlige aktivitetsrapport;

24.  bemærker med tilfredshed, at spørgsmålet om "svingdøre" er blevet adresseret i vejledningen om etik og god adfærd; opfordrer Ombudsmanden til at sikre, at disse retningslinjer anvendes effektivt, og anmoder Ombudsmanden om at rapportere tilbage til dechargemyndigheden i sin næste årlige aktivitetsrapport;

25.  glæder sig over færdigbehandlingen af klagen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) vedrørende proceduren for behandling af tredjeparters personoplysninger i klager og forespørgsler; anerkender, at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse var tilfreds med gennemgangen og gennemførelsen af anbefalingerne;

26.  bemærker, at der ikke var nogen whistleblowersager i 2017; bemærker, at der er blevet arrangeret kurser i whistleblowing for alle medarbejdere; opfordrer Ombudsmanden til at sikre, at alle medarbejdere informeres behørigt om deres rettigheder, f.eks. i forbindelse med introduktion for nye medarbejdere; glæder sig over Ombudsmandens overvejelser om, hvorvidt der er behov for mere proaktivt arbejde på dets side med hensyn til de regler og politikker om whistleblowing, der nu er indført i EU's institutioner, organer og agenturer; opfordrer Ombudsmanden til fortsat at gå foran med et godt eksempel;

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petra Kammerevert

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

  • [1]  EUT L 51 af 28.2.2017.
  • [2]  EUT C 348 af 28.9.2018, s. 1.
  • [3]  EUT C 357 af 4.10.2018, s. 1.
  • [4]  EUT C 357 af 4.10.2018, s. 9.
  • [5]  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
  • [6]  EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.
Seneste opdatering: 14. marts 2019
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik