Izvješće - A8-0099/2019Izvješće
A8-0099/2019

IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VIII. – Europski ombudsman

27.2.2019 - (2018/2174(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Izvjestitelj: Arndt Kohn


Postupak : 2018/2174(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0099/2019
Podneseni tekstovi :
A8-0099/2019
Doneseni tekstovi :

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VIII. – Europski ombudsman

(2018/2174(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017.[1],

–  uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521 – C8-0325/2018)[2],

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Europskog ombudsmana tijelu koje daje razrješnicu o unutarnjim revizijama provedenima tijekom 2017.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2017., s odgovorima institucija[3],

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[4] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002[5], a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012[6], a posebno njezine članke 59., 118., 260., 261. i 262.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0099/2019),

1.  daje razrješnicu Europskom ombudsmanu za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom ombudsmanu, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom nadzorniku za zaštitu podataka i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VIII. – Europski ombudsman

(2018/2174(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VIII. – Europski ombudsman,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0099/2019),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnice tijelo nadležno za davanje razrješnice želi istaknuti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna utemeljene na uspješnosti i dobrog upravljanja ljudskim resursima;

1.  sa zadovoljstvom napominje da Revizorski sud nije utvrdio nikakve značajne nedostatke u pogledu tema obuhvaćenih revizijom koje su povezane s ljudskim resursima i javnom nabavom za Europskog ombudsmana („Ombudsman”);

2.  naglašava činjenicu da je Revizorski sud na temelju svoje revizije zaključio da u plaćanjima za administrativne rashode Ombudsmana u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. nije bilo značajnih pogrešaka;

3.  napominje da je proračun Ombudsmana uglavnom administrativne naravi i da se velik dio odnosi na rashode povezane s osobama, zgradama, namještajem, opremom i raznim tekućim troškovima; napominje da je 2017. iznosio 10 905 441 EUR (u usporedbi s 10 658 951 EUR 2016.);

4.  pozdravlja predanost Ombudsmana da osigura trošenje svih raspoloživih sredstava na način koji je usmjeren na rezultate i pozdravlja činjenicu da se u obzir uzimaju rezultati niza mjerenja i statističkih podataka koji izravno utječu na rad ureda; napominje da su u odnosu na ključne pokazatelje uspješnosti, koji su usvojeni u okviru strategije „Ususret 2019.”, poduzete mjere za poboljšanje rezultata kontinuiranim revizijama, racionalizacijom postupaka i praćenjem rada; međutim, napominje da su ključni pokazatelji uspješnosti za ukupnu usklađenost dosegli samo 85 %, odnosno nije postignut cilj od 90 %; potiče Ombudsmana da u tom području nastavi težiti boljim rezultatima;

5.  prima na znanje da je od ukupnih sredstava odobreno 93,91 % za preuzimanje obveza (u usporedbi s 95,40 % 2016.), a 86,20 % za plaćanja (u usporedbi s 85,89 % 2016.) sa stopom izvršenja od 93,9 % (u usporedbi s 95,40 % 2016.);

6.  pozdravlja odluku Ombudsmana da do 31. ožujka 2019. objavi svoja godišnja izvješća o radu u cilju optimiziranja i ubrzavanja postupka davanja razrješnice;

7.  napominje da je smanjenje stope izvršenja 2017. u velikoj mjeri rezultat neiskorištenih sredstava u proračunskoj liniji za europske škole; pozdravlja nova proračunska sredstva namijenjena financiranju programa kojim se potiče korištenje javnog prijevoza u različitim mjestima rada;  

8.  podsjeća da je posljednja revizija Statuta Ombudsmana provedena 2008.; ističe da je Parlament u više navrata pozivao da se taj Statut ažurira u skladu s novim okolnostima i izazovima; posebno ističe da je potrebno ojačati nadležnosti Ombudsmana u slučajevima koji se odnose na pristup dokumentima EU-a, nepoštovanje presuda Suda Europske unije, zaštitu zviždača i uznemiravanje;

9.  ističe ulogu Ombudsmana u promicanju dobrog upravljanja, transparentnosti i izbjegavanja sukoba interesa u institucijama EU-a; pozdravlja činjenicu da je Ombudsman 2017. zaključio četiri strateške istrage, otvorio četiri nove i pokrenuo osam strateških inicijativa; uviđa važnost tog rada u poticanju institucija, tijela, ureda i agencija EU-a da budu što je moguće otvoreniji, odgovorniji, etički i prilagođeni potrebama građanima;

10.  pozdravlja usklađenost Ombudsmana s međuinstitucijskim sporazumom o smanjenju osoblja za 5 % u razdoblju od 2013. do 2017., s ukupnim doprinosom od 3 radna mjesta; međutim, napominje da je u međuvremenu ugovorno osoblje poraslo s 8 na 15, a broj plaćenih stažista s pet na devet; zabrinut je zbog toga što je dio tog povećanja posljedica potrebe da se kompenzira ukupno smanjenje broja zaposlenih, što može biti štetno za raspodjelu radnog opterećenja i dugoročni organizacijski razvoj tog ureda;

11.  prima na znanje porast broja zaprimljenih pritužbi za 20 %, s 1 839 pritužbi 2016. na 2 216 pritužbi 2017. godine; napominje da je Ombudsman na temelju pritužbi otvorio ukupno 433 istrage (245 istrage 2016.) i zaključio 348 takve istrage (291 2016.); napominje da je to povećanje, između ostalog, posljedica novih provedbenih odredbi u skladu s kojima se niz slučajeva, u kojima prethodno ne bi bilo osnove za istragu, sada zaključuje uz napomenu „istraga u kojoj nepravilnosti nisu utvrđene”;

12.  prima na znanje da je 2017. ukupan broj obrađenih novih pritužbi iznosio 2 181, od čega je 751 bila u okviru mandata, u usporedbi s 1 880 obrađenih pritužbi 2016., od čega je 711 bilo u okviru mandata; napominje dakle da se broj pritužbi u okviru mandata povećao za 5,5 %;

13.  pozdravlja činjenicu da je prosječno vrijeme za rješavanje pritužbe smanjeno s 86 dana 2013. na 64 dana 2017.; nadalje, pozdravlja činjenicu da je prosječno vrijeme istrage smanjeno s 369 dana 2013. na 266 dana 2017.;

14.  pozdravlja stalne napore Ombudsmana u pogledu povećanja učinkovitosti i djelotvornosti rješavanja predmeta; u tom pogledu sa zadovoljstvom napominje da su svi rezultati za ključni pokazatelj uspješnosti za „učinkovitost” (ključni pokazatelj uspješnosti br. 7) premašili postavljene ciljeve; nadalje, pozdravlja provedbu ubrzanog postupka za rješavanje pritužbi koje se odnose na pristup dokumentima;

15.  pozdravlja stalne napore za smanjenje troškova prijevoda, koji se prvenstveno odnose na pripremu publikacija; pozdravlja činjenicu da su se troškovi prevođenja smanjili za 11 %, s 293 000 EUR 2016. na 263 000 EUR 2017.; prima na znanje da se u godišnjem izvješću Ombudsmana o radu navodi da je dosegnut prag ispod kojeg će u budućnosti biti teško ići; stoga potiče Ombudsmana da u pažljivo nastavi raditi na smanjenju troškova prevođenja, a da se pritom ne ugrozi pravilno funkcioniranje prijevoda i publikacija;

16.  napominje da su uredi Ombudsmana u Strasbourgu premješteni u nove prostore u zgradi HAV;

17.  pozdravlja postignuća Ombudsmana u pogledu komunikacijskih aktivnosti čiji je cilj povećanje vidljivosti i utjecaja na medije, uključujući porast prisutnosti na društvenim mrežama, pri čemu je na Twitteru spomenut 22 790 puta, a broj pratitelja porastao je za 16 % i dosegao 19 200; pozdravlja činjenicu da su internetske stranice Ombudsmana izmijenjene kako bi bile pristupačnije korisnicima te da je vanjski ugovaratelj potvrdio usklađenost te internetske stranice sa smjernicama o pristupačnosti mrežnog sadržaja; pozdravlja, osim toga, činjenicu da je Ombudsman 2017. dodijelio prvu „nagradu za dobru upravu”, koja je pokrenuta kako bi se prepoznali primjeri dobre prakse u javnoj upravi i kako bi se na njih skrenula veća pozornost javnosti;

18.  pozdravlja stratešku istragu o pristupačnosti mrežnih stranica i internetskih alata Komisije; traži da ga se obavještava o rezultatima te istrage i potiče Ombudsmana da svoje završne preporuke podijeli s drugim tijelima i institucijama EU-a;

19.  pozdravlja činjenicu da su u većini aspekata provedene preporuke Revizorskog suda za poboljšanje sustava praćenja za pravovremeno ažuriranje osobne situacije članova osoblja, koja bi mogla utjecati na izračun obiteljskih naknada;

20.  pozdravlja rodnu ravnotežu na rukovodećoj razini, gdje 50 % srednjeg rukovodećeg kadra čine žene, kao i na razini administratora; potiče Ombudsmana da nastavi taj trend; osim toga, pozdravlja usvajanje političkog okvira za ljudske resurse, koji obuhvaća rodnu ravnotežu, zapošljavanje i integraciju osoba s invaliditetom te politiku raznolikosti; prima na znanje sudjelovanje Ombudsmana u radnoj skupini Intercopeca koja se bavi rodnom ravnotežom u institucijama EU-a;

21.  ponovno potiče Ombudsmana da u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju teži geografskoj ravnoteži na rukovodećim položajima i da osigura proporcionalnu zastupljenost svih država članica među osobljem;

22.  pozdravlja napore Ombudsmana da poboljša ravnotežu između poslovnog i privatnog života svojeg osoblja; napominje da je od 2017. fleksibilno radno vrijeme postalo zadani radni režim koji se primjenjuje na sve članove osoblja, uključujući stažiste; nadalje, napominje da je 2017. ukupno 58 od 83 aktivna člana osoblja koristilo mogućnost rada na daljinu; potiče Ombudsmana da se i dalje zalaže za uzornu i inovativnu ulogu u svim kadrovskim pitanjima s obzirom na svoju ulogu u području etike i radnih uvjeta u institucijama EU-a;

23.  napominje da 2017. u Uredu Europskog ombudsmana nije zabilježen nijedan slučaj uznemiravanja; pozdravlja donošenje politike za sprečavanje i zaštitu od uznemiravanja te planirani program osposobljavanja za sve članove osoblja, uključujući rukovodeći kadar; nadalje, pozdravlja usvajanje Vodiča za etiku i dobro ponašanje za osoblje Ombudsmana te Interne povelje o dobrom upravljanju; potiče Ombudsmana da pomno prati učinkovitost svoje politike, da nastavi podizati razinu osviještenosti o uznemiravanju na radnom mjestu i da potiče kulturu nulte tolerancije prema uznemiravanju te poziva Ombudsmana da u svom sljedećem godišnjem izvješću o radu o tome izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

24.  sa zadovoljstvom napominje da je dio Vodiča za etiku i dobro ponašanje posvećen temi „rotirajućih vrata”; poziva Ombudsmana da osigura stvarnu primjenu tih smjernica te ga poziva da u svom sljedećem godišnjem izvješću o radu o tome izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

25.  pozdravlja zaključivanje pritužbe Europskog nadzornika za zaštitu podataka u vezi s postupkom za postupanje s osobnim podacima trećih strana u pritužbama i istragama; potvrđuje da je Europski nadzornik za zaštitu podataka zadovoljan pregledom i provedbom preporuka;

26.  napominje da 2017. nije zabilježen nijedan slučaj zviždača; napominje da je za sve članove osoblja bilo organizirano osposobljavanje na temu zviždača; poziva Ombudsmana da osigura da su svi članovi osoblja primjereno upoznati sa svojim pravima, primjerice tijekom uvodnih predavanja za novo osoblje; pozdravlja promišljanje Ombudsmana o tome treba li proaktivnije djelovati u pogledu pravila i politika o zviždačima koje su trenutačno na snazi u institucijama, tijelima i agencijama EU-a poziva Ombudsmana da nastavi biti primjer drugima.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

0

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Petra Kammerevert

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

  • [1]  SL L 51, 28.2.2017.
  • [2]  SL C 348, 28.9.2018., str. 1.
  • [3]  SL C 357, 4.10.2018., str. 1.
  • [4]  SL C 357, 4.10.2018., str. 9.
  • [5]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
  • [6]  SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
Posljednje ažuriranje: 15. ožujka 2019.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti