JELENTÉS az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman

27.2.2019 - (2018/2174(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság
Előadó: Arndt Kohn


Eljárás : 2018/2174(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0099/2019
Előterjesztett szövegek :
A8-0099/2019
Elfogadott szövegek :

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman

(2018/2174(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére[1],

–  tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2018)0521 – C8-0325/2018)[2],

–  tekintettel az európai ombudsmannak a 2017-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt[3],

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[4],

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[5] és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre[6] és különösen annak 59., 118., 260., 261. és 262. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0099/2019),

1.  mentesítést ad az európai ombudsman számára 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az európai ombudsmannak, az Európai Unió Tanácsának, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak, továbbá hogy gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VIII. szakasz – Európai ombudsman

(2018/2174(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, VIII. szakasz – Európai ombudsman,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0099/2019),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozni kívánja, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

1.  megelégedéssel nyugtázza, hogy a Számvevőszék nem állapított meg jelentős hiányosságokat az emberi erőforrásokkal és az európai ombudsman (a továbbiakban: az ombudsman) beszerzéseivel kapcsolatosan ellenőrzött területek vonatkozásában;

2.  hangsúlyozza, hogy ellenőrzési munkája alapján a Számvevőszék megállapította, hogy a 2017. december 31-i fordulónappal záruló évet illetően az ombudsman igazgatási kiadásokkal kapcsolatos kifizetései összességükben lényegi hibától mentesek;

3.  megjegyzi, hogy az ombudsman költségvetése nagyrészt igazgatási jellegű, melynek jelentős részét a személyzethez, az épületekhez, a berendezésekhez, a felszerelésekhez kapcsolódó kiadások és egyéb fenntartási költségek teszik ki; megállapítja, hogy a költségvetés összege 2017-ben 10 905 441 eurót tett ki (2016-ban 10 658 951 eurót);

4.  üdvözli az ombudsman annak biztosítására vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy valamennyi rendelkezésre álló forrást eredményorientált módon költsenek el, és üdvözli, hogy figyelembe veszi számos olyan mérés és statisztikai adat eredményeit, amelyek közvetlenül befolyásolják a hivatal munkáját; megjegyzi, hogy a „2019 irányában” stratégia részeként elfogadott fő teljesítménymutatók tekintetében intézkedéseket hoztak az eredmények fokozása érdekében a folyamatos felülvizsgálat, a folyamatok egyszerűsítése és a munka nyomon követése révén; megjegyzi azonban, hogy az általános megfelelés fő teljesítménymutatója csak 85%-os volt, és elmaradt a 90%-os céltól; ösztönzi az ombudsmant, hogy e tekintetben továbbra is javítsa teljesítményét;

5.  megállapítja, hogy az összes előirányzat 93,91%-át lekötötték (2016-ban ez az arány 95,40% volt) és 86,20%-át kifizették (2016-ban 85,89%-át), 93,9%-os végrehajtási arány mellett (szemben a 2016. évi 95,40%-kal);

6.  üdvözli az ombudsman azon döntését, hogy a mentesítési eljárás optimalizálása és felgyorsítása céljából éves tevékenységi jelentését 2019. március 31-ig közzéteszi;

7.  megállapítja, hogy a végrehajtási arány 2017-ben bekövetkezett csökkenése nagyrészt az Európai Iskolák költségvetési sorának alacsony felhasználására vezethető vissza; üdvözli az új költségvetési előirányzatot, amelynek célja a különböző munkahelyekre való utazáshoz a tömegközlekedés igénybevételéhez nyújtott támogatások rendszerének finanszírozása;  

8.  emlékeztet rá, hogy az ombudsman alapokmányának legutóbbi felülvizsgálatára 2008-ban került sor; rámutat, hogy a Parlament több alkalommal felszólított ezen alapokmány naprakésszé tételére az új realitások és kihívások fényében; különösen hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni az ombudsman hatáskörét az uniós dokumentumokhoz való hozzáféréssel, az Európai Unió Bírósága ítéleteiben foglaltak teljesítésének elmulasztásával, a visszaélést bejelentő személyek védelmével és a zaklatással kapcsolatos ügyekben;

9.  hangsúlyozza az ombudsman szerepét a jó kormányzás, az átláthatóság és az uniós intézményeken belüli összeférhetetlenségek elkerülése terén; üdvözli, hogy az ombudsman 2017-ben négy stratégiai vizsgálatot zárt le, négy újat indított, és nyolc stratégiai kezdeményezést indított; elismeri e munka fontosságát annak ösztönzése szempontjából, hogy az uniós intézmények, szervek és hivatalok a lehető leginkább nyitottak, elszámoltathatóak, etikusak és a polgárok felé válaszra készek legyenek;

10.  örömmel veszi tudomásul, hogy az ombudsman 3 álláshellyel hozzájárulva teljesítette az intézményközi megállapodásban foglalt 5%-os személyiállomány-csökkentést; megjegyzi azonban, hogy ugyanakkor a szerződéses alkalmazottak száma 8-ról 15-re, a fizetett gyakornokok száma pedig ötről kilencre emelkedett; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy e növekedés az általános létszámcsökkentés kompenzálásának szükségességéből fakad, ami káros hatást gyakorolhat a munkaterhelés eloszlására és az intézmény hosszú távú szervezeti fejlődésére;

11.  megállapítja, hogy a panaszok száma 20%-kal, a 2016. évi 1839-ről 2017-ben 2216-ra növekedett; megállapítja, hogy az ombudsman összesen 433 vizsgálatot indított panaszok alapján (2016-ban 245-öt), és 348 ilyen vizsgálatot zárt le (2016-ban 291-et); megjegyzi, hogy ez a növekedés többek között azoknak az új végrehajtási rendelkezéseknek tudható be, amelyeknek megfelelően számos olyan esetet, amely korábban „nem volt ok a vizsgálathoz” minősítést kapott volna, jelenleg olyan vizsgálatokként zártak le, amelyekben „nem állapítottak meg hivatali visszásságot”;

12.  tudomásul veszi, hogy 2017-ben az új panaszok száma összesen 2181 volt, amelyek közül 751 tartozott az ombudsman megbízatásának körébe, szemben a 2016-ban beérkezett 1880 panasszal, amelyek közül 711 tartozott a megbízatás körébe; következésképpen megállapítja, hogy a megbízatás körébe tartozó panaszok száma 5,5%-kal nőtt;

13.  örömmel állapítja meg, hogy az egy-egy panaszra fordított idő a 2013. évi 86 napról 2017-ben 64 napra csökkent; örömmel állapítja meg továbbá, hogy az egy-egy vizsgálatra fordított idő a 2013. évi 369 napról 2017-ben 266 napra csökkent;

14.  üdvözli az ombudsman arra irányuló folyamatos erőfeszítéseit, hogy javítsa ügykezelése hatékonyságát és eredményességét; elégedetten veszi tudomásul e tekintetben, hogy a „hatékonyság” (KPI 7) fő teljesítménymutatójának eredményei mind meghaladták a célszámokat; üdvözli ezenfelül a dokumentum-hozzáférési panaszokkal kapcsolatos gyorsított eljárás alkalmazását;

15.  üdvözli az elsősorban a kiadványok előállításához kapcsolódó fordítási költségek csökkentésére irányuló folyamatos erőfeszítéseket; örömmel állapítja meg, hogy a fordítási költségek 11%-kal csökkentek a 2016. évi 293 000 euróról 2017-ben 263 000 euróra; tudomásul veszi, hogy az ombudsman éves tevékenységi jelentése elismeri, hogy olyan küszöbértéket sikerült elérni, amelynél alacsonyabbat a jövőben nehéz lesz teljesíteni; ezért arra ösztönzi az ombudsmant, hogy körültekintően, de továbbra is tegyen a fordítási költségek csökkentésére irányuló erőfeszítéseket anélkül, hogy ezek veszélyeztetnék a fordítások és publikációk készítésének jó működését;

16.  megjegyzi, hogy az ombudsman strasbourgi irodái új helyre költöztek a HAV épületben;

17.  üdvözli az ombudsman által a láthatóság és a médiajelenlét növelését, többek között a közösségi médiában való jelenlét növelését célzó kommunikációs tevékenységek terén elért eredményeket, ideszámítva a 22 790 Twitter-említést és az immár 19 200 követő számának 16%-os emelkedését; örömmel állapítja meg, hogy az ombudsman felhasználóbarátabbá tétel céljából átalakította honlapját, és külső megbízott igazolta, hogy a honlap megfelel a Web Akadálymentesítési Útmutatónak; üdvözli továbbá, hogy az ombudsman 2017-ben odaítélte az első gondos ügyintézésért járó díjat, amely a közigazgatásban alkalmazott bevált gyakorlatok elismerése és a nyilvánosság figyelmének felhívása céljából jött létre;

18.  üdvözli a Bizottság honlapjainak és online eszközeinek hozzáférhetőségére vonatkozó stratégiai vizsgálatot; kéri, hogy tájékoztassák a vizsgálat eredményéről, és arra ösztönzi az ombudsmant, hogy más uniós szervekkel és intézményekkel ossza meg végső ajánlásait;

19.  üdvözli, hogy a legtöbb tekintetben végrehajtották a személyzet – családi támogatások kiszámítására esetlegesen hatással lévő – személyes helyzetére vonatkozó adatok időben történő frissítésére szolgáló ellenőrző rendszer javításával kapcsolatos számvevőszéki ajánlásokat;

20.  üdvözli a vezetői szinten, ahol a középvezetők 50%-a nő, valamint a tisztviselői szinten megvalósuló nemek közötti egyensúlyt; arra ösztönzi az európai ombudsmant, hogy tartsa fenn ezt a tendenciát; üdvözli továbbá a humánerőforrás-politikai keret elfogadását, amely keret foglalkozik a nemek közötti egyensúllyal, a fogyatékossággal élők felvételével és integrálásával, valamint a sokszínűséggel kapcsolatos politikával; megjegyzi, hogy az ombudsman részt vesz az uniós intézményeken belüli nemek közötti egyensúllyal foglalkozó Intercopec munkacsoportban;

21.  ismételten arra ösztönzi az ombudsmant, hogy a közép- és hosszú távon törekedjen a vezetői beosztások földrajzi egyensúlyának megvalósítására, és biztosítsa, hogy az összes tagállam arányos képviselettel rendelkezzen a személyzet tagjai között;

22.  üdvözli az ombudsman arra irányuló erőfeszítéseit, hogy javítsa a személyzet számára a munka és a magánélet közötti egyensúlyt; megjegyzi, hogy 2017-től a rugalmas munkaidő rendszere lett az összes alkalmazottra, köztük a gyakornokokra is érvényes rendes munkarend; megjegyzi továbbá, hogy a személyzet 83 aktív tagjából 2017-ben összesen 58-an éltek a távmunka lehetőségével; arra ösztönzi az ombudsmant, hogy továbbra is törekedjen a példaértékű és innovatív szerepre minden személyzeti ügyben, tekintettel az uniós intézményeken belüli etikai kérdésekkel és munkakörülményekkel kapcsolatos szerepére;

23.  megjegyzi, hogy 2017-ben az ombudsman hivatalában nem fordult elő zaklatási ügy; üdvözli a zaklatás megelőzésére és a zaklatástól való védelemre vonatkozó politika elfogadását, valamint a személyzet valamennyi tagja, köztük a vezetők számára tervezett képzési programot; üdvözli továbbá az ombudsman hivatalának személyzetére vonatkozó etikai és magatartási útmutató, valamint a helyes vezetési gyakorlat belső chartájának elfogadását; arra ösztönzi az ombudsmant, hogy e tekintetben szorosan kövesse nyomon politikájának hatékonyságát, továbbra is hívja fel a figyelmet a munkahelyi zaklatásra, és mozdítsa elő a zéró tolerancia kultúráját a zaklatással szemben, kéri továbbá az ombudsmant, hogy erről a következő évi tevékenységi jelentésében tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak;

24.  megelégedéssel állapítja meg, hogy a „forgóajtó-jelenség” kérdésével az etikai és magatartási útmutató is foglalkozik; felhívja az ombudsmant annak biztosítására, hogy ezen iránymutatásokat ténylegesen alkalmazzák, és kéri az ombudsmant, hogy erről következő éves tevékenységi jelentésében számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak;

25.  örömmel veszi tudomásul, hogy lezárult az európai adatvédelmi biztos által a harmadik felek személyes adatainak panaszokkal összefüggő és vizsgálatok során történő kezelésére vonatkozó eljárással kapcsolatban benyújtott panasz; tudomásul veszi, hogy az európai adatvédelmi biztos elégedett volt a felülvizsgálattal és az ajánlások végrehajtásával;

26.  megállapítja, hogy 2017-ben nem volt visszaélések bejelentésével kapcsolatos ügy; megállapítja, hogy a visszaélések bejelentésére vonatkozó képzést szerveztek a személyzet valamennyi tagja számára; felhívja az ombudsmant, hogy biztosítsa, hogy a személyzet minden tagja megfelelő tájékoztatást kapjon a jogairól, például az új alkalmazottak érkezésekor a munkába állás részeként; üdvözli az ombudsman arra vonatkozó reflexióját, hogy szükség van-e részéről proaktívabb munkára a visszaélések bejelentésére vonatkozó, az uniós intézményeknél, szerveknél és ügynökségeknél jelenleg alkalmazott szabályokkal és politikákkal kapcsolatban; felhívja az ombudsmant, hogy továbbra is járjon elöl jó példával;

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Petra Kammerevert

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

  • [1]  HL L 51., 2017.2.28.
  • [2]  HL C 348., 2018.9.28., 1. o.
  • [3]  HL C 357., 2018.10.4., 1. o.
  • [4]  HL C 357., 2018.10.4., 9. o.
  • [5]  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
  • [6]  HL L 193., 2018.7.30, 1. o.
Utolsó frissítés: 2019. március 14.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat