Pranešimas - A8-0099/2019Pranešimas
A8-0099/2019

  PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas

  27.2.2019 - (2018/2174(DEC))

  Biudžeto kontrolės komitetas
  Pranešėjas: Arndt Kohn


  Procedūra : 2018/2174(DEC)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0099/2019
  Pateikti tekstai :
  A8-0099/2019
  Priimti tekstai :

  1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

  dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas

  (2018/2174(DEC))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrąjį biudžetą[1],

  –  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2017 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2018)0521 – C8-0325/2018)[2],

  –  atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno metinę 2017 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

  –  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2017 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais[3],

  –  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[4],

  –  atsižvelgdamas į SESV 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

  –  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[5], ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

  –  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012[6], ypač į jo 59, 118, 260, 261 ir 262 straipsnius,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

  –  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0099/2019),

  1.  patvirtina Europos ombudsmenui, kad jo 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

  2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos ombudsmenui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos išorės veiksmų tarnybai bei pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

  2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

  su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas, dalį

  (2018/2174(DEC))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

  –  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0099/2019),

  A.  kadangi, vykstant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrai, biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija norėtų pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą siekiant daugiau skaidrumo ir atskaitomybės bei įgyvendinti rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją ir užtikrinti gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

  1.  su pasitenkinimu pažymi, kad Audito Rūmai nenustatė jokių didelių trūkumų srityse, susijusiose su Europos ombudsmeno (toliau – Ombudsmenas) žmogiškaisiais ištekliais ir viešaisiais pirkimais, kurių auditas buvo atliktas;

  2.  pabrėžia, jog, atsižvelgdami į savo atliktą auditą, Audito Rūmai padarė išvadą, kad 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais metais visi mokėjimai Ombudsmeno administracinėms išlaidoms padengti buvo atlikti be esminių klaidų;

  3.  pažymi, kad Ombudsmeno biudžetas yra visų pirma administracinis ir kad didelė dalis lėšų naudojama išlaidoms, susijusioms su darbuotojais, pastatais, baldais bei įranga, ir įvairioms einamosiomis išlaidomis padengti; pažymi, kad 2017 m. jos siekė 10 905 441 EUR (2016 m. – 10 658 951 EUR);

  4.  teigiamai vertina Ombudsmeno įsipareigojimą užtikrinti, kad visos prieinamos lėšos būtų naudojamos orientuojantis į rezultatą, ir tai, kad ši tarnyba atsižvelgia į įvairių vertinimų rezultatus ir statistinius duomenis, kurie turi tiesioginio poveikio jos darbui; pažymi, jog, kalbant apie pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (PVRR), patvirtintus pagal strategiją „Kelyje į 2019-uosius“, imtasi priemonių, kad, nuolat atliekant peržiūras, supaprastinant procesus ir stebint darbą, būtų gerinami rezultatai; tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad bendrosios atitikties srityje PVRR siekė tik 85 proc., taigi 90 proc. tikslas nepasiektas; ragina Ombudsmeną toliau gerinti savo veiklos rodiklius šioje srityje;

  5.  pažymi, kad iš visų asignavimų įsipareigota dėl 93,91 proc. (palyginti su 95,40 proc. 2016 m.), sumokėta 86,20 proc. (palyginti su 85,89 proc. 2016 m.), o įgyvendinimo lygis siekė 93,9 proc. (palyginti su 95,40 proc. 2016 m.);

  6.  teigiamai vertina Ombudsmeno sprendimą paskelbti savo metinės veiklos ataskaitas iki 2019 m. kovo 31 d., siekiant optimizuoti ir pagreitinti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą;

  7.  pažymi, kad sumažėjusį įgyvendinimo lygį 2017 m. didžiąja dalimi lėmė tai, kad nepakankamai lėšų buvo panaudota pagal Europos mokykloms skirtą biudžeto eilutę; teigiamai vertina naujus biudžeto asignavimus, kuriais ketinama finansuoti schemą naudojimuisi viešuoju transportu vykstant į įvairias darbo vietas paremti;  

  8.  primena, kad paskutinė Ombudsmeno statuto peržiūra atlikta 2008 m.; pažymi, jog Parlamentas ne kartą ragino atnaujinti šį statutą atsižvelgiant į naujas aplinkybes ir iššūkius; atkreipia ypatingą dėmesį į būtinybę stiprinti Ombudsmeno kompetencijas atvejais, kai kyla klausimų dėl susipažinimo su ES dokumentais, kai nesilaikoma Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų ir nepaisoma nuostatų dėl pranešėjų apsaugos, taip pat priekabiavimo atvejais;

  9.  akcentuoja Ombudsmeno vaidmenį skatinant gerą valdymą, skaidrumą ir interesų konfliktų ES institucijose vengimą; teigiamai vertina tai, kad 2017 m. Ombudsmenas baigė keturis strateginius tyrimus ir keturis tokius naujus pradėjo bei kad buvo inicijuotos aštuonios strateginės iniciatyvos; pripažįsta šio darbo svarbą skatinant ES institucijas, įstaigas, organus ir agentūras dirbti siekiant kuo didesnio atvirumo, atskaitomybės, etikos ir kuo labiau atsižvelgti į piliečių poreikius;

  10.  teigiamai vertina tai, kad Ombudsmenas laikėsi tarpinstitucinio susitarimo darbuotojų skaičių 2013–2017 m. sumažinti 5 proc. ir kad iš viso sutaupyti 3 postai; tačiau pažymi, kad tuo pat metu sutartininkų padaugėjo nuo 8 iki 15, o apmokamų stažuotojų – nuo 5 iki 9; reiškia susirūpinimą dėl to, kad dalį šio padidėjimo lėmė būtinybė kompensuoti sumažėjusį bendrą darbuotojų skaičių ir kad tai gali neigiamai paveikti darbo krūvio paskirstymą ir institucijos ilgalaikę organizacinę raidą;

  11.  atkreipia dėmesį į tai, kad gautų skundų skaičius išaugo 20 proc. (2016 m. jų pateikta 1 839, o 2017 m. – 2 216); pažymi, kad Ombudsmenas, remdamasis skundais, iš viso pradėjo 433 tyrimus (2016 m – 245), o baigė nagrinėti 348 tokius tyrimus (2016 m. – 291); pažymi, kad šį padidėjimą lėmė, inter alia, naujos įgyvendinimo nuostatos, pagal kurias nemažai bylų, anksčiau priskirtų neturinčioms pagrindo tyrimui, dabar baigiamos nagrinėti kaip tyrimai, kuriuos atlikus netinkamo administravimo atvejis nenustatomas;

  12.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. bendras naujų skundų skaičius buvo 2 181, iš jų 751 priklausė įgaliojimų sričiai, palyginti su 1 880 skundų, kurie buvo nagrinėjami 2016 m., iš kurių 711 priklausė įgaliojimų sričiai; todėl pažymi, kad įgaliojimų sričiai priklausančių skundų skaičius padidėjo 5,5 proc.;

  13.  teigiamai vertina tai, kad vidutinis skundo nagrinėjimo laikas sutrumpėjo nuo 86 dienų 2013 m. iki 64 dienų 2017 m.; taip pat teigiamai vertina tai, kad vidutinis laikas, per kurį atliekamas tyrimas, sutrumpėjo nuo 369 dienų 2013 m. iki 266 dienų 2017 m.;

  14.  teigiamai vertina nuolatines Ombudsmeno pastangas stiprinti savo vykdomo bylų nagrinėjimo efektyvumą ir veiksmingumą; atsižvelgdamas į tai, su pasitenkinimu pažymi, kad visi rezultatai, susiję su PVRR veiksmingumo srityje (PVRR 7), viršijo nustatytus tikslus; be to, teigiamai vertina paspartintos procedūros įgyvendinimą skundams dėl galimybės susipažinti su dokumentais nagrinėti;

  15.  teigiamai vertina nuolatines pastangas mažinti vertimo raštu išlaidas, pirmiausia susijusias su leidinių rengimu; teigiamai vertina tai, kad vertimo raštu išlaidos sumažėjo 11 proc. – nuo 293 000 EUR 2016 m. iki 263 000 EUR 2017 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad Ombudsmeno metinėje veiklos ataskaitoje pripažįstama, jog pasiekta riba, kai bus sudėtinga vykdyti veiklą ateityje, jei ji dar labiau sumažės; todėl ragina Ombudsmeną toliau dėmesingai dėti pastangas siekiant sumažinti vertimo raštu išlaidas nekeliant pavojaus tinkamam vertimo raštu ir leidybos veikimui;

  16.  pažymi, kad Ombudsmeno biuras Strasbūre persikėlė į naujas patalpas HAV pastate;

  17.  palankiai vertina Ombudsmeno pasiekimus komunikacijos veiklos srityje siekiant didesnio jo matomumo ir žiniasklaidos dėmesio, įskaitant aktyvesnę informavimo veiklą socialiniuose tinkluose, nes tinkle „Twitter“ jis buvo paminėtas 22 790 kartų ir turi 16 proc. daugiau sekėjų, kurių skaičius šiuo metu siekia 19 200; teigiamai vertina tai, kad Ombudsmenas pertvarkė savo interneto svetainę – dabar ja patogiau naudotis lankytojams – ir kad išorės rangovas patvirtino, jog ši svetainė atitinka žiniatinklio turinio prieinamumo gaires; be to, palankiai vertina tai, kad 2017 m. Ombudsmenas įteikė pirmąjį apdovanojimą už gerą administravimą, kuris buvo įsteigtas siekiant pripažinti geros viešojo administravimo praktikos pavyzdžius ir atkreipti į juos didesnį visuomenės dėmesį;

  18.  palankiai vertina Komisijos svetainių ir interneto priemonių prieinamumo strateginį tyrimą; prašo jį nuolat informuoti apie tyrimo rezultatus ir ragina Ombudsmeną savo galutinėmis rekomendacijomis pasidalinti su kitomis ES įstaigomis ir institucijomis;

  19.  teigiamai vertina tai, kad dauguma aspektų įgyvendintos Audito Rūmų rekomendacijos dėl stebėsenos sistemos tobulinimo, siekiant laiku atnaujinti informaciją apie darbuotojų asmeninę padėtį, nes tai gali turėti poveikio apskaičiuojant šeimos išmokas;

  20.  palankiai vertina lyčių pusiausvyrą vadovybės lygmeniu – 50 proc. viduriniosios grandies vadovų sudaro moterys – ir administratorių lygmeniu; ragina Ombudsmeną išsaugoti šią tendenciją; be to, teigiamai vertina priimtą žmogiškųjų išteklių politikos programą, pagal kurią sprendžiami lyčių pusiausvyros, neįgaliųjų įdarbinimo ir integravimo bei įvairovės politikos klausimai; pažymi, kad Ombudsmenas dalyvauja „Intercopec“ darbo grupėje, nagrinėjančioje lyčių pusiausvyros ES institucijose klausimus;

  21.  pakartoja, jog vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu Ombudsmenas raginamas siekti geografinės pusiausvyros skiriant asmenis į vadovaujamas pareigas bei užtikrinti tokią darbuotojų sudėtį, kad būtų proporcingai atstovaujama visoms valstybėms narėms;

  22.  teigiamai vertina Ombudsmeno pastangas gerinti savo darbuotojų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą; pažymi, kad 2017 m. lankstus darbo laikas tapo standartine darbo tvarka, taikoma visiems darbuotojams, įskaitant stažuotojus; taip pat pažymi, kad 2017 m. nuotolinio darbo galimybe iš viso pasinaudojo 58 iš 83 dirbančių personalo narių; ragina Ombudsmeną ir toliau stengtis atlikti pavyzdinį bei novatorišką vaidmenį sprendžiant visus personalo klausimus, turint galvoje jo funkciją keliant problemas, susijusias su etika ir darbo sąlygomis ES institucijose;

  23.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2017 m. Ombudsmenas nenagrinėjo su priekabiavimu susijusių atvejų; palankiai vertina tai, kad priimta priekabiavimo prevencijos ir apsaugos nuo jo politika, bei planuojamą mokymų programą visiems darbuotojams, įskaitant vadovybę; be to, teigiamai vertina priimtą Etikos ir gero elgesio vadovą, kuris skirtas Ombudsmeno tarnybos darbuotojams, bei Vidaus gero valdymo praktikos chartiją; ragina Ombudsmeną atidžiai stebėti savo politikos veiksmingumą, toliau didinti informuotumą apie priekabiavimą darbe ir puoselėti visiško priekabiavimo netoleravimo kultūrą ir prašo Ombudsmeno savo kitoje metinėje veiklos ataskaitoje apie tai pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai;

  24.  su pasitenkinimu pažymi, kad Etikos ir gero elgesio vadove sprendžiama „sukamųjų durų“ reiškinio problema; ragina Ombudsmeną užtikrinti, kad šios gairės būtų veiksmingai taikomos, ir prašo Ombudsmeno kitoje metinėje veiklos ataskaitoje apie tai pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai;

  25.  teigiamai vertina tai, kad baigtas nagrinėti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) skundas dėl trečiųjų šalių asmens duomenų tvarkymo procedūros nagrinėjant skundus ir atliekant tyrimus; pažymi, kad EDAPP teigiamai įvertino peržiūrą ir rekomendacijų įgyvendinimą;

  26.  pažymi, kad 2017 m. nebuvo jokių informavimo apie pažeidimus atvejų; pažymi, kad visiems personalo nariams buvo surengti mokymai informavimo apie pažeidimus klausimu; ragina Ombudsmeną užtikrinti, kad visi darbuotojai būtų tinkamai informuojami apie savo teises, pvz., per įvadinius kursus atvykusiems naujiems darbuotojams; palankiai vertina Ombudsmeno svarstymus apie tai, ar jis turėtų savo iniciatyva imtis darbo, susijusio su informavimo apie pažeidimus taisyklėmis ir politika, kurios šiuo metu taikomos ES institucijose, įstaigose ir agentūrose; ragina Ombudsmeną ir toliau rodyti pavyzdį.

  INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

  Priėmimo data

  20.2.2019

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  20

  0

  2

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Petra Kammerevert

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

  20

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

  ECR

  Monica Macovei

  GUE/NGL

  Dennis de Jong

  PPE

  Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

  VERTS/ALE

  Bart Staes

  0

  -

   

   

  2

  0

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Jean-François Jalkh

  Sutartiniai ženklai:

  +  :  už

  -  :  prieš

  0  :  susilaikė

  • [1]  OL L 51, 2017 2 28.
  • [2]  OL C 348, 2018 9 28, p. 1.
  • [3]  OL C 357, 2018 10 4, p. 1.
  • [4]  OL C 357, 2018 10 4, p. 9.
  • [5]  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
  • [6]  OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
  Atnaujinta: 2019 m. kovo 15 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika