Förfarande : 2018/2174(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0099/2019

Ingivna texter :

A8-0099/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.11

Antagna texter :

P8_TA(2019)0252

BETÄNKANDE     
PDF 153kWORD 60k
27.2.2019
PE 626.823v02-00 A8-0099/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen

(2018/2174(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Arndt Kohn

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen

(2018/2174(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2017 (COM(2018)0521 – C8‑0325/2018)(2),

–  med beaktande av Europeiska ombudsmannens årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de internrevisioner som genomförts under 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2017, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 314.10, 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artiklarna 59, 118, 260, 261 och 262,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0099/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar Europeiska ombudsmannen ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska ombudsmannens budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska ombudsmannen, Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen

(2018/2174(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0099/2019).

A.  I samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet vill den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten särskilt framhålla vikten av att ytterligare stärka EU-institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

1.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att revisionsrätten inte funnit några betydande brister med avseende på de granskade områden som rörde personalresurser och upphandlingar för Europeiska ombudsmannen (nedan kallad ombudsmannen).

2.  Europaparlamentet betonar att revisionsrätten på grundval av sitt revisionsarbete dragit slutsatsen att betalningarna som helhet för det budgetår som avslutades den 31 december 2017 inom verksamhetsområdet administrativa utgifter för ombudsmannen inte innehöll några väsentliga fel.

3.  Europaparlamentet noterar att ombudsmannens budget huvudsakligen är administrativ, och att en stor del av anslagen går till utgifter för personal, fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader. Parlamentet noterar att budgeten 2017 uppgick till 10 905 441 EUR (10 658 951 EUR 2016).

4.  Europaparlamentet välkomnar ombudsmannens åtagande om att se till att alla tillgängliga medel används på ett resultatinriktat sätt, och välkomnar det faktum att man beaktar resultaten av ett antal mätningar och statistiska uppgifter som direkt påverkar kontorets arbete. Parlamentet noterar att man, när det gäller centrala resultatindikatorer som har antagits inom ramen för strategin ”på vägen mot 2019”, har vidtagit åtgärder för att förbättra resultaten genom kontinuerlig översyn, harmonisering av processer och övervakning av arbetet. Parlamentet noterar dock att de centrala resultatindikatorerna för efterlevnad totalt sett endast nådde 85 % och därmed missade målet på 90 %. Parlamentet uppmanar ombudsmannen att fortsätta att förbättra sina resultat i detta avseende.

5.  Europaparlamentet noterar att åtaganden ingåtts för 93,91 % av de totala anslagen (jämfört med 95,40 % 2016), och att betalningar gjorts för 86,20 % av de totala anslagen (jämfört med 85,89 % 2016), med en utnyttjandegrad på 93,9 % (jämfört med 95,40 % 2016).

6.  Europaparlamentet välkomnar ombudsmannens beslut att offentliggöra sin årliga verksamhetsrapport senast den 31 mars 2019 för att optimera och påskynda förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet.

7.  Europaparlamentet noterar att minskningen i utnyttjandegraden för 2017 till stor del beror på underutnyttjande av budgetposten för Europaskolorna. Parlamentet välkomnar det nya budgetanslaget, som är avsett att finansiera ett system som stöder användning av kollektivtrafik på de olika arbetsorterna.  

8.  Europaparlamentet påminner om att den senaste översynen av ombudsmannens stadga genomfördes 2008 och påpekar att parlamentet vid upprepade tillfällen har krävt att stadgan ska uppdateras för att beakta nya förutsättningar och utmaningar. Parlamentet understryker i synnerhet att ombudsmannens befogenheter behöver utvidgas i fall som gäller tillgång till EU-handlingar, underlåtelse att följa EU-domstolens domar, skydd för visselblåsare och trakasserier.

9.  Europaparlamentet understryker den roll som ombudsmannen spelar när det gäller att främja ett gott styre, insyn och undvikande av intressekonflikter i EU-institutionerna. Parlamentet välkomnar att ombudsmannen avslutade fyra strategiska undersökningar, öppnade fyra nya och inledde åtta strategiska initiativ under 2017. Parlamentet är medvetet om hur viktigt detta arbete är för att uppmuntra EU:s institutioner, organ, kontor och byråer att bli så öppna, ansvarstagande, etiska och lyhörda för medborgarna som möjligt.

10.  Europaparlamentet välkomnar att ombudsmannen följt det interinstitutionella avtalet om att minska personalstyrkan med 5 % mellan 2013 och 2017, vilket innebär att totalt tre tjänster har dragits in. Parlamentet konstaterar dock att antalet kontraktsanställda samtidigt har ökat från åtta till femton och antalet avlönade praktikanter från fem till nio. Parlamentet oroas över att en del av denna ökning härrör från behovet av att kompensera för den övergripande personalminskningen, och att detta kan inverka negativt på fördelningen av arbetet och institutionens långsiktiga organisatoriska utveckling.

11.  Europaparlamentet noterar att andelen mottagna klagomål har ökat med 20 %, från 1 839 år 2016 till 2 216 år 2017. Parlamentet noterar att ombudsmannen inledde totalt 433 undersökningar till följd av klagomål (245 år 2016) och avslutade 348 sådana undersökningar (291 år 2016). Parlamentet konstaterar att denna ökning bland annat beror på nya genomförandebestämmelser som innebär att ett antal fall som tidigare skulle ha klassificerats som att det saknas skäl för en undersökning, numera klassificeras som en undersökning där inget administrativt missförhållande har konstaterats.

12.  Europaparlamentet noterar att det totala antalet nya klagomål som behandlades under 2017 uppgick till 2 181 stycken, av vilka 751 föll inom ombudsmannens behörighetsområde, jämfört med 1 880 klagomål behandlade under 2016, av vilka 711 föll inom behörighetsområdet. Parlamentet konstaterar därmed att antalet klagomål inom behörighetsområdet har ökat med 5,5 %.

13.  Europaparlamentet välkomnar att den genomsnittliga tiden för att hantera ett klagomål sjönk från 86 dagar 2013 till 64 dagar 2017. Parlamentet välkomnar dessutom att den genomsnittliga tiden för att hantera undersökningar sjönk från 369 dagar 2013 till 266 dagar 2017.

14.  Europaparlamentet välkomnar ombudsmannens fortlöpande insatser för att göra hanteringen av ärendena mer effektiv. Parlamentet konstaterar i detta sammanhang med tillfredsställelse att alla resultat för den centrala resultatindikatorn ”Effektivitet” (central resultatindikator 7) översteg de fastställda målen. Parlamentet välkomnar dessutom införandet av ett påskyndat förfarande för att hantera klagomål som rör tillgång till handlingar.

15.  Europaparlamentet välkomnar de kontinuerliga insatserna för att minska översättningskostnader, i synnerhet i samband med produktionen av publikationer. Parlamentet välkomnar att kostnaderna för översättning sjönk med 11 % från EUR 293 000 år 2016 till EUR 263 000 år 2017. Parlamentet noterar att ombudsmannen i sin årliga verksamhetsrapport anger att ett tröskelvärde har uppnåtts, och att det kommer att bli svårt att gå under detta värde i framtiden. Parlamentet uppmuntrar därför ombudsmannen att med stor uppmärksamhet fortsätta arbetet med att minska översättningskostnader utan att äventyra kvaliteten i översättningarna och publikationerna.

16.  Europaparlamentet noterar att ombudsmannens Strasbourgkontor har flyttat till nya lokaler i HAV-byggnaden.

17.  Europaparlamentet välkomnar de resultat som ombudsmannen har uppnått när det gäller kommunikationsinsatserna för att öka ombudsmannens synlighet och genomslag i medierna, inklusive en ökad närvaro på sociala medier med 22 790 omnämnanden på Twitter och en ökning med 16 % av antalet följare till 19 200. Parlamentet välkomnar att ombudsmannen har gjort om sin webbplats för att göra den mer användarvänlig, och att en extern uppdragstagare har kontrollerat att webbplatsen uppfyller riktlinjerna för tillgång till webbinnehåll. Parlamentet gläds också åt att ombudsmannen 2017 delade ut det första priset för god förvaltning, som har instiftats för att lyfta fram exempel på god praxis inom offentlig förvaltning och synliggöra dem för allmänheten.

18.  Europaparlamentet välkomnar den strategiska undersökningen av tillgängligheten till kommissionens webbplatser och internetverktyg. Parlamentet begär att få hållas uppdaterad om resultatet av undersökningen och uppmanar ombudsmannen att låta andra EU-organ och EU-institutioner få ta del av de slutliga rekommendationerna.

19.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att revisionsrättens rekommendationer om att förbättra systemet för kontroll av att uppgifterna om de anställdas personliga situation uppdateras i tid, vilket kan påverka beräkningen av familjetillägg, till största delen har genomförts.

20.  Europaparlamentet välkomnar den jämna könsfördelningen i ledningen, där 50 % av mellancheferna är kvinnor, och bland handläggarna, och uppmuntrar ombudsmannen att upprätthålla denna trend. Parlamentet välkomnar även att man har antagit en ram för personalpolitiken där man tar upp jämn könsfördelning, rekrytering och integrering av personer med funktionsnedsättning och mångfaldsplanen. Parlamentet noterar att ombudsmannen deltar i arbetsgruppen Intercopec, som arbetar med könsfördelningen i EU-institutionerna.

21.  Europaparlamentet påminner om att ombudsmannen uppmanas att sträva efter att på medellång och lång sikt nå en geografisk balans i chefspositionerna och att säkerställa att samtliga medlemsstater är proportionellt representerade bland personalen.

22.  Europaparlamentet välkomnar ombudsmannens arbete med att förbättra balansen mellan privatliv och familjeliv för sin personal och konstaterar att sedan 2017 har flextid varit standard för all personal, inklusive praktikanter. Parlamentet konstaterar dessutom att 58 av de totalt 83 aktivt anställda utnyttjade möjligheten att arbeta på distans under 2017. Parlamentet uppmanar ombudsmannen att fortsätta att sträva efter att vara en exemplarisk och innovativ förebild i alla personalfrågor, med tanke på dess roll i frågor som rör etik och arbetsförhållanden i EU:s institutioner.

23.  Europaparlamentet konstaterar att det 2017 inte förekom några fall av trakasserier hos ombudsmannen. Parlamentet välkomnar antagandet av strategin för förebyggande och skydd mot trakasserier samt det planerade utbildningsprogrammet för all personal, inklusive chefer. Parlamentet välkomnar dessutom att man har antagit riktlinjer för etik och korrekt uppförande för ombudsmannens personal samt en intern stadga för god förvaltningssed. Parlamentet uppmuntrar ombudsmannen att noggrant följa upp hur effektiv denna strategi är, att fortsätta öka medvetenheten om trakasserier på arbetsplatsen samt att främja en kultur med nolltolerans mot trakasserier, och uppmanar ombudsmannen att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten i sin nästa årliga verksamhetsrapport.

24.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att problemet med ”svängdörrsmetoder” har tagits upp i riktlinjerna för etik och korrekt uppförande. Parlamentet uppmanar ombudsmannen att se till att dessa riktlinjer tillämpas effektivt och att rapportera tillbaka till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten i sin nästa årliga verksamhetsrapport.

25.  Europaparlamentet välkomnar avslutandet av behandlingen av Europeiska datatillsynsmannens klagomål rörande förfarandet för behandling av tredje parts personuppgifter i samband med klagomål och undersökningar. Parlamentet konstaterar att datatillsynsmannen var nöjd med översynen och genomförandet av rekommendationerna.

26.  Europaparlamentet konstaterar att det under 2017 inte förekom några fall av visselblåsning. Parlamentet noterar att en utbildning om visselblåsning anordnades för all personal. Parlamentet uppmanar ombudsmannen att se till att all personal får ordentlig information om sina rättigheter, till exempel i samband med introduktioner för nyanställda. Parlamentet välkomnar ombudsmannens reflektioner över huruvida det krävs större proaktiva insatser från ombudsmannens sida när det gäller de regler och den policy för visselblåsning som nu har införts inom EU:s institutioner, organ och byråer. Parlamentet uppmanar ombudsmannen att fortsätta att föregå med gott exempel.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petra Kammerevert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

2

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT L 51, 28.02.2017.

(2)

EUT C 348, 28.09.2018, s. 1.

(3)

EUT C 357, 4.10.2018, s. 1.

(4)

EUT C 357, 4.10.2018, s. 9.

(5)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

Senaste uppdatering: 13 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy