Процедура : 2018/2172(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0100/2019

Внесени текстове :

A8-0100/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.8

Приети текстове :

P8_TA(2019)0249

ДОКЛАД     
PDF 189kWORD 61k
27.2.2019
PE 626.821v03-00 A8-0100/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет

(2018/2172(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Арндт Кон

ИЗМЕНЕНИЯ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VI ‒ Европейски икономически и социален комитет

(2018/2172(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8‑0323/2018)(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Европейския икономически и социален комитет пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2017 г.,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(6), и по-специално членове 59, 118, 260, 261 и 262 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0100/2019),

1.  освобождава от отговорност генералния секретар на Европейския икономически и социален комитет във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския икономически и социален комитет за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския икономически и социален комитет, на Европейския съвет, на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет

(2018/2172(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0100/2019),

A.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  приветства констатацията на Сметната палата („Палатата“), че като цяло за годината, приключила на 31 декември 2017 г., плащанията за административни и други разходи на Европейския икономически и социален комитет („Комитетът“) не са засегнати от съществени грешки;

2.  отбелязва със задоволство, че Палатата, в своя годишен доклад за изпълнението на бюджета относно финансовата 2017 година („докладът на Палатата“), констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Комитета;

3.  отбелязва, че бюджетът на Комитета за 2017 г. възлиза на 133 807 338 EUR (в сравнение със 130 586 475 EUR през 2016 г.), като степента на изпълнение е 96,5% в сравнение с 97,2% през 2016 г.; отбелязва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., е по-висока, отколкото през 2016 г., и възлиза на 84,9% (7,4 милиона евро) в сравнение с 65,7% през 2016 г. (6,8 милиона евро);

4.  отбелязва, че бюджетът на Комитета е с предимно административен характер, като голяма част от сумата се използва за покриването на разходи във връзка с лица, сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи;

5  приветства ангажимента на Комитета да разшири обхвата на методологията на бюджетирането, основано на изпълнението, към съответните части от бюджета си; отбелязва редовния преглед на ключовите показатели за ефективност (КПЕ), заедно с дейностите и организацията на секретариата в този контекст; изисква да бъде редовно информиран за постиженията, свързани с прилагането на принципите на бюджетиране, основано на изпълнението;

6.  насърчава Комитета да публикува своя годишен отчет за дейността и годишния си отчет до 31 март на годината, следваща въпросната отчетна година, с цел оптимизиране и ускоряване на процедурата по освобождаване от отговорност;

7.  отбелязва, че окончателните бюджетни кредити за пътни разноски и дневни надбавки на членовете на Комитета са се увеличили на 19 819 612 EUR през 2017 г. (в сравнение с 19 561 194 EUR през 2016 г.); приветства подробния списък на пътуванията на членовете на Комитета, представен в годишния отчет за дейността; приветства мерките, които допринасят за ефективното планиране на заседанията и намаляването на транспортните разходи;

8.  отбелязва, че Комитетът е намалил общия брой на длъжностите в щатното си разписание с 59 – от 727 през 2013 г. на 665 през 2017 г., което се дължи главно на решението за съкращения на персонала с 5% и на изпълнението на споразумението за сътрудничество, сключено през 2014 г. с Парламента; отбелязва, че Комитетът е адаптирал своята организационна структура, по-специално чрез сливането на дирекцията за човешки ресурси и дирекцията за финанси през май 2017 г.;

9.  приветства междуинституционалното административно сътрудничество с Парламента и резултатите от междинната оценка на прилагането на споразумението за сътрудничество между Комитета и Комитета на регионите, което подчертава успешното прилагане на няколко мерки; отбелязва, че в контекста на процес на прехвърляне на длъжности Комитетът вече е преместил 16 длъжности от дирекцията за преводи към собствените си служби и че оставащите стъпки ще се предприемат постепенно; отбелязва изчисляването на бюджетните икономии, реализирани от Комитета и Комитета на регионите чрез тяхното междуинституционално сътрудничество, като например икономиите, наред с другото, при разходите за инфраструктура в размер на 12,5 милиона евро, разходите за ИТ в размер на 5 милиона евро и разходите за персонал в областта на сигурността в размер на 500 000 EUR; призовава Комитета и Комитета на регионите да продължат да подобряват това междуинституционално сътрудничество, за да се постигнат по-нататъшни икономии и по този начин да намалят бюджетите на съответните институции;

10.  отбелязва, че през 2017 г. Комитетът е приел общо 155 становища и доклади, включително 13 проучвателни становища по сезирания от председателствата на ЕС или Комисията, 59 становища по сезиране от Парламента и Съвета, и 45 становища по сезиране от Комисията;

11.  отбелязва, че услугите по превод все още се намират в процес на преход към по-висока степен на възлагане на външни изпълнители поради прехвърлянето на персонал към Парламента по силата на споразумението за сътрудничество (като 16,61% от бюджета през 2016 г. е използван за преводи, възложени на външни изпълнители, а през 2017 г. – 17,10%); призовава Комитета да проследи областите, свързани с управлението на преводите, които налагат допълнително внимание от страна на ръководството, както е подчертано от службата за вътрешен одит, и желае да бъде съответно информиран;

12.  отбелязва, че през 2017 г. процентът на неизползвани слотове за устен превод е бил 3,6% (в сравнение с 4% през 2016 г.); насърчава Комитета да запази положителна тенденция към по-малко анулирания;

13.  проявява интерес към работата на създадената от Бюрото на Комитета ad hoc група за бъдещето на Комитета, която има за цел разработването на нова визия за Комитета и неговата роля в един променящ се Съюз; отбелязва, че групата е представила своя доклад през юли 2017 г. с предложения относно методите на работа и вътрешната организация; отбелязва, че представените в доклада идеи постепенно ще доведат до конкретни действия и изисква от Комитета повече информация в следващия годишен отчет за дейността;

14.  подчертава, че през 2017 г. в Комитета е имало само 11 незаети длъжности (свързани с постоянни длъжности) в сравнение с 62 незаети длъжности през 2015 г., и приветства това развитие;

15.  приветства засилването на политическия диалог между Комитета и Парламента, както и с други институции; отбелязва активния принос на Комитета към междуинституционалното сътрудничество в областта на оценката на политиките и правото на Съюза в рамките на споразумението за по-добро законотворчество и Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT); насърчава Комитета и Парламента да продължат да полагат усилия за засилване на политическото сътрудничество;

16.  приветства междуинституционалното административно сътрудничество с Парламента; отбелязва със задоволство сътрудничеството със Службата на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS) и сътрудничеството на отделите за комуникация; приветства бюджетните икономии, реализирани от Комитета в резултат на това междуинституционално сътрудничество, като например икономиите от разходи за персонал в размер на 3,3 милиона евро (при равнища на заплатите от 2016 г.) в резултат на прехвърлянето на 36 длъжности от Комитета към EPRS;

17.  отбелязва, че в резултат на сътрудничеството с Парламента, общо 52 становища са приети в отговор на сезирания от Парламента; членовете на Комитета проведоха над 60 срещи с докладчици и докладчици в сянка на Парламента, както и с други членове на Парламента, и участваха активно в над 42 прояви в Парламента, като успоредно с това членовете на Парламента участваха активно в 35 заседания на Комитета, имащи отношение към законодателната работа; насърчава Комитета да продължи да участва в законодателната дейност и да засили сътрудничеството с Парламента в тази връзка;

18.  доколкото междуинституционалните разходи за обучение в областта на информационните технологии, по-специално през 2017 г., бяха повлияни от неточни индикативни цени, призовава за ново споразумение за нивото на услугите с Комисията в тази област, за да се избегне несигурността, като се работи с единна обща сума за всички обучения;

19.  приветства постиженията на Комитета по отношение на комуникационните дейности, насочени към повишаване на неговата видимост и медийното му въздействие, включително разширяването на присъствието му в социалните медии; приветства по-специално дебатите на местно равнище, организирани в 27 държави членки, в контекста на обсъжданията в Комисията относно бъдещето на Европа, както и други културни прояви и 221 дейности в рамките на инициативата „Going Local“;

20.  приветства усилията по отношение на ефективността на информационните системи, ИТ инфраструктурата и услугите за подпомагане на потребителите; отбелязва примерите като разработването на ново приложение за оценяване на персонала, онлайн наръчник за персонала, подобрена използваемост на основните оперативни системи и среда за отчитане; отбелязва обаче със загриженост, че Комитетът, заедно с Комитета на регионите, е отделил по-малко от 3% от техния общ бюджет за информационни технологии, като от няколко години проектите и оборудването в областта на информационните технологии страдат от недостиг на финансиране; изисква от Комитета да изготви средносрочна стратегия за инвестициите в своите ИТ проекти и оборудване и да я включи в следващия годишен отчет за дейността на Комитета;

21.  отбелязва одобрението на стратегия за сградния фонд, дадено от Бюрото на Комитета на 17 октомври 2017 г. и от Бюрото на Комитета на регионите на 29 ноември 2017 г.; отбелязва, че стратегията за сградния фонд предоставя рамка за всяко бъдещо решение, свързано с политиката в областта на сградния фонд, което трябва да бъде взето, и съдържа набор от ръководни принципи в областта на недвижимите имоти; отбелязва, че са определени и проучени няколко сценария, за да се подготви политиката за сградния фонд за периода след 2021 г., като се дава приоритет на сценарии, които включват продължаване на използването на сградата VMA; изисква да бъде информиран относно текущите преговори с Комисията във връзка с използването на сградата VMA и в бъдеще; насърчава Комитета, заедно с Комитета на регионите, да извърши оценка на евентуалните потребности от ремонт и да направи оценка на разходите за сценария, при който двата комитета поемат цялата сграда VMA;

22.  изразява съжаление относно слабото участие на икономическите оператори в поканите за участие в търгове, обявени от Комитета; призовава Комитета да увеличи усилията за публикуване и да намали броя на извънредните процедури на договаряне само с един кандидат, както и да докладва на органа за освобождаване от отговорност за постигнатия напредък;

23.  приветства постигнатите резултати по отношение на системата за управление на околната среда чрез съвместното сътрудничество между Комитета и Комитета на регионите; отбелязва със задоволство значителните икономии, постигнати в различни области, включително намаляване на потреблението на електроенергия с 11%, на потреблението на газ с 15%, намаляване на потреблението на хартия с 11% и намаляване на отпадъците с 13%; приветства факта, че Комитетът, заедно с Комитета на регионите, получи знака „Добра храна“ (Label Good Food), връчен от Регион Брюксел, с който се удостоверява, че столовите на комитетите се управляват по устойчив начин;

24.  приветства инициативата на Комитета за започване в края на 2016 г. на проучване сред персонала относно психосоциалните рискове, за да се наблюдава как неговите служители възприемат въпросите, свързани със стреса; приветства това внимателно наблюдение и действията за повишаване на осведомеността на управленско равнище и сред служителите, като например Седмицата на безопасните и здравословни условия на труд, организирана през октомври 2017 г.; призовава Комитета да продължи да полага усилия в това отношение, като се има предвид, че процентът на отсъствия от работа се е увеличил от 4% през 2015 г. на 5,5% през 2017 г., и да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира благосъстоянието на своите служители; отбелязва в тази връзка, че дистанционната работа в определени случаи е намаляла от 62,5% през 2016 г. на 47,6% през 2017 г.;

25.  отбелязва леко увеличение на броя на жените на ръководни длъжности – от 37,5% през 2016 г. на 41,4% през 2017 г.; приветства плана за действие за равни възможности и многообразие, съдържащ около 25 предложени мерки; изразява загриженост, че повече от 80% от служителите, които искат гъвкави схеми на работа, са жени; предлага Комитетът да адаптира своята политика с цел насърчаване на повече мъже да се възползват от тези схеми, по-специално с цел поощряване на тяхното участие в семейния живот;

26.  отбелязва усилията, положени от гледна точка на географския баланс, като процентът на ръководителите, идващи от държави членки, които са се присъединили към ЕС през 2004 г. или след това (ЕС-13), се е увеличил на 16% през 2017 г., а сега е 18,5%; призовава Комитета да продължи да полага усилия с оглед на постигането на целта от 20%, която отразява дела на населението на държавите от ЕС-13 в сравнение с общия брой на населението на Съюза;

27.  приветства факта, че през юли 2018 г. Комитетът е назначил екип от четирима съветници по етичните въпроси вследствие на приемането на Решение № 053/2016 от 2 март 2016 г. относно процедура за сигнализиране за нередности;

28.  подчертава усилията на Комитета да работи за консолидиране на законовите и вътрешните правила за етично поведение и поведение на служителите, изразяващо уважение; приветства факта, че са обхванати аспекти като използването на социалните медии, информационната система и защитата на данните; отбелязва усилията, предприети съвместно с партньорите от Комитета на регионите за последователно прилагане на правилата по отношение на персонала, по-специално в случаите, когато става въпрос за колеги от съвместните служби; призовава Комитета да предоставя редовно актуална информация относно новата всеобхватна рамка за етиката и почтеността;

29.  приветства факта, че Комитетът е публикувал на своя уебсайт декларациите за интереси на председателя и на заместник-председателя в индивидуалните профили на тези членове на Комитета, както беше изискано в последния доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

30.  отбелязва, че членовете на персонала трябва също така да декларират участието си във външни дейности в съответствие с член 11 от Правилника за длъжностните лица; настоятелно призовава Комитета, във връзка с решението на Европейския омбудсман по дело 1306/2014/OV, бързо да изготви насоки за предотвратяване на конфликти на интереси, които да бъдат предоставени на целия персонал;

31.  отбелязва, че директорът на ГД „Човешки ресурси и финанси“ е назначен на поста „генерален секретар“ на 14 ноември 2018 г.; отбелязва, че той е запазил предишната си позиция, докато тече процедурата по назначаването на негов наследник; изразява загриженост, че двете функции са несъвместими, и настоятелно призовава Комитета бързо да назначи нов директор на „Човешки ресурси“ и да докладва по въпроса на органа за освобождаване от отговорност;

32.  отбелязва, че членовете на Комитета имат различен професионален опит и може да са свикнали с различна култура на управление; отбелязва, че политическите дейности на членовете на Комитета предполагат и определени управленски задачи, тъй като работата им се подкрепя от собствения им персонал и от персонала на секретариата; подчертава необходимостта от запознаване на членовете на Комитета с принципите на административната култура на институциите на Съюза, за да се гарантира зачитане на достойнството и уважение на работното място;

33.  приветства работата на мрежата от доверени съветници за активно предотвратяване и борба с тормоза в работната среда; отбелязва, че 25 служители са получили неофициални съвети от мрежата през 2017 г.; насърчава Комитета да следи отблизо ефикасността на своята политика в това отношение, да продължи да повишава осведомеността относно тормоза на работното място и да продължи да поощрява култура на политика на нулева толерантност към тормоза; отбелязва текущите обсъждания във връзка с процедурите и санкциите по отношение на членове на Комитета, участващи в случаи на тормоз, и настоятелно призовава Комитета да въведе правила и процедури в тази област до започването на следващата процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

34.  отбелязва, че Съветът все още не е взел решение относно каквато и да било промяна в броя на членовете и на делегатите на Комитета вследствие на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза; изисква от Комитета да предостави информация за прякото въздействие на това решение върху бюджета най-късно в последващите действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2017 година; отбелязва освен това, че решението на Обединеното кралство няма да има преки последици за персонала на Комитета; приветства текущото обсъждане относно бъдещите отношения с Обединеното кралство след неговото напускане и готовността на Комитета да поддържа добри отношения с гражданското общество.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ L 51, 28.2.2017 г.

(2)

ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.

(3)

ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 1.

(4)

ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 9.

(5)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 14 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност