ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

27.2.2019 - (2018/2172(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
Εισηγητής: Arndt Kohn


Διαδικασία : 2018/2172(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0100/2019
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0100/2019
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

(2018/2172(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017[1],

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521 – C8‑0323/2018)[2],

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2017,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων[3],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας[4] η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002[5] του Συμβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, την απόφαση αριθ. 541/2014/EU και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[6], και ιδίως τα άρθρα 59, 118, 260, 261 και 262,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0100/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

(2018/2172(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0100/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή επιθυμεί να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία που έχουν η περαιτέρω ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και η εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και της χρηστής διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το οποίο, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το σύνολο των πληρωμών που αφορούν διοικητικές και λοιπές δαπάνες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής («ΕΟΚΕ») δεν εμφανίζει ουσιώδη σφάλματα·

2.  παρατηρεί με ικανοποίηση ότι, στην ετήσια έκθεσή του για την εκτέλεση του προϋπολογισμού όσον αφορά το οικονομικό έτος 2017, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εντόπισε σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά τα υπό έλεγχο ζητήματα που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους και την ανάθεση συμβάσεων της ΕΟΚΕ·

3.  επισημαίνει ότι το 2017 ο προϋπολογισμός της ΕΟΚΕ ανήλθε σε 133 807 338 EUR (έναντι 130 586 475 EUR το 2016), με ποσοστό εκτέλεσης 96,5 % έναντι 97,2 % το 2016· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2016 στο 2017 ήταν υψηλότερο από εκείνο του 2016 και ανήλθε σε 84,9 % (7,4 εκατομμύρια EUR) έναντι 65,7 % το 2016 (6,8 εκατομμύρια EUR)·

4.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΟΚΕ είναι κυρίως διοικητικός και ότι ένα μεγάλο μέρος του χρησιμοποιείται σε δαπάνες για πρόσωπα, κτίρια, έπιπλα, εξοπλισμό και διάφορες δαπάνες λειτουργίας·

5.  εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση της ΕΟΚΕ να επεκτείνει τη βάσει επιδόσεων μεθοδολογία κατάρτισης του προϋπολογισμού σε σχετικά τμήματα του προϋπολογισμού της· σημειώνει την τακτική επανεξέταση στην οποία υποβάλλονται οι βασικοί δείκτες επιδόσεων μαζί με τις δραστηριότητες και την οργάνωση της γραμματείας σε αυτό το πλαίσιο· ζητεί να ενημερώνεται τακτικά για τα επιτεύγματα που άπτονται της εφαρμογής των αρχών της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων·

6.  προτρέπει την ΕΟΚΕ να δημοσιεύει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της και τους ετήσιους λογαριασμούς της έως τις 31 Μαρτίου του έτους που ακολουθεί την υπό εξέταση λογιστική χρήση προκειμένου να βελτιστοποιείται και να επιταχύνεται η διαδικασία απαλλαγής·

7.  παρατηρεί ότι οι οριστικές πιστώσεις για έξοδα ταξιδίου και διαμονής για τα μέλη σε αυξήθηκαν σε 19 819 612 EUR το 2017 (έναντι 19 561 194 EUR το 2016)· εκφράζει την ικανοποίησή του για την παρουσίαση λεπτομερούς καταλόγου των ταξιδιών των μελών στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων· εκφράζει την ικανοποίησή του για εκείνα τα μέτρα που συμβάλλουν σε έναν αποδοτικό προγραμματισμό των συνεδριάσεων και στη μείωση του κόστους των μετακινήσεων·

8.  σημειώνει ότι η ΕΟΚΕ μείωσε τον συνολικό αριθμό των θέσεων στο οργανόγραμμά της κατά 59, από 727 το 2013 σε 665 το 2017, χάρη κυρίως στην υλοποίηση της απόφασης για περικοπή προσωπικού κατά 5% και στην εφαρμογή της συμφωνίας συνεργασίας που σύναψε το 2014 με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· σημειώνει ότι η ΕΟΚΕ προσάρμοσε την οργανωτική της διάρθρωση, κυρίως μέσω της συγχώνευσης των διευθύνσεων ανθρωπίνων πόρων και οικονομικών τον Μάιο του 2017·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διοργανική διοικητική συνεργασία με το Κοινοβούλιο και τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών που αναδεικνύει την επιτυχή εφαρμογή διαφόρων μέτρων· σημειώνει ότι, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας αναδιάταξης, η ΕΟΚΕ έχει ήδη μεταφέρει 16 θέσεις από τη διεύθυνση μετάφρασης στις δικές της υπηρεσίες και ότι οι υπόλοιπες κινήσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά· λαμβάνει υπό σημείωση τον υπολογισμό της εξοικονόμησης δημοσιονομικών πόρων που προέκυψε από αυτήν την διοργανική συνεργασία ΕΟΚΕ και Επιτροπής των Περιφερειών και που οδήγησε σε οικονομίες, μεταξύ άλλων, 12,5 εκατομμυρίων EUR από τις κτιριακές δαπάνες, 5 εκατομμυρίων EUR από τις δαπάνες ΤΠ ή 500 000 EUR από τις δαπάνες για το προσωπικό ασφαλείας· καλεί την ΕΟΚΕ και την Επιτροπή των Περιφερειών να συνεχίσουν να βελτιώνουν αυτή τη διοργανική συνεργασία για να πραγματοποιήσουν και άλλες οικονομίες και να μειωθεί έτσι ο προϋπολογισμός αμφοτέρων των οργάνων·

10.  παρατηρεί ότι η ΕΟΚΕ ενέκρινε το 2017 συνολικά 155 γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις, εκ των οποίων 13 ήταν διερευνητικές γνωμοδοτήσεις που ζητήθηκαν από Ευρωπαϊκές Προεδρίες ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 59 ήταν γνωμοδοτήσεις που ζητήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και 45 οι οποίες ζητήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

11.  σημειώνει ότι οι υπηρεσίες μετάφρασης εξακολουθούν να βρίσκονται στο στάδιο της μετάβασης προς ένα μεγαλύτερο ποσοστό εξωτερικής ανάθεσης λόγω της μετάθεσης προσωπικού στο Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της συμφωνίας συνεργασίας (με 16,61 % των πιστώσεων το 2016 να χρησιμοποιούνται για εξωτερικές αναθέσεις μεταφράσεων και 17,10 % το 2017)· καλεί την ΕΟΚΕ να συνεχίσει να εργάζεται επί των σχετικών με τη διαχείριση της μετάφρασης παραμέτρων που απαιτούν περαιτέρω προσοχή από τη διοίκηση και είχαν επισημανθεί από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου· εκφράζει την επιθυμία να τηρείται ενήμερο σχετικά·

12.  σημειώνει ότι το ποσοστό των χρονοθυρίδων διερμηνείας που έμεινε αχρησιμοποίητο το 2017 ήταν 3,6 % (έναντι 4 % το 2016)· προτρέπει την ΕΟΚΕ να συνεχίσει σε αυτή τη θετική κατεύθυνση προς ακόμη λιγότερες ακυρώσεις·

13.  εκφράζει το ενδιαφέρον του για το έργο της ad hoc ομάδας για το μέλλον της ΕΟΚΕ που συστάθηκε από το Προεδρείο της και που επιδιώκει να διαμορφώσει ένα νέο όραμα για την ΕΟΚΕ και για τον ρόλο της σε μία μεταβαλλόμενη Ένωση· σημειώνει ότι η ομάδα υπέβαλε την έκθεσή της τον Ιούλιο του 2017 με προτάσεις σχετικά με τις μεθόδους εργασίας και την εσωτερική οργάνωση· παρατηρεί ότι οι ιδέες που περιέχονται στην έκθεση θα οδηγήσουν βαθμιαία σε συγκεκριμένες ενέργειες και ζητεί από την ΕΟΚΕ περισσότερες πληροφορίες στην επόμενη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·

14.  επισημαίνει ότι μόλις 11 θέσεις ήταν ανοικτές στην ΕΟΚΕ το 2017 (μόνιμες θέσεις) έναντι 62 ανοικτών θέσεων το 2015 και εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου μεταξύ ΕΟΚΕ και Κοινοβουλίου, καθώς και με άλλα όργανα· σημειώνει την ενεργή συνεισφορά της ΕΟΚΕ στην διοργανική συνεργασία για την αξιολόγηση των πολιτικών και της νομοθεσίας της Ένωσης στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας και του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT)· προτρέπει την ΕΟΚΕ και το Κοινοβούλιο να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για περαιτέρω εδραίωση της πολιτικής συνεργασίας·

16.  εκφράζει ικανοποίηση για τη διοργανική διοικητική συνεργασία με το Κοινοβούλιο· σημειώνει με ικανοποίηση τη συνεργασία με την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) και τη συνεργασία των υπηρεσιών επικοινωνίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων της ΕΟΚΕ που προέκυψε από αυτήν την διοργανική συνεργασία, όπως οι οικονομίες 3,3 εκατομμυρίων EUR από τις δαπάνες για το προσωπικό (σε μισθούς 2016) που προέκυψαν από τη μεταφορά 36 θέσεων από την ΕΟΚΕ στην EPRS·

17.  παρατηρεί ότι αποτέλεσμα της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η έγκριση συνολικά 52 γνωμοδοτήσεων εν συνεχεία αιτήσεων προερχομένων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· παρατηρεί ότι μέλη της ΕΟΚΕ συμμετείχαν σε περισσότερες από 60 συνεδριάσεις με εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και με άλλους βουλευτές, ενώ συμμετείχαν ενεργά και σε περισσότερες από 42 άλλες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στο Κοινοβούλιο και ότι, παράλληλα, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετείχαν ενεργά σε 35 συνεδριάσεις της ΕΟΚΕ με αντικείμενο το νομοθετικό έργο· παροτρύνει την ΕΟΚΕ να συνεχίσει να εργάζεται και να εντείνει τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με το νομοθετικό έργο·

18.  έχει υπόψη του ότι οι διοργανικές δαπάνες για κατάρτιση στην πληροφορική και δη το 2017 επηρεάστηκαν από εσφαλμένες ενδεικτικές τιμές και ζητεί να υπάρξει νέα συμφωνία σε επίπεδο υπηρεσιών με την Επιτροπή στον τομέα αυτό, προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε αβεβαιότητα, αφού θα ισχύει ενιαίο συνολικό ποσό για όλους τους κύκλους κατάρτισης·

19.  επικροτεί τα επιτεύγματα της ΕΟΚΕ όσον αφορά τις επικοινωνιακές δραστηριότητες για την αύξηση της προβολής και του αντικτύπου της στα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της απήχησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του ιδίως για τις τοπικές συζητήσεις που διοργανώθηκαν σε 27 κράτη μέλη στο πλαίσιο του προβληματισμού της Επιτροπής για το Μέλλον της Ευρώπης, για τις άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και για τις 221 εκδηλώσεις “Going Local”·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα συστημάτων πληροφοριών, υποδομών ΤΠ και υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών· σημειώνει παραδείγματα όπως η ανάπτυξη νέας εφαρμογής για την αξιολόγηση του προσωπικού, ο νέος επιγραμμικός οδηγός για το προσωπικό (vademecum), η αυξημένη ευχρηστία των κυρίων λειτουργικών συστημάτων και των περιβαλλόντων υποβολής εκθέσεων· παρατηρεί εντούτοις με ανησυχία ότι η ΕΟΚΕ, μαζί με την Επιτροπή Περιφερειών, αφιέρωσαν λιγότερο από 3 % του συνολικού προϋπολογισμού τους στην ΤΠ, μολονότι τα προγράμματα και ο εξοπλισμός ΤΠ υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες μιας υποχρηματοδότησης ετών· ζητεί από την ΕΟΚΕ να εκπονήσει μεσοπρόθεσμη στρατηγική επενδύσεων για τα προγράμματα στον τομέα πληροφορικής και τον εξοπλισμό της και να την συμπεριλάβει στην επόμενη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της·

21.  λαμβάνει υπό σημείωση την έγκριση κτιριακής στρατηγικής από το Προεδρείο της ΕΟΚΕ στις 17 Οκτωβρίου 2017 και από το Προεδρείο της Επιτροπής Περιφερειών στις 29 Νοεμβρίου 2017· σημειώνει ότι αυτή η κτιριακή στρατηγική παρέχει πλαίσιο για οποιαδήποτε μελλοντική απόφαση πρέπει να ληφθεί σχετικά με την πολιτική ακινήτων και περιέχει δέσμη κατευθυντήριων αρχών στον τομέα των ακινήτων· σημειώνει ότι έχουν προσδιοριστεί και διερευνηθεί διάφορα σενάρια προκειμένου να προετοιμαστεί η κτιριακή πολιτική της περιόδου μετά το 2021, με προτεραιότητα σε σενάρια που προβλέπουν τη συνεχιζόμενη χρήση του κτιρίου VMA· ζητεί να τηρείται ενήμερο σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή σχετικά με τη συνέχιση της χρήσης του κτιρίου VMA· προτρέπει την ΕΟΚΕ να προβεί, από κοινού με την Επιτροπή των Περιφερειών, σε αξιολόγηση των δυνητικών αναγκών ανακαίνισης και σε εκτίμηση του κόστους που συνεπάγεται το σενάριο στο οποίο ολόκληρο το κτίριο VMA μεταβιβάζεται στις δύο Επιτροπές·

22.  εκφράζει την απογοήτευσή του για τη μικρή συμμετοχή οικονομικών παραγόντων στις διαδικασίες πρόσκλησης υποβολής προσφορών που δρομολογεί η ΕΟΚΕ· καλεί την ΕΟΚΕ να εντείνει τις προσπάθειες δημοσίευσης και να μειώσει τον αριθμό των κατ’ εξαίρεση διαδικασιών με διαπραγμάτευση και με έναν μόνο υποψήφιο και να υποβάλει σχετική έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες προόδους·

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα θετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν όσον αφορά το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης μέσω της κοινής συνεργασίας μεταξύ της ΕΟΚΕ και της Επιτροπής των Περιφερειών· σημειώνει με ικανοποίηση τις σημαντικές οικονομίες που επιτεύχθηκαν σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 11 %, της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά 15 %, της χρήσης χαρτιού κατά 11 % και της μείωσης των απορριμμάτων κατά 13 %· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η ΕΟΚΕ, από κοινού με την Επιτροπή των Περιφερειών, έλαβε το «Σήμα Καλής Διατροφής» που απονέμεται από την Περιφέρεια των Βρυξελλών και πιστοποιεί ότι η διαχείριση των κυλικείων των επιτροπών γίνεται με βιώσιμο τρόπο·

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της ΕΟΚΕ να δρομολογήσει στα τέλη του 2016 έρευνα μεταξύ του προσωπικού για τους ψυχοσωματικούς κινδύνους προκειμένου να καταγραφούν οι αντιλήψεις του προσωπικού σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργεί το άγχος· εκφράζει την ικανοποίησή του για τούτη την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση και για τις ενέργειες ευαισθητοποίησης που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο σε επίπεδο διεύθυνσης όσο και προσωπικού, όπως ήταν η εβδομάδα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία που διοργανώθηκε τον Οκτώβριο του 2017· καλεί την ΕΟΚΕ να συνεχίσει τις προσπάθειές της στον τομέα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά των απουσιών έχουν αυξηθεί από 4 % το 2015 σε 5,5 % το 2017, και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ευημερία του προσωπικού της· παρατηρεί επ’ αυτού ότι η περιστασιακή τηλεργασία μειώθηκε από 62,5 % το 2016 σε 47,6 % το 2017·

25.  παρατηρεί ελαφρά αύξηση του ποσοστού των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις, από 37,5 % το 2016 σε 41,4 % το 2017· εκφράζει την ικανοποίηση του για το σχέδιο δράσης για τις ίσες ευκαιρίες και την πολυμορφία που προβλέπει περίπου 25 προτεινόμενα μέτρα· εκφράζει την ανησυχία του διότι ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 80 % μεταξύ των υπαλλήλων που ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας είναι γυναίκες· προτείνει στην ΕΟΚΕ να προσαρμόσει την πολιτική της προκειμένου να ενθαρρύνει περισσότερους άνδρες να κάνουν χρήση αυτών των ρυθμίσεων και τούτο για να δοθεί ώθηση στην ενεργή συμμετοχή τους στην οικογενειακή ζωή·

26.  σημειώνει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί σε σχέση με τη γεωγραφική ισορροπία, αφού το ποσοστό των διευθυντικών στελεχών που προέρχονται από κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση από το 2004 και έπειτα (ΕΕ των 13) αυξήθηκε από 16 % που ήταν το 2017 σε 18,5 % σήμερα· καλεί την ΕΟΚΕ να συνεχίσει τις προσπάθειές της με στόχο την επίτευξη του στόχου του 20 %, ποσοστού που αντικατοπτρίζει την αναλογία του πληθυσμού της ΕΕ των 13 σε σύγκριση με τον συνολικό πληθυσμό της Ένωσης·

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η ΕΟΚΕ διόρισε, τον Ιούλιο του 2018, ομάδα τεσσάρων συμβούλων δεοντολογίας, μετά την έγκριση της απόφασης αριθ. 053/2016, της 2ας Μαρτίου 2016, σχετικά με την διαδικασία καταγγελίας δυσλειτουργιών·

28.  επισημαίνει τις προσπάθειες της ΕΟΚΕ για να γίνει πράξη η ενοποίηση επίσημων και εσωτερικών κανόνων σχετικά με την ορθή και άμεμπτη διαγωγή των δημοσίων υπαλλήλων· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι πτυχές όπως η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το σύστημα ΤΠ και η προστασία των δεδομένων έχουν καλυφθεί· σημειώνει τις προσπάθειες που έχουν γίνει από κοινού με τους ομολόγους της Επιτροπής των Περιφερειών για μια συνεκτική εφαρμογή των κανόνων για το προσωπικό, ιδίως σε ό,τι αφορά τους συναδέλφους στις κοινές υπηρεσίες· ζητεί από την ΕΟΚΕ τακτικές ενημερώσεις σχετικά με το νέο και ολοκληρωμένο πλαίσιο δεοντολογίας και ακεραιότητας·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η ΕΟΚΕ δημοσίευσε τις δηλώσεις συμφερόντων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου στις προσωπικές σελίδες τους στον ιστότοπο του οργάνου, όπως ακριβώς ζητήθηκε στην τελευταία έκθεση απαλλαγής·

30.  επισημαίνει ότι και τα μέλη του προσωπικού πρέπει πλέον να δηλώνουν οποιαδήποτε ανάμειξή τους σε εξωτερικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης· παροτρύνει την ΕΟΚΕ να θεσπίσει χωρίς χρονοτριβή κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων που θα διαβιβαστούν σε όλα τα μέλη του προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή στην υπόθεση 1306/2014/OV·

31.  σημειώνει ότι ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων και οικονομικών διορίστηκε Γενικός Γραμματέας στις 14 Νοεμβρίου 2018· σημειώνει ότι διατηρεί τη προηγούμενη θέση του ενώ γίνονται ενέργειες για να διοριστεί διάδοχος· εκφράζει τον προβληματισμό του ως προς το ασύμβατο των δύο θέσεων και παροτρύνει την ΕΟΚΕ να διορίσει χωρίς άλλη χρονοτριβή Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων και να υποβάλει σχετική έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

32.  παρατηρεί ότι τα μέλη της ΕΟΚΕ προέρχονται από διαφορετικά επαγγελματικά περιβάλλοντα και έχουν ενδεχομένως συνηθίσει σε διαφορετικές διευθυντικές νοοτροπίες· σημειώνει ότι οι πολιτικές δραστηριότητες των μελών περιλαμβάνουν επίσης ορισμένα διοικητικά καθήκοντα, δεδομένου ότι η εργασία τους υποστηρίζεται από το δικό τους προσωπικό και από το προσωπικό της Γραμματείας· υπογραμμίζει την ανάγκη εξοικείωσης των μελών με τις αρχές του διοικητικού περιβάλλοντος των θεσμικών οργάνων της Ένωσης προκειμένου να διασφαλίζονται η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στον χώρο εργασίας·

33.  επικροτεί το έργο του δικτύου των έμπιστων συμβούλων για την ενεργό πρόληψη και πάταξη της παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον· παρατηρεί ότι, εντός του 2017, 25 μέλη του προσωπικού δέχθηκαν άτυπες συμβουλές από το δίκτυο· προτρέπει την ΕΟΚΕ να παρακολουθεί στενά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της στο θέμα αυτό, να συνεχίσει το έργο της ευαισθητοποίησης σχετικά με την παρενόχληση στον χώρο εργασίας και να συνεχίσει να οικοδομεί κλίμα μηδενικής ανοχής έναντι της παρενόχλησης· λαμβάνει υπό σημείωση τον συνεχιζόμενο προβληματισμό σχετικά με διαδικασίες και κυρώσεις έναντι μελών που εμπλέκονται σε υποθέσεις παρενόχλησης και προτρέπει την ΕΟΚΕ να έχει θεσπίσει κανόνες και διαδικασίες στο πεδίο αυτό μέχρι την επόμενη διαδικασία απαλλαγής·

34.  σημειώνει ότι το Συμβούλιο δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή του αριθμού μελών και αντιπροσώπων της ΕΟΚΕ εν συνεχεία της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποσυρθεί από την Ένωση· ζητεί από την ΕΟΚΕ να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις άμεσες δημοσιονομικές επιπτώσεις της απόφασης το αργότερο μέχρι να δοθεί συνέχεια στην απαλλαγή του 2017· παρατηρεί επιπλέον ότι η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν πρόκειται να έχει άμεσες συνέπειες για το προσωπικό της ΕΟΚΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον συνεχιζόμενο προβληματισμό σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του και για την βούληση της ΕΟΚΕ να διατηρήσει καλές σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών.

ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

  • [1]  ΕΕ L 51, της 28.2.2017.
  • [2]  ΕΕ C 348, της 28.9.2018, σ. 1.
  • [3]  ΕΕ C 357, της 4.10.2018, σ. 1.
  • [4]  ΕΕ C 357, της 4.10.2018, σ. 9.
  • [5]  ΕΕ L 298, της 26.10.2012, σ. 1.
  • [6]  ΕΕ L 193, της 30.7.2018, σ. 1.
Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαρτίου 2019
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου