Menettely : 2018/2172(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0100/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0100/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0249

MIETINTÖ     
PDF 155kWORD 59k
27.2.2019
PE 626.821v03-00 A8-0100/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

(2018/2172(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Arndt Kohn

TARKISTUKSET
1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

(2018/2172(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2017(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017 (COM(2018)0521 – C8‑0323/2018)(2),

–  ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2017 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017 sekä toimielinten vastaukset(3),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(4) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(5) ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(6) ja erityisesti sen 59, 118, 260, 261 ja 262 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0100/2019),

1.  myöntää talous- ja sosiaalikomitean pääsihteerille vastuuvapauden talous- ja sosiaalikomitean talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

(2018/2172(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0100/2019),

A.  katsoo vastuuvapauden myöntävänä viranomaisena vastuuvapausmenettelyn yhteydessä, että unionin toimielinten demokraattista legitimiteettiä on erityisen tärkeää vahvistaa edelleen lisäämällä avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä soveltamalla tulosbudjetoinnin käsitettä ja noudattamalla henkilöresursseja koskevaa hyvää hallintotapaa;

1.  on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen johtopäätökseen, jonka mukaan virhetaso ei kokonaisuutena tarkastellen ollut olennainen Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (jäljempänä ”komitea”) hallintomenoihin ja muihin menoihin liittyvissä maksuissa 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä varainhoitovuodelta;

2.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin totesi vuosikertomuksessaan talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017, ettei se ollut havainnut merkittäviä puutteita komitean henkilöresursseihin ja hankintamenettelyihin liittyvillä tarkastetuilla aihealueilla;

3.  panee merkille, että vuonna 2017 komitean talousarvio oli 133 807 338 euroa (130 586 475 euroa vuonna 2016) ja toteutusaste oli 96,5 prosenttia (97,2 prosenttia vuonna 2016); toteaa, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjen määrärahojen käyttöaste oli korkeampi kuin vuonna 2016, 84,9 prosenttia (7,4 miljoonaa euroa), kun se oli ollut 65,7 prosenttia (6,8 miljoonaa euroa) vuonna 2016;

4.  korostaa, että komitean talousarvio on luonteeltaan pääasiallisesti hallinnollinen ja että suuri osa määrärahoista käytetään henkilöstöön sekä kiinteistöihin, irtaimeen omaisuuteen, laitteisiin ja sekalaisiin hallinnosta johtuviin menoihin;

5.  suhtautuu myönteisesti komitean sitoumukseen ulottaa tulosbudjetoinnin menetelmä koskemaan sen talousarvion asiaan liittyviä osia; panee merkille keskeisten tulosindikaattoreiden säännöllisen uudelleentarkastelun sekä sihteeristön toiminnan ja organisaation tässä yhteydessä; pyytää saada säännöllisesti tietoja tulosbudjetoinnin periaatteiden noudattamiseen liittyvistä saavutuksista;

6.  kannustaa komiteaa julkistamaan vuotuisen toimintakertomuksensa ja vuotuisen tilinpäätöksensä kyseistä tilivuotta seuraavan vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä vastuuvapausmenettelyn optimoimiseksi ja nopeuttamiseksi;

7.  toteaa, että vuonna 2017 jäsenten matka- ja oleskelukuluihin osoitetut lopulliset määrärahat lisääntyivät 19 819 612 euroon (19 561 194 euroa vuonna 2016); panee tyytyväisenä merkille vuotuisessa toimintakertomuksessa esitetyn jäsenten matkoja koskevan yksityiskohtaisen luettelon; pitää myönteisinä toimia, joilla edistetään kokousten tehokasta suunnittelua ja vähennetään kuljetuskustannuksia;

8.  panee merkille, että komitea vähensi henkilöstötaulukossaan olevien toimien kokonaismäärää 59 toimella 727 toimesta (2013) 665:een (2017) pääasiassa 5 prosentin henkilöstövähennystä koskevan päätöksen sekä vuonna 2014 parlamentin kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen täytäntöönpanon vuoksi; panee merkille, että komitea mukautti organisaatiorakennettaan erityisesti yhdistämällä henkilöstö- ja varainhoitoasioiden osastot toukokuussa 2017;

9.  suhtautuu myönteisesti parlamentin kanssa tehtävään toimielinten väliseen hallinnolliseen yhteistyöhön sekä komitean ja alueiden komitean välisen yhteistyösopimuksen täytäntöönpanon väliarvioinnin tuloksiin, joissa korostetaan useiden toimenpiteiden onnistunutta täytäntöönpanoa; panee merkille, että komitea siirsi uudelleenjärjestelyn yhteydessä jo 16 tointa käännösosastosta omiin yksiköihinsä ja että jäljellä olevat siirrot tehdään vaiheittain; panee merkille komitealle ja alueiden komitealle tästä toimielinten välisestä yhteistyöstä syntyneet talousarviosäästöt, kuten 12,5 miljoonan euron säästöt infrastruktuurikustannuksissa, 5 miljoonan euron säästöt tietotekniikkakustannuksissa ja 500 000 euron säästöt turvallisuushenkilöstöä koskevissa kustannuksissa; kehottaa komiteaa ja alueiden komiteaa edelleen parantamaan tätä keskinäistä yhteistyötä, jotta saadaan aikaan lisäsäästöjä ja pienennetään siten kummankin elimen talousarviota;

10.  panee merkille, että komitea antoi vuonna 2017 yhteensä 155 lausuntoa ja kertomusta, mukaan lukien 13 valmistelevaa lausuntoa EU:n puheenjohtajavaltioiden tai komission pyynnöstä, 59 lausuntoa parlamentin ja neuvoston pyynnöstä ja 45 lausuntoa komission pyynnöstä;

11.  panee merkille, että käännöspalveluissa siirrytään edelleen kohti ulkoistamisen lisäämistä, koska henkilöstöä siirrettiin parlamenttiin yhteistyösopimuksen mukaisesti (ulkoistettuun käännöstoimintaan käytettiin määrärahoista 16,61 prosenttia vuonna 2016 ja 17,10 prosenttia vuonna 2017); kehottaa komiteaa seuraamaan käännöstoiminnan hallinnointiin liittyviä aloja, jotka vaativat johdon lisähuomiota, kuten sisäinen tarkastus korosti, ja pyytää saada asiasta tietoja;

12.  toteaa, että vuonna 2017 käyttämättä jääneiden tulkkausaikojen osuus oli 3,6 prosenttia (4 prosenttia vuonna 2016); kannustaa talous- ja sosiaalikomiteaa pitämään yllä myönteistä kehityskulkua, jossa peruuntumiset vähenevät;

13.  on kiinnostunut komitean työvaliokunnan perustaman tilapäisen työryhmän työstä, joka koskee komitean tulevaisuutta, ja toteaa, että työryhmän tavoitteena on kehittää uusi visio komitealle ja sen roolille muuttuvassa unionissa; panee merkille, että ryhmä toimitti raporttinsa heinäkuussa 2017 ja että siihen sisältyy ehdotuksia työmenetelmistä ja sisäisestä organisaatiosta; toteaa, että raportissa esitetyt ajatukset johtavat vähitellen konkreettisiin toimiin, ja pyytää komiteaa antamaan lisätietoja seuraavassa vuotuisessa toimintakertomuksessaan;

14.  korostaa, että vuonna 2017 komiteassa oli avoinna vain 11 tointa (vakituisia toimia), kun vuonna 2015 avoimia toimia oli 62, ja pitää tätä kehitystä myönteisenä;

15.  panee tyytyväisenä merkille komitean sekä parlamentin ja muiden toimielinten välisen poliittisen vuoropuhelun lisääntymisen; panee merkille komitean aktiivisen osallistumisen toimielinten väliseen yhteistyöhön, jossa arvioidaan unionin toimintapolitiikkaa ja lainsäädäntöä sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevasta ohjelmasta tehdyn sopimuksen yhteydessä; kannustaa komiteaa ja parlamenttia jatkamaan toimiaan poliittisen yhteistyön vahvistamiseksi;

16.  suhtautuu myönteisesti parlamentin kanssa tehtävään toimielinten väliseen hallinnolliseen yhteistyöhön; panee tyytyväisenä merkille yhteistyön Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun (EPRS) kanssa sekä viestinnästä vastaavien yksiköiden välisen yhteistyön; on tyytyväinen komitealle tästä toimielinten välisestä yhteistyöstä syntyneisiin talousarviosäästöihin, kuten henkilöstökustannuksissa syntyneisiin 3,3 miljoonan euron säästöihin (palkkatasot vuonna 2016), jotka johtuivat 36 toimen siirtämisestä komiteasta EPRS:ään;

17.  panee merkille, että parlamentin kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena annettiin yhteensä 52 lausuntoa vastauksena parlamentin esittämiin lausuntopyyntöihin; toteaa, että komitean jäsenillä oli yli 60 kokousta parlamentin esittelijöiden ja varjoesittelijöiden sekä muiden parlamentin jäsenten kanssa ja että komitean jäsenet osallistuivat aktiivisessa roolissa yli 42 tapahtumaan parlamentissa ja että vastaavasti parlamentin jäsenet osallistuivat aktiivisesti 35:een komitean lainsäädäntötyötä koskeneeseen kokoukseen; kannustaa komiteaa jatkamaan työtään ja lisäämään yhteistyötä parlamentin kanssa lainsäädäntötyössä;

18.  toteaa, että erityisesti vuonna 2017 tietotekniikkakoulutuksen toimielinten välisiin kustannuksiin vaikuttivat epätarkat viitehinnat, ja kehottaa siksi komiteaa tekemään komission kanssa uuden yksikön tason sopimuksen tällä alalla, jotta vältytään epävarmuudelta työskentelemällä yhden kaikkea koulutusta varten tarkoitetun kokonaissumman puitteissa;

19.  on tyytyväinen komitean saavutuksiin viestintätoimissa, joiden tavoitteena on lisätä sen näkyvyyttä ja huomiota tiedotusvälineissä, mukaan lukien näkyvyyden lisääminen sosiaalisessa mediassa; pitää erityisen myönteisenä 27 jäsenvaltiossa järjestettyjä paikallisia keskustelutilaisuuksia, jotka liittyivät komission pohdintaan Euroopan tulevaisuudesta, sekä muita kulttuuritapahtumia ja 221:ä Going Local -tapahtumaa;

20.  suhtautuu myönteisesti tietojärjestelmien, tietotekniikkainfrastruktuurin ja käyttäjien tukipalvelujen tehokkuutta koskeviin toimiin; panee merkille esimerkiksi uuden sovelluksen kehittämisen henkilöstöarviointia varten, verkossa toimivan henkilöstön käsikirjan sekä pääasiallisten operatiivisten järjestelmien ja raportointiympäristöjen käytettävyyden parantamisen; toteaa kuitenkin huolestuneena, että komitea käytti yhdessä alueiden komitean kanssa kokonaistalousarviostaan alle kolme prosenttia tietotekniikkaan ja että tietotekniikkahankkeiden ja -laitteiden rahoitus on ollut useiden vuosien ajan liian vähäistä; pyytää komiteaa valmistelemaan keskipitkän aikavälin strategian investoinneista tietotekniikkahankkeisiinsa ja -laitteisiinsa ja sisällyttämään sen osaksi seuraavaa vuotuista toimintakertomustaan;

21.  panee merkille, että komitean työvaliokunta hyväksyi kiinteistöstrategian 17. lokakuuta 2017 ja alueiden komitean työvaliokunta hyväksyi sen 29. marraskuuta 2017; toteaa kiinteistöstrategian luovan puitteet mahdollisille tuleville kiinteistöpolitiikkaa koskeville päätöksille ja sisältävän joukon ohjaavia kiinteistöalan periaatteita; toteaa, että vuoden 2021 jälkeisen kiinteistöpolitiikan valmistelemiseksi on määritetty ja tutkittu useita ennusteita ja että etusijalle on asetettu ennusteet, joihin sisältyy VMA-rakennuksen käytön jatkaminen; pyytää saada tietoja komission kanssa meneillään olevista neuvotteluista, jotka koskevat VMA-rakennuksen käytön jatkamista; kannustaa komiteaa arvioimaan yhdessä alueiden komitean kanssa mahdollisia peruskorjaustarpeita ja laatimaan kustannusarvion ennusteelle, jonka mukaan komiteat ottavat käyttöön koko VMA-rakennuksen;

22.  pitää valitettavana talouden toimijoiden vähäistä osallistumista komitean käynnistämiin tarjouskilpailuihin; kehottaa komiteaa lisäämään julkistamistoimia ja vähentämään sellaisten poikkeuksellisten neuvottelumenettelyjen määrää, joihin osallistuu vain yksi ehdokas, sekä raportoimaan kehityksestä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

23.  suhtautuu myönteisesti komitean ja alueiden komitean välisen yhteistyön avulla saavutettuihin ympäristöasioiden hallintajärjestelmän tuloksiin; pitää myönteisinä eri aloilla aikaan saatuja huomattavia säästöjä, kun muun muassa sähkönkulutus väheni 11 prosenttia, kaasunkulutus 15 prosenttia, paperin kulutus 11 prosenttia ja jätteiden syntyminen 13 prosenttia; on tyytyväinen siihen, että komitea sai yhdessä alueiden komitean kanssa Brysselin alueen myöntämän Label Good Food -merkinnän, joka on osoitus siitä, että komiteoiden henkilöstöruokaloita hallinnoidaan kestävällä tavalla;

24.  suhtautuu myönteisesti komitean aloitteeseen käynnistää vuoden 2016 lopussa henkilöstökysely psykososiaalisista riskeistä, jotta se voi seurata henkilöstönsä käsitystä stressiin liittyvistä kysymyksistä; pitää myönteisenä tällaista tiivistä seurantaa ja toimia johdon ja henkilöstön tietoisuuden lisäämiseksi, kuten lokakuussa 2017 järjestettyä työturvallisuuden ja työterveyden teemaviikkoa; kehottaa komiteaa jatkamaan toimiaan tässä yhteydessä, sillä poissaoloaste on noussut 4 prosentista vuonna 2015 yhteensä 5,5 prosenttiin vuonna 2017, ja kehottaa toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet henkilöstönsä hyvinvoinnin varmistamiseksi; panee tässä yhteydessä merkille, että satunnaisen etätyön osuus oli 62,5 prosenttia vuonna 2016 ja se on vähentynyt 47,6 prosenttiin vuonna 2017;

25.  panee merkille, että naisten määrä johtotehtävissä kasvoi hieman 37,5 prosentista (2016) 41,4 prosenttiin vuonna 2017; pitää myönteisenä yhtäläisiä mahdollisuuksia ja moninaisuutta koskevaa toimintasuunnitelmaa, johon kuuluu noin 25 ehdotettua toimenpidettä; on huolestunut siitä, että yli 80 prosenttia joustavia työjärjestelyjä pyytäneistä henkilöstön jäsenistä oli naisia; ehdottaa, että komitea mukauttaa toimintaperiaatteitaan kannustaakseen useampia miehiä käyttämään näitä järjestelyjä, jotta voidaan etenkin edistää heidän osallistumistaan perhe-elämään;

26.  panee merkille maantieteellisen tasapainon suhteen toteutetut toimet ja toteaa, että unioniin vuonna 2004 tai sen jälkeen liittyneistä 13 jäsenvaltiosta lähtöisin olevien johtajien osuus nousi 16 prosenttiin vuonna 2017 ja on nyt 18,5 prosenttia; kehottaa komiteaa jatkamaan toimiaan saavuttaakseen 20 prosentin tavoitteen, joka vastaa kyseisten 13 jäsenvaltion väestön osuutta unionin koko väestöstä;

27.  suhtautuu myönteisesti siihen, että komitea nimitti heinäkuussa 2018 neljän eettisen neuvonantajan tiimin väärinkäytösten paljastamista koskevasta menettelystä 2. maaliskuuta 2016 tehdyn päätöksen nro 053/2016 johdosta;

28.  korostaa, että talous- ja sosiaalikomitea pyrkii vakiinnuttamaan virkamieskunnan eettistä ja kunnioittavaa käyttämistä koskevat lakisääteiset ja sisäiset säännöt; on tyytyväinen siihen, että ne kattavat sosiaalisen median käytön, tietoteknisen järjestelmän ja tietosuojan kaltaiset näkökohdat; panee merkille toimet, joita komitea toteuttaa yhdessä alueiden komitean vastaavien yksiköiden kanssa sääntöjen soveltamiseksi henkilöstöön johdonmukaisesti etenkin, kun on kyse yhteisissä yksiköissä toimivista kollegoista; kehottaa komiteaa antamaan säännöllisesti ajan tasalla olevaa tietoa uusista kattavista etiikkaa ja lahjomattomuutta koskevista puitteista;

29.  suhtautuu myönteisesti siihen, että komitea julkisti puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset näiden jäsenten henkilökohtaisissa profiileissa komitean verkkosivustolla, kuten edellisessä vastuuvapausmietinnössä pyydettiin;

30.  panee merkille, että myös henkilöstön jäsenten on ilmoitettava henkilöstösääntöjen 11 artiklan mukaisesti osallistumisestaan ulkoiseen toimintaan; kehottaa komiteaa vahvistamaan pikaisesti ohjeet eturistiriitojen ehkäisemisestä ja jakamaan ne koko henkilöstölle vastauksena Euroopan oikeusasiamiehen asiassa 1306/2014/OV tekemään päätökseen;

31.  panee merkille, että henkilöstö- ja varainhoitoasioista vastaava johtaja nimitettiin pääsihteerin tehtävään 14. marraskuuta 2018; toteaa, että hän säilytti aiemman toimensa ja että seuraajan nimittämiseksi tehdään parhaillaan järjestelyjä; toteaa huolestuneena, etteivät nämä kaksi tehtävää ole sovitettavissa yhteen, ja kehottaa komiteaa nimittämään nopeasti uuden henkilöstö- ja varainhoitoasioista vastaavan johtajan sekä raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

32.  ottaa huomioon, että komitean jäsenillä on erilaiset ammatilliset taustat ja että he ovat voineet tottua erilaisiin hallintokulttuureihin; panee merkille, että jäsenten poliittiseen toimintaan liittyy myös tiettyjä hallintotehtäviä, sillä heidän työtään on tukemassa heidän oma henkilöstönsä ja pääsihteeristön henkilöstö; korostaa, että jäsenten on aiheellista tutustua unionin toimielinten hallintokulttuurin periaatteisiin, jotta voidaan varmistaa ihmisarvo ja kunnioitus työpaikalla;

33.  suhtautuu myönteisesti siihen, että uskottujen neuvonantajien verkosto pyrkii aktiivisesti estämään ja torjumaan työpaikkakiusaamista; panee merkille, että vuonna 2017 verkosto antoi epävirallista neuvontaa 25:lle henkilöstön jäsenelle; kannustaa komiteaa seuraamaan tiiviisti toimintaperiaatteidensa vaikuttavuutta tältä osin, jatkamaan tiedottamista työpaikkakiusaamisesta ja edistämään edelleen häirintää koskevaa nollatoleranssia; panee merkille meneillään olevan menettelyjä ja seuraamuksia koskevan pohdinnan, joka liittyy häirintätapauksiin osallisina olleisiin jäseniin, ja kehottaa komiteaa ottamaan käyttöön tähän liittyviä sääntöjä ja menettelyjä seuraavaan vastuuvapausmenettelyyn mennessä;

34.  panee merkille, ettei neuvosto ole vielä tehnyt päätöstä komitean jäsenten ja edustajien määrän mahdollisesta muuttamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan eroa unionista koskevan päätöksen johdosta; pyytää komiteaa tiedottamaan päätöksen välittömistä talousarviovaikutuksista viimeistään vuoden 2017 vastuuvapausmenettelyn seurannan yhteydessä; toteaa lisäksi, ettei Yhdistyneen kuningaskunnan päätöksellä ole välitöntä vaikutusta komitean henkilöstöön; suhtautuu myönteisesti käynnissä olevaan pohdintaan tulevista suhteista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sen erottua unionista sekä komitean halukkuuteen pitää yllä hyviä suhteita kansalaisyhteiskuntaan.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL L 51, 28.2.2017.

(2)

EUVL C 348, 28.9.2018, s. 1.

(3)

EUVL C 357, 4.10.2018, s. 1.

(4)

EUVL C 357, 4.10.2018, s. 9.

(5)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 13. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö