Eljárás : 2018/2172(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0100/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0100/2019

Viták :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 13.8

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0249

JELENTÉS     
PDF 168kWORD 59k
27.2.2019
PE 626.821v03-00 A8-0100/2019

az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

(2018/2172(DEC))

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Előadó: Arndt Kohn

MÓDOSÍTÁSOK
1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

(2018/2172(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésére(1),

–  tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó összevont éves beszámolójára (COM(2018)0521 – C8-0323/2018)(2),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a 2017-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére,

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésére, az intézmények válaszaival együtt(3),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(4),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 55., 99., 164., 165. és 166. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 59., 118., 260., 261. és 262. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0100/2019),

1.  mentesítést ad az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság főtitkára számára az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, az Európai Unió Tanácsának, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Unió Bíróságának, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Külügyi Szolgálatnak és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

(2018/2172(DEC))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió 2017. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A8-0100/2019),

A.  mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozni kívánja, hogy különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása révén;

1.  üdvözli a Számvevőszék megállapítását, amely szerint a 2017. december 31-i fordulónappal záruló pénzügyi évet illetően az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (az EGSZB) igazgatási és egyéb kiadásokkal kapcsolatos kifizetései lényegi hibától mentesek voltak;

2.  elégedetten nyugtázza, hogy a 2017-es pénzügyi év költségvetésének végrehajtására vonatkozó éves jelentésében (a számvevőszéki jelentés) a Számvevőszék megállapította, hogy az EGSZB tekintetében nem tárt fel jelentős hiányosságokat az emberi erőforrásokhoz és a beszerzésekhez kapcsolódó ellenőrzött területeken;

3.  megjegyzi, hogy 2017-ben az EGSZB 133 807 338 EUR-s költségvetéssel rendelkezett (2016-ben ez az összeg 130 586 475 EUR volt), a felhasználási arány pedig 96,5%-os, 2016-ban pedig 97,2%-os volt; megállapítja, hogy a 2016-ról 2017-re átvitt előirányzatok végrehajtási szintje magasabb volt, mint 2016-ban: 2017-ben 84,9% (7,4 millió EUR), míg 2016-ban 65,7% volt (6,8 millió EUR);

4.  rámutat arra, hogy az EGSZB költségvetése nagyrészt igazgatási jellegű, melynek jelentős részét a személyzethez, az épületekhez, a berendezésekhez, a felszerelésekhez kapcsolódó kiadások és egyéb fenntartási költségek teszik ki;

5  üdvözli az EGSZB aziránti elkötelezettségét, hogy költségvetésének megfelelő részeiben alkalmazza a teljesítményalapú költségvetés-tervezés módszertanát; tudomásul veszi a fő teljesítménymutatók rendszeres felülvizsgálatát, valamint ezzel összefüggésben a titkárság tevékenységeit és szervezését; kéri, hogy rendszeresen tájékoztassák a teljesítményalapú költségvetés-tervezés elveinek alkalmazásával kapcsolatos eredményekről;

6.  ösztönzi az EGSZB-t, hogy a mentesítési eljárás optimalizálása és felgyorsítása érdekében az adott pénzügyi évet követő év március 31-ig hozza nyilvánosságra éves tevékenységi jelentését és éves beszámolóját;

7.  megjegyzi, hogy a tagok utazási költségeire és napidíjaira szolgáló előirányzatok végleges összege 2017-ben 19 819 612 EUR-ra nőtt (míg 2016-ban 19 561 194 EUR volt); üdvözli a tagok utazásainak részletes listáját, amely az éves tevékenységi jelentésben szerepel; üdvözli azokat az intézkedéseket, amelyek hozzájárulnak az ülések hatékony tervezéséhez és a közlekedési költségek csökkentéséhez;

8.  rámutat arra, hogy az EGSZB főként az 5%-os létszámcsökkentés és az Európai Parlamenttel 2014-ben kötött együttműködési megállapodás végrehajtása következtében 2013 és 2017 között 727-ről 665-re, azaz 59 hellyel csökkentette a létszámtervében szereplő álláshelyek számát; megjegyzi, hogy az EGSZB 2017 májusában átalakította szervezeti felépítését, különösen a humán erőforrások és a pénzügyi igazgatóságok összevonása révén;

9.  üdvözli a Parlamenttel folytatott intézményközi igazgatási együttműködést, valamint az EGSZB és a Régiók Bizottsága közötti együttműködési megállapodás végrehajtásáról szóló félidős értékelés eredményeit, amely kiemeli több intézkedés sikeres végrehajtását; tudomásul veszi, hogy az átcsoportosítási gyakorlat keretében az EGSZB már 16 álláshelyet áthelyezett a fordítási igazgatóságtól a saját szolgálataihoz, és hogy a hátralévő intézkedéseket fokozatosan teszik majd meg; tudomásul veszi, hogy az intézményközi együttműködés révén az EGSZB és a Régiók Bizottsága költségvetési megtakarításokat ért el, például 12,5 millió EUR összegben többek között az infrastruktúra, 5 millió EUR összegben az informatika, illetve 500 000 EUR összegben a biztonsági személyzet költségei terén; felhívja az EGSZB-t és a Régiók Bizottságát, hogy folytassák ezen intézményközi együttműködés javítását további megtakarítások elérése, és ezáltal az érintett intézmények költségvetésének csökkentése érdekében;

10.  tudomásul veszi, hogy az EGSZB 2017-ben összesen 155 véleményt és jelentést fogadott el, köztük 13 feltáró véleményt az uniós elnökségek vagy a Bizottság felkérésére, 59 véleményt a Parlament és a Tanács felkérésére, 45 véleményt pedig a Bizottság felkérésére;

11.  megjegyzi, hogy a fordítási szolgáltatások terén még mindig tart az átmenet a nagyobb mértékű kiszervezés felé, mivel az együttműködési megállapodás értelmében személyzetet csoportosítottak át a Parlamentbe (2016-ban a költségvetés 16,61%-át, 2017-ben pedig 17,10%-át fordították kiszervezett fordításra); felhívja az EGSZB-t, hogy kövesse nyomon a fordításszervezéshez kapcsolódó azon területeket, amelyekre nagyobb figyelmet kell fordítania a belső ellenőrzési szolgálatnak, és ennek megfelelő tájékoztatást kér;

12.  megállapítja, hogy az igénybe nem vett tolmácsolási szolgáltatások aránya 3,6% volt 2017-ben (szemben a 2016. évi 4%-kal); arra ösztönzi az EGSZB-t, hogy tartsa fenn az igénybe nem vett szolgáltatások számának csökkenésében tapasztalható pozitív tendenciát;

13.  érdeklődését fejezi ki az EGSZB Elnöksége által létrehozott, a bizottság jövőjével foglalkozó ad hoc csoport munkája iránt, amelynek célja, hogy új jövőképet dolgozzon ki az EGSZB és annak a változó Unióban betöltött szerepe tekintetében; megjegyzi, hogy a csoport 2017 júliusában benyújtotta a munkamódszerekről és a belső szervezeti formáról szóló javaslatokat tartalmazó jelentését; megjegyzi, hogy a jelentésben szereplő elképzelések fokozatosan fognak konkrét intézkedéseket eredményezni, és a következő éves tevékenységi jelentésben további tájékoztatást kér a bizottságtól;

14.  kiemeli, hogy az EGSZB-nél 2017-ben csupán 11 betöltetlen álláshely volt (az állandó álláshelyekhez kapcsolódóan) a 2015. évi 62 betöltetlen álláshelyhez képest, és üdvözli a fejlődést;

15.  üdvözli az EGSZB és a Parlament, illetve más intézmények közötti politikai párbeszéd megerősödését; tudomásul veszi, hogy az EGSZB aktívan hozzájárult az uniós politikák és jogszabályok értékelése terén folytatott intézményközi együttműködéshez a jogalkotás minőségének javításáról szóló megállapodás, valamint a „Célravezető és hatásos szabályozás program” (REFIT) keretében; ösztönzi az EGSZB-t és a Parlamentet, hogy továbbra is törekedjenek a politikai együttműködés megerősítésére;

16.  üdvözli a Parlamenttel folytatott intézményközi igazgatási együttműködést; elégedetten veszi tudomásul az Európai Parlament Kutatószolgálatával (EPRS) való együttműködést és a kommunikációs osztályok együttműködését; üdvözli, hogy az intézményközi együttműködés eredményképpen az EGSZB költségvetési megtakarításokat ért el, például 3,3 millió EUR összegben (2016. évi fizetési szintek) azáltal, hogy 36 állást helyeztek át az EPRS-hez;

17.  tudomásul veszi, hogy a Parlamenttel való együttműködés eredményeként összesen 52 véleményt fogadtak el a Parlamenttől érkező felkérésekre válaszul; az EGSZB tagjai több mint 60 ülést tartottak a Parlament előadóival és árnyékelőadóival, valamint más európai parlamenti képviselőkkel, és aktív szerepet vállaltak a Parlament több mint 42 rendezvényén, és ezzel párhuzamosan az európai parlamenti képviselők is aktívan részt vettek az EGSZB 35 jogalkotási munkával kapcsolatos ülésén; ösztönzi az EGSZB-t, hogy folytassa a munkát és fokozza az együttműködést a Parlamenttel a jogalkotási munkában;

18.  mivel az informatikai képzések intézményközi költségeit különösen 2017-ben pontatlan indikatív árak befolyásolták, e területen egy új, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás megkötését kéri a Bizottsággal, hogy elkerülhető legyen a bizonytalanság azáltal, hogy egyetlen globális összeggel kell dolgozni minden képzésen;

19.  üdvözli az EGSZB által a láthatóság és a médiajelenlét növelését, többek között a közösségi médiában való jelenlét növelését célzó kommunikációs tevékenységek terén elért eredményeket; üdvözli a 27 tagállamban a Bizottság Európa jövőjéről szóló vitasorozatának keretében szervezett helyi vitákat, valamint egyéb kulturális eseményeket és a 221 „Going local” tevékenységet;

20.  üdvözli az információs rendszerek, az informatikai infrastruktúra és az ügyfélszolgálat hatékonysága érdekében tett erőfeszítéseket; tudomásul veszi például a személyzet értékelésére szolgáló új alkalmazás kifejlesztését, az online személyzeti útmutató kidolgozását, a fő operációs rendszerek és a jelentéstételi környezet használhatósága terén tett előrelépéseket; aggodalommal jegyzi meg azonban, hogy az EGSZB és a Régiók Bizottsága együtt költségvetésük kevesebb mint 3%-át fordították informatikai kiadásokra, noha az informatikai projektek és berendezések éveken keresztül alulfinanszírozottak voltak; kéri az EGSZB-t, hogy készítsen középtávú stratégiát az informatikai projektjeikbe és berendezéseikbe történő beruházásokra vonatkozóan, és építse be azt a bizottság következő éves tevékenységi jelentésébe;

21.  tudomásul veszi, hogy az EGSZB Elnöksége 2017. október 17-én, a Régiók Bizottságának Elnöksége pedig 2017. november 29-én jóváhagyta az ingatlanstratégiát; megállapítja, hogy az ingatlanstratégia keretet biztosít az ingatlanpolitikával kapcsolatos minden jövőbeli döntéshez, és egy sor irányadó elvet tartalmaz az ingatlanok területén; megállapítja, hogy a 2021 utáni ingatlanpolitika előkészítése érdekében több forgatókönyvet azonosítottak és vizsgáltak meg, elsőbbséget biztosítva a VMA épület folytatódó használatával számoló forgatókönyveknek; kéri, hogy tájékoztassák a VMA épület folytatódó használatával kapcsolatban a Bizottsággal zajló tárgyalásokról; ösztönzi az EGSZB-t, hogy a Régiók Bizottságával együtt végezzék el a lehetséges felújítási szükségletek felmérését, és készítsenek költségbecslést egy olyan forgatókönyvre, amely szerint a két bizottság a teljes VMA épületet átveszi;

22.  sajnálja, hogy a gazdasági szereplők alacsony számban vettek részt a bizottság által kiírt ajánlati felhívásokban; felhívja az EGSZB-t, hogy fokozottabban törekedjen a közzétételre, és csökkentse a csak egy jelölt részvételével zajló, kivételes tárgyalásos eljárások számát, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az elért haladásról;

23.  üdvözli a környezetközpontú irányítási rendszer vonatkozásában az EGSZB és a Régiók Bizottsága közötti közös együttműködés révén elért eredményeket; elégedetten veszi tudomásul a különböző területeken elért jelentős megtakarításokat, beleértve a villamosenergia-fogyasztás 11%-os csökkentését, a gázfogyasztás 15%-os csökkentését, a papír 11%-os csökkentését és a hulladék 13%-os csökkentését; üdvözli, hogy az EGSZB a Régiók Bizottságával együtt elnyerte a Brüsszel Régió által kiadott „Good Food” minősítést, amely tanúsítja, hogy a két bizottság éttermét fenntartható módon irányítják;

24.  üdvözli az EGSZB arra irányuló kezdeményezését, hogy 2016 végén felmérést indít a személyzet körében a pszichoszociális kockázatokról annak nyomon követése érdekében, hogy személyzete hogyan érzékeli a stresszel összefüggő problémákat; üdvözli ennek a kérdésnek a nyomon követését és a vezetés, illetve a személyzet tudatosságának növelését célzó fellépéseket, így például a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel foglalkozó, 2017 októberében megrendezett egyhetes rendezvénysorozatot; felhívja az EGSZB-t, hogy folytassa e téren tett erőfeszítéseit, figyelembe véve, hogy a hiányzási arány a 2015-ös 4%-ról 5,5%-ra nőtt 2017-ben, és tegyen meg minden szükséges intézkedést személyzete jóllétének biztosítása érdekében; e tekintetben megjegyzi, hogy az alkalmi távmunka aránya a 2016-os 62,5%-ról 2017-ben 47,6%-ra csökkent;

25.  megállapítja, hogy a vezető beosztásban lévő nők aránya enyhén nőtt: 2016-ban 37,5%, míg 2017-ben 41,4% volt; üdvözli az esélyegyenlőségről és a sokszínűségről szóló cselekvési tervet, amely mintegy 25 javasolt intézkedést tartalmaz; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a rugalmas munkafeltételeket kérő alkalmazottak több mint 80%-a nő volt; javasolja, hogy az EGSZB úgy alakítsa át politikáját, hogy több férfit ösztönözzön arra, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel, különösen azzal a céllal, hogy előmozdítsák a családi életben való részvételüket;

26.  tudomásul veszi a földrajzi egyensúly terén tett erőfeszítéseket, melyek eredményeképpen az EU-hoz 2004-ben vagy azt követően csatlakozott tagállamokból (EU13) érkező vezetők aránya 2017-ben 16%-ra nőtt, és jelenleg 18,5%-on áll; felhívja az EGSZB-t, hogy tegyenek további erőfeszítéseket annak érdekében, hogy elérjék a 20%-os célkitűzést, amely az EU13 lakosságának az uniós lakossághoz mért arányát tükrözi;

27.  üdvözli, hogy az EGSZB 2018 júliusában négy etikai tanácsadót nevezett ki a visszaélések bejelentésével kapcsolatos eljárásról szóló, 2016. március 2-i 053/2016. sz. határozat elfogadását követően;

28.  kiemeli az EGSZB arra irányuló erőfeszítéseit, hogy az etikai és a tiszteleten alapuló közszolgálati magatartás törvényi és belső szabályainak megszilárdítása érdekében munkálkodjon; üdvözli, hogy ez a törekvés kiterjed a közösségi média, az informatikai rendszer és az adatvédelem használatára is; tudomásul veszi a személyzeti szabályzat egységes alkalmazása érdekében a Régiók Bizottságán belül dolgozó kollégákkal közösen tett erőfeszítéseket, különösen a közös szolgálatoknál dolgozó munkatársak tekintetében; felhívja az EGSZB-t, hogy rendszeresen nyújtson tájékoztatást az új, átfogó etikai és feddhetetlenségi keretrendszerről;

29.  üdvözli, hogy az EGSZB – a legutóbbi mentesítési jelentésben kérteknek megfelelően – honlapján közzétette az elnök és az alelnök érdekeltségi nyilatkozatait, e tagok egyéni profilja alatt;

30.  megjegyzi, hogy a személyzet tagjainak a személyzeti szabályzat 11. cikkével összhangban nyilatkozniuk kell a külső tevékenységekben való részvételükről is; sürgeti az EGSZB-t, hogy az európai ombudsman 1306/2014/OV sz. ügyben hozott határozatára adott válaszként haladéktalanul dolgozzon ki iránymutatásokat az összeférhetetlenség megelőzésére vonatkozóan;

31.  megjegyzi, hogy 2018. november 14-én az Emberi Erőforrások és Pénzügyek igazgatóját nevezték ki a főtitkári pozícióra; megjegyzi, hogy az utódja kinevezésére irányuló intézkedések közben megtartotta korábbi állását; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a két funkció összeegyeztethetetlen, és sürgeti az EGSZB-t, hogy mielőbb nevezzen ki egy új humánerőforrás-igazgatót, és tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot;

32.  megjegyzi, hogy az EGSZB tagjai különböző szakmai háttérrel rendelkeznek, és különböző vezetési kultúrákhoz lehetnek hozzászokva; megjegyzi, hogy a tagok politikai tevékenységei is bizonyos vezetési feladatokat foglalnak magukban, mivel munkájukat saját személyzet és a titkárság személyzete támogatja; hangsúlyozza, hogy a tagokat meg kell ismertetni az uniós intézmények adminisztratív kultúrájának alapelveivel a munkahelyi méltóság és tisztelet biztosítása érdekében;

33.  üdvözli a bizalmi tanácsadók hálózatának munkáját, amelyet a munkahelyi zaklatás megelőzése és kezelése érdekében tesz; megjegyzi, hogy 2017-ben a hálózat 25 munkatársat látott el nem hivatalos tanácsokkal; ösztönzi az EGSZB-t, hogy e tekintetben szorosan kövesse nyomon politikájának hatékonyságát, hívja fel a figyelmet a munkahelyi zaklatásra, és mozdítsa elő a zéró tolerancia kultúráját a zaklatással szemben; tudomásul veszi a zaklatási ügyekben érintett képviselőkre vonatkozó eljárásokról és szankciókról folyó eszmecserét, és sürgeti az EGSZB-t, hogy a következő mentesítési eljárás során vezessen be erre vonatkozó szabályokat és eljárásokat;

34.  megjegyzi, hogy a Tanács még nem döntött arról, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére vonatkozó döntését követően megváltozna a bizottsági tagok és küldöttek száma; kéri az EGSZB-t, hogy nyújtson tájékoztatást a határozat közvetlen költségvetési hatásáról, legkésőbb a 2017. évi mentesítés nyomon követése során; megjegyzi továbbá, hogy az Egyesült Királyság döntésének nem lesz közvetlen következménye az EGSZB személyzetére nézve; üdvözli az Egyesült Királysággal az Unióból való kilépését követő jövőbeli kapcsolatokról jelenleg folyó eszmecserét, valamint az EGSZB azon szándékát, hogy jó kapcsolatokat tartson fenn a civil társadalommal.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

20.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

(1)

HL L 51., 2017.2.28.

(2)

HL C 348., 2018.9.28., 1. o.

(3)

HL C 357., 2018.10.4., 1. o.

(4)

HL C 357., 2018.10.4., 9. o.

(5)

HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

(6)

HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

Utolsó frissítés: 2019. március 15.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat