SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

27.2.2019 - (2018/2172(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej
Sprawozdawca: Arndt Kohn


Procedura : 2018/2172(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0100/2019
Teksty złożone :
A8-0100/2019
Teksty przyjęte :

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

(2018/2172(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017[1],

–  uwzględniając skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej za rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0323/2018)[2],

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2017 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedziami instytucji[3],

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności[4] rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[5], w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012[6], w szczególności jego art. 59, 118, 260, 261 i 262,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0100/2019),

1.  udziela sekretarzowi generalnemu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych i Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

(2018/2172(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0100/2019),

A.  mając na uwadze, że w ramach procedury udzielania absolutorium organ udzielający absolutorium pragnie podkreślić szczególne znaczenie dalszego wzmacniania legitymacji demokratycznej instytucji Unii dzięki zwiększaniu przejrzystości i odpowiedzialności, jak również znaczenie realizowania koncepcji budżetowania celowego i właściwego zarządzania zasobami ludzkimi;

1.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”), zgodnie z którym w roku budżetowym zakończonym dnia 31 grudnia 2017 r. w ogóle płatności związanych z wydatkami administracyjnymi i innymi wydatkami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (zwanego dalej „Komitetem”) nie wystąpiły istotne błędy;

2.  z zadowoleniem odnotowuje, że w sprawozdaniu rocznym Trybunału dotyczącym wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał nie odnotował istotnych niedociągnięć w objętych kontrolą obszarach dotyczących zasobów ludzkich i udzielania zamówień dla Komitetu;

3.  zauważa, że w 2017 r. budżet Komitetu wyniósł 133 807 338 EUR (w porównaniu z 130 586 475 EUR w 2016 r.), a wskaźnik wykonania – 96,5 % w porównaniu z 97,2 % w 2016 r.; zauważa, że wskaźnik wykonania środków przeniesionych z 2016 r. na 2017 r. był wyższy niż w 2016 r. i wyniósł 84,9 % (7,4 mln EUR) w porównaniu z 65,7 % w 2016 r. (6,8 mln EUR);

4.  zauważa, że budżet Komitetu jest w większości administracyjny oraz że znaczną jego część stanowią wydatki dotyczące pracowników, budynków, mebli, wyposażenia oraz różnych kosztów bieżących;

5  z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komitetu do stosowania metod budżetowania celowego do odpowiednich części jego budżetu; odnotowuje w tym kontekście regularny przegląd kluczowych wskaźników wykonania wraz z działaniami i organizacją sekretariatu; zwraca się o regularne informowanie go o osiągnięciach związanych ze stosowaniem zasad budżetowania celowego;

6.  zachęca Komitet do publikowania rocznego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego do dnia 31 marca roku następującego po danym roku budżetowym w celu zoptymalizowania i przyspieszenia procedury udzielania absolutorium;

7.  zauważa, że w 2017 r. ostateczna kwota środków przeznaczonych na podróże i diety dzienne członków Komitetu wzrosła do 19 819 612 EUR (w porównaniu z 19 561 194 EUR w 2016 r.); z zadowoleniem przyjmuje szczegółowy wykaz podróży członków przedstawiony w rocznym sprawozdaniu z działalności; z zadowoleniem przyjmuje środki, które przyczyniają się do efektywnego planowania posiedzeń i zmniejszenia kosztów przewozów;

8.  zauważa, że Komitet zmniejszył liczbę stanowisk w planie zatrudnienia o 59 stanowisk, z 727 stanowisk w 2013 r. do 665 w 2017 r., głównie ze względu na wdrożenie decyzji o redukcji personelu o 5 % oraz wprowadzenie w życie umowy o współpracy zawartej z Parlamentem w 2014 r.; zauważa, że Komitet dostosował swoją strukturę organizacyjną, w szczególności przez połączenie w maju 2017 r. dyrekcji zasobów ludzkich i dyrekcji finansów;

9.  z zadowoleniem przyjmuje międzyinstytucjonalną współpracę administracyjną z Parlamentem oraz wyniki śródokresowej oceny realizacji umowy o współpracy między Komitetem a Komitetem Regionów, w których podkreślono skuteczne wdrożenie szeregu środków; zauważa, że w ramach przesunięć Komitet przeniósł już 16 stanowisk z Dyrekcji Tłumaczeń Pisemnych do własnych służb i że stopniowo będą też realizowane pozostałe przesunięcia; odnotowuje kwotę oszczędności budżetowych uzyskanych przez Komitet i Komitet Regionów dzięki tej współpracy międzyinstytucjonalnej, między innymi oszczędności w kosztach infrastruktury w wysokości 12,5 mln EUR, kosztach IT w wysokości 5 mln EUR czy kosztach związanych z pracownikami ochrony w wysokości 500 000 EUR; wzywa Komitet i Komitet Regionów do dalszej poprawy współpracy międzyinstytucjonalnej w celu uzyskania dodatkowych oszczędności i tym samym zmniejszenia budżetu tych instytucji;

10.  przyjmuje do wiadomości, że w 2017 r. Komitet przyjął łącznie 155 opinii i sprawozdań, w tym 13 opinii rozpoznawczych na wniosek prezydencji UE lub Komisji, 59 opinii na wniosek Parlamentu i Rady oraz 45 na wniosek Komisji;

11.  zauważa, że usługi tłumaczeń pisemnych wciąż znajdują się na etapie zwiększania outsourcingu ze względu na przeniesienie pracowników do Parlamentu w ramach umowy o współpracy (w 2016 r. 16,61 % budżetu wykorzystano na tłumaczenia zlecane na zewnątrz, a w 2017 r. – 17,10 % ); wzywa Komitet do podjęcia dalszych działań w obszarach związanych z zarządzaniem tłumaczeniami pisemnymi, które według służby audytu wewnętrznego wymagają większej uwagi, i zwraca się o odpowiednie informowanie go w tym względzie;

12.  zauważa, że w 2017 r. wskaźnik niewykorzystanych usług tłumaczenia ustnego wyniósł 3,6 % (w porównaniu z 4 % w 2016 r.); zachęca Komitet do utrzymania pozytywnego trendu w kierunku redukcji liczby odwołań;

13.  wyraża zainteresowanie pracą powołanej przez Prezydium Komitetu grupy ad hoc do spraw przyszłości Komitetu, której celem jest opracowanie nowej wizji tej instytucji i jej roli w zmieniającej się Unii; zauważa, że w lipcu 2017 r. grupa przedłożyła sprawozdanie zawierające propozycje dotyczące metod pracy i organizacji wewnętrznej; zauważa, że pomysły przedstawione w sprawozdaniu będą stopniowo ewoluować w kierunku konkretnych działań, i zwraca się do Komitetu o dodatkowe informacje w następnym rocznym sprawozdaniu z działalności;

14.  podkreśla, że w 2017 r. w Komitecie nieobsadzonych było jedynie 11 stanowisk (w odniesieniu do stałych stanowisk) w porównaniu z 62 wakatami w 2015 r., i przyjmuje ten wynik z zadowoleniem;

15.  z zadowoleniem przyjmuje pogłębienie dialogu politycznego między Komitetem a Parlamentem oraz innymi instytucjami; odnotowuje aktywny wkład Komitetu we współpracę międzyinstytucjonalną w zakresie oceny polityki i prawa Unii w ramach porozumienia w sprawie lepszego stanowienia prawa oraz programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT); zachęca Komitet i Parlament do kontynuowania wysiłków na rzecz zacieśnienia współpracy politycznej;

16.  z zadowoleniem przyjmuje międzyinstytucjonalną współpracę administracyjną z Parlamentem; z satysfakcją odnotowuje współpracę z Biurem Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) oraz współpracę służb ds. komunikacji; z zadowoleniem przyjmuje oszczędności budżetowe wynikające z tej współpracy międzyinstytucjonalnej, np. oszczędności w kosztach kadrowych w wysokości 3,3 mln EUR (poziom wynagrodzeń w 2016 r.) w związku z przeniesieniem 36 stanowiska z Komitetu do EPRS;

17.  zauważa, że w wyniku współpracy z Parlamentem przyjęto łącznie 52 opinie w odpowiedzi na wnioski pochodzące z Parlamentu; zwraca uwagę, że członkowie Komitetu odbyli ponad 60 spotkań ze sprawozdawcami i z kontrsprawozdawcami Parlamentu oraz z innymi posłami do PE, a także wzięli aktywny udział w ponad 42 wydarzeniach w Parlamencie, a jednocześnie posłowie do PE aktywnie uczestniczyli w 35 posiedzeniach Komitetu, w trakcie których prowadzono prace legislacyjne; zachęca Komitet do kontynuowania prac legislacyjnych i pogłębienia współpracy z Parlamentem w tym zakresie;

18.  niedokładne ceny orientacyjne wpłynęły na koszty międzyinstytucjonalne szkoleń IT, szczególnie w 2017 r., w związku z czym wzywa do zawarcia z Komisją nowej umowy o gwarantowanym poziomie usług w tym obszarze, aby uniknąć niepewności, stosując jednolitą łączną kwotę dla wszystkich szkoleń;

19.  z zadowoleniem przyjmuje osiągnięcia Komitetu w działaniach komunikacyjnych mających na celu zwiększenie jego widoczności i obecności w mediach, w tym poszerzenie zasięgu jego przekazu w mediach społecznościowych; z zadowoleniem przyjmuje w szczególności lokalne debaty zorganizowane w 27 państwach członkowskich w kontekście rozważań Komisji na temat przyszłości Europy, a także innych wydarzeń kulturalnych i 221 działań na szczeblu lokalnym („Going Local”);

20.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki na rzecz poprawy wydajności systemów informatycznych, infrastruktury informatycznej i usług wsparcia dla użytkowników; odnotowuje na przykład opracowanie nowego wniosku oceny pracowników i internetowego „Vademecum personelu”, poprawę użyteczności głównych systemów operacyjnych i sprawozdawczych; zauważa jednak z zaniepokojeniem, że Komitet, podobnie jak Komitet Regionów, przeznaczył mniej niż 3 % swojego całkowitego budżetu na IT, podczas gdy projekty i wyposażenie informatyczne są od lat niedofinansowane; zwraca się do Komitetu o przygotowanie strategii średniookresowej dotyczącej inwestycji we własne projekty i sprzęt IT oraz jej uwzględnienie w następnym rocznym sprawozdaniu z działalności Komitetu;

21.  odnotowuje, że Prezydium Komitetu zatwierdziło strategię w zakresie nieruchomości w dniu 17 października 2017 r., a Prezydium Komitetu Regionów – w dniu 29 listopada 2017 r.; zauważa, że strategia ta stanowi ramy wszelkich koniecznych przyszłych decyzji związanych z polityką w zakresie nieruchomości i zawiera zbiór wytycznych w tej dziedzinie; zauważa, że określono i przeanalizowano kilka scenariuszy w celu przygotowania polityki w zakresie nieruchomości na okres po 2021 r., przy czym priorytetem są scenariusze obejmujące dalsze użytkowanie budynku VMA; apeluje o informowanie go o trwających negocjacjach z Komisją w sprawie dalszego wykorzystania budynku VMA; zachęca Komitet, by wspólnie z Komitetem Regionów przeprowadził ocenę potencjalnych potrzeb w zakresie renowacji i dokonał oszacowania kosztów scenariusza, w którym obie te instytucje przejmują cały budynek VMA;

22.  ubolewa z powodu niewielkiego udziału podmiotów gospodarczych w ogłaszanych przez Komitet zaproszeniach do składania ofert; wzywa Komitet do zwiększenia wysiłków w zakresie publikacji oraz do ograniczenia liczby wyjątkowych procedur negocjacyjnych z udziałem tylko jednego kandydata, a także do składania sprawozdań z osiągniętych postępów do organu udzielającego absolutorium;

23.  z zadowoleniem przyjmuje wyniki systemu zarządzania środowiskowego osiągnięte dzięki współpracy między Komitetem a Komitetem Regionów; z satysfakcją przyjmuje znaczne oszczędności osiągnięte w różnych dziedzinach, w tym zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 11 %, zużycia gazu o 15 %, zużycia papieru o 11 % oraz ograniczenie ilości odpadów o 13 %; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komitet uzyskał wraz z Komitetem Regionów znak Good Food przyznawany przez Region Stołeczny Brukseli i poświadczający, że stołówki obu instytucji są zarządzane w sposób zrównoważony;

24.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komitetu dotyczącą przeprowadzenia wśród personelu pod koniec 2016 r. analizy zagrożeń psychospołecznych w celu zbadania, jak pracownicy postrzegają kwestie związane ze stresem; z zadowoleniem przyjmuje ścisłe monitorowanie i działania służące zwiększaniu wiedzy na szczeblu kierowniczym i pracowniczym, na przykład zorganizowany w październiku 2017 r. Tydzień Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; wzywa Komitet do kontynuowania wysiłków w tym zakresie, biorąc pod uwagę fakt, że wskaźnik nieobecności wzrósł z 4 % w 2015 r. do 5,5 % w 2017 r., oraz do podjęcia wszelkich środków niezbędnych do zapewnienia dobrego samopoczucia pracowników; odnotowuje w związku z tym spadek w odniesieniu do wykonywanej okazjonalnie telepracy z 62,5 % w 2016 r. do 47,6 % w 2017 r.;

25.  odnotowuje nieznaczny wzrost liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych z 37,5 % w 2016 r. do 41,4 % w 2017 r.; z zadowoleniem przyjmuje plan działania na rzecz równości szans i różnorodności, który zawiera około 25 proponowanych środków; wyraża zaniepokojenie, że ponad 80 % pracowników wnioskujących o elastyczną organizację pracy stanowiły kobiety; proponuje, aby Komitet dostosował swoją politykę z myślą o zachęceniu większej liczby mężczyzn do korzystania z tych rozwiązań, w szczególności w celu promowania ich zaangażowania w życie rodzinne;

26.  odnotowuje działania podjęte na rzecz zapewnienia równowagi geograficznej, przy czym odsetek osób na stanowiskach kierowniczych z państw członkowskich, które przystąpiły do UE w lub po 2004 r. (UE-13) wzrósł do 16 % w 2017 r., a obecnie wynosi 18,5 %; wzywa Komitet, by nadal dążył do osiągnięcia celu 20 %, który odzwierciedla odsetek ludności UE-13 w stosunku do całkowitej liczby ludności Unii;

27.  z zadowoleniem przyjmuje powołanie przez Komitet w lipcu 2018 r. zespołu czterech doradców etycznych w następstwie przyjęcia decyzji nr 053/2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie procedury sygnalizowania nieprawidłowości;

28.  podkreśla wysiłki Komitetu na rzecz konsolidacji przepisów prawa i przepisów wewnętrznych dotyczących etycznego i opartego na szacunku postępowania służby cywilnej; z zadowoleniem przyjmuje uwzględnienie takich aspektów jak korzystanie z mediów społecznościowych, system IT i ochrona danych; odnotowuje wysiłki Komitetu podejmowane wspólnie z jego odpowiednikami w Komitecie Regionów w celu spójnego stosowania przepisów w stosunku do pracowników, w szczególności do kolegów i koleżanek ze wspólnych służb; wzywa Komitet do regularnego przekazywania najnowszych informacji na temat nowych kompleksowych ram etyki i uczciwości zawodowej;

29.  z zadowoleniem przyjmuje, że Komitet opublikował deklaracje o braku konfliktów interesów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na ich odnośnych profilach dostępnych na stronie internetowej instytucji, o co zaapelowano w ostatnim sprawozdaniu w sprawie absolutorium;

30.  zauważa, że zgodnie z art. 11 regulaminu pracowniczego pracownicy również muszą deklarować zaangażowanie w działania zewnętrzne; wzywa Komitet do szybkiego opracowania wytycznych dotyczących zapobiegania konfliktom interesów i przekazania ich wszystkim pracownikom w odpowiedzi na decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 1306/2014/OV;

31.  zauważa, że w dniu 14 listopada 2018 r. dyrektor ds. zasobów ludzkich i finansów został powołany na stanowisko sekretarza generalnego; zauważa, że nadal pełni on swoje dotychczasowe funkcje, podczas gdy dokonywane są ustalenia w sprawie mianowania następcy; wyraża zaniepokojenie, że te dwie funkcje są ze sobą nie do pogodzenia, i wzywa Komitet do szybkiego mianowania nowego dyrektora ds. zasobów ludzkich, a także do złożenia sprawozdania do organu udzielającego absolutorium;

32.  zauważa, że członkowie Komitetu mają różne doświadczenia zawodowe i mogą być przyzwyczajeni do różnych kultur zarządzania; zauważa, że działalność polityczna członków wiąże się również z pewnymi zadaniami w zakresie zarządzania, ponieważ ich pracę wspiera własny personel i personel sekretariatu; podkreśla konieczność zaznajomienia członków z zasadami kultury administracyjnej instytucji unijnych w celu zapewnienia godności i szacunku w miejscu pracy;

33.  z zadowoleniem przyjmuje działalność sieci zaufanych doradców mającą na celu aktywne zapobieganie mobbingowi i zwalczanie go w środowisku pracy; zauważa, że w 2017 r. sieć zapewniła nieformalne doradztwo 25 pracownikom; zachęca Komitet do ścisłego monitorowania skuteczności swojej polityki w tym obszarze, do dalszego zwiększania wiedzy na temat mobbingu w miejscu pracy oraz do sprzyjania kulturze zerowej tolerancji wobec tego zjawiska; odnotowuje trwające konsultacje w sprawie procedur i sankcji wobec członków uwikłanych w sprawy dotyczące mobbingu oraz wzywa Komitet do wprowadzenia odnośnych zasad i procedur do czasu następnej procedury udzielenia absolutorium;

34.  odnotowuje, że Rada nie podjęła jeszcze decyzji w sprawie zmiany liczby członków i delegatów Komitetu w następstwie decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii; zwraca się do Komitetu, by przekazał informacje na temat bezpośredniego wpływu tej decyzji na budżet najpóźniej w ramach działań podjętych w następstwie udzielenia absolutorium za rok 2017; zauważa ponadto, że decyzja Zjednoczonego Królestwa nie pociągnie za sobą bezpośrednich konsekwencji dla pracowników Komitetu; z zadowoleniem przyjmuje trwające konsultacje na temat przyszłych stosunków ze Zjednoczonym Królestwem po jego wystąpieniu z UE oraz gotowość Komitetu do utrzymywania dobrych stosunków ze społeczeństwem obywatelskim.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

  • [1]  Dz.U. L 51 z 28.2.2017.
  • [2]  Dz.U. C 348 z 28.9.2018, s. 1.
  • [3]  Dz.U. C 357 z 4.10.2018, s. 1.
  • [4]  Dz.U. C 357 z 4.10.2018, s. 9.
  • [5]  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
  • [6]  Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2019
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności