POROČILO o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor

27.2.2019 - (2018/2172(DEC))

Odbor za proračunski nadzor
Poročevalec: Arndt Kohn


Postopek : 2018/2172(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0100/2019
Predložena besedila :
A8-0100/2019
Sprejeta besedila :

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor

(2018/2172(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017[1],

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2017 (COM(2018)0521 – C8-0323/2018)[2],

–  ob upoštevanju letnega poročila Evropskega ekonomsko-socialnega odbora organu, ki da razrešnico, o notranjih revizijah, opravljenih v letu 2017,

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 z odgovori institucij[3],

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti[4] računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002[5] in zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012[6] in zlasti členov 59, 118, 260, 261 in 262,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0100/2019),

1.  podeli razrešnico generalnemu sekretarju Evropskega ekonomsko-socialnega odbora glede izvrševanja proračuna Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v priloženi resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropski varuhinji človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor

(2018/2172(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2017, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0100/2019),

A.  ker želi organ za podelitev razrešnice med postopkom podelitve poudariti poseben pomen nadaljnje krepitve demokratične legitimnosti institucij Unije z izboljšanjem preglednosti in odgovornosti, izvajanjem koncepta oblikovanja proračuna glede na uspešnost in dobrega upravljanja človeških virov;

1.  pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da v plačilih za upravne in druge odhodke Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (v nadaljnjem besedilu: odbor) kot celoti za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2017, ni bilo pomembnih napak;

2.  z zadovoljstvom ugotavlja, da Računsko sodišče v svojem letnem poročilu o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) ni ugotovilo hujših pomanjkljivosti v zvezi z revidiranimi področji, ki so se nanašala na človeške vire in javna naročila odbora;

3.  je seznanjen, da je proračun odbora v letu 2017 znašal 133.807.338 EUR (v primerjavi s 130.586.475 EUR v letu 2016), stopnja izvrševanja pa je znašala 96,5 %, v primerjavi s 97,2 % v letu 2016; je seznanjen, da je bila stopnja izvrševanja odobritev, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, višja kot leta 2016 in je znašala 84,9 % (7,4 milijona EUR), v primerjavi s 65,7 % leta 2016 (6,8 milijona EUR);

4.  ugotavlja, da je proračun odbora večinoma upravne narave in da se velik delež porabi za odhodke v zvezi z zaposlenimi, stavbami, pohištvom, opremo in raznimi tekočimi stroški;

5  pozdravlja zavezo odbora, da bo metodologijo smotrnostne priprave proračuna razširil na ustrezne dele svojega proračuna; je v tem okviru seznanjen z rednim pregledom ključnih kazalnikov uspešnosti skupaj z dejavnostmi sekretariata in organizacijo; želi biti redno obveščen o dosežkih pri uporabi načel smotrnostne priprave proračuna;

6.  spodbuja odbor, naj svoje letno poročilo o dejavnosti in zaključni račun objavi do 31. marca leta, ki sledi zadevnemu obračunskemu letu, da bi optimizirali in pospešili postopek podelitve razrešnice;

7.  ugotavlja, da so se v letu 2017 končna proračunska sredstva za potne stroške in dnevnice članov povečala na 19.819.612 EUR (v primerjavi z 19.561.194 v letu 2016); pozdravlja podroben seznam službenih poti članov, predložen v letnem poročilu o dejavnostih; pozdravlja ukrepe, ki prispevajo k učinkovitemu načrtovanju sestankov in zmanjšanju prevoznih stroškov;

8.  je seznanjen, da je odbor zmanjšal skupno število delovnih mest v kadrovskem načrtu za 59 mest, in sicer s 727 leta 2013 na 665 leta 2017, predvsem zaradi uveljavitve sklepa o 5-odstotnem zmanjšanju števila zaposlenih in izvajanja sporazuma o sodelovanju, ki ga je leta 2014 sklenil s Parlamentom; je seznanjen, da je odbor prilagodil svojo organizacijsko strukturo, zlasti z združitvijo direktorata za človeške vire in direktorata za finance maja 2017;

9.  pozdravlja medinstitucionalno upravno sodelovanje s Parlamentom in rezultate vmesne ocene izvajanja sporazuma o sodelovanju med odborom in Odborom regij, v katerem je izpostavljeno uspešno izvajanje številnih ukrepov; je seznanjen, da je odbor v okviru prerazporeditve že premestil 16 delovnih mest direktorata za prevajanje v svoje službe in da se bodo preostale premestitve izvedle postopoma; je seznanjen z izračunom proračunskih prihrankov odbora in Odbora regija, ki so posledica tega medinstitucionalnega sodelovanja, kot so med drugim prihranki pri infrastrukturnih stroških, ki znašajo 12,5 milijona EUR, stroških IT, ki znašajo 5 milijonov EUR, ali stroških varnostnega osebja, ki znašajo 500.000 EUR; poziva odbor in Odbor regij, naj še naprej izboljšujeta to medinstitucionalno sodelovanje, da bi ustvarila dodatne prihranke in tako zmanjšala proračuna obeh institucij;

10.  je seznanjen s tem, da je odbor leta 2017 sprejel skupaj 155 mnenj in poročil, vključno s 13 raziskovalnimi mnenji na zaprosilo predsedstev EU ali Komisije, 59 mnenji na zaprosilo Parlamenta in Sveta ter 45 mnenji na zaprosilo Komisije;

11.  je seznanjen, da je prevajalska služba še v prehodu na višjo stopnjo prevodov, ki jih opravijo zunanji izvajalci, zaradi prenosa uslužbencev k Parlamentu v okviru sporazuma o sodelovanju (pri čemer se je v letu 2016 za prevode, ki jih opravijo zunanji izvajalci, uporabilo 16,61 % proračuna, leta 2017 pa 17,10 %); poziva odbor, naj sprejme nadaljnje ukrepe na področjih v zvezi z upravljanjem prevodov, ki zahtevajo dodatno pozornost vodstva, na kar je opozorila služba za notranjo revizijo, in želi biti ustrezno obveščen;

12.  je seznanjen, da je stopnja neuporabljenih časovnih blokov za tolmačenje v letu 2017 znašala 3,6 % (v primerjavi s 4 % leta 2016); spodbuja odbor, naj ohrani pozitiven trend manjšega števila razveljavitev;

13.  se zanima za delo priložnostne skupine, ki jo je predsedstvo odbora ustanovilo v zvezi s prihodnostjo odbora in katere cilj je razviti novo vizijo za odbor in njegovo vlogo v spreminjajoči se Uniji; je seznanjen, da je skupina svoje poročilo predložila julija 2017, v njem pa so predlogi za delovne metode in notranjo organizacijo; je seznanjen, da bodo zamisli, predstavljene v poročilu, postopoma vodile do konkretnih ukrepov, in poziva odbor, naj v naslednje letno poročilo o dejavnostih vključi več informacij o tem;

14.  poudarja, da je bilo leta 2017 le 11 nezasedenih (stalnih) delovnih mest v odboru, v primerjavi z 62 nezasedenimi mesti leta 2015, in pozdravlja ta razvoj;

15.  pozdravlja okrepitev političnega dialoga med odborom in Parlamentom ter drugimi institucijami; je seznanjen z dejavnim prispevkom odbora k medinstitucionalnemu sodelovanju pri ocenjevanju politik in zakonodaje Unije v okviru sporazuma o boljši pripravi zakonodaje in programa ustreznosti in uspešnosti predpisov; spodbuja odbor in Parlament, naj si prizadevata za okrepitev političnega sodelovanja;

16.  pozdravlja medinstitucionalno upravno sodelovanje s Parlamentom; z zadovoljstvom opaža sodelovanje s službo Evropskega parlamenta za raziskave (EPRS) in sodelovanje z oddelki za komuniciranje; pozdravlja proračunske prihranke odbora, ki so posledica tega medinstitucionalnega sodelovanja, kot so prihranki pri stroških osebja, ki znašajo 3,3 milijona EUR (ravni plač iz leta 2016) in so posledica prenosa 36 delovnih mest z odbora na EPRS;

17.  ugotavlja, da je bilo zaradi sodelovanja s Parlamentom skupaj sprejetih 52 mnenj kot odgovor na zaprosila Parlamenta. Člani odbora so imeli več kot 60 sestankov s poročevalci in poročevalci v senci Parlamenta ter z drugimi poslanci in so dejavno sodelovali pri več kot 42 dogodkih v Parlamentu, hkrati pa so poslanci Parlamenta dejavno sodelovali pri 35 zakonodajnih sejah odbora; spodbuja odbor, naj nadaljuje delo in poveča sodelovanje s Parlamentom pri zakonodajnem delu;

18.  poziva k sklenitvi novega sporazuma o ravni storitev s Komisijo na področju usposabljanja v zvezi z IT, da bi se izognili negotovosti z uporabo enotnega skupnega zneska za vse usposabljanje, saj so na medinstitucionalne stroške usposabljanja na področju IT, zlasti v letu 2017, vplivale netočne okvirne cene;

19.  pozdravlja dosežke odbora v smislu komunikacijskih dejavnosti, namenjenih povečanju njegove prepoznavnosti in medijskega vpliva, vključno s povečanjem dosega na družbenih medijih; pozdravlja zlasti lokalne razprave, organizirane v 27 državah članicah v okviru premisleka Komisije o prihodnosti Evrope, pa tudi druge kulturne prireditve in 221 dejavnosti lokalnega delovanja („Going Local“);

20.  pozdravlja prizadevanja pri učinkovitosti informacijskih sistemov, infrastrukture IT in storitev podpore uporabnikom; je seznanjen s primeri, kot so razvoj novih aplikacij za ocenjevanje osebja, spletni priročnik za uslužbence, boljša uporabnost glavnih operativnih sistemov in poročevalskih okolij; vendar z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je odbor, skupaj z Odborom regij, namenil manj kot 3 % skupnega proračuna za IT, pri čemer so projekti in oprema IT že več let nezadostno financirani; poziva odbor, naj pripravi srednjeročno strategijo o naložbah v svoje projekte in opremo IT ter jo vključi v svoje naslednje letno poročilo o dejavnostih;

21.  je seznanjen, da je predsedstvo odbora 17. oktobra 2017 odobrilo nepremičninsko strategijo, predsedstvo Odbora regij pa jo je odobrilo 29. novembra 2017; je seznanjen, da je nepremičninska strategija okvir za vse prihodnje odločitve v zvezi z nepremičninsko politiko in vsebuje niz vodilnih načel na področju nepremičnin; je seznanjen, da je bilo opredeljenih in preučenih več scenarijev za pripravo na nepremičninsko politiko po letu 2021, pri čemer se je prednost namenila scenarijem, ki predvidevajo nadaljnjo uporabo stavbe VMA; želi biti obveščen o potekajočih pogajanjih s Komisijo glede nadaljnje uporabe stavbe VMA; spodbuja odbor, naj skupaj z Odborom regij opravi oceno morebitnih potreb po prenovi in oceno stroškov za scenarij, po katerem bi odbora zasedla celotno stavbo VMA;

22.  obžaluje nizko udeležbo gospodarskih subjektov na razpisih za zbiranje ponudb, ki jih izda odbor; poziva odbor, naj okrepi prizadevanja glede objav in zmanjša število izjemnih postopkov s pogajanji s samo enim kandidatom ter naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s tem;

23.  pozdravlja rezultate, dosežene v zvezi s sistemom okoljskega ravnanja, prek sodelovanja med odborom in Odborom regij; ceni znatne prihranke, dosežene na različnih področjih, vključno z zmanjšanjem porabe električne energije za 11 %, porabe plina za 15 %, porabe papirja za 11 % in količine odpadkov za 13 %; pozdravlja, da je odbor skupaj z Odborom regij pridobil oznako Dobra hrana, ki jo je bruseljska regija podelila kot potrdilo, da se menze odborov upravljajo trajnostno;

24.  pozdravlja pobudo odbora za izvedbo ankete med uslužbenci o psihosocialnih tveganjih, ki je bila opravljena konec leta 2016, da bi se spremljal, kako njegovi uslužbenci zaznavajo vprašanja, povezana s stresom; pozdravlja to tesno spremljanje in ukrepe za ozaveščanje na vodstveni ravni in ravni uslužbencev, kot je teden varnosti in zdravja pri delu, ki je bil organiziran oktobra 2017; poziva odbor, naj v zvezi s tem nadaljuje s svojimi prizadevanji in pri tem upošteva, da se je stopnja odsotnosti od leta 2015 povečevala s 4 % na 5,5 % letu 2017, in naj sprejme vse potrebne ukrepe za zagotavljanje dobrobiti svojega osebja; v zvezi s tem opaža, da se je priložnostno delo na daljavo zmanjšalo z 62,5 % leta 2016 na 47,6 % leta 2017;

25.  je seznanjen, da se je nekoliko povečalo število žensk na vodstvenih položajih, in sicer s 37,5 % leta 2016 na 41,4 % leta 2017; pozdravlja akcijski načrt za enake možnosti in raznolikost s približno 25 predlaganimi ukrepi; je zaskrbljen, da je bilo več kot 80 % uslužbencev, ki so zaprosili za prožne ureditve dela, žensk; priporoča, naj odbor prilagodi svojo politiko, da bi več moških spodbudil k uporabi teh ureditev, zlasti zaradi spodbujanja njihovega udejstvovanja v družinskem življenju;

26.  je seznanjen s prizadevanji v zvezi z geografsko uravnoteženostjo, delež vodij iz držav članic EU, ki so se EU pridružile leta 2004 ali kasneje (EU13), se je leta 2017 povečal na 16 %, zdaj pa znaša 18,5 %; poziva odbor, naj si še naprej prizadeva, da bi dosegel cilj 20 %, ki odraža delež prebivalstva EU13 v primerjavi s skupnim številom prebivalstva Unije;

27.  pozdravlja, da je odbor julija 2018 imenoval skupino štirih svetovalcev za etiko, potem ko je 2. marca 2016 sprejel sklep št. 053/2016 o postopku za prijavljanje nepravilnosti;

28.  izpostavlja prizadevanja odbora za utrditev statutarnih in notranjih pravil o etičnem in spoštljivem ravnanju v javni upravi; pozdravlja, da so zajeti vidiki, kot so uporaba družbenih medijev, sistem IT in varstvo podatkov; je seznanjen s prizadevanji, sprejetimi skupaj z enakovrednimi službami Odbora regij, za dosledno uporabo pravi za uslužbence, zlasti kadar gre za sodelavce skupnih služb; poziva odbor, naj redno obvešča o novem celovitem okviru za etiko in integriteto;

29.  pozdravlja, da je odbor na svojem spletnem mestu v okviru njunih individualnih profilov objavil izjave o interesih predsednika in podpredsednika, kot se je zahtevalo v zadnjem poročilu o razrešnici;

30.  je seznanjen, da morajo uslužbenci prijaviti tudi udeležbo v zunanjih dejavnostih, kot zahteva člen 11 kadrovskih predpisov; poziva odbor, naj čim prej določi smernice za preprečevanje nasprotja interesov in jih posreduje vsem uslužbencem, v skladu s sklepom evropske varuhinje človekovih pravic v zadevi 1306/2014/OV;

31.  je seznanjen, da je bil direktor za človeške vire in finance 14. novembra 2018 imenovan za generalnega sekretarja; je seznanjen, da je obdržal prejšnji položaj, medtem ko se pripravlja imenovanje naslednika; je zaskrbljen, ker sta ti funkciji nezdružljivi, in poziva odbor, naj čim prej imenuje novega direktorja za človeške vire ter organu za podelitev razrešnice poroča o tem;

32.  je seznanjen, da imajo člani odbora različno poklicno ozadje in so vajeni različnih kultur upravljanja; je seznanjen, da politične dejavnosti članov vključujejo tudi nekatere vodstvene naloge, saj njihovo delo podpirajo njihovo lastno osebje in uslužbenci sekretariata; poudarja, da je treba člane seznaniti z načeli upravne kulture institucij Unije, da bi zagotovili dostojanstvo in spoštovanje pri delu;

33.  pozdravlja delo mreže zaupnih svetovalcev za dejavno preprečevanje in odpravljanje nadlegovanja v delovnem okolju; je seznanjen, da je mreža leta 2017 neformalno svetovala 25 uslužbencem; spodbuja odbor, naj tesno spremlja učinkovitost svoje politike v zvezi s tem in naj še naprej ozavešča o nadlegovanju na delovnem mestu ter sledi politiki ničelne tolerance glede nadlegovanja; je seznanjen s potekajočim premislekom o postopkih in sankcijah v zvezi s člani, vpletenimi v primere nadlegovanja, ter poziva odbor, naj do naslednjega postopka razrešnice uvede pravila in postopke v zvezi s tem;

34.  je seznanjen, da Svet še ni sprejel sklepa o morebitni spremembi števila članov in delegatov odbora po odločitvi Združenega kraljestva, da izstopi iz Unije; poziva odbor, naj preloži informacije o neposrednem proračunskem vplivu odločitve, najkasneje v okviru nadaljnjih ukrepov v zvezi z razrešnico za leto 2017; ugotavlja tudi, da odločitev Združenega kraljestva ne bo imela neposrednih posledic za uslužbence odbora; pozdravlja sedanji premislek o prihodnjih odnosih z Združenim kraljestvom po njegovem odhodu in pripravljenost odbora, da ohrani dobre odnose s civilno družbo.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

19

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

  • [1]  UL L 51, 28.2.2017.
  • [2]  UL C 348, 28.9.2018, str. 1.
  • [3]  UL C 357, 4.10.2018, str. 1.
  • [4]  UL C 357, 4.10.2018, str. 9.
  • [5]  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
  • [6]  UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
Zadnja posodobitev: 14. marec 2019
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov