Betänkande - A8-0100/2019Betänkande
A8-0100/2019

BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

27.2.2019 - (2018/2172(DEC))

Budgetkontrollutskottet
Föredragande: Arndt Kohn


Förfarande : 2018/2172(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0100/2019
Ingivna texter :
A8-0100/2019
Omröstningar :
Antagna texter :

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

(2018/2172(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017[1],

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2017 (COM(2018)0521 – C8-0323/2018)[2],

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de internrevisioner som genomförts under 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2017, med institutionernas svar[3],

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet[4], som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[5], särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012[6], särskilt artiklarna 59, 118, 260, 261 och 262,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0100/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs, Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

(2018/2172(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0100/2019), och av följande skäl:

A.  Inom ramen för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet betonar den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten vikten av att ytterligare stärka unionsinstitutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet och genom tillämpning av resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

1.  Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten dragit slutsatsen att betalningarna som helhet för det budgetår som avslutades den 31 december 2017 inom administrativa och andra utgifter för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (nedan kallad kommittén) inte innehöll några väsentliga fel.

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 fastslår att man inte funnit några allvarliga brister med avseende på de granskade områden som rörde personal och upphandlingar för kommittén.

3.  Europaparlamentet noterar att kommitténs budget för 2017 uppgick till 133 807 338 EUR (jämfört med 130 586 475 EUR för 2016), med en genomförandegrad på 96,5 % jämfört med 97,2 % 2016. Parlamentet noterar att genomförandegraden för de anslag som fördes över från 2016 till 2017 var högre än 2016 och utgjorde 84,9 % (7,4 miljoner EUR) jämfört med 65,7 % under 2016 (6,8 miljoner EUR).

4.  Europaparlamentet noterar att kommitténs budget huvudsakligen är administrativ, och att en stor del av anslagen går till kostnader för personal, fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftsutgifter.

5  Europaparlamentet välkomnar kommitténs åtagande att utvidga den resultatbaserade budgetmetoden till relevanta delar av sin budget. Parlamentet noterar den regelbundna översynen av centrala resultatindikatorer tillsammans med sekretariatets verksamhet och organisation i detta sammanhang. Parlamentet begär att hållas regelbundet informerat om resultaten när det gäller tillämpningen av den resultatbaserade budgeteringens principer.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommittén att offentliggöra sin årliga verksamhetsrapport och sin årsredovisning senast den 31 mars året efter det aktuella räkenskapsåret, i syfte att optimera och påskynda förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet.

7.  Europaparlamentet noterar att de slutliga anslagen för kostnader för resa och uppehälle för ledamöterna ökade till 19 819 612 EUR under 2017 (jämfört med 19 561 194 år 2016). Parlamentet välkomnar den detaljerade förteckning över ledamöternas resor som läggs fram i den årliga verksamhetsrapporten. Parlamentet välkomnar de åtgärder som bidrar till en effektiv planering av möten och minskade transportkostnader.

8.  Europaparlamentet noterar att kommittén minskade det totala antalet tjänster i sin tjänsteförteckning med 59 tjänster, från 727 tjänster 2013 till 665 tjänster 2017, huvudsakligen på grund av genomförandet av beslutet om nedskärningar av personalstyrkan med 5 % och genomförandet av det samarbetsavtal som ingicks med parlamentet 2014. Parlamentet noterar att kommittén anpassade sin organisationsstruktur, särskilt genom sammanslagningen av direktoratet för personal och direktoratet för ekonomi i maj 2017.

9.  Europaparlamentet välkomnar det interinstitutionella administrativa samarbetet med parlamentet och resultaten från halvtidsutvärderingen av genomförandet av samarbetsavtalet med Regionkommittén. Parlamentet noterar att kommittén inom ramen för en omfördelning av tjänster redan har flyttat 16 tjänster från direktoratet för översättning till sina egna avdelningar och att de återstående överföringarna kommer att ske successivt. Parlamentet noterar beräkningen av de budgetbesparingar som man gjort tillsammans med Regionkommittén genom detta interinstitutionella samarbete, såsom besparingarna gällande bland annat infrastrukturkostnader på 12,5 miljoner EUR, it‑kostnader på 5 miljoner EUR eller kostnader för säkerhetspersonal på 500 000 EUR. Parlamentet uppmanar kommittén och Regionkommittén att fortsätta att förbättra detta interinstitutionella samarbete för att åstadkomma ytterligare besparingar och på så sätt minska de budgetarna för respektive institution.

10.  Europaparlamentet noterar att kommittén under 2017 antog totalt 155 yttranden och betänkanden, däribland 13 förberedande yttranden på remiss från EU:s ordförandeskap eller kommissionen, 59 yttranden på remiss från parlamentet och rådet samt 45 yttranden på remiss från kommissionen.

11.  Europaparlamentet noterar att översättningstjänsterna fortfarande genomgår en utveckling mot en högre grad av utkontraktering till följd av att personal överförs till parlamentet inom ramen för samarbetsavtalet (16,61 % av budgeten för 2016 användes för frilansöversättning och 17,10 % 2017). Parlamentet uppmanar kommittén att följa upp de områden relaterade till översättningshantering som uppmärksammats av internrevisionstjänsten och som kräver ytterligare uppmärksamhet från ledningen, och önskar bli informerat om detta.

12.  Europaparlamentet noterar att andelen outnyttjade tidsperioder avsatta för tolkning uppgick till 3,6 % år 2017 (jämfört med 4 % år 2016). Parlamentet uppmuntrar kommittén att upprätthålla en positiv trend i riktning mot färre inställda tolktjänster.

13.  Europaparlamentet visar intresse för arbetet i den tillfälliga arbetsgrupp som inrättats av kommitténs presidium om kommitténs framtid och vars uppgift är att utarbeta en ny vision för kommittén och dess roll i en union under omvandling. Parlamentet noterar att denna grupp lade fram sin rapport i juli 2017 med förslag om arbetsmetoder och om den interna organisationen. Parlamentet konstaterar att de idéer som presenteras i rapporten successivt kommer att leda till konkreta åtgärder, och ber kommittén om ytterligare information i nästa årliga verksamhetsrapport.

14.  Europaparlamentet betonar att endast 11 tjänster inte vara tillsatta i kommittén under 2017 (relaterade till fasta tjänster) jämfört med 62 otillsatta tjänster 2015, och välkomnar denna utveckling.

15.  Europaparlamentet välkomnar ökningen av den politiska dialogen mellan kommittén och parlamentet samt med andra institutioner. Parlamentet uppmärksammar kommitténs aktiva bidrag till det interinstitutionella samarbetet för bedömning av unionens politik och lagstiftning inom ramen för avtalet om bättre lagstiftning och programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit). Kommittén och parlamentet uppmanas att fortsätta sina ansträngningar för att stärka det politiska samarbetet.

16.  Europaparlamentet välkomnar det interinstitutionella administrativa samarbetet med parlamentet. Parlamentet noterar med tillfredsställelse samarbetet med Europaparlamentets utredningstjänst (EPRS) och samarbetet mellan kommunikationsavdelningarna. Parlamentet välkomnar de budgetbesparingar som kommittén gjort till följd av detta interinstitutionella samarbete, såsom besparingarna gällande personalkostnader på 3,3 miljoner EUR (2016 års lönenivåer) som en följd av överföringen av 36 tjänster från kommittén till EPRS.

17.  Europaparlamentet noterar att som ett resultat av samarbetet med parlamentet antogs totalt 52 yttranden som svar på remisser från parlamentet. Utskottets ledamöter deltog i över 60 sammanträden med parlamentets föredragande och skuggföredragande samt andra ledamöter av parlamentet, och hade en aktiv roll i över 42 evenemang i parlamentet, samtidigt som ledamöter av parlamentet aktivt deltog i 35 av kommitténs sammanträden om lagstiftningsarbetet. Kommittén uppmuntras att fortsätta sitt arbete och utöka samarbetet med parlamentet i lagstiftningsarbetet.

18.  Eftersom de interinstitutionella kostnaderna för it-utbildning, särskilt under 2017, påverkades av oriktiga vägledande priser, efterlyser parlamentet ett nytt servicenivåavtal med kommissionen på detta område, så att man genom att arbeta med ett enda globalt belopp för all utbildning undviker osäkerhet.

19.  Europaparlamentet välkomnar resultaten av kommitténs kommunikationsverksamhet för att öka synligheten och genomslaget i medierna, inklusive en ökad närvaro i sociala medier. Parlamentet välkomnar i synnerhet de lokala debatter som anordnades i 27 medlemsstater i samband med kommissionens reflektioner över Europas framtid samt andra kulturevenemang och 221 lokala aktiviteter (”going local”).

20.  Europaparlamentet välkomnar insatserna för att effektivisera informationssystemen, it‑infrastrukturen och användarstödtjänsterna. Parlamentet uppmärksammar exemplen, såsom utvecklingen av en ny applikation för personalutvärderingar, en nätbaserad personalhandbok, förbättrad användbarhet för de viktigaste operativa systemen och rapporteringsmiljöerna. Parlamentet noterar dock med oro att kommittén, tillsammans med Regionkommittén, avsätter mindre än 3 % av sin totala budget för it, medan it‑projekt och it-utrustning har varit underfinansierade under flera år. Parlamentet uppmanar kommittén att utarbeta en strategi på medellång sikt för investeringarna i it‑projekt och it-utrustning och inkludera den i kommitténs nästa årliga verksamhetsrapport.

21.  Europaparlamentet konstaterar att en fastighetsstrategi godkändes av kommitténs presidium den 17 oktober 2017 och av Regionkommitténs presidium den 29 november 2017. Parlamentet konstaterar att denna fastighetsstrategi utgör en ram för eventuella framtida beslut om fastighetspolitiken och innehåller en uppsättning vägledande principer på fastighetsområdet. Parlamentet noterar att flera scenarier har identifierats och utforskats för att förbereda fastighetspolitiken för perioden efter 2021, så att scenarier som inbegriper fortsatt användning av VMA-fastigheten prioriteras. Parlamentet begär att få information om de pågående förhandlingarna med kommissionen om den fortsatta användningen av VMA-fastigheten. Parlamentet uppmuntrar kommittén att tillsammans med Regionkommittén göra en bedömning av eventuella renoveringsbehov och göra en uppskattning av kostnaderna för det scenario där de två kommittéerna tar över hela VMA-fastigheten.

22.  Europaparlamentet beklagar de ekonomiska aktörernas låga deltagande i de anbudsinfordringar som utlysts av kommittén. Kommittén uppmanas att öka insatserna för offentliggörande och att minska antalet exceptionella förhandlade förfaranden med endast en kandidat samt underrätta den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som görs.

23.  Europaparlamentet välkomnar de resultat som uppnåtts med avseende på miljöledningssystemet genom samarbetet med Regionkommittén. Parlamentet noterar med tillfredsställelse de betydande besparingar som gjorts på olika områden, bland annat en minskning av elförbrukningen med 11 %, en minskning av gasförbrukningen med 15 %, en minskning av pappersförbrukningen med 11 % och en minskning av mängden avfall med 13 %. Parlamentet välkomnar att kommittén tillsammans med Regionkommittén tilldelades märkningen ”Bra mat”, som utfärdas av Brysselregionen, för att intyga att kommittéernas matsalar drivs på ett hållbart sätt.

24.  Europaparlamentet välkomnar kommitténs initiativ att i slutet av 2016 inleda en personalundersökning om psykosociala risker för att övervaka personalens uppfattning om stressrelaterade frågor. Parlamentet välkomnar denna noggranna övervakning och åtgärderna för att öka medvetenheten på ledningsnivå och personalnivå, såsom arbetsmiljöveckan, som anordnades i oktober 2017. Parlamentet uppmanar kommittén att fortsätta sina insatser i detta avseende, med tanke på att frånvaron har ökat sedan 2015 från 4 % till 5,5 % 2017, och att vidta alla nödvändiga åtgärder för att trygga personalens välbefinnande. Parlamentet noterar här att tillfälligt distansarbete har minskat från 62,5 % 2016 till 47,6 % 2017.

25.  Europaparlamentet noterar att andelen kvinnor i ledande befattningar har ökat något, från 37,5 % 2016 till 41,4 % 2017. Parlamentet välkomnar handlingsplanen för lika möjligheter och mångfald, vilken innefattar ca 25 föreslagna åtgärder. Parlamentet är bekymrat över att mer än 80 % av de anställda som begärde flexibla arbetsformer var kvinnor. Parlamentet föreslår att kommittén anpassar sin politik i syfte att uppmuntra fler män att utnyttja dessa möjligheter, särskilt i syfte att främja deras engagemang i familjelivet.

26.  Europaparlamentet noterar de ansträngningar som gjorts när det gäller geografisk balans, och att andelen chefer från de medlemsstater som anslöt sig till EU 2004 eller senare (EU13) steg till 16 % under 2017 och nu ligger på 18,5 %. Parlamentet uppmanar kommittén att fortsätta sina ansträngningar för att nå målet på 20 %, vilket återspeglar EU13-befolkningens andel av unionens totala befolkning.

27.  Europaparlamentet välkomnar att kommittén i juli 2018 utsåg en grupp bestående av fyra etiska rådgivare, efter det att man antagit beslut nr 053/2016 av den 2 mars 2016 om ett förfarande för avslöjande av missförhållanden.

28.  Europaparlamentet uppmärksammar kommitténs insatser för att arbeta för en konsolidering av de lagstadgade och interna bestämmelserna om etiskt och respektfullt uppförande inom den offentliga förvaltningen. Parlamentet välkomnar att aspekter såsom användningen av sociala medier, it-systemet och uppgiftsskyddet omfattas. Parlamentet noterar de insatser som kommittén gjort tillsammans med sina motparter inom Regionkommittén för att tillämpa bestämmelserna på personalen på ett konsekvent sätt, särskilt när det gäller kolleger i de gemensamma enheterna. Kommittén uppmanas att regelbundet tillhandahålla uppdateringar om den nya övergripande ramen för etik och integritet.

29.  Europaparlamentet välkomnar att kommittén har offentliggjort ordförandens och vice ordförandens intresseförklaringar under dessa ledamöters personliga profiler på kommitténs webbplats, i enlighet med vad som begärdes i det senaste ansvarsfrihetsbetänkandet.

30.  Europaparlamentet noterar att personalen också måste deklarera sin medverkan i extern verksamhet i enlighet med artikel 11 i tjänsteföreskrifterna. Kommittén uppmanas med kraft att snabbt utarbeta riktlinjer för förebyggande av intressekonflikter för hela personalen, som ett svar på Europeiska ombudsmannens beslut i ärende 1306/2014/OV.

31.  Europaparlamentet noterar att direktören för personal och ekonomi utsågs till generalsekreterare den 14 november 2018. Parlamentet noterar att han har behållit sin tidigare befattning, men att man håller på att vidta åtgärder för att utse en efterträdare. Parlamentet är oroat över att de två funktionerna är oförenliga, och uppmanar kommittén att snabbt utse en ny personaldirektör och underrätta den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om detta.

32.  Europaparlamentet konstaterar att kommitténs ledamöter har olika yrkesbakgrund och kan vara vana vid olika ledningskulturer. Parlamentet konstaterar att ledamöternas politiska verksamhet också innebär vissa ledningsuppgifter, eftersom de i sitt arbete bistås av sin egen personal och personal från sekretariatet. Parlamentet understryker behovet av att göra ledamöterna bekanta med principerna om förvaltningskulturen inom unionens institutioner för att garantera värdighet och respekt på arbetsplatsen.

33.  Europaparlamentet välkomnar det arbete som nätverket av konfidentiella rådgivare utför för att aktivt förebygga och bekämpa trakasserier på arbetsplatsen. Parlamentet konstaterar att under 2017 fick 25 anställda informella råd från nätverket. Parlamentet uppmanar kommittén att noggrant följa upp hur effektiv denna policy är, att fortsätta öka medvetenheten om trakasserier på arbetsplatsen samt att främja en kultur av nolltolerans mot trakasserier. Parlamentet noterar de pågående diskussionerna om förfaranden och påföljder för ledamöter som är inblandade i fall av trakasserier, och uppmanar med kraft kommittén att i samband med nästa ansvarsfrihetsförfarande införa bestämmelser och förfaranden i detta avseende.

34.  Europaparlamentet noterar att rådet ännu inte har fattat något beslut om någon ändring av antalet ledamöter och delegater i kommittén till följd av Förenade kungarikets beslut att lämna unionen. Parlamentet ber kommittén att ge information om de direkta budgeteffekterna av beslutet, senast i samband med uppföljningen av ansvarsfrihetsförfarandet för 2017. Parlamentet konstaterar vidare att Förenade kungarikets beslut inte kommer att få några direkta konsekvenser för kommitténs personal. Parlamentet välkomnar de pågående diskussionerna kring de framtida förbindelserna med Förenade kungariket efter dess utträde och kommitténs vilja att upprätthålla goda relationer med det civila samhället.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

EFDD

Marco Valli

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

  • [1]  EUT L 51, 28.2.2017, s. 1.
  • [2]  EUT C 348, 28.9.2018, s. 1.
  • [3]  EUT C 357, 4.10.2018, s. 1.
  • [4]  EUT C 357, 4.10.2018, s. 9.
  • [5]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [6]  EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
Senaste uppdatering: 15 mars 2019
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy