Процедура : 2018/2173(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0101/2019

Внесени текстове :

A8-0101/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.9

Приети текстове :

P8_TA(2019)0250

ДОКЛАД     
PDF 192kWORD 62k
27.2.2019
PE 626.822v02-00 A8-0101/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите

(2018/2173(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Арндт Кон

ИЗМЕНЕНИЯ
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите

(2018/2173(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8 ‑0324/2018)(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Комитета на регионите пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2017 г.,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(6), и по-специално членове 59, 118, 260, 261 и 262 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0101/2019),

1.  освобождава от отговорност генералния секретар на Комитета на регионите във връзка с изпълнението на бюджета на Комитета на регионите за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Комитета на регионите, Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VII – Комитет на регионите

(2018/2173(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел VII ‒ Комитет на регионите,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A8-0101/2019),

А.  като има предвид, че в контекста на процедурата по освобождаване от отговорност органът по освобождаване от отговорност желае да подчертае особеното значение на по-нататъшното укрепване на демократичната легитимност на институциите на Съюза чрез повишаване на прозрачността и отчетността и прилагане на концепцията за бюджетиране, основано на изпълнението, и добро управление на човешките ресурси;

1.  отбелязва, че в годишния си доклад за изпълнението на бюджета относно финансовата 2017 година Сметната палата („Палатата“) констатира, че не са установени съществени слабости по одитираните въпроси в областта на човешките ресурси и възлагането на обществени поръчки по отношение на Комитета на регионите („Комитета“);

2.  отбелязва със задоволство, че въз основа на извършената одитна дейност Палатата заключава, че за годината, приключила на 31 декември 2017 г., плащанията за административни и други разходи на институциите и органите като цяло не са засегнати от съществени грешки;

3.  отбелязва, че през 2017 г. Комитетът е разполагал с одобрен бюджет в размер на 93 295 000 EUR (в сравнение с 90 500 000 EUR през 2016 г.), от които 91,5 милиона евро (в сравнение с 89,4 милиона евро през 2016 г.) бюджетни кредити за поети задължения със степен на изпълнение 98,0% (98,7% през 2016 г.), и 83,9 милиона евро – бюджетни кредити за плащания със степен на изпълнение 89,9%;

4.  отбелязва, че бюджетът на Комитета е с предимно административен характер, като голяма част от сумата се използва за покриването на разходи във връзка с лица, сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи;

5.  призовава Комитета да разшири обхвата на методологията на бюджетирането, основано на изпълнението, към съответните части от бюджета си; изисква да бъде редовно информиран за постиженията, свързани с прилагането на принципите на бюджетиране, основано на изпълнението;

6.  отбелязва, че общата степен на изпълнение за плащанията в края на декември 2017 г. е била 89,9%; отбелязва, че степента на окончателното изпълнение на бюджета по отношение на плащанията в края на бюджетния цикъл (след плащане на преносите) ще бъде по-висока и в идеалния случай следва да бъде близо до степента по отношение на поетите задължения;

7.  отбелязва, че аналитичният инструмент за наблюдение на изпълнението на бюджета, Budget Watch, се използва на централно равнище за наблюдение на изпълнението на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания по всички бюджетни редове, което допринася за оптимизиране на изпълнението на бюджета чрез по-добра подготовка за преразпределяне на средствата; призовава Комитета да увеличи усилията си, свързани със степента на изпълнение на плащанията, по-специално за дял 2 от бюджета по отношение на сгради, оборудване и различни оперативни разходи, при които степента на изпълнение за плащанията е 77,1%;

8.  насърчава Комитета да публикува своя годишен отчет за дейността и годишния си отчет до 31 март на годината, следваща въпросната отчетна година, с цел оптимизиране и ускоряване на процедурата по освобождаване от отговорност;

9.  изразява съжаление, че последващите действия на Комитета във връзка с резолюцията за освобождаване от отговорност за 2016 г. предоставят само косвени отговори на забележките на Парламента, като има позоваване на годишния отчет за дейността в няколко точки; подчертава, че докладът за последващите действия е от съществено значение, за да може комисията по бюджетен контрол да определи дали Комитетът е изпълнил препоръките на Парламента; призовава Комитета да включи всички необходими отговори и обяснения относно изпълнението на препоръките на Парламента в следващия си доклад за предприетите последващи действия;

10.  отбелязва, че Комитетът е намалил общия брой на длъжностите в щатното си разписание с 48 бройки — от 537 на 489 души през периода между 2013 и 2017 г., което се дължи главно на съкращенията на персонала с 5% и на изпълнението на споразумението за сътрудничество, сключено през 2014 г. с Парламента; приветства факта, че въпреки съкращенията на персонала Комитетът успя да засили своята политическа работа чрез преразпределяне на повече човешки ресурси от помощни услуги към основните сфери на дейност, свързани с политически и законодателни дейности; изисква от Комитета да предостави информация относно картографирането на разпределението на работното натоварване в рамките на организацията, с цел проверка на съответствието между задачите и ресурсите;

11.  отбелязва, че броят на договорно наетите служители се е увеличил от 34 длъжности през 2013 г. на 54 през 2017 г., докато броят на срочно наетите служители се е увеличил от 64 длъжности през 2013 г. на 71 през 2017 г.; отбелязва, че увеличението на броя на срочно и договорно наетите служители е свързано основно с въпроси на сигурността, предизвикани от положението в Брюксел; изразява загриженост, че това увеличение произтича отчасти от необходимостта да се компенсират общите съкращения на персонала и може да бъде в ущърб на разпределението на работното натоварване и дългосрочното организационно развитие на институцията;

12.  приветства ангажимента за определяне на ясни политически цели за засилване на участието на Комитета в политическия и законодателния цикъл на политиките на Съюза чрез засилване на ефективните партньорства с други институции на Съюза; подчертава, че е важно да се насърчава участието на регионалните и местните органи, като се има предвид тяхната роля в прилагането на политиките на Съюза;

13.  приветства диалога на политическо равнище между Комитета и Парламента; отбелязва със задоволство размяната на мнения между комисиите на Комитета и парламентарните комисии, както и сътрудничеството със Службата на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS); насърчава Комитета и Парламента да разработят по-систематичен подход към това сътрудничество;

14.  приветства междуинституционалното административно сътрудничество с Парламента и резултатите от междинната оценка на прилагането на споразумението за сътрудничество между Комитета и Икономическия и социален комитет, което подчертава успешното прилагане на редица мерки; отбелязва, че в контекста на дейността по преразпределяне на щатни бройки 70 писмени преводачи са били прехвърлени към други служби, включително към Службата на ЕП за парламентарни изследвания;

15.  приветства факта, че с Комисията са договорени и подписани няколко споразумения за нивото на обслужване;

16.  приветства резултатите от междинната оценка на прилагането на споразумението за сътрудничество между Комитета и Европейския икономически и социален комитет, което подчертава успешното опростяване на управлението и административната структура; приветства факта, че сътрудничеството между собствените и съвместните служби, обхващащи области като например информационните технологии, Схема за екологично управление и одит (EMAS) или управлението на заседателните зали, функционира добре; отбелязва, че размерът на икономиите, реализирани в тези оперативни области, е далеч по-голям от изразходваните за координация ресурси;

17.  приветства положителните резултати от предварителната оценка на пилотния проект относно общото управление на отделите за писмени преводи; насърчава Комитета да продължи да развива това сътрудничество с цел създаване на повече полезни взаимодействия;

18.  отбелязва, че целта за намаляване на обема на писмените преводи с 5 до 10% не е постигната през 2017 г. въпреки намалението с 4,6% в сравнение с 2016 г.; приветства ангажимента на Комитета да предприеме по-нататъшни стъпки през 2018 г., за да достигне управляемо равнище на обема на писмените преводи, и насърчава Комитета да осъществи допълнителни мерки за рационализиране, включително необходимите разработки в областта на информационните технологии;

19.  отбелязва ниската степен на изпълнение на бюджета по бюджетен ред 1420 (допълнителни услуги за превод), а именно 55% при бюджетните кредити за поети задължения и 45% при бюджетните кредити за плащания; отбелязва, че през 2017 г. общите разходи за писмени преводи за Комитета възлизат на 27 231 105 EUR, от които 2 376 591 EUR са за писмени преводи, извършени от външни изпълнители; отбелязва, че през 2017 г. възлагането на външни изпълнители е представлявало 17,1% от общите разходи за писмени преводи; насърчава Комитета да завърши адаптирането на своите отдели за писмени преводи с оглед скоро да постигне целта най-малко 20% от работата да бъде възлагана на външни изпълнители;

20.  отбелязва, че през 2017 г. сумата, предназначена за пътни разходи на членовете, възлиза на 8 882 955 EUR;

21.  отбелязва списъка на събитията, на които са присъствали членовете, в годишния отчет за дейността за 2017 г.; изразява съжаление, че списъкът съдържа по-малко подробности в сравнение със списъка, предоставен в отговор на въпросника за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.; призовава Комитета да представи по-подробен списък, включващ по-конкретна информация относно участващите членове, наименованието на събитието, мястото, датата и разходите при последващите действия във връзка с освобождаването от отговорност; призовава Комитета да включи подобен списък за 2018 г. в следващия си годишен отчет за дейността;

22.  отбелязва, че за периода 2017 – 2018 г. целта на Комитета на регионите по отношение на публикуването на досиета и проучвания е била 15 броя на година и отбелязва със загриженост, че за 2017 г. броят на публикациите е бил 9, а през 2016 г. – 12; призовава Комитета на регионите да положи необходимите усилия за постигане на целите по отношение на публикациите и изисква от него проследяване на положението в последващия доклад относно освобождаването от отговорност за 2017 г.;

23.  приветства постиженията на Комитета по отношение на комуникационните дейности, насочени към повишаване на неговата видимост и медийното му въздействие, включително разширяване на присъствието му в социалните медии; приветства по-специално инициативата „Размисъл за Европа“ за насърчаване на ангажираността на гражданите в текущия дебат относно бъдещето на Съюза, както и 180-те граждански диалога, проведени в този контекст; насърчава Комитета да подобри сътрудничеството си с други институции на Съюза в рамките на съвместни комуникационни кампании и други инициативи;

24.  отбелязва, че след провеждането на основен преглед на регулаторната рамка за човешките ресурси някои разпоредби относно гъвкавото работно време, родителския отпуск и годишните пътни разходи са актуализирани през 2017 г.; отбелязва, че през март 2017 г. е въведена схема за дежурство и работа на смени в службата за охрана; приветства усилията за допълнително опростяване на процесите в областта на човешките ресурси, по-специално чрез нови процеси на вземане на решения; отбелязва, че е публикуван първият вътрешен годишен доклад относно човешките ресурси;

25.  приветства всеобхватната политика в областта на благосъстоянието и здравето на служителите и управлението на отсъствията, която беше допълнително консолидирана в сътрудничество между Медицинската служба и Службата за условия на труд; отбелязва, че честотата на отсъствията се проследява отблизо с акцент върху предотвратяването, проверката и успешното реинтегриране след продължителен отпуск по болест; отбелязва, че честотата на отсъствията е намаляла с течение на годините (от 4,86% през 2015 г. до 4,60% през 2016 г. и 4,50% през 2017 г.); приветства прозрачността на Комитета по отношение на служителите, които страдат от синдрома на изтощението, и приветства процеса на оценка на работното натоварване, започнат от Комитета през 2018 г. с цел да се картографира разпределението на работното натоварване в рамките на организацията и да се провери съответствието между задачите и ресурсите; изисква да бъде информиран за резултатите от тази оценка;

26.  изразява съжаление, че през 2017 г. делът на жените в средното управленско ниво не се е променил съществено и е бил около 38% (в сравнение с 37% през 2015 г. и 33% през 2016 г.); изразява дълбоко съжаление, че делът на жените на висши ръководни длъжности е намалял още повече от 33% през 2016 г. на около 25% през 2017 г. поради напускането на жени на висши ръководни длъжности през 2017 г.; приветства всеобхватните мерки, предприети от Комитета за подобряване на положението, включително създаването на нова система за функционално управление, която е била разработена с цел, наред с другото, за увеличаване на броя на жените, които се стремят да изпълняват официални управленски функции; насърчава Комитета значително да подобри резултатите си в това отношение и да докладва относно своя напредък пред органа по освобождаване от отговорност;

27.  отбелязва, че 13,3% от управленските длъжности са били заемани от граждани на държавите членки, присъединили се към Съюза след 2004 г. (ЕС-13); призовава Комитета да продължи да полага усилия за подобряване на географския баланс на ръководните длъжности с оглед на постигането на целта за 20%, която отразява дела на населението на ЕС-13 в сравнение с общия брой на населението на Съюза;

28.  приветства мерките, предприети от Комитета за активно предотвратяване на тормоза на работното място, като например редовното обучение относно политиката за борба с тормоза и работата на доверените съветници; насърчава Комитета да следи отблизо ефективността на своята политика в това отношение, да продължи да повишава осведомеността относно тормоза на работното място и да поощрява култура на нулева толерантност към тормоза; при все това изразява загриженост, че Комитетът не разполага с вътрешен механизъм за жалби или санкции, предвидени за случаи на тормоз, включващи неговите членове; призовава Комитета да актуализира своя кодекс за поведение на членовете и процедурния си правилник в това отношение и да докладва на органа по освобождаване от отговорност;

29.  приветства дългосрочната стратегия за сградния фонд, одобрена от Комитета и от Европейския икономически и социален комитет през 2017 г.; отбелязва, че стратегията за сградния фонд предоставя рамка за всяко бъдещо решение, свързано с политиката в областта на сградния фонд, което трябва да бъде взето, и съдържа набор от ръководни принципи в областта на недвижимите имоти; отбелязва, че са били определени и проучени няколко сценария, за да се подготви политиката за сградния фонд след 2021 г., като се даде приоритет на сценарии, които включват продължаване на използването на сградата VMA; изисква да бъде редовно информиран относно текущите преговори с Комисията във връзка с продължаващото използване на сградата VMA; насърчава Комитета, заедно с Европейския икономически и социален комитет, да извърши оценка на евентуалните потребности от ремонт и да направи оценка на разходите за сценария, при който двата комитета поемат цялата сграда VMA;

30.  отбелязва със задоволство, че броят на абонатите и равнището на активност на онлайн курса на Комитета на регионите за местните и регионалните органи (МООК) са се увеличили съответно с 5% и 5 процентни пункта след спада през 2016 г., предизвикан от терористичните нападения в Брюксел, и отбелязва със задоволство, че броят на посетителите се е увеличил с 14% през 2017 г.;

31.  приветства добрите резултати, постигнати по отношение на системата за екологично управление в резултат от съвместното сътрудничество между Икономическия и социален комитет и Комитета; приветства мерките за подобряване на енергийното потребление на Комитета и включването на екологични критерии в повечето покани за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки; отбелязва, че със службата по EMAS са проведени консултации относно екологични критерии във връзка със 27 процедури за възлагане на обществени поръчки; приветства факта, че Комитетът, заедно с Европейския икономически и социален комитет, получи знака „Добра храна“ (Label Good Food), връчен от Регион Брюксел, за да се удостовери, че столовете на комитетите се управляват по устойчив начин;

32.  отбелязва, че Комитетът все още очаква окончателния доклад на OLAF относно случая на сигнализиране за нередности, за който OLAF е била уведомена през октомври 2016 г.; изисква от Комитета да се съобрази изцяло с констатациите и резултатите от доклада и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултатите и предприетите последващи действия;

33.  отбелязва решението на Съда на Европейския съюз (Съда) от 23 октомври 2018 г. по делото срещу Комитета, заведено от бивш вътрешен одитор; отбелязва, че това решение отменя решението на Комитета от 2 декември 2014 г., с което се одобряват заключенията на втората комисия по инвалидност, която е заключила, че инвалидността на бившия вътрешен одитор не се дължи на причини от професионален характер; отбелязва, че в своето решение Съдът приема, че оценката , направена от комисията по инвалидност за определяне на степента на инвалидност, не е била достатъчно мотивирана и е съдържала грешка в методиката за оценка; отбелязва, че Съдът осъди Комитета да плати обезщетение в размер на 5 000 EUR, но отхвърли иска на бившия вътрешен одитор за допълнително обезщетение в размер на 20 000 EUR;

34.  настоятелно призовава Комитета бързо да се съобрази с решението на Съда и да предприеме всички необходими мерки за последващи действия във връзка с решението на Съда; насърчава Комитета да разгледа възможността за доброволно уреждане на спора с бившия вътрешен одитор в интерес и на двете страни и отправя искане до Комитета да информира редовно Парламента по този въпрос;

35.  отбелязва, че на 31 януари 2018 г. бившият вътрешен одитор е подал искане по член 90, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица да бъде официално признат от Комитета за добросъвестно лице, сигнализиращо за нередности, въз основа на член 22а от Правилника за длъжностните лица; освен това отбелязва, че на 23 август 2018 г. бившият вътрешен одитор е подал искане до органа по назначаването въз основа на член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица след като Комитетът с решение от 24 май 2018 г. е отказал да го признае за добросъвестно лице, сигнализиращо за нередности;

36.  отбелязва, че Комитетът на регионите е анализирал искането и е стигнал до заключението, че не съществува правно основание бившият вътрешен одитор да бъде признат за добросъвестно лице, сигнализиращо за нередности; изразява съжаление, че това заключение противоречи на позицията на Парламента, че вътрешният одитор е добросъвестно лице, сигнализиращо за нередности, потвърдена в резолюцията му от 13 януари 2004 г. относно съобщението на Комисията: „Оперативна рамка за европейските регулаторни агенции“; насърчава Комитета да разгледа възможността за символично признаване на статута на вътрешния одитор въпреки липсата на подходящо правно основание към момента на настъпване на фактите;

37.  призовава за медиация между бившия вътрешен одитор на Комитета и Комитета с цел постигане на извънсъдебно споразумение по текущия спор в интерес и на двете страни; посочва, че тази медиация следва също така да включи уреждане на въпроса относно статута на бившия вътрешен одитор на добросъвестно лице, сигнализиращо за нередности (каквато е позицията на Парламента, потвърдена в резолюцията му от 2004 г.), както и да отчете факта, че той е действал в интерес на Съюза, като е докладвал за неправомерни действия пред институциите на ЕС;

38.  отбелязва, че по оценки на Комитета финансовото отражение на решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза възлиза на 373 666 EUR през 2019 г. и на 576 559 EUR през 2020 г., което се дължи на намаляването на броя на неговите членове с 24 места, които понастоящем са разпределени на Обединеното кралство; приветства създаването на група, която да обмисли възможността за поддържане на близки отношения с местните и регионалните органи в Обединеното кралство след излизането му от Съюза.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ L 51, 28.2.2017 г.

(2)

ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.

(3)

ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 1.

(4)

ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 9.

(5)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 12 март 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност