Procedure : 2018/2173(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0101/2019

Indgivne tekster :

A8-0101/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.9

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0250

BETÆNKNING     
PDF 164kWORD 61k
27.2.2019
PE 626.822v02-00 A8-0101/2019

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VII – Regionsudvalget

(2018/2173(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Arndt Kohn

ÆNDRINGSFORSLAG
1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VII – Regionsudvalget

(2018/2173(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521 – C8-0324/2018)(2),

–  der henviser til Regionsudvalgets årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2017, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 59, 118, 260, 261 og 262,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0101/2019),

1.  meddeler Regionsudvalgets generalsekretær decharge for gennemførelsen af Regionsudvalgets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Regionsudvalget, Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VII – Regionsudvalget

(2018/2173(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion VII – Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0101/2019),

A.  der henviser til, at dechargemyndigheden inden for rammerne af dechargeproceduren gerne vil understrege, at det er særlig vigtigt at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet yderligere ved at forbedre gennemsigtigheden og ansvarligheden og gennemføre begrebet resultatbaseret budgettering og god forvaltning af menneskelige ressourcer;

1.  noterer sig, at Revisionsretten i sin årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens årsberetning") har bemærket, at der for så vidt angår Regionsudvalget ("udvalget") ikke er konstateret væsentlige svagheder med hensyn til revisionen af områderne menneskelige ressourcer og indkøbsaftaler;

2.  konstaterer med tilfredshed, at Revisionsretten på grundlag af sin revision konkluderede, at betalingerne vedrørende institutionernes og organernes administrationsudgifter og andre udgifter for regnskabsåret, der afsluttedes den 31. december 2017, som helhed betragtet var uden væsentlige fejl;

3.  bemærker, at udvalget i 2017 rådede over et godkendt budget på 93 295 000 EUR (mod 90 500 000 EUR i 2016), hvoraf 91,5 mio. EUR (mod 89,4 mio. EUR i 2016) var forpligtelsesbevillinger med en udnyttelsesgrad på 98,0 % (98,7 % i 2016), og hvoraf 83,9 mio. EUR var betalingsbevillinger med en udnyttelsesgrad på 89,9 %;

4.  bemærker, at udvalgets budget hovedsageligt er af administrativ karakter, hvor et stort beløb anvendes til personer, ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter;

5.  opfordrer udvalget til at udvide anvendelsen af metoden for resultatbaseret budgettering til relevante dele af dets budget; anmoder om at blive holdt løbende orienteret om resultaterne i forbindelse med anvendelsen af principperne for resultatbaseret budgettering;

6.  bemærker, at den samlede gennemførelsesgrad for betalinger ved udgangen af december 2017 var på 89,9 %; bemærker, at den endelige gennemførelsesgrad for betalinger ved udgangen af budgetcyklussen (efter betaling af fremførsler) vil være højere og ideelt set bør være tæt på forpligtelsesraten;

7.  bemærker, at det analytiske redskab til overvågning af budgetgennemførelsen, Budget Watch, anvendes til at overvåge gennemførelsen af forpligtelser og betalinger for alle budgetposter centralt, hvilket bidrager til en optimering af budgetgennemførelsen gennem en bedre forberedelse af omfordelingen af ressourcer; opfordrer udvalget til at styrke sin indsats med hensyn til betalingsgennemførelsesraten, navnlig for budgetafsnit II vedrørende bygninger, udstyr og forskellige driftsudgifter, hvor gennemførelsesgraden for betalinger var på 77,1 %;

8.  opfordrer udvalget til at offentliggøre sin årlige aktivitetsrapport og årlige regnskaber senest den 31. marts i det år, der følger efter det pågældende regnskabsår, med henblik på at optimere og fremskynde dechargeproceduren;

9.  beklager, at udvalgets opfølgning på dechargebeslutningen for 2016 kun giver indirekte svar på Parlamentets bemærkninger ved flere steder at henvise til den årlige aktivitetsrapport; understreger, at opfølgningsrapporten er afgørende for, at Parlamentets Budgetkontroludvalg kan afgøre, om udvalget har gennemført Parlamentets henstillinger; opfordrer udvalget til i sin næste opfølgningsrapport at medtage alle de nødvendige svar og forklaringer om gennemførelsen af Parlamentets henstillinger;

10.  bemærker, at udvalget har reduceret det samlede antal stillinger i sin stillingsfortegnelse med 48 stillinger, fra 537 i 489 mellem 2013 og 2017, hovedsageligt som følge af implementeringen af personalereduktionen på 5 % og gennemførelsen af den samarbejdsaftale, der blev indgået med Parlamentet i 2014; glæder sig over, at det trods personalereduktionen er lykkedes udvalget at styrke sit politiske arbejde ved at omfordele flere menneskelige ressourcer fra støttetjenester til kerneområder relateret til politiske og lovgivningsmæssige aktiviteter; anmoder udvalget om at blive holdt orienteret om kortlægningen af fordelingen af arbejdsbyrden i organisationen med henblik på at kontrollere overensstemmelsen mellem opgaver og ressourcer;

11.  bemærker, at antallet af kontraktansatte steg fra 34 stillinger i 2013 til 54 i 2017, mens antallet af midlertidigt ansatte steg fra 64 stillinger i 2013 til 71 i 2017; bemærker, at stigningen i midlertidigt ansatte og kontraktansatte primært er relateret til sikkerhedsspørgsmål som følge af situationen i Bruxelles; er bekymret for, om en del af denne stigning skyldes behovet for at kompensere for den samlede personalereduktion og kan skade fordelingen af arbejdsbyrden og den langsigtede organisatoriske udvikling i institutionen;

12.  glæder sig over tilsagnet om at fastsætte klare politiske mål for at styrke udvalgets deltagelse i EU-politikkernes politiske og lovgivningsmæssige cyklus ved at styrke de effektive partnerskaber med andre EU-institutioner; understreger betydningen af at fremme inddragelsen af regionale og lokale myndigheder i betragtning af deres rolle i gennemførelsen af Unionens politikker;

13.  glæder sig over dialogen på politisk plan mellem udvalget og Parlamentet; bemærker med tilfredshed udvekslingerne mellem udvalgets underudvalg og Parlamentets udvalg og samarbejdet med Europa-Parlamentets Forskningstjeneste (EPRS); tilskynder udvalget og Parlamentet til at udvikle en mere systematisk tilgang til dette samarbejde;

14.  glæder sig over det interinstitutionelle administrative samarbejde med Parlamentet og resultaterne af midtvejsevalueringen af gennemførelsen af samarbejdsaftalen mellem udvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, som fremhæver den vellykkede gennemførelse af flere foranstaltninger; bemærker, at 70 oversættere i forbindelse med en omrokering er blevet overført til andre tjenester, herunder EPRS;

15.  glæder sig over, at flere serviceniveauaftaler er blevet forhandlet og underskrevet med Kommissionen;

16.  glæder sig over resultaterne af midtvejsevalueringen af gennemførelsen af samarbejdsaftalen mellem udvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, som understreger, at forvaltningen og den administrative struktur med et godt resultat er blevet forenklet; glæder sig over, at samarbejdet mellem egne og fælles tjenestegrene, der f.eks. dækker områder som IT, EMAS og forvaltning af mødelokaler, fungerer godt; bemærker, at besparelserne på disse operationelle områder langt overstiger de ressourcer, der anvendes til koordinering;

17.  glæder sig over de positive resultater af den foreløbige vurdering af pilotprojektet om den fælles forvaltning af oversættelsesafdelinger; tilskynder udvalget til yderligere at udvikle dette samarbejde med henblik på at skabe flere synergier;

18.  bemærker, at målet om at reducere oversættelsesproduktionen med 5 til 10 % ikke blev nået i 2017 til trods for et fald på 4,6 % i forhold til 2016; glæder sig over, at udvalget har forpligtet sig til at træffe yderligere foranstaltninger i 2018 med henblik på at opnå et håndterbart niveau for oversættelser, og opfordrer udvalget til at gennemføre yderligere rationaliseringsforanstaltninger, herunder den nødvendige udvikling på IT-området;

19.  noterer sig den lave budgetgennemførelsesgrad for budgetpost 1420 (supplerende ydelser til oversættelsestjenesten), nemlig 55 % for forpligtelser og 45 % for betalinger; bemærker, at de samlede udgifter til oversættelse for udvalget i 2017 beløb sig til 27 231 105 EUR, hvoraf 2 376 591 EUR var til freelanceoversættelser; bemærker, at freelanceoversættelser udgjorde 17,1 % af de samlede oversættelsesomkostninger i 2017; tilskynder udvalget til at fuldende tilpasningen af sine oversættelsesafdelinger med henblik på snarest at nå målet for freelance på mindst 20 %;

20.  bemærker, at det beløb, der er afsat til rejseudgifter for medlemmer, beløb sig til 8 882 955 EUR i 2017;

21.  noterer sig listen i den årlige aktivitetsrapport for 2017 over arrangementer, som medlemmerne har deltaget i; beklager, at listen er mindre detaljeret end den liste, der blev opstillet i svaret på spørgeskemaet til decharge for 2016; opfordrer udvalget til at udarbejde en mere detaljeret liste med mere specifikke oplysninger om de deltagende medlemmer, arrangementets titel, sted, dato og omkostninger i forbindelse med opfølgningen på denne decharge; opfordrer udvalget til at medtage en sådan liste for 2018 i sin næste årlige aktivitetsrapport;

22.  bemærker, at udvalgets mål for offentliggørelse af sager og undersøgelser i perioden 2017-2018 hvert år var på 15, og bemærker med bekymring, at antallet af publikationer i 2017 var 9, mens den i 2016 var 12; opfordrer udvalget til at gøre den nødvendige indsats for at nå målene for publikationer og anmoder om en opfølgning af situationen i det opfølgende dokument om decharge for 2017;

23.  glæder sig over de resultater, som udvalget har opnået med hensyn til kommunikationsaktiviteter, der har til formål at øge dets synlighed og gennemslagskraft i medierne, herunder den øgede aktivitet på de sociale medier; glæder sig navnlig over "Overvejelser om Europa"-initiativet, der skal fremme borgernes engagement i den igangværende debat om Unionens fremtid, og over de 180 borgerdialoger, der i denne sammenhæng er blevet gennemført; tilskynder udvalget til at forbedre sit samarbejde med andre EU-institutioner om fælles kommunikationskampagner og andre initiativer;

24.  bemærker, at visse bestemmelser om flekstid, forældreorlov og årlige rejseudgifter er blevet ajourført i 2017 efter en større revision af personalebestemmelserne; bemærker, at der i marts 2017 blev indført en ordning for rådighedsvagt og skifteholdsarbejde i sikkerhedstjenesten; glæder sig over, at der er gjort en indsats for yderligere at forenkle processerne vedrørende personale, navnlig gennem ny praksis for beslutningstagning; bemærker, at den første årsberetning om menneskelige ressourcer er blevet offentliggjort;

25.  glæder sig over den vidtfavnende politik for forvaltning af velfærd, sundhed og fravær, som er blevet yderligere konsolideret i samarbejde med Lægetjenesten og tjenesten for arbejdsvilkår; bemærker, at der nøje følges op på fraværsprocenter med fokus på forebyggelse, kontrol og vellykket reintegration efter langtidssygemeldinger; bemærker, at fraværsprocenten er faldet i løbet af årene (fra 4,86 % i 2015 til 4,60 % i 2016 og 4,50 % i 2017); glæder sig over udvalgets gennemsigtighed med hensyn til medarbejdere, der lider af "udbrændthed", og glæder sig over den vurdering af arbejdsbyrden, som udvalget indledte i 2018 for at kortlægge fordelingen af arbejdsbyrden i organisationen og kontrollere overensstemmelsen mellem opgaver og ressourcer; anmoder om at blive underrettet om resultaterne af denne vurdering;

26.  beklager, at der ikke er sket nogen væsentlig forbedring i andelen af kvinder i mellemlederstillinger i 2017 med ca. 38 % (sammenlignet med 37 % i 2015 og 33 % i 2016); beklager på det kraftigste, at andelen af kvinder i ledende stillinger faldt yderligere fra 33 % i 2016 til omkring 25 % i 2017 som følge af, at en højtstående kvindelig leder forlod sin stilling i 2017; glæder sig over de omfattende foranstaltninger, som udvalget har truffet for at forbedre situationen, herunder oprettelsen af en ny funktionel forvaltningsordning, som bl.a. blev udformet med henblik på at øge antallet af kvinder, der ønsker at udføre formelle ledelsesmæssige opgaver; tilskynder udvalget til i betydelig grad at forbedre sine resultater i denne henseende og til at rapportere tilbage til dechargemyndigheden om sine fremskridt;

27.  bemærker, at 13,3 % af lederstillingerne blev besat af statsborgere i medlemsstater, der tiltrådte EU efter 2004 (EU13); opfordrer udvalget til at fortsætte sine bestræbelser med henblik på at forbedre den geografiske balance på ledelsesniveau for at nå målet på 20 %, der afspejler andelen af EU-13-befolkningen i forhold til Unionens samlede befolkning;

28.  glæder sig over de foranstaltninger, som udvalget har truffet for aktivt at forhindre chikane i arbejdsmiljøet, såsom regelmæssige kurser i politikken til bekæmpelse af chikane og de fortrolige rådgiveres arbejde; tilskynder udvalget til nøje at overvåge effektiviteten af sin politik i denne henseende, til fortsat at øge bevidstheden omkring chikane på arbejdspladsen og til at fremme en nultolerancekultur med hensyn til chikane; udtrykker imidlertid bekymring over, at udvalget ikke har nogen intern klagemekanisme eller regler om sanktioner for chikanesager, der involverer udvalgets medlemmer; opfordrer udvalget til at ajourføre sit adfærdskodeks for medlemmerne og den interne forretningsorden i denne henseende og rapportere tilbage til dechargemyndigheden;

29.  bifalder den langsigtede bygningsstrategi, som blev godkendt af udvalget og af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg i 2017; bemærker, at denne bygningsstrategi udgør rammen for enhver fremtidig beslutning vedrørende den bygningspolitik, der skal træffes, og indeholder et sæt vejledende principper for fast ejendom; bemærker, at adskillige scenarier er blevet identificeret og undersøgt med henblik på at forberede bygningspolitikken efter 2021 med en prioritering af scenarier, der omfatter den fortsatte brug af VMA-bygningen; anmoder om at blive holdt underrettet om de igangværende forhandlinger med Kommissionen om den fortsatte brug af VMA-bygningen; opfordrer udvalget til sammen med Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg at foretage en vurdering af de potentielle renoveringsbehov og udarbejde et skøn over omkostningerne ved et scenarie, hvor de to udvalg overtager hele VMA-bygningen;

30.  bemærker med tilfredshed, at antallet af tilmeldte til og deltagelsesgraden for udvalgets onlinekursus for regionale og lokale myndigheder (MOOC) er steget med 5 % for så vidt angår tilmeldte og 5 procentpoint for så vidt angår deltagelsesgraden efter de lave tal i 2016, der skyldtes terrorangrebet, der fandt sted i Bruxelles, og bemærker med tilfredshed, at antallet af besøgende steg med 14 % i 2017;

31.  glæder sig over de gode resultater, der er opnået med hensyn til miljøledelsessystemet gennem det fælles samarbejde mellem udvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg; glæder sig over foranstaltningerne til forbedring af udvalgets energiforbrug og tilføjelsen af miljøkriterier i de fleste udbud; bemærker, at EMAS-tjenesten blev hørt om 27 udbudsprocedurer vedrørende miljøkriterier; glæder sig over, at udvalget sammen med Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg fik tildelt "Good Food"-mærket, der blev tildelt af Bruxelles-regionen for at attestere, at udvalgenes kantiner forvaltes på en bæredygtig måde;

32.  bemærker, at udvalget stadig afventer OLAF's endelige rapport vedrørende den whistleblowersag, der blev indberettet til OLAF i oktober 2016; opfordrer udvalget til fuldt ud at respektere konklusionerne resultaterne og resultaterne af rapporten og rapportere tilbage til dechargemyndigheden om resultatet og de opfølgende foranstaltninger, der er truffet;

33.  noterer sig Den Europæiske Unions Domstols ("EU-Domstolen") dom af 23. oktober 2018 i sagen mod udvalget, der var indledt af en tidligere intern revisor; bemærker, at denne dom annullerer udvalgets afgørelse af 2. december 2014, hvori det tilsluttede sig det andet invaliditetsudvalgs konklusioner, der konkluderede, at den tidligere interne revisors invaliditet ikke var grundet i en arbejdsskade; bemærker, at Domstolen i sin dom fastslog, at invaliditetsudvalgets vurdering ikke var tilstrækkeligt begrundet og indeholdt en fejl i sin vurderingsmetode; bemærker, at Domstolen dømte udvalget til at betale en kompensation på 5 000 EUR, men afviste den tidligere interne revisors krav om en yderligere kompensation på 20 000 EUR;

34.  opfordrer indtrængende udvalget til hurtigt at efterkomme Domstolens dom og til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at følge op på sin afgørelse; tilskynder udvalget til at overveje at finde en mindelig løsning med den tidligere interne revisor i begge parters interesse og anmoder om, at Parlamentet løbende holdes underrettet;

35.  bemærker, at den tidligere interne revisor den 31. januar 2018 på grundlag af artikel 90, stk. 1, i personalevedtægten indgav en anmodning for formelt at blive anerkendt af udvalget som bona fide-whistleblower på grundlag af artikel 22a i personalevedtægten; bemærker endvidere, at den tidligere interne revisor indgav en klage til ansættelsesmyndigheden på grundlag af artikel 90, stk. 2, i tjenestemandsvedtægten, som blev indgivet den 23. august 2018 efter udvalgets afgørelse af 24. maj 2018, om at afvise at anerkende ham som en bona fide-whistleblower;

36.  bemærker, at Regionsudvalget analyserede anmodningen og kom frem til den konklusion, at der ikke er noget retsgrundlag for at anerkende den tidligere interne revisor som en bona fide-whistleblower; beklager, at denne konklusion er i modstrid med Parlamentets holdning om, at den interne revisor er en bona fide-whistleblower, hvilket blev bekræftet i Parlamentets beslutning af 13. januar 2004 om meddelelsen fra Kommissionen "om rammer for europæiske reguleringsorganer"; tilskynder udvalget til at overveje en symbolsk anerkendelse af den interne revisors status til trods for manglen på et passende retsgrundlag på tidspunktet for de faktiske omstændigheder;

37.  opfordrer til mægling mellem udvalgets tidligere interne revisor og udvalget med henblik på at finde en mindelig løsning i forbindelse med den igangværende tvist i begge parters interesse; påpeger, at en sådan mægling også bør adressere den tidligere interne revisors status som bona fide-whistleblower (som anerkendt af Parlamentet i dets beslutning af 2004) og det forhold, at han handlede i Unionens interesse ved at indberette forseelser til EU-institutionerne;

38.  bemærker, at udvalget skønner, at den finansielle virkning af Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Unionen beløber sig til 373 666 EUR i 2019 og 576 559 EUR i 2020 som følge af reduktionen i antallet af medlemmer med de 24, der for øjeblikket er tildelt Det Forenede Kongerige; bifalder oprettelsen af en gruppe, der skal overveje mulighederne for at opretholde tætte forbindelser til de regionale og lokale myndigheder i Det Forenede Kongerige efter landets udtræden af Unionen.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petra Kammerevert

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT L 51 af 28.2.2017.

(2)

EUT C 348 af 28.9.2018, s. 1.

(3)

EUT C 357 af 4.10.2018, s. 1.

(4)

EUT C 357 af 4.10.2018, s. 9.

(5)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(6)

EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.

Seneste opdatering: 14. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik