Διαδικασία : 2018/2173(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0101/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0101/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0250

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 186kWORD 63k
27.2.2019
PE 626.822v02-00 A8-0101/2019

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών

(2018/2173(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Arndt Kohn

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών

(2018/2173(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521 – C8‑0324/2018)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής των Περιφερειών προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2017,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(6), και ιδίως τα άρθρα 59, 118, 260, 261 και 262,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0101/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής των Περιφερειών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Επιτροπής των Περιφερειών για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στην Επιτροπή των Περιφερειών, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών

(2018/2173(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0101/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τονίζει την ιδιαίτερη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της δημοκρατικής νομιμότητας των θεσμικών οργάνων της Ένωσης με την αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, την εφαρμογή της προσέγγισης της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων (PBB) και τη χρηστή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων·

1.  επισημαίνει ότι, στην ετήσια έκθεσή του για την εκτέλεση του προϋπολογισμού όσον αφορά το οικονομικό έτος 2017, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εντόπισε σημαντικές αδυναμίες όσον αφορά τα υπό έλεγχο ζητήματα που σχετίζονται με τους ανθρώπινους πόρους και την ανάθεση συμβάσεων για την Επιτροπή των Περιφερειών («η ΕτΠ»)·

2.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, βασιζόμενο στο ελεγκτικό έργο του, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σύνολο των πληρωμών, για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, οι οποίες αφορούν τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες των θεσμικών και άλλων οργάνων, δεν περιείχαν ουσιώδη σφάλματα·

3.  σημειώνει ότι το 2017 η ΕτΠ είχε εγκεκριμένο προϋπολογισμό 93 295 000 EUR (έναντι 90 500 000 EUR το 2016), εκ των οποίων 91,5 εκατ. EUR (σε σύγκριση με 89,4 εκατ. EUR το 2016) περιελάμβαναν πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων με ποσοστό εκτέλεσης 98,0 % (98,7 % το 2016) και εκ των οποίων 83,9 εκατ. EUR αφορούσαν πιστώσεις πληρωμών με ποσοστό εκτέλεσης 89,9 %·

4.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός της ΕτΠ είναι κυρίως διοικητικός, ενώ ένα μεγάλο μέρος του χρησιμοποιείται για δαπάνες για πρόσωπα, κτίρια, έπιπλα, εξοπλισμό και διάφορες δαπάνες λειτουργίας·

5.  καλεί την ΕτΠ να επεκτείνει τη μεθοδολογία κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων στα σχετικά τμήματα του προϋπολογισμού της· ζητεί να ενημερώνεται τακτικά για τα επιτεύγματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των αρχών της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων·

6.  σημειώνει το γεγονός ότι το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης των πληρωμών στο τέλος του Δεκεμβρίου 2017 ήταν 89,9%· σημειώνει ότι το τελικό ποσοστό εκτέλεσης πληρωμών στο τέλος του κύκλου του προϋπολογισμού (μετά την πληρωμή των μεταφορών πιστώσεων) θα είναι υψηλότερο και θα πρέπει, στην ιδανική περίπτωση, να πλησιάζει το ποσοστό ανάληψης υποχρεώσεων·

7.  σημειώνει ότι το αναλυτικό εργαλείο για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η οργάνωση «Budget Watch» χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των αναλήψεων υποχρεώσεων και των πληρωμών όλων των γραμμών του προϋπολογισμού κεντρικά, γεγονός που συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω καλύτερης προετοιμασίας για την ανακατανομή των πόρων· καλεί την ΕτΠ να εντείνει τις προσπάθειές της για τα ποσοστά εκτέλεσης των πληρωμών, ιδίως όσον αφορά τον τίτλο 2 του προϋπολογισμού που αφορά τα κτίρια, τον εξοπλισμό και διάφορες δαπάνες λειτουργίας, όπου το ποσοστό εκτέλεσης των πληρωμών ήταν 77,1 %·

8.  ενθαρρύνει την ΕτΠ να δημοσιεύει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της και τους ετήσιους λογαριασμούς της έως τις 31 Μαρτίου του έτους που ακολουθεί την υπό εξέταση λογιστική χρήση, με σκοπό τη βελτιστοποίηση και την επιτάχυνση της διαδικασίας απαλλαγής·

9.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η συνέχεια που δόθηκε από την ΕτΠ στο ψήφισμα για την απαλλαγή του 2016 παρέχει μόνο έμμεσες απαντήσεις στις παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου, παραπέμποντας στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων σε διάφορα σημεία· τονίζει ότι η έκθεση παρακολούθησης είναι απαραίτητη για να μπορέσει η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου να αποφασίσει εάν η ΕτΠ έχει εφαρμόσει τις συστάσεις του Κοινοβουλίου· καλεί την ΕτΠ να συμπεριλάβει στην επόμενη έκθεση παρακολούθησης όλες τις απαραίτητες απαντήσεις και εξηγήσεις σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του Κοινοβουλίου·

10.  σημειώνει ότι η ΕτΠ μείωσε τον συνολικό αριθμό των θέσεων στον πίνακα προσωπικού της κατά 48, από 537 σε 489, μεταξύ του 2013 και του 2017, κυρίως λόγω των περικοπών προσωπικού κατά 5% και της εφαρμογής μιας συμφωνίας συνεργασίας που συνήφθη το 2014 με το Κοινοβούλιο· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, παρά τις περικοπές προσωπικού, η ΕτΠ κατόρθωσε να ενισχύσει το πολιτικό της έργο με ανακατανομή περισσότερων ανθρώπινων πόρων από τις υπηρεσίες υποστήριξης στους βασικούς τομείς δραστηριότητας που σχετίζονται με πολιτικές και νομοθετικές δραστηριότητες· ζητεί από την ΕτΠ να ενημερωθεί σχετικά με τη χαρτογράφηση της κατανομής του φόρτου εργασίας εντός του οργανισμού, προκειμένου να επαληθευτεί η αντιστοιχία μεταξύ καθηκόντων και πόρων·

11.  σημειώνει ότι ο αριθμός των μελών επί συμβάσει προσωπικού αυξήθηκε από 34 θέσεις το 2013 σε 54 το 2017, ενώ το έκτακτο προσωπικό αυξήθηκε από 64 θέσεις το 2013 σε 71 το 2017· σημειώνει ότι η αύξηση των έκτακτων και των συμβασιούχων υπαλλήλων αφορά κυρίως ζητήματα ασφάλειας που οφείλονται στην κατάσταση που επικρατεί στις Βρυξέλλες· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι μέρος αυτής της αύξησης απορρέει από την ανάγκη αντιστάθμισης των συνολικών μειώσεων του προσωπικού και ενδέχεται να είναι επιζήμια για την κατανομή του φόρτου εργασίας και τη μακροπρόθεσμη οργανωτική ανάπτυξη της ΕτΠ·

12.  εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση να τεθούν σαφείς πολιτικοί στόχοι για την ενίσχυση της συμμετοχής της ΕτΠ στον πολιτικό και νομοθετικό κύκλο των πολιτικών της Ένωσης, μέσω της ενίσχυσης ουσιαστικών εταιρικών σχέσεων με άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης· τονίζει τη σημασία της προώθησης της συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών αρχών, δεδομένου του ρόλου τους στην εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης·

13.  επικροτεί τον διάλογο σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ της ΕτΠ και του Κοινοβουλίου· σημειώνει με ικανοποίηση τις ανταλλαγές μεταξύ των επιτροπών της ΕτΠ και των επιτροπών του Κοινοβουλίου ή τη συνεργασία με την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS)· ενθαρρύνει την ΕτΠ και το Κοινοβούλιο να αναπτύξουν μια πιο συστηματική προσέγγιση σε αυτή τη συνεργασία·

14.  εκφράζει ικανοποίηση για τη διοργανική διοικητική συνεργασία με το Κοινοβούλιο και τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης για την εφαρμογή της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της ΕτΠ και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, η οποία τονίζει την επιτυχή εφαρμογή διαφόρων μέτρων· σημειώνει ότι, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας αναδιάταξης, 70 μεταφραστές έχουν μεταφερθεί σε άλλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της EPRS·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι πολλές συμφωνίες σε επίπεδο υπηρεσιών αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγματεύσεων και υπογράφηκαν με την Επιτροπή·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της ΕτΠ και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, όπου τονίζεται ότι η διακυβέρνηση και η διοικητική δομή απλοποιήθηκαν επιτυχώς· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η συνεργασία μεταξύ των ιδίων και των κοινών υπηρεσιών που καλύπτουν τομείς όπως η πληροφορική, το EMAS ή η διαχείριση αιθουσών συνεδριάσεων, για παράδειγμα, λειτουργεί καλά· σημειώνει ότι οι εξοικονομήσεις που πραγματοποιούνται στους εν λόγω επιχειρησιακούς τομείς υπερβαίνουν κατά πολύ τους πόρους που δαπανώνται για τον συντονισμό·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα θετικά αποτελέσματα της προκαταρκτικής αξιολόγησης του δοκιμαστικού σχεδίου για την κοινή διαχείριση των μεταφραστικών μονάδων· ενθαρρύνει την ΕτΠ να αναπτύξει περαιτέρω αυτή τη συνεργασία με στόχο τη δημιουργία περισσότερων συνεργειών·

18.  σημειώνει ότι ο στόχος της μείωσης της μεταφραστικής παραγωγής κατά 5 έως 10% δεν επιτεύχθηκε το 2017, παρά τη μείωση κατά 4,6 % σε σύγκριση με το 2016· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της ΕτΠ να λάβει περαιτέρω μέτρα το 2018 προκειμένου να επιτευχθεί ένα διαχειρίσιμο επίπεδο μεταφραστικής παραγωγής και ενθαρρύνει την ΕτΠ να λάβει περαιτέρω μέτρα εξορθολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων εξελίξεων στον τομέα της πληροφορικής·

19.  σημειώνει το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τη γραμμή 1420 («Συμπληρωματικές παροχές υπηρεσιών για τη μεταφραστική υπηρεσία»), συγκεκριμένα το 55% για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και το 45% για τις πληρωμές· σημειώνει ότι το συνολικό κόστος της μετάφρασης για την ΕτΠ το 2017 ήταν 27 231 105 EUR, εκ των οποίων 2 376 591 EUR προορίζονταν για μεταφράσεις που έχουν ανατεθεί εξωτερικά· σημειώνει ότι η εξωτερική ανάθεση αντιπροσώπευε το 17,1% του συνολικού κόστους της μετάφρασης το 2017· ενθαρρύνει την ΕτΠ να ολοκληρώσει την προσαρμογή των μεταφραστικών μονάδων της με σκοπό να επιτευχθεί σύντομα ο στόχος για εξωτερική ανάθεση σε ποσοστό τουλάχιστον 20%·

20.  σημειώνει ότι το ποσό που διατέθηκε για δαπάνες ταξιδίου για τα Μέλη ανήλθε σε 8 882 955 EUR το 2017·

21.  λαμβάνει υπό σημείωση τον κατάλογο των εκδηλώσεων στις οποίες συμμετείχαν τα Μέλη στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2017· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο κατάλογος είναι λιγότερο λεπτομερής από τον κατάλογο που δόθηκε στο ερωτηματολόγιο για την απαλλαγή για το 2016· καλεί την ΕτΠ να παράσχει αναλυτικότερο κατάλογο, που θα περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα συμμετέχοντα μέλη, τον τίτλο της εκδήλωσης, τον τόπο, την ημερομηνία και το κόστος, στη συνέχεια που θα δοθεί στην παρούσα απαλλαγή· καλεί την ΕτΠ να συμπεριλάβει τον εν λόγω κατάλογο για το 2018 στην επόμενη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της·

22.  σημειώνει ότι, για την περίοδο 2017-2018, ο στόχος της Επιτροπής των Περιφερειών για δημοσιεύσεις φακέλων και τη δρομολόγηση μελετών ήταν 15 κάθε έτος και σημειώνει με ανησυχία ότι, για το 2017, ο αριθμός των δημοσιεύσεων ήταν 9 ενώ το 2016 ήταν 12· καλεί την Επιτροπή των Περιφερειών να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για τις δημοσιεύσεις, και ζητεί παρακολούθηση της κατάστασης στο έγγραφο παρακολούθησης της απαλλαγής για το έτος 2017·

23.  επικροτεί τα επιτεύγματα της ΕτΠ όσον αφορά τις επικοινωνιακές δραστηριότητες για την αύξηση της προβολής και του αντικτύπου τους στα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της απήχησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· επικροτεί ιδιαίτερα την πρωτοβουλία «Προβληματισμός για την Ευρώπη» για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στην εν εξελίξει συζήτηση σχετικά με το μέλλον της Ένωσης και τους 180 διαλόγους με τους πολίτες που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτό· ενθαρρύνει την ΕτΠ να βελτιώσει τη συνεργασία της με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης σε κοινές εκστρατείες και άλλες πρωτοβουλίες·

24.  σημειώνει ότι, μετά από μια σημαντική αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για τους ανθρώπινους πόρους, ορισμένες διατάξεις σχετικά με το ελαστικό ωράριο, τη γονική άδεια και τα ετήσια έξοδα ταξιδίου επικαιροποιήθηκαν το 2017· σημειώνει ότι, τον Μάρτιο του 2017, θεσπίστηκε πρόγραμμα για επιφυλακή και εργασία με βάρδιες στο πλαίσιο της υπηρεσίας ασφαλείας· επικροτεί το γεγονός ότι συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για την περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών ανθρωπίνων πόρων, ιδίως μέσω της νέας ροής διαδικασιών λήψης αποφάσεων· σημειώνει ότι έχει ήδη δημοσιευθεί η πρώτη εσωτερική ετήσια έκθεση για τους ανθρώπινους πόρους·

25.  επικροτεί την ολοκληρωμένη πολιτική για την ευημερία, την υγεία και τη διαχείριση των απουσιών, η οποία έχει ενισχυθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της ιατρικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας συνθηκών εργασίας· σημειώνει ότι τα ποσοστά απουσιών παρακολουθούνται στενά με έμφαση στην πρόληψη, την επαλήθευση και την επιτυχή επανένταξη μετά από μακροχρόνια αναρρωτική άδεια· σημειώνει ότι το ποσοστό απουσιών μειώθηκε με την πάροδο των ετών (από 4,86 % το 2015 σε 4,60 % το 2016 και σε 4,50 % το 2017)· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαφάνεια της ΕτΠ όσον αφορά τα μέλη του προσωπικού που υποφέρουν από «burn-out» και εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκτίμηση του φόρτου εργασίας που δρομολόγησε η ΕτΠ το 2018 για τη χαρτογράφηση της κατανομής του φόρτου εργασίας εντός του οργάνου και για την επαλήθευση της αντιστοίχισης μεταξύ καθηκόντων και πόρων· ζητεί να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης·

26.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το μερίδιο των γυναικών στη μεσαία διοίκηση δεν παρουσίασε καμία σημαντική βελτίωση το 2017, με περίπου 38% (σε σύγκριση με 37% το 2015 και 33% το 2016)· εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το ποσοστό των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις μειώθηκε περαιτέρω, από 33% το 2016 σε περίπου 25% το 2017, λόγω της αποχώρησης γυναικών από ανώτερες θέσεις το 2017· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συνολικά μέτρα που έλαβε η ΕτΠ για τη βελτίωση της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός νέου συστήματος λειτουργικής διαχείρισης, το οποίο, μεταξύ άλλων, σχεδιάστηκε για να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών που φιλοδοξούν να ασκήσουν επίσημα διευθυντικά καθήκοντα· παροτρύνει την ΕτΠ να βελτιώσει σημαντικά τις επιδόσεις της στον τομέα αυτόν και να υποβάλει έκθεση προόδου στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

27.  σημειώνει ότι το 13,3 % των διευθυντικών θέσεων κατείχαν υπήκοοι των κρατών μελών που προσχώρησαν στην Ένωση μετά το 2004 (ΕΕ13)· καλεί την ΕτΠ να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση της γεωγραφικής ισορροπίας στις θέσεις των διευθυντικών στελεχών με στόχο την επίτευξη του στόχου του 20% που αντικατοπτρίζει το ποσοστό του πληθυσμού της ΕΕ των 13 σε σύγκριση με τον συνολικό πληθυσμό της Ένωσης·

28.  επικροτεί τα μέτρα που έλαβε η ΕτΠ για την ενεργό πρόληψη της παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον, όπως η τακτική κατάρτιση σχετικά με την πολιτική κατά της παρενόχλησης και το έργο των έμπιστων συμβούλων· ενθαρρύνει την ΕτΠ να παρακολουθεί στενά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής του στο θέμα αυτό, να συνεχίσει το έργο της ευαισθητοποίησης σχετικά με την παρενόχληση στον χώρο εργασίας και να καλλιεργήσει νοοτροπία μηδενικής ανοχής έναντι της παρενόχλησης· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι η επιτροπή δεν διαθέτει εσωτερικό μηχανισμό υποβολής καταγγελιών ή κυρώσεις για περιπτώσεις παρενόχλησης μεταξύ των μελών της· καλεί την ΕτΠ να επικαιροποιήσει τον κώδικα συμπεριφοράς για τα Μέλη της, καθώς και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της, και να υποβάλει σχετική έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μακροπρόθεσμη κτιριακή στρατηγική που εγκρίθηκε από την ΕτΠ και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή το 2017· σημειώνει ότι αυτή η κτιριακή στρατηγική παρέχει ένα πλαίσιο για κάθε μελλοντική απόφαση σχετικά με την πολιτική ακινήτων που πρέπει να ληφθεί και περιέχει ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών στον τομέα των ακινήτων· σημειώνει ότι έχουν προσδιοριστεί και διερευνηθεί διάφορα σενάρια προκειμένου να προετοιμαστεί η κτιριακή πολιτική μετά το 2021, με προτεραιότητα σε σενάρια που περιλαμβάνουν τη συνέχιση της χρήσης του κτιρίου VMA· ζητεί να τηρείται ενήμερο σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή σχετικά με τη συνέχιση της χρήσης του κτιρίου VMA· ενθαρρύνει την ΕτΠ να διενεργήσει, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, αξιολόγηση των δυνητικών αναγκών ανακαίνισης και να προβεί σε εκτίμηση του κόστους για το σενάριο στο οποίο οι δύο Επιτροπές αναλάβουν ολόκληρο το κτίριο VMA·

30.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο αριθμός των συνδρομητών και το ποσοστό δραστηριότητας της σειράς μαθημάτων μέσω διαδικτύου της ΕτΠ για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές (MOOC) έχει αυξηθεί κατά 5% όσον αφορά τους συνδρομητές και 5 ποσοστιαίες μονάδες όσον αφορά το ποσοστό δραστηριότητας, μετά τους χαμηλούς αριθμούς του 2016 λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων που έλαβαν χώρα στις Βρυξέλλες, και σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε κατά 14% το 2017·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα θετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν όσον αφορά το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης μέσω της κοινής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της ΕτΠ· επικροτεί τα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕτΠ και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων στις περισσότερες προσκλήσεις υποβολής προσφορών· σημειώνει ότι πραγματοποιήθηκε διαβούλευση με την υπηρεσία EMAS σε 27 διαγωνισμούς που αφορούσαν περιβαλλοντικά κριτήρια· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕτΠ, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, έλαβε το «Σήμα Καλής Διατροφής», που απονεμήθηκε από την Περιφέρεια των Βρυξελλών με σκοπό να πιστοποιείται ότι η διαχείριση των κυλικείων των επιτροπών γίνεται με βιώσιμο τρόπο·

32.  σημειώνει ότι η ΕτΠ εξακολουθεί να αναμένει την τελική έκθεση της OLAF σχετικά με την υπόθεση καταγγελίας δυσλειτουργιών που κοινοποιήθηκε στην OLAF τον Οκτώβριο του 2016· ζητεί από την ΕτΠ να σεβαστεί πλήρως τα πορίσματα και τα αποτελέσματα της έκθεσης και να υποβάλει σχετική έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τα αποτελέσματα και τις ενέργειες που έγιναν σχετικά·

33.  σημειώνει την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την υπόθεση κατά της ΕτΠ που υποβλήθηκε από πρώην εσωτερικό ελεγκτή· σημειώνει ότι η απόφαση ακυρώνει την απόφαση της ΕτΠ, της 2ας Δεκεμβρίου 2014, με την οποία εγκρίνονται τα πορίσματα της δεύτερης επιτροπής αναπηρίας, η οποία είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αναπηρία του πρώην εσωτερικού ελεγκτή δεν ήταν επαγγελματικής προέλευσης· σημειώνει ότι το Δικαστήριο έκρινε στην απόφασή του ότι η αξιολόγηση της επιτροπής αναπηρίας δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη και περιείχε σφάλμα στη μεθοδολογία αξιολόγησής της· σημειώνει ότι το Δικαστήριο καταδίκασε την ΕτΠ να καταβάλει αποζημίωση ύψους 5 000 EUR αλλά απέρριψε την απαίτηση του πρώην εσωτερικού ελεγκτή για πρόσθετη αποζημίωση ύψους 20 000 EUR·

34.  προτρέπει την ΕτΠ να συμμορφωθεί ταχέως με την απόφαση του Δικαστηρίου και να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να δώσει συνέχεια στην απόφασή του· ενθαρρύνει την ΕτΠ να εξετάσει το ενδεχόμενο φιλικής διευθέτησης με τον πρώην εσωτερικό ελεγκτή προς το συμφέρον και των δύο μερών και ζητεί να ενημερώνεται τακτικά το Κοινοβούλιο·

35.  σημειώνει ότι, στις 31 Ιανουαρίου 2018, ο πρώην εσωτερικός ελεγκτής υπέβαλε αίτημα, βάσει του άρθρου 90 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, για να αναγνωριστεί επίσημα από την ΕτΠ ως καλόπιστος καταγγέλτης βάσει του άρθρου 22α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης· σημειώνει περαιτέρω ότι, στις 23 Αυγούστου 2018, ο πρώην εσωτερικός ελεγκτής υπέβαλε καταγγελία στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, βάσει του άρθρο 90 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, μετά την απόφαση της ΕτΠ, της 24ης Μαΐου 2018, να αρνηθεί να τον αναγνωρίσει ως καλόπιστο καταγγέλτη·

36.  σημειώνει ότι η Επιτροπή των Περιφερειών ανέλυσε το αίτημα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει νομική βάση για να αναγνωριστεί ο πρώην εσωτερικός ελεγκτής ως καλόπιστος καταγγέλτης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το συμπέρασμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη θέση του Κοινοβουλίου ότι ο εσωτερικός ελεγκτής είναι καλόπιστος καταγγέλτης, όπως επιβεβαιώθηκε στο ψήφισμά του, της 13ης Ιανουαρίου 2004, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής: «το πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών κανονιστικών οργανισμών»· ενθαρρύνει την ΕτΠ να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας συμβολικής αναγνώρισης του καθεστώτος αυτού για τον εσωτερικό ελεγκτή, παρά την έλλειψη κατάλληλης νομικής βάσης κατά τον χρόνο των γεγονότων·

37.  ζητεί να υπάρξει διαμεσολάβηση μεταξύ του πρώην εσωτερικού ελεγκτή της ΕτΠ και της ΕτΠ, με σκοπό την επίτευξη φιλικού διακανονισμού στην τρέχουσα διαφορά, προς το συμφέρον και των δύο μερών· επισημαίνει ότι μια τέτοια διαμεσολάβηση θα πρέπει επίσης να εξετάσει το ζήτημα του καθεστώτος καλόπιστου καταγγέλτη δυσλειτουργιών του πρώην εσωτερικού ελεγκτή (όπως αναγνωρίστηκε από το Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του το 2004) και το γεγονός ότι, με την αναφορά παραπτωμάτων στα θεσμικά όργανα της Ένωσης, ενεργούσε προς το συμφέρον της Ένωσης·

38.  σημειώνει ότι η ΕτΠ εκτιμά πως οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της απόφασης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση ανέρχονται σε 373 666 EUR το 2019 και σε 576 559 EUR το 2020, λόγω της μείωσης των συμμετεχόντων κατά τις 24 έδρες που μέχρι τώρα αναλογούν στο Ηνωμένο Βασίλειο· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση ομάδας η οποία θα εξετάσει το ενδεχόμενο να διατηρήσει στενές σχέσεις με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την αποχώρησή του από την Ένωση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petra Kammerevert

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ L 51 της 28.2.2017.

(2)

ΕΕ C 348 της 28.9.2018, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 357 της 4.10.2018, σ. 1.

(4)

ΕΕ C 357 της 4.10.2018, σ. 9.

(5)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου