Procedūra : 2018/2173(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0101/2019

Pateikti tekstai :

A8-0101/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.9

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0250

PRANEŠIMAS     
PDF 174kWORD 63k
27.2.2019
PE 626.822v02-00 A8-0101/2019

dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas

(2018/2173(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Arndt Kohn

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas

(2018/2173(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2017 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2018)0521 – C8-0324/2018)(2),

–  atsižvelgdamas į Regionų komiteto metinę 2017 m. atlikto vidaus audito ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2017 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(5), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(6), ypač į jo 59, 118, 260, 261 ir 262 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0101/2019),

1.  patvirtina Regionų komiteto generaliniam sekretoriui, kad Regionų komiteto 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Regionų komitetui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui bei Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas, dalį

(2018/2173(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VII skirsnis – Regionų komitetas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0101/2019),

A.  kadangi vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija norėtų pabrėžti, kad ypač svarbu toliau stiprinti Sąjungos institucijų demokratinį teisėtumą didinant skaidrumą ir atskaitomybę, taip pat įgyvendinant rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo koncepciją bei užtikrinant gerą žmogiškųjų išteklių valdymą;

1.  pažymi, jog metinėje Audito Rūmų ataskaitoje dėl 2017 finansinių metų biudžeto vykdymo (toliau – Audito Rūmų ataskaita) Audito Rūmai nenustatė jokių didelių trūkumų audituotose srityse, susijusiose su Regionų komiteto (toliau – Komitetas) žmogiškaisiais ištekliais ir vykdytais viešaisiais pirkimais;

2.  su džiaugsmu pažymi, kad Audito Rūmai, remdamiesi savo auditu, padarė išvadą, jog apskritai per 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus atliekant mokėjimus, susijusius su institucijų ir įstaigų administracinėmis ir kitomis išlaidomis, reikšmingų klaidų nepadaryta;

3.  pažymi, kad 2017 m. Komiteto patvirtintas biudžetas buvo 93 295 000 EUR (palyginti su 90 500 000 EUR 2016 m.), iš kurio 91,5 mln. EUR (palyginti su 89,4 mln. EUR 2016 m.) sudarė įsipareigojimų asignavimai, kurių įvykdymo lygis siekė 98,0 proc. (98,7 proc. 2016 m.), ir iš kurių 83,9 mln. EUR buvo mokėjimų asignavimai, o jų įvykdymo lygis buvo 89,9 proc.;

4.  pabrėžia, kad Komiteto biudžetas yra iš esmės administracinis ir didžioji dalis lėšų panaudota su institucijoje dirbančiais asmenimis, pastatais, baldais, įranga susijusioms išlaidoms ir įvairiomis einamosiomis išlaidomis padengti;

5.  ragina Komitetą atitinkamoms savo biudžeto dalims pradėti taikyti rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo metodą; prašo reguliariai teikti informaciją apie pasiekimus, susijusius su rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principų taikymu;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad bendras mokėjimų vykdymo lygis 2017 m. gruodžio mėn. pabaigoje buvo 89,9 proc.; pažymi, kad galutinis mokėjimų įvykdymo lygis biudžeto ciklo pabaigoje (po perkėlimų į kitą laikotarpį išmokėjimo) bus didesnis ir geriausiu atveju turėtų būti artimas įsipareigojimų normai;

7.  pažymi, kad analitinė biudžeto vykdymo stebėsenos priemonė „Budget Watch“ yra naudojama centralizuotai stebėti visų biudžeto eilučių įsipareigojimų ir mokėjimų panaudojimą, o tai padeda optimizuoti biudžeto vykdymą geriau pasirengiant išteklių perskirstymui; ragina Komitetą dėti daugiau pastangų, susijusių su mokėjimų asignavimų panaudojimo lygiu, ypač atsižvelgiant į 2 biudžeto antraštinę dalį, susijusią su pastatais, įranga ir įvairiomis veiklos išlaidomis, kurios mokėjimų įvykdymo lygis buvo 77,1 proc.;

8.  ragina Komitetą iki metų, einančių po atitinkamų ataskaitinių metų, kovo 31 d. paskelbti savo metinę veiklos ataskaitą ir metines finansines ataskaitas siekiant optimizuoti ir paspartinti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą;

9.  apgailestauja dėl to, kad Komiteto priėmus rezoliuciją dėl 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo pateiktoje tolesnės veiklos ataskaitoje išdėstomi tik netiesioginiai atsakymai į Parlamento pastabas, keliose vietose nurodant metinę veiklos ataskaitą; pabrėžia, kad tolesnės veiklos ataskaita yra labai svarbi Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui siekiant nustatyti, ar Komitetas įgyvendino Parlamento rekomendacijas; ragina Komitetą į savo kitą tolesnės veiklos ataskaitą įtraukti visus reikiamus atsakymus ir paaiškinimus, susijusius su Parlamento rekomendacijų įgyvendinimu;

10.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komitetas 2013–2017 m. bendrą etatų plane numatytą etatų skaičių sumažino 48 etatais – nuo 537 etatų iki 489 etatų, daugiausia dėl darbuotojų skaičiaus sumažinimo 5 proc. ir 2014 m. su Parlamentu sudaryto bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimo; palankiai vertina tai, kad, nepaisant sumažinto darbuotojų skaičiaus, Komitetui pavyko sustiprinti savo politinį darbą, perkeliant daugiau žmogiškųjų išteklių nuo paramos paslaugų teikimo į pagrindines veiklos sritis, susijusias su politine ir teisėkūros veikla; prašo, kad Komitetas būtų informuotas apie darbo krūvio paskirstymo organizacijoje žemėlapį, siekiant patikrinti, ar užduotys atitinka išteklius;

11.  pažymi, kad sutartininkų skaičius padidėjo nuo 34 etatų 2013 m. iki 54 etatų 2017 m., o laikinųjų darbuotojų skaičius padidėjo nuo 64 etatų 2013 m. iki 71 etato 2017 m.; pažymi, kad laikinųjų darbuotojų ir sutartininkų skaičiaus didinimas daugiausia susijęs su saugumo klausimais, kuriuos lemia padėtis Briuselyje; reiškia susirūpinimą dėl to, kad dalį šio padidėjimo lėmė būtinybė kompensuoti bendrą darbuotojų skaičiaus sumažinimą ir kad tai gali neigiamai paveikti darbo krūvio paskirstymą ir institucijos ilgalaikę organizacinę raidą;

12.  palankiai vertina įsipareigojimą nustatyti aiškius politinius tikslus, kurie padėtų Komitetui labiau įsitraukti į Sąjungos politikos sričių politinį ir teisėkūros ciklą, stiprinant veiksmingą partnerystę su kitomis Sąjungos institucijomis; pabrėžia, kad svarbu skatinti įsitraukti regionų ir vietos valdžios institucijas, atsižvelgiant į jų vaidmenį įgyvendinant Sąjungos politiką;

13.  palankiai vertina Komiteto ir Parlamento dialogą politiniu lygmeniu; su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į Komiteto komisijų ir Parlamento komitetų mainus arba bendradarbiavimą su Europos Parlamento tyrimų tarnyba (EPRS); ragina Komitetą ir Parlamentą plėtoti sistemingesnį požiūrį į šį bendradarbiavimą;

14.  palankiai vertina tarpinstitucinį administracinį bendradarbiavimą su Parlamentu ir Komiteto bei Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimo laikotarpio vidurio vertinimo rezultatus, kurie pabrėžia sėkmingą keleto priemonių įgyvendinimą; pažymi, kad perskirstant darbuotojus 70 vertėjų buvo perkelti į kitas tarnybas, įskaitant EPRS;

15.  palankiai vertina tai, kad su Komisija buvo deramasi dėl kelių susitarimų dėl paslaugų lygio ir jie buvo pasirašyti;

16.  palankiai vertina Komiteto bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimo laikotarpio vidurio vertinimo rezultatus, kurie pabrėžia, kad valdymo ir administracinė struktūra supaprastinta sėkmingai; palankiai vertina tai, kad gerai veikia bendradarbiavimas tarp nuosavų ir jungtinių tarnybų, pavyzdžiui, IT, EMAS arba posėdžių salių valdymo srityse; pažymi, kad tose veiklos srityse sutaupytos lėšos gerokai viršija koordinavimui skiriamus išteklius;

17.  palankiai vertina teigiamus bandomojo projekto dėl bendro vertimo raštu skyrių valdymo preliminaraus vertinimo rezultatus; ragina Komitetą toliau plėtoti šį bendradarbiavimą siekiant didesnės sąveikos;

18.  pažymi, kad nebuvo pasiektas tikslas 2017 m. vertimo raštu apimtį sumažinti5–10 proc., nepaisant to, kad, palyginti su 2016 m., ji sumažėjo 4,6 proc.; palankiai vertina Komiteto įsipareigojimą 2018 m. imtis tolesnių veiksmų, kad būtų pasiektas valdomas vertimo apimties lygis, ir ragina Komitetą vykdyti tolesnes racionalizavimo priemones, įskaitant būtinus IT pokyčius;

19.  atkreipia dėmesį į žemą biudžeto įvykdymo lygį pagal eilutę 1420 (papildomos vertimo raštu paslaugos), būtent – 55 proc. įsipareigojimams ir 45 proc. mokėjimams; pažymi, kad 2017 m. bendros Komiteto vertimo raštu išlaidos buvo 27 231 105 EUR, iš kurių 2 376 591 EUR skirta užsakomosioms vertimo raštu paslaugoms; pažymi, kad 2017 m. užsakomosios paslaugos sudarė 17,1 proc. visų vertimo raštu išlaidų; ragina Komitetą užbaigti savo vertimo raštu skyrių pertvarkymą, kad netrukus būtų pasiektas bent 20 proc. užsakomųjų paslaugų tikslas;

20.  pažymi, kad suma, skirta Komiteto narių kelionių išlaidoms padengti, 2017 m. sudarė 8 882 955 EUR;

21.  atkreipia dėmesį į 2017 m. metinėje veiklos ataskaitoje pateiktą renginių, kuriuose dalyvavo Komiteto nariai, sąrašą; apgailestauja dėl to, kad šis sąrašas yra ne toks išsamus kaip sąrašas, pateiktas atsakant į 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo klausimyną; ragina Komitetą tolesnės veiklos ataskaitoje, susijusioje su šio biudžeto įvykdymo patvirtinimu, pateikti išsamesnį sąrašą, įskaitant konkretesnę informaciją apie dalyvavusius narius, renginio pavadinimą, vietą, datą ir išlaidas; ragina Komitetą į kitą savo metinę veiklos ataskaitą įtraukti tokį 2018 m. sąrašą;

22.  pažymi, kad Regionų komiteto 2017–2018 m. laikotarpiu kasmet paskelbtinų dokumentų ir tyrimų tikslas buvo 15 leidinių, ir su susirūpinimu pažymi, kad 2017 m. buvo paskelbti 9 leidiniai, o 2016 m. – 12 leidinių; ragina Regionų komitetą dėti reikiamas pastangas, kad būtų pasiekti su leidiniais susiję tikslai, ir prašo tolesnės veiklos ataskaitoje, susijusioje su 2017 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu, pateikti informaciją apie pasiektą pažangą;

23.  palankiai vertina Komiteto laimėjimus, pasiektus įgyvendinant veiklą komunikacijos srityje, t. y. siekiant didesnio matomumo ir žiniasklaidos dėmesio, įskaitant aktyvesnę informavimo veiklą socialinėje žiniasklaidoje; ypač palankiai vertina iniciatyvą „Svarstymai apie Europą“, kuria siekiama skatinti piliečių dalyvavimą tebesitęsiančiose diskusijose dėl Sąjungos ateities, ir 180 šiuo klausimu vykstančių piliečių dialogų; ragina Komitetą gerinti bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos institucijomis vykdant bendras komunikacijos kampanijas ir kitas iniciatyvas;

24.  atkreipia dėmesį į tai, kad atlikus esminę žmogiškųjų išteklių reguliavimo sistemos peržiūrą 2017 m. buvo atnaujintos kai kurios nuostatos dėl lankstaus darbo laiko, vaiko priežiūros atostogų ir metinių kelionės išlaidų; pažymi, kad 2017 m. kovo mėn. nustatyta budėjimo ir pamaininio darbo saugumo tarnyboje sistema; palankiai vertina pastangas toliau paprastinti žmogiškųjų išteklių procesus, visų pirma taikant naujus sprendimų priėmimo darbo srautus; pažymi, kad paskelbta pirmoji vidaus žmogiškųjų išteklių metinė ataskaita;

25.  palankiai vertina visapusišką gerovės, sveikatos ir nebuvimo darbe valdymo politiką, kuri buvo toliau konsoliduojama Medicinos tarnybai bendradarbiaujant su Darbo sąlygų tarnyba; pažymi, kad nebuvimo darbe rodikliai atidžiai stebimi, daugiausia dėmesio skiriant prevencijai, tikrinimui ir sėkmingai reintegracijai po ilgalaikių laikinojo nedarbingumo atostogų; pažymi, kad nebuvimo darbe rodiklis bėgant metams sumažėjo (nuo 4,86 proc. 2015 m. iki 4,60 proc. 2016 m. ir 4,50 proc. 2017 m.); palankiai vertina Komiteto skaidrumą, susijusį su nuo perdegimo sindromo kenčiančiais darbuotojais, ir džiaugiasi darbo krūvio vertinimu, kurį Komitetas inicijavo 2018 m., siekdamas nustatyti darbo krūvio pasiskirstymo organizacijoje grafiką ir patikrinti, ar užduotys atitinka išteklius; prašo informuoti apie šio vertinimo rezultatus;

26.  apgailestauja dėl to, kad moterų, einančių vidurinės grandies vadovų pareigas, dalis 2017 m. iš esmės nepadidėjo ir sudarė apie 38 proc. (palyginti su 37 proc. 2015 m. ir 33 proc. 2016 m.); labai apgailestauja, kad moterų, einančių vyresniosios vadovybės pareigas, skaičius dar labiau sumažėjo nuo 33 proc. 2016 m. iki maždaug 25 proc. 2017 m. dėl to, kad 2017 m. iš darbo išėjo viena vyresniosios grandies vadovė; palankiai vertina visapusiškas priemones, kurių ėmėsi Komitetas, siekdamas pagerinti padėtį, įskaitant naujos funkcinės valdymo sistemos sukūrimą, kuri, be kita ko, buvo skirta moterų, siekiančių eiti oficialias vadovaujamas pareigas, skaičiui padidinti; ragina Komitetą iš esmės gerinti savo rodiklius šioje srityje ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie padarytą pažangą;

27.  atkreipia dėmesį į tai, kad 13,3 proc. vadovų pareigų užėmė valstybių narių, kurios į Sąjungą įstojo po 2004 m. (ES 13), piliečiai; ragina Komitetą toliau dėti pastangas vadovaujamų pareigų lygmeniu pagerinti geografinę pusiausvyrą siekiant 20 proc. tikslo, kuris atspindėtų ES 13 gyventojų dalį, palyginti su visu Sąjungos gyventojų skaičiumi;

28.  palankiai vertina priemones, kurių ėmėsi Komitetas, siekdamas aktyviai užkirsti kelią priekabiavimui darbo aplinkoje, pvz., reguliarų mokymą apie kovos su priekabiavimu politiką ir konfidencialių patarėjų darbą; ragina Komitetą atidžiai stebėti savo šios srities politikos veiksmingumą, toliau didinant informuotumą apie priekabiavimą darbo vietoje, ir skatinti visiško priekabiavimo netoleravimo kultūrą; vis dėlto reiškia susirūpinimą dėl to, kad Komitetas neturi vidaus skundų nagrinėjimo mechanizmo ar nuobaudų, numatytų su Komiteto nariais susijusiais priekabiavimo atvejais; ragina Komitetą atnaujinti savo narių elgesio kodeksą bei vidaus darbo tvarkos taisykles šiuo klausimu ir informuoti apie tai biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją;

29.  palankiai vertina ilgalaikę pastatų strategiją, kurią 2017 m. patvirtino Komitetas ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas; pažymi, kad pastatų strategija suteikia pagrindą bet kokiems būsimiems su pastatų politika susijusiems sprendimams priimti ir joje pateikiamas pagrindinių nekilnojamojo turto srities principų rinkinys; pažymi, kad nustatyti ir išnagrinėti keli scenarijai siekiant parengti pastatų politiką po 2021 m., pirmenybę teikiant scenarijams, apimantiems tolesnį VMA pastato naudojimą; prašo pateikti informaciją apie vykstančias derybas su Komisija dėl tolesnio VMA pastato naudojimo; ragina Komitetą kartu su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu atlikti galimų renovacijos poreikių vertinimą ir įvertinti išlaidas, kurios susidarytų tuo atveju, jei abu komitetai perimtų visą VMA pastatą;

30.  su pasitenkinimu pažymi, kad Regionų komiteto internetinių kursų, skirtų regionų ir vietos valdžios institucijoms (atviri masinio nuotolinio mokymo kursai), prenumeratorių skaičius padidėjo 5 proc. ir dalyvavimas juose išaugo penkiais procentiniais punktais po 2016 m. užregistruoto nedidelio dalyvių skaičiaus dėl Briuselyje įvykdytų teroristinių išpuolių ir su pasitenkinimu pažymi, kad 2017 m. lankytojų skaičius išaugo 14 proc.;

31.  palankiai vertina gerus pasiektus rezultatus aplinkosaugos vadybos sistemos srityje, vykdant bendrą Komiteto ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bendradarbiavimą; palankiai vertina priemones, kuriomis siekiama pagerinti Komiteto energijos suvartojimą, ir aplinkosauginių kriterijų įtraukimą į daugumą kvietimų pateikti pasiūlymus; pažymi, kad su EMAS tarnyba buvo konsultuojamasi dėl 27 viešųjų pirkimų procedūrų, susijusių su aplinkosaugos kriterijais; palankiai vertina tai, kad Komitetas kartu su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu gavo Briuselio regiono apdovanojimą „Label Good Food“, kuriuo patvirtinama, kad komitetų valgyklos valdomos tvariai;

32.  pažymi, kad Komitetas vis dar laukia galutinės OLAF ataskaitos dėl informavimo apie pažeidimą atvejo, apie kurį OLAF informuota 2016 m. spalio mėn.; prašo Komiteto visapusiškai atsižvelgti į ataskaitoje nustatytus faktus ir joje pateikiamus rezultatus ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie išdavas ir tolesnius veiksmus, kurių imtasi;

33.  atkreipia dėmesį į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) 2018 m. spalio 23 d. sprendimą byloje prieš Komitetą, kurią iškėlė buvęs vidaus auditorius; pažymi, kad šiuo sprendimu panaikinamas 2014 m. gruodžio 2 d. Komiteto sprendimas, kuriuo pritariama antrosios neįgalumo nustatymo komisijos, kuri padarė išvadą, kad buvusio vidaus auditoriaus invalidumas nebuvo profesinės kilmės, išvadoms; pažymi, kad Teisingumo Teismas savo sprendime teigė, jog neįgalumo nustatymo komisijos vertinimas nebuvo pakankamai pagrįstas ir kad jos vertinimo metodikoje buvo klaida; pažymi, kad Teisingumo Teismas nurodė Komitetui sumokėti 5 000 EUR kompensaciją, tačiau atmetė buvusio vidaus auditoriaus reikalavimą sumokėti papildomą 20 000 EUR kompensaciją;

34.  primygtinai ragina Komitetą skubiai įgyvendinti Teisingumo Teismo sprendimą ir imtis visų būtinų su šiuo sprendimu susijusių tolesnių priemonių; ragina Komitetą apsvarstyti galimybę su buvusiu vidaus auditoriumi rasti draugišką abiem šalims naudingą šio klausimo sprendimą ir prašo nuolat apie tai informuoti Parlamentą;

35.  pažymi, kad 2018 m. sausio 31 d. buvęs vidaus auditorius, remdamasis Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalimi, pateikė prašymą, kad Komitetas jį oficialiai pripažintų bona fide informatoriumi pagal Tarnybos nuostatų 22a straipsnį; taip pat pažymi, kad buvęs vidaus auditorius parašė skundą paskyrimų tarnybai pagal Tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį, kuris buvo pateiktas 2018 m. rugpjūčio 23 d., Komitetui 2018 m. gegužės 24 d. priėmus sprendimą atsisakyti pripažinti jį bona fide informatoriumi;

36.  atkreipia dėmesį į tai, kad Regionų komitetas išnagrinėjo prašymą ir padarė išvadą, kad nėra teisinio pagrindo, kuriuo remiantis buvęs vidaus auditorius galėtų būti pripažintas bona fide informatoriumi; apgailestauja, kad ši išvada prieštarauja Parlamento pozicijai, jog vidaus auditorius yra bona fide informatorius, patvirtintoje Parlamento 2004 m. sausio 13 d. rezoliucijoje dėl Komisijos komunikato „Europos reguliavimo agentūrų veiklos sistema“; ragina Komitetą apsvarstyti simbolinį vidaus auditoriaus statuso pripažinimą, nepaisant to, kad nagrinėjamų faktų metu nebuvo tinkamo teisinio pagrindo;

37.  ragina pasitelkti taikinamąjį tarpininkavimą tarp Komiteto buvusio vidaus auditoriaus ir Komiteto siekiant draugiškai abiem pusėms priimtinu būdu išspręsti tebevykstantį ginčą; atkreipia dėmesį į tai, kad toks tarpininkavimas taip pat turėtų apimti buvusio vidaus auditoriaus bona fide informatoriaus statusą (kaip Parlamentas pripažino savo 2004 m. rezoliucijoje) ir tai, kad jis, pranešdamas apie pažeidimus Sąjungos institucijoms, veikė gindamas Sąjungos interesus;

38.  atkreipia dėmesį į tai, kad, Komiteto vertinimu, Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Sąjungos finansinis poveikis 2019 m. sieks 373 666 EUR, o 2020 m. – 576 559 EUR dėl to, kad Komiteto narių skaičius sumažės 24 vietomis, šiuo metu priklausančiomis Jungtinei Karalystei; palankiai vertina tai, kad įsteigta grupė, kuri svarstys galimybes išlaikyti glaudžius ryšius su Jungtinės Karalystės regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis, jai išstojus iš Sąjungos.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL L 51, 2017 2 28.

(2)

OL L 348, 2018 9 28, p. 1.

(3)

OL C 357, 2018 10 4, p. 1.

(4)

OL L 357, 2018 10 4, p. 9.

(5)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(6)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 14 d.Teisinė informacija - Privatumo politika