Procedură : 2018/2173(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0101/2019

Texte depuse :

A8-0101/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.9

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0250

RAPORT     
PDF 169kWORD 62k
27.2.2019
PE 626.822v02-00 A8-0101/2019

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor

(2018/2173(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportoare: Arndt Kohn

AMENDAMENTE
1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor

(2018/2173(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017(1),

–  având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 (COM(2018)0521 – C8-0324/2018)(2),

–  având în vedere Raportul anual al Comitetului Regiunilor către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile interne desfășurate în 2017,

–  având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsurile instituțiilor(3),

–  având în vedere declarația de asigurare(4) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(5), în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(6), în special articolele 59, 118, 260, 261 și 262,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0101/2019),

1.  acordă Secretarului General al Comitetului Regiunilor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Comitetului Regiunilor aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Comitetului Regiunilor, Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului European, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor

(2018/2173(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere Decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0101/2019),

A.  întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă descărcarea de gestiune dorește să sublinieze că este deosebit de important să se consolideze și mai mult legitimitatea democratică a instituțiilor Uniunii, prin îmbunătățirea transparenței și a răspunderii, prin aplicarea principiului întocmirii bugetului în funcție de performanțe și prin buna administrare a resurselor umane;

1.  ia act de faptul că, în Raportul său anual pe 2017, Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”) nu a constatat, în cazul Comitetului Regiunilor (denumit în continuare „Comitetul”), nicio deficiență semnificativă în aspectele auditate legate de resursele umane și procedurile de achiziții;

2.  ia act cu satisfacție de faptul că, pe baza activităților sale de audit, Curtea a concluzionat că, în ansamblu, plățile aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2017 pentru cheltuielile administrative și pentru alte cheltuieli ale instituțiilor și ale organelor nu au fost afectate de erori semnificative;

3.  constată că, în 2017, Comitetul a dispus de un buget aprobat de 93 295 000 EUR (față de 90 500 000 EUR în 2016), dintre care 91,5 milioane EUR (față de 89,4 milioane EUR în 2016) au constat în credite de angajament cu o rată de execuție de 98,0 % (98,7 % în 2016), dintre care 83,9 milioane EUR au fost credite de plată, cu o rată de execuție de 89,9 %;

4.  subliniază că bugetul Comitetului este în majoritate administrativ, o parte semnificativă fiind alocată cheltuielilor pentru personal, clădiri, mobilier, echipamente și alte cheltuieli de funcționare;

5.  solicită Comitetului să extindă metodologia bugetară bazată pe performanțe (PBB) la părți importante din bugetul său; solicită să fie informat periodic cu privire la realizările legate de aplicarea principiilor întocmirii bugetului în funcție de performanțe;

6.  ia act de faptul că rata globală de execuție a plăților la sfârșitul lunii decembrie 2017 a fost de 89,9 %; ia act de faptul că rata finală de execuție a plăților la sfârșitul ciclului bugetar (după plata reportărilor) va fi mai mare și, ideal, ar trebui să ajungă aproape de rata de angajare;

7.  ia act de faptul că instrumentul analitic pentru monitorizarea execuției bugetare, Budget Watch, este utilizat pentru a urmări execuția angajamentelor și a plăților tuturor liniilor bugetare la nivel central, ceea ce contribuie la optimizarea execuției bugetare, printr-o mai bună pregătire pentru realocarea resurselor; invită Comitetul să-și intensifice eforturile legate de ratele de execuție a plăților, în special în ceea ce privește titlul bugetar 2 referitor la clădiri, echipamente și diverse cheltuieli de funcționare, în cazul cărora rata de execuție a plăților a fost de 77,1 %;

8.  încurajează Comitetul să își publice raportul anual de activitate și conturile sale anuale până la data de 31 martie a anului următor exercițiului financiar în cauză, în vederea optimizării și a accelerării procedurii de descărcare de gestiune;

9.  regretă faptul că acțiunile întreprinse de Comitet ca urmare a rezoluției referitoare la descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2016 răspund doar indirect observațiilor Parlamentului, făcând trimitere la raportul anual de activitate în mai multe puncte; subliniază că raportul privind acțiunile subsecvente este esențial pentru ca Comisia pentru control bugetar a Parlamentului să poată determina dacă Comitetul a pus în aplicare recomandările Parlamentului; invită Comitetul să includă toate răspunsurile și explicațiile necesare privind punerea în aplicare a recomandărilor Parlamentului în următorul raport de monitorizare;

10.  ia act de faptul că Comitetul a redus cu 48 numărul total de posturi din schema sa de personal, de la 537 la 489, în perioada 2013-2017, în principal din cauza reducerilor de personal de 5 % și a aplicării unui acord de cooperare încheiat în 2014 cu Parlamentul; salută faptul că, în pofida reducerilor de personal, Comitetul a reușit să își consolideze activitatea politică prin redistribuirea mai multor resurse umane de la serviciile de asistență la principalele domenii legate de activitățile politice și legislative; solicită Comitetului să fie informat cu privire la cartografierea distribuției volumului de muncă în cadrul organizației, pentru a verifica concordanța dintre sarcini și resurse;

11.  ia act de faptul că numărul agenților contractuali a crescut de la 34 de posturi în 2013 la 54 în 2017, iar numărul agenților temporari a crescut de la 64 de posturi în 2013 la 71 în 2017; ia act de faptul că creșterea numărului de agenți temporari și contractuali este legată în principal de problemele de securitate determinate de situația din Bruxelles; este preocupat de faptul că o parte din această creștere este determinată de necesitatea de a compensa reducerile generale de personal și că ar putea fi în detrimentul repartizării volumului de muncă și al dezvoltării organizaționale pe termen lung a instituției;

12.  salută angajamentul de a stabili obiective politice clare pentru a crește implicarea Comitetului în ciclul politic și legislativ al politicilor Uniunii, prin consolidarea unor parteneriate eficiente cu alte instituții ale Uniunii; subliniază importanța promovării implicării autorităților regionale și locale, având în vedere rolul lor în implementarea politicilor Uniunii;

13.  salută dialogul la nivel politic dintre Comitet și Parlament; remarcă cu satisfacție schimburile dintre comisiile Comitetului și comisiile Parlamentului, precum și cooperarea cu Serviciul de Cercetare al Parlamentului European (EPRS); încurajează Comisia și Parlamentul European să dezvolte o abordare mai sistematică a acestei cooperări;

14.  salută cooperarea administrativă interinstituțională cu Parlamentul și rezultatele evaluării la jumătatea perioadei a aplicării acordului de cooperare dintre Comitet și Comitetul Economic și Social, care evidențiază aplicarea reușită a mai multor măsuri; remarcă faptul că, în contextul unui exercițiu de redistribuire, 70 de traducători au fost transferați către alte servicii, inclusiv către EPRS;

15.  salută faptul că mai multe acorduri privind nivelul serviciilor au fost negociate și semnate cu Comisia;

16.  salută rezultatele evaluării la jumătatea perioadei a aplicării acordului de cooperare dintre Comitet și Comitetul Economic și Social, care evidențiază că s-a reușit simplificarea structurii manageriale și administrative; salută buna funcționare a cooperării dintre serviciile proprii și serviciile comune în domenii precum informatica, EMAS sau gestionarea sălilor de reuniune, de exemplu; ia act de faptul că economiile realizate în aceste domenii operaționale depășesc cu mult resursele cheltuite pentru coordonare;

17.  salută rezultatele pozitive ale evaluării preliminare a proiectului-pilot pentru gestionarea comună a unităților de traducere; încurajează Comitetul să dezvolte în continuare această cooperare, pentru a crea mai multe sinergii;

18.  remarcă faptul că obiectivul de a reduce volumul traducerilor cu 5-10 % nu a fost atins în 2017, în pofida unei scăderi cu 4,6 % față de 2016; salută angajamentul Comitetului de a lua și alte măsuri în 2018, pentru a ajunge la un volum de traduceri gestionabil și încurajează Comitetul să adopte măsuri suplimentare de raționalizare, inclusiv evoluții în domeniul IT;

19.  ia act de rata scăzută de execuție bugetară pentru linia 1420 (servicii suplimentare de traducere), și anume 55 % pentru angajamente și 45 % pentru plăți; constată că costul total al traducerilor pentru Comitet în 2017 a fost de 27 231 105 EUR, din care 2 376 591 EUR pentru traduceri externalizate; ia act de faptul că externalizarea a reprezentat 17,1 % din costurile totale de traducere din 2017; încurajează Comitetul să finalizeze ajustarea unităților sale de traducere, pentru a-și atinge cât mai curând obiectivul de externalizare de cel puțin 20 %;

20.  constată că suma dedicată cheltuielilor de deplasare ale deputaților s-a ridicat la 8 882 955 EUR în 2017;

21.  ia act de lista de evenimente la care au participat membrii din Raportul anual de activitate pe 2017; regretă faptul că lista este mai puțin detaliată decât lista prezentată ca răspuns la chestionarul pentru descărcarea de gestiune pe 2016; invită Comitetul să ofere o listă mai detaliată, care să includă mai multe informații concrete privind membrii participanți, titlul evenimentului, locul, data și costurile, în urma prezentei descărcări de gestiune; invită Comitetul să includă această listă pentru anul 2018 în următorul său raport anual de activitate;

22.  ia act de faptul că, pentru perioada 2017-2018, obiectivul Comitetului Regiunilor privind publicarea de dosare și studii lansate a fost de 15 în fiecare an și constată cu îngrijorare că, pentru 2017, numărul de publicații a fost de 9, în timp ce în 2016 a fost 12; invită Comitetul Regiunilor să depună eforturile necesare pentru a atinge obiectivele în materie de publicații și solicită o monitorizare a situației în documentul de monitorizare a descărcării de gestiune pentru exercițiul 2017;

23.  salută progresele realizate de Comitet în ceea ce privește activitățile de comunicare, pentru a-și crește vizibilitatea și impactul mediatic, inclusiv prezența pe platformele de socializare; salută în special inițiativa „Reflectând asupra Europei”, care urmărește să promoveze implicarea cetățenilor în actuala dezbatere cu privire la viitorul Uniunii, precum și cele 180 de dialoguri cu cetățenii desfășurate în acest context; încurajează Comitetul să-și îmbunătățească cooperarea cu alte instituții ale Uniunii în cadrul unor campanii de comunicare comune sau al altor inițiative;

24.  ia act de faptul că, în urma unei revizuiri majore a cadrului de reglementare a resurselor umane, în 2017 au fost actualizate unele dispoziții privind programul de lucru flexibil, concediul pentru creșterea copilului și cheltuielile anuale de călătorie; remarcă că, în martie 2017, a fost introdus un sistem de permanență și muncă în schimburi pentru serviciul de securitate; salută eforturile de a simplifica și mai mult procesele din sectorul resurselor umane, în special prin intermediul unor noi fluxuri decizionale; constată că a fost publicat primul raport anual privind resursele umane interne;

25.  salută politica cuprinzătoare privind starea de bine, sănătatea și gestiunea absențelor, care a fost consolidată în cadrul cooperării dintre Serviciul medical și Serviciul privind condițiile de muncă; ia act de faptul că ratele de absenteism sunt monitorizate îndeaproape, punându-se accentul pe prevenire, pe verificare și pe reușita reintegrării după un concediu medical pe termen lung; constată că rata absenteismului a scăzut de-a lungul anilor (de la 4,86 % în 2015 la 4,60 % în 2016 și 4,50 % în 2017); salută transparența Comitetului în ceea ce privește membrii personalului care suferă de „burn-out”; salută, de asemenea, exercițiul de evaluare a volumului de muncă inițiat de Comitet în 2018, pentru a cartografia distribuția volumului de muncă în cadrul organizației și pentru a verifica concordanța dintre sarcini și resurse; solicită să fie informat cu privire la rezultatele acestei evaluări;

26.  regretă că ponderea femeilor în cadrul managementului mediu nu a cunoscut o îmbunătățire semnificativă în 2017, fiind de aproximativ 38 % (față de 37 % în 2015 și 33 % în 2016); regretă profund că ponderea femeilor în funcții de conducere de nivel superior a scăzut în continuare de la 33 % în 2016 la aproximativ 25 % în 2017, din cauza plecării unei femei de la acest nivel în 2017; salută măsurile cuprinzătoare luate de Comitet pentru îmbunătățirea situației, inclusiv crearea unei noi scheme de management funcțional, care a fost concepută, printre altele, pentru a crește numărul femeilor care aspiră la funcții oficiale de conducere; încurajează Comitetul să își îmbunătățească semnificativ performanțele în această privință și să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune progresele înregistrate;

27.  ia act de faptul că 13,3 % din posturile de conducere erau ocupate de resortisanți ai statelor membre care au aderat la Uniune după 2004 (UE13); solicită Comitetului să-și continue eforturile de îmbunătățire a echilibrului geografic în pozițiile de conducere, în vederea atingerii obiectivului de 20, care reflectă proporția populației din UE13 în comparație cu populația totală a Uniunii;

28.  salută măsurile luate de Comitet pentru a preveni activ hărțuirea la locul de muncă, cum ar fi formările periodice privind politica de combatere a hărțuirii și activitatea consilierilor confidențiali; încurajează Comitetul să monitorizeze îndeaproape eficiența politicii sale în această privință, să continue sensibilizarea cu privire la hărțuirea la locul de muncă și să promoveze o cultură a toleranței zero față de hărțuire; își exprimă, cu toate acestea, îngrijorarea pentru faptul că Comitetul nu dispune de un mecanism intern de depunere a plângerilor sau de sancțiuni în cazurile de hărțuire în care sunt implicați membrii săi; invită Comitetul să își actualizeze codul de conduită pentru membri și regulamentul de procedură în această privință și să raporteze autorității care acordă descărcarea de gestiune;

29.  salută strategia imobiliară pe termen lung, aprobată de Comitet și de Comitetul Economic și Social European în 2017; remarcă faptul că această strategie imobiliară oferă un cadru pentru deciziile viitoare legate de politica imobiliară de adoptat și conține un set de principii directoare în domeniul imobiliar; ia act de faptul că au fost identificate și examinate mai multe scenarii pentru a pregăti politica imobiliară după 2021, acordând prioritate scenariilor care includ continuarea utilizării clădirii VMA; solicită să fie informat cu privire la negocierile în curs cu Comisia referitoare la utilizarea în continuare a clădirii VMA; încurajează Comitetul, împreună cu Comitetul Economic și Social European, să realizeze o evaluare a eventualelor necesități de renovare și să facă o estimare a costurilor pentru eventualitatea în care cele două comitete preiau întreaga clădire VMA;

30.  ia act cu satisfacție de faptul că numărul de abonați și rata de activitate a cursului online al Comitetului Regiunilor pentru autoritățile locale și regionale (MOOC) a crescut cu 5 % de abonați și 5 puncte procentuale din rata de activitate după numărul redus din 2016, ca urmare a atacurilor teroriste care au avut loc la Bruxelles, și ia act cu satisfacție de faptul că numărul de vizitatori a crescut cu 14 % în 2017;

31.  salută rezultatele bune obținute în ceea ce privește sistemul de management de mediu, prin cooperarea cu Comitetul Economic și Social; salută măsurile de îmbunătățire a consumului de energie al Comitetului și introducerea criteriilor ecologice în majoritatea procedurilor de ofertare; constată că serviciul EMAS a fost consultat cu privire la 27 de proceduri de ofertare în legătură cu criteriile de mediu; salută faptul că Comitetul, împreună cu Comitetul Economic și Social European, au obținut eticheta „Good Food”, acordată de Regiunea Bruxelles, pentru a certifica faptul că cantinele comitetelor sunt gestionate în mod sustenabil;

32.  constată că Comitetul așteaptă încă raportul final al OLAF privind cazurile de avertizare notificate OLAF în octombrie 2016; solicită Comitetului să respecte pe deplin constatările și rezultatele raportului și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultate și la acțiunile subsecvente;

33.  ia act de hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene (Curtea de Justiție) din 23 octombrie 2018 privind acțiunea împotriva Comitetului formulată de un fost auditor intern; ia act de faptul că această hotărâre anulează decizia Comitetului din 2 decembrie 2014, prin care acesta din urmă aproba constatările celei de-a doua comisii pentru invaliditate, care a ajuns la concluzia că invaliditatea fostului auditor intern nu era de origine profesională; ia act de faptul că, în hotărârea sa, Curtea de Justiție a considerat că evaluarea comisiei pentru invaliditate nu a fost suficient de motivată și conținea o eroare în metodologia de evaluare; ia act de faptul că Curtea de Justiție a condamnat Comitetul să plătească o compensație de 5 000 EUR, dar a respins cererea fostului auditor intern de a i plăti o compensație suplimentară în valoare de 20 000 EUR;

34.  îndeamnă Comitetul să se conformeze rapid hotărârii Curții de Justiție și să ia toate măsurile necesare pentru a-i da curs; încurajează Comitetul să ia în considerare găsirea unei înțelegeri amiabile cu fostul auditor intern, în interesul ambelor părți și solicită ca Parlamentul să fie informat în mod regulat;

35.  ia act de faptul că, la 31 ianuarie 2018, fostul auditor intern a introdus o cerere, în temeiul articolului 90 alineatul (1) din Statutul funcționarilor, de a fi recunoscut în mod oficial de către Comitet ca avertizor de bună credință, în temeiul articolul 22a din Statutul funcționarilor; constată, de asemenea, că fostul auditor intern a depus o plângere la autoritatea împuternicită să facă numiri, în temeiul articolul 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor, care a fost introdusă la 23 august 2018 în urma deciziei Comitetului din 24 mai 2018 de a refuza recunoașterea acestuia ca avertizor de bună credință;

36.  ia act de faptul că Comitetul Regiunilor a analizat cererea și a ajuns la concluzia că nu există niciun temei juridic pentru a recunoaște fostul auditor intern ca avertizor de bună credință; regretă că această concluzie este în contradicție cu poziția Parlamentului potrivit căreia auditorul intern este un avertizor de bună credință, confirmată în Rezoluția sa din 13 ianuarie 2004 privind comunicarea Comisiei intitulată „Cadrul de funcționare al agențiilor europene de reglementare”; încurajează Comitetul să ia în considerare o recunoaștere simbolică a statutului auditorului intern, în pofida lipsei unui temei juridic adecvat la momentul faptelor;

37.  solicită o mediere între fostul auditor intern al Comitetului și Comitet pentru soluționarea pe cale amiabilă a litigiului în curs, în interesul ambelor părți; subliniază că o astfel de mediere ar trebui să abordeze, de asemenea, statutul de avertizor de bună-credință al fostului auditor intern (astfel cum a fost recunoscut de Parlament în rezoluția sa din 2004) și faptul că acesta a acționat în interesul Uniunii, raportând nereguli instituțiilor UE;

38.  ia act de estimările Comitetului potrivit cărora impactul financiar al deciziei Regatului Unit de a se retrage din Uniune se ridică la 373 666 EUR în 2019 și la 576 559 EUR în 2020, datorită reducerii numărului membrilor săi cu cele 24 locuri atribuite în prezent Regatului Unit; salută înființarea unui grup de reflecție asupra menținerii unor relații strânse cu autoritățile locale și regionale din Regatul Unit după retragerea din Uniune.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Petra Kammerevert

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO L 51, 28.2.2017.

(2)

JO C 348, 28.9.2018, p. 1.

(3)

JO C 357, 4.10.2018, p. 1.

(4)

JO C 357, 4.10.2018, p. 9.

(5)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(6)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

Ultima actualizare: 14 martie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate