Förfarande : 2018/2173(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0101/2019

Ingivna texter :

A8-0101/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.9

Antagna texter :

P8_TA(2019)0250

BETÄNKANDE     
PDF 164kWORD 54k
27.2.2019
PE 626.822v02-00 A8-0101/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VII – Regionkommittén

(2018/2173(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Arndt Kohn

ÄNDRINGSFÖRSLAG
1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VII – Regionkommittén

(2018/2173(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2017 (COM(2018)0521 – C8‑0324/2018)(2),

–  med beaktande av Regionkommitténs årsrapport till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de internrevisioner som genomförts under 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2017, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(4) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artiklarna 59, 118, 260, 261 och 262,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8–0101/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar Regionkommitténs generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Regionkommitténs budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till regionkommittén, Europeiska rådet, rådet, kommissionen, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten, och att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VII – Regionkommittén

(2018/2173(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VII – Regionkommittén,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8–0101/2019), och av följande skäl:

A.  I samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet vill den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten särskilt framhålla vikten av att ytterligare stärka EU-institutionernas demokratiska legitimitet genom ökad transparens och ansvarsskyldighet, samt att tillämpa resultatbaserad budgetering och god förvaltning av personalresurser.

1.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 konstaterade att inga allvarliga brister hade upptäckts på de områden som granskats när det gäller personal och upphandling för regionkommittén (nedan kallad kommittén).

2.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att revisionsrätten på grundval av sitt revisionsarbete drog slutsatsen att betalningarna som helhet under det budgetår som avslutades den 31 december 2017 samt institutionernas och organens administrativa och övriga utgifter inte innehöll några väsentliga fel.

3.  Europaparlamentet konstaterar att kommittén under 2017 hade en godkänd budget på 93 295 000 EUR (jämfört med 90 500 000 EUR år 2016), av vilka 91,5 miljoner EUR (jämfört med 89,4 miljoner EUR år 2016) omfattade åtagandebemyndiganden med en genomförandegrad på 98,0 % (98,7 % år 2016) och av vilka 83,9 miljoner EUR var betalningsbemyndiganden med en genomförandegrad på 89,9 %.

4.  Europaparlamentet konstaterar att kommitténs budget till största delen är administrativ, med ett stort belopp som används för utgifter som rör personer, fastigheter, inventarier, utrustning och olika löpande kostnader.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommittén att utvidga den resultatbaserade budgetmetoden till relevanta delar av sin budget. Parlamentet begär att hållas regelbundet informerat om resultaten när det gäller tillämpningen av den resultatbaserade budgetmetodens principer.

6.  Europaparlamentet konstaterar att den övergripande genomförandegraden för betalningar i slutet av december 2017 uppgick till 89,9 %. Parlamentet noterar att den slutliga genomförandegraden för betalningar i slutet av budgetcykeln (efter betalning av överföringar) kommer att vara högre och helst bör ligga nära åtagandegraden.

7.  Europaparlamentet konstaterar att det analytiska verktyget för att övervaka budgetgenomförandet, Budget Watch, används för att övervaka genomförandet av åtaganden och betalningar för alla budgetposter centralt, vilket bidrar till att optimera budgetgenomförandet genom en bättre förberedelse för omfördelningen av resurser. Parlamentet uppmanar kommittén att stärka sina ansträngningar i samband med genomförandegraden för betalningar, särskilt för avdelning II i budgeten beträffande byggnader, utrustning och diverse driftskostnader, där genomförandegraden för betalningarna uppgick till 77,1 %.

8.  Europaparlamentet uppmuntrar kommittén att offentliggöra sin årliga verksamhetsrapport och sin årsredovisning senast den 31 mars året efter räkenskapsåret i fråga för att optimera och skynda på förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet.

9.  Europaparlamentet beklagar att kommitténs uppföljning av resolutionen om beviljande av ansvarsfrihet för 2016 endast tillhandahåller indirekta svar på parlamentets anmärkningar genom att hänvisa till den årliga verksamhetsrapporten på flera ställen. Parlamentet betonar att uppföljningsrapporten är väsentlig för att parlamentets budgetkontrollutskott ska kunna avgöra huruvida kommittén har genomfört parlamentets rekommendationer. Parlamentet uppmanar kommittén att ta med alla nödvändiga svar och förklaringar om genomförandet av parlamentets rekommendationer i sin nästa uppföljningsrapport.

10.  Europaparlamentet konstaterar att kommittén minskade det totala antalet tjänster i sin tjänsteförteckning med 48, från 537 till 489, mellan 2013 och 2017, i huvudsak på grund av personalnedskärningarna med 5 % och genomförandet av ett samarbetsavtal som ingicks med parlamentet 2014. Parlamentet gläder sig åt att kommittén, trots personalnedskärningarna, lyckades stärka sitt politiska arbete genom att omfördela större personalresurser från stödtjänster till de centrala verksamhetsområdena i samband med politisk och lagstiftningsrelaterad verksamhet. Parlamentet ber kommittén att hålla parlamentet informerat om kartläggningen av arbetsbelastningens fördelning inom organisationen för att kontrollera överensstämmelsen mellan uppgifter och resurser.

11.  Europaparlamentet konstaterar att antalet kontraktsanställda ökade från 34 tjänster år 2013 till 54 tjänster år 2017, medan antalet tillfälligt anställda ökade från 64 tjänster år 2013 till 71 tjänster år 2017. Parlamentet noterar att ökningen av antalet tillfälligt anställda och kontraktsanställda huvudsakligen har att göra med säkerhetsfrågor på grund av situationen i Bryssel. Parlamentet är oroat över att en del av denna ökning härrör från behovet av att kompensera de allmänna personalminskningarna och kan ha negativa konsekvenser för arbetsbelastningens fördelning och institutionens långsiktiga organisatoriska utveckling.

12.  Europaparlamentet välkomnar åtagandet att sätta upp tydliga politiska mål för att förbättra kommitténs inblandning i den politiska och lagstiftande processen kring unionens politik genom att stärka de effektiva partnerskapen med andra unionsinstitutioner. Parlamentet betonar vikten av att främja inblandningen av regionala och lokala myndigheter med tanke på deras roll i genomförandet av unionens politik.

13.  Europaparlamentet välkomnar dialogen på politisk nivå mellan kommittén och parlamentet. Parlamentet noterar med tillfredsställelse utbytena mellan kommitténs utskott och parlamentets utskott samt samarbetet med Europaparlamentets utredningstjänst (EPRS). Parlamentet uppmanar kommittén och parlamentet att utveckla ett mer systematiskt tillvägagångssätt för detta samarbete.

14.  Europaparlamentet välkomnar det interinstitutionella administrativa samarbetet med parlamentet och halvtidsutvärderingen av genomförandet av samarbetsavtalet mellan kommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, som understryker det framgångsrika genomförandet av flera åtgärder. Parlamentet konstaterar att 70 översättare har överförts till andra avdelningar, inklusive EPRS, i samband med en omplaceringsprocess.

15.  Europaparlamentet gläder sig åt att flera servicenivåavtal har förhandlats och undertecknats med kommissionen.

16.  Europaparlamentet välkomnar resultaten av halvtidsutvärderingen av genomförandet av samarbetsavtalet mellan kommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, som understryker att styrningsstrukturen och den administrativa strukturen har förenklats på ett framgångsrikt sätt. Parlamentet gläder sig åt att samarbetet mellan egna och gemensamma tjänster, vilket omfattar områden som t.ex. it, Emas och förvaltningen av sammanträdeslokaler, fungerar väl. Parlamentet konstaterar att besparingarna inom dessa operativa områden avsevärt överskrider de resurser som används för samordningen.

17.  Europaparlamentet välkomnar de positiva resultaten av den preliminära bedömningen av pilotprojektet om gemensam hantering av översättningsenheter. Parlamentet uppmuntrar kommittén att vidareutveckla detta samarbete för att skapa fler synergieffekter.

18.  Europaparlamentet konstaterar att målet att minska översättningsvolymen med 5–10 % inte uppnåddes under 2017 trots en minskning på 4,6 % jämfört med 2016. Parlamentet välkomnar kommitténs åtagande att vidta ytterligare åtgärder under 2018 för att nå en hanterbar översättningsvolym och uppmanar kommittén att vidta ytterligare rationaliseringsåtgärder, inklusive nödvändig it-utveckling.

19.  Europaparlamentet noterar det låga budgetgenomförandet för budgetpost 1420 (extra tjänster för översättning), nämligen 55 % för åtagandena och 45 % för betalningarna. Parlamentet konstaterar att den totala översättningskostnaden för kommittén år 2017 uppgick till 27 231 105 EUR, av vilket 2 376 591 EUR gällde översättning som lagts ut på frilans. Parlamentet konstaterar att utkontrakteringen utgjorde 17,1 % av de totala översättningskostnaderna under 2017. Parlamentet uppmanar kommittén att slutföra justeringen av sina översättningsenheter för att snart uppnå utkontrakteringsmålet på minst 20 %.

20.  Europaparlamentet konstaterar att det belopp som avsatts för resekostnader för ledamöter uppgick till 8 882 955 EUR år 2017.

21.  Europaparlamentet noterar förteckningen över de evenemang i vilka ledamöterna deltagit i den årliga verksamhetsrapporten för 2017. Parlamentet beklagar att förteckningen är mindre detaljerad än den förteckning som ges till svar på frågeformuläret för ansvarsfriheten för 2016. Parlamentet uppmanar kommittén att tillhandahålla en mer detaljerad förteckning, inklusive mer detaljerad information om deltagande ledamöter, evenemangets titel, plats, datum och kostnader, i uppföljningen till denna ansvarsfrihet. Parlamentet uppmanar kommittén att inkludera en sådan förteckning för 2018 i sin nästa årliga verksamhetsrapport.

22.  Europaparlamentet konstaterar att under perioden 2017–2018 var Regionkommitténs mål för offentliggörande av ärenden och lanserade studier 15 per år och noterar med oro att antalet offentliggöranden under 2017 var nio, medan det 2016 var 12. Parlamentet uppmanar Regionkommittén att göra de insatser som krävs för att uppnå målen för offentliggöranden och begär en uppföljning av situationen i uppföljningsdokumentet om ansvarsfrihet för 2017.

23.  Europaparlamentet välkomnar de framsteg som kommittén har gjort när det gäller kommunikationsverksamhet för att öka sin synlighet och sitt mediala genomslag, bland annat att i högre grad nå ut på sociala medier. Parlamentet välkomnar i synnerhet initiativet ”Reflektioner om Europa” för att främja medborgarnas engagemang i den pågående debatten om unionens framtid och de 180 medborgardialoger som genomförts i detta sammanhang. Parlamentet uppmuntrar kommittén att förbättra sitt samarbete med andra unionsinstitutioner i gemensamma kommunikationskampanjer och andra initiativ.

24.  Europaparlamentet konstaterar att efter en större översyn av regelverket för personalresurser har en del bestämmelser om flextid, föräldraledighet och årliga reseutgifter uppdaterats under 2017. Parlamentet noterar att ett system för jourtjänstgöring och skiftarbete inom säkerhetstjänsten infördes i mars 2017. Parlamentet gläder sig åt att insatser har gjorts för att förenkla personalprocesserna ytterligare, särskilt genom nya arbetsflöden i beslutsprocesserna. Parlamentet noterar att den första interna årsrapporten för personalresurser har publicerats.

25.  Europaparlamentet välkomnar den omfattande policyn för välbefinnande, hälsa och frånvarohantering, som har konsoliderats ytterligare genom ett samarbete mellan läkarmottagningen och tjänsten för arbetsvillkor. Parlamentet konstaterar att frånvaronivån följs upp noggrant med fokus på förebyggande åtgärder, kontroller och en framgångsrik återintegrering efter längre sjukledighet. Parlamentet konstaterar att frånvaronivån har minskat under åren (från 4,86 % år 2015 till 4,60 % år 2016 och 4,50 % år 2017). Parlamentet välkomnar kommitténs transparens när det gäller anställda som är utbrända och välkomnar den bedömning av arbetsbelastningen som kommittén inledde 2018 för att kartlägga arbetsbelastningens fördelning inom organisationen och kontrollera överensstämmelsen mellan uppgifter och resurser. Parlamentet begär att hållas informerat om resultaten av bedömningen.

26.  Europaparlamentet beklagar att andelen kvinnor på mellanchefsnivå inte ökat markant under 2017 (ca 38 % jämfört med 37 % år 2015 och 33 % år 2016). Parlamentet beklagar djupt att andelen kvinnor på högre chefsbefattningar minskade från 33 % år 2016 till ca 25 % år 2017, då en högre kvinnlig chef lämnade sin post under 2017. Parlamentet välkomnar de omfattande åtgärder som kommittén vidtagit för att förbättra situationen, inklusive inrättandet av ett nytt funktionellt förvaltningssystem, som bland annat har utformats för att öka antalet kvinnor med ambition om att utöva formella ledningsfunktioner. Parlamentet uppmanar kommittén att avsevärt förbättra sina resultat i detta avseende och rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om sina framsteg.

27.  Europaparlamentet konstaterar att 13,3 % av chefsbefattningarna innehades av medborgare från medlemsstater som anslöt sig till unionen efter 2004 (EU13). Parlamentet uppmanar kommittén att fortsätta sina ansträngningar för att förbättra den geografiska balansen när det gäller chefsbefattningar med sikte på att uppnå målet på 20 %, vilket speglar EU13-ländernas befolkningsandel av unionens totala befolkning.

28.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som kommittén vidtagit för att aktivt förebygga trakasserier i arbetsmiljön, såsom den regelbundna utbildningen om policyn mot trakasserier och de konfidentiella rådgivarnas arbete. Parlamentet uppmuntrar kommittén att noga övervaka effektiviteten av sin policy i detta avseende, för att fortsätta att öka medvetenheten om trakasserier på arbetsplatsen och främja en kultur av nolltolerans mot trakasserier. Parlamentet uttrycker dock sin oro över att kommittén inte har någon intern mekanism för klagomål eller några påföljder för trakasserifall som involverar dess medlemmar. Parlamentet uppmanar kommittén att uppdatera sin uppförandekod för medlemmarna och sina interna förfaranderegler i detta avseende och rapportera tillbaka till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

29.  Europaparlamentet välkomnar den långsiktiga fastighetsstrategi som kommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén godkände 2017. Parlamentet noterar att denna fastighetsstrategi tillhandahåller en ram för alla framtida beslut om fastighetspolicyn och innehåller ett antal vägledande principer på fastighetsområdet. Parlamentet noterar att flera scenarier har identifierats och utforskats för att förbereda fastighetspolicyn för perioden efter 2021, med prioritering för scenarier som inkluderar fortsatt användning av VMA-byggnaden. Parlamentet ber om att hållas informerat om de pågående förhandlingarna med kommissionen beträffande den fortsatta användningen av VMA-byggnaden. Parlamentet uppmanar kommittén att tillsammans med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén utföra en bedömning av eventuella renoveringsbehov och göra en uppskattning av kostnaderna för ett scenario där de två kommittéerna tar över hela VMA-byggnaden.

30.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att antalet abonnenter och deltagandegraden för kommitténs onlinekurs för regionala och lokala myndigheter (storskalig öppen nätkurs) har ökat med 5 % för abonnenterna och 5 procentenheter för deltagandegraden efter det låga antalet under 2016 till följd av terroristattackerna i Bryssel och noterar med tillfredsställelse att antalet besökare ökade med 14 % under 2017.

31.  Europaparlamentet välkomnar de goda resultat som uppnåtts när det gäller miljöledningssystemet genom samarbetet mellan Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och kommittén. Parlamentet välkomnar åtgärder för att förbättra kommitténs energiförbrukning och inkluderandet av miljökriterier i de flesta anbudsinfordringar. Parlamentet noterar att Emas-tjänsten rådfrågades om 27 anbudsförfaranden i fråga om miljökriterier. Parlamentet gläder sig åt att kommittén tillsammans med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén tilldelats utmärkelsen Label Good Food av Brysselregionen som intygar att kommittéernas personalmatsalar sköts på ett hållbart sätt.

32.  Europaparlamentet konstaterar att kommittén fortfarande väntar på Olafs slutrapport om det visselblåsarfall som anmäldes till Olaf i oktober 2016. Parlamentet uppmanar kommittén att till fullo respektera resultatet av rapporten och att rapportera tillbaka till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet och de uppföljningsåtgärder som vidtagits.

33.  Europaparlamentet noterar EU-domstolens dom av den 23 oktober 2018 i det fall mot kommittén som anförts av en tidigare internrevisor. Parlamentet noterar att domen upphäver kommitténs beslut av den 2 december 2014, där man ställer sig bakom beslutet från den andra invaliditetskommittén, som hade kommit fram till att den tidigare internrevisorns invaliditet inte hade ett yrkesmässigt ursprung. Parlamentet noterar att domstolen i sin dom ansåg att invaliditetskommitténs bedömning inte var tillräckligt motiverad och innehöll ett fel i sin bedömningsmetod. Parlamentet noterar att domstolen dömde att kommittén skulle betala en ersättning på 5 000 EUR men avvisade den tidigare internrevisorns anspråk på en ytterligare ersättning på 20 000 EUR.

34.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommittén att snabbt följa domstolens dom och att vidta alla nödvändiga åtgärder för att följa upp beslutet. Parlamentet uppmanar kommittén att överväga att söka en uppgörelse i godo med den tidigare internrevisorn i båda parternas intresse och begär att parlamentet regelbundet hålls informerat.

35.  Europaparlamentet konstaterar att den tidigare internrevisorn den 31 januari 2018 begärde, med stöd av artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna, att formellt erkännas av kommittén som en visselblåsare i god tro på grundval av artikel 22a i tjänsteföreskrifterna. Parlamentet noterar även att den tidigare internrevisorn har lämnat in ett klagomål till tillsättningsmyndigheten, på grundval av artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna, vilket lämnades in den 23 augusti 2018 efter kommitténs beslut av den 24 maj 2018 om att vägra att erkänna honom som en visselblåsare i god tro.

36.  Europaparlamentet konstaterar att regionkommittén analyserade begäran och kom fram till att det inte finns någon rättslig grund för att erkänna den tidigare internrevisorn som en visselblåsare i god tro. Parlamentet beklagar att denna slutsats står i strid med parlamentets ståndpunkt att internrevisorn är en visselblåsare i god tro, vilket bekräftades i dess resolution av den 13 januari 2004 om kommissionens meddelande Rambestämmelser för EU:s tillsynsmyndigheter. Parlamentet uppmanar kommittén att överväga ett symboliskt erkännande av internrevisorns status trots bristen på en lämplig rättslig grund vid tidpunkten för omständigheterna.

37.  Europaparlamentet uppmanar till medling mellan kommitténs tidigare internrevisor och kommittén i syfte att söka en uppgörelse i godo av den pågående tvisten i båda parternas intresse. Parlamentet påpekar att en sådan medling även bör gälla den tidigare internrevisorns status som visselblåsare i god tro (som parlamentet erkände i sin resolution från 2004) och det faktum att han handlade i unionens intresse genom att rapportera om missförhållanden till unionens institutioner.

38.  Europaparlamentet noterar att kommittén uppskattar att de finansiella effekterna av Förenade kungarikets beslut att lämna unionen uppgår till 373 666 EUR år 2019 och 576 559 EUR år 2020 på grund av minskningen av antalet ledamöter med de 24 platser som för närvarande tillfaller Förenade kungariket. Parlamentet välkomnar inrättandet av en grupp för att reflektera över upprätthållandet av nära relationer med regionala och lokala myndigheter i Förenade kungariket efter dess utträde ur unionen.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petra Kammerevert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT L 51, 28.2.2017.

(2)

EUT C 348, 28.9.2018, s. 1.

(3)

EUT C 357, 4.10.2018, s. 1.

(4)

EUT C 357, 4.10.2018, s. 9.

(5)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(6)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

Senaste uppdatering: 15 mars 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy