Procedure : 2018/2218(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0102/2019

Indgivne tekster :

A8-0102/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.48

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0289

BETÆNKNING     
PDF 175kWORD 60k
7.3.2019
PE 626.828v02-00 A8-0102/2019

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2017

(2018/2218(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Martina Dlabajová

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2017

(2018/2218(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2017 med fællesforetagendets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2019 om decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05827/2019 – C8-0107/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 209,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/20124, særlig artikel 71,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL(4), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0102/2019),

1.  meddeler den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL decharge for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2017

(2018/2218(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2017 med fællesforetagendets svar(6),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(7) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2019 om decharge til fællesforetagendet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05827/2019 – C8-0107/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(8), særlig artikel 209,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/20124, særlig artikel 71,

–  der henviser til Rådets forordning (EU) nr. 561/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet ECSEL(9), særlig artikel 12,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0102/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for fællesforetagendet ECSEL, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2017

(2018/2218(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet ECSEL for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0102/2019),

A.  der henviser til, at fællesforetagendet ECSEL for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab ("fællesforetagendet") blev oprettet den 7. juni 2014 i henhold til artikel 187 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på gennemførelsen af det fælles teknologiinitiativ vedrørende elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab ("ECSEL") for perioden frem til den 31. december 2024;

B.  der henviser til, at fællesforetagendet blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 561/2014(11) i juni 2014 som afløser for og efterfølger til fællesforetagenderne Artemis og ENIAC;

C.  der henviser til, at fællesforetagendet har en specifik trepartstilgang, og fællesforetagendets medlemmer er Unionen, medlemsstaterne og på frivillig basis de lande, der er associeret med Horisont 2020 (deltagende stater), og private sammenslutninger (private medlemmer), som repræsenterer deres tilknyttede virksomheder, samt andre organisationer, der er aktive inden for elektronikkomponenter og -systemer i Unionen; der henviser til, at fællesforetagendet bør være åbent for nye medlemmer;

D.  der henviser til, at fællesforetagendets hovedformål er at bidrage til udviklingen af en stærk og globalt konkurrencedygtig sektor for elektronikkomponenter og -systemer i Unionen, der bygger på medlemsstaternes tilpassede strategier til at tiltrække private investeringer;

E.  der henviser til, at de planlagte bidrag til fællesforetagendet for hele perioden for Horisont 2020 er 1 184 874 000 EUR fra Unionen, 1 170 000 000 EUR fra de deltagende stater og 1 657 500 000 EUR fra de private medlemmer;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at Revisionsretten i sin beretning om fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2017 har fastslået, at fællesforetagendets årsregnskab i alt væsentligt giver et retvisende billede af fællesforetagendets finansielle stilling pr. 31. december 2017 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med bestemmelserne i dets finansforordning og de regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastsat;

2.  noterer sig, at der på fællesforetagendets endelige budget for regnskabsåret 2017 var opført 183 900 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 290 100 000 EUR i betalingsbevillinger; konstaterer, at udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillingerne lå på henholdsvis 98 % og 83 %;

3.  anerkender, at det af Revisionsrettens beretning fremgår, at de transaktioner, der ligger til grund for fællesforetagendets årsregnskab for regnskabsåret 2017, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige;

4.  bemærker, at Revisionsretten har afgivet en erklæring med forbehold om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne, hvilket er et resultat af projekter, som er overtaget fra fællesforetagendets forgængere, fællesforetagenderne Artemis og ENIAC; opfordrer Revisionsretten til at genoverveje den metodologi, som fører til gentagne erklæringer med forbehold på grundlag af dette tilbagevendende problem, der ikke kan løses, førend projekterne under det syvende rammeprogram er afsluttet;

5.  bemærker kompleksiteten af fællesforetagendets budget- og regnskabsmodel, som stammer fra dets trepartsstruktur; bemærker, at fællesforetagendet ville hilse yderligere forenkling og strømlining af regnskaber og revision velkommen;

6.  bemærker, at fællesforetagendet ud af de 1 204 700 000 EUR i Horisont 2020-midler, der var afsat til fællesforetagendet, herunder 19 700 000 EUR i industrimedlemmers kontantbidrag til fællesforetagendernes administrationsomkostninger ved udgangen af 2017, havde indgået forpligtelser for 455 000 000 EUR og betalinger på 314 000 000 EUR (31,81 % af de tildelte midler), hovedsagelig forfinansieringsbetalinger til den første bølge af Horisont 2020-projekter;

7.  bemærker, at fællesforetagendet ud af de 1 657 500 000 EUR, som medlemmerne fra industrien skulle bidrage med til fællesforetagendets aktiviteter, ved udgangen af 2017 anslog, at medlemmerne havde ydet bidrag i naturalier på 421 000 000 EUR mod Unionens kontantbidrag på 377 000 000 EUR;

Performance

8.  glæder sig over, at manglen på centrale resultatindikatorer ikke længere er et problem i forbindelse med Horisont 2020; bemærker, at størstedelen af målene for det tredje sæt af centrale resultatindikatorer allerede var blevet opfyldt;

9.  bemærker, at forholdet mellem forvaltningsomkostningerne (det administrative/operationelle budget) fortsat ligger på under 5 %, hvilket tyder på, at fællesforetagendet har en ret enkel og effektiv organisationsstruktur;

10.  glæder sig over, at 2017-værdien af løftestangseffekten på 3,0 oversteg den ønskede løftestangseffekt i hele perioden 2014-2020;

11.  bemærker med tilfredshed, at fællesforetagendet har gjort en stor indsats for at sikre gennemsigtighed, idet alle indkaldelser af forslag er blevet offentliggjort;

12.  glæder sig over fællesforetagendets stærke position inden for dets ekspertiseområde i hele Europa og dets evne til at skabe et indbyrdes forbundet økosystem af relevante aktører; noterer sig, at eksperter understreger, at fællesforetagendet tiltrækker de bedste europæiske aktører inden for halvleder- og systemsektoren; opfordrer ECSEL til at inddrage flere SMV'er;

13.  glæder sig over, at alle indkaldelser af forslag blev offentliggjort og afsluttet i overensstemmelse med de respektive arbejdsplaner, og at resultaterne for så vidt angår den tid, der gik, før tilskuddene blev udbetalt, og den tid, der gik, før betalingerne blev afholdt, forblev et godt stykke under de fastsatte mål;

Udbud

14.  noterer sig med beklagelse, at Revisionsretten bemærkede, at der var væsentlige mangler i forvaltningen af udbudsprocedurerne for administrative tjenesteydelser; noterer sig på baggrund af fællesforetagendets svar, at der er blevet udpeget en budget-, udbuds- og kontraktassistent til at håndtere dette problem;

Interne kontroller

15.  glæder sig over, at fællesforetagendet har taget skridt til at vurdere medlemsstaternes finansieringsmyndigheders efterfølgende revisioner og har fået skriftlige erklæringer fra medlemsstaternes finansieringsmyndigheder, ifølge hvilke gennemførelsen af de nationale procedurer giver rimelig sikkerhed for, at de gennemførte transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

16.  bemærker med tilfredshed, at spørgsmålet vedrørende forskellene i de metoder og procedurer, som medlemsstaternes finansieringsmyndigheder anvender, ikke længere er relevant for gennemførelsen af Horisont 2020-projekter, da de efterfølgende revisioner enten vil blive foretaget af fællesforetagendet eller af Kommissionen; bemærker, at i overensstemmelse med bestemmelserne i den fælles plan for efterfølgende revision for Horisont 2020 er der på nuværende tidspunkt allerede iværksat 17 efterfølgende revisioner vedrørende transaktioner i forbindelse med fællesforetagendets aktiviteter;

17.  noterer sig med beklagelse, at fællesforetagendet i 2017 ikke behørigt i sit register over undtagelser havde dokumenteret hverken ledelsens tilsidesættelser af kontrol eller afvigelser fra etablerede processer og procedurer. bemærker på baggrund af fællesforetagendets svar, at det har taget skridt til at løse dette problem, f.eks. ved at revidere intern kontrolstandard nr. 8, at det har et register over undtagelser, og at der blev afholdt et kursus for dets medarbejdere i 2018;

18.  bemærker, at Kommissionens endelige evaluering af fællesforetagenderne Artemis og ENIAC for perioden 2008-2013, sammen med den foreløbige evaluering af joint venture-selskabet under Horisont 2020 for perioden 2014-2016, blev gennemført; bemærker, at fællesforetagendet har udarbejdet og vedtaget en handlingsplan for at efterkomme anbefalinger i disse evalueringer, og at der allerede er blevet iværksat visse aktiviteter;

Intern revision

19.  bemærker, at Kommissionens interne revisionstjeneste i 2017 gennemførte en revision vedrørende resultatmåling og anmodede om, at fællesforetagendet udarbejdede en handlingsplan for at efterkomme anbefalingerne i rapporten(12); bemærker, at fællesforetagendets bestyrelse vedtog en handlingsplan i april 2018;

Forvaltning af menneskelige ressourcer

20.  bemærker, at fællesforetagendet den 31. december 2017 beskæftigede 29 medarbejdere, samme antal som i det foregående år; bemærker, at fællesforetagendet har besat én kommunikationsstilling og opslået to stillinger, én inden for intern kontrol- og revisionsledelse og én chefstilling for administration og finansiering, samt en stilling som udstationeret national ekspert;

21.  glæder sig over, at organisationsplanen for fællesforetagendet blev ajourført den 1. juni 2017 med henblik på at tilpasse organisationens struktur til prioriteter og behov for ekspertise.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 452 af 14.12.2018, s. 10.

(2)

EUT C 452 af 14.12.2018, s. 12.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(5)

EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

(6)

EUT C 452 af 14.12.2018, s. 10.

(7)

EUT C 452 af 14.12.2018, s. 12.

(8)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(9)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(10)

EUT L 38 af 7.2.2014, s. 2.

(11)

EUT L 169 af 7.6.2014, s. 152.

(12)

Årlig aktivitetsrapport, s. 51

Seneste opdatering: 15. marts 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik