Διαδικασία : 2018/2218(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0102/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0102/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.48

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0289

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 193kWORD 62k
27.2.2019
PE 626.828v03-00 A8-0102/2019

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2218(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: Martina Dlabajová

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2218(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05827/2019 – C8-0107/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/20124, και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(4), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0102/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2218(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(6),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(7) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05827/2019 – C8-0107/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/20124, και ιδίως το άρθρο 71,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης ECSEL(9), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0102/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης ECSEL, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2218(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης ECSEL για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0102/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση για ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία («η κοινή επιχείρηση») συστάθηκε στις 7 Ιουνίου 2014 κατά την έννοια του άρθρου 187 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας «Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία» («ECSEL»), για χρονική περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση συστάθηκε τον Ιούνιο του 2014 με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 561/2014 του Συμβουλίου(11), για να αντικαταστήσει και να διαδεχθεί τις κοινές επιχειρήσεις ARTEMIS και ENIAC·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση εφαρμόζει ειδική τριμερή προσέγγιση και ότι τα μέλη της Κοινής Επιχείρησης είναι η Ένωση, τα κράτη μέλη και, σε εθελοντική βάση, οι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» χώρες («συμμετέχοντα κράτη») και ενώσεις ως ιδιωτικά μέλη («ιδιωτικά μέλη») που εκπροσωπούν τις συνιστώσες εταιρείες τους και άλλες οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων και συστημάτων στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινή Επιχείρηση οφείλει να είναι ανοιχτή σε νέα μέλη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κύριος στόχος της κοινής επιχείρησης είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας ισχυρής και παγκοσμίως ανταγωνιστικής βιομηχανίας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συστημάτων στην Ένωση, με βάση εναρμονισμένες στρατηγικές των κρατών μελών για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεισφορές στην Κοινή Επιχείρηση που προσδοκώνται για τη συνολική διάρκεια του προγράμματος «Ορίζων 2020» ανέρχονται σε 1 184 874 000 EUR από την Ένωση, 1 170 000 000 EUR από τα συμμετέχοντα κράτη και 1 657 500 000 EUR από τα ιδιωτικά μέλη·

Οικονομική και δημοσιονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2017 («η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου»), διαπιστώνει ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2016 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

2.  σημειώνει ότι ο τελικός προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης για το 2017 περιλάμβανε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 183 900 000 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 290 100 000 EUR· επισημαίνει ότι τα ποσοστά χρησιμοποίησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών ανήλθαν σε 98 % και 83 % αντίστοιχα·

3.  επισημαίνει ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2017 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

4.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, η οποία είναι αποτέλεσμα των έργων που ανέλαβε η κοινή επιχείρηση ECSEL από τους νόμιμους προκατόχους της, τις κοινές επιχειρήσεις ARTEMIS και ENIAC· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να επανεξετάσει τη μεθοδολογία που καταλήγει σε επανειλημμένες γνώμες με επιφύλαξη λόγω του επαναλαμβανόμενου αυτού προβλήματος το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί προτού περατωθούν τα έργα του έβδομου προγράμματος πλαισίου·

5.  επισημαίνει την πολυπλοκότητα του δημοσιονομικού και λογιστικού μοντέλου της κοινής επιχείρησης που απορρέει από τον τριμερή χαρακτήρα της· σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση θα επιθυμούσε περαιτέρω απλούστευση και εξορθολογισμό της λογιστικής και του λογιστικού ελέγχου·

6.  σημειώνει ότι, από τα κονδύλια ύψους 1 204 700 000 EUR του προγράμματος «Ορίζων 2020» που διατέθηκαν στην κοινή επιχείρηση, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν 19 700 000 EUR για τη συνεισφορά σε χρήμα που καταβάλλουν τα μέλη του κλάδου στις διοικητικές δαπάνες των κοινών επιχειρήσεων, έως το τέλος του 2017, η κοινή επιχείρηση είχε προβεί σε αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 455 000 000 EUR και σε πληρωμές ύψους 314 000 000 EUR (31,81 % των χορηγηθέντων πόρων), οι οποίες ήταν κυρίως πληρωμές προχρηματοδότησης για το πρώτο κύμα έργων του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

7.  σημειώνει ότι από τις ύψους 1 657 500 000 EUR συνεισφορές που προβλέπεται να καταβάλουν τα μέλη του κλάδου για τις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης, στο τέλος του 2017, βάσει εκτιμήσεων της κοινής επιχείρησης, τα μέλη είχαν πραγματοποιήσει συνεισφορές σε είδος αξίας 421 000 000 EUR, σε σύγκριση με τις συνεισφορές σε χρήμα της Ένωσης οι οποίες ανήλθαν σε 377 000 000 EUR·

Επιδόσεις

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η απουσία καθιερωμένων βασικών δεικτών επιδόσεων δεν αποτελεί πλέον ζήτημα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»· παρατηρεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των στόχων της τρίτης δέσμης βασικών δεικτών επιδόσεων έχει ήδη επιτευχθεί·

9.  παρατηρεί ότι η αναλογία κόστους διαχείρισης (διοικητικός/επιχειρησιακός προϋπολογισμός) παραμένει χαμηλότερη από 5 %, πράγμα που καταδεικνύει την λιτή και αποτελεσματική οργανωτική διάρθρωση της κοινής επιχείρησης·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την τιμή του αποτελέσματος μόχλευσης το 2017 η οποία ανήλθε σε 3.0, υπερβαίνοντας το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα μόχλευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020·

11.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η κοινή επιχείρηση έχει καταβάλει πολύ καλές προσπάθειες για να είναι διαφανής, δεδομένου ότι όλες οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δημοσιοποιήθηκαν·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ισχυρή θέση της κοινής επιχείρησης στον τομέα ειδίκευσής της σε ολόκληρη την Ευρώπη και για την ικανότητά της να δημιουργήσει ένα διασυνδεδεμένο οικοσύστημα σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι οι εμπειρογνώμονες υπογραμμίζουν ότι η κοινή επιχείρηση προσελκύει τους καλύτερους Ευρωπαίους παράγοντες στους τομείς των ημιαγωγών και των συστημάτων· καλεί την ECSEL να εξασφαλίσει τη συμμετοχή περισσότερων ΜΜΕ·

13.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι όλες οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δημοσιεύθηκαν και περατώθηκαν σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα εργασίας και ότι τα αποτελέσματα όσον αφορά τον «χρόνο έως την καταβολή της επιχορήγησης» και τον «χρόνο πληρωμής» παρέμειναν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τους καθορισμένους στόχους·

Σύναψη συμβάσεων

14.  σημειώνει με λύπη του ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε σημαντικές ελλείψεις στη διαχείριση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για διοικητικές υπηρεσίες· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης, ορίστηκε βοηθός στα πεδία του προϋπολογισμού, των δημόσιων συμβάσεων και των συμβάσεων για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος·

Εσωτερικοί έλεγχοι

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση έχει ήδη προβεί σε ενέργειες για την αξιολόγηση της διενέργειας των κατασταλτικών ελέγχων από τις εθνικές αρχές χρηματοδότησης (ΕΑΧ) και έχει λάβει από αυτές γραπτές δηλώσεις στις οποίες βεβαιώνεται ότι η εφαρμογή των εθνικών διαδικασιών παρέχει εύλογη διασφάλιση ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων·

16.  διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι το ζήτημα των διαφορών στις μεθόδους και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν οι ΕΑΧ δεν αφορά πλέον την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020», δεδομένου ότι οι σχετικοί κατασταλτικοί έλεγχοι διενεργούνται από την κοινή επιχείρηση ECSEL ή από την Επιτροπή· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινού σχεδίου κατασταλτικών ελέγχων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», υπάρχουν επί του παρόντος 17 κατασταλτικοί έλεγχοι που έχουν ήδη δρομολογηθεί σχετικά με πράξεις του που αφορούν δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης·

17.  σημειώνει με λύπη του ότι το 2017 η κοινή επιχείρηση δεν τεκμηρίωσε επαρκώς στο μητρώο εξαιρέσεών της ούτε τις παρακάμψεις των δικλίδων ελέγχου από πλευράς της διοίκησης ούτε τις αποκλίσεις από τις καθιερωμένες διεργασίες και διαδικασίες· παρατηρεί, με βάση τις απαντήσεις της, ότι η κοινή επιχείρηση έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, όπως αναθεώρηση του προτύπου εσωτερικού ελέγχου 8, ότι διαθέτει μητρώο εξαιρέσεων και ότι το 2018 έλαβε χώρα κατάρτιση για το προσωπικό της·

18.  παρατηρεί ότι διενεργήθηκε η τελική αξιολόγηση της Επιτροπής για τις κοινές επιχειρήσεις ARTEMIS και ENIAC για την περίοδο 2008 έως 2013, μαζί με την ενδιάμεση αξιολόγηση της κοινής επιχείρησης που λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και καλύπτει την περίοδο 2014-2016· σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση κατάρτισε και ενέκρινε σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στις συστάσεις αυτών των αξιολογήσεων και ότι ορισμένες δραστηριότητες έχουν ήδη ξεκινήσει·

Εσωτερικός έλεγχος

19.  σημειώνει ότι το 2017 οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής διενήργησαν έλεγχο του συστήματος διαχείρισης επιδόσεων και ζήτησαν από την κοινή επιχείρηση να καταρτίσει σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στις συστάσεις που περιέχονται στην εν λόγω έκθεση(12)· σημειώνει ότι τον Απρίλιο 2018 το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης ενέκρινε σχέδιο δράσης·

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων

20.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η κοινή επιχείρηση απασχολούσε 29 άτομα, αριθμός που είναι ο ίδιος με τον περυσινό· σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση κάλυψε μία θέση υπεύθυνου επικοινωνίας και προκήρυξε δύο θέσεις, μία στον τομέα της διαχείρισης εσωτερικού ελέγχου και λογιστικού ελέγχου, μία θέση προϊσταμένου διοίκησης και οικονομικών και, επιπλέον, μία θέση αποσπασμένου εθνικού εμπειρογνώμονα·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, με σκοπό την προσαρμογή της δομής του οργανισμού στις προτεραιότητες και τις ανάγκες για εμπειρογνωμοσύνη, το οργανόγραμμα της κοινής επιχείρησης επικαιροποιήθηκε την 1η Ιουνίου 2017.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 452 της 14.12.2018 σ. 10.

(2)

ΕΕ C 452 της 14.12.2018 σ. 12.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.

(6)

ΕΕ C 452 της 14.12.2018 σ. 10.

(7)

ΕΕ C 452 της 14.12.2018 σ. 12.

(8)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 38 της 7.2.2014, σ. 2.

(11)

  ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 152.

(12)

AAR, σ. 51

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου